Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1896

V No 7023 35ste Jaargang Woensdag 22 Juli J806 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dcEer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitüondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfïonderUJke Nommers VU F CENTEN The Standard Oil Company of Galicia Ld I 02jT13B2ï r Kapitaal pd st iOOO OOO IIITGIFTE van pd St 750 000 Id 75000 Aandeelen k pd St 10 elk WAARVAN pd St 250 000 door de verkooperg wordeh overgenomen ter gedeeltelijke betaling van de Koopsom terwijl 50000 aandeelen = pd st 500 000 thans ter inschrijving worden aangeboden Raad van Directeuren J BERRY WHITE Directeur van de Assam Railways en Trading Company Ld Voorzitter te Londen CHARIjES WISDOM HELY Oakland Rathgar County Dublin THEODORIi COOKE Ingenieur te Londen A C C DE RENZY Directeur Jokai Assam Tea Comp Ld te Londen H ÜWINNER Directeur Mutual Life Assurance Society Ld te Londen W J ALT President van de Brazil Great Sou them Railway id te Londen ROBERT TENNENT FLEMING Lid van de Lloyd s Fmmino Seymour Co te Londen C J VAN SCHELLE Commissaris van de Kon Ned Mij tot Ëxpl van Petroleumbronnen in Ned Indië te s Gravenhage W N J VERKERK Oud Chef der Firma J F van Leeuwen Co te Batavia te s Gravenhage Directeuren te Weenen FRANZ GRAAF HARDËGG Directeur KK Oesterr Boden credit Bank te Weenen AUGUST SCHUCHART KK Öberbergwerksrath Gedelegeerd Voorzitter van de OesteiTcichische Alpine Montan Gesejl schaft te Weenen Bankiers PARK S BANK LIMITED Bartholomew Lane Londen E C en hare Filialen THE BELFAST BANKING COMPANY Ld te Dublin en Belfast en hare Filialen Brokers DYER BROTHERS Stock Exchange en 16 CornhiU Londen E C WILLIAM WILSON SON 36 College Green Dublin HOOK BRADSHAW 4 York Buildings Liverpool Bechtskundigfe Adviseurs SLAUGHTER MAY 18 Austin Friars Londen E C Dr EDMUND WE1S8EL 31 Naglergasse Weenen Dr JA JOB FRUCHTMANN Drohobycz Galicië Accountants PRICE WATERHOUSE Co 44 Gresham Street Londen E C E VAN DIEN Amsterdam Adviseerend Ingfenieur L POOCK Mijnbouwkundige te Hannover Secretaris H T Mc AULlFFE te Londen Bureaux S BILLIT ER BUILDINGS Londen E C De ondergeteekenden berichten dat zij gemachtigd zijn op Donderdag 83 Juli a van s morgens 9 tot s middags 4 uur inêchr fvingen aan te nemen op 50 000 AA1 DEELEI a pd f 10 elk Gouda Drnk an A BHiJtKMiN ZooK Standard Oil Company of Gaticië Ld verdeeld in stukken van pd st 100 pd st 10 en pd st 10 a suza Toozi cLer waarop de inschrijving gelijktijdig is opengesteld te Londen bij PARR s BANK LIMITED te Dublin THE BELFAST BANKING COMPANY Ld De koere vau uHgitte is l Vs pCt Amsterdamsche Beurwance waarbij is inbegrepen de wisselkoers en de l i pCt Engelscbe transfer duty voor share warrants aan toonder dus overeenkomende met den koers van f OO pCt voor Londen De voHtorting op de toegewezen Aandeelen moei plaats hebben op 31 luli a s te Amsterdam ten Kantore van de KA9TEREENIÖINQ en te Rotterdam ten Kantore van de HII R MEES ZOONEN Rapporten en Statuten liggen bij de ondergeteekenden ter inzage Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten zijn op aanvrage verkrijgbaar KUVERWIJDEN A C ADR OFFERS ZOON AHSTEBpAM SoTTEEDAM IHaatschappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Eiken DOIDERDAG van af 23 M 1896 tot nadere aankondiging IIj i i lil van den Haag Rolterdani ManB Goud Amsterdam Wr iperpoort en Utrecht naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Drummen Zutphen en Nijmegen Prijs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations alléén voor de op Ie annonces aangegeven treinen geldig V ki fs z ki 3 ki fi m De speciale retourbiljellen worden aan de 5 stations van aFgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s namiddags 12 uur voor de excnrsie op den daaropvolgenden DONDERDAG ffff Zie verder de aanplak e strooibUletten Sto 03 sft b o o td lezaus t iiESTAFETTEi Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS aitgezondurd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA n ar UTRECHT d i morgen ongeveer teu xeven en des namiddags ongereet ten vUr uur M t doieo goederendienst bestaat ook eene jeer goedkoope retsgelegenheid voor Pawagtér naar UTRECHT en tnssohengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe f eerstal De Agenl H J MOEKBI ëK NIEUWE Een ware Schat voor de ongelakkige slaclitofiera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFDE WA IUl G Hollaadache uitgave met 27 tifb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkel ke gerolgen van deze onden d lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floUand ROODE BESSENSAP De nieuwe ROODE BE8SENSAP nit de Fabriek van LoDu VAaaosaiiiu te Aiftn a d Rijn is ireder mistekend geslaagd en verkrggbaar bjj Mejnffroavr W C van OIJE KLEIWEG No 2 flUÜDA FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Chemische Wasscher VtN 11 OPPE HEIMER 19 KruUkad Botterdam Het Wissef en ËffectenkaDtoor BAEENDS i C 187 WABMOESSTRAAT by den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Slnit BELEENINGEN Uitvoering van Speonlatie orders tot de meest voordeeligste eonditièn i Uitgave van het Maandblad FOBTüNAf per jaar franco per post proefnommers kosteloos Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepèt voor GOUDA d Hmi A VAN OS Az dpwialiteit voor het stoomen en venren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnche mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar d nienw8t en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid n volgens staat bewerkt f BINNENLAND GOUDA 21 Joli 1896 VERGADERING vm om GEMEENTERAAD op Vrgdag den 2 aU 1896 des namiddags ten li Aan de orde H t Ontwerp eenor Algemeene PolitieVer ordaoiDj Door de Nederlandsche ToonkonstenaarsYarreuiging ie met algemeen stemmen het diploma piano B Middelbaar Onderwgs uitgereikt an dm hMr Jac F van Zntphen Door do politie ii gisteren oen minderjarige aangohonden dia met g d het ooderlake hnis had verlaten Bji ie naar zgne woning te Rotterdam overgebracht Bedankt voor het beroep bg de Gereformeerde Kerk te Gouda en te Barendrecht door ds J H Donner Jr te Nie wdorp Heden middag werd ten Raadhoiie alhieraanbwtasd B Het uitvoeren van verfwerken in drie perc eelen Ingescbreven werd door oot perceel 1 Broggeo G Jansen f M Binaendök 54 45 M Broawer i Jac Bost 205 W van Soest 280 Péroeel 2 Gebonweo ö Jansen 365 J c Rost f 12 M BinnendBk O B Brouwer 4t Perceel 3 Schoolgebouwen G Jansen 249 M Binnendflk 287 40 I Ro k B Brouwer aO b Het maken van 340 Meter planken oever bekleeding lange den Flnweelen Singel Ingeschreien werd door p Ooms voor f 948 O van Leenwen Waddiniveen 1000 Joh Vermeer Hekendorp 1067 C W denHoed Slolwykersloii 1083 J de Jong Wj 1093 J J Dnflm 1135 D Amew il W de Jong ïVi W A Verbroggen 1197 L van Blokland 1540 FEVILLETOIM 179 Het doet mij leed myUdy dat ik u een treurig feit moet mededeelen naar ik acht m in het beUng van de familie rerplioht om te spreken dusbefon aij op aachten fleemeDdea toon Ik wildezoo straks in den tuin gaan om den tuinman ietste vragen toen ik ug maar ik ken het haastniet aeggan en ik beken dat ik tot m ue ringertoppen toe rood ban geworden Ga voort Tifle en laat al dien onzin achtervege Mylady ik zag dien I ydney bem en freule Leater En bij nam haar in zyno armen en ikhoop dat uw ladyBchap het mij niet kwalijk neemt hq kuste haar Hg kusta haar op haar mond uybidy als alsof het niets iras Lady Adelaide trok hare wenkbrauwen kwynenl omboog Het is zeker geene kleinigheid Maar daar freule Leater qse vrouw zal worden Tifie i bet zoo erg niet Zijne vrouw I riep Tifle uit terwgl zy hare groene oogen van verbanng wyd open spalkte Wat wU q met hem met uw verlof mylady metdien galeiboef trouwen F Tifle leide Lady Adelaide op strengen be ïiepeoden too terwijl iq met een trotsch gebaar c Het uitfoeren van hsntaUiogeD aan de de brug begin Goudscher pad onder Boekoop logetobreven werd door J Alblas WaddiniTeen voor f 777 W A Verbruggen WaddmiïMa 831 J Vermeer Hekendorp 833 C T Leeowen WaddtnxTiW 897 J van Lokhorst Alfen 1035 C an den Berg Boskoop 1195 Voor d arroodiBBements recbibank te Rotterdam itood gisteren tericbt J A R huisvrouw van J T d T 44 jaar knartlegster geboren te Utrecht wODende te dezer tede Dh aanklacht legt baar teo laste Als zoade z in den loop der jaren 1894 en 1895 of 1893 1894 en 1895 op onderscheidene dagen deelt alhier deeU te Woerden met bet oogmerk om xich vederrecblelyk te bevoordeelen Banliaao Wingelaar bewogen hebben tot de afgifte van TarschiUeode geldelyke bedragen door nkdat b zich de eerste maal bg haar verToegd had met de Traag of zij uit da kaarten zien kon om welke reden by ky baar kwam en zg hem oa kaarten te Tooracbya gehaald te hebben antwoordde dat hy als rechthebbende op een erfenis kwam waarop hy haar mededeelde inderdaad rechtte hebben op een erfenis van zekere Neeltje De Pater die in vroegere jaran te Broek in Waterland overUden e n enorm kapitaal nou hebben aagelatan hem voort mede i t deelsn dat zy niet in staai waa zelf in deze zaak het noodige te doen maar de zaak aan e n advocaat in handen soa geven voorts berbaaldeiyk hem aan zyn woning te Woerden ta bezoeken en bem te verzekeren dat de zaak goed ging en zeker in orde ion komen hem verder te vertellen dat een advocaat te bGravenbage voor haar ia deze zaak werkzaam was hem op geheimzinnige wijze te weigeren diens naam op zyn daartoe gedaan verzoek te noemen doob hem dien te willen tateo lezen bem toen een stak papier vertoouende waarop geschreven stond B H van der Loejv WiU belminastroat 120 c herhaaldelyk bem te be loven voor bem naar dien advocaat te zalteu gaan en dan hem te zullen telegrafeer en hebbende zy dan ook inderdaad in den loop der maanden September tot November 1895 ier telegrammen mt Oratenbage aan zyn adrei afgezonden ten einde bem in den waan te brengen dat zy werkeiyk aldaar een rechtsgeleerde raadpleegde verder eenmaal toen hy op haar oitnoodiging bg baar alhier waa om den advocaat die daar ook komen zon te spreken aan haar woning een verdichte boodschap te doen beEorgen dat da advocaat Terhinderd was door een andere maal naar de deur wees Wees zoo goed u te heriDnorea dat gij van freule Leater spreekt Tifle droop verlegen om niet te zeggen als vau den donder getrofFan af eu viel tegen eene meid aan die haar kwam zeggen dat Shad haar verlangde te spreken ShadP die onbeschofte deugniet antwoordde Tifle woedend Die Groolje Bean beeft ook iederoogenblik nieuwe droppels voor hare rheumatieke pijnen noodig Zij ging nochtans naar buiten en vond Sbad tegea oen vullen muur geleund hy sprak haar gansch beklemd aan Grootje zeide dat ik ditmaal gerust aan konballen en leoht op u af moest gaan om u het nieuwtje te Tertellen dat lord Üano terug is gekomen Van waarP vroeg Tifle Waar ia bij heengeweest P Niet lord Dane van het kasteel die is metmeer Lord Dane De ander is weder lerend geworden hy die jaren geleden van de klip viel Hij gaat op het kasteel wonen en d andere woroter uit gcMt Grootje zeide dat ik u moest verUllon dat Lydnev Welnu zeide Tifle ongeduldig lerwyl zy hem met open mond aanstaarde Ga voort Dat Lydney zioh hier ondereen valichen naam beeft opgehouden en de lui die op den sleohtenweg waren heeft nagegaan maar het niet zoo alawij dachten met heu oens was Hy is de zoon venden ander hy beet Geoffry Dane en hij zal lord Dane opvolgen Tifle voelde èm omvang van die woonien zy begreep dat iq akfa detrlijlÉ vergist had en viel van te vt rzekeTen dat de zaak ua zoover in orde was dat zy in de couranten moeat gepubliceerd worden door eenmaal aan zyn woning te De 67 jarige bedrogene verklaarde een paar jaar geleden op de markt alhier mot de beklaagde in kennis te zyn gekomen De man tot in de diepste diepten vnn zyn eenvoudige ziel overtnigd dat hy de eenige tecbtbebbende was op de beroemde erfenis van Nesltje De Pater verklaarde den beereo thans met bet vnur der overtuiging in zyn stem dat Neeltje De Pater familie was van zyn voorotders Zy had zelfs op een goeden dag in deo jare 1700 zooveel kannie gemaakt met zyn grootmoeder waaruit hy de conclusie trok dat de erfenis van ryke Neeltje niemand anders dan hem toebehoorde Op de markt alhier nti kwam by io kennis met beklaagde die den eenvoudigen Gouwenaar zoo maar in eens zeide dat by met erfeoiaverwachtingeu in zyn gemoed rondliep ïDa s maar krek zoo zei ons boertje en nu stortte by zyn gemoed uit voor de wyze wiohelares die hem vast en zeker uit de kaart voorspelde dat bet mei die erfenti wel in t reine zoo komen Voor eerste onkosten van den advocaat dien zy zon opzoeken moest zy geld hebben vyf en vyKig wichtige guldens die het boertje door bet sloiten vaneen leening by elkaar kreeg en aan de beoefenares der zwarte kanst ter hand stelde Dat geld waa eohter nog niet voldoende want zei getuige dB advocaat waa telkens om een paar centen vertegen t En dat gebeurde nogal vry dikwyls Maar dat hinderde den bedrogene niet want de schrik biJDs in onmacht Er was zeker nooit zulk een hvéa gesieo Zij had hare wedergade niet in de geschiedenis Aan bot hof worden levies gehouden maar daar veraobiJDen alleen de grooten der aarde geen Lazarus mag daar binnon komen De levée op het kasteel Dane was van gansch anderen aard Het nieuws van do opstanding van Harry Dane bad zich door heel Danesheld varspraid oven h o de tijding dat hy zyae voorvaderen in rang en waardigheid zou opvolgen en dat hij dion dag receptie op het kasteel zou houden Hij wensahte daar allen zonder ooderacheid te outvangrn zoowol de geringsten als de aanzienlijksten De arme visscheri waren even goed verzocht als de groote hoeren de itroopers en smokkelaars haddan zelfs eeue dringende mtnoodiging gekregen Onder in de vestibule stonden de dienstboden geschaard zij droegen allen hunne sierlgke liverei van wit en zilver met parper Bruff en ïlavensbird stonden aohtor Lord Dane het was raoeyelyk te besllBsea wie van beiden er trotsoher uitzag De bezoekers verzamelde zich in een oogenblik des tyds allen drongen vooruit om Lord Dane hulde te bewijzen AU hy geheel van handen gemaakt was geweest zon by er nog met genoeg naar den ein van de opgewonden menigte gehad hehban Hij stond met beide handen uitgestrekt met een vriendelijke glimlach op het gelaat bij bad een zaoht hartelijk woord voor ieder Ziju zoon stond aan zyne rechtersyde en hy stelde hem aan elk hunner a oderlijk voor Herbert Dane was ook tegenwoordig even zoo Wilfred Lester by bejegende beiden met aohting en onderscheiding en als raenbedaoht vrouw wist hem telkens xulke beraoedigande berichten omtrent de erfenis mee te deeUn dat zyn hart van para vreugde opsprong Telkenmale kwam zy de woning van den e uvoadig bravo poorter huppelend en ziogend binnen en telkenmale hoppelde zij er mat geld weer vandaan Zy wist dan ook wel variatie m haar erfeniatydtogen te brengen want uu eens atond het er zua mee en dan weer zoo maar alt d luidden de berichten even gunstig Ze bod zelfs telegrammen van deo advoeaatc ontvangen en die Het ze oatunrlyk vol vertrouwen aan haar slachtoffer lezen £ ea rermakelyk tooneeltje was bet toen de bedrogen getuige na de vier bewuste telegrammen te hebbeu gezien waarvaa by zeide Datbenne ze maar notie de armen heel vertrouwelyk over de groene tafel an het reohtarlyk drietal kraiste en heel gemoedelyk in kleuren eu geuren begon te vertellen hoe hy an lyn vrouw en de kaartlegster op een goeieo dag van half twaalf s morgcLs tot middags drie uur met de kof e op den advocaat badden zitten wachten De advocaat aobeen echter verhinderd te zyn want hy kwam niet en d kaartlegater vertrok ook toen haar een briefje gebracht werd dat haar naar buis riep Vooral in den laatsten tijd van baar omgang met de bedrogen familie was zybyzonder vertrouwelyk met den eeraten getuige Z zee oome teugen me maar dor wai niks van an verklaarde by thans Ze kwam ook af en toe wal eens een borreltje by baar cliënt gebruiken want borreltjei dronk zy graag Op zekeren dag bad de boer haar een glaasje wyn geoffreerd en toen hy haar daar als een gewoon sterveling zag drinken sloop de twyfel tn zgn ziel Plotseling zei hy Ik begin aan m n erfdeel te twgfelon want t duort zoo lang waarop zy had geantwoord Ik zal me aan dit glaasje den dood drinken ala t niet waar ii c Zyn twyfel bad echter de overhand bebonden en eindelyk waa de politie zich zeer ten nadeele van de waarzegster met de erfenis quaesiie gaan bemoeien Het boertje verklaarde tot algemeene ver bazing dat by ongeveer allea en alles by mekaar c f GOO aan de waarzegster had betaald Dit was zoo ongemerkt in zyn werk gegaan Nu eens bad hy f 6 voor adrerteotiekosten dan weer f 5 voor reisgeld en dan dit en dan dat voorgeschoten De verklaring van den bedrogene werden door twee getuigen bevestigd Beklaagde een onsympathiek bargariuffrOQwtjeatype met rusteloos rondglurende baU dichtgeknepen oogjes die onder een paar sierlyk op het voorhoofd geplakte grauwe lokken komen oitkyken ontkende stotterend het ten dat de kleedaren dio Wdfrod droeg voor het méérendeel uit den lombard waren afgelost dan moest tneu erkennen dat bij er nog al rodelyk uitzag Jtord Dane zou geene moeite sparen om Wilfred op den goeden weg terug te brengen en wij moeten hier opmerken dat bet publiek niets wist van het aandeel dat hy in bet komplot van den vurigeu Zondag had gehad Ket publiek Iaat zich moestal door eene kleinigheid leideu toen men zag dat Squire Lester zijn zoon de hand gaf haastte ieder zich om zyn voorbeeld te volgen Aoh mylord I riep dokter Wild uit toen ook hy lord Dane begroette ik kan u niet vergeven dat gij vreemde diouiten in Zeemansrust hebt ingeroepen Dokter Green h eft slechts twee jadr opde plaa s gestaan en ik ben hier opgegroeid uwvader was met mijn kunde tevreden Tjord Dane legde zijne hand op den schouder dsi sprekers Wild zeide hy laoheud ren nu aau neem iku weder als dokter aan Ik zal het aiat lang meer maken en uwe diensten dus niet lang moer behoeven gy zuU uwe kunst op myn zoon moeten beproeven als by ziek wordt Wel man begrijpt gij met wiuurom ik de hulp van een vreemde inriep PGy zoudt mij dadelijk herkend en het geheim door heel Danesheld verklapt hebhen Dat streed destyds met mijne plannen De heer Wild schudde het hoofd Ik kan ei mij nog naaar niet mode voreenigen dat gij vreemde hulp iiebt ingeroepen