Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1896

6 61 I U 1 68 8 88 n 7 68 n H 8 0 8 18 K 6 10 7 30 8 88 8 41 4 7 4 40 6 81 6 17 4 60 6 87 4 61 6 84 6 04 6 41 4 81 6 10 6 61 6 47 DKN HAAO 60DDA 18 86 1 84 8 60 g 67 4 60 18 88 u 4 61 i 89 u H 6 4 18 46 f H n 6 11 18 66 1 44 4 8 4 16 6 80 BOTTIRDA U e 0 U B A 10 19 H 80 18 87 1 44 8 60 10 89 t K 1 64 10 86 It t 8 01 ir 10 48 H 8 08 10 49 18 08 12 47 8 14 3 09 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1896 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greenwich eOUD A ROTTlEBiM J 8 18 8 11 DEN HAAG H ge 6 611 807 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8611 881 86 8 44 3 40 4 04 4 38 6 17 6 181 18 1 68 8 88 9 88 Voorb 8 67 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 Z Zeg 6 11 10 38 1 66 4 63 6 10 9 48 Z M 8 11 10 48 8 6 04 6 89 9 6 Onud 6 88 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 6418 06 19 68 8 17 8 14 4 08 4 386 16 6 41 6 607 488 8810 1010 18 Stopt te BlaUwiik Kraiiweg en Nootdorp Laidsohendun ai Hakandorp U T E ï C H T e O U D A Dtreekt 8 88 1 60 9 8 89 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 614 46 6 86 7 60 8 0 07 10 84 Woerdaa 6 68 8 11 10 18 11 66 4 16 6 68 18 10 84 üadawaleil O 8 1 10 81 88 r 7 11 8 88 9 34 10 10 10 44 11 10 18 11 1 18 8 46 4 31 6 17 7 0 8 81 8 41 9 4 11 10 9 87 10 13 10 48 11 16 18 10 18 98 1 87 3 47 4 46 6 Ï3 6 64 7 14 1 49 8 86 8 64 9 64 11 O 11 18 40 4 67 8 01 10 06 I 11 11 18 49 6 08 8 18 10 16 11 86 1 08 6 80 n 8 86 10 87 114618 46 1 08 1 61 4 11 6 86 6 68 6 181 44 8 118 66 9 88 10 88 11 46 eOl DA UTRICHT 10 61 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 11 14 8 81 I IO 11 89 8 48 8 34 6 11 1 18 11 46 1 81 8 08 3 60 01 6 36 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 firma Wed B Ui Qouda AMSTIRDA U O U D A 7 16 9 10 48 8 14 8 68 4 4B 8 1 10 10 18 11 M GOUD A A MSTERDAM OsudA 87 8 81 9 68 10 61 18 10 4 11 6 80 1 61 10 17 iBitt 0 81 8 14 9 87 lD t 1 I ll 6 80 8 88 U 88 9 41 11 18 10 80 Zing w U lof ü zg d tere U zy on hart U onze smiirtl Uterk om d krachten Om U ter eer tQMD DOod tfl achten Sterk ons o Heer I Verder kan men geen vrede hebben met verzen zooalB In die geiryde plaatsene Weerklinke langer niet der Mnselmaonen atem Oer Gbristsnen gebed mag daar alleen weerkaatsen of later Wat wreed ons lotl Palmira ach gevangen In sTgandii handt Door CbriBteoen geroofd £ n alle liefde hopen en rerlangeu Der Hefde Tlammen wreed gedoofd Yergeefpch vloeit my het minnevour door d adren Dftt Tour welks gloed my inaerlyk Terteert O Saladijn Uw MelusiDe te midden van verraad ren Tot gevangene verneerd IDaarop rJngt Palmira in gecoadenaeerden etgl Wanneer wai ik ooit vr Gevangenschap zoo erg En dat hg Tempelhearen Och kom De moed ides mansc alleen Kan vrouwenharten boeien Hg heet dan Tempelier of Muzelman Waarlgk vele componisten knnnen oog wel wat hooger eischen aan een libretto stellen want wie u in staat klearrgke exotische muziek te sehr ven op de woorden De lotusbloem in t haar De gloed der min Ïd d oogen Zoo treedt n d Odaliske voor Ëa de opgeheven arm In sierelglÉe hogen Onthalt geheel baar mintrezoor c Sn msakt de librettist den toestand bg het Boo spannend bedoelde slot niet komisch wanneer Aldemar tot Palmira die hem op het oogenblik dat hg ter dood veroordeeld is eu hl door beroow aangegrepen boete wil doen weer tot zich wil lokken zegt Palmira Het eeuwige gaat voor De muziek draagt overal de sporen dat htt onderwerp met voorliefde door den componist is bewerkt Heeft hg das een beteron stof ter z ner beschikking dan twgfel ik niet oi lig aal iets beters en iets meer persoonlyks kunnen geven Het ia sehrüver dezer regelen eene behoefte aan de OoootSche commissie oprechte hulde te brengen voor het initiatief door haar genomen en voor de wgce waarop zg baar plan heeft uitgevoerd want in den regel Ueeft men zoove imoeite en zorg alleen over voor werken die reeds het terrein veroverd hebben en bet is juist van zooveel belang dat men alles in het werk stelle om de oitvoering van onbekende werken mogelgk te maken Dan kan een componist zgn indruk toetsen aan hetgeen hg zich bg bet componeereu heeft voorgasteld en het publiek heeft gelegenheid menig werk te hoeren dat een toekomst kan hebben en dat anders ongekend in portefenille moet blgven rosten Moge das het voorbeeld te Gouda gegeven in vesl plaatsen navolging vinden Amsterdam 11 Juli 96 S VAN MiLUGBN Aan het verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wg het volgende Ten behoeve van de waterververaching in de slooten langs de Uarke Kade en achter de huizen aan de Noordzgde van de Boelekade werden met toestemming van bet Polderhestuar van Bloemendaal in de noordsigke kade van de Karnemelkslottt twee daikars met gxereo buizen aangebracht voorzien van afdinitkranen welks dagelgks gedurende twee oren geopend zgn Voor het inlaten van water op den polder moet de Gemeente aan Bloemendaal ene recognitie betalen f 50 per jaar In de plaotioeneo werden wederom verschil 8 40 8 47 8 64 8 1 8 1C 7 86 7 86 7 88 7 88 7 46 1 66 6 6 10 S 18 6 86 6 88 8 88 6 67 6 08 6 16 84 6 80 Oonda Moordrflobt Nieuwerlesrk Onpell Rotterdim RottardUB 7 46 Ximwwkerk HooTdrwht Oonda Qoudl 7 80 8 86 Zav l 1 48 8 47 e bg 1 tS 8 66 Vootb 8 07 8 08 Hlge 8 18 9 13 10 1 10 43 U l 7 66 8 09 9 88 10 19 B IS 8 88 8 41 Uo d 6 86 Uudav 6 60 Wowdm 6 69 Vtraoht 6 18 9 64 10 61 lende perken opgehoogd Daarvoor ia van elders eene hoeveelheid van 450 M twarte grond of teelaarda aangevoerd Voor de ophoogiog van het plantsoen hg de Crabethstrsat werden dit jaar SIOOM kolenascb gebruikt Langs de kanten van dit plantsoen aan de zgde van de Jan Verzwollenwetering en van de Wetering bg dpu Toegangsweg zgn Kware palen geslagen waarachter wiepen werden aangebracht met eene rgibed din en painbestorting over eane lengte van 152 M De voor de plantsoenen beooodigde planten en gewaraen werden na prgsopgaaf aangekocht hg de boomkweekars A Ouwerkerk en W G Boer te Boskoop respectievelgk voor f 307 75 en f 336 70 Het totaal der nitgaven voor het onderhoud der plantsoenen was f 1685 63 san materialen en f 1578 28 aan arbeidsloooeu van Zaterdag il aan wondkoortsen Majoor Okhugzen overleden Men seint nit Nenwied Z M de Keieer beeft den Prins van Wied benoemd tot Ridder in de Hooge Orde van den Zwarten Adelaar en aan den Ërfprins den Rooden Adelaar met de Kroon verleend Er is groote vreugde bier te Nenwied en in den omtrek De Groothertog van Laxemborg is aaugekomen Dezer dagen is te s Gravenhsge bet examen aaugevangen voor surnoraerair van de helaatingen Er hebhen zich 65 candidaten voor dit examen aan Naar het Vlksdgb verneeir t moeten de brievenbestellers te Amsterdam die van nu af aldaar worden aangesteld een Hchriftetgke borgstelling inleveren van f 300 De gevallen van verdaiatering in den laatsteu tgd voorgevallen hebben waarschgulgk tot dezen voorzichtigbeidsmaatregel geleid De broeder van een ingezetene te Amersfoort vond na het nemen van Toekoe Oamar s bnii te Lampieang diens Koran en mocht dten ala aandenken behouden Hg zond hem zgn broeder die zoodra bg het volgens de beschrgving zeer fraaie exemplaar zal ootvangen hebben bet te Amersfoort ter bezichtigiDg zal stelleu ten bate voor een of aader liefdadig doel Een dametje netjes gekleed jong vrootgk maar met een of ander op baar jeugdig geweten werd te Breda ouder geleide van een paar marechaoMee a in den gevaogennagen van het Hui vsn bewaring naar het apoorwegstation vervoerd Daar aangekomen verliet zg den celwagen laohte vroolgk den koetsier toe nam eenkwartje uit haar portemonaie en gaf dit den koetsier die waarschgulgk niet zeer dikwijls eane dergelgke attentie van zgne passagiers zal ondervinden Man schrijft nit Haarlem 10 60 10 67 11 4 U U U SO 10 16 11 88 18 88 8 31 8 61 10 86 9 60 10 11 8 46 9 04 Vóór eenigen tgd maakten wg melding tan de droevige geschiedenis van den Amsterdammer die op jeugdigen leeftyd in dienst getreden na korten bgd zoodanig het land aan bet militaire leven kreeg dat hg reeds vóór de loting voor de militie deserteerde en Nederland verliet Na een l8 jarig verbiftf in den vreemde kwam bg in t vaderland terug en werd in de eerste plaats herinnerd aan bat weder opvatten der verplichtingen voortvloeiende uit zgne vrgwillige militaire dienstverbintenis Na veel moeite gelakte het bsm zich hiervan te ontslaan door het stellen van een plaativerTanger No meende hg klaar ie sgn Doch er kwam een kink in den kabel Op een goeden dag kreeg hg trouwplannen Nog beneden den leeftgd van 40 jaar moeit bg aan den ambtenaar van den burgerlgken stand ook overleggen het hewg dat bg had voldaan aan ds nationale militie Toen hg dat bewijsstuk ter provinciale grifSe opvroeg bleek e enwel dat bg niei aan da militie had voldaan hg had een dienstplichtig nommer getrokken was opgeroepen geworden om als miliciBO aan de militaire overheid te worden afgeleverd en was niet verschenen OpnieQw gereqnestreerd Doch te vergeefs Eerst in de kazerne en dan nog masr eens geprobeerd los te komen Na eenigen tgd de uniform gedragen te hebben wordt hem d r de Hooge regeering toegestaan ook zgn militiedienstigd door een plaatstvervaoger te doen vervollen De plaatsvervanger is gesteld het gemoed van den gekwelde eenigszios tot rust gekomen Daar wordt hg vóór eeoige weken plotseling opgeschrikt door de niededeeliog dat de door hem gestelde plaats v ervangar is afgekeurd en dat hg zoo hg niet binnen zestig dagen een anderen plaatsvervanger stelt naar luid van de Wt t van 1861 en het koninklgk besluit van 1862 zelf in dienat moet treden Dezer dagen is plaatsvervanger no 3 hg het 2e regiment hazaren te Haarlem in dienst ge komen Hopen wg dat hiermede aan de boproevingen van dezen veel geplaagde een einde zg gekomen VERGADERIN6V NDENGEHEENIERUD VRIJDAG 17 JULI 1896 Voorzitter de heer R L Martens Vervolg 27 worden ongawgzigd goedi 1 Artt keurd Art 28 Het is verboden op den openbaren weg om of met geld te spelen of spelen te doen waaraan een kans van geldelgk voordeel verbonden ia De heer Van Galen meent dat dit art ge deeltelgk is overgenomen of gewgr igd van art 32 der oude verordening en zon gaarne het 1ste gedeelte van dat onde artikel loideode Kinderspelen die hinderlgk of gevaarlgk zijn met name het slaan met lederen riemen klappen met zweepen het boog en klakkeboa schieten het geraas maken met ratels of andere voorwerpen het werpen roet sneeuw of sneeowballen het maken van gigbauen en soortgelgken zgn op de straatverboden opgenomen zien De Voorzitter Dit is reeds straf baar gesteld bg art 457 der Strafwet De heer Van Galen Vindt a het hier overbodig De Voorzitter Ja mgoheer omdat er reeda in voorzien is Artt 28 en 29 worden goedgekeurd Art 30 Eigenaars of bonders van honden zgn vsrplicht te zorgen dat hunne honden Bleeds voorzien zgn van een halsband met metalen ptsat waarop de naam van den eigenaar of houder duidelgk is nitgedrokt De beer Van der Sanden Mgnbeer de Voorzitter ik vindt bet nogal lastig de naam van den eigenaar op de halsband te laten maken st is dunkt mg voldoende dat zg het kenteenn der belasting dragen De Voorzitter Dat is reeds bepaald bg de verordening op de honden belasting Da beer Jager Het is juist om de politie in de gelegenheid te stellen om te zien van wien elke hond ia De heer Van der Sanden Ik vindt het voldoende dat zg VBu de penning voorzien zgn I De heer De Raadt Ik acht het dragen van een halsbandQgeheel overbodig In stemming gebracht wordt bet art 30 aangenomen met 10 tegen 6 stemmen 4 04 6oQda 8t 7 M Amaterdam C Boida Artt 31 38 worden aangenomen Art 39 Het is verboden op de openbare straat kalveren schapen of ander klein vae per wagen of kar te vervoeren anders dan dat het geheele lichaam binnen deu wageo of da kar Ii fc De heer Vingerliog wenschte hier een kleine toevoeging bg te voegen en wel enkel uitgeladen c De Voorzitter Dit is strafbaar bg de wet op de dierenmishandeling en acht bet niet noodig het hier bg te voegen De beer Hongenhoom gelooft niet dat het kwaad was als het dan ook hier in werd opgenomen De heer Derckseo constateert dat bet hier meermalen gebeurt en verzoekt de hand aan de verordening te houden De Voorzitter Ik zal uw weosch overbrengen Arlt 39 42 worden goedg keurd Art 43 S Het is verboden binnen de bO bonwde kom der gemeente met aan elkander gespannen rgen voertuigen anders dan stapvoets te rgden De heer Viogerling Ik zou hier bg willen voeg m mits ieder rg of voertuig vooraien is van een geleider Na eea kleine discuasie over de redactie wordt dit art goedgekeard De beer Van der Post Mgahaer de Voorzitter ik zon gaarne zien dat koppels vee niet worden opgehouden om geteld te worden maar dat zg geregeld doorgedreven werdea De Voorzitter Het is toch moeilgk te verbieden De heer Van der Post Ik bedoel koppels vee Artt 44 en 45 worden goedgekeurd Art 46 Het is verboden zonder vergunning van B en W openbare plantsoenen te bergden hetzg met losse paarden eaels of andere dieren hetzg met rg of voertnigen door deze dieren getrokken hetzg met bandof kroiwagens en rgwielen Dit art wordt goedgekeurd Art 47 Het is verboden met klinken bestrate voetpaden of trottoirs te bergdan behalve met kinderwagens en met krui of hand wagens welke uitslaitend met glas of aarde werk zgn beladen De heer Van Galen Mgnheer de Voorzitter ik wenschte hier te lezen voor met klinkers bestrate voetpaden voor voetgangera bestemde voetpaden Waarom moet hier staan met klinkers bestrate dat t zearouderwetsjh De Voorzitter Het blgft toch hetzelfde hetzg paden voor voetgangers De heer Van Galen Ook het laatste gedeelte voor wagens oitsloilend met glas of aardewerk beladen zou ik willen laten wegvallen Dj heer J er Mgnheer de Voorzitter ik beschouw het niet van zooveel gewiekt an zon bet oude willen bebonden De heer Derckaen Mguheer de Voorzitter wat de heer Jager hier als argument aanroert geldt bg mg niet er sgn zooveel artikelen zelfs in mgo vak die aan breuk onderhevig zijn maar de veeren worden tegenwoordig zoo goed gemaakt zoodat het best kan vervallen De heer Jager Voor mgn part kan de beschait er ook wel bggevosgd wordeh Art 47 worde goedgekeurd Art 48 De beer Van Galen Ook hier zon ik het met klinkers bestrate weer willen veranderen eveoBla in bet vorig artikel De beer De Raadt kan er wel met medegaan De heer Jager Ik vindt het te vaag het 18 een tegemoetkoming aan de koetsiers De heer Van Iterson Er wordt niet genoeg aan gedacht om de redaetie van zoo q artikel maar te gaan wgzigen De beer Van Galen Wg beschermon bier niet de steenen maar de voetgangers en vindk een andere definitie geheel overbodig De heer Van Goor Het ii geen rgden bet is stilstaan met een rgtuig Art 48 wordt goedgekeurd Artt 49 51 worden goedgekeurd Art 52 Het is verboden de Aaltje Bnk 8 48 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 1 64 10 01 10 07 9 10 l 18 7 86 10 4 7 46 8 86 1 41 8 48 6 16 T 10 14 slaag tn i Eorta GroanenduI nden dan tapToati ia bergden De haar Derckaan Mgnheer da Voonitter Ik ben rerheagd dat de Commiaaie Toor de Strairerordeningan gedacht haefi aan het gevaar dat er bestaat bg het bergden van de Aaltje Baksteeg maar zoolang er vrgheid ga gaven wordt die ateeg ran baida zgden in te rgden is dat gevaar Ivoor ongelokken niet weggenomen Ik zoo er nog bggefoegd willen hebben eerstgenoemde atfeeg mag alleen van de igde van d Raam worden ingereden c De heer Jager Bet ii nog niet lang ge leden dat die kwestie hiar is behandeld de heer Deroksen noemt de Lange Willomateeg maar die is ar totaal voor ongeschikt het klooster is er recht over en daar kan niet gedraaid worden Voor de Aaltje Baketeeg heeft da oomraissie stapvoets rgden voorgesteld deze steeg is juiit de weg naar het stoombootenveer da handelaars konden er niets mede gebaat zgn De heer Dercksan Ik noemde zoo terloops de Willemateeg omdnt ik vrees koester voor ongelukken en de omweg ia too groot niet De heer Jager Ik woon in de Kaieerstraat maar ik gelooY jnial dat wg daar ongelokken inllen krggen en vooral met dia schootkioderan Da heer De Raadt Ik ben ook laatst de Aaltje Bakateeg doorgegaan en ik moest io een deur gaso staan toen daarj een paar rgtoigen elkander moesten passeeren De heer Deroksan Als ik het spoor van een wagen op 1 50 M reken dan ia tweemaal 1 50 3 M en de stesg is bg da Gonwe slechts 2 60 M bread In stemming wordt dit artikel gebracht De stemmen slaken hierover 8 tegen 8 Artt 53 56 worden goedgekeurd Art 57 Wielrgders moeten door aan bel fluit of hoorn bg het inhalen van personen of yoartnigan of bg de boeken van straten voor hunne nadering waarschuwen Tusachen sons oodergang en zous opgang moeten hunne rgwielen vaoraaa voorzien zgn van een halder brandende laataaru Binnen de bebouwde kom der gemeente mogen zg mat gaene grootere snelheid rgden dan die van aan paard in matigen draf Het is verboden met rgwielen da trottoirs of mat kliakera baatrata voetpaden te bergden De heer Van Galen Mgoheer de Voorzitter ik zou bier voor een helder brandende lantaarn willen plaatsen aan vooruitatralande lantaarn Da heer Jagar Een helder brandende lantaarn ia naar mgne ineening teer goed De heer Da Raadt Da haar Van Oalen bedoelt aan lantaarn dio vooroitstralend licht geeft het is wal gebeurd dat men de lantaarn omdraait Da heer Van Oalen Ook dat wat betreft bat rjjdan in een matige draf boa kan men dat oontrolaeren Zondag l tnaaehen 11 en 12 uur is dat artikel verkracht door de politie aalve Rustige kerkgangers werden door de politie op zgde geduwd om de wielrgdera door ta laten die toch zeker in geen matige draf reden De Voorzitter Wanneer de politie voorbggangers op zg heeft geduwd geschiedde dat iet om de wielrgders te beschermen maar wel OU ongelukken met de voorbggangers te voorkomen U noemt het rgden op Zondag te snel een audar noemt het niet te snel Da heer Van Galen Ik ben het niet met u eena het was niet om de voorbijgangers te beicherman maar wel voor de wielrgdera Wauuear u het zelf gezien had had n mgnheer da Voorzitter o ze f ar van kunnen overtuigen Men maakt wel bezwaar om op de Haven een eenvoudig railtje toe te staan maar zoo iets mag hier gebeuren De Voorzitter Wat rails nu te maken hebban met wielrgders eu tot beveiliging van peraooeo begrgp ik niet De heer Van Galen Ik vindt het een schandaal De heer Derckaen Mgnheer de Voorzitter n hebt gezegd dat wedatrgden niet gekeerd knnnen worden maar ik zon gaarne willen dat art 4 der Zondagawat beter werd nageleefd door als hoofd der politie Da Voorzitter Bet ataat niet aan mg om wadatrijdaa ta verbieden De heer Van Goor Wg kunnen ook dat wat betreft van die lantaarn ook wel in de tweede alinea overnemen en wanneer wg wed atrgdan te veel gaan balemmeren dan is het haast onmogelgk dat er nog gewielerd wordt Da heer Van Galen Dat gedeelte van de Singel waar een zandpad ligt mogen daar ook da wielrgders gebruik van maken Da Voorzitter Wg verbieden alleen met klinkers baatrata voetpaden Da heer Van Galen t an ton een voetganger daar niet mogen loopen De heer Van Goor Ik vreea dat wg door de aaak ta traiaaeran een wetsverkraohting znllen krggen Hat art wordt in alinea a gewgze in atemming gebracht alinea 1 en 2 worden zonder stemming goadgokanrd Over almea 3 en 4 atakaa de stammen V Wordt vtnolgd Bttltenlandsch Overzicht Te Boedapest wordt verzekerd dat de Rijksdag in bet begin van de bertitzitting dadelgk zal worden ontbonden als de onderhandelingen over het Vergelgk die thans te Weenen gaande zijn niet tot een tastbaar resultaat leiden Kort vó6r de vacantia heeft de Fransche regeering bg de Kamer een wetsontwerp ingediend hetwelk ten doel had om een oitvoerpremie toe te staan aan de Fransche suiker Dit gesohiedJe vooral met het oog op de oitvoerpremiën welke door de Dnilscherj aan hun suiker worden toegestaan De Kamer is evenwel uiteeugegaan zonder het ontwerp in behandeling te hebbeu genomen Eiudelgk zal dos do eerilrolgende zitting moeten worden afgewacht vóór iels ten bate der Fransche suiker kan worden gedaan Maar merkt de Matin op men moet ook letten op onse binueolundsche markt als een gevolg van da nitvoerpremie waarvan de Doitsche suiker geniet zal deze de Fr nsche suiker op de binneulaodschc markten een noodlot iga concurrentie knnnen aandoen Deu eersten Aagnstos treedt de nieuwe wet in Doitschland in werking Dieulengevolge heeft de Pranscke regeering zich verplicht gezien om zoo spoedig mogelijk te voorkomen dat de Franache suikermarkt met Duitsche suiker verd overstroomd Tegenwoordig bedragen de invoerrechten voor vreemde soiker 7 francs van rowe en 8 francs van gerafiueerda suiker de Doitschers geven een premie van 3 5 francs voor de eerste en 4 5 fr voor de tweede soort suiker zoadat de fransche rageering zich genoodzaakt acht haar invoerpremiëi dienovereenkomstig te verboogao Maar vraagt de Matin kan de regeering de invoerrechten verhoogeu terwgl de Kamer met vacantie was Men beeft die rechts quaestie aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en er is een koninklgk besluit gevonden van 24 September 1840 waarbg aan de Uitvoe rende Macht het recht wordt verleend ojn als een maatregel ter verdediging eigenmachtig sommige tarieven te verhoogeu indien de Kamers geen zitting mochten honden Maar tevens werd daarbg bepaald dat een dergeIgke maatregel in do eerstvolgende zitting ter goadkenriog moest worden overgelegd Da tegenwoordige regeering heeft zich aan dit koninklgk besluit gehouden en dientengevolge heeft zg besloten de inioerrecbten op buitenlandscbe ruwe eu geraffineerde suiker te verhoogeu eu Inter de goedkenriog der Kamer op dezen maatregel te vragen Blgkaiie meedeeliugen van lord Saliabory in het Hoogerhuis vordert de behandeling van da Venezuelaaniche quaestie uiterst langiaam eu nog langer da qaaestie van een algemeen scheidsgerecht Toevallig meldt juist da NewYork Tribune dat het ontwerp van t wederzgdscb Bcheidsgericht is vastgesteld on dat de voornaamste punten door de beide Mogendheden zgn aangenomen Dat klopt niet erg Te Rome zal de verkiezing plaats hebben van een lid der Kamer De socialen spannen alle krachten in om hou candidaat den heer GatUui er door ta krggen De voornaamste socialistische leiders in Italië De Fehoe Barbate Verro zgn naar Rome gekomen om ten gunste der oandidatunr te spreken Tegencaudidaten zgn een republikein eu een monarchaal De sNene frsio Presset verzekert dat hel bericht van de aanaloitiig van Bulgarge bg het verbond van de Balkanslaten geheel uit de lucht is gegrepen In Regeeringskringen te Sofia moet men zelfs niet gelooven aan het bestaan van het verbond De hervormingen welke de Christenafgevaardigden op Kreta hebben voorgelegd aan den goovernenr generaal eu ran de consuls worden medegedeeld in de Times Da voornaamste punten zgn de volgende Da gouver neurgeneraal wordt voor den tgd van vgf jaren benoemd door den Sultan met goedkenring dar Mogendheden Hg moot een Christen zgn heeft het opperbevel over het leger au het recht van veto behalve voor veranderingen in het verdrag van Balepa De Landdag moet om de twee jaren bgeenkomen een begrooting voor twee jaar opmaken en bg meerderheid van stemmen beslissen over voorstellen van den gouverneur generaal Varmeerdering der uitgaven mag alleen worden voorgesteld door den gouverneur De Baad van Administratie zal het recht hebben commissies te benoemen voor bgzondere doeleinden zgn leden hebben zitting in den Landdag maar geen atem De helft van de opbrengst der invoerrechten moet aan de Porte worden uitbetaald de tweede helft en de opbrengst van alle belastingen zullen besteed moeten worden ten bate van het eiland Bet leger moet binnen de versterkte plaatsen blgven en mag alleen bg enlnslen op het platteland door den gouverneur generaal met goedkeuring van den Raad van Administratie worden gebruikt Aan het hoofd der gendarmerie te vormen uit bewoners van het eiland mogen alleen Europeanen staan Verder wenacben zg da jurisdictie van het Hof van Cassatie te Kon tautinopel op te hefien en de beambten van president en procureur aan bat Kretenzer Hof van Appèl opgedragen te zien aan buitenlandscbe rechtsgeleerden van naam Alle wetten die door dan Landdag niet zgn bekrachtigd moeten vernietigd en de tekorten sedert 1889 gedekt worden uit de Tarksche schatkist daar de begrootingen dezer jaren niet zgn goedgekeurd door de Wetgc vende Vergadering De overige hervormingen welke de Igst nog bevat sgn van geringe bateekenis l Men gelooft niet dat de zaken op Kreta spoedig in orde zullen komen De QrieWn slaan een Ie hoogen toon aan en de Turken hebben geen lust alles toe te geven oiiq TVi iNrc3 B3sr nieuwe prachtige L vaji OS At Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van AmsterdaO alotkri 92 100 18 JULI I Vorkrs NmialiND Cert Ned W S 1 91 dito dito dito 3 1001 dito dito dito 3 180 HoNOAZ Obl Goudl 1881 88 4 iTiliB iDSohrijviiig 1861 81 6 SSI OoBlSNS OM in papio 1868 86 5J Vls l 63 dito in züver 1868 6 86 4 PoaivOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 28 ïllSLiSD OW Biniienl 1894 4 63 dito öeoons 1880 4 8 ditobiillaths 1889 4 98i dito bij Hope 1889 90 4 98 dito in goud leen 1883 fl dito dito dito 1884 6 106 Sriüjz Perpel schuld 1881 4 61i Toaisn Oepr Oonv leen 1890 4 IBl Gec leening serie D 20 Gec leeniog serie O 21 Zuid Afs Uip V obl 189Jt 110 Mziioo Obl Buit Sch 1890 6 94 VsHEZDELi Obl 4 onbep 1881 49 AlurzaDAH ObUgstienl8 6 3 100 aoTTlanAH Sted leen 1804 3 97 NzD N Aft Hacdelsv and 4 s Arondsb Tab Mj Certi6o len 665 Dea Uaatsohappij dito 63II 3 Arnh Hypotheekb pandbr 4 lOO i Cult Mij der Vorstenl aaod 68 eör Hynolbeekb paadbr 81 lOlV Kaderlandsche bank Baud lOl i Ned Handelmaatfrh dito 1391 N W k Pao Hyp b pandbr 6 621 Roti Hypotheekb pandbr Si lOOl Utr Hypotheekb dito 31 100 OoBTlNz Oost Hong bankaaud 1361 EUBL Hypotheekbank paudb 4 1 Aheeiiu Eqnit hypoth pandb 6 74 Maiw L G Pr Lien eert 27 HzD Holl IJ 8poorw Mij aand UO Mij lol llpl V at Spw aand 93 Ned Ind Spoorwegm aand 200 Ned Zuid AMk Spm aand S 219Vi dito dto dito 1891 dito 6 lOll Til lz 8poiorwl 1881 89 A ïobl 3 6l i 60 81 Zuid Ital Spwmij A H obl S 68 PoLlN Warsohau Weenen and 4 166 RU8L Gr Buss apw Mij obl 4 98 Batilsehe dito aand 69 Fastowa ito aand 6 81 Iwaog Doi dito aand 6 101 Kursk Oh Aüow Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 100 l Vl Sp Hij obl 6 1001 OUo kNorlh W pr C v aand 1411 dito dito Win St Peter obl 1 186 Denver b Blo Gr Spm cert v a lli Illinois Central obl in goud 4 103 Louisv It N8shriUeCert r aand 49l i Meiico N Spw My lebyp o 6 101 UiSB Kansas v 4 pot pref aand 117 N Tork Ontario i West aand IS i dito Fenus Ohio oblig 6 101 Oregon Calif Ie byp in goud 6 77 10 101 29 43 14 106 201 108V 107 103 104 U7V 122 167 86 111 SI Paul Mina It Manit obl 1 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can South Cert r aand VzK C Ballw It Nav lo b d o O Amaterd Omnibus Mij aand Eotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Am terdam aand 3 Stad Botterdam aand 3 BlLsu StadAntwerpenl887 8i Sud BrusBel 1888 3 HoNO Tkeiss Begullr Oesellsch 4 OosTlNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Sfan Stad Madrid 3 1868 Nan Ver Bes Hyp Spobl eert 352 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 10 Juli 1896 No 8756 6000 No 4968 400 No 11610 17024 en 18938 100 ITo 1110 72 1 8108 16687 16890 en 1792 ƒ 100 Prijzen van 20 61 1781 5614 1811 10168 12866 16417 18866 61 1884 6627 7830 10364 13890 16600 18936 66 1846 66 7 1901 10807 18047 16619 18968 70 1869 6786 7841 10310 13102 15648 18976 74 8870 6778 7946 10334 18064 16647 11001 UI 1961 6189 1967 10460 18074 16697 19041 201 1964 216 8018 812 3043 360 3106 396 3114 3119 476 8261 3876634 3188 3306610 3348682 3401 3614761 3518 169 3524 781 3513 864 3685 959 3588 1151 3611 1161 3636 1170 3650 1181 3880 1217 3871 1281 3964 113 4013 1176 4114 1308 4161 1338 4262 1365 4278 1616 4424 1646 4468 1706 4490 1714 4648 1119 4632 1764 4696 1804 4745 1861 4748 1934 4776 2003 4793 2006 4879 2116 4883 1141 4909 2164 4919 3197 5034 3313 6088 1133 5176 2383 6419 1364 5484 2471 5440 2591 6461 2646 5481 3658 5516 865 6526 1667 6661 26T4 6691 1758 18148 16766 13161 16791 13194 16818 13340 1683 13374 16 63 l 41l 15970 13436 15975 18519 16996 18616 16118 13713 16110 13783 16160 13711 1 131 13828 16303 13880 16344 13910 16680 13921 16637 13928 16694 13964 16831 13978 16891 13983 16967 1399 T 18976 14006 17093 14073 17096 14153 11161 14347 17239 14364 17866 14372 17363 14390 17366 14481 17462 146115 11651 14554 11681 14621 1169fl 14630 11661 14666 17676 14685 17763 1778 17817 14717 1787414856 1789214876 11941 14889 1811614909 18148 14935 18118 14947 1880114960 1880414989 18344 16015 1889716041 18399 16111 1841815118 1849215165 1854615148 18611 15206 18 6415387 18155 153 2 18861 19164 19160 19108 19119 19180 191 4 19271 19346 19371 6339 iOU 10488 5870 8016 10543 6911 8110 10684 6 17 8113 10635 5962 8la9 10138 5 7 8213 10669 6008 8816 10673 6044 8161 10685 6126 8347 10699 6134 8489 10811 6219 8460 10816 1 19601 19613 196 8 19648 19661 1 664 19749 19761 19168 19791 19875 19911 10047 10064 10141 10141 10161 10188 10198 10213 10863 80314 10363 10463 80471 10666 10686 10691 10695 1O604 10611 10641 10109 10786 10191 10836 10844 20893 10891 10983 10146 14381 i oe8 9313 8608 10822 6358 8581 10813 6375 8609 10983 6481 8572 10978 6431 8Ó73 11012 6441 8609 11019 6464 8818 UIOS 6466 8640 1106 6478 8679 11114 6491 874 I11S1 6516 818 11186 6551 8812 lll 7 6673 8868 11234 6578 8986 11831 6606 8919 11367 6649 894 11881 6664 9052 11436 9069 11468 6721 9080 11 01 6736 9088 116266766 9106 11660 9166 11617 6877 B186 llriO 6985 9330 119311016 9171 111661011 9318 18011 7101 9428 110141188 9684 in84 7161 9530 121667176 9511 12181 7190 9654 111887856 9691 11100 1169 9714 13330 7297 9801 12184 7312 9811 12385 7321 9811 114861314 9941 12496 7419 9988 1251 7611 9997 11536 7651 10006 136477693 10044 12698 7687 10012 13166 7696 10116 18824 1746 10145 11851 ADVERTENTIEN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden hg het overlgden van onzen innig geliefden Broeder den Heer C C H PRINCE bituigeu wg onzen bartelgkslen dank Softt Wed A J PBINOE C WlBNIHIC Liiden P M MOERBBEK Paisoi R O MOEBBEEK G PRINCE L E H PRINCE ScniH VIN DEa LoiFT Oonda 18 Juli 1896 Met de verzekering mgner innige erkentelgkheid voor alles wat er in het werk is gesteld om de Concert Uitvoering mgner Opera De Tempeliers te doen ilagen breng ik door deze myne hulde en harteiykeu dank aan het BESTUUR en overige leden Tan detCommissievan Byatandt aan de Kiborcoramissie aan de medewerkenden in het Koor en verder aan allen die mt blykeu van belangstelliag garen HARTINÜS BOÜHAN Qouda 20 Juli 1896 Assurantie tegen BrSindsoliade van 1845 DE NEDERLANDEN utplieu Amstrrdum Sopbiaplom Rotterdam Zuidblaak 60 s Gravetthage Nobelstraat 20 Breda Prinsenkade Alkmaar Langestraat Grondkapltaal 2 000 000 Reserves 1 200 000 Betaalde Brandschaden 14 600 000 D ass Kaalathtf IJ vamkart tlus ttk tB an loBu AAK Cognac fin Boig t X 40 Am Liter D ooqnajO mr boi Vftn da oMM AnooTma wordt BtI T cd la TBnMg l de Mtuaitd ft ift lu rui B Xiltor InlLOiid Toonlsn Tw hflt KttMt TUI Sr F r TAir HAJOSL ROOS FroflfflABoh h f 1 S0 UlUluitoid roArUgbur klji P H J V WANKÜM J MBLKEBT ÜostbavM EtTeeten in Brandkast zoowel als inboedels Winlielgoederen enz