Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1896

No 702S Dinsdag 21 Juli J800 35ste Jaargang mMHE COÜMM NieuwS en Adfcertentiehlad voor Gouda en Omstreken De üiteave dezer Cpurant geschiedt d a g e 1 ij k s met uituondering van Zon en Feestdagen franco per ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oe priü per drie maanden is ƒ 1 26 postl 1 70 i Atzondirlijke Nommers V IJ F ENLAND Witte w m f 1 Bandschoenei A ö DAMEsJ Fronts eti Hflimlwi BOORDEN o MANCHETTEN Buehen PlooiseU KANTENKRAGEN en Stoffen Sltïarnl V toren m Wisbrun Lifimantt MARKT 136 The Standard Oil Company of Galicia Ld Kapitaal pd st i 000 000 IITGIIITE van pd St 750 000 in 75000 Aan e en pd st 10 etii WAARVAN j 1 pd st 250 000 door de verkoopers woAien ovefgenomei ter gedeeltelijke betaling van de iKoopsom Iterwijl 50000 6 ndeelen = pd at 500 000 thans ter inschrijviüg ivordejj aaiifrebpden Baad van Direcleuren J i Assam Railways én Trajopd ert 1 Rathrfari Couijty Ö blin J BERRY WHITE Directfiur vm Aé ding Company Ld Voorptterj te CHARLES WISDOM HELtJ Oaklan Rath ar THEODORE COOKE Ingeaieur te an len A C C DE REJVZY Dir4teür Jok i Assam Tea fcomp Ld te Londen H Ü WINNER Directeur tjial Lite ASsul ance Society Ijil te Londen aff 1 i W J ALT President la de Brazil Üi eat Luthein Railway Ld te Londen f ROBERT TENNENT FLElillNG LidVa e ilioyd s Flbming Sbymoüb Co te Lont ën i i S C J VAN SCHELLE Commissaris I van de K a Ned Mij tot Expl van Petroleuml onnen in Ned Indie te s Gravenhage W N J VERKERK Oud Chef der Firma J f VAijf LkijtiwÈn Co te Batavia te Gravenha e Directeuren te Weenenf j FRANZ GRAAF HARDEGG Diröctevu KK Oesterr tioden credit Bank te Weenen AUGUST 8CHUCHART KK Oberbergwerksrath Gedelegeerd Voorzitter van de Oesterreichische Alpine Montan Gesell schaft te Weenen Banl iers PARR b BANK LIMITED Bartholomew Lane Londen E C en hare Filialen THE BELFAST BANKING COMPANY Ld tc Dublin en Belfast en hare Filialen Brolters DYER BROTHERS Stock Exchange en 16 Cornhill Londen E C WILLIAM WILSON SON 36 College Green Dublin HOOK BRADSHAW 4 York Buildings Liverpool Bechtskundigfe Adviseuis SLAUGHTER MAY 18 Austin Friars Londen E C Dr EDMUND WEISSEL 31 Naglergasse Weenen Dr JACOB FRUCHTMANN Drohobycz Galicië Accountants PRICE WATERHOUSE Co 44 Gresham Street Londen E C E VAN DIEN Amsterdam Adviseerend ingpenieur L POOCK Mijnbouwkundige te Hannover Secretaris H T Mc AULIFFE te Londen Bureaux 25 BILLIÏER BUILDINGS Londen E C De ondergeteekenden berichten dat zij gemachtigd zijn op Donderdag 23 Juli a s van s morgens 9 tot s middags 4 uur intehrtjetngen aan te nemen op 50 000 AA DEELEN a pd 8t 10 elk Qoada Druk tan A Bbiiikman Zook Standard Oil Company of Galicië Ld verdeeld in stukken van pd st 100 pd st 10 en pd st 10 s SLon Too3n d er waarop de inschrijving gelijktijdig is opengesteld te Londen bij FAUU s BANK LIMITED te Dublin THE BELFAST BANKING COMPANY Ld De koer van nllgt le is I Vi pt t AmBterdampclio Beursuftnce waarbij is inbegrepen de wisselkoers en de VU pCt Ëngelsche transfer duty Voor share warrants aan toonder dus overeenkomende met dei koers van MOO pOt voOr Londen j De voMorUug op de toegewezen Aandeelen moet plaat hebben o J 31 Juli a 9 te Amsterdam ten Kantore van de KASYEREENlQlïHS en te Rotter dam ten Kantore vah de HH R MEES ZOONEN i j Rapporteii en Statuten liggen bij de ondergeteekenden ter inzage J j Prospectussen en Inschrijvingsbiljètten zijn op aanvVage verkrijgbaar KlAVBRWUDEN A 4 f j JiDR OFFERS ZOON Amsterdam i i iOTTBBDAM I 1 IJ tot Exploitatie vaniStaiatsspoorwegeiü Van i 23 Juli 1899 tot i d6 e aan ïaij dp Haag Rotéwflani Ma Gouda taislertdam W i npoort fn Utrecht I naar Araheni Mp dtf Steeg Dieren liruiiiiiiin Znlpbeii é Nijófegen Prijs der speciale rWurbiljetten voor bovengenoejnée stations alléén voor de op de annonces aangegete treinen geldig j l i 1 kl f é 2 kl f 2 3 kl f i m De speciale retourbiljelten worden aan deiS stations van afgifte verkocJit dygelieeicn DINSDAG en des WOENSDAGS tot s Mniiddigs 12 uur voor de exearsleop den daaropvolgenden DilNDEKDAG M Zie verder de aanplak en stroolbUletten St O o3aft b O O t diöanx st üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezoaderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GODDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer ten vl f uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope rei gelegenheid voor Pasiivigier naar UTRECHT en tusscbengelegeu plaatsen Kaatoor Xieuwe f eerstal De A ent H J MOEUBIÜEK ictormwater uffHe VictorjaSron f4 Überlahnstein byims Tafeldrank Vanh£ niahlyk€f uisc er eder anden HOKEEN in Katoeu Zyila Moiru PARASOLS C OBSBTi SpeeialitBh £ m m STAATSLOTEBIJ De TREKKING begint MAANDAG 20 JULI a s V Loten en gedeelten van Loten z n verkrggbaar ten kantore van den CoUecteur Wed A C COSIJN TANDARTS E CASSUTO ultgexonderd ZOSDAGS Türfoiarkt 172 Gouda bUDA 20 JflH 1896 QiiUrvÉ 1 4 io de Bmaikrol reriierde Zweminricbtiku flB dr eeue Internaiionate gedoatameerdaT weawffeditryd plaats m Afdeelian A fj 3oelswémci D JaDiores 80 M met 1 keerpunt Opgekumeq 12 deelnemdn l te prË Douwes Dekker Bodegravou id 1 m Ij8 sec 2 0 prga A Breebaart Qoudn ia 1 ni 21Vt MOJ ij a 3de prtji Nj Ottema Leeuwarden in 1 m 22V wö i i p prys 9 Meijer Jr Amsterdam io 1 m 23 uc 1 I I AfdeelÏDg B SaelBwemmen op den rng Janiorei 9 Deelnemen i te pryi A Breebaart Gouda in 387 = 2de priJi L Doger AmBtordaro in 39V MCA 11 SnöliwemmBQ Seniores 240 Meter 5 keerpuDteo 8 Deel nemers 1 te prgB C W vao Huielt Hotterdam in 4 ta 43 sec 2de prjjs Douves Dekker UodegrareD in 4 m 46V6 3de pryi E Karmans Antwerpen in 4 m 51 eec Af deeling C Dniken diepte 2 Meter 19 Deelnemers Igte prya C W Tan Hasselt Rotterdam in 40iec 2de prga C G Slot Rüttardam in 42 aec 3de prijs S Meijer Jr Amsterdam in 45 seo B IX Snelzwemmen op den mg om het Kampioenschap van Nederland Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt 6 Deelnemen Iste prga Jan F da Vogel Rotterdam in 1 m 24 seo 2de pr is Qnaod Mdme Rotterdam ia 1 m 25 aec 3de prgs H F Dnpont Utrecht in 1 m 26 iec Afdeeling D Gekleed duiken en cwemmen diepte 3 Meter 12 Deetnemera lite prga G W van Hasselt Rotterdam in 36 leo 2de prga C Or Slot Rotterdam in 41 sec 3de prga Qnand Même Rotterdam in 42 aec De prgzen werden na afloop onder gepaate toespraken uitgereikt FEVILLETOX ölirilüiyi 1Ï8 Lord Dane Zk ik vraag u om versohooniag mijnheer Btamelde de man verbaasd Ik vroeg uw naam Lord Dane herhaalde de vreemdeling duidetgk SD toen de knecht hem aanmeldde was hij inwendig nieuwsgierig wie die oude gak was D9 heer Apperly volgde deo vreemdeling maar toen de knecht z ch oaar William Lydney keerde oatdflkte h dat deze verdwenen was Squire Lester stapte ia hevige gemoedsbeweging i na studeerkamer op en neder hij was door de mededealingen van den heer Blair gansoh an al uil het veld geslagen Hij hoorde dat de knecht lord Dana aankondlgds en lag daarop een vret mdeling binnen komen Uij daoht dat er een misverstand pUata had en dat lord Bane nog volgen moest Hg csg den Treemdeling uitvoriobend aan en voelde zich zonderling te moede toen hg diens edele houding en regelmatige getaatitrekkeii nauwkeurig gadesloeg Ik ik dacht dat de knecht Lord Dane aanmeldde itottarde hij op verlegen toon Dat deed h ook antwoordde de vreemdeling terwgl hg tgne hand uititrekte Krnt gij mg niet Gaorgef Ben ik dan ni t Lord Dana De keer Lealw waggelde terag nasr e n stoel CENTEN De Gondsche Zwemclnb heeft ook na x w dit jaar snocea van hare goed geslaagde wed atrgd die op znlk eene oitatekeode wgze waa georganises rd Gisteren i had eene wedrlocht plaats van jonge duirttn b oed 1896 vau Zerenaar De 1ste prgs werd behaftld door den heer Götte De 2de en 4de prgi door den heer Brakel De 3cle prga door den heer Pfennig De 5de Degraa Bovendien was nog een prys beschikbaar gesteld Tobr hen die het eerst twee duiven aanbood lïeïe prga fiel ten deel aan de heer Brakel Gister n TODd ten ongeveer half zeven ure gn de aioombooten yolhardiogX en ♦ Vooruitgang t onder de gemeente Waddiniveen met elkander in aanvaring gekomen daar de Vooroitgangc de yolbardiDg wilde voorbgstoomen waarvoor hg tgdig met de atooroflnit gewaaraohowd had welk sein door e VoIhardingc beantwoord werd maar toen de Vooruitgang dicht aan statrrboordzgde was wendde de Volharding zich plotseling om en liep scbnin voor de andere boot en ongeveer een Meter in het Jaagpad op de hoogte ran den landbouwer J r Ëhgn tot groote schrik van de sich op de boot bevindende passagiers die bgoB allen over de reeling op de Voornitgangc oversprongen Deze zette spoedig daarna zgne reis voort Gelukkig zjjn allen met de schrik vrügekomen zoodat geeee persoonlgke ongelnkken z n te betreuren De Terhouding tusscben de gezagvoerders der beide maatechappgen schgnt niet van gunütigen aard te zgn Het ware te wenschen dat de booten dier maatscbappgen zoo uit elkaar liepen dat zg elkaar in het geheel niet konden naderen dat zoQ een groote gerantatelling zgn voor het reizend publit k Naar wg vernemoDi znlleo er pogingen aangewend worden om te Gonda eene afdeeling op te riobten van den Nieuwen Nederlandschen Bootwarkerabond N R Ct Heden avond te 8Jf nar zal eene buitengewone vergadering gehouden worden io de zaal Not en Vermaakc Sociëteit deRéuDietOosthaven alleen toegankelgk voor de leden van den K K Volksbond en de Werklieden der Stearine Kaarsenfabriek alhier Als spreker lal optreden de heer van R awyk van Rotterdam hij was aU vorsteend vau Bohrik Harry Dane was niet dood George en Ug is eindelijk teruggekomen om zijn rechtmatig erfdeel te aanviiardeD Ik zou sedert tien jaren te huis zgn gnkomen als ik had kunnen droomen dat Herbert mgn vader was opgevolgd ik wist oiet beter of mgn iiroeder GeofFry was heer van het kasteel De heer Lester viel van de eene verbazing iu de andere rn laiaterde met open mond Lord Dane legde hem alles in korte woorden uit en wilde toen zijn KOOQ voorstellen Ia uw zoon met u mede hierheen gekomen Is hij te DanesheldF vroeg de heer Lester verbaasd Hy is hier in dit hui Ik zond hem naarde zaal terwijl ik mijne opwachting bg a maakte Om u de waarheid tj zeggen Leiter hoewel hitwellicht eenigszins voorbarig is bij is verliefd op uwe dochter Waar heeft hg mgne dochter ontmoet vroeg de heer Lester verwonderd Hij verdient wel in aanmerking te komen vervolgde lord Dane Dit zult gg missohien ook wel met mg eens zgn niettegenstaande gg baar nasr ik hoor aan Herbert Dane beloofd hebt Ket kaateelzal 100 als gij ziet toch de plaats barer bestemmingzgn het eeuige ondersoheid zal daarin bestaan dat baar eobtgenoot de echte niet de gewaande pair is Hoe zonderling het sohgnen moge de heer Lester dacht geen oogenblik aan Lydaey Als bg in eene kalmere stemming geweest was zou bij dit wellicht gedaan hebben maar de overgang van strooper en inbreker tot toekomstigen pair van Engeland was ta groot dit kwam niet bg hem op Lord Dane trok aan de bal ea beval dat man dsn heer die hem Met algemeene stemmen werd heden bet diploma der Ned ToOBkunatenaaraVereeni ging voorzitter Mr H Kotter voor koor ezang uitgereikt aan den heer P Hartog te ordrecht Zgn opleiding daarvoor heeft hg genoten bg den heer J H B Spaanderman alhier In Caecilia f Mnzikaal TydBchrift vas Nederland lezen wg aangaande de opvoering van de Tempeliers het volgende verslag van den beer S van MiUigen De coucertzaal van de Buiten Sociëteit te Gonda zag er gisteren recht feestelgk nit Het geheele muzikale Goudscbe publiek was opgekomen en bovendieu hadden verscheidene muaici en critici uit antfere plaataeo d uitDoodiging om de première van dit werk bg te wonen aangenomen De geschiedenis van de voortberelding van de e uitvoering is bekend In het kort zg echter Dog gemeld dat aangezien de plannen tot opvoering van De Tempeliers dour de Ned Opera nog niet waren verwezenlgkt en men vreesde dat het voortbestaan van deze instelling niet verzekerd zou zgn zich te Gonda eene oommiaaie heeft gevormd die de gebeale reeling op zich nam en die wat bgzonder gereleveerd moet worden den componist van alle materieele risico onthief om zgn werk als goncert drama te doen uitvoeren en op deze wgse bekend te maken Alle Goudacha zangkraehten nagenoeg hadden zich tot dat doel vereenigd en zoo waa men er in geslaagd een koor van ongeveer löOdamea en heeren bg elkander ta brengen Dit feit is hoogst bemoedigend Gouda heeft biermede san vele andere plastsen geloond wat men door samenwerking kan verkrggen en tevena beeft het een voorbeeld gegeven van ware kunstliefde Het ia toch voor den kunstenaar die ge roepen is bet mnzikaal leven in de stad zgner inwoning te leiden en te ontwikkelen een onschatbaar TOorreebt wanneer bg een staf van muziek vereerders om sich heen heeft die zich niet alleen intersftseert voor de muzikale instellingen dosh die ook den kunstenaar steunen en aanmoedigen io datgene wat hem bovenal kunstenaar doet zgu en blgven nl in rgo streven om zichzelf meer en meer te ontwikkelen en een hooger standpunt als kunstenaar in te nemen al heeft dit atreveu niet direct betrekking op den taak dien hg geroepen ia in zgn woonplaats te vervollen Ieder die bekend is met de moeielgkhaden en bezwaren die aan de muzikale verhoudingen ÏQ kleine plaatsen verbonden zijn moet het temeer waardeeren dat die bezwaren te Gouda op zoo schitterende had zoo rerzoekan binnen e komen De knecht spoedde zioh naar de zaal en broobt aa boodschap over De beer Lydney had daar alleen gezeten er was toen hij binnen kwam niemand iu de zaal Maar terwijl de knecht sprak zag hg naar buiten en daar kwam Maria uanwandaleii hij haastte zioh om haar tegemoet te snellen O hoe lief zag zij er uit in haar mooi psareoh morgenkleedje I O mgnheer Lydnsy 1 riep zij uit terwijl zij in hare verlegenheid eenige najaarsbloemen die zg afgeplukt bad Het vallen waarom komt gg hier F Hoe durfi gij h t wagen f Papa zal u wedor dedenr uitzetten Dat hoop ik niet Al beeft hg William Lydoey zgn huis ontzegd bg zal het denk ik GeotTry Dane niet doen Zij sag hem verbaasd ann Kngeen wonder Hij vatte baar beide handen en zag haar diep ir de oogen De innigste teederheul sprak uit zijne üonkargrgze oogen en hij zag glimlaohend op haar blozend gelaat neder Lord Dane is op dit oogenbl k bg den beer Lester om hem om uwe hand voor mij te vragenWilt gij beloven Lady Dane te worden Maria FBeloof bet mij nu De zaohte Ios giog in een donkeren gloed over en zg wrn e iu hare verlegenheid haar gelaat af Maar hij liet zioh zoo niet afschepen en hield haar Of wilt gg liever belov n mgne vrouw te worden vervolgde hg met zegevieriende teederhcid Maria ik Iaat u niet los voor dat gg mij geantwoord hebt Lieveling t Ik zal u nooit weder plagen of misleiden G j hebt den onbekenden William wgie zi Q overwonnen want betzg dankbaar erkend de uitvoering was van dien aard dat men er een zeer gunstigeu indruk van verkreeg Het koor voldeed zeer goed bet Utrechtsohe orkest bewees dien avond weer dat bet steeds vooruitgaat onder de tegenwoordig aoo degelgke leiding en de solisten de dames inevr EngelenDnring mej Hanau uit Utrecht q de heeren Orelio UrluB vau Duinen Dgker au Spaanderman hebben als aoUsten veel tot bet welalagea van de uitvoering bggebraoht en apanden alle kraehten in honne partgan in hetvoordeetigale licht te plaatsen De ontvangst door bat publiek waa hoogst entbonsiaitisoh en de componist ontving een drietal kransen waaronder een hem door ket bestuur der Ned ToookuDstenaara vereeniging vermrd welke krans hem door den b aafdeo gryzen toon kun sten aar G A Heinse word overhandigd met een toespraak waarin bg hnlde bracht nan Bouman a talentvol streven voor o ze Nederlaodache muzikaat dramatiacha kunst Deze opera is het eerste dramatisabe werk van den heer Bonman en het is dua vooral da kwestie of dit werk eene belofte inhondt Hierop geloof ik hoewel de uitvoering van eene opera in de concertzaal volatrekt geen indruk kan geven van da t BUhnanfabigkeit en hierop toch komt bet vooral aan b vastigaod te mogen antwoorden Wel komen mg na daze eerste eaditia vw schillende deelen zeer engelgk van waarde voor doch da derde en vierde acte dio tmo vooruitgang bg de twee eerste acten aandniden doen voorgevoelen dat deze componist in die richting later meer zal kunnen geven Vaak ia de stemming en klenr aanwezig hoewel nng niet consequent vol gehouden en dikwgls te spoedig in kracht afnemende Ik geloof dat desa opera in de ooDcertaaal beter op baar plaats is dan op bet tooneel doch eene uitvoering van do opera moet dit bavestigeD en daarom hoop ik in ieder geval dat De Tempeliera bg de Ned Opera in studie zal worden genomen De billgkbeid vordert te constateeren dat da eomponist het libretto zaar in zgn nadeel had De rhythmiek van de verzen is dikwgla stroef en noodzaakt den componist tot schikken en plooien Vooral de beide eeratajacten miasen handeling in verhouding tot de lengte van die daelen Ook is het libretto ni i niet dramatiach en daarom mag heteenige verwondering baren dat een musicus zich tot dien tekst heeft aangetrokken gevoeld Wat de rbytbmiek betreft verwgi ik o a naar de volgende regelen Heer in t stof Neergebogen Voor nwe oogen Lydney vertrouwd Hg was een ouaantienlgke vreemdeling dien elk versmaadde bg had den sobijo tegen ziob en hg kon zich niet verzuiveren van den blaam die hem aankleefde Ik setd a dal uw vertrouwen niet misplaatst was Ik ben Gaofir Dane Mgn vader kapitein Harry Daue werd niet door dien val gedood Hg is hier te huis gekomen om Kgn rechtmatig erfgoel te aauvaardtn Hg is Lord Dane Hij is nu bg uw vader Maria wilt gg mg thans uw woord geven F Zg kon alles niet bevatten wellicht begreep zij niets van al wat hg zeide maar hg sprak saat overtuiging en zg geloofde hem Maria sloot hare oogen en zuohtte roet een gevoel van innige zaligHeid Hg nam haar in zijne beschermende armen en overdekte nu hare lippen als had bij er het recht toe met de kussen waarnaar hij zoo lang ver langd bad Geen van beiden wist dat Tifle hen om den hoek eener deur beloerde Het duurde slechts een enkel oogenblik zulks zalige oogenbtikken zijn doorgaans afgemeten Het Bobgnt wel dat het tot ze ons beiigdt Lady Adelaide kwam buiten en Maria verstopte zich achter eene hooga tropische plant in doodsaagst over bat tooneel dat zg verwachtte Maar tot hare verbazing zag zg lady Adelaide de hand aan haar minnaar reiken en hoorde zg hem Gsolfry noemen Beiden begaven zich daarna oaar bet studeervertrek terwgl hg zijne band aohter zich om naar Maria uitstak Lord Dane begon ongeduldig te worden en balde weder