Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1896

35ste tlaai s ansr Vriidag 24 Juli J896 No t025 mimm coirmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regrfs k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des muld De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ASSUrSintie Maatschappij tegen Brft dsohad BE NEDERLANDEN va i845 Zotplien Amsterdam Sopbiaplein Hotterdam Zuidblaak 60 s erareDliage Nebelstraat iO Breda Priuaeokade Alkmaar I diBgflatrBat Groudkapitaal i ooo ooo Reserves 1 200 000 Betaalde BraadECluulen U 500 ooo lut Kutwhtf l tmtknl tkui oek tign INBRAAK Effecten lu Brandkast zoowel als Inboedels Wlukelgoederen enz The Standard Oil Company of Galicia Ld ï OI TDEÜnT Kapitaal pd st 1 000 000 IJITGIFTE vao pd St 750 000 in 75000 Aandeelen a pd st 10 elk WAARVAN pd at 250 000 door de verkoopers worden overgenomen ter gedeeltelijke betaling van de Koopsom terwijl 50000 aandeelen = pd st 500 000 thans ter inschrijving worden aangeboden Baad van Directeuren J BERRY WHITE ï irecteur van de Assam Railways en Trading Company Ld Voorzitter te Londen CHARLES WISDOM HELY Oakland Rathgar County Dublin THEODORI COOK E Ingenieur te Londen A C C DE RENZY Directeur Jokai Assam Tea Comp Ld te Londen H G WINNER Directeur Mutual Lite Assurance Society Ld te Londen W J ALT President van de Brazil Great Soutliern Railway Ijd te Londen ROBERT TENNENT FLEIVftNG Lid van de Lloyd s Fleming Seymour Co te Londen C J VAN SCHELLE Commissaris van de Kon Ned Mij tot Expl van Petroleumbronnen in Ned In lië te s Gravenhage W N J VERKERK Oud Chef der Firma J F van Leeuwen Co te Batavia te s Gravenhage Directeuren Ie Weenen FRANZ GRAAF HARDEGG Directeur KK Oesterr Boden credit Bank te Weenen A JGU8T SCHUCHART KK Oberbergwerksrath Gedelegeerd Voorzitter van de Oesterreichische Alpine Montan Gesell schaft te Weenen Bankiers PARR s BANK LIMITED Bartholomew Lane Londen E C en hare Filialen THE BELFAST BANKING COMPANY Ld te Dublin en Beltast en hare Filialen Brokers DYER BROTHERS Stock Ex jhange en IGCornhill Londen E WILLIAM WILSON SON 36 College Green Dublin HOOK BRADSHAW 4 York Buildings Liverpool Beclitskundigfe Adviseurs SLAUGHTER MAY 18 Austin Friars Londen E C Dr EDMÜND WEISSEL 31 Naglergasse Weenen Dr JA OB FRUCHTMANN Drohobycz Galicië Accountants PRICE AVATERHOUSE Co 44 Gresham Street Londen E C E VAN DIEN Amsterdam Adviseerend Ingfenieur L POOCK Mijnbouwkundige te Hannover Secretaris H T Mc AULIFFE te Londen Bureaux 25 BILLIÏER BUILI3INGS Londen E C Öe ondergeteekenden berichten dat zij gemachtigd zijn op Donderdag 33 Jtdi a van s nwrgens o tot s middags 4 uur tntchryvingen aan te nemen op 50 000 AANDEELERÏ a pd sr 10 elk Gouda Drnk ï u A D mxMiN Zook Standard Oil Company of Galicië Ld verdeeld In stukken van pd st 100 pd st 50 en pd st 10 SL© 3nL TooaTLd ex w arop de inschrijving gelijktijdig is opengesteld te Londen bij PARR s BANK LIMITED te Dublin THE BELFAST BANKING COMPANY Ld De koer van ultgifie is Jl Vs pCt AmBterdamsche Beursuanoe waarbij is inbegrepen de wisselkoers en de iVi pCt Engelsche transfer duty Toor share warrants aan toonder dus overeeakomende met den koers van f OO pCt voor Londen De volêtorUng op de toegewezen Aandeelen moet plaats hebben op 31 Juli a B tft Arasterdam ten Kantore van de KASVEREENIGING en te Rotter dam ten Kantore van de HH R MEES ZOONEN Rapporten en Statuten liggen bij de ondergeteekenden ter inzage Prospectussen en InBchrijvingsbiljetten zijn op aanvrage verkrijgbaar KLAV01WIJDEN Co ADR OFFERS ZOON Ambteepam DE HOLLANDSCHE CEEDIETBANK AMSTEEDAM geelt Certifloaten uit op de volgende 5 ORIQINESLE FBKMIEAAlf DEEI EN 1 orig Fremie AaDdfjel v il VrijeD Oongo Staat van 1888 hoofdprija fr 150 000 T86 lite eo noo f SS OOO fr 100 000 lire 200 000 1 orig Premie Aandeel v d Stad Bari 1 orig Proraie Aandeel ï d N H Ver Hol Wille Kruis 1888 1 orig Fromie Aaadeel v d Koniokl Servieolie Ilegeering n 1888 1 orig Premie Aaedoel Bovilacqaa ia Ma a u 1888 tegen niaindeiyksclie betaling vaa ƒ 3 Oumiddellijlc na betaling vao den eersten feriuyi per postwisaet ol in postzegelB wordt liet Certificaat met de daarbij behoorende uoinnierop8 ave toegezonden en ia de kooper reeds gerechtigd tot deelname aan alle trekkingen ran lUO Preinlr Aamleelen UaandelijkBohe trekklngslijst GRATIS en FBANCO Eerstvolgende trekking van de Fremie Aandeelen van de N H Vereeniglng Het Witte Kruis op 1 Augustus e k Hoofdprijs 110 000 Gouda Sto oarrLlo o o t d iein st üESTAFETTEk Utrecht Rotterdam DA0ELIJK8 uitgezondetd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT iai morgens ougereer ten seoen en dea namiddags ongeveer ten vl i uur Met dezan goederendienst bestaat ook eeue leet goedkoope reiagelegenheUl voor Paa agiarê naar UTRËOHT eu tusschengelegen plaatsen Kantoor IMieuwe l eerstal De A enl H J MOEKBI ER Ralhreiner s Kneipp Malzkoftie gezondste en beste kofiiebijvoegsel ROKKEN Ld KilocQ Zijtle Moiré PABA SOia CO B SBTi Specialiteit Witte num BandschMne i DAMES in Katoen Zijie gf Hooaen Glaeé J a boorden O MANCHETTEN Wdt mwrüving tegen Jiobt na Rhenraatlek Lendenp en kortom fcal AufcerPaiRExpeller Vgt ismstketMlHiiiitul wandentega Aifcer Paliilxpelliif KANTENKRAGEN 0 fcr j zU4en Stoffen GU arni jy V tnrm enï n isbrun LifEtnann Elaip 1 Terkendkstd Vgl lUMt dni itMdi in M To AaB den wordn h nidMi7 FrqB 60 owt 75 Mat ea 1 26 i flwdi Voorlïuidsn in d niMite Apottudwn an bü MARKT 136 iader hniigflds Tlske lr Htt baote ontctudeljïute en e jH makkelylcste poetamlddel voor Ueereo en vooral damea en Klnderatlioenwerlt is de Appretuur van C M Miiller L Co Berlin Beuth SIr 14 Men leUeijoeiI ILV op naam en fabriekamerk Verlirvlbaar ay Haeran Winkillari In lahaaawark lalanlarlaa a aryaa aai aei 8Maeaal Dap t kyt V tardanaaa Aeaba BINNENLAND GOUDA 23 JgU 1896 Vrijdag 24 dextr fergadering van den 5eü K K Volkabood a d Oooda dee avonds te 8i uor in deH K LeeBvereeniRiDg WesthaTed lo eene gistereu te Boskoop daartoe opzeiteiyk belegde vergadering ia besloten tot opheffing iran bat departement Boskoop der Maat eb ppy tot Nut an t Algemeen en is besloten de reohten en verplicbtingeu rau het departement orer te dragen aan een plaatrelyke Tflreeniging genaamd Plaataelük Not waar7aa de tatntenoalaogakoninkliik zijn goedgekeard Het departemeot telde ongeretr 50 lodeu Öieteren in cJeo vroegen ochtend verbrandde te Boskoop de broodbakkary van G in de Ridderbniirt het wooiihnis bleef behouden de helendende perceelen bekwamen nat ischade De correapondeot tbd de N Rott Cl te Batav a seint onder dagteekeuing van gisteren Drie baluljoas zijn Dinsdag naar Senetop gegaan Op dea terugmar eb vertoonde zich de vyand in Moutaaaïk getvapend met Beaumouk geweren Gedood sgn 4 en gewond 35 militairen benedeo den rang van offloier Onder dagteekeoing ran gistereu aeiot de lodiaehe correspondent van het A1g Hbl c Twee bataljons hebben Dinsdag e n tocht naar Tjot Rang en Senelop ten oosten van onxa tstetliug io de XXVI Moekima gemaakt Onse troepen ondervonden hevigen tegenstand Oeineuvetd zyn 8 gewond 3G mi ideren Etin officier en 20 minderen werden door de warmte bevangen Een Ëuropeesob soldaat vau de poit Siroeu is gedeserteerd met medeneming van zyn Beaumout geweer en patronen Provinciale Staten van Znid Holland bebben hst voorstel van Ged Staten om ongaustig te Eulviseeren op het voorstel van minister Van Hooten tot t plitsiog van Rotterdam in 5 didtrieten voor de proviucikle kiestabel aangenomen met 40 tpgeo 14 st Door den beer Btchon van IJsselmonde waa voorgesteld te verklaren dat tegen dat ontwerp geen bezwaren bestonden welk voorstel na bestrijding door de htereo Van der Litb Muller eo Goedkoop is verworpeu met 38 tegen 16 stemmen waarna ingetrokken werd het voordtel Biohon om de FEVILLETOIM BI 1 m iffl Mit IBl Toen de veitibule stampvol was en men niemand meer varwacbtta verliet de heer Dane na niit Uuger de heer Lydney de zgilö zijna vadera on mengde zich onder de menigte Da heer Bent was de eerste dien hy voorby ging en bij zag dat de man verlegen voor zich keek Had hij geweten dat de jonge Lydney de heer Dane was dan zou hij niet zoo vertrouwelijk m t hem gesproken hebben Ik hoop rognheer dat gij het verleden doorde vingers zult zien Ik veiseker u dat als ik inde verste verte veimoed had Ik denk niet m er om bet verleden viel hem de jonge Dane in de rede Hoe kunt gij u daarover bekoumereaP Ik dacht dat gg wijzer waart Bent of ttn minste dtt gg over mij beter daaht Ikgeloof dat ik veel verplichtiiig aan a beb gij zoudthet mij veel lastiger hebben kunnen maken Deie woorden stelden den oommissarii gorust en hg vatte de aangebodene hand Wij moetea hier vermelden dat de heer Blair met den middagtrein vertrokken waa en dat Beot zioh weder een man van gewicht gevu9lde De beer Dane ging verder hg ptftk iedereen aan ook Beo Beecber die zioh in Mn donker hoekje achUr da dienstboden versoholen bad enscheiykheid ait te ipreken eener meer timvangryke herziening volgena btt stelsel der addit artikelen der Grondwet Aan het Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontlöeo u wy bet volgende De kosten van bet onderbond der kaaimuren daaronder begrepen die van de roruieawing van den waloïuur van het Nieuwe Veeratal hebbfn in het geheel bedragen t 19977 12 waarvan f 1393 5G uitbetaald aan arbeidslootien Het gewone onderhoud van bet Reeuwijksche Vprlaat kostte f 80 85 aan materialen eu f 28 55 aan arbeidslooneu Aau de bruggen hadden de volgende werkzaamheden plaats Geverfd werden de Haastrecbtsche brug de Doeleubrug de Lange Tiendew gsbrug de brug aan het einde vaa de Karnenielksloot de brug tusschen de Hoogstraat en den Kleiwfg het ophaalbrugje op do Turfmarkt en de daarhg gelegen brHg vau do Blauwstraat Deze verfwerkpu werden in hei openbaar aanbesteed en door W van Soest alhier aangenomen voorde som van f 190 Verder ii publiek aanbesteed de vernieuwing van den bovenbouw der brug op de Uooge Gonwe over het water van de Pep rstrnat met ijxeren leggera en houten dekken Het werk werd aaogeuomen eu uitgevoerd door W Bokhoven alhier voor i 710 En eigen beheer zgn uitgevoerd do vernieawiug van het bovendek op do kleine drsaibrug op de Gonwe by het Galgeveld de vernieuwing van het onder en bovendek op de vaste brug aan het einde vandeNieowsteeg de bekleeding vau de trottoirs der Ijange Tiendewegsbrug met eikenhouteu langsplaten Tengevolge van een aanvaring waardour schade werd torgebracbt aan het spilboofd moesten aan dfl bewegingstoeatellen der Jan Kattenbrug belangrijke herstellingen plaats hebben Aan de brDgwacbterswooiog bij de Haastrechtache brug werden in verband met de ophooging van den dyk door het Uoogbeeujraadscbsp Rynland de noodige berstetliogen gedaon Het onderbond door het groota aantal be weegbare bruggen kostbaar en dikwyis veel xorg eischend had overigens naar behooreu plaats De kosten beliepen ƒ 3147 61 wae rouder f 714 06 uitgegeven aan orbeidaloouen De vaarten kanalen en grachten in da Oemeeiile dienden tevens tot haven Zg worden met zorg onderbonden en geregeld uitgediept terwyi het noodige wordt geilaan otn voor do Zgt gij dat mijnheer Beecher komt gg n ij in mijn eigen huis opzookenP riep hg op denzel en gullen toon uit hij had den man eigenlgk geeocht Ik heb hier meer plaats om u te verwelkomen dau m Zoomansrust Wairom spreekt gij mijn vader niet toeP Uw vader heeft reeds een praatje met hem gehouden Mijnheer hoe kondt gij oaa zoo beet nemen P zeide Ben Beeoher op half verwgtendeo half smeeke jlen toon AU wg hddden kunnen droomen datgij lord Dane geweest waart of zoo gned aUlord Dane dan zouden wij u ïmmera nooit inonze geheimen betrokken hebbeu Wel gg weetalles tot het ergste toe van ons af William Dane barstte in lachen uit Daar ben ik zoo blijde om Beecher Het is de gelukkigste ramp die u kou overkomen Ja mijnheer gij moogt er mede spotten maargg zoudt ons allen morgen alleen op uw getuigenisnaar de gelegen kunnen zenden Ra aobt gij mg daartoe in staat Luister eens mijnheer zeide de man Hutate read ik zweer u dat da jonge Lester ons tot datgoddelooze stuk heeft overgehaald Hg 8til Beecher I waarschuwde William Dane ernstig Dat behoort tot het verleden en er magnooit meer over gesproken worden Ër is in alleopzichten besloten dat men het verleden zal latenrusten Is Jaar at het verleden onder begrepen ugnheer LydneyP Mgnheer Dane verbeterde William op spottenden toon hg wilde den man op zgo gemak zetten Dat daivelaohf gehangen I Toch weniohta ik cbepQD gtschikte naulcg ot ligplaatsen beschikbaar te stellen Eene eigenlyke baveu wordt bier uiet aangetroffen Ofschoon de Atgemeeue Begraafplaats iii goeden staat an oadorhoud veikecrde bleek tocb ook nu weder dat aan ophooging van sommige gedeelten daarvan b boefto bestond De ringdijk die bot teirein omgeeft en waarbinnen by den aanleg der begraafplaats do saudbestorling of aanvnlliug beeft platiti gehad hestaat geheel uit klei en Inat volsltekt geen frater door zoodat het niveau van het zak water boven den waterstand blijft van den ifolder waarin de begraafplaats gflegeu ii iTen eiode volgens de be laaude bepalingen twee lykeu boven alkander te kunnen bly en begraven dient de begraafplaats te wurdtn opgehoogd By du behnndtliiig der Geiueeutebegrooting voor 189t werd diui ook besloten koet die ophoog eene proef te uiMueu voor een klein gedeelte van de Afdeoliog der Kigeu graven De kelders onder de woning der graftuakers die VBdlai met water gevuld waren zijn door zandaaostorling vi rhoogd terwgl de vloereu tevens honger zyn gelegd De kosten van het onderhoud bedroegen aan materialen f 29 39 en aan arbeidslooneu 108 89 Werken niet aan do Gempento behoorende Tüt deze werken behooren de wegen voetjKt ii bruggen en sluizeu dte door het Ryk de gemeente Waddinxveen wntersehafpen of particulieren worden onderbi udeu Het vaarwater tusschen den IJssel eu den Ryo uametyk de Gouwe mol inbegrip van de Tarfsingelgracbt bet daarUnga gelegen jaagpad en bybehoorende werken van d Miillegatsluis tot Güuwaliiis is gelfjk hiervoren reed gemeld werd met 1 Januari 1895 in behwer en onderhoud overgegaan op de provincie Zuid Holland Het onderhoud van het bestrale gedeelto van het Jaagpad liet te wenschen over Uit Den Haag wordt gemeld Een uiindetjarige dieuitbode die de ouder lyke woning sedert ecnigeu tyil ontluopen was en wier opiporing door de ouders was verzocht werd gisteren door du poUtie naar haar woning in het hufje ao Sas terCr gfbracht Ëenige oo enblikken daarna ontvlucbtto vij weder en fpnug aan hot Bscuidenbout te nater fu bewusteloozen toestand word z j er brancard naar het gemeeuleziekenhais gebracht Op laat van de justitie te Haarlem ia gister door den rechter commissaris aldaar een in atrootie geopend in zake den brand op het buitenverbiyf van den beer Onderwater te dat gij du heer Dane niet waart Wel gij itijt met al onze straopergon tot onze schuilhoükeu toe bekend mgnheei gij Ik zal dat alles vergeten Beecher Het verleden ja voorbij Maar ik hoop dat gij mij belovenwitt in het vervolg deu reohten weg te gaan Don roohten weg hernam Beecher op woifelanden toon Oy zult a herinneren dat ik u bij onze eorato oulmooting in het bosch gezegd heb dat liet inijnuzaken niet waren al sloopt gij den gsnaohun dagop de jaobtgrondcn der Dunea met een geweer itide eene en strikken in do andere baud rond omdntdie gronden niet aan mij bohoordeu Maar diegronden waren eigenlijk mijn of ten minste mijnavaders eigendom doch toon heette het nog dat zeaan don gewaandon lord Duno toe behoord en Ikzeide u tevens dat het esna gausche andere zuakzou zijn wanneer zo mij toebehoorden Gij zult mijdit moeten toegeven Boechor Het ia nu mijn plicht die gronden te beschermen on ik zal dien plichttrouw nakomen liet weUijn vau een enkel persoongaat mij noohtans veel meer ter harte dan al defazanten in Kngelund ik zal mij niettemin aan dejachtwelten houder Kunnen wg trola die weitcngeene goede vrienden zyn Beecher Vrienden herhaalde de man nungedaan Ik herhaal het vrienden Zoo niet dan zalhet uwe eigene schuld zijn iij meent tocht niet dat ik miabruik van bet verleden kou willen maken Ik zal mij allee i van dat verleden bedienen in zooverre het mij hetpon kan om a van nut ta zijn Beecher Gij zoidet oena dat aU men it eu uw kameraden vriandeiyker bejegtnd bad er wallioht Heemstede wuar den vorlgen Zaterdag iu een kelder een party van 40 000 torven voor een deel nu t petroleum godrenkt en in brand gestoken bevonden werd Vier bedienden ondsrgingou gisteren een scherp verhoor De uieuw beuoemde setretaria vau Borcnla werd by zijn installatie door den burgemeostiT als volgt tocge tproken Mynheer de Secretaria Het is dn eerste luaitl dat ik U met dien titel anii preek Ge uit my kunnen vergevfu en IJ kuiineu voorstellen waarom ik niet met oen straal vau Het was de zoon vnn een vriend van my waanoor ik met open vizier heb gestreden Ge znit noüit kutiueu zeggen de burgemeester waiirmee ik samenwerk heelt ze achter de mouw c Ik fta her opfn en rond tegcoover IT Toen ge by my kwaanit vroeg U of ik een familielid wenschte bonoomd tt lien dat U zii b dan zoudt terugtrekken Dit was aCboon au H gehandeld hierdoor hebt go bewij eu gegt veu dat ge uwe pofitie begrypt uwe positie waardig zyt Maar ge weet ook dat ik toen geantwoord beb dat ge u niet zoudt terugtrekken dat ik my voor een familielid zou beijveren doch dat ook U het beste beentje aoudt voortzetten om benoemd te worden De Itaad die H met een complet van elf eenheden benoemde meéFhde m uw brein te zien weggelegd een schat nn atudie eu weteu cliappen die ik boop in uwe workzsamhedun koo zulten schitteren dat e tang nog mogen doorstralen Als vyand ata ik niet tegtnover U doch aK vriend evenmin want wij kennen elkander niet en onbekend maakt onbemind Ik boop dat de band die u hier wordt toegestoken door U al aangenomen worden dut oti e samenwerking vau dien aard zal zyu diil ge nooit eult kunnen zeggen i Ik heb berouw die hand aangenomen t hebben Aan een correspondentie over den tocht naar Lamkrak in de sJ H c ontleenen wy het volgende De beweging nam in den nacht van 8 op 9 Juni een aanvang toon over Lampenerost naar TjotGoeö werd goniarclitjerd alwaar troepen voor bet aanbreken van den dag aankwamen De recbtercolonoe vandaar den grooten weg volgende stiet bjj Nesooh op de eeiate Atjebers welke evenwel oumiddtllijk de wyk namen Te omstteeks 8 uur in den morgen had de e rolonne hare itelling nabij mn djid Lamkriik amlere mtnacheu vtui u gegroeid zouden ign Als l ij van iiu af eeus een andeiüii wug inalocgl Ik zal u helpen 0 Beecher 1 denkt gij dat ik tehuia ben gfikumei om u to kwellou en te vorongeiijkeii Wij boreiilan ona zelven en anderen niet tot eaiie beteren wereld voor door elkander in deze weruid to benaduelen Beechar antwoordde niet hg waa zichtbaar ontroerd Ik znl zorgen dat gg werk in overvloed enoen goed loon krggt Ik hoop dat mijue onderhoorigen mg trouw ziitluu dienen en ik zul trachten een vriend voor hen te zijn Ja IJoeclier ik meen Wilt ik zeg Ik vurlang tat wij in don besten zindes woords vrioodon zgn en dat wij on e wedor zijdscho belangen behartigen Wilt gij mij belovendaartoe uw beat to doen üocuher De man stak verlegen zgn hand uit At b tk wil mijn beat docn mijnheer Ik ben even als do overit e liet leven dat ik tot nu toe goloid heb moede en dete laatste zaak heeft om allen den angat op hot Igf gejaagd Ik zal van heden af aan doen Wat gg verlangt DaJ ia dus afgesproken zeide William Dane terwijl bij den man hartelijk do hand tlrukte Kn ik hoop Beecher dat gij woord zult houden Herbert Dane had hat dien dag het zwaarst te verantwoorden maar hij hield zich goed Hij verloor wel nmg en vermugen maar dat alles bad hem eigenlijk nooit rechtmatig ioebehoord on hij was onwillekeurig een overweldiger geweest ITorit rtrvolffd