Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1896

BOliDA UTEICHT 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 8 81 10 17 11 14 8 87 tt 7 10 K 10 84 11 98 8 46 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 6 86 7 8 04 11 07 Men meldt uit Schiedam De tegen Maandag aangekondigde vergadering van stoommolenaarskoechta ia niet doorgegaan omdat de loonqnaestie is opgeloat De directie van de Nederland ie niet met den N N B B sobynt U hebben willen on derhandelea heeft de tusschenkomst van het beatuar van den K K Volksbond aangenomen Reeds Zaterdagavond moet eene toonsverhoogiog zyn toegestaan Wel wordt er nog van gesproken dat aan een der stoomnoiens de verhooging voor de meesters nog niet in evenredigheid zou zyn met de andere verhoogingeo doch ook hierin kan tbana eeue minnelyke oploasing worden verwacht Zoowel de N N B B ala de R E Volkabdud hebbeo thans eene afdeeUog molenaars By de schietoefeningen door de infanterieMaandag te Lareo gehouden is een korporaal betast niet den dienat in den observatie ofwaarnemiogspoat van een der zoogenaamde Veldmanbanenc door een geweerschot ineender beenen getroffen Naar men ons mededeeltia ket ongeluk geheel aan eigeu onvoorsichtigheid te wyteo daar de korporaal ziende datde trektouwen der achyven niet goed werktenen dit willende verhelpen wsl het onveiligheidsteekeu boven den obaervatiepoat plaatstedoch in atryd met de heataaude voorschriften er niet op lette of dit teeken op de schietbaanala begrepen c werd beantwoord waarvoor ookeen aeinteeken bestaat alvorena tyo vcrschaosingapost te verlaten waarby hy recht op hetdoel aanliep in plaats van eveneens volgensvoorschrift achter om den post heen te gaan Nadat bet eerste verband gelegd was is hyonmiddellyk overgebracht naar het hospitaalte Naatden waar bij ter verpleging is opgenomen terwyl xyn toestand geheel zonder gevaar ia Bbl In de derde algemeene vergadering van den Bond van R E werklieden vereenigingen iu bet aartbipdom Utrecht te houden op Zondag 11 Oct a a te Arnhem zullen de volgende drie onderwerpen behandeld worden Opleiding van dea ambachtsman Beachermends rechten ter beatryding vanwerkloosheid en Het nut van vakbonden De voorloopige hechtenis van W J de Voswerd weder door de rechtbank te Rotterdamverlengd Het examen voor hen die in aanmerking wenacheu te komen voor de betrekking van adjunct ioBpecteor van den arbeid waarvoor 6 plaatsen waren opeugeateld is geëindigd Vier en veertig gegadigden badden zich opg even De uitslag van bet examen wordt niet bekend gemaakt De naar volgnummer beat geslaagden zulten voor een beaoemiug in aanmerking komen Da zes weken van Sint Margriet hebben zich uitatekend ingezet voor hen wier vaeantie is begonnen of weldra komin zal maar treurig Directe SpoorwegverbiDdiogen met GOUDA Zonerdieost 1896 AasgevasgeD 1 Mei TUd van Greenwich 80UB ROtTlEBiM e 80 7 86 8 80 8 40 8 40 lO li 10 60 11 18 18 13 18 86 1 84 8 60 8 67 4 60 t l9 6 61 7 11 7 68 8 88 8 48 8 61 8 67 9 40 10 16 ff 10 10 86 7 47 8 1 44 4 8 4 16 H O M 11 D 1 U a O t D A 10 18 11 80 18 87 1 44 10 88 1 64 10 86 8 01 10 48 8 08 8 14 9 60 10 11 10 48 18 08 18 47 8 07 8 18 Dl DEN BI Gouda 7 80 8 86 9 8710 18 10 4811 16 18 16 18 881 97 8 47 4 46 6 88 6 64 7 14 7 4 8 86 8 84 8 64 11 6 ZotM 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 10 06 Z Zegir 7 68 8 66 11 11 18 49 8 08 8 18 10 18 Toorb 8 07 8 08 11 86 1 08 8 90 V Haga 8 19 9 1810 7 10 48 11 80 11 4818 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 818 88 9 8810 88 11 46 8 o V U A A HKTERDAM 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 8 87 10 86 1 1 1 8 18 lute gelegde Wèt bad se beklaftffde met de erfeoishiatorie un den prait gehoaden doch zooveel geld had se er niefc Toor gehad Van die f 55 wist ze niets zei ze omdat ik wel eeo8 een borreltjo gebruik c Van dien adrocaat kon xe niet veel vertetlen en eindalyk gaf ze dan ook maar toe dat dat bedriegery waa geweest Ik was me eigen advocaat erkende u later Hoewel ze aanreakeiyk met trenrige on beschaam beid volhield dat zeal het nieuws betrekkelgk de ertenis uit de kaartc bad gezien erkende ze ten slotte onder den drang der belangatellende vragen van president mr J Van Uenkelom dat ze 17 jaar kaartlegster was doch evenmin ieta oït de kaïrt kan zien als ieder ander Het door miadrgf yerkregen geld bad ze verteerd aaa borreltjes en in de haiaboDding Het O M by monde van mr Modderman ten slotte aan t woord komende geide dat wanneer aaken ale deze behandeld worden zeHe de rechters die geroepen zyn den ernst te bewaren moeite bebbeo hna lachspieren in bedwang te houden Du ridicnle au soblime il b ja qu on pas zetde Z SA ter rechtvaardiging Spreker ging daarna de feiten in al ban uachinaUëü na en verklaarde der reebt ank hoe het mogelyk wae dat beklaagde zoo goed bad geraden wearom de oude man voor de eerste maal bi baar kwam Jonge menschen meende mr Modderman komen altyd by de kaartlegster voor liefdeazakAi oude Heden voor geld eu erfenia qoaestiesl Z E A vond de gepleegde opHehting zoo brutaal mogeiyk en eiichte veroordeeling van de kaartlegster tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Hedenmiddag had het kind van zekeren Van Roon bet ongeluk te vallen en zich daarby vrceaelyk te bezeeren Het meisje was opeen der stootstukken van de brug bij de Gouwe geklommen en kwam by het afspringen op het hoofd neder daar de rokken bleven haken Opmerkeiyk is het dat zy gisteren voor hetzellde feit door iemand gewaarflchawd werd Aan het verslag der Gemeente Oonda over 1895 ontleeoen wy bet volgende Het uitdiepen of nitbaggeren der kanalen raarten en grachten had op voldoeode wgzeplaats Met het onderbond van de haaimnren langs den iJssül en de Gouwe binnen de Gemeente en langs de verders kanalen en grachten in de stad daaronder begrepen het onderhoud van de hoofden en vlengelmuren der bruggen en alaizen werd na publieke aaubisteding belast de aannemer J H de Wilde alhier voer f 3235 1 welk bedrag soodanig verdeeld werd dat voor de vlengetmoreu by de bruggen i 320 en voor de havens vaarten en slniamoren f 29I5 besteed werden Tot aan de laagwatertyn zgo vernieuwd de volgende kaaimureo Vao de Turfmarkt een lengte van 71 M van de Korte Eaam 25 45 M van de Raam 21 31 M van de Zeogstraat 15 M van de Spieringstraat 5 M en van de Gouwe 9 35 M Voor de vernieuwing van den kaaimuur langs de Turfmarkt moest tydelyk een kiatdam ter lengte van 50 M geslagen worden Aan de kaaimuren zyn in het geheel uitgevoerd 500 M gewoon voegwerk 2 60 M pleisterwerk in Fortland cement 39 330 M stopwerk voor versobillende gaten 49 965 M metselwerk aan vernieuwingen en 12 533 M metselwerk aan rollagen In het bestek voor het gewoon onderhoud der kaaimoren was ook opgenomen de herstelling van den kaai of walmuar aan he Nieuwe Veeistal Nadat de bovengenoemde aannemer J H de Wilde een gedeelte van den voorgeschreven dnbbelen kiatdam bad ingeheid en met groote inspanning de afgedamde ruimte bad droog gemaakt kwam men tot de ontdekking dat de muur in zulk een slechten toestand verkeerde dat van eene gewone heratelliog geen sprake kon wezen maar dat onverwylde al eh e e Ternienwing dringend noodig waa 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 8 S IO 6 19 6 88 6 89 8 88 6 67 6 08 6 16 6 84 6 80 Gouda Moordrecht Nieawerlr rk Oapalle Rotterdam 7 7 46 aou 7 66 8 09 9 89 10 19 ioada 6 86 Ondew 6 60 Woardea 6 69 Vtieeht 6 18 8 41 9 E4 10 61 Osnda 8 87 iwrtaidaa 0 81 8 14 Rotterdam Oapelle Niaawerkerk Uoordreoht Qottda i lo overleg met den aannemer werd bepaald dat hij de voor de herstelling van dezen mnnr voorgeschreven hoeveelheden metselwerk elders zou verwerkeo waarna de 30 M lange kiatdam werd opgeruimd terwyl eeue afsonderlgke openbare aanbesteding werd gehouden voor het afbreken en vernieuwen van 42 str Meter kaaimuur met beheile fundeeriog aan het Nieuwe Veerstal laogB den iJssel benevens bet levpren en ioheien van de daarby behooreade bevtiiligings t a meerpalen aldaar Het werk werd gegund aan den aantiemer W A Verbrnggen te Waddioxveen voor de door dezen ingeschreven som van i 10940 Toen de oude kaaimuur waarin horizontale scheuren gevonden werden was afgebroken en de houten fundeering was Uootgelt gd bleek tot ieders verbazing dat da muur niet waa onderbeid en evenmin was voorzien van een voldoende baardplaokbeheüog ter voorkoming van ontgronding soodat het verwondering mocht wekken dat de muur niet was omvergevalleu en niet vroeger reeda teekenen had vertooed waaruit viel af te leiden dat de toestand ge vaariyk werd Deze ontdekking heeft het vermoeden doen ontstaan dat ook de overige oode kaaimaren langs den IJssel onvoldoende zyn gefundeerd De vaart tusschen den IJssel en den Ryu van de Mallegatsluis tot aan de Gouwsluis is sedert 1 Januari 1895 in bi heer by de provincie Znid Hullaad overgegaan Naar aanleiding daarvan werd dezerzyda de aandacht van Gedeputeerde Staten gevestigd op den oognnatigen toestand waarin de schoeiingen langa den Turfsiugel tot de werken van de vaart behoorende verkeerden met de opmerking dat spoedige voorziening in de gebreken zeer gewenacht was ter voorkoming van verdere uit zakking der kanten Dit College gaf echter te kennen dat wel de Gouwe met inbegrip van de Tiirfiiin gel gracht iu bsheer en oaderboud der Provincie was gekomen doch dat de boorden in beheer en onderbond waren gebleven by wie zy vroeger waren en ontkende den onderhoudsplicht De Raad besloot daarom eene beslisiing in deze te vragen van de Koniog nBegeotea en inmiddels over te gaan tot berstelUng d r bedoelde achooiingen voor rekening der Gemeente behoud ns eventneel verbaal op de Provincie Nadat door eenen onzydigan deakondige eene beschryfing van hetgeen voor de herstelling zoude moeten worden veiricht met begrooting van kosten waa opgemaakt werd het werk in bet openbaar aanbesteed Met de uitvoering werd belast de aannemer C W den Hoed te Stolwykerslnia voor de som van I 2504 Door den gonvernenr generaal van N Indië ia benoemd tot leeraar in de moderne talen meer in bet byzonder voor de Duitscbe taal en letterkunde by de afdeeling hoogere burKersehool van bet gymnasium Willem III te Bataiia Th G G Valette Men Bcbryft uit Eeeuwljk dd 18 Juli Ouder vele blykeu van belangstelling herdachten jl Yrydag de beer F H Bulasns Brack en mevrouw Brack Savry hunne 25jarige echtvsreonigiug Namens de ingezetenen werd het echtpaar een buffet aangeboden en schonken de leden van den raad bun voorzitter een gemakatoel Ook de beide gem een te veld wachters benevens de postambtenaren bleven niet achter in het aanbieden van geschenken Uit schier elke woning wapperde de driekleur onderbroken door de gemeentevlag rood eu blauw 10 80 10 87 11 4 11 11 11 80 8 66 18 86 18 88 8 89 18 46 18 66 11 88 9 81 18 88 9 61 8 1 A e 6 90 7 61 10 17 6 80 8 88 11J8 Een eigenaardig zeer landolyk ohouwspel leverden een 22 tat paartjes gezeten in tilbnry s op welke bet echtpaar vergezelden op ban tocht door de gemeente Eene commissie gevormd door eeoige jongelui had ookeenigefeestelykbeden georganiseerd bestaande in riogryden tobbeatekeu sakloopen enz waaraan tal van ingezetenen deeloarasn Des avonds was een gedeelte der gemeente geïtlemineerd en tot laat in den oaoht werd hei feest met opgewektheid 60 gepaste vroolgkheid voortgezet voor den landbouw die reeda soo varluigje Daar regen De kolonel K O r Kesteren commandant van hst 6e reg inf to Breda die belast is met het bevel over de 2e div inf komt gedurende dien tyd to Arnhem in garnizoen By het departement van koloniën is ontvangen bet volgende van gisteren gedf jteekeode telegram vi n den goaverueur generaal van Ned Indiê betreffende de krygsverriohtingen in Atjah Het gebergte dat weatelyk begrenst de kloof vaa Beradin ea noordelyk de VI Moekims tot Belang Kala doorkruist Geen benden Bivaks niet beaohoteo Bevolking van de IV Moekims begint terugMe komen De poBtzegela van rgf golden syn thans aan de postkantoren verkr gbaar gesteld Het kopje ia brninaehtiff de rand zilvorbroDs Boven in den rand staan de woorden vgf gulden c onderaan staat het woord Nederland Het geheel ziet er smaakvol ait en is artistiek nïtgetoerd Het laat zieh voorzien dat voor liefhebbers dsze z ela wemig minder zullen gelden dan de daarop uitgedrukte waarde bedraagt Ia bet biuuenland toch zullen sij niet in omloop komen daar een zegel van vflf golden alleen gebruikt kan worden voor een borderel waarop 100 quitsntiën zyn ingeschreven In dat geval btyven de zegels acbter in handen der poatadmioistratie en kunnen ze eerst na den jaarlykschan verkoop van gebruikte zegels in handen van het publiek komen Sa wat het buitenland betreft zullen ze aleeht gebezigd kunnen worden bg verzending van meerdere postpakketten aan hetzelfde adres waarby dan gebruik wordt gemaakt van alecbta een kaart Ëeo meiaje te Breda schreef dezer dagen op eene advertentie geplaatatiu de N Bred Ct wasrin eene dienstbode werd gevraagd en sloot twee postzegels voor Iwoord in aAnderendaags ontving zy een ongafran keerde brief terug van den volgenden inhoud Mejuffroaw Zend roy If postzegels th 5 cent voor inschryving op mgn kantoor na ontvangst zal ik voor u zorgen als keukenmeid by een deftige familie Hoe oud züt gy Welke Godsdienst Daze brief is niet franco omdat u geen postzegels daarvoor hebt gezonden C P Zevenboom Vleuteosche weg 12 Utreoht Een vreemdsoortig ongeluk bad Zondagavond jl plaats in een weide uaby betstatiou te Pau waar men aao het hooien waa Terwyl een hoog epgeladen wagen hooi op het punt stond Ie vertrekken viel een hooivork naar beneden en trof een 26 jarigen arbeider met de scherpe punten juist ter hoogte van het hart Da ongelukkige was onmiddellyk dood Maandagavond is te Elshoat een werkman op de in aanleg ynde stoomtram Deo Bosch Henaden door een machine gegrepen met het gevolg dat hem een voet werd afgereden Een patrouille politiei enten ontmoette eenige dagen geleden omstreeks middernacht in een der achterbuarten van Parma een zekeren Casainalli die ouderj politietoezicht staat eu dien men wilde arresteereo omdat hy zicb aan dat toezicht had onttrokken Een groot aantal personen trok echter party voor Casaioelli en viel de politie aan In de hierop gevolgde wsuordelykheden werd Casaioelli door een revolverschot gedood De menigte achtervolgde dd politie met een hagelbui van tteeneo tot aan de kazerne waarvan de deur werd opengeloopen De politie die zicb ernstig bedreigd zag opende een karabynvuur op den volkahoop met het gevolg dat vier der balhameli zwaar gewond werden Niet zonder moeite slaagde de politie er eindelyk in de orde te herstellen Men achryft uit Alkmaar De vorige week heeft sioh zoowel hier eiste Heiloo opgehouden een persoon die zieke menschen bevocht onder voorwendsel in betrekking te Btaan met pastoor Kneipp Gemelde persoon soerade zich het boertje van Breukelen en heetta volgeos zyn verklaring Haanei Var geer wonende Achterdyk 14 te Brenkelen Op aanbeveling Tan een ander bexoeht hy ook een geacht ingezetene dezer gemeente die door bet standvastig optreden van het boertje in de val werd gelokt Het boertje kreeg f 5 waarvoor hy kroiden en een badkuip van 4 60 4 67 6 4 8 11 6 80 8 60 7 68 7 68 8 6 8 18 8 88 8 81 8 89 8 44 6 10 4 7 9 8 7 86 9 10 8 6 11 80 10 4 8 47 6 17 6 37 6 84 6 41 6 47 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 9 67 10 4 10 11 10 16 10 87 8 48 9 47 8 84 10 01 10 07 10 84 4 87 6 61 3 09 4 04 7 46 8 88 DKN HAAa OeUDA Hage 6 617 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 04 4 88 8 17 6 187 18 7 68 9 88 9 88 Toorb 8 67 i 10 17 1 41 4 88 6 18 9 84 Z Zegw6 11 10 88 1 66 4 88 6 80 9 48 Zer M 8 88 10 48 8 88 8 84 6 8 9 6 Onoda 6 88 T 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 0618 88 8 17 3 14 4 03 4 888 16 6 47 6 807 488 8810 1010 88 Btopt 1 BleUw k Crailweg ea Nootdorp Leidnbeodan ea Hekendorp U T 11 O B T a o U D A Crtreebt 6 88 7 60 9 88 10 10 33 11 83 18 60 8 08 8 614 46 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Woerdeo 6 66 8 11 10 88 11 66 4 18 6 68 8 88 10 84 üudewaler 7 07 8 1 10 81 4 84 9 86 eoada 7 98 3 88 9 34 10 10 M 44 11 1018 111 88 8 48 4 87 8 17 7 09 8 88 8 41 9 48 11 10 Aaieterdaiu 0 Bt eoada 7 88 AHSTIBDA M O U D A 7 16 9 10 48 8 84 8 68 4 46 6 18 7 41 9 48 8 19 10 10 18 11 8 48 8 66 8 49 1M Mi 11 10 putoot Eneipp ion bezorgen maar water ock kwam geeue krniden noch knip Het boertje heeft Hidert oieta meer Tan lich laten hooren By lyoe bezoekeo gnf bij o a te keuneo dat eeue doohter Taa bem Toor rekeaini Tao pastoor Eneipp tadeerde Toor apotbekerea ea la Aogaatoa examen xod doen te Utrecbt ly welke gelegenheid gemelde paatoor te Brenkelen aoo komen en dan tevene een bezoek zoo brengen aan Alkmaar en Beiloo Het signalement Tan het boertje is kleio Tan persoon rond geknipt polka baar kale nek rermoedeiyk blaawe oogen rond groot gezicht en korte ja terwgl hy i Toorzieo van horloge met ivoren kast en etalen ketting blauw aantoekeuboekje tangen zwarten alok met eenigszina gebogen knop witte klompen Een akelig ongeluk beeft Zondagmiddagaan het station Taa Eably nabij Meaux plaat gehad £ en goederentrein was daar aaa betrangeeren om den expreatrein die dadelykkomen moest een rrge lyn te laten CharlesOereuetle een 84 jarig man wilde de bainorerattken om den trein Tan 4 45 naar Meajixte halen De beambten waarschuwden hem maar de oade ging ztjn weg Toen sprong een moed ig man CommanTÜIe op He lyu onttrok den oudbo man Tan de baan De gryaaard wachtte tot da goederentrein Toorhy was en ging dan den naderenden expreastrein niet ziende op nieuw op den weg CommanTilte snelde hem opoieow te hnlp Hjj greep hem bg den arm doch op hetzelfde oogeoblik rolde de trein aan en wierp den moedigen ComutanTilla en den gry aEird neer Deruelle was Treeaelyk Tormiokt Zijn beide beenen waren Tan zgn lichaam gesued By leefde nog doch gaf spoedig daarna den geest CommanTÜIe was dadelyk dood de trein Terbryzeldfl zgn hersenpan Commanrillo was 27 jaren oud en een zeer gezien beambte ajan den spoorweg Hij laat een jouge troostelooze weduwe na Het is de politie te Amersfoort gelukt de moeder Tan den rondeliog die als Hendrik Tan den Greppel in de registers vnn den bnrgerlyken stand werd ingeschreven op t sporen zy is ongehuwd woont te Utrecht en SEhijnt bat kindje besteed te hebben by de boerenvroow die het te Tond ling heeft gelegd It en spoort de boerin nu op Bultenlaodscli Overziclit Preaident Felix Faure isof gisteren naar zyti geliefd Hüvre vertrokken ou eenige dugen uit te ruiteu alvurene uaar Bretiigoe te gaau Keixer Wilhelm ia nng eteeds op de vftait langa de koat van Noorwegen Vrydagkwam hy te Trootjem of Drontbeim aan Maar 00k daar in het hooge Noorden verzuimt by uiet elke g legenheid ann te grypen om de ijioor priu i Ludwig a tooat vao Moicou oenigazinB geachokte verhoudingen tuspcheut Pruisen en Beieren weder noed te maken Yolgenb de Augab Abend ïtg c heeft hy te Müu heu laten weten dat hy de groote parade van het tweede Beierache legerkorps zal komen by wonen De aanneming van het nieuwe Duitscbe Borgerlyk Wt tboek geeft den Rykadag heel wat werk Voordat dit in working kan treden moeten noodsakelyk een aaotal wtitten betreffende de recbtapraak ala de tegelin vao het proc arecht van het civiel recht worden hertïen merkt de Vo8b Ztg op Kn bovendien movteu vóór 1 Januari 1900 nog eenige wetsvouretelleo zyn afgehandeld die nauw laEenhangeu met eeu gemeeut lyke reeling van het burgertyk recht voor hei ge heele land Daartoe bebooreo het Wetboek van Soaphaudel de regeling van het recht van uitgifte van het verzekeringa en van het aateurarecht De voorbereidende werkzaamheden daarvoor zyn reeda in vollen gang De BogelBche bladen zyn niet erg ingenomen met het tydatip waarop da commissie in de Kaapkolonie haar rapport over den inval van Jameson deed versehynen De Olobe vaart geweldig uit tegen de voabandigbeid om het verslag dat een veroordeeling bevat vftn een gevangene die nog terecht staat te doen versehynen op den dag dat het proces tegen bem begint Het blai viet niet in waarom dat rapport niet kon worden achtergehouden tot dat de zaak der gevangenen was afgshai idetd Wel is het hof waarvoor Jameaou ei zyn naedebeaohnldigden terecht staan onafhankelyk genoeg om zich niet de or het rappoit derKaapBohe commissie te laten influeuceeren maar het is nogelyk en aarscbyolyk atoft de Fall Mali Gazette dat het tuvloed bekt op i9 openbare meeaing en in ieder geval geefthet aanleiding tot beapreking in de para juistop eeu oogenblik dat de eerste plicht van eenjournalist zwygen moest zyn a dit protest wysen de bladeu er op dat het verslag meer de chnld van Rhodes eu van da Chartered Company behandelt dau die van Jameson De PaU Mali Qazettec vreest dat bet verslag oen teleurstelling moet zyn hen die vreeselyke othuUingen verwacht badden Het bevat over de bonding vau Rhodes niets wat men niet wist Het legt dat hy bekend was met de voorbereiding dat hy den inval eerst wi de doen plaats hebben op een uitooodiging uit Johannesburg en dat hg het optreden van Jameson onder de gegeven omstaodighedeo afkearde 0ver deze puaten ia zelfs bet verschil tusschen de meerderheid der commiasie en de minderheid zeer gering leti m er licht werpt het rapport op de schuld der Chartered Company en vau baar bestuur t6 Londen De Pall Mali Gazette meent dat het oordeel der commissie gunstiger ia voor de Company dan verwacht werd Toch wordt in het rapport duidelyk gezegd De Company en haar bestuur te Londen droegen kennis van het plan eu ateuuden de uitvoering geldelyk Dit is naar de Daily Cbroaicle zegt voldoende om de gebeele directie te Londen te compromitteeren en het blad acht bet thans meer dan tyd dat de volmacht der Company wordt logetrokkeo eo bet beheer van haar gebied wordt overgenomen door het Ryk Daarop is echter vooralsnog weinig kans gelyk uit de mededeeliogen van deu heer Chamberlain in bet Lagerhuis gedaan duidelyk Jüykt De minister deelde het besluit der dirtofenren vaö de Chartered Company mede om RhodfS ontslag te verleenen uit zyne betrekking tot die mautscbappy Doch hy voegde er tevens by met het oog op den kritieken toestand in Rhodesia en iu verband met den opstand het oogenblik niet geschikt te achten voor het bespreken eener verandering iu het bestnur der landen van de maatscbappg Wat door sir Thomas Upmgtou in zyn rapport wordt aangevoerd ter verdediging van Rhodes maakt op de St James s Gaaettec das indruk an advocatery Str Thomas kan gf en directe bewyzen vinden voor de mede pliehtigheid van Rhodes aan deu inval Hij erkent dat de premier der Kaapkolonie dee bad aan de voorbereiding maar bet feit dat Jameson deu int al ondernam zonder rechtstreeksch bevel van Rhodes en dat een telegram van Harris en Rhodes gevonden ia dat niet werd verzonden maar dat in vage termen den opmarsch afkeurde is ivoor sir Thomas Toldonade om tn getoigen dat de medeplichtigheid van Uboiles niet te bewyzen is Met andere woorden segt de St James s Gazette sprekend ais een advocaat zegt air Thomas Upington dat hy niet de bewyzen voor de schold van Rhodes gevonden heeft die voor een rechterlyke reroordeeliug uoodig zonden zyn Maar ondanka deze opmerkingen vau dan advocaat ganeraal kon toch de commissie tot geen ander besluit komen dan dat het deel van Rhodes aan de voorben idiog van deo inval van Jamesoo niet is overeen te brengeu met zyu plichten ala eerste mini ter vau de Kaapkolonie En dat ia volkomen voldoende De correspondent der Times te Hongkong heeft vau een zendeliug te Formosa eenige mededeeliogen ontvangen omtrent wreedhedeo door de Japaoneezeo in het zuiden van dat eiland gepleegd Ik zeg niets verklaart de missionaris d t ik uiet met bewyzen kan staven In naam der menschelykheid bid ik u der wereld bekend te maken met den waren stand van zaken Dan geeft by de volgende by zon der heden De Japanueezen roeien de Cbineezen byna totaal uit Meer dan 60 dorpen zyn geheel verbrand en duizenden personen gedood Op zekeren dag werden 21 Cbineezen gevangen genomen er was niets tegeU beu in te brengen Terwyl hun graveu voor hun oogen gedolven werden werden zy op afschnwelyke wyze dour de Japanueezen mishandeld eu daarna met bAJonetatekeo afgemaakt Het was een verscbrikkelyk gezicht Iu een ander dorp waren de Cbineezen bezig voedsel gereed te tnaken voor de naderende Japanueezen die hartelyk werden verwelkomd doch als tegenbeleefdheid niets beters wisten te doen dan een algemeene slachting aan te richten Den Uden Juni vaardigde de magiatraat van Hannim een bevel uit waarby aan alle Cbineezen werd verzocht uit de bergen terug te keeren naar hnn verlaten dorpeu De Cbineezen gaven aan deze nitnoodiging gevolg doch werden onmiddellyk afgemaakt Coggetaigeo doen verscbrikkelyke verhalen van de moordtooneelen welke door de Japanneezen werden aangericht Volgens het verslag van den Britschen Consul in Korea zyn de kooplieden van dat merkwaardige laod sedert 1895 begonnen buu lui en lauwheid een beetje te overwinnen Vj worden er troowent toe gedwongen door de afwezigheid der Gbineeiche koopliedeu die gedurende deu oorlog niet konden komen Zioo zyn verscheidene Koreaansche kooplieden persoonlyk naar Shanghai gegaan om er vreemds goederen te knopen een tot hiertoe ongekend bewys vau ondernemingsgeest Op deze wyze is een vry groote klasse van kleine korplieden verrezen dia in kleine hoeveelheden vreemde goederen rerspreiden en met de opbrengst iolandaehe produeteo geschikt voor den uitvoer opkoopen Ofachoon er in het gebeele land geen beboorlyke weg is en in het binnenland volslagen anarchie heerscht werkeu deze kleine kooplieden mede tot de economische ontwikkeling van hun land De koning van Korea werd in bet laatst van Mei zeer in verlegenheid gebracht door de benoeming van den Japanacheu minisier resident Komora tot gewoon gezant daar deza eo met reden weigerde zyn nieuwe geloofsbrieveo af te geven aan het Russische gezantschap waar de kouiug nog altyd vertoeft De Kusaifiche party aan het hof vreesde dat da tegenpartij na de audiëntie den kouing in zyu paleis zou honden eu haarzelf gelyk iu Korea by dergelyke gelegenheden meer gebaart zou om het leven brengeu Eindelijk werd eeu uittveg gevonden De koning be nf zich met gfOot gevolg naar het paleis Merekmju iu de nabijheid der Kussiacbe Ambassade eu koertlo heftfauids na de audiëntie terug 352 Staats loterij ie Klasse Trekking an VVoousJog 2 luli 1896 No 16889 aOOOO No 18 16 ƒ aOOÜ No 11975 1500 No 2500 eu 1677S iadsr 1000 No laisa 400 No 4146 6S88 en 10318 iailor 100 Prijzen van ƒ 20 41 2408 M78 7988 10998 13179 16110 18925 77 2139 5283 6005 L1013 13483 16111 18629 96 2519 5286 8008 11027 13536 11161 18729 270 2688 5501 8101 11086 136K2 16185 18718 201 9S 5343 8123 11153 1S 1 16189 18778 280 26 5 6408 8210 11277 13731 16231 18802 887 2613 5141 8283 U290 13761 16250 18879 SIJ 2619 5452 8290 11338 1S75I1 1B292 18390 357 8635 5619 8297 11843 13771 16326 189SS 37 2664 5S76 8311 U353 13811 163 2 18946 404 2677 5735 8333 11311 13833 16112 19000 108 2726 5873 8863 11379 13850 16467 19071 536 2773 6893 8385 11401 13855 16181 19101 566 2779 S917 8116 11460 18860 16486 19207 640 2813 6961 8487 11151 13906 16616 19267 956 2824 6018 8506 11477 13962 19517 19330 678 3893 6041 8530 11631 13982 16658 19531 683 2918 6078 8634 11593 14001 16697 19100 685 29 8 6116 859Ï 11613 11005 16606 19426 786 3060 6218 8891 11819 1 H69 19673 19418 807 3215 6241 8012 11837 14170 18761 19468 810 8398 6269 8626 11952 14192 16789 19638 88 3401 6276 8632 11971 14222 16826 19641 961 3476 6343 86 1 12007 14363 16963 19586 993 3924 6350 8664 2070 14888 17033 19718 967 8642 6898 8904 12042 11420 17062 19797 1011 3699 6411 8965 12048 14193 17088 19837 1094 3742 6414 9180 12047 11498 17116 19871 1096 3760 6449 9277 12227 11642 17301 19962 1116 3790 6487 9283 132S7 14582 17319 19996 1223 3766 6539 140 12268 14614 17398 20008 1287 3840 6688 9469 12261 14633 17421 80063 1286 3861 99B2 9618 12292 14915 17150 20084 1S03 3886 6708 9682 12321 11718 17490 20080 1886 3893 6898 9668 12326 14719 17819 80832 1319 3971 6911 9670 12100 14746 17525 20261 1374 8976 6981 9823 I21Ï1 11918 17650 20270 1119 3978 7013 0831 12469 11956 17592 20298 1181 4080 7014 9832 12501 U988 17600 20306 1569 1118 7063 9916 12611 15O0O 17677 20376 1608 4126 7097 998S 12S64 16U69 17708 20396 1699 4173 7140 9989 12697 16072 17766 80167 1708 119S 7117 9998 12627 16089 17818 20186 1711 1273 716110025 12876 16101 17849 20519 1769 433 7169 10030 12702 16113 17909 20635 1781 1356 7270 10037 12738 15196 17911 20567 1803 1886 7281 10091 18788 16242 17968 20581 1865 4396 7386 10107 12756 1S320 18063 20584 1927 442 7313 10112 13041 16391 18111 20593 1979 4129 7887 lom 13092 15608 78148 80102 2016 4463 7168 10197 18182 16586 18206 30647 2047 1780 7169 10218 13132 16619 1 260 30691 2098 1783 7515 10397 13148 16673 1B329 30747 3136 4817 7625 10291 13192 16713 18318 80759 2163 4851 7669 10467 18241 16772 18875 30806 2174 4898 7979 10476 18264 15847 18601 20810 8178 1894 7781 10568 13256 16881 18611 20813 2200 1909 7756 10697 13270 16945 18521 20815 2203 6090 7915 10781 13823 16971 18639 20979 9837 B117 7947 10875 13461 19024 18560 4930 2284 6174 7958 10879 13478 16032 18691 1941 8385 6263 7978 R E C LAME door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend eu aanbevolen Sedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het beste gofdkoopste en onschadelijkste BLOEDZUIVERINGS eo Laxeermiddel lat Tooral in het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur ge omon in plaats van Engelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrijgen dan in doosjes i 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin lijn van den vci ni zoo ala bovenstaande afbeelding op een rood veld De dagelijksche kosten bö gebruik zgn slechts 3 centen Niet andera te verkrjgen dan in doosje i 70 Cents in de Apotheken HoofddepötF E ViN SANTEN KOLFF Rotterdam 01s TVA 2SrC3 EIlJT nieuwe prachtige UI in A van OS Az Kleiweg E 73 73 GOÜDA Ilpiirs van Amsterdam Vorkr 1 A 1 IM l 831 86 U 2 ia 8 V 98 98 98 105 611 781 80 21 UO 94 12 100 7 49 566 631 lOO 68 101 201 189 68 100 100 136 71 110 93 00 219 108 60 B3 15 98 l BO V 81 108 100 100 1001 UI 136 2 i 103 49 l 101 11 13 101 71 109 101 29 18 14 196 201 108 1071 1 1 3 1 101 117 183 167V 39 UI slotkrs 98 100 SSJ 86 SS 81 JULI NKDEai j D Cort Ne l W S dito dito dtle 8 dito dito lUto 3 llo a IR Obl Oüuill 1881 88 4Italik luMilirijvuig 18li2 81 5 Oosten Ohl in papio 1868 i dito in zilver 1868 5 pOftTDGAL ObH mot coupon 3 dito ticket 3 KuslAND Ulil Bionenl 1894 4 dito Oerons 1880 4 dito bij Kotlls 1989 4 litü hij Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 dvANje Porpot schuld 1881 4 TuEKRlj iepr GoiiT loen 1990 4 dec leeuiug serie 1 title lüülliu BCriü C ZuiuAra Rip v obl 189J 5 Mslioo Obl Buit 8oh 1890 6 Vbnbbtjkla Obl 4 oubop 1881 AMSTsauAu OblttïBtiüu 1695 3 llUTTBauA U Stod loon L891 1 Neo N Afr Hendelsv eeiid Arondab Tab Mij Gertiöcatt ii DüUMatttacbappij dito Arnh llypothoekb pandbr 1 ult My der Vorstonl aiiiid s ir llypolbookb paiulbr 3Vi Sedorlauuaobti bauk aand Ned Headolmua tl dito N W tl F o Hjp b pnudbr 5 Roti Hypolhiekb pandbr S j Utr llypotheekb dito S ii üpaTENH Ooat Hong buuk aftnd RusL Hypotlioekbank patidb 4 Vg KutMlKk Kquit Iiypoth paiidb 5 Mbxw L i Pr Lien cort 6 SiU HoU IJ 8poorw Mij aand Mij tot Kxpl V St Spir aand Ned Ind Bpoorwegm oeud Nud Zuid Afrik öpm aand 6 dito dto ditol89 l dito 6 TillE Spoiorwl 188T 89 Kobl S O SI Zuid I lal Spirmij A l 1 obl 8 füLBN Waraehau Woonon aand 4 Ru9L Gr Ruas Spw Mij obl l i Batilaohe dito aaod Faatowa dito aand B Ivang Doiubr dito aand 5 Kurak Ob Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 1 12 AMKBiaA Cent l ac Sp Mij obl 6 ühio k Nortli W pr v aand dito dito Win 81 l etor obl 7 Uenvor i Hio Gr Öpra cort v n lUisois Jeatrel obl in goud 1 Loiiiav N ftHbvilloCürl v imml Mexico N Spw My lelivp o 6 Miaa K ansas v 4 pot prol lutnd N York Ontario Wost aand dito Peuns Ohio oblig 9 Onipoii Cidif Ie liyp in goud 6 8t Paul Miun It lilanit obl 7 Un Pac Hoofdliin oblijr O dito dito Line lol lo hyp O 5 a NAOl Can Soulh tïorl v aand Vbh o Rallw Il Nav loh d o O Ainaterd Oiniiibus Mij aand Rotterd Tramwcg Mants aand Mbd Stad Amaterdaiu aand 3 8tnd Itollordam aand 3 j HïLOiE Stad AntworpoHlb87 27i 8lad nrusaol 1889 3 HoNe Tbeisb Hegullt Gosellaob 4 OosTBNR Stoataleening 1860 6 K K Oott B Ot 1880 3 SpiNjs Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Rob Hyn Spobl eert ADVERTENTSEW Bevallen van eeu Zoon C H v N STRAATBN FlAU Oouda 21 Juli 1896 Het Wissel en Eirecteiikantoor BARENDS C 187 WAHMOESSTRAAT by den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENÏNGBN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeligste conditiên 9 Uitgave van het Maandblad KOllTüNA ƒ É per jaar franco per post proefnoramers kosteloos y Het beitc oiiichadelykiie en atm oiakkelylcste poetsmlddel voor Heeren ca vooral dames en KlnderschoenWerlc ia de Appretuur van C M MÜItff k Co JW J Bwtin Beuth Str 14 Men leHenoed 4füi iX op naam en fabrlekimerk VarkryatMBT by Hiw cn WInkilltr In lUiowiwirk antirl n a try ini i Qi iriBl DM l tt V Itrimam AritHm