Goudsche Courant, maandag 20 juli 1896

leg n in do gameentan Boskoop eo Alphen en de Brngweg onder de gemeente Waddioxve n vorderden aan onderbond f 575 31 wegaua materialen en f 39213 wegeoa arbeidsloooen terwjjt Toor het onderhoud van de tolgaarders woningen aan eerstgenoemd rypad een bedrag van i 66 38 werd nitgegeveo De heer A J Labberton hoofd der Ie openbare acbool te Alblasxerdam en directeur der Rykanormaallasien te£tflbout geni Nienw Lakkerland die tegen 1 Angoatas deze beide betrekkingen neerlegt nam Woensdag op recht hartelyke wyza afsebeid van zyn leerliogtsn en made onderwijzers aan die normaaUcbool Na aBoop der leeaen rerzochten de leerlingen hun aftredende directeur hen nog een oogenblik te woord te mogen ptaan waarna één der oudste meiajea nit naam vao allen hem met eenige hartelyke woorden van dank aanbood eeu keurig portrat album met opdracht geplaatst op standaard Nadat de leerlingen nog een afsobeidslied gezongen hadden n men ook de onderwyzers der normaallesaen afscheid Tan den directeur waarby bem by monde van één hunner een achoorateen garni tuur pendule met coopea werd aangeboden De heer Labberton zichtbaar aangedaan dankte leerlingen n onderwijzers voor de geheel onrerwaobte balde daarby den wensch uitende dat de jongelui door flinke studie vooruit mochten komen in de wereld terwijl hy dan onderwyzers toewenachte dat ze steeds mochten bewaron de aangename eensgezindheid die ondar zyn zeventienjarig beatnur steeds bad roorgezeten De heer Labberton meer dan veertig jaren hoofd der school te Alblawerdam was eerst onderwöaer aan de normaallesseu te Krimpen a d IJsoI later van af de oprichting 1 April 1869 directeur te Elahout Hij gaat zich on vestigen te Teteringen by Breda By het departement van kolooiëo ia het volgende van beden gedagteekeode telegram van den gouverneur generaal van NederlaudschIndië ontvangen By forceeren brug Kroeng Raba gesneuveld een en gewond drie militairen beoeden den rang van ofiBoier Nacht rustig c Men meldt nit den Haag By zyne confrontatie Donderdag middag in het militair hospitaal met bet lyk van het ilachtoffer van den twist op de Kalvermarkt bleef Jan Bendeker die als dader wordt aangewezen zyne onverachilligheid behouden by outkaude alle sohuld en zeide den verslagene in t geheel niet te kennen VerHchillende getuigen o a de veld atillerint kameraad vau den den doode wyzen echter B als den dader aan Jan Beudeker is naar bet buis van bewaring overgebracht Gisterochtend heeft te Utrecht op plechtige wyze de inzegening plaats gehad van het nieuwe ziekenhuis der Broeders van den H Joannes de Deo op de Mariaplaats Een groot aantal belangstellenden en genoodigden waaronder het Dagelykacb Bestuurder gemeente Utrecht waren aanwezig Uit alle plaatsen zoowel nït Dtiit cbland als Nederland waar afdeelingen gevestigd zyn waren vertegenwoordigers overgekomen terwyl de algemeene overste broeder Viucentius Q t Duitschland eveneens aanwezig was Zooals bekend ia zyn de eerw Broeders tot dezen bouw in staat gesteld door een legaat groot f 80 000 ongeveer twee jaar geleden door wylen jhr Bosch aan hen vermaakt In verband mat de toezeggtng door den minister van koloniën gedaan in de zitting van de Eerste Kamer der Staten Generaal dd 10 dez3r beeft het Departement van Koloniën in de Staal CourBnt van 17 Juli doen opnemen het op Qroot Atjeh betrekking heb Directe SpoorwceverblDdlngen met tiUÜÜA Zoiuerdlenst 1896 Aao cvaDgen 1 M TUd van Greenwich Oio in IS lO SO ll U IJ ll 1S 8B 1 84 8 50 8 S7 4 S0 t l 5 61 7 11 J 5J 8 8 8 48 8 81 S7 18 86 18 88 U 8 18 48 n 18 66 1 44 4 8 4 16 liOTTIRDA M B O U D i 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 85 7 88 7 89 7 46 7 55 Oouda Moordrecht NieHwerkerk Oapalla Solterdam 10 7 47 8 88 5 67 6 08 6 16 84 6 80 7 NiaHTOAP 11 60 18 87 Kotterdam 5 Oapalle 10 Nieawerkerk Uoordrecht S iS Qouda 5 8 18 08 18 47 7 45 DEN HAAG GOUDA 8 07 30V DA DEN H4A i s Hage 6 617 80 7 481 60 9 1 9 46 lo ll 11 86 1 8 1 86 8 44 8 40 4 04 4 8 8 6 17 6 187 18 7 68 t U M Voorb 6 67 10 17 f 1 41 4 81 6 18 84 18 88 1 87 8 47 4 46 B ÏS 6 64 7 14 7 49 8 8 8 54 9 54 U O 8 01 10 06 8 18 10 15 8 99 10 87 Ooud 7 30 8 86 9 S7 10 13 10 48 11 16 18 16 11 12 ll U 1 0 48 Vi 11 518 46 lil ir67 4 17 M 5 6 8 7 44 8 11 8 66 10 11 46 Z Z gw6 11 10 88 1 65 Zer H 6 88 t i 10 48 8 06 5 U4 e ev g Gonda 6 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 16 10 84 18 0518 68 17 8 14 4 08 4 886 15 5 47 6 607 48S I810 1010 S Slopl Ie Bleiswijk Kraisweg en Nootdorp Leidsohendam en Hekendorp D T E B C H T B OUD 10 10 88 11 88 18 50 8 08 8 68 4 46 6 8610 88 n 11 66 4 18 8 63 10 1 4 84 10 44 11 10 18 11 1 88 3 46 4 37 6 17 7 09 Zev M 7 48 8 47 2 Zegw 7 58 8 56 Teorb 8 07 9 08 sHage 8 18 9 18 10 7 H l beste onschwlelylute en je j IB nukkelykste poetsmiddel voor Ueerea IfMI en vooral dames en Kinderschoenwerlc MS3 i de Appretuur van C M Muller L Co L pr erlln Besth Str 14 Men letM oed Vlltv V op n m en fabrieksraerlc VsrbrsSia by tusm WIettlliri Is ut s ert silnloln SrSfsryM Mi int SlHsrul Disel by W SirSbinsiifl ArnbbM lO l e O I D A IITKEOHT 7 55 8 09 9 88 10 19 10 67 18 55 80 8 17 4 86 6 67 11 14 8 87 11 8 8 46 8 84 8 17 8 41 9 84 10 51 11 46 1 S7 8 08 8 50 6 07 6 86 10 17 10 4 10 41 11 07 Uonda 5 85 Üudew 5 60 Woerden 6 5 8 18 Vireeht 6 18 8 88 AHST£KDA H O O U D A 9 10 48 4 58 4 46 0 1 1 7 45 t M 10 10 11 11 i 46 t 56 1 49 IA M Il K sou A A MSTXKDAH 9 58 10 57 1 10 4 U 5 0 7 51 10 J8 1 l 6 16 O 8 66 10 80 8 1 7 7 14 Oouda iai aidaaO St bende gedeelte van bet in bawerking zynde Koloniaal Verslag vau 1896 Men schryft uit Hendrik Tdo Ambacht Zondag paaaeerde hier a morgana omstreeka zes nnr te Oosteodam eon persoon er aitziende als een varensgezel Zyu kleeren droegen niet de sporen all zou b i naar deze gemeente overgezwommen Kyo toch trok hy aan de Steenplaals waar hy geroimen tyd vertoefde eu pleisterde zeer de aanJacbt Na den middag vertrok by in de richting Zwyndreeht vergezeld van vele kyklnstigen niets werd echter door hem verricht waardoor de politie hem kon arresteeren De heer Cb R Koureld heeft de onderteekenaars van de oproppiog ten behoeve van de Maastricblsche glasslypers uitgenoodigd tot bet bywonen van een vergadering op Zondagochtend te elf uur in het café De Karseboomc te Amsterdam ten einde mededeelingan ontvangen omtrent den stand der staking en om een commissie te benoemen van drie leden welke in samenwerking met een commissie van drie leden nit het midden der atakende werklieden de belangen van dezen zal bevorderen door het inzamelen vau gelden Gisteren is naar het buis van bdwaring in Den Haag overgebracht de boekhouder van een expediteur aldaar te Amsterdam gearresteerd die ten uadeale van zyn patroou quitanties had geïnd zonder de ontraogeo gelden af te dragen en bovendien gelden bad weten machtig te worden van perionen die met zyn patroon in handelsbetrekking stonden en ook op diens naam geld had geleend Hij werd aangebouden terwyï hy het geld verteerde VERGADERINGVMDENGEHEENTERAID VRIJDAG 17 JULI 1896 Voorzitter de beer R L Martens Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor Jager Herman Nederborst vau Yreumingeu van der Post Deroksen van Galen van IteraoB Hoogenboom van der Sanden Strsvar Deaaing Vingerling Jaspers en de Raadt De notulen der vorige vergadering worden voorgelerea en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat by Kon besluit was beslist dat de gemeente zich niet kon onttrekken aan het onderhoud vnn den weg van de Hoöaan tot Gouda es dat de kas van den gemeeuta ontvanger was geverifieerd Ingekomen waren de geloofsbrieven van hot nieuw gekozen Ud den heer G Prinoe Deze werden gesteld in handen eener Commissie bestaande uit do hh van Iterson Hoogenboom en van der Sanden De vergadering werd voor eenige oagenblikken geschorst Na heropening bracht deze Commissie rapport uit en werd tot toelating van den heer Prince besloten Ingekomen De rekening van de Stedelyke Bank vanLeening over 1895 Ter visie Het verslag der Gasfabriek over 1895 Ter visie 3 De begrooting der Clasfabriek over 1896 Ter visie 4 Eens aanbevaling voor lid der Comniisaievan Toezicht op het Midd Onderwys Daaropzijn geplaatst de bh G L SCHIM VAN DER LOEFF en C J C HOOQENDIJK Ter viaie 5 Eene missive van den heer A H vanDillen ontslag nemende als lid van de Commissievoor de Volksgaarkeuken en als regent vanhet Bestedelingenbuis 10 60 10 57 11 4 11 11 11 80 8 66 11 18 9 81 10 85 8 11 88 9 51 10 19 40 81 10 86 10 41 10 4 8 18 9 11 9 60 10 11 8 81 56 7 10 7 18 7 8 8 48 9 04 10 17 11 18 De Voorzitter Het zal zeker de vergadrriog leed doen dat de heer van Dillen wegens gezondheidsredenen ontslag uit genoemde betrekkingen neemt Ik stel voor deze missive voor kennisgeving aan te neraan 6 De rekening der gemeente over 1895 Deze wordt gesteld in banden eener Commissie waarin worden benoemd de bb Straver Jager en Jaspers 7t Een voorstel vau 6 en W tot wyziging der gemeentebegrootiug dienst 1896 Ter visie 8 Eau voorstel van 8 en W om contiauatie van heffiog van veergeld te vragen voor hot pontvr er over den Kattensinget Ter visie Een noorstel van B en W tot continuatievan heffing van doorvaartgelden te vragen voorhet Reeu ykacbe Verlaat Ter visie Een voorstel vnn B en W tot uitgiftevan eeu stok grond in erfpacht uit te gevenaan de Stearins Kaarsenfabriek Gonda voor 49 jaar tegen f £ 50 per jaar Ter visie Een voorstel van B en W om metde naamlooze vennootschap de Garenspinneryeen contrac aan te gaan tot verbreediog derJan Pbilipslaan tegen eene schadeloosstelling an f 500 Ter visie Een brief vsn B en W daarby kennis gevende dat de bezwaren tot het bestralender Heerenkade thans zyn opgeheven Ter visie Etin voorstel van B en W tot het ingebruik geven van een stuk grond aan denOoejanverwellendyk aan P van Menseb tegeneen jaarlyksche pachtsom van f 1 en van f 1 voor de daar aanwezige trap Ter visie Een voorstel van B en W ter voldoening in de bydragen voor bet onderbondvan den weg van de Hoflaau tot Gonda daarop de begrootiog bierroor geen post was uitgetrokken dit uic de onvoorziene uitgaven te doen Ter viaie Een adres van H van der Maas verzoekende te mogen pachteo bet viscbrecbt inde wateren dezer gemeente tegen een jaarlyksche pacht om van f50 Het rapport van B en W stelt voor daaropafwyzend te beschikken Ter visie IG Een adres van de afd Gouda van betNnderlandsch Oaderwyzersgenootschap verzoekende een nadere regeling der onderwyzerstractemeuten Ter visie 17 Een adres van de beeren A Kooy teAmsterdam en E Cooken te Arnhem verzoekende aan h o zonder bezwaar voor de gemeente concessie te willen verleenen voor deexploitatie van electriciteit voor dryfkracht Ter visie 18 Een adres van den heer H A W Speekman ontslag verzoekende tegen 1 September als leeraar aan bet Gynoaaium wegenszyn benoeming te Arnhem Dil ontslag wordt eervol verleend Aan de orde De Rekeningen van het Hoffmans Gesticbt en de Volksgaarkeuken Deze worden goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wyzii ing van de Verordening voor de Commissie van Toezicht ep de scholen voor Middelbaar Onderwys Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot uitgift van grond in erfp ebt aan de weduwe M Verkaaik en anderen Wordt goedgekeord Aan de orde Da Ontwerp Verordening tot wyziging der Verordening op het bouven enz Geen algemeene besoboowingen worden hierover geroerd By 4 wenscb de heer Dessiog voor te stellen de palen geen 10 meter voor alles te doen zyn daar dit soms niet noodig is De heer Jager merkt den heer Dessiog of dat 6 en W vryslelling kannen verleenen voor kleine gebouwtjes De beer Van Galen wenschte bierby te roegen ten genoege van B en W De geheele wyziging der verordening op bet bouwen wordt daarop zonder hoofdeiyke steniniing goedgekeurd Aan de oide 4 50 4 67 5 4 6 11 6 80 8 50 5 19 H 5 89 8 44 6 10 4 7 7 80 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 9 88 mreeht 6 38 7 60 9 Woerden 6 68 8 11 Oad waler 7 07 8 1 Soiida 7 88 8 8 9 84 10 10 Amaterdani O Bi Ooida 7 7 16 8 19 Het Ontwerp eener Algemeene PolitieVer ordening De Voorzitter Namens de commissie voor de straf verordeningen kan ik mededeeten dat de commissie in Art 66 de vaartuigen of vlottan die de Karnemetksloot mogen bevaren de breedte daarvan hebben gebracht van 3 M op 3V8 Meter Algemeene beschonwingeo worden niet gehouden Wordt vervoiffd Buiteolandsch Overziclit Tegen Karel Buig burgamesaUr Fau Brassel blijreD de coDaerTatiere bladeo io België eeo heftige oampagne rocreD omdat hg by de Terkieziagen voor de radicaal BOcialiatische lyat gestemd beeft en dit Totum heeft gepubliceerd Zg eiwheu dat bij lyn ontslag zal namen of dat het hem gegeven zal vordeo De benoeming xan Jan ran Hgawyck tot bnrgemeester is nn officieel De Moniteni Tan deo 16en beeft het koniofelyk bealuit af gekondigd Zes maanden lang is de benoeming door minister Schollaert opgehonden Men moet weten dat het in den Baad ran Antwerpen byna om en om staat De liber ilen hebben er een oaeerderheid van maar één Item Volgens de laatBte offioieela opgaTen heeft Zweden een besolking san 4 919 260 lielen waarvan 3 939 824 op iiet platteland en niet meer dan 979 436 in de atedeo Gedurende de laatste jaren ia de bevolkiog sterk geklommen hetgeen vooral te danken is aan de omstandigheid dat de landterhaizing welke io de laatste tiental jaren zeer was tosgeoomeo veel verminderd ia sedert de toestanden in de transatlantische landen ar niet op verbeterd zyn In regeeringskriogen hoopt men bet grootste deel van den landferbailersstroon weldra naar bet Noorden van bat land te kunnen richten nl naar de uitgestrekte provincie Norrland welke onuitputtelijke oatnorsohatten bezit vooral in wouden en delfstoffen en die kort geleden met zuidelijk Zweden door een spoorweg in verbinding is gebracht In Weenan zjjn de ooderbandeliogon heropend over de overeenkomst tnsscben Oosteoryk en Bongarye En het scbynt dat ditmaal Ie onderhandelingen tot een goed einde lollen komen Keizer Franz Joseph heeft geloond er groote waarde aan te hechten dat de over oenkomst tnt stand komt opdat de opzegging van bet bestaande tol en handeliverbond vermeden worde De voorateileo die thans door Ie beide commisaies worden voorbereid zoUea in de herfstzittingen der Parlementen op de tigenda gebracht worden en de behandeling er van zal plaats hebben voordat de zittingen worden gesloten Alleen de vaststelling van het aandeel der beide landen in de gemeenschappelijke uitgaven m worden overgelaten aan de nieuwe parlementen die in het volgende voorjaar inllen worden gekoaen Door deze moeilyke en stekelige quaestie voorloopig niet in de overeenkomst op te nemen hoopt de regeeriog de unneming er van in dit zittingsjur te bavorderen Doch men twijfelt er in parlementaire krio en aan of het wel zoo ver zal komen De toestanden vooral in den Oostenrijkacben Rijksraed zyn zoo ingewikkeld en de oppovitie tegen Ffongarye is zoo krachtig dat eeo ipoedige en vlugge afdoening van de overeenkomst niet te verwachten is Integendeel is de kans grooter dat de op positiepartijen door baar obstrnctionisme da behandoling zoolang mogelyk zollen trachten te rekken opdat by het eindigen der thans loopende overeenkomst de nieuwe nog niet tot stand gekomen i Verwarring teweegbrengen om io troebel water te visscbeo il voor dr Loeger en zyn partijgenooten een levensbehoefte en zy hebben thans gelegenheid daaraan te voldoen 0 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 64 10 01 10 07 7 58 7 69 8 6 8 18 8 88 5 81 Het besluit der Doitsche regeoging om offioiael deel te nemen aan da tentoonstelling van 1900 te Parys heeft in Frankryk een zeer goeden indruk gemaakt Het oordeel der Fraosche pers is zelf beter dan dat der Doitsche 9 10 8 5 9 8 7 85 u n 7 46 8 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 5 61 4 53 5 04 6 80 6 8 48 9 6 8 0 9 07 10 14 88 10 54 9 88 8 8 41 9 4 11 10 7 60 11 80 10 4 dia lioh er vooral ovar bezwaart dat ds re I geering vóór ly haar besluit nam niet eerst 1 het oordeel heeft ingewonnen der Dasstsche 1 baDdelaari en induetrieelen Toch behoeft e 1 geen vrees te bestaan dat de atap der regee I ring door de bevolking ongunstig zal worde opgenomen ondanka de varklaring van de 1 Biimarckorganen dat de Duitsche nyverheid 1 thans nog minder geneigd is te Pariji te ei 1 poseeren dan in 1867 De Neueste Nachrich I ten zegt biervan 1 In de völ en twintig jaren die sedert de oorlog zyn voorbygegaan beeft Duitschland I allea gedaan wat in zyn vermogen was en I naar sommiger meening zelfs te veel om de betrekkingen met Frankryk te verbeteren 1 Tot nog toe waa het soccea niit schitterend Mog onlangs werd gameid dat een Franacb I officier commandant ran een bataljon zy 1 manschappen naar de grenzen bracht en op 1 zyn ontbloot zwaard zwoer dat de veroverde I provinciën Elaas en Lotharingen teruggenomen I zolleo worden Onder die omstandigheden kan het Dnitsohe ryk slechts naar Parys gaan meteau waakzaam oog het getrokken zwaard en I kruit op de pan I De vryzinnige pers spreekt echter op gehee 1 anderen toon De Vosa Ztg vraagt zelfs of 1 Bismarck zoo hy aan het bewind geweest I ware anders zoo gehandeld hebben dan Hohen 1 lohe die door lyn langdurige ondervinding als I Duitsch gezant te Parys volkomen op de I hoogte ii van den toestand Kn het regeeringa 1 beilnit is volkomen in overeenstemming met I de vredelievende staatkunde die de keizer tot I oog toe tegenover Frankryk gevolgd beef Vooral na da deelneming van Frankryk aan de feesten te Kiel is er geen enkele reden meer waarom Dnitsobland niet in 1900 naar Parys zoo gaan Te meer daar hethaaldeiyk gebleken U dat het Fransche volk zonder zich te storen aan het geacbryf van chanviniilische heethoofden niets liever verlangt dan den vrede te bewaren en met den nabuur in goede verstandhooding te leven Zelfs de yzeren kansslier zou by dezen wensch van ün monarch en van twee volken niet in staat zyn en afwyzende houding te blijven aanoemeo Door de in den Bondsraad gevolgde verwerping der Margarinewet is de byna komischdrifste hoop vernietigd welke de agrarische organen lot beden toe hebban uitgesproken werd 14 Jnli uit Berlyn aan de sFrankfnrter Zeilnng geschreven Eo die correspondentie wordt dan aldus vervolgd sOf ly geloofd hebben zooals zy het getehreven hebben dat men lerwille van hen an van de door hen misvormde margarinewet twee ministers te gelyk zouden opo£feren laten wy buiten qnaeslie c De baide ministers welke bier bedoeld worden sollen waarscbijnfyk zyn de heeren Van Hammerstein en Von Bötticher Beide mlniatars hebben enkele bepalingen van het ontwerp beitreden met name bet verbod omtrent het kleuren en de bepaling omtrent liet scheiden der lokalen waarin boter en margarine worden verkocht Na de verklaringen der ministers omtrent deze bepalingen is c zegt weer het Frankfurter liberale orgaan sket verwerpen der wet geen verrassing Maar dat de agrariërs toch op een aanneming hebben gehoopt wordt voor eeo deel geweten aan de regeering zelf £ en deel der verantwoordelijkheid treft echter ook de regeering zoo heet het in een entrefilet s welker vertegenwoordigers reeds te voren de houding niet duidelyk was welke ay moesten temen vooral moet hier de Proieiscbe minister voor handel worden genoemd in wiens borst twee zielen stryden om de beerschappy een agrarische en een ministerieele c Verschillende agrarische organen vallen thans heftig nit Het orgaan van den Bund der Landwirthec beweert zelfs dat minister Von Bötticber een spoedig besluit van den Bondsraad heeft uitgelokt om te voorkomen dat de leden van dien Raad hunne respectieve regeeringen om raad zonden kunnen vragen Oe sNordd Allg Ztg c is onmiddellyk by da kand om deze bewering Ie logenstraffen en constateert dat de gevolmachtigden van den Bondsraad na da derde lesing der wet nieuwe instrnctiea hebben verjaagd en dat eeret daarna de wet is verworpen Dit belet echter de sErenzteitnng niet heftig legenda regeering uit te varen Wanneer de verbittering buiten aangroeit wanneer de beweging onder de landbouwers steeds grooter wordt wanneer bet den bezonnen en kalmeo leiders steeds moeilyker wordt gemaakt deze beweging ta behoadan voor een sUebariichüamenc der radioalen dan mogen de beide ministers en de Bondsraad het hooidaiudeel aan dau weinig verkwikkelyke toestanden op bon conto stallaB Oit willen wy heden reeds vaststellen v Spottend merkt de Frankfurter Zeitung op Hoe dikwyle hebben wy znlks niet gelezen wanneer de agrarische begeerlykheid werd ternggewexen c BurgerlUkSD Btand GEBOREN 16 Jnli Cornelia ouders P da Knegt en A Qibbon WilltminaCorne lie ouders KPlokhoog en N Hollaar 17 Jnni GsrHardus Franciscns RudolfChristiaan onders G H A Hoedt en W Tervoert OVERLEDliiN 15 Juli M Geirnaert 6 m ONDERTROUWD 17 Juli C Michaëlis ta Enschede 26 j en M Znidam 21 j J de Brnijn te Oonderak 28 j en A Znidam 20 j C van der Nent 27 j en C P Steen te Voorhout 37 j S Westra te s Gravenhage 26 j an E van den Ring 28 j Uoordrecht GEBOREN Jan ouders Dirk vau Dam en Lynlje van Jeveren wonende te Gonderak OVERLEDEN Elizabeth van der Lek ond 16 jaren wonende te Nieuwkoop Arie Aoit Slobbe oud 3 maanden AD VERTEN TIEN Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overlijden van onzen innig geliefden Broeder den Heer C C H PRINCE betuigen wy onzen hartelyksten dank Wed A J PRINCEI I WzasiNK 1 C P 1 I R G Leiden C P M MOERBEEK PRINCE MOBEBKEK 1 G PRINCE Oouda L E H PKINCE Schik vin dek Loipr 18 Juli 1896 Voor de vele bewijzen van belangstelling vóór en op 13 JULI ondervonden zoowel van binnen als buiten de stad betuigen wy ook namens onze kindereu onzen hartelyken dank C G VAN DUE POST B N J VAN SR POST FEANfOlS DANKBETUIGING Door deze betuig ik myn hartelyken dank aan allen die mede gewerkt hebben tot redding van my eu myne kinderen en aan allen die mjj hunne liefderyke hulp en bgstand hebbeu verleend by den brand van 16 op 17 Juli Wed C KRUIjr EoËLUAN Gouda 18 Juli 1895 Van wege den Zwemwedstrijd is de Stedelijke Zweminrichting op a s ZONDAG 19 JULI 1896 van af s morgens 8 uur voor het publiek GESLOTEN DB COMMISSIE OKGELBËSPËLIKG in de GROOTË of St MMU op Dinsdag 21 Juli 18 6 dei arotias 7 unr door den Heer J H B SPAANDERMAN met medewerking van den Heer JOH G ARENTZ rViool en Cornet it Piston 1 De PROGRAMMA S tevens toegangsbewczen zyn te verkrygen k ƒ 0 10 by de Boekhandelaars J van BENTOM Si ZOON en by den Koster tê M PDIKE OUDE GEKEVEE Merkt yerkrijgbaar bq PEETERS Jz Ala bew a vao echtheid ïb cachet eo kurk steeds roorzien VAD den naam der Firma F HOPPE 8CHIEDAMMEB is da mestti mwruTin ttigeu Jiclii liheuiJatiek IjendeDpyneB kortom Wat AnkerPainExpeller = tegeipijnen van allerlei Md Waf Is met hel bsiti mm aan ta wenden tegen ZÜBespün HooHpün en Verkendkeld Val moat dua steeds in ieder huisgezin den wordea gehoudsa Prijs 50 oant 76 oenl en fl 2h de Bwch Voorlanden in de msests Apotheken en by FA ïichteT fc Co te Botterdam Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OPENBARE immm te GOUDA tfln overstaan van den Notaris O a FOaTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 28 JULI 1896 des morgens te 2 uren ia het Logement 1 E llTavcnTscBK Dout aan den Langen Tiendeweg van No 1 Een goed onderhouden op drukken stand gelegen WOONHUIS thans ingericht tot WINKELHÜIS ERF PLAATSJE en SCHUUE aan de Turfmarkt te Gourfo Wyk H No 85 Verhnnrd tot 1 Juli 1897 aan den Heer W F CjEEiïiBt voor ƒ 350 per jaar Het Hnia bevat beneden 3 flinke Kamers en Keuken en boven 5 Kamers Zolder en Dienstbodenkamer Het is voorzien van Oasen Waterleiding en van vele gemakken No 2 Ëeu goed onderhouden gemakkelyk ingericht EBH TUINTJE en SCHUUR aan de Breede 1 Zyde der Karnemelksloot te Gouda Wyk R No 634 Terstond te aanvaarden I Het Huis bevat beneden 2 Kamera Keuken en Kelder boven 2 Kamers en Zolder en is van Waterleiding en vele gemakken voorzien 1 No 3 Een goed gelegen 1 Winkelhuis WOONHUIS en ERF ingericht tot Zadelmakery aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wyk D No 53 Verhuurd tot 15 November 1897 aan den heer D Koeino voor 234 per jaar No 4 Een dubbel HUIS ingericht tot Koffiehuis met Vergunning ERF en PLAATSJE in den Molenwerf te Gouda Wyk B No 31 Verhuurd bij de weevoor ƒ 4 20 No 5 Een perceel best 1 WEI EN HOOILAÏTD io de Voorwillens te Gouda kadastraal bekend I in Sectie K Nos 865 806 807 868 869 870 871 872 879 1145 1517 en 1780 te samen groot 3 Hectaren 62 Aren 51 Centiaren Te aanvaarden 1 December 1896 En No 6 Een perceel best 7 ©ils aa cL io de Achterwillens te Gouda kadastraal bekend in Sectie K No 1345 groot 1 Hectare 6 Aren 30 Centiaren Te aanvaarden 1 December 1896 De perceelen zyn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en ep den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda jÊL iwl WINKEL O I p euKoat KOMNKI I 1KI Sj ii ivivi Kvi i i i C in iis UI H Assi ih ki Agentuur by de Firma Wed BOSmAN te Gouda Pro Dm FaibmentP GERBARDS De rekening en verantwoording in genoemd faillissement waartoe alle crediteuren worden opgeroepen zal plaats hebben op WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1896 des v m te 10 uur in een der lokalen van het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM tam d b LOEFF OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstailn van den Notaris O C FORTUIJN DROOGLEEVER OP Woensdag 22 Juli 1896 bU Veiling en op Woensdag 29 Juli 1896 bil Combinatie en Afslag telken det morgen te Elf uren in het Koffiehuis Hakuosi aan de Markt van Eene gunstig gelegen enkele jaren geleden gebouwde BOÜWUAHCWONINS met SCHUUR HOOIBERG ERVEN BOOMGAARD WATER en eenige perceelen I staande en liggende aan den Openbaren RyI weg naast de B K Kerk en aan den KerkI weg te Reeuwijk I te zamen groot il llect ren 4S Aren 60 Centlaren I En zulks in 3 perceelen I De perceelen zyn onder behoorlyke borgI tocht verhuurd tot 1 Mei 1902 aan Johs I Vbuhaak voor 1050 per jaar Zy zyn drie dagen vóór den verkoop te baI zicbtigen I Nadere inlichtingen geven Notaris W I H 1 VERHKGGEN te Breda en voornoemde NoI taris FORTUIJN DROOGLEEVEE te Goiirfa Assurantie MaatBchapry I tegen BrStndacbade van 184B IIE NEDERLANDEN utplien Ainslrrduiu Sopliiaploin Kotterdam uidblnak 50 Graveutaage Nobnlitraat 0 Dreda Priaseokade Alkmaar Langestraat Groudkapitaal 2 000 000 Reserves 1 800 000 Betaaldc Branüsthaden u soo ooo Dm MtilsohanIJ nnskiTl Uau nktsian INBRAAK Eirecten In llraniikast zoowel als inboedels Wl iikelgoedereii en Cognac fin Bois t X 0 de Liter D OOaSKO FIH BOJa vftQ ds BoolAti AnooTine wordt Eal T c4 In vsnoaalda bemuido fiesMhen VH tt Ijlter inhoud vooralon Tftn het ftttsat v n Dr P IT VAN HAMBIi ROOS Proaffleaoh A f 1 80 UltaluiUid TerlaJJsbku bil P H J v WANKUM arma Wed P J MELKERT Oosthaven B 144 Gouda VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TREKKING zyn verkrggbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lot f 1 11 loten voor f 10 By plaatsing der loten Ie en 2e Prya COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN