Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1896

35ste Jaargang Zaterdag 35 Juli J80A BERICHT VAN INZET o 7026 fiOIDSfflE COlRAfT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels è HO Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN te REEUWIJK to samen groot U Hectaren 48 Aren 60 CenUaren ea tot 1 Mei 1902 onder behoorIgke borgstelling rerbunrd oor ƒ 1050 per jaar op heden geveild zjjn tn bod qebracM al Tolgt Perceel 1 op Perceel 2 op Verhoogd met Perceel 3 op 5600 4500 100 3000 Te lamen ƒ 13200 Verhoogiogen norden tegen genot van 10 der TerhoogBom aangenomen ten kantore van den ongeteekende Combtnatie en Mfalug der perceelen al plaats hebben op WOENSDAG 29 JULI 1896 des morgens te elf uren in het Koffiehuis iHarmonie nan de Markt te Gouda O C FOBTUUN DRÖOGLEEVKR Notaris Gouda 22 Jnli 1896 PEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ SN Ghemlscbe Wassclierij VAN H OPPE IIEIMEK 19 Kruiëh€ide Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koningder Belgen 0 Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpecialiteit voor het atoomen en verren vanalle HeereDen Damesgarderoben alsook alleKindergoederen Speciale inrichting voor net atoom n van pluche man tela voeren bont enz Qordyuen tafelkleeden enz worden naar de aienwsü en laatste methode geverfd AUe goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prÜsen 25 gedaald Te stoomen goederen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goedereu in eene week Een ware Schat voor de oogelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is uet beroemde werk Z Dr Retau s li LFBi VVAKIi G HoUandsche aitgare met 27 atb Prp 2 golden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland liet Wissel en FlIVctenkanloor B ARENDS C 187 WAUMOESSTaAAT by den DAM teUphoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz H bMtt onMhtdtlyktt n ge makkelykile poetsmïddel voof HMrea en vooral damea en Klnderachoenwerk ts de Appretuur van C M Muller It Cf Berlin Seuth Str 14 Men lettwjoed ÜLVt Op naam en fabrieksmerk Vtrkryibaar hy Hiareii WInkaliwi ta lakaMMtTk lalaiitariM ro flfv n lu tni e ntritl Ooo by W IvMnana AriikiM simt BKLEENINGEN Uitvoeriug van Speculatie orders tot de meest voordeeliffste oondittën Wtr Uitgave van het Maandblad tFORTÜNAt i per jaar franco per post proefDommers kosteloos Hotel De Paauw Gedurende de Kennis led ren avond iROOT Entree UB C t de perêoon PAJEUJTS Abonnementskaarten voor Heer en Oamc k f l DB attAHOm KAOASIWS DU frintemps T B PARIJ S Zenden gfatisiofranco lo ncnerale geillttstroerde catalogus in d lolliindsche en firansohe talen bsvattpnde Jo n louwste modes toot het Zomeraelioen legen gefrankeerde aanyrage gericht aan II JULES JtLUZOT é C PARIS Ue stalen der nieuwste modestoffen in üorraad bij énPz lntann worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelievs liiidelljk de verlangde soorten op te geven PU ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar aU Landen derWereld Do catalogus bOTat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Copreapondanile In alle talen Assurantie Maatschnprij tegen Brandschade DG NEDERLANDEN van i8i5 7 utplieu Aiiisfrrdam Sopbiaplein Ko t rilara ZuidbUok KO s CiraveiibaKe i obelatroat so Breda PriDseokade Alkmaar Langestraat Groiidkaiiitaal i O00 OQ0 Reserves 1 200 000 Betaalde Brandschaden U BOO 000 Din iututap i Tnnk ttlhuii9kii MlNBnilAa Effecten In Brandkast zoowel als Inboedels Wlnkelij oederen enz TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkl 172 Gouda öifflLlIS Tl CBIIKM uUgexonderd Z0SDA68 Wie zeker zijn ii Ja Ecl t f Eikel Cacao te ontvangen tosam i k gebtcld en na vele prrofnemingen in i i hundül gekomen onder den naam üe uitvinders Dr MiohaeliB Tetraardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblisaement ran Qebn Stollwerck te Keulen Ischu JDrlCièlzaeHV Cikel Cacao in vierkanten bnsaen Deze Ëikul Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde dnnk roor da golijkach gebruik een i 2 tbeelejiela Tan t pooder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrheo slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaaniate H Apothekers ena Vt Ko V Ko OBBlbusje PrijB = f 1 80 0 Ö 90 o 0 35 OencraalvertBgenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalverstraat 103 laatscliapplj ot Explollalte van Slaatsspoorwegen Eiken DOIVDERD C van af 23 Juli 1895 tot nadere aankondiging 111111 Anni hi icrLiiiriv den Hmg RoKerdam Mast Gouda Anislerdmn We sp rpoort e ütreehl naar Arnhem Velp de Sleeg Dieren llrainmen ZiKplien en Nijmegen Prijs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations alléén voor de op de annonces aangegeven treinen geldig 1 kl a 2 kl f 2 3 kl f 1 80 De speciale reiourbiljeUen worden aan de 5 stations van afgifte verifoclit den geiieelcn DINSDAO en des WOENSDAGS lol s namiddags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgenden OJNDtlRDAG I P Zie verder de aanplak en utrooiblUetten iiESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeuen en dei namiddags ongeveer ten vier uur Met dejen goederendienst bestaat ook eene zeer goedl oope relsgelegenheid voor Paesagtera naar UTREOHT en tnsechengelegeu plaatsen MOEitBKBK Kantoor IMieuwe De Agrenl II J AMERSFOORT AMEHSPOORTSCHK MACHINALE Sloom Urood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meelfabriek Pün gebuild Pranaoh Waterbrood Fransche Stokken ordi vai pocunl geiohikte bes e oorton t twe gefnbrioserd a hierdoor overheerlüli tan imaalc en I verkrijgbaar in gtuka van 6 ot 8 et 12 ot I Gewoon PaaSChkrentenbroOd wordl van de puiltale soorteu lurwe onieroieugile volle beste melk prima krcoten prime rozijnco en andere prime widvraohten gem akl ie hierdoor builengewoon beerlek on fijn van smeek blgft weken laag versch en H verkrijgbaar in busvorm en Eogelsohea vorm in stuks van I 10 ot 15 et 20 et 30 er 40 et Ougebuild Brood met Prima Tarwebloem ordt vau do lijn to en sma kolykato loorten tarwe verveardigil ia hierdoor bijzonder heerlijk van smaak zeer gezond en verkrijgbaar in panvorm Kg 5 A ot l Kg U ot l g Kg leVi ot 2 Kg 22 ot 1 deze gewichten belialve van kantbrood worden gegarandeerd DuitSChe broodjes van 2 jCt vorden van de beste soorten ttirn e en zuivere 1 beate volle melk gtlabr ceerd en amaken hierdoor oVorkoerlyk Prima Tarwebloem wordt van de tljaate aoorteu tarwe gemalen e bijzonder aanbevolen voor het maken van pannckoekoo tnloand pap enz en ia Verkrijgbaar 1 1 in V Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandermgeu der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót I houders welke te herkennen zijn aan de dépdtborden en de wagens besohiiderd met de fabrlekstitels en W H MEURSING jP HP woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépothouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en ftanoo vrachten der voPe on ledige kilten DE HOLLANDSCHE CEEDIETBANK AMSTEEDAM geelt Certifloaten uit op de volgende 5 ORIQINEELK PREMIE aANDEEXiEN 1 orig Premie Aandeel r d Vrijen Congo Sleat van 1888 hoofdprga fr 160 0Ö0 l orig Premie Aandeel v d Stad Bari u 1869 lire BO OOO I orig Premie Aandeel V d N H Ver Hot Witte Kruis v 1888 f 25 000 1 orig Promie Aandoel v d Koninkl Servische Eegeering h 1888 fr 100 000 1 orig Premie Aandeel Bevilacqoa la Maaa 1888 lire 800 000 tegen Diaaudeiyk clie betallngren van ƒ 3 Oomiddellgk un betaling vau den eersteu teniiyn per poatwisael ot in postzegels wordt bet Certificaat met de daarby behoorende Il0111iner0 licave toegezonden en ia de kooper roeda gerechtigd lot deelname aan alle trekkloKeii van 100 Preniii taudeeleii Maandelijksohe trekkingglijst OBATIS en FRANCO Eerstvolgende trekking van de Fremie Aatideelen van de N H Vereenlging Het Witte Kruis op 1 Augustus e k Hoofdprijs f 10 000 Ralhreiiier s Kneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel Gouda Druil vag A BaiHKiiaK Zoom BINNENLAND OOÜDA 24 Juli 1896 Benoemd til ornnmerair uyde Maatwliappü tet Exploit itio van Staatsepoorwegeo de heer A J M Spieriogi alhier ter standplaatK Mfeuwerkerk De 17 jaariykiebe examens der Nederlaodechi ToonkunalenaareToteeniging 7 gn gisteren k s Gravenbage in het lokaal Pulohri Stodio Toortgaiel Van de 5 candidalen is o a geslaagd oor piano lager onderwBf E E BniiBWD alhier Zondag za te Gouda door den N N B B e ne protestmeeting belegd worden tegen denB K Volksbond N S Ct Uit Uatafia seint men aan de N Il Ci Luitenant kolonel Soeters is m t ilrie batailjoös naar Lamaga getrokkfn Zy overvielen au doodden Nja Uakam en namen dertig van diens volgelingtn gevangeu Er is geen sebot gedaan Bö het departement van koloniën is out vangen het volgende vaa giateren gedagteakende telegram Tau den gooforneur generaal au Nederl Indië betreffende de kiijgsierrichiiogeij in Atjeh Gisteren Lamaga omaiogeld Nja Makan gorangen en gefooilleerd Geen verlieten oozeriyds Kolonel Sterafoott beiocht VI en IV Moe kims Toestand gonstig Terogkomon der bevolking is toenemende De boofdonderwawr van Ijoo bij Duiven do hear Van Rhjin is den Isten dezer plotseling met ingang van denzellden dag door den gemeenteraad uit ïgne betrekking Diel eervol ontslagen Vóór de middsgles aanying versebeen de burgemeester met den veidvrachter om de school te slniten De hter Van Rfln begai lich naar het raadhuis om aan dea burgemeester de reden van i a ontslag te vragen en kreeg ten antwoord dat hem dit niet sanging dat het aan Oedepnleerden zon vrorden medegedeeld Volgens de Bode het orgaan van den bond der Nederlandeohe onderwjiors die een onderzoek naar de zaak heeft ingesteld wordt de heer Van Syn beschuldigd Van onzede FEViLLETOlX i i ra m il 18S Lord DitDS behRndeUle hem met de grootate edeltnovdiglieid hy verleande een aanzienlijk iDkamen aan Hubert Kortom bet had erger met don exlord kunnen Bfloopoa en o dat hij ran dien vreeulijken angst berrijd tras dat alleen ws3 reoda alighnid I Qij meet wel rerwonderd ijn f eweeat toengg ontdektet wie er met de reddingboot aan walwu gebracht zuide hij dien namiddag tot Rarenebird Verwonderd ia d reohte uitdrukkiag niet mynheer antwoordde Rarenabird geone meDaohetijke taal ie in staat om va a geroel weder te geteo Mijne oerste gedachte nadat ik mn mijno rerbaiing bekomen was was dat ik een rechte dwaas was geweest om dien drenkeling roor mijn meester aan te lisn Hg deed mij in dun naoht na de schipbreuk atlorlfli Tragen en ik vertelde bem dat g en niet zijn broeder heer ran het kasteel waart Daarop schoof b het purperen oogeaacherm op zy ging recht oirereind in Eyn bod zitten en rroeg mij of ik hem erkende Ik stond aU aan den grond raatgeoageld van sohrik Toen beraadslaagden wij of wg het geheim aan Sopble zoudon mededeelen mylord was bat g dat zij ntet zou kunnen zwijgen maar ik ug gMD anderta uitweg waal z tou hem lykheid Wat hieromtrent iu genoemd blad wordt medegedeeld geelt grond om aan dp juistheid dier bescbaldigiag ie tw feten Een andere btschaldigiog is dnt hÜ de kioderen dingen leerde die in atryd zgn met de roomi chkatholieke kerkleer De beer Van Rya is 7 elf katholiek en wat de t Bode c hieromtrent mededeelt moet ook dese beaohnldiging ip iw tet doen trekken Waarachijniyk ii het dat de heer Van liynin geen goed blaadje slant by do kflth geestelyken en sommige katholieken la DuiTfl omdat hü in liberale bladen heeft geschresen onder anderen in de lArobfrasohe Courant Maar hij schreef OTer gemeeDtetoestaodeo en naar ons oordeel vrg onschuldig althans watde Arnh CL betreft Atnh Ct Ken voerman te Epe bekwam een wond aan de baud door een spper Hg nam dnarvau eerst notitie loen de arm geweldig begon op te zetten maar toen was t te laai bloedvergiftiging werd geconstateerd en operati volgde maar de man oveileed dendng daarna Ken wedawe blylt met rter kinderen echter De zilveren bruiloftsfwaten te Nienwied zgi geëindigd Zondag boden de prins en de prinses aan hunne gasten een diner nan waar graaf Van Bjlandt Dameos alle genoodigdeii dankte voor de hRrtelyke ontvatigU gaatvrgbeid waarvan de meesten zonvele dageti hadden genoten De spreker besloot zgn toosi met een b ildronk op den prina de prinses de prinsesmoeder de drie zoons en de tweo dochtera van het zilreren bruidsj aar Prins on Wied aotwoordde daarop in byzonder vriendeiyke woorden die vooral getuigden ra erkentelijkheid voor de deelneming der Nederlanders aan dit feest Maandag was er toen nog een dejeuner dinatoire op het slot en tot besluit zon Woensdag een c i6 dansant plaat hebben op het landgoed der moeder van den prin De beer Schmalhein te Keulen beeft io overleg met den burge dieeHer van die stad en met vele grondbezitters en bftpitalisteu bet plan gevormd om eeö rereeuigiog te stichieo die zich ten doel zal stellen iu de nooden ran beo die gedurende de wintermaanden zonder werk zgn te gemoet te komen Deze maatschappg lal haar fonda potten nit deinteekeningen ao leden uit de contribntiea der rerzekerden en een subsidie ran da stad Keulen en voorts alt alle vrgwillige giften van donateurs autori feiten vereenigingen en andere personen Iedere Inwoner an Keulen zal to en betaling zeker herkend tiehbeo Wij zullen er baar at ijd mede plagen dat zij dit geheim heeft kunnen bewaren want dat blijft een raadsel maar mylord dreigde haar met ongehoorde itraffen aU zij het verried Ravensbird zeide Herbert Dane nmlat bijeenoogeoblik in diep gepeins verzonken waa geweest waart gij dien nacht getuige van de woratèling opde lilip want ik veroijderstol dat lord Dane ude waarheid dienaangaande heeft medegedeeld Hij heeft mij alles medegedeeld mijnlioar maar het past mij niet dit to herhalen antwoorddede man met het diepat ontzag Ik was ge n getuige van de worsteling ik was dien nacht met opde hoogte En toch wildrt gij dcfl tijda niet bukennen waargij u terwijl gij uit waart hadt opgehouden Ik wilde dit uit louter eigenzinnigheid nietbekennen mijnheer ik had er geene andors jedenvoor tk had eene afspraak met Sophie en wij wan dotden achter het kaateel op en neder Wien hebt gg destijds verdacht We manheer om u de waarheid te zeggen ik verdacht u Ik was natuurlijk niet zeker vuu mijne zaak ik verkeerde als het waro in tweestryd Ik was bijna ovjrtuigd dat gij woorden n ct hamhad gehad maar van een anderen kant kwam hetmij voor dat gg mij voor schuldig hieldt en Uter W6Td die koopman verdacht Ik verkeerde aanhoudend in tweestrijd totdat mylord te huis kwam Sophie verdacht n ook in den beginne en meende dat Lady Adelaide te mijnen koste alle verdenking van u zou afweren maar ik deed mijn uiterste beat om haar te overtuigen dat zij ziob vergiste want ik bfgreap dat dit leelijke gevolgen zou kunoen h b Tan 5 Mark lïd kunnen worden of koo werkzaam is tegen i Mark per jaar Om zich te verzekeren tegen werkloosheid moet de arbeider of arbridater ten minste 18 jaren oud zyn en godureude twee of meer jiren zyn domicilie te Keulen hebben gehad en io het volle bezit tyn van zyn geestelyke en lichamelgke vermogens Voorts moet hg tot instandhouding van bet verzeke rings fonds wekelijks een som van 25 Pfennig afdragen waarvoor hy dan van 15 December tot 15 Maart in geval van werkloosheid ean dagelykeche uitkeering ui het fonda kan genieten gedureude den tyd dat hy zonder werk is mits niet langer dan acht weken De njaataehappg ter verzekering zal in onderhandeling treden met de maai chappy tot werkverschaffing naar welke ieder die wegens gebrek aan arbeid in behoeftige omstandigheden verkeert in eerate init ntio wordt rerwezen Alleen in geval dat dez maatichappy geen werk roor den werktooze heeft zal de andere mantschappy geld lyken bijstand verleenen Bet ondorbteimtngsfouds bedraagt reed 40 000 Mark Te Beetslerzwaag Fr werd gisteren op het Rchoone buitengoed Ljndenstein c daardoor welwillend door de douairit ra Van Lynden Van Pallandt van Neerynen afgestaan het eerste ffltivat gebonden van dan Bond van cbriatrlyke harmontQen fanfarekorpsen in rrieKlaad Een sühoone muziehteot met spreekplaats was opgericht te midden van bloem en blad terwyl het publiek zich schaarde op de afloopende gazons rondom den grooten vyrer Acht korpsen uit verschillende deeten van friesland namen aan dit festival deel Ds G V d Bngghen van Beets sprak hel openingswoord In de pauzen trad n als sprekers op de N H Koers to Wanswerd en ds Q Boersma ie Nyehaske terwyl uu en dan onder begeleiding ran een der korpsen een koraalgezang werd aangeheven dat een mnchtigen indruk maakte Dit eerste festivalslaagde nitstekead Het aantal bezoekers werd geschat op ruim 1000 Aao het Verslag der Oemeente Gouda over 1B95 ontleeneu wy bot volgende Het onderhoud van den weg tosschen Gouda en Rotterdam tot aan de Iloflaan is opgedragen aan eene Commis te uit de OemeenleheBturen van Moordrecht Nieuwerkerk Capelle en KralingQD Gouda droeg sedert 189 jaarlyke f 900 in de kosten daarvan by Deze bydrage is echter by Raadsbesluit rnn 24 September 1895 ingeirekkeo in welk betluit ben en ik was bovendien zelf niet zeker van do zaak Kn ik dacht dat gy op do hoogte waart Havenabird en dat gij getuige waart g iwoest van den twist Maar wij zullen de zaak laten rusten tk verklaar u dat ik blijder ben met mijne terugkomst dan ik ooit mot de erfenis was Na de let e werd er een groot diner op het knateel gehouden het was enn fomilie diner de Danes en de licstera on Margarelha llQrdilHon ï r wonlen Roeoe onaangename onderwerpen aangeroerd maar William waarschuwde mijnheer en mevrouw Lester voor TiÜo Als die vrouw Lady Adelaide uiot zoo had opgeatookt en niet zoo onuitputtelijk wat gewoeat iu lastoriijko praatjes ten opzichte vau Wilfred Lester Zou zelfs Lady Adelaide hem niet zoo te vuur en te zwaard vervolgd hebben Het was den volgenden morgen het eerste werk van deu heer Loater om Sally bij zich te laten komen Hij stond gewoonlijk vroeg op en de vrouw veisoheeu reeds voor dat hot ontbijt was afgaloopen op den Ball De heer Lealer had zich veel te verwyten hij herinnerde zich nu allerlei dingoo die hem met achaumte en wroegiug op zijn gedrag ran de laatste jaren terug deden zien Hij kon het rerleden niet weder i ood maken maar liij wilde de lohaüdelijke praatjes susten door voorloopig de schulden ran Wilfred af te doen Hg mooat eerst ran Sally hooren hoareel zij bedroegen en waar zij aohutden haJ De heer Lester ontving haar alleen in ito ontbijtkamer Zij kwam mot haar trouw oerlijk gelaat binnen en om zijns gevoelens beter to verbergen roerde bij het oudsrfterp op koelen oaveriohilligen toon aan j door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland niet wordt berust Dit College heeft daarom de 7Rak aan de beslissing van IT M de KoniugtQRegentes onderwoipen Po Goejanverwellandyk werd van wege bet Hoogheemrra lïchap Uynlan belangrgk verzwaard en verhoogd de kruin van den dijk werd van de Hanepraaistniii tot by de Waaiersluis gebracht op eene hoogte van 3 85 M boven A P terwyl het binnantaliid aanmerkelyk is versterkt Hij deze gelegenheid is teveu het voetpad leidende van den dyk naar dn Kleikade ongeveer 100 M Westwaarts verlegd De Commissie voor de Votksgaarkeoken vangt haar Verlag over 1895 ana m t de berinnering aan bet overlyden van haar geacht medelid en Voorzitter den Heer H W O Koning Zy brengt dankbare hulde aan de nagedachtenis van den man die de belangen der inrichting lan hare opricbtiug af met yver vooritond en bevorderde Io deze vacatnre werd voorsisn door de benoeming van den Heer Dr V H O van Iteraau die daarop ook tot Voorzitter verkozen werd lUi personeel met de exploitatie belast bestaande uit eenen Keukenmeester en eene Keukenmeesteres kweet zich op ve r die natel yku w ze van zyne taak terwyl ook bei dieuitperaooeel aan de Commissie redenen ttt tevredenheid gaf ËvDUzeer ttt Ky voldMi ov v at vbat dootds verschillende leveranciers ten behoeve vau dn instelling werd geleverd Daar alles vau eerste kwal teit moet zyn en voor de goede bereidiug der spyien voor orde au zindelykheid wordt torg gedragen kan de VoUtsgaarkeuken gezegd worden aau haar doel te beaotwoordeu Het gehaele verbraik bedroeg 43448 porties of gemiddeld 119 per dag Daarvan werden afgehaald 16828 fottiev zynda gemiddeld 46 per dag terwyl 26620 porties of gemiddeld 72 per dag in de zaal veibrnikt werden Vn I de gelegenheid om in de zsal te ontbyten maakten Klecbis 182 personen gebruik De bydrage van de Gemeente over het jaar 1895 bedroeg f 1800 De heer H Jager die volgens den rooster moest aftreden werd tot lid van do Commissie herkozen Aan het Verslag van het College van Regenten omtrent den toestand van bet Hoff mans Gesticbt over bet jaar 1805 ontleenen wy de volgende byzonderbeden Hei College verheugt lich in het algemeen over deu geregelden gang van zaken De gezondheidstoestand der inwonenden wnH in hoogo mate bevredigend Slechts enkele lichte onKesieldheden kwamen voor torwyl van het had i r veel van alaof het eene groot gunst nu dat hy oror do zaak aprak Sal y gaf voor zoover zij kon een trouw verslag van de schulden dis er Waren maar htt aohonen geene nieuw ichuldeu te zijn Gg hebt onlangs naar ik hoor wader alierteivoorraad en zelfs wijn opgedaan merkte do heerLes et oan Ik bogryp niet dat men u crediotheeft gegeven tk heb het niot op crediat gekregen reide9ally kortaf Niet Neen mijalieer Ik heb hot betaald Maar hoe kwaarat gij aan het geld P vroeg hijterwyl hy haar aanstaarde Ik kreeg het van iemand die hier voor eendii f en een deugniet werd uitgoaeholdeu iintwoordde Sally als ik hem zoo hoorde uitmaken waa ik mijnewoede ter nauwernood meester Hij wist mij te bepraten om iu het belang van mijn mcoater en mijnemeesteres een klein bedrog te j V gen want deheer Wilfrtd waa to trotsch om bijstand ran hemann te nemen Toen myn moester het geld ongelukkigerwy vond zeide ik dat ik het vau een stiefoomgeleend had En zoo waarachtig als ik bef mijnheer wij danken hem hot behoud ranjulTrouw Rdith Hn hij was P De neer Lester kon nietuitsprekeu William Lydnoy Ik ben niot meer verwonderd nu ik weet dat zijn vader kapitein HarryDane is zij hadden dat natuurlijk o nderling afgesproken iWordt ttrwolgi r