Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1896

7 11 7 68 8 28 7 6 ff M 8 8 8 18 7 80 8 88 8 47 4 40 5 81 6 17 4 50 6 87 4 7 v 6 84 5 04 K 8 41 10 6 61 6 4T door duizenden FrofessoreD en geueesheereu beproefd toegediend en nnnbeïolen Sedert 14 jaren bij het publiek bekend en gezocht als het beste goedkoopste en onschadelijkste Directe Spoorwegverbindingen met GülüA Zomerdteost 1896 Aangevasgen 1 Mei TUd van Greenwlcli 1 IK a in nin o tn 10 15 10 50 11 11 II IS 1S I l il 8 0 5 57 4 50 I ID 5 51 7 11 7 5 8 20 9 41 1 61 57 8 40 8 47 8 64 8 1 O IC 10 7 86 7 47 1 44 4 8 IRDAMaO 11 60 18 87 18 08 18 47 8 07 DBN HAAS GOUDA 801ID1 DEN HA18 SO 9 19 9 46 loTU 11 8818 111 88 8 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 68 9T88 9 8 10 17 1 41 4 89 18 9 84 10 88 1 65 4 58 6 80 8 48 10 48 8 86 5 04 6 8 9 9 18 9 47 10 1610 64 11 05 11 63 8 17 8 14 4 08 4 815 1 5 47 6 07 488 1810 1010 88 BlaiiwljkKrauweg au Nootdorp LaUaaliendam an Hakandarp VTRECHT g OUD A 9 81 10 10 88 11 88 18 60 8 08 3 514 4 8 86 7 0 8 09 9 07 10 84 10 88 11 5 4 16 8 8 iM 10 54 10 81 4 84 86 84 10 10 10 44 11 10 ll U 1 18 8 45 4 87 17 7 0 8 18 8 41 9 4 11 10 Oobdi 7 80 1 86 9 37 10 18 10 48 U U 18 16 18 88 1 87 8 47 4 45 6 18 1 4 7 14 7 49 8 88 8 4 9 54 11 ZaT M 7 48 8 4 11 18 40 4 57 8 01 10 08 2 Zt 7 58 8 58 U U 18 49 5 08 8 11 10 16 rooib 8 07 9 08 11 95 1 08 5 80 8 88 10 87 Hh 8 18 9 1810 7 10 48 11 80 11 4 18 48 1 08 1 57 4 17 6 85 51 1 7 44 8 81 S 9 8110 88 11 4 i Ol Di UTEICHT Uoad 86 7 8 09 9 88 10 19 10 67 18 55 1 10 8 17 4 36 6 7 ülldair 5 50 U U 1 87 Vfoiird 59 8 18 11 88 8 46 8 84 6 17 Utraoht 6 18 98 8 41 9 64 10 1 11 46 1 87 8 08 3 60 07 6 86 10 17 10 14 10 41 11 07 AH8TÏBDAM S0UDA 7 15 9 10 4 8 84 1 58 4 48 6 18 7 46 9 4 8 18 10 10 11 11 4 8 6 4 I 1 48 11 18 e O U I A A 9 61 10 7 10 8 1 10 80 iDgtDom n UgeniUnd werd niet oadtrTOodeo tlesD de Tersterking Bab ward atormeDderband door een AmboneeHchA eorapttgnieande maréchaiisüées genomen Biykbaar hftdmen den üaod Terrasl AIU huizen droejrenkenteekfltiea ran iu alleryi oulruirad te zgo de pao stood op bei tnar ea lut vee graasdeooder da woaiogeo Het gebeim Aer manoeuvre dat meestal leohts voor onze officiereuiDderdaad beitaal bteak ditmaal ook to betvgaDdelyk kamp oog ooopgeloit te tya gebieren De liokercolonDe van Heotaz wai orer Toabaloe ia bet oostwaarts daarvan gelegen Lam Uoekoeng in zuid ooatelperictitiDg voorwaarts gedrongen en bad als eerste doelwit het door den vyaod bexette Atenb Noord dat stormenderhaod genomen werd Drie compagnieën van het 9e agevrdeo in eerste linie benevens de ambnlance Bet zal wel tot de zeldzaambedan behoorea dat een officier van gezondheid deo stormasnval medemaakt Daarom wil ik dit feit hier niet onvermeld lateo niet zoo zeer om te wyzen cp de ioot door den kommandant van het 9e bataljon begaan wie maakt er geen als wel om bnlde te brengen aan den officier van gezondbeid Diepbnis die last hebbende dezooveeUte compngoie te volgen geen oogenblik van deze order afweek met den sargeant ziekenvader Kraizinga io alteriji den gewonden onder een hevig vuur de eerste hulp verleende en weder voorwaarts ging om in de eerste linie z jn hnmanitaire pticbten ie vertullea De tegenstand was bier vry hevig geweest en ook Aionb zuid en de N W rand van Lamkrak deden zich enkele oogenblikkeo gelden Dö 2e luitenant W B Eogelbrecht was de eerste die den versterkten kampongnnd binnendrong Een der Atjehers de wyk nemende keert zich plotieling om en voort voor de laatste maat zgn geweer af jaiat op het oogenbtik dat de officier in een kuil slraikelend ter aarde stort Het doodetijk schot trof d o fuselier dieua ËDgelbrscht de versperring forceerde Hulde voor d zeo dappere Bg de attaque op Lamkrak werd de luitenant Boerrlgter door een schot ia den arm licht gewond eu behalve dea doode telden wij een tiental gewonden Ook de versterking T ot Lepong was by de voorwaartsohe beweging genomen Id een koffiehoti te Prinsenbage kwamen op een avond der vorige week kort na elkander vier heerfln binnen die elk en witten zakdoek in de hand hielden en een roode roos in het kooopsgat droegon terwgl er rseda ge ruimen tgd een heer zat die evenzoo wae nitKedoat Aeb te reen volgens verdwenen de zakdoeken en werden ook de rozen onder tafel geworpen Het waren slachtoffers van een howelgkaadvertentie Een hunner die een beetje aangèioboten wati moet zulks later heb beo verteld De man kwam uit Rotterdam In de stoomweverij van de firma Nico ter Kuile Zooen te Enschedé is een conflict ontfltaan tasschan de circa 150 wevers en de patroons Oe wevers baddan gevraagd om des Zaterdags om 4 uur te mogen stoppen in plaats van 6 nar doch dit werd bon door de directie geweigerd Toch hebben nu Zaterdagmiddag een 130 arbeiders e middags 4 uur ban weefge ouw doen stilstaan en nabetsoboongemaakt te hebben zgn zy weggegaan De overige bleven echter tot 5 uur doirwerken niettegenstaande hun door een tweetal arbeiders veriooht werd ook het werk neer te leggen Toen nu Maandagavond de weekloonen betaald werden kregen de arbeiders die Zaterdagmiddag het werk om 4 uur hadden neergelegd elk f 0 20 boete en de beide arbeiders die de anderen wilden overhalen ook het werk neer te leggen tegen 4 nor werden ontslagen Als een merkwaardige bgzonderheM mag worden medegedeeld dat volgens een piirticnliere correspondentie aan de AmsterdniiHche 7 85 7 Si 7 10 7 46 7 55 Qouda Hoordreokt Nieawerkerk OapeUe Botterdam 8 88 5 67 6 08 6 16 14 6 80 7 RoUerdMii 5 OtptUo 6 10 KLuwwkerk 5 1 Moordrwht 6 8 7 45 8 81 8 87 87 t U Qoud LmttniMm 0 81 Ooudt 5 81 Courante Zondag tl onder de godsdienstoefening in de kerk te Neuwied wnarby de vorsteiyke familie benevens de hertogin van Mecklenburg de groothertog van Lnxemburg en de vertegenwoordigers van de koninginnen dpr Nedurlanien aanwezig waren het orxel gedurende de gebeele godsdi ostoefening zeer verdiensteiyk werd bespeeld door de lö jarige prinses Louise ducbter van het zilveren bruidspaar Ëen dienstbode die by een der lodiecbe ofl ciersfamilies te Nymegen werd aangenomen en baar loonpeaniag ontving vroeg reeds den volgpudpu dag vergunning om haar stervende moeder in de laatste oogenbtikken by te staan De brief van baren broeder die het treurig bericht meldde werd door de bedroefde dienstmaagd ter lezing aangeboden Toevallig vernam men eenige dagen later dat bedoeld juffertje by baar intrede en na ontvangst van deo penning wel eens meer op die wyze verlof beeft bekomen om niet meer terug te keereo Ditmaal trof zy een dienst waar men geen genoegen nam met dergelgke praktijken Na ingewonnen iuformitie by den burge meester der gtimeente waar de stervende moeder woonde bleek dat mama zich io een goede gezondheid verheugde Na en afwezigheid van acht dagen kwam de dienstbode terug en betuigde met veel leedwezen den dienst te moeten verlaten wyl haar moi dsr die nog zeer bedenkelyk ziek lag onmogeiyk iu dien toestand alteen kon gelaten worden en zy haastig teruggekomen was om haar goederen te halen Haar werd echter spoedig te kennen gegeven dit men met dergJyke komedie niet gediend was en dat zg hare goederen kon bekomen tegen teruggave van deo looopenning c Toen zy brutaal werd zette men baar eenvoodig buiten de deur By de po itie die inmiddels reeds was ingelicht vond zg natuurlgk geen gehoor ook de deurwaarder lot wien zy zich wendde om bare goederen op te eiucben weigerde de band te leeaen tof dergelyke oplichterg zoodat de bedriegster oireren voor baar geld koos Ernstige spoorwegongelukken Ia bet Fransche station Labenoe op 13 kilometer afstand van Bajonne heeft gisteren een ernstig apoorwegongeluk plaats gehad Des middags te 6 48 bevond trein No 5 die 2 25 n m uit Bordeaox was vertrokken zich op bet wiaselspoor binnen bet station Labenoe om de sneltrein No 12 au Bayoane naarvl Bordeaux die te 6 33 nit Cel te was vertrokken te lateo passeeren Door een verkeerden wisaels and geraakte trein No 12 die niet te Laheone stopt op bet wisaelspoor en liep met een snelheid van 75 kilomater par our op trein No 5 De acbok die niet vermeden of verhinderd kon worden was versckrikkelyk De locomotieven van beide treinen werden totaal verpletterd de restaarati wagen van den sne trein werd verbrgzeld doch door een onbsgrypelgk toeval werd niemand onmiddellyk gedood Twaalf personen bekwamen echter verwondingen twee of drie buoner levensge aarlgke Door de tegenwoordigheid van geest van den stationschef en dan heldenmoed van den machinist van den sneltrein werd een verschrikkelijke ramp voorkomen Toen de eerste beinerkte dat de sneltrein op verkeerd spoor liep riep bg den reizigers doodelgk verschrikt toe uit de waggons te springen hetgeen de meesten gelukkig nog konden doen De machinist van den sneltrein sloot zoodra by bet onheil zag aankomen den stoom af en bleef moedig op zijn post de hand op deo hefboom van het remtoestel Oe materieele schade is zeer aansieolgk Het ongeluk moet worden geweten aan den wissel wachter die bezig was een lantaarn op te hangen en daardoor niet op zgn zaken lette 10 50 18 57 11 4 11 11 10 85 11 80 11 88 l 8 66 81 18 86 18 88 18 89 18 48 11 55 KOTT lO l 10 88 10 88 10 48 10 48 6 5 8 81 7 10 7 18 8 48 7 89 9 04 STIRBAM 18 10 4 11 U 8 18 80 8 80 10 17 ll t 7 1 8 De gewondeö waaronder de moedige machinistt werden in het station roorloopig ver torgd totdat er een trein met geneaskufidiga hulp oit Bordeaox arrifeerde Het tweede spoorwegoogeluk had eveneena eergiitereomiddflg io het station Martinvaat nabij Cherbourg plaata Ben locomotief die op eerntgemeld statioos emplacement manoeavreerde om voor een trein met bestemming naar OoutanceB te komen liep met zulk een vaart op een waggon dat eenige reizigers die uil de portierraampjes keken zwaar gekneusd werden Drie hunner werden naar Cherboorg verroerd de andereu koodeo hun rets voortzetten De cholera begiot ia Kgypte af te nomen £ eo vierde deel der aangetasten waren Eoge sche soldaten Sedert het uitbreken der ziekte zgn io de streek van Wady Halfa 1000 gevallen voorgekomsD waarvan 700 met doodeIgken afloop Dubbele moord te Londen Ta Londen is een dobbe e moord gepleegd die oeo geheels votkswgk in opschudding heeft gebracht is de eigenaar van het bois Northatreet 42 Er wonen in dat pand zes families werklieden en hanne gezinnen Eén van de huurders zekere Klyah Oalley een vlaeiohbouwer waa verscheidene wekeo hnnr schuldig Op een morgen nu toen Galley joist was thaisgekomen en zgn vrouw daa geen afwezigheid van haar man kon voorwenden klopte lliley by hem aan Galley kwam in zyn hemdsmouwen half beschonken te voorschgn lliley vroeg bem het geld dat hem toekwam des noods de helft mits da andere helft na enkele dagen zou betaald worden Op ruwen un weigerde Galley de betaling Hy had geen geld zeide bg en de huisbaas moest maar zien hoe hg ar aan kwam Riley werd na ook boos en dreigde met uitzetting Er ontstond een heviga twist tassebeu de mannen waaraan de eigenaar van bet buis zich leuslotte onttrok door den vleescbhouweriwinkel uit te loopen en zyn huis staande aan de or r gde in e gaan Mnar by was pas in de gang van zgn huis toen Galley wrder achter hem stond woedend een groot slacbtersmes in de vnist Riley kaarde zich om om zich te verdedigen doch op hetzelfde oogenblik stak de slager toe en de arme Eitey viel ceer kermend en een breede bloedgolf etrojmde langs zgn lichaam Ritey s vrouw versebrikt door de kreten van baar man snelde toe en vond hem liggend badend in zgn bloed Zy greep den moordenaar aan en deze razend van drift stak ook haar ago mes ïn bet lichaam Ook zg viel doodelgk getroffen neer Dit alles was zó ï snel geschied dat niemand in de biiurt er iets van bemerkte Galley s vrouw hielp io den winkel de laatste klanten toen haar man binnenstormde geheel bebloed mst woestvertrok ken gezicht Toen even later de politie kwam gaf de moordenaar zich vrywilhg in haar handen Zyn slaohtoöera laten vier zeer jonge kinderen na Drie Engelsche wielryders zgn uit Londen vertrokken om op hunne rywielen een reia om de wereld te maken Zg reden naar Harwich vanwaar zg naar Antwerpen zonden varen Vandaar begint de reis over Brussel naar en langs den Rgn en den Donao naar Weenen en Boedapest en vervolgens door Roemenië en Zoid Rusland vandaar hoopt het drietal door den Kankasns en Ferzië Indië te bereiken en vervolgens China Japan en Australië te bezoeken De wielrgders zullen als alles goed afloopt ten slotte van SanFranciaoo naar New York ryden on ziob daar weer inschepen naar Eugelaad De dour der reis is berekend op twee jaren 4 50 4 57 6 4 6 11 5 10 8 0 8 10 4 7 4 15 ODA 1 44 1 54 i Ol 8 08 8 14 4 87 H g 5 17 80 7 48 8 Toorb 57 iS Z ir8 11 Zer S8 Onad 6 88 7 0 8 18 n Stopt U DtneU 8 SS 7 0 9 Woarden 8 68 8 11 Oudanter7 07 8 19 SMd 7 88 8 81 9 Ajcatardaiii O at W ud 7 18 De Japaoacbe regeering faeefk aan arme ondera verlof gegeven h nne dochters te verkoopen D hongersnood moet in Japan zoo oypand ign dak d regMriag dit ferkeopra ran d meisjes zelfa aanmoedigt In Japan wordt t iotnsseh n als iata natunrlyka beschouwd dat elk offer wordt gebracht om de ondera voor ellende te bezwaren en t is trouwene ook buitendien volstrekt niet ongewoon dat een meisje ziob tydelgk verkoopt om zoo oen bruÜsobat op te sparen Zulk een leertydvak als bai vroow wordt daar te lande volstrekt niet oneervol geacht Het koopcontract wordt gerecbtelgk afgesloten Na drie jaren moet de kooper aan hff meisje de vrgheid teroggeren wanneer da koopprya is terugbetaald en na zes jaren is het meisje altyd vry ook al beeft ze den koopprya niet gerestitoeerd De prys der Keisjes die anders dikwyla Btygt tot 450 480 gulden is nu gedaald tot i 12 In b t politiebareao te Gnreghem Brossel kwam Dinidagnacbt een werkman wieos kleeren en handen geheel bebloed waren aaogeven dat by aangevallen was door drie personen twee daarvan hadden de vlucht genomen toen zy merkten dat by zich krachtig verdedigde met deo derde bad hjj bet gevecht voortgezet die zou wel dood zgn Termoedde bg Toen men sich naar de aangeduide plaala begaf vond men daar een mao geheel oat kleed badende in gn bloed en naawelgkg meer ademhalende Bg onderzoek bleek dat de aldas toegetakelde iemand waa van onbciprokeo gedrag Men veronderstelt dat ds man die aangifte kwam doeo niet de aaogevalleoe maar de aanvaller was eo het praatjo verzon om de schuld vao zich af te werpen Afloop ran Openbare Verkooplng van Onroerende Ooederen Verkoop 10965 hektare land onder L kker kerk heboorende aan W Lookhorst te Brietle den 15 Juli 1896 door Notaris MabUtede te Bergambacht gehouden Kooper C Neven Hz voor 1 2050 Verkoop Tiendvrnchten eo Rietgewas 22 Juli 1896 door Notaris Mahlatede te Bergambacht gehoadeo Voor bet Kroondomeio opbrengst f 397 tegen f 317 50 io het vorig janr Voor diversen opbrengst f 488 50 tegen f 459 50 in bet vorig jaar PosterUen eo Telegraphie Het in Nederland e heffen port wegeoa pakketten bestemd voor Hawaï Sandwiebeilanden ia nader vastgesteld als volgt voor een pakket tot een gewicht v n 1 K G f 2 voor een pakket van eeo gewicht van 1 3 K G f 4 12V 1 voor een pakket van een gev leht van 3 5 K G f 6 25 Door tosscbenkomst van de Fransche Administratie kannen pakketten het gewicht van 5 kilegrammen niet te boven gaande worden verzonden naar Djedda Arabië Het in Nederland te heffen port bedraagt voor elk pakket f 2 25 Elk pakket behoort van twee douaneverklaringen vergezeld te zgn Benoemd 1 Aug Tot klerk der postergen eo telegraphie 2de klasse te Leiden J Meger thaoi adsisteot aldaar tot hl ie vengaarder te Amstenrade P H A Theunissen Eervol ontslagen op verzoek 15 Jnli De klerk ter directie van de Rgks postspaarbank J K Pilasr 1 Aug Do onderdirecteur der telsgrapbie J J Fredarikse te Amsterdam De plaatsiog bg bet Hoofdbeatnor van dan commies der telegraphie 3d klasse M nn l Vlie is verlengd tot 30 September a a 8 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 54 10 01 10 07 9 10 7 16 1 18 7 45 10 84 Bultenlandscii Overzlcttt De verklaring van bet hervormde Italiaan sche mioisterie is in Kamer en Senaat met vrg groote kalmte ontvaugen In deo Senaat tal eobter Vrgdag tot de regeering eeo interpellatie over de afgeloopen crisis worden ge richt door Viteltiicki Veel om t Igf had de verklaring die de minister president voorlas niet Toen ik het aftreden van t vorige Kabinet bekeud maakte zeide hg heb ik de reden oiet verzwegen Die reden geeft tevens het eenige pont aan waarop het program van de regeering wordt gewgzigd ondertoek van de toentanden ia de regeering tot de overtuigioggekomen dat de bevelen van November 1894 aangaande Je militaire harvorming niet kunnen worden ten uitvoer gelegd eo zg meent daarom dat het niet wenaohelgk ii een andere grondige verandei ing te maken in de groette van het leger De toestand die tengevolge van de wetten van 1887 en 1892 bestond moet in hoofdzaak hersteld worden maar de regeeriog acht bet dringend noodig op de leger beg rooting vuor bet jaar 1897 98 de som vao 230 millioen lire te brengen behalve de uitgaven voor Afrika Ats d tofstaod an vrede in Afrika aanhoadt hoopt de regeeriog laatstgenoemde uitgaven te beperken binnen de grenzen waarin ze ia 1893 waren De regt cr ng behoudt zich voor mnatregeleu voor te atellen tot beve tiging van de begrootiog en verzekering van het evenwicht en noodigt de Kamer ait verder te gaan met de beraadslaging over bet ontwerp voor Sicilië Imbriani geloofde blgkbaar niet dat Di Rudini de volle waarheid bad gezegd volgeus hem zat er meer achter de crisis De manier waarop deze was gebeurd was niet in deii baak Di Rudini had eenvoudig Eicotti laten schieten om zgn program te kunnen veranderen Na deze opmerking die misschien niet zoo geheel oojoist vi Bt betuigde Imbriaui zgn ontevredenheid over het optreden van Visconti Venosta als miaister vau buitenlaudsche raken 9Die etaatsman wai vroeger de onderdanige dienaar van Napeleon geweekt en na zou bij de onderdanige dienaar van den Doiiaoheo Keizer en den Keizer vau Oostenrgk wazen Wat Di Rudini autwoordde a nog niet bekend maar kort daarna w rd de vergadering geiohorat om de ministers gelegenheid te geven in den Senaat bun verklaring af te leggen Later be on de Kamer met nieuwen moed aan het wetsootvsarp aangaande Sicilië terwgt de Senaat ging beraadslagen over da premiën ten beboeve van de handeNmaritie Bet pro MIS tegen Jiiiue ou en zgne medebascholdigden is voor liet Hof Londen voort n t Oe exceptie die oamens de verdediging sir Edward Clarki was opgeworpen dat de acte van be8chnldi ing vaag en onduidelgk sou zgn en dat het hewg i moest geleverd worden van de wettelgke afkondiging der Foreign Enlistment Act in Biitsch Beohuaoaland werd door het Hof niet aanvaard Lord Rassel erkende dat dit een grond voor oietigv rklaring zoo kuonen zgn maar was tevens van oordeel dat die grond bier niet Unwezig was De Westminster Gazette begroet deze besliasiog met ingenomenheid Da oietigverkla ring zou buiten Engeland en vooral in ZuidAfrika den s echtst mogelgken indruk hebben gemaakt omdat daardoor straffeloosheid zon verkregen sgn door een zuiver formeele qnaestie Wg Engetftchen zegt de sWestm Gaz ttp szonden overtuigd g wee8t zgn dat de rechters gehandeld hadden onder den invloed van hun hoog plicbtsgsvoel en van de strenge noodzakelgkbeid maar wg zouden moeilijk van onze buren kunnen verwachten dat zg dezelfde overtuiging koesterden Hoe nn de loop der Kaken ook moge zgn wg zullen tpominste de overtoiging hebben dat deze zaak behoorigk is overwogen Het rapport der commissie oit bet Kaap che parlement maakte zoials wg roededeelden op de volgende wgze melding van hel aandeel der Chartered Company en den inval van Jameson xDe Chartered Company veucLafte alle fondsen met voorkennis van het bureau te Londen eo de heer Rhodea d kte het bedrag met een oheqne Naar aanleiding an dit bericht heeft het bMtnnr der Chartered Company te Londen en Terklaring uitgevaardigd waarin de direct nren er op wgzende dat de bedoelde zinsnede niet voorkomt in het verslag van den Timea bigven volharden bij hun vroegere medfldeeliog dat zg io geen enkel opzicht afzondcrlgk of te samen in betrekking gestaan hebben tot den inval of Ie financieele handelingen die io bet verslag der Kaapsche commissie werden aangegeven De Londenwhe directeuren der Chartered Company hebben om eiken twgfel aan deo inhood van het verslag weg te nemen naar Kaapstad geseind om een woordelgk afschrift tan bet verslag Inmiddels heeft de beer Mac Neill een interpelta in het Lagerhuis aangekondigd over de bonding der Chartered Company en haar medepliehtigbeid aan den inval en over de plannen der regatring met betrekking tot de ïnttekking der rechten en vrgbeden in 1889 bg charter aan de Compagny verleeod De groote werkstaking te Neonkircheo in Neder Oostenrgk is geëindigd met een volslagen nederlaag der stakers Deze strike was op aanraden der socialistische leiders geproclameerd ter onder tauoing van de arbeiders eener weverg dia met bun patroon in een loonstrgd waren gewikkeld en waa in hoofdzaak bedoeld als een krachtproef De fabrikanten inziende dat hier hun gezag op het spel stond sloten ziob naaw aaneen en weigerden zich te mengen in het geschil tusschen den eol elen patroon en zijn werklieden r werklieden of liever de aocialistische leiders besloten daarop den strgd zoolang vol te houden totdat da patroons zicb zonden hebben verbonden om alle ontslagen werklieden weder in dienst tg nemen en de benoeming der meester knechts en der opzichters over te latenjaan de arbeiders Zes weken lang bielden ze vol zg hebben honger geleden en een schuldenlast op zich geladen waaronder zg nog jaren tang zullen zuchten En wat ia het resultaat Oeen hunner eischen is ingewilligd zg heb ben onvoorwaardelgk den arbeid hervat Op het internationale socialisten ooogr s in Londen dat Zondag a s zal geopend worden verwacht men 500 afgevaardigd en oit Engeland ongeveer de helft van vnkvereenigiogen trade onions en de helft van het Sociaaldemocratisch Verbond en de Onafhankelgke Arbeiderspartij evenzeer sooiaal democraten Uit het buitenland rpkenl men op 300 afgevaardigden Vooral Frankrgk zal talrgk vertegen woordif d zgn Er is op het oogenblik een nationaal socialisten congres te Rgssel en vandaar kanoen veten gemakkelgk te Londen komen De Pargaohe gemeenteraad beeft 10 000 fr toegestaan om een veertig of vgft g arbeiders naar bet Loodensohe cougrea te zenden maar dit besluit ia door den prefect ♦ ernietigd Ook België zal talrgk vertegenwoordigd zgu o a door professoren en studenten van de nieuwe universiteit van Bruaeel Uit Rusland hoopt men op de kornet van twue afgevaardigdeu die vooral zullen spreken in bet belang van de Petersbnrger wevers die oog niet aan het werk scbgnen te wezen hoewel de Kussiache regeering de strike vuor geëindigd heeft verklaard De Spaansche minister president Canovas del Castillo zal naar de Ind Beige verneemt in de Cortes verklaren dat hg zal aftreden wanneer de oppositie haar obstroctioDistiscbe politiek volhoudt en hem dus belette regeeren De berichten uit Madrid over den Cubaanschen opstand luiden zonder onderscheid gunstig De opstandelingen zonden het oneens zijn over de keuze van een opvolger voor Maceo bun benden hebben op verschillende plaatsen nederlagen geleden en veel maoscbappen verloren Generaal Alberto heeft de oproerlingen onder Qarcia Maximo Gomez en Rios teruggedreven Kolonel Maroto heeft bg MagduleoB in de provincie Matanzas twee duizend rebellen verslagen en kolonel Albergoti beeft op de hoogten van Rio Blaoco v f uren gevochten tegen eene afdeeling onder Aquirri INGEZONDEN MijnUiT dé Rédacteur Beleefd verzoekt ondergeteekeoda een plaatsje iu uw veel gelezen blad Als neringdoende beeft bg met vele zaken doenden in Gonda dat gemeen dat hg t groot ate gedeelte zgntr inkomsten aan deo marktdag te danken heeft Daarom kan bg niet begrgpen dat raadsleden die zitting bebbeo aln onze afgevaardigden om onze belangen te bespreken op zulk eene onverschillige wgze de markttoestanden bespreken D heer van Galen schijnt bgvoorbeeld door opruiming van alle uitstallingen de markt te willen verbeteren op de eene plaats zegt hg ongeveer daar staan een paar groote uitstallingen die moeten maar opschieten dan krijgen wg rnimte op de andere plaats zal bg voor een voorstel stnmmeo omdat volgens hem de markt geen plaats voor uitatalliog ia waar dan voor en noemt dat alles een ware rommel Volgens mijne meeniog Mgnheer de Redacteor gaan die boeren van eene verkeerde eenzgdige meaning oit en wordt daardoor onze no nog goede marktdag allengs afgebroken Natuorlgk ia t noodig dat de verschillende voortbrengselen der landbouw eene eersten plaats op de markt bezorgd worden daarvoor ia trouwens op onze markt rnimte genoeg Ik zoo leUs indien t late uor der kaasmarkt gebaadbaaft bigft willen zorgen voorsehadow opdat de kaas oiet iu de zon behoeft te staan bgvoorbeeld door aanplant van flinke boomeo Maar naar mgne meening is t evenzeer noodig dat die verschillende oitstaltiogen op zoo ruime schaal mogelgk eene plaats op onze markt bigven behouden Wat toch een feit is waar niet genoeg rekening mee gehouden wordt dat do neringdoenden io Gonda t meest beroo rdeeld worden jnist door die stalletjes Joist die stalletjes zgo hst die t grootste gedeelte der raarktbezoekers oaar de stad lokken Juist die stalletjes zgn hot die makeu dat do vrouwen en dochters met de boeren meekomen en met graagte onze markt bezoeken JuiU die staltetjes bezorgen ons winkeliers iu Gouda cns marktpubliek Door de koopjes mi ougerege de waren dier atalietjea komen vele bezoekers ter markt die teu slotte voor een zeer groot gedeelte oiet diar maar in onze winkels hunne lukoopeo komen dofn Ik meen er zeker vao te zgn dat door t wegnemen der marktuitstalliogeo de markt voor ODS ti U slotte verloren zal zgn Een winkelier tiit Gouda P R MARKTBERICHTEN Qouda 30 Juli 189fi A l eoii pau tarwo waa er eenige aanvoer Nïouw koolzaad werd eou enkol monster setoond Do volgeiïde wcük aal hiervan uoteering to geven zijn Muis hooger Tarwo Ü Zoeuwaoho 6 70 ƒ Mindere dito 6 30 ü ƒ 6 60 Afwijkende 6 90 a ƒ 6 30 Polder 5 75 a 6 25 RoggeZeöuwscho 4 25 a ƒ 4 60 Polder f a Buitenlaudaoho per 70 k ƒ 3 40 a 3 80 Gerst Winter ƒ ü Zomer ƒ a Chevaüior ƒ 4 60 a ƒ 6 26 Haver per hoct 2 80 a ƒ 3 5 por 100 kilo ƒ 6 85 ü ƒ 6 60 lleouepiiiad lulandsoli a ƒ 7 25 BuitenUadache ƒ 6 60 ü ƒ 6 7R Kanariezaail ƒ 6 a 7 60 Üoolzaail ƒ a Erwten Küokerwton a ƒ Niet koksude f a ƒ Buitenlaudsche voorerwteo per 80 Kilo ƒ a Boonen Bruire booneii ƒ a Witte boonen f Ji f Duivenbooneii ƒ o Paardenboonen n f MnU per 100 Kilo Bonte A raörikaiiii9olie 4 35 a 4 50 ïinqnantine 6 50 it 6 75 Foxni ian ƒ 4 75 ü 6 VEEMABltr Molkvoo wü nig naovoer handel en prijzen mntig Vetto varkens goede aanvoer handel rod 14 a 16 et per half K CJ BiKgün voor Kuge land g oedo aanvoer handel vry wol 13 a 14 cf por half KO Magere btj f on rod aanvoer handül matij 0 31 a O 60 por week Vttie lohapoD rol aanvoor handel flniiw ƒ 16 ü SS Weilammeren reinig aanvoer liiindel red Nuchtere kalven eenige aanvoer handel red ƒ 6 ft 10 Graskalveren weinig aanvoer handel flauw ƒ 16 1 as Pokkalvoren a Vnchten Wol u per K G Aangevoerd 183 partijen kuaa Handol matig Ie qual ƒ 24 ïi ƒ 26 2e ual 19 i 22 Zwaardere ƒ a ƒ NoordUoUandsclio 19 a 23 Boter red aanvoer handel vlu Goebotw l 20 a ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 a ƒ V IO p Kilo 352 8te Staats loterij Ie Klasse Trokkitig van DuuiUirüitg 23 Jah 1896 No 4028 1000 No 3Ö9S 1 400 Prijzen van 211 349 S723 6Ï84 8 36 9903 12695 16781 19672 461 4145 6688 S289 9996 12700 iaai3 19582 476 4768 6756 8U7 10441 13628 16964 19668 558 47 5 70I 8 8578 10674 14li98 17390 19720 ISll 5146 7029 8672 10830 14123 17696 19941 1341 6244 7260 8680 11070 14633 17771 20216 U93 6289 7378 8816 11104 14803 17888 20124 1820 5420 7501 8876 1U12 14870 190B4 20152 nn 6513 7648 9118 11914 1625 1 18182 20661 81119 6638 7628 9161 12187 16946 18443 20754 8369 5783 7771 9193 12208 16066 19231 20767 3411 6382 7923 97S1 J2481 16140 19378 20004 8674 6676 R E C L A M E BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur ge omen in plaata van Kngelsch Zout Droppels Drankje en Bitterwater Niet andere te verkrijgen dan in dooBjes ü 70 Cents in de Apotheken Het etiket der achte Zwitsersohe Pillen van Apotheker UICHARD BKANDT moet een wit bruin zijn van den vcrra zoo als bovenstaande afbeeldi ig op een rood veld De dagelyksche kosten bij gebruik zyn slecht 3 centen Niet andera te verkrijgen dan in doosje ii 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót F E VI SANTEN KÜLFF RoUirdam BurgerlIJkeii Stand fieeuwitk GEBOREN Gerrigjo onders D Slappendel an M A KninkeleDberg Jacob ouders A Kruit en J Verbree OVERLEDEN H vao Diemen huisvr van J de Wit 44 j OTsi T v i ra Bisr nieuwe prachtige A van OS Az Kleiweg E 73 73 GOUDA Hours van inst r iaiii Votkrs 917 100 100 83 I 86 26 63 98 SS 98V 105 60 7S 20 2 i 110 V 40 100 97 48 665 523 00 58 lOl i 201 138 49 101 100 187 100 74 277 109 91 200 281 102 5 62 166 98 69 81 101 102 100 100 144 1361 11 l i l 45 101 10 127 101 23 lUl l Votkrs slolkr OertNeil W S l j 91 91 SiV ilito lilo ililo 3 100 lOO l dito dilo dilo 3 100 100 HoNOAB Obl lioudl I8S1 88 4 ITA1 JE luschr ïing 18ii2 81 5 UoSTEna ülil inpapiu 1868 i dito iu zilver 1868 5 l oiiTiaAr Obh met coupon 3 dilo lu kol 3 ïusuND OW Binnenl 1894 4 diloGüoont 1880 4 dltoliij Roths lS89 4 lilo bij Hope 1839 90 4 dito inhoud loon 1883 dilo dilo dilo 1884 1 105 104 Span Porpot schuld 1881 t TcRKKij Gepr Conv loan 1890 1 lef looniug leno 11 Oüo loomnfï serie IJ ZulD Ara Ulip v obl I89i 6 Maitco Obl Buil Soli 189 1 6 94 94 Vbnrzuela Obl 4 onliop 1881 ilHsTEaiiAH Obli stion 18 6 3 RoTTsaDAM SM loon 1894 1 ïu N A fr Ilandelsv and Arendsb Tab My lorliiïcalau Don Maatecliappij dilo Arnh Ilypolhookl pandbr 4 Oult Mlj der Vorstoul annd s Or Hjrpollwokli pandbr S Sodorlaiidscho bank aand Mod HandülniBa h dito N W il Pao Hvp b pandbr 5 Roll Hypolheok b pan lbr S i Ulr Hypolhoakb dilo 3Vi OosTBNtt OoslIiong bank aand KusL Hypolhookbank pnndb 4 i 281 Maxw L ü Pr Uon cerl 6 S tu Iloll lj Spoorw Mlj aand Mij tol Kxyd ï 81 Spw aand Ned Ind Bpoorwoifm aaud I led l x A Alrik Spm aand 6 dilo dto dito 1891 duo 5 TAUB Spoiorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ilal Spwmij A H obl SPoLBN Warschau Woenan aand 4 RUBI ör lluss 8pw Mij oW 4 Batilsoho dilo aaud Kaslowa dilo aand KIwang üoinbr dilo aand 5 Kursk Llli Asow Sp kap obl 4 dito dilo oblig 4 42 14 I 198 20IV 100 107 103 103 117 123 166 35 112 AMEaiKA CüUt l ao 3p Mij obl 6 Obic iiNorlh W pr O v aand dito dilo Win 31 Poter obl 7 Denver Rio ir 8pm cerl v a l ll i i H Vjs Illinois ontral obl m oud Louisv NashviïloCurt v aaud Müiioo N Spw Mij lohjp o 6l Miss Kansas v 4 pel prof aand 10 I 1 0 N ïork ünUrio II Wosl atnd dito Pcnns Oliio oblig 6 Oroffon Calif Io livp in goud 5 71 g i 731 31 Paul Minn k Manil obl 7 109Vi L n Pac Hoofdlijn oblig 6 dilo dito Ijinc Ooi Io byp O 5 Canada Jan Soulb dorl v aand Ven C Rallw Nav lol d o O Amslerd Onji ibus My auiid Rotlord TramwegMaats aand Ned Stad Amstordam aand 3 Stad Rottocdam aand 3 HBboiB Slad Antworponl887 2Vi Blad BruBsol 1886 2 lloNo ÏUeisi Uegullr Oosollsrh 4 OosTKNR Staalaluonmg 1860 5 K K Oost U Cr 1880 3 Spakje Stad Madrid 3 1868 1 SS t 36 Ned V r Bos Hyp Spobl oorl ADVERTENTIEN 8 Ondertronwd AOATHA E UINGLEVER Gouda M liottfrdam s jeen Receptie 3 Eenige Kenniegeving Dond 23 Juli ♦ Heden overleed one jongste ooiitje DIRK bona 9 maanden oud K SCHOUTEN HOOOENDIJK 1 SCHOUTEN UOOGENDIJK Baouwii Woerden 22 Juli 1890 ü Dr R K BOEKMEUEK