Goudsche Courant, maandag 27 juli 1896

7 11 7 8 8 88 7 68 H 8 6 8 18 7 80 8 88 8 47 4 40 5 81 6 17 4 60 6 87 4 7 6 84 04 6 41 1 10 5 61 8 47 Directe 8i oorwogverblDdlDgen met GUlüA ZomerdleDSt 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicb eoCDA HOTTIRDAH OTTailDl M O O D D A 11 0 18 87 18 08 18 47 7 46 8 07 8 18 8 l aOUDA DEN HIAO DEN HiAO GOUDA Ooudl 7 80 8 86 8 87 10 13 10 48 11 15 18 18 18 88 1 87 8 47 4 45 5 U 6 647 14 7 49 S 98 8 64 9 54 11 Z T M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 10 06 2 Z W 7 68 66 11 11 18 48 6 08 8 18 18 16 Toorb 8 07 8 08 11 88 1 08 80 8 86 v 10 87 Mug l ll O l O l SOl DA VT RICHT Uoadl 8 88 7 8 08 8 88 10 18 10 67 li 6 8 80 8 17 Oudgw 6 80 o 11 14 8 87 yrMrd li6 8 8 18 11 88 8 46 8 84 irinehl 0 18 8 88 8 41 8 4 l l 11 46 1 87 8 08 8 60 1 50 8 18 8 4810 1111 8618 81 88 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 8 9 88 8 8 10 17 1 41 4 88 18 8 4 10 88 1 66 4 6S 8 80 9 48 10 48 86 5 04 6 89 8 68 18 8 47 10 10 ltf 64 18 05 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 5 47 8 607 488 8810 1010 88 Bltiiw kCraiiveg es NoobdoqwLridulieDdain b Hakwdorp n T B E C H T 6 o O D A 8 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 684 46 S S 7 60 8 09 8 07 10 84 10 88 11 66 4 18 68 9 98 10 4 18 81 4 84 8 88 84 10 10 t4 44 11 10 18 11 1 89 8 46 4 87 17 7 09 8 M 8 41 9 49 11 10 AMSTIKDA II I O D D A 7 16 8 10 48 9 84 8 8 4 4 6 18 7 46 8 48 8 18 10 10 liai 8 48 8 8 49 7 48 8 48 11 18 10 17 10 84 10 41 11 07 8 o D 1 A A USTEIBAM 8 81 8 88 10 7 18 10 4 11 80 7 61 10 17 M lOM 1 1 1 8 16 tO 8 6 a l KeM MD wellwktBda haringkoopmBD te AmaU dBm bracht iDoDderdagaTond de Bireodatr Bt io rep eo roer Hg bad bat in de laatst dagen rolgeni de tienswyze s aer vrouw wel wat al te bont ffemoakt e a toen hg ÜonderdagaToad ran zgn hariQ Eventeo met de kar waarop een vlaggetje wapperde oor dan kelder zyner wooitig Kankwam kwam KeM ia een roor hem minder aangennme ontmoeting met syn vrouw welke haar muilen uittrok en Keea gedacht om de oorcn sloeg onder tao grooten toeloop van nieuwagierigeo Dit was Toor den bariagreutar die zeerZBohtEÏnnig Tan aard is een beieediging diahem ter harte ging Hg nam xyn toavlachttot da ton ao gebruikte de baring aU projac tieleo om lijn vroow van zga lyf te houdeD ÜTerdakt met slik en cbubben moest aiodelgkde troow het opgeran en wist zg den andersgoadhartigeD Keea door een zoet Igntje enmet behalp ran eeoige boorrronwen ïn buitta krggeD tVoIksdagblad c Aan het yERSLAG betreffaode de Qaifabrïek der Qemeente Gouda over 1895 ontleenan iwg bat volgende Stok UT j Ia het afgeloopen jaar waren wederon slechts drie ovens met 24 retorten ie zamao in gebrnik namelgk da ovens No 1 2 eo 4 tgnde oieu No 3j na tot 3 Uei 1894 in werking te zgn gawaest en na daarop inwendig te cga vernieuwd in reserve gablevan Oven No 1 die op 1 Januari reeds 369 diaostdagen bad wtti gedurende bet gebeele jaar in gebruik met afgebroken werking Oven No 2 dia het jaar te voren 214 dagen in dienst was geweest werkte in 1895 gedurende 357 dagen Oven No 4 die bg dea aanvang vko het jaar 52 dagen dienst had gedaan was daarna nog 108 dagen ia gebruik 0p 31 Deoember jl bedroeg het aantal dienatdagao van oven No 1 734 van oven No 2 571 van oven No 3 nibil in reserve en van ovan No 4 160 Varnienwing van inbouw had niet plaatsen wai ook niet noodig OASBBBOIJfG Hierin kwam geen verandering De gas houders hebben te zamea een brnikbarea inhoud van ongeveer 5300 M Io verhouding tot da op 19 December verkregen maximumetmaal produotia van 4830 M bedraagt de gaeberging derhalve oirca 110 pCt HOKDANIQHBlb VAN HET GaS De hoedanigheid van het gaa wordt gelgk bekend is op de fabriek bepaald door den liOtbeby BunseD photometer ea twee Vérificateurs van Girood Ook gedurende het afgeloopen jaar badden de waarnemingen dagelgks pltats waarbg bleek dat da middancgferB van de lichtsterkte naar da her eidiag overeenkomstig de tabel der Nederlandache PholometrieCommissie de volgende waren MHIimtten itijgiDg SperatKeti S ie iifiek TU Oiroutd i klokj itanaurd kurien MwieM in Januari 117 3 17 3 0 516 Februari 116 17 5 0 505 Maart 116 17 5 0 440 April 117 2 17 3 0 462 Mei 116 17 5 0 483 Juni 118 5 16 7 0 485 Juli 118 5 16 7 0 482 Augustas 119 16 0470 September 118 7 16 7 0 475 October 118 7 16 7 0 480 November 115 6 17 6 0485 December 114 8 17 75 0 460 Over het gebeele jaar gerekend was dos bet middencgfer der lichtsterkte 117 2 mM Giroud galgkataanda met 17 1 kaarsen Het specifiek gewicht bedrog gemiddeld 0 478 Btt gas beantwoordde derhalve wat de liohtkracht betrof aau de eischen die men naar billgkbeid kan stellen Om de licbtutr rltte S 40 8 47 8 54 8 1 8 10 7 88 7 88 7 88 7 88 7 S 7 86 7 Qottda Ueordrecht Nieawerkerk OapiOle Rotterdam 6 87 8 08 8 18 6 84 8 80 Rotterdam 10 8 18 8 88 6 88 Ootid 87 JLuUnUua 3 8t 8 14 Oapelle Hieuwarkerk Uoordraoht Ctottda intasachen beter in de baod te hebben dan met de gewrne asowendiog van Caunelkolea mogelgk in werd io het laatst vnn het jaar be sloten tot de tanacbaffiug van het hierboven bedoelde carbarearapparaat van dr Rau De aanvankelijk met dezen carburator in de tweede helft van December verkregen resultaten kuuuan zeer gunstig genoemd worden en met grond mag worden verwacht dat in bet vervolg beter en op minder kostbare wg2e schommelingen io de lichtsterkte vao bet gaa zull n worden voprkomen dan tot nu toe het geval is geweest Vi RG4DERIN6V4NDENGEH8ËNTERAID VRIJDAG 24 JULI 1896 Voorzitter de heer R L Martens Varvolg AftQ de orde Voortzetting van het ontwerp eener alge meeue PolitieVerordening Art 137 157 worden goedgekeurd Art 157 De gewone tgd van begraven waaronder ook het vervoeren van het Igk door da g eanta begrepen is is op alle werkdagen vau des morgens zes tot elf oor van 1 April ot 1 October n van des morgens echt tot des middags een uur van 1 October tot 1 April De Burgemeester kan het begraven op andere tgdstippen toestaan of bevelen Het 19 verbodflU een Igk te begraven buiten den gewonen tgd ot button den tgd door den Burgemaester toegestaan of bevolen De heer Jaspers M de Voorzitter gaarne zon ik dat uur willen verscbuiveo en dat van 6 tot elf te laten zgn van G I2eavan8 1 uur met het oog op de R K begraafplaats wanneer bg het begraven de kerkelgke plechtig beden eerst zgu afgeloopen te half tien kan hst oumogelgk wanneer er twee Ijjken zgn dit te elf Dur zal zgn afgeloopen Dit vooratel wordt door de Commissie voor de StrafverordeniuKen overgenomen eu met alg atemmau aaoganomea Art 157 162 worden aangenomen Bg art 162 vroeg de heer Dercksan inliobtingen en weopchte voor te stellen de oproeping te doen in de plaatselyke bladen Da Voorzitter deelde mede dat dit kosteloos geschiedde AVt 162 wordt goedgekeurd Art 163 Bet is aan hoofden van openbare of bijzondere scheten an vau bewasr of kleinkihderrich tan verboden in hunne school kinderea toe te Ihten die Igden aao kink of slyrahoest boofdziekte ot anderen hoidoitslag tenzy mat overlegging van eene aohrifteljike verklaring ao een geneaakundige waaruit blgkt dat bet ziektegeval of het verschijnsel geen gevaar voor baamattiog oplevert Het is ouders of voogden verboden kinderen in de school te zenden die Igden aan da ziekten in het eerste Hd ran dit artikel vermeld tenzg worde overgelegd de daarbg bedoelde geneeakuadige verklaring De beer de Raadt vroeg hierover het woord eu verwonderde zich er over dat alleen hier kink of slgmhoQst was uitgedrukt daar toch de onderwijzers de kennis moesten hebben wat sigm of kinkhoest is terwgl er ziekten zgn die ernstiger dan kink of sigmhoest zgn die hier niet genoemd worden b v pokken enz De Voorzitter De wet op de besmetteljjlce ziekte regelt uader deze ziekten in de Commissie voor da Blrafverordeningen hebban wg een deskundige en op deus adviea is deze alinea er in gevoegd waarom ik nw bezwaar niet begrgp De heer de Raadt Wordt dan een geneeskundige voor dat onderzoek aangewezen De Voorzitter Onvermogenden en arm aatigèn krggen om niet geneeskundige hulp 10 60 10 7 11 4 11 11 11 80 18 88 18 88 18 88 18 48 18 66 11 88 18 88 10 88 1 44 8 8 6 8 81 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 8 66 7 10 7 18 7 88 8 48 8 04 6 17 8 86 6 07 De heer van Iterson Ik alat wel prga dat er gelet wordt op kink of algmhoest maar bepaald gesproken moet men tocb weten dat bet publiek niet graag hoort van kinkhoest hipr zal men h t no m n kinkho gt en opeene andere plaats slgmbceat en ik acht bet eene püclit dat een onderwgzer het kind van de schoot zend om hier andere wgzigingen aao te brengen acht ik overbodig daar zg io de wet zgo aangewezen bg iDfluenza zgn de kinderen te ziek om uaar school te gaan maar hg kinkhoest is dat het geval niet Da haar vao Üatau Ik zou toch gaarne zien dat B en W hierover de bevoegdheid hadden De Voorzitter Ik geloof dat niet dat dat dat noadig is De heer van Galen Dan zou ook dat niet kuunan daar da wet op de besmettelgke ziekte hiervan spreekt en daarom acht ik het beter dat hier alleen van scholen gesproken wordt De Voorzitter Uwe laatste opmerking geldt niet alleen de bewaar of kleinkioderscholeo maar er zgn ook naai en breischolen bet ii het doel der Commissie niet geweaat om een ftficbeiding te maken tusscben de verschillend scholen De heer van Galen De wet spreekt alleen van scholen en d t acht ik goed Da heer van Iterson Indien wg van scholen spreken dan moet ook de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium daaronder gerangschikt worden daar de kinkhoest veelal Ig jongere kinderen voorkomt eo joelden bg grootere zou door eene nietige aa llEtening een jongmensch in zgne carrière kunnen worden gestremd Nadat nog eenige diicussie hierover plaats had werd het voorstel van den heer van Galen in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 6 stemmen Artt 164 175 worden daarop zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Bg art 175 stelde de heer van Galen voor de geldboete van art 11 te bepalen op f25 ioplaats van f 10 daar dit in de Wet op de besmettelgke ziekte eveneens f 25 bedraagt In etemraiog gebracht wordt dit voorstel verworpen i net 8 tegen 6 stemmen Art 175 176 en 177 en 178 worden goedgekeurd AlsDU ging mr n over toi stemming van de voorstellen waarover de vorige week de stemmen staakten Al deze vooritellen of wgzigingen werden verworpen met 8 tegen 6 stemmen Over het voorstel em de Aaltje Baksteeg slechts van eene zijde te laten inrgden staakten wederom de stemmen zoodat ook dit verworpen is De geheale Verordening werd daarop goedgekeord Niets meer aan de orde zgnde sluit de Voorzitter de Vergadering BulteDlaDdscJ Overzlciit De Dnitsohe r eeriug aohgnt vast besloten om aan den voortgang van het socialisme in bet leger paal en park te stellen De Reiehsauzeigerer bevat tbnns dienaangaande da volgeode bepalingen Hiermede worih ter olgemeene kennis gebracht dat het den onderofficieren en mausehappen dienstlicbc verboden is deel te nemen aan vereenigingen vergaderingen feestelgkhedeo geldverzamelingen waarvoor niet vooraf afzonderlgk verlof is gevraagd tegenover derd u bewgs te geven van hna revolutionnaire of sociaal democratisehe gezindheid in het bijzonder door dairop betrekkiog hebbende uitroepen gezangen of andere uitingen het hebben en de verspreiding van revolutionnaire of sociaal democratische geschriften evenals het binnenbrengen van zulke geschriften in kazernes of andere diensttokalen Verder wordt aan allen die tot bet actiete leger behooren berolen oumiddellgk kennis te geven wanneer het hun bekend wordt dat revolutionnaire of sociaal democratische geBcbriften io kazernes ot andere dienstlokalen aaowezig zgn 4 0 4 67 6 4 6 11 80 8 60 4 16 4 8 1 44 1 4 8 01 8 08 8 14 8 08 4 04 4 87 Hag 617 80 7 48 8 Vodrb 6 67 Z Z gw8 U Ze H 88 Oondi 83 7 60 8 18 8 Stopt tl dindl M s7 0 9 Wou du 8 8 IV 1 Oadmli t7 07 8 eoidt 7 91 8 8 AiEitaiduil t 8t Sold Het sohgnt dat de kanaen der lersohe landwet verbeterd zgn door de vorderingen die mea Dinsdagavond en Dinsdagnaoht mat het wetsontwerp heeft gemaakt Da leraeha landheeren moeten thana vrgwel genoden namea met de varandenngeo welke zg er in geslaagd zgn aan te brengen en daar minister Gerald Balfour vao zgn kant de hetwistbaarate bepalingen heeft ingetrokken is bet niet onwaarsohgntgk dat bet wetsontwerp toch nog io deze zitting wet wordt Het heeft trouwens reeds heel wat voeten in de aard gehad en het is niet alleen zeer moeilijk geweestjf uit te maken wia er voorstanders en wie er geheime vganden van waren maar de vorm van het ontwerp is ook zoozeer veranderd dat het naawelgks meer betzelfde wetsontwerp heetea kan dst oorsprookelgk werd ingediend De regeering zelve kan ar dan ook niet veel lof mee inoogsten Nog pas wear ia haar bg bet debat een kleine nederla hezorf d Op art 24 der wet werd nl een amendement vao den anti parnelist Ësmooder dat door den mioister voor Ierland Gerald Balfour bestreden was aangenomen met 99 t en 86 stemmen Deze uitslag werd met het ironisch geroep aftreden begroetj maar de eerste lord der schatkist Artbnr Balfour verklaarde dat de rageeriog het gacsebe artikel terugnam zieh voorbehoudend daarop later terug te komen Kennelijk bad de oppositie van de slechte opkomst gebruik gemaakt om de regeering esna te overrompelen Er waren heel wat miniaterieele afgevaardigden wegena bet bnwelgk van prinses Maud afwezig Toch dacht de Timeac niet zoo lochtharlig over de nederlaag der rageering als de Standard sQlobec en andere Tory organen Da stamming op zich zelf ia van weinig beteekenis zegt het City blad maar dat een regeering zoo sterk door den steun in bet parlement alduB een echec kon Igden geeft ta denken zelfs al mag het feit dat een zoo gering aantal leden de regeering steunden voor een deel op rekening worden gestald van het koninklgk howelgk De populisten en de zilverpartg in de Vereeuigde Staten sgA in deze dagen beiden in conventie vereenigd te St Louis Woensdag werden hunne zittingen geopend en wij hebben nog slechts bericht van de voorbereidende werkzaamheden die geschiedden nadat door een reverend gebeden was dat de geest der wgaheid spreken moge uit de vergadering Dit altbaos gebeurde in de bgeenkomst der populisten da zilvermaonen begonnen zonder om wgsbeid te vragen met het luisteren naar een rade van den voorzitter die in den loop van zgn betoog opmerkte dat de zilverpartg niet geneigd was om een Eogelsohe politiek over te planten op Amerikaaosoben bodem een opmerking die aitbundig sucoes had Hjj beeft kraohtig ten gunste van de candïdatuur Bryan gesproken De popHtiaten die voorstanders zgn van deze candidataur badden nog hoop dat zg hun wensch vervuld zulten krggen hoewel die in de laatste dagen niet was toegenomen Doah Sewall da eandidaat voor bat vicepreaidentsebap beeft ia de conventie der populisten io het geheel geen kans hg de bank president en spoorweg directeur iemand die zolfa in zgn eigen staat Maine niet iu groote populariteit zicb verheugen mag In t voorbggaan zg aangaande Sewall s randidatoor opgemerkt da zg gedrukt wordt door den tegenzin van mevrouw Sewall iu de haar in uitzicht geatelde waardigheid vno echtgenoote van den vieeprecideut een druk die toch niet gering moet worden geschat De uitslag van deze beide conventies is zeer belangrijk voor den loop der kanaen dia Bryau hebben aal voor de verkiezing in November Een Reu ter tel eg ram brengt het bericht dat de demucraten voorstaudera van den gooden standaard gisteren in hanne vergadering te Chicago besloten hebben om tegen 2 September op zgn laatst een partg oonventie saam ta roepen ter benoemiag van andidaten en vaststelling van een programma Te Nisjni Novgorod worden grootsehe toebereidselen gemaakt vour de ontvangat van deo Tsaar ea zgn gemaliu die de tentoonstelling 8 7 10 4 10 11 10 18 10 87 8 10 8 6 1 18 7 86 8 48 8 47 8 84 10 01 8 86 10 07 10 94 10 4 7 46 11 80 lallen bnotkeD Bat achynt dat het nffitok op hee Khodioiki reld ta Moscou de Ruilisohe Batoriteiten mat sorgiaaiiibeid heaft rertatd ta Novgorod tea mioite igo aitgebreida miatregeleD genomeo om da orde bg dan iotocbt te handbeTen Aat bat hoofd Taa de ragalioga oommiBsia ait da bargery atut da iabrikait Morosof die onder de beTOlking Taa NoTgorod en ran deo omtrek xeer popalair ie en dia eeo groot aaatal joDge mannen onder syo bevelen heeft om als eommiiearisaen van orde op ta treden De Roaaiache pedagoog Ostrogorakj beeft op die tentoonstelling een grapbische Tooratelling geëxposeerd betreffende de achterlgkheid van bet ondervge in sommige Rassiche gonrerne menten waar nanwelgks 1 a 2 pCt der bevolking lesen eo schrgven kan hg hoopt hiermede een diepen indruk op den Taaaar te maken ea aldua verbetering vno deo toestand te verkrggen PUBLICATIE Da BURGEMEESTKR van Goode Brengt ter algemeene kennis dat de kermis dit jaar ui gebonden worden van den 27 Jali tot en met den 2 Augnitus 1896 en dat de tenten en kramen mogen geopend biyven op den 27 28 29 en 31 Juli 1896 tot één nnr eu op de overige dagen tot 2 nnr s nachts Gouda 22 Juli 1896 De Borgemaester voornoemd R L MARTENS PtBLICATIE De BURGEMEESTER van Gonda Geaien art 6 der Verordening op de logementen slaapiteden koffiehuizen ene Brengt ter algemeene kennis dat de kuffiehoizen bierbuieen tapperyen en andere inrichtingen tot verbruik van eeten driokwaren gedurende de kermis welke gebonden wordt van 27 Juli tot eo met 2 Augnatos 1896 mogen geopend bipveo en wel op den 27 28 29 en 31 Jnli 1896 tot één uur en op de overige dagen tot 2 twee nor i nachts Gouda 22 Juli 1896 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Burgerlijke Btand GEBOREN 20 Juli Heser ouder M M KflMr en S Segffers 21 Petrus ouders P ten Straaton en C H Faajj 22 Maria Angnate oodera A Weck en G A M Buslin Coioelia ouders I C van Hattem en R Boom 23 Johanna ouders C Broere enH lioendersloot Arnoldina Julia onderaJ de Jong en M E Kagie Cornelia ouder L Slobbe en J Nieuwveld OVERLEDEN 21 Juli A van der Wegden 6 $ j A M van leperan 5 m A S Fratocolla 15 j 11 m 22 F Slingerland 7 w 23 J de Groot hniavr van E Scheer 42 j A C Schriek Z ra 24 A M van Wgk 2 m O den Edel 55 j ONDERTROUWD 24 Juli D de Jong 34 j en H de Kriegor 24 j P vao der Bgl te Weltevreden 34 j en E Badast 33 i J Stoopendaal 48 j en N Ander 27 j Haaitreoht GEBOREN Simon ouders A Ooms en M Moerman OVERLEDEN J den Ouden 7 j K van Meijeren 11 m H Breaveld 10 j ZeTenbulzen ONDERTROUWD M Koole en J Bol A Verboef en J van Krimpen GEBUWD L J Stolk eo 0 Hofman INQEZONDEN Waddioivfon 25 Jnli 1896 M H BIgkena Uwe opgave voorkomende in Uw courant van heden heeft Uw verslaggever V verkeerd ingelicnt aangaande den afloop der openbare verkooping ten mgcen oreritaan gehouden den 23 Juli 1896 De afloop is geweest dat al de 41 ptreteUn in rmrloofigen koop sgn toegawaien Over de al o niet gunning ia nog niets beilist Ik stel er prgs op dat deie rectificatie in het eerktvolgend nummer Uwer courant wordt opganomen Hoagacktand F Uw dw dr Me l MOLENAAR Notaris OTSirrV A l rC3 E2ïT nieuwe prachtige 1 1 A v n OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam alotkrs 91 100 100 8J JULI Vorkr N Dlal i lD Cert Ned W S 8 91i dito dito dito 8 100 dito dito dito S 180 HosQiS Obl Goudl 1881 88 4 iTiUS Injohrijving 186Ï 81 5 83 85 63 OoSTTO OM inpapio 1868 i 84 dito in silver 1868 5 85 PoRtuOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 Se g auaUNu Obl Biooenl 1894 4 63 dito Geooui 1880 4 88 ditol uBath 1669 4 9S dito bü Hope 1888 90 4 98 dito in goud leen 188S ti IO dito dito dito 1884 5 106 3pin Perpot ohuld 1881 4 60 TuMUJ epr Oonv leen l890 4 76 Gec leeoiDgHerieÜ 20 Geo leeoinx urie O 1 0 ZulD Ara Bip V obl 1898 6 110 94 Uiuoo Obl Buil Scb 1890 6 94 VeNMUiLi Obl 4 onbep 1881 40 AliniasAU ObliüstioD 1896 3 100 BaTTUDAH 9ted leen 1884 3 97 NlD N Afr Hacdeliv end 48 Areadsb Tab Mij Certificaten 565 Deii Msateohappü dito 523 Amh Hypothoekb pandbr 4 l00 Cult Mij der Vorstool anud 58 Gr Hynotheekb paudbr S lOl i Nadorlandache bank aand 201 Ned Haudelmaat rh dito 138 N W k Pac Hyp b pandbr 6 49 Rott Hypotbeekb pandbr 3 101 Utr Hypotbeekb dito S l 100 OoBTBKB Goat Hong bank aand 137 Busi Hypotheekbank pandb 4 100 HiaiXA Ëquit bypotb pandb 5 74 Malw L G Pr Lieo oort 6 27 ÜID Holl IJ apoor Mij aand 109 Mij tot lipl V St 3piv and 91 Ned Ind Bpoorvegm aand 200 291 Ned Zuid AFrik Spm aand 6 281 dito dto dito 1891 dito 6 102 TALlE Spoiorwl 188J 89 A lobl 3 61 Zuid Ital Spwmij A 11 obl 3 52 PoLEH Warschau Weenen aand 4 166 auBL Gr Sun Spv Mij obl 4 98 BatUsohe dito aand 59 Fastowa dito aand 5 81 Iwang Dombr dito aand 5 101 Kunk Uh Aioiv Sp kap obl 4 102V dito dito oblig 4 100 AmaUA Cent Pac Sp Mij obl 6 100 Chic k North W pr 0 v and 144 dito dito Win at Peter obl 7 186 Denver b Bio Gr Spm cert v 11 lllinoi Gentral obl ia goud 4 102 j Louisv h NoabvilleCert v aand 45 Mexico N 8p Mü lehjp o 6 101 i y 72 Miaa Kanuia T 4 pet prof aand 10 N ïork Ontario i West aand 12 dito Penna Ohio oblig 6 101 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 71 8t Paul Minn k Maait obl 7 109 Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 29 Canada Can Soutb Cert v aand i 42 Vin G Ballw kKav leh d o O 14 Amsteid Omnibus Mij aand 196 Rotterd Tramweg Maata a ud I 201 Nil Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Bolterdam aand 3 107 ii BlLOlE StadAnta erpenl887 2 l 103 9ud Brussel 1886 2 103 HoNO Theiss Bcgullr Oeaellscb 4 117 OoslESR Staatsleoning 1860 6 123 K K Oost B Cr 1880 3 166 s SPANJa Stad Madrid 3 1868 36 i Nan V r Boa Hyp Spobl i rt 11 2 ADVERTENTIEN De ondergeteekende GERARD WOLFS maakt aan het geëerde publiek van Gouda en Omstreken bekent dat hy alhier met een geheele nieuwe Hippodróm of Eijmanége op de KERMIS geplaatst is iets buitengewoons goede paarden staan ten dienste van bet publiek Ook kan men ryden en wel met 3 en 4 man gelgk op Kameel en Drómmedaria het Schip der Woestgn Het opstaan en liggen gaan dezer dieren met hnnne bergders is zeer markwaardig Zich aanbevelende 6MBABD WOLFS Een FATSOENLIJKE DlEl JSTBODE GEVRAAGD Adres Hotel DE PAAUW imiG m HER Slandplii ls GROOTi MAKKT te Gouda Hollandsch Tooneelgezelschap Directie 4 eait MjlEtl van Antêterdam Woensdag 29 Juli 8 uur tot OPENING van liet Tooneel 59 Opvoering TAN HBT HOE OUDER HOE GEKKER Klacht in 3 bedryvea naar het Ëngelsch Prezen 1 25 1 O Ttf ƒ 0 40 JO Abouuemenlakaarten fO De ondergeteekende bericht by dexe bare geachte Stadgenooten en BegUQstigers dat zij met hare V ijü ui nüiLijivurmüi GEPLAATST IS OP DE MARKT de eei 8te en tweede van af de KORTE TIENDEWEG Zu be eU zich beleefdelijk aan by hare Stadgennoten eit Begonstigeri beloTeiide eene prompte en civiele bediening WED J C SiBBES N B Uestellingen worden op verlangen aan huis bezorgd oen KOM Niet Nieuw doch bekend MULLER S beroemde Wonder Doolhol standplaats tegenover den HeerBlISCH DOOLHOF H oi Oosterscho Dwaalitiin is weer gearriveerd II Oi g Si Oemi fnuiatie of Nabootsing Grootste genoegen en vermaak fader Kermis gj 21 Wat tevena de hoogste lacblust opwekt H van een ieder die daar binnen treedt en jj zich zelf af vraagt hoe kom ik er uit m Het brtllante succes door die werkelgk oorspronkeiyke DOOLHOF verworven rugsteunt my Ondergeteekende vertrouwt dat de by val genoten in t vorige jaar hem weder in zoo ruimen zin zal geschonken worden waartoe zich beleefd aanbeveelt UBds Dw Dn MUI T ER NIEUW NIEOW Hel ELECÏIIISCIIK Vischvermaak is dil jaar weder gearriveerd D NEDEELOF 40 pCt korliiig op Muziekuitgavc JOH 0 M VAN MASTRIGT Arnhem 50 pCt op de Uitgave GEURS POOT 20 pC op de Banden LES FA FOItlS Uitg D BOLLE Rotterdam Voorhanden n den Boekhandel van mi mmm Oo sfliaven B 78 Gouda nfl Voor buiten de stad tegen toe zending van postwissel of in postzegels franco per post Hotel De Paauw Gedurende de Kermis lederen avond GROOT ZZ K Sntree UB Ct de persoon Abonnementskaarten voor Heer en Dame ft 1 OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaria O C FORTÜIJN DROOGLEKVER OP Woensdag 22 Juli 1896 bil Veiling en op Woensda y 29 Juli 1896 bij Combinatie en Afslag telkena de morgens te Mf uren to het KofBehuis EUruonie aan de Markt van Eene gunitig gelegen enkele jaren geleden gebouwde BOüWUAMOmS met SCHUUR HOOI BERG KRVEN BOOMGAARD WATER en eenige perceelen staande eu liggende aan den Openbaren Ryweg naast de R K Kerk en aau den Kerk weg te Reeuwijk te zamen groot 11 Hectaren 48 Aren 60 Centi ren En zalka in 3 perceelen De perceelen zya onder behoorlyke borgtocht verhuurd tot Mei 1902 aan Jont VnBiJAAa voor 1050 per jaar Zy zijn drie dagen vóór den verkoop te hasichtigen Nadere inlichtingen geven Notaris W I H VERUKGGKN te Breda en voornoemde Notaris FORTUUN DROOOLEEVER te Oowla Assurantie Maatechtippij tegen BraQuaoliado m NEDERLANDEN v m utphru AiuMerdain yapbinplein Hotterdaui Zui ll luak 6Ü s tjlravenhage NDbelstrast 2 i Ilreda l rinBenkade Alkmaar LaugrAtraat Jrondkapltaal 2 ooo ioo Reserves l ïOO ooo Ilelmildt BranilM liaden 14 500 000 19 Hl VuiichtppiJ virnkirt Ihui k l i InDnaAIL Ett erteu Iu llrandkast Koowel als Inboedela Wiukclgoedereu enz FRAMBOZEN WIJN MEI WIJN ROODE BESSEN WIJN WITTE ZWARTE üeie Wijnen uit de fabriek van Louis ViBossiKAU te At en ajd Rijn munten uit door geur en fijne smaak en zijn verkrygbaar b j raej ü t H t beite onictiadelykffta to makkelylcilfl poetsmlddel voor Heerca en vooral damei en KlndefKhoenwerk Il de Appretuur van C M nailar fc C P0 BarliR Beuth Str 14 Mm lette oed flfijl tv op naam en fabriek merk Vifkryilaar ty Httftn Winkellart Ih Mttttumt Ml r Mi raivyan mi tut BHtrial Dipit ly W ttrf muil ArnhiM Wed C V OU K Kleiweg k 2 Gouda