Goudsche Courant, maandag 27 juli 1896

iNo ifozr Maandag S7 Juli J806 35ste Jaargang Hotel De Paauw MMHE Gedorende de Kermis lederen avond GROOT I nnv inmi innii JL Sntree ÜS Ct de perêoon Abonnementskaarten voor Heer en Dame il l Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Akonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regeh k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oè A Allerwege bekroond metEereDiplonia s Gondeoen Zilveren Medailles benerens KereDiploma Qonden Medaille en Cer tiflcate of Award of the World Hygienic ExpositioDf Chieago 1893 is het Wmldberoeniil Druiven lJorsl Honig Extrart MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek DB HüNIQBLOËM TAS H K van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Genu middel is ol kan worden aitgevonden welke de Melianthe orertreft net is OJIHBRBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rerschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadel k na het gebruik der MELIANTBK doet zich de weldadige invloed gelden Hei groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen z n de overtniging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ota 70 ets en ƒ 1 met gebrniksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Qravenhagei MT Verkrggbaar b P H A WOLPB Drogist Markt Gouda E H v N MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOOMAN Moordrecht C RATELAND BosUop B v WIJK Oudticai r VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TREKKING zyn verkrügbaar bfl A BRINEHAN ZN Prijs per lol f 1 t loten voor f 10 plaatsing der loten Ie en 2e Prijs jEETE BESPANNINO benevens min ÜXi plaatsir COMPLEETE stens 20 PAARDEN FRANSCHE STOOMYERVERIJ VS Chemtsciie Wasscherij ViS II OPPE IIEIiHEIt I KriUBkade KottenUtm öebrevetesrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepftt voor GOUDA de Beer A VAN OS z Specialiteit voor het etooraen en verven van alle Heerenen Damesgarderobeii alacok alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het stoom u van plache mantols veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelök voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegons uitbreiding der fabrieken zijn de prijaen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw aHevorbaar in 3 dagen te verven goederen in eene wdfk Assurantie Maatschnpry tegen BrStUdschade IIE NEDERLANDEN v 845 utphen 4m8trrilani opliuipleiii Rotterilam unlblank 60 s IravenhaKC MoboUirnai 20 Breda Priasoukaik Alkmaar LaDgesIraat Gronilkapltaal 8 ooo ooo Reserves i aoo ooo lietaalde Brandschaden 14 600 000 SmlIulHluptlj vsnikirt thtai ooktim inDnaAK EfTecten In Brandkast oowel als inboedels Winkelïoedereii enz Een ware Schat voor de oagelukkige slachtoffers der Zeltberlekking Onanie en geheime tiitspattiagen is net beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAKIKG Hollandsche uitgave met 27 aib Prija 2 colt i Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlöks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVeriags Magazin te Leipzig Neuraarkt 34 franco tegen inzending van het bedif ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland liet Wissel en F ifeclenkantoor BARENDS C 187 WARMOESSTRAAT bij den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons ens Sluit BELEENINOEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeligste condlUün Jfff Uitgave van het Maandblad FORTÜNA f per jaar franco per post pröefnommers kosteloos PÜIKB pODE 1tW SCHIEDAjMMEBr GEUEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz PAJRXOrs Als bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE ïriiiteiQps T B PARIJ S Zenden gratisia franco = t rö tf £ jo iiiGuwsta mode voor het Zemaraelioen M JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In uorraad bülnPcInteiTHi worden evenocn Imsteloos foegezonden doch men gohov au delnk de verlangde soorten op te goven en ongeveer de prljion te bepalen VerMndlngennaaraU Jjul im lerWweld De catalogns bevat de Voorwaarden dor ïonendingen voor Franco Vracht en Roch ft M Hjt beite onschsdelykste en ge mskkelylute poetsmlddel voor Ueerea ea vooral dames en Klnderschoenwerk Is de Appretuur van C M Muller Co v Berlin Beuth Str 14 Men leiwigoed VülA op naam en fabneksmerk Verkrypblir by Heeren Wlnkellere In lehoenwerk Bilenlerlee ersfleryen ent eni aenereat Depol bv W Serdemann Arnhapa Oouda Dink au A Mbinksh Zoon Correapondantle In alle talen AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitlabriek stoom Aiitomattuche fFalsen Meelfnbriek Pijn gebuild Water Tarwebrood wonlt van de puikile oorton Urwe ar I yamiij ii blijft lnonlonr Btecds oTorlioerlijk vnii smaak en ia verkrijgbaar lu plaat I vorm gemarkt met eene snede over den rng in stuks ran 479 ct eVi ot 10 ot 15 ct 20 ct en nis Waterkadetjeg van 2 ct Tulband wordt van la fijnate znidrruohtcn boste tafel natuiirboter eiaren otivervalsohto vollo besto molk on emnKkt ia hierdoor een bijzonder baarlijk gebak hetffulk niet iXroaf vordt en voor deze uitmuntende kwaliteit zeer goedkoop Verkrijgbaar volgens geheel nlouwe verbeterde vormen met kapjes in stuks I van 60 ct 75 ct 100 ot Gewoon Roggebrood wordt vao da besta au smakelijkste soorten rogge tonder I oenig vreemd bijmengsol gefabrioeenl is hierdoor buitengewoon heerlijk van smaak zeer gezord en voedzaam on verkrljbaar 1 Eg S i Ct IVg Eg S i Ot 2 Eg 11 Ot i Kg 22 Ct e Kg 33 ot dezé gewichten behalve van I kantbrood worden gegarandeerd Fr ma Roggebloem wordt van do beate aoorten rogge gemalen is hier om mat I warme melk en suiker of airoop nnng mengd bijzonder gezond voor zwakkan en zieken I I on verkrijgbaar in I Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande1 ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zvin uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötbordon en de waI gena beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur I matig vast loon plus flinke provisie en ftanoo vrachten dar volle en ledige kisten DE HOLLANDSCHE CEEDIETBANK AMSTERDAM geelt Certifloaten uit oï de volgende 5 ORIGINEELS PRBMIEAAN DEELEN l orig Framio Aandeei v d Vrijen Congo Staat van 1888 hoofdprijs fr 150 000 1 orig l remie A indool V d Stad Bari 1809 liro 60 000 I orig Premie Aniideel V d N H Ver Het VVitIa Kruis v 1M8 f 25 000 1 orig Promie Aandeel v d Koninkl Servische Regeering n 1888 fr 100 000 l orig Premie Aandeel Bovilacqna la Masa 1888 lire 200 000 tegen niaandelUksclie betalinjcrn van il Onmiddellgk na betaling van den eersten tennUu per postwiasel ol in postzegels wordt het Certificaat met do daarbij bahooronde UOIHnieropg ave loegozonden en is do koopor reeds gerechtigd lot deelname aan alle trekkingen van 100 IM eralr Aandeelen Maandelijksche trekkingslij at GRATIS en FRANCO Eerstvolgende trekking van de Premie Aatdeelen van de N H Vereeniging Het Witte Kruis op 1 Augustus ek Hoofdprijs flOOOO Lot v o oral op de ECHT handteekeniiiQ xnet roode letters Oberlahnstein flRCCnUli DIK VICTOHIABKON OBEKLAHIISTelH a r 3 r Overal MoMschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Rathreiiier s Rneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel sSSfeC Patent H Stollen Der gvösM Erfol umtn ¥ atentH lUaUeH rrungan hat Aa au lu tv iohlachtm wrtifdoaen Nachahmungcn g geb$ii Man kaufe dahor anwê êteta ëcharfen H Stotlni nar ron uat dirmt odtr la lolehm Blienhandlan on In dêtitn unttrPlakat wta itebanitehend auiiahingt Itt I einHsten und ZevgnlMe gntk und fnneo Warnung fcw itii sturt mi Ë i s lira fns t liAtiV M imiam aimi aaÊi memnirMlu BINNENLAND GOUDA 25 Jali 1896 Üp de 9e iiiteruationale hoiidentdatoouatelling op terreineD v d Het Sportterrein te 8 Oravenhftge geboadea Terkrpgen voor St Beroards laogbarige een eervolle vermeldiug de heereo LéoD f Von Biel ea A Steeosma eveoeeos verwier f cd beide geuoetude beereo voar idem rcueo en tiveo eeo zeer eervolle rerruflldiag Toor idem rerkoopsklasseo houd n te koop voor meer dun f 150 roaan eo teren behaalde de 2e prys Brioio van deu beer 8 Bakker Niemeyer By kon besluit is bavorderd tot laitenant ter zee 2d klasüo de adelborst 1ste klasse G R J Baeutiens Dek ier Men scbrijit uit Nienwerkerk a d Usel Toen DoDdf rdagmiddag de heimacbip gebraikt voor het inbeien van palen op de schoolwerf aan B GrareDWeg vervoerd zou worden had een werkman woonachtig te üooda het ODgelub met zyn eene hand taischeo de maohiae te geraken waardoor eenige fingers zeer bescbadigd werden Nadat de hand met dofken omwonden was ging men naar dokter 0 J Pekkiog die de vingers verbond Te Schoonhoven is np 62 jarigen leeftyd overleden de heer J J Lazonder oud lid der Frov Staten van Znid Holland en lid van deti Gemeenteraad Met goed gevolg werd Donderdsg 23 Juli examen afgelegd als hoofdonderwijzer door den heer H Asscbeman onderwyzfir aan de school met den bybel te Waddingsveen Men sobryft uit Wadding8ve n Id de geraeenteraadsvergaderiDg van Vrydag 24 Juli weid door den Raad benoemd een tweeden geneesheer Voor een gemeente van byna 5000 zielen werd door dit besluit werkelgk in eeue bestaande behoefte voorzien het kantong echt te Haarlem werd Zaterdag j I een drankwef overtreding behandeld Twee getuigen verklaarden onder eede dat de overtreding had plastsgebad twee andere ü flécharge dat daarvan nietaaan was De een van die tnee wa een dienstbode wie een week ot drie voor de bchaodeliog der zaak den dieni t wns opgpzegd dneh din n FEVËLLETOX 183 Mitar weiniffen souden het den jongen man op die wijze Dsgeilaan hebben De heer Wilfred was zeer aan t hollen dat er niets van hom terecht züu zijri gekomen i at is de waarheid mijnheer gij ijt zijn vader maar ik zal daarom myne woorden niet intrekken en William Lyduey hoeft hem gered ea heeft om zij uentwiÜe smaad en laster verduurd Men spreekt van de edele Danes maar ik wil miij laten geeselen als er ooit een edeler Dsne dan deze jongoHng ia opgosiaan Men hoorde eer z had uitgesproken in den f ang twistende schreeuwende stemmsn De heer Lester opende misnoegd over het geraas du deur denkende dat het s ne kinderen war n Tot zgne uiterste verbazeng zag hij Shid en Tifie zij waren handgemeen beten en krabden elkander onder een luid gegü Bo oorzaak was deze Shad had zich naar het scheen in eene zeer opgewonden stemming aan de achterdeur vertoond en juffrouw Tifle te spreken gegevraagd De meid die hem ds deur open deed had hem vr ruw bejegend en geugd dat hij TvJle zelf maar moest opzoeken TiAo had hare woede aan haar even als ann de overige dienstboden gekoeld lij was in eene hooze luim opgestaan en deze als logee in bet café vertoeft de andere eeu kuecbl die den avond te voren zyn congé had gekregen Daar de kantonrechter geen roden had te twyfeleu aan de geloofwaardigheid dar getuigeuJHsenTan de eerste getuigen schorste by de zaak rJaar de geloofwaardigheid van bet door jae dienstbode en den knecht verklaarde IS pu een instructie geopend De rechuoank te s Gravenhage veroordeelde gisteren aan pprsoon die ten nadeele van der □ itgerer van het Leidsch Dagblad gelden verd iisterde tot 6 mBandeii gevangenisstrat den Leidvschen koopnan die zich door een kassier te Leiden voortcbottan wist te doeu verstrekken op wissels getrokken op verzonnen firma s tot 9 maanden Zyu wy wel ingelicht dan is de iostruetietegen J W de Vus geëindigd en kan mendas spoedig eene beslissing van de Raadkamertegeocoet zien N R Ct Donderdagmiddag brak in de kom der gemeente Nootdorp in de dichte nabyheid der nieuwe Herv kerk en het gebouw der openbare school een vry ernstige brand uit outstoan door het spelen van kinderen met lucifers nm een vonrtje te maken c Ëene boerenwoning ntit twee hooibergen wecil in de ascb gelegd benevens drie daar tegenover liggende arbeidershnizen welker rieten daken door overgewaaide vonken by de tegenwoordige felle droogte waren aangestoken Drie brandspuiten wareu op het terreiu des onheils aanwezig die legen den avond den brand meester waren Naar wij vernemen zyn nlle vier de afgebrande panden verzekerd Men meldt uit Zevenaar Ëen hotelhouder alhier is de dupe geworden vnn eene laffe grap Door hem was uit Duitscblaud aene opdracht ontvangen om ten behoeve van ren honderdtal leden van den Duitsohen Wielryderabond Donderdag middag een diner gereed te hebben Niets mocht ontbreken ook geen muziek üp het vastgestelde uar stond alles gereed maar de Duitscho wieiryders lieten op zich wachten Aan het Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wy bot volgeode Mei het ophalen van het straatvnil het nit baggtren en schoon honden der grachten en riolen en het reinigen der straatkolken goten en urinoirs is een pachtor of aannemer belast Naar zyn vermogen heeft deze ook in hat af meid had het vooral moeten misgelden Shad was zoo vrij geweest het huis in te gaan overal rond te loeren en was eindelyk iu den gang lereeht gokomen waar b Tifle met het oor aan het sleutelgat had gevonden Tifle was nieuwsgierig gewe st wat haar meester mot Sally had af te handelen 3bad was haar zachtjes genaderd on had haar betrapt TiHe meenende dat men haar ontdekte keerde zich doodelijk ontsteld om maar toen zg zag wie haar verschrikt had was zij zich zelve niet moester trok don jonden hard bij ooren en sloeg hem op het gezigt Dit beviel Shad niet on hij verweerde zioh zoo go d hy kon Wat beteekent dit vroeg de heer Lester Tille ITitle rerontschaldigde zioh op fleemendeu toon terwijl zy hare sluwe oogen op Lady Adelaide die ook was komen toeschieten gevestigd hield Shad deed niets dan kermen Verschoon my mijuheer en mevrouw smeekte zij Die schobbejak van Grootje Beau heeft my daarzoo verschrikt gemaakt toen ik in de ontbijikamer Lady Adelaide wilde gaan roepen De kleine freule Ada Je wou niet in de kamer gaan gilde Bhad die woedend was over de mishandeling die hg nog zoo kersrersch ondergaan had je stocd aan de deur te luisteren Leugenaar die je beiit schreeuwde Tide torwgl zij zoo met haro ooggn draaide dal het witalleen maar te zien was Het zou mij niet hebben kunnen schelen dat hg mij versohrikt maakte dat was niets maar ik werd hoos dat hij in een heerenhuis durfde binnen sluipen Houd jo mond schoelje g4loopeu jaar daarvoor zorg gedragen Het kostte hem echter groote moeite om aan zyue verplichtingen te voldoen daar het bedrag der aannemingssom gering is en hy niet over ge noegzame middelen kan beschikken om hetgeen hy op zich nam uaar eisob te volbrengen Hy verzocht om of eeue toelage van de Gemeente t mogen ontvangen of van zyue Terbindtenit te worden ontslagen doch dtt verzoek werd afgewezen De toestand vao verschillende slooten welke aan partiouliereu tdebebooren laat dikwerf vee te wenschen over vooral i dit het geval in de in polders gelegen beboowda gedeeUeo der Gemeente Tusscbeokomst van het Gemeeuteb stnor in veetal ooodig om reiniging daarvan te verkrygen Ten einde van lieverlede verbetering io den toestand te brengen wordt sedert de laatste jaren ar naar gestreefd om slooten grenzende aan terreinen waarop nieuwe woningen worden gebouwd e doen dempen alsook om gemetselde beerpotten voor den afvoer van faecalien uit die woningeu te doen In de dringende behoefte aan ververschiag vao bet water der slooten langs de Derde Kade en achter de perceeleo aan de Noordzyde T n de Boelekada werd voorzien door den aanleg van twee duikers in de Noordelyke Kade van dé Karnemelksloot welke met oesteminiug van het betrokken Polderbestuurdagelyks gedurende twt e uren geopend syo Opde noodzukelykbeid van dezen maatregel vestigde de Openbare G zoudheidsOommissia by herhaling de aandacht Het water in de grachten wordt door bet schutten met de stiiizsn het spuien en het zooi rennnmde schuren telkens ververscbt De baard en kotenasch wordt van Gemeentewege opgehaald De hoeveelheid bedroeg aan baardasch 2134 H L en aan kolenasoh 3448G ü h Hiervan werd nan particalïeren verkocht voor f 4ti4 35 lerwyl de ascb voor ophooging van stratep wegen en plantsoenen gebruikt op eene waarde van f 032 30 wordt geschat De kosten van bet ophalen met inbegrip der uitgaven voor het onderhoud van de gereedschappen en de asoh Schuren beliepen eene som vau f 3870 34 Aan boord va het Amerikaansche barkBchip Herbert £ ulier c dat op de reis van Boston naar Bneoos Ayres te Halifax eenige dagen geleden binueoliep is op zee een bloedig drama afgespeeld Do bemanning wie het van het begin der reifl af niet erg uaar deu zin schpen te gaan weigerde de bevelen van de officieren op te volgen k aagde ovor de qualiteit van bet voedsel en sloeg ann het muiten Zaterdag jl üwyg Tifla sprak nu de heer Lester strengWaarom zijt gij hier binnen gedrongen Shsd Ik kwam aan de deur on vroeg jull rouw Tifle te spreken snikte Shad en de meid zeide dat ikhaar zelf maar moest opzoeken Vroeg je naar rag jijP viel nu Tifle verontwaardigd in Onbeschofte vlegel 1 Wat moest ik doeü kermde 8had Grootje is dood dat is zij sn tk durfde daar niet bigven Aao nien moest ik het zeggen F Deze woorden brachten den storm eenigssins tot bedaren De beer Lester ondervroeg den jongen Ik geloof wis on zeker dat ze dood is snikte Shad Zg ligt achter in haar stoet on haar gezichtis heel blauw en ze hooft den mond open en deoogon puilen haar uit het hoofd Ik was al verwonderd dat z mij van morgen niet wakker schreeuwde maar toen ik uit mgn bed kwam vondik baar zoo io haar sloai En omdat ik rbU kom vertellen word ik geschopt en worden mg de haren uitgetrokken Mijnheer raag ik even met hem medegaan om te zien wat or van aan i P vroeg Tiffa metsuikerzoete tem en op vertrouwelgken loon Dat staat u vrij antwoordde de beer Lester Maar volg mg hier een oogenblik Tifle Shad ga zoo lang zitten zeide hg terwgl hg den jongeneen stoef in de vestibule aanwees Toen de heer Lester en Lady Adelaide met Tifle alleen waren verklaarde de eerste kortaf dat hij besloten had haar uit hun dienst te ontslaan on dat zg over eene maand kon vertrekken U ver ver ver laten hggde Tiflo terwgl zg haar verslagen gelaat tot Lady Adelaide bereikte de muitery baar hoogste puot Q durende den naeht slopen de muiters mei bylen gewapend naar de kajuiten waar de gezagvoerder kapitein Naah zyn ecbtgeuoote en do tweede atunrman sliepen vielen hen MD en hakten hen byna in stukken Gaeu der nlacht Iters bad eeu achreeaw laten boeren alles was zoo atil in ayn werk gegean dat de op wacht zynde eerste stuurman er niets van bemerkt bad en de gruweldaad kwam Mrit uit toen da wacht afgelost moest worden m de eerste stourman zich tiaar de kajuit beg f om den kapitein te wekken De stnurmao scheepstimmerman eu hofmeester voorzagen zich nu van wapenen eo uoodzaaktan de bemanning bat schip te Halifax binnen te brengen waar allen gevangen genomen zyn Woensdag steeg op de ten toon stelling te Cardiff Mdlle Albertino in een ballon op en daalde toen zy eeue groote hoogte bereikt bad aan en valscherm neer Ëen krachtige wind dreef baar intussoheu over bet kanaal van Bristol waarin zy verdronk Meuschen aas den oever zagen baar vallen in ondiep water het was eb eu sy kon niet meer uit de modder wegkomen Toen Woensdag de mailboot St Loots uit NewYork te Southampton was aangekomen kwam een ambtenaar v d de maatschappy aan boord eo verzocht den passagiers hun bagage te onderzoeken of zy ook iets misten Kene dame nit New Vork bemerkte toen dat eeu barer koffen geopend en eea doos met kostbaarheden er uit verdwenen was Te Suuthamptoft was een talegram uit New York aangekomen zeggende dat daar diaven wareu gepakt met juweelen die zy btykbaar van een der passagiers van de St Louis gestolen hadden De dame had er nog niets van gemerkt De juweelen haddeu eene waarde van f 80 000 Donderdagmiddag bad de heer A Ë ïleidelaar aannemer van het leggen der gasleidingaan het station Ie Groniogen het ongelukvan het perron te vallen en tusschen de railsterecht te komen juist op het oogenblik dateen raogeeronde trein naderde Hoewel dt machinist het ongeluk bemerkende directremde kon by niet verhinderen dat de treinover den beer Heidelaar heenging Het bleeklater gelukkig te zyii afgeloopen daar de heerH gaan lelinl had bekomen en direct zijiiwerk kon hervatten P G C keerde Wat heb ik misdreven P De heer Lester wilde in geene bijzonderheden treden en Lady Adelaide bowaarde een hooghartig stilzwijgen zg bad zelve tegen dezen taak opgezien on die aan haar echtgenoot ovsrgelateti lig gaf Tifle to kennen dat non hare valsche streken ontdekt had en dat men wist hoe zij hare meesters e i andere personen bespied had eu dat haar diensvolgens de dienst werd opgezegd daarop stapte hg van hot onderwerp als van eene afgehamleldo zaak af en vroeg haar of zij uiot in betrekking stond tot Shnd Nu was de maat vol T ife was reeds woeden maar nn geraakte zij geheel buiten 7ioh zelve en tierde als eeaa razende Aij wist niet wat zij antwoorden zou maar zg verklaarde dat zg niets met bom uit te staan had waarop do heer Lester met zekere minachting de hoeken zijner lippen omlaag trok zg duifde haar meester niet aanvallen maar zij stoof de kamer uit en kooide hare woedo aan den ongekkkigen Shad diec zg haro nagels in het gezigt drukte De heer Lester moest Shad in persoon te hulp komen hg deed de deur open eu zette Shad die vervaarl k gilde en kermde buiten de deur Langzamerhand kwam alles zoowel mensohen ala zsken tot den normslen toestand terug Ivord Dane leefde om andoren gelukkig temaken Herbert Dane vestigde zich te Parijs Hij was aan die vrnolgke stad getiecht en niets boeide hem meer te üaneshetd hot plaatsje had geen de minste hekoorfgkheden moer voor hem fKorJt Mnotfd