Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1896

35ste Jaargl ng Dinsdag S8 Juli J800 iNo 7088 WSlf inwrüvin tegtiti I Kheumatiek I ndeapijntJD km tegei mnaa van tü leriei urd If g iB met het Ml mm un te wwiden tt tu EïB ABfcer Paiiiüpelier rg moet du lieedi n ieder baitigezin d ogg AnkBrPalnlxpelJer l Ankerlaiii Expeller mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Prija SO ut 76 Dent m 1 25 ile lit Voorl deQ io de inM ta Apotheken en T i Boktor Oo te Roltenlam ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Üitgfave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitJionderingf van Zon en FeestdaÊcen De prijs per drie maatiden is 1 2Ö franco per post 1 70 Akonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ta Goud by A WOLFF Markt A U4b 1 DE LAAT en VAN SON apotheker Matkt Ope bare Vrijwillige Verboping TAN Um HOFSTEDE gelegeu in IILOEMEND AAL onder WADDI NXVEEN De Notarinen A G BODAAN en Ur Q VA ROSSEM teVGroverihagi als laathebbeDde hunner principale zullen ten overstaan van den te Waddlnxueen Bevestigden Notaris Mr I MOLENAAR in het openbaar verkoopen des Toormidd i ten il ut in het Koffiehnia Tan J M ob KuiTsa aan de brug te Waddinxveen De BOUWMANSWONING ca De Oude Baars 1 neTen8 diverse perceelen u i t m u n te n d WEI of HOOILAND gelegen in den gunstig bekenden polder BloeMeuéaal aan den Bloemendaalscben weg binnen WaMênxeeen te zamen groot 14 i6 6S Hectaren Te veilen in ft in te verkrjgen biljetten in het breede omschreven noder te comoinearen en in massa aan te bieden perceelen Te zamen verhuurd aan den Heer Klaas JostHiiD tot Kerstmis 1900 en Uei 1901 tegen 1200 per jaar en resitntie v h halve Rijn landsbundergeld BetaaMag October 1S90 Lasten bedragende over 1896 grondlasten voor het geheel 75 80 polderlasten per Hectare 7 en Kynland bundergeld per Hectare i lO komen ten laste der koopers van 1 Januari 1897 af de Huurpenningen ten bate der koopers van Kerstmis 1896 al Nadere informatiën ten kantore van de ije noemde Notarissen BERICHT VAN INZET L j nsr 3D B E icr e isT te REEUWI IK te samen groot U Hectaren 48 Aren 00 Centiaren en tot 1 Mei 1802 onder behoorlyke borgstelling verhuurd voor 1050 per jaar op heden gfiveUd zflu In bod qebracht als volgt Perceel 1 op 6600 Perceel 2 op 4500 Verhoogd met 100 Weer verhoogd met 100 Perceel 3 op 3000 Te am n 13300 Verhoogingen worden tegen genot van 1 0 der verhoogsom aangenomen ten kantore van den ongeleekende Oe Combhintte en Mfttag der perceelen zat plaats hebben op WOENSDAG 29 JüLl 1890 des morgens te elf uren in het KofHehuis EIakhomik aan de Markt te Gouda Q 0 FOETUUN DBOOGLEEVER Notaris ffoui n 22 Jnli 1896 i Uk Qouda Drnk van INKUAN ZOUN mmii miwm te GOUDA tea overstaan Tan den Notaris G 0 FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 28 JUU 1890 dea morgens te elf uren in het Logement kok ÜTaKciiTSCHE Douc aan den Langen Tiendeweg vau No 1 Een goed onderhoaden op drokken stand gelegen WOONHUIS thans ingericht tot WlNKSLBUlS ERF PLAATSJE en SCUUUR aan de Turfmarkt te Oouda W k H No 35 Verhuurd tot 1 Juli 1897 aan den Heer W F Caqbièhe voor 350 per Jaar Het Hfllts berat beneden 3 flinke Kamvra en Keuken en boTen 5 Kamers Zolder en Oienstbodenkamer Het is Toorzien Tan Gaten Waterleiding en van rele gemakken No 2 Een goed onderhouden gemakkelyk ingericht ERF TUINTJE en SCHUUR aan de Breide Zyde der Karnemelksloot te Gouda Wyk R No 534 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kelder boven 2 Kamers en Zolder en is van Waterleiding en vele gemakken voorzien No 3 Een goed gelegeu Winkelhuis WOONHUIS en ERF ingericht tot Zadelmakerij aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wjjk D No 53 Verhuurd tot 15 November 1897 aan den heer D Kobiko voor ƒ 234 per jaar No 4 Een dubbel HUIS iugericht tot KofB ehuis met Vergunning ERF en PLAATSJE in deu Molen werf te Oouda wyk B No 31 Verhuurd bij de week voor ƒ 4 20 No 5 Een perceel best WEI EN HOOILAND in de Voorwillens te Qouda kadastraal bekend in Sectie K Nos 865 866 867 8G8 869 870 871 872 879 1145 1517 en 1780 te samen groot 3 Hectaren 62 Aren 51 Centiaren Te aanvaarden 1 December 189G En No 6 Een perceel T eat T eil© an cL in de Achtervrillens te Gouda kadastraal bekend in Sectie K No 1345 groot l Hectare 6 Aren 30 Centiaren Te aanvaarden 1 December 1896 De perceelen zlJn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag dor veiling van 10 tot 3 oren en op den verkoopdag van 9 tot Il uren DAMES Fro li ea Hemtlen BOORDEN manchetten Ruchen Plootêeln KANÏENKIIAGEN StofTeii Gltiarnlturen enz WisbreniLiffmann markt 136 TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda uUgexondera ZOJSVAOS Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER ie Gouda Goudsche Harddraverij Vereeiiiging EENDEACHT MAAKT MA CHT te Gouda I ationale Wielerwedstrijd MN op TTxsijiD Ê a 31 JTJLI isse de namiddag 1 uur Nament het Bestuur G VA HOCWENINGE President J C GöTTE Secretaris K E R M I 8 De meest verkwikkende en verfvisschende ZOMERDRANK ff zijn zonder tegenspraak LOURENIS Meuwe Bessen Jeuever 78 en 85 Ct per liter LOUBEfKS Nieuwe Frambozen Brandewlln 90 LOUREIDS Zoete Bessen Jenever 78 en 85 LOVREIIS Malaga Citroen Limonade Siroop 90 LOUREHIS Frambozen Limonade Siroop 95 LOURENSl Reclame Dames Morgendrank Men verzuime niet te zorgen van deze uitmnntende artikelen gedurende de Kerinisweek een flinke voorraad in huis te hebben Firma C LOURENS Jiandteekenillff met rooda letters X et vooral op de LANGE TIENDEWEG D 34 == o verkrijQbaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Eiken DOIDERDAG van af 23 Juli 1896 tot nadere aankondigmg üi van dcD Haag Rollerdam M 8 Gouda Amslerdam Wf iprrpiroit en Utfeclit naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Bruiunien Znlphen en Nijmegen Prijs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations alléén voor de op de annonces aangegeven treinen geldig t kl a 2 kl 2 3 kl f m De speciale rctourbiljellen worden aan de 5 stations van afgide vericocht den geliceien DINSDAG en des WOENSDAGS tot s namiddags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgendeo DONDEKDAG WtF verder de aanplak en etrooibOletten DE HOLLANDSCHE CEEDIETBANK AMSTERDAM f eett Certifloaten uit op de rolgendeS ORIQINEELB PBEHIE AAN EELEN 1 orig Premie Aaadeel v d Vrüen Congo Staat 1 orig Premie Anndool v d Stad lïnri van 1888 hooMprlji fr ItO OOO 1809 lire 80 000 1818 f 35 000 fr 100 000 lira 200 000 l orig Promie Aandeel f d N H Ver Uet Witte KruiB 1 orig VroBiio Aaodeel v d Koiiinki Servisoha Uegeeriiig 1888 l orig Premie Aandoel Barilacqua la Maw 1888 legen maandelUksclie betalInKen vn ƒ Oiimtddelluk na belalitig van den eersten teriuUil por poslwiasel ol in poilMgels wordt liet CertlflCUt met da daarbij bahoorenJo noniniero l llVe toogeïondon an i de kooper raeda gerechtigd lot deeluamc aan alle trekkiUKeu lan 100 Prcnile laudeeleu Uaandelljkaohe trekkingslijst ORA TIS en FRANCO Eerstvolgende trekking van de PremiB Aandeelen van de N H Vereeniglng Het Witte Kruis opl Augastusek Hoofdprijs f 10 000 GOUDA 27 JdH 189G De beer J H tan Schagen kommies Ie klasse by s Kyï belaatiogeu to Amnterüam tfl met iagatig van I Augii tus a s nanr bier verpliiBtst Aaogaaode de klucht boe langer hoe gekker lezen vry het To geode De heer Wagemans beeft gisteraTOnd ter golegeobeid van zyo 2i jarigtooQe ljubileuui vole biyken van sympatliie en waardeering ontvangen AiD applaus geen gebrek evenmin als san ge schenken en kranseu Onder deze laatste verdieoen vermelding een van hetgezelaobap Cbrispyo en eeu vau het Kotterdamsohe TivoligezetBcbsp Het vertoonde bijispel verdient ala noviteit da biiondere nsndacht an beo dieop vroohjkbeid gflsteld zgu Hoe onder hoe gekker ofacboou Tan ËogelscbeD oorsprong doei levendig denk n aau de bekende Franscbe verwarring verwikkeling en vergissiogstukken waarmede bat nlte goeds eigeuscbnppen gemeen heeft zonder dat het pikant ia De goed verzorgde première Tan gisterenavond wekte vau het begin tot het einde de grootste vroolykheid op t Was in waarheid n lachsucces De keurige tooneeliuricbtiug vau het tweede bedryf deed veoaU de dolle haBdeling herhaaUlelyk denken aau de hotelscène in het kluebtupel Het Spookhotel onlangs op het Lflidscbepleiu vertoond De optredende artieten met name de dames De la Mar en Kiosbergen en de boeren Blauw en Wagemana hadden veel werk van hun rollen gemaakt Voor bet examen akte boofdooderwgzer gehouden ta s Oravenhiga 24 erj 25 Jali j 1 is o n gealaagd ds beer H Zwart vrd Oudewater De inatructie in de zaak van het Alblasserdamsobe mei je is in vollen gang Het audere kind is opnieuw door den recbter commissaris gehoord en ook eene dienatbodH uit üendrik IdoAmbacht die op deu bewusten dag omstreeks 4 uur toen zy voor een hofstod aan den ingang vao den polder h t Nieuwlaod aan het werk was den verdachten Jansen en eenige oogeoblikkeo later twee moifljea den WRg door dien polder moet hebbe zien inslaan Attn het Verslag der Gemeente Gonda over 1895 ODtleenen wy het volgende Hot Verslag vsn de Commit aie van Toczio h FEUILLETOJM 1S4 Freule Dane betrok wedor met mevrouw Knox ket met klimop begroeide cplrekj en was daar ook dadelijk weder in haar schik zij had het hoofd vo aUertei toiletplannuo bij gelesenheid van de nade rcude kawel jkiploohtigheid nu zij niet met Willinm Dsne kon trouwen bleef haar niets beters over dan om bruidsmeisje bij Marin te zijn Wilfred Lester kreeg deels door voorspraak deels door een aauzienlyk voorschot van Lord Dane eeno betrekking in Ijoadea die hij met het iiaostaaude voorjaar zou aanvaarden tot dien tijd bleef hij mot zijne vrouw op het kasteel wonen De heer Letter bad de twaalf honderd pond waarvan in het bewijsstuk melding werd gemaakt terufEgegeven want hi durfde niet lange achter het oneerlijk voorwendsel dat het geld afbetaald was schuilen Wilfred ik zou in uwe plaats ook op de intsresten aandringen merkte lord Dane san hij scheen geneigd di i zaak met do uitera e gestrengheid te behandelen Hg mag de veertien duinend pond van Maria behouden William ii daar niet verlegen om maar bet ia z jn pliclit a af te betalen Wilfred laebte Hij kon sioh nu de weelde om edelmoedig te zijn vsroorlovoa en hg volgde den raad tea opsiohta der iateretten oïst op op de Stedelyke Zwomiorichtiog over 1895 vermeld de volgando byiooderhiden De zwemiorichtiod werd den 15eu Mei geopend eo bad 225 aboonés namelijk 169 maoneiyke en 56 vrouweiyke In 1894 werden 291 aboom mentskaarien waaronder Tó voor vrouwen afgp e en liet aantal ahonuemeoteu was dus kUiner dan io 1B94 en moet wellicht worden toegeschreven aan het onguualige weder en het vroege nluiien van het aeizoeu wegens cholera gevaar io dat jaar In het afgeloofen jieizoea was het weder zeer gnostig en werd de inrichting drnk bezocht Er werden nog verkocht 1523 badhriefjaa en wel 1401 aan mannen e i 122 aan rouwen dus meer dan in het jaar te voren tofo iu het geheel 885 bndbriefjes we den uitgereikt In het peraoueel kwam geece verandering De zwemmeester W Gründer werd wederom voor Uu tgd van ééa jaar aangestfld terwijt hem eene verhooging van tractement werd toegekend bestaande in eene toelage van 5 pet van de brnto ontvaugat aan abooiiemeoten en bad briefjes Op verzoek van den Cbrit telyken Volksbond werd bet bad des Zaterdags s avonds vuu G uur af tot de sluiting kosteloos opengeatt ld voor volwaasenen Van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt eo bet gebeurde wel dat op zulk een Zaterdag avi nd circa 60 werklieden de inrichting be ochteu Overigen kwam ia de regeliog der ureu waarop bet bad voor betalenden en niet betalenden voor mannen en voor vrouwen toeKankelyk is gesteld geeoe wyziging Op de kostelooze middagareD werd van het bad ook veel gebruik gemaakt echter alleen door jongens De ontvangsten bedroegen dit jaar f 934 45 terwyl de gewone eo buitengewone uitgaven daaronder begrepen die voor den bouw eener kleedereu bergplaata te zamen baliepen eene son van f 1091 36 De commissie onderging geene verandering io bare samenstelling Bet aftredende lid de heer C G van der Post werd opnieuw benoemd De gezoudheidstoestand was wederom over het algemeen gunstig het sterftecyfer w i lager dan over 1894 In het begin des jaars deden zich gevallen vau ziukten der ademba ingnwerktuigen oor die meest van catarrhaleo aard waren tengevolge van de strtnge en langdurige koude terwyl in de zomermaanden vele gevallen van gastrische stoornissen ea aandoeningen van de ingewanden werden aangetroffen wat misschieu aau den warmen en drogen voorzomer kan worden toegeachreven Fiet najaar eo de laatste maanden des jaars Het huwelijk werd kort daarop voltrokken De gezondheid van lord Dane nam dagelijks af en hij wenschte zijn zoon voor z n dood gevestigd te zien Maria maakte geene tegenwerpingen hot was voor haar een gelukkige dag toen zij den Hsll vaarwel zeide Die dag brak aan Het was een der eerste dagen van bet nieuwe jaar en des morgens heldeiu mooi wedor Sophie lüvenshird kleedde da bruia zij verklaarde met de noodige ingebeoldheid dat niematul m Danesheld buiten haar daartoe in staat was Lord Dane ging mede ter kerke maar hij wns e zwak om deel aan het dejeuner te nemen Kr werd pp den Hall oen prachtig dejeunor gegeven Alle vrienden en betrekkingen waren genoodigd or ontbrak niemand dan Herbert Dane die er niet voor ui Parijs overkwam Bruff bediende mede hij bewoog ziob met de grootste deftigheid Insschen de tafel en het buffet en het minder voorname dienatbodenpersoneel van Squire Lester bewonderde hem in stilte Kn Ravensbird waa ook tagonwoordig niet zoo zeer om te dienen dan wel als toeschouwer Squire Lealet zat boven aan de tafel hij zag er zoo als meestal in den lautateu tijd gedrukt en afgemaat uit Lady Adelaide was luidruchtig vrolijk maar niet natuurlijk Zy begon thans in te zien dat haar gansche leven een droeve misslag was geweest en cij zocht te vergeefs naar troost Het d jeun r liep en einde Reeds was de bruidakoek rondgegaan en de weleerwaarde domib i Jsmes stond op om bruidegom en bruid aan te spreken toen de deur langzaam geopend werd en een laug mager man bionen trad Het scheen wel dat do vreemdeling nulitair was j zgae gelsalstrekkea waren kenmerkten zich door een voor dien tgd van hst jimr laag ziektecyier en in verband daarmede geringe sterfte Ter Secretarie werd aangifte gedaan van 2 gevallen van febris yphoïdeu waarvan 1 mrt doodoiyken afloop 3 g vallen van roodvouk 1 gevat van dipbteriiis en 1 geval van mazeteu Overigens bleef de Gömeeute vau ali besmatteiyk beschouwde of epidemiseb beeraohende ziekten gespaard lu de Gemeente zyn drie begraafplaatsen de Algemeeue Burgarljjke Begraafplaats In de Korte Akkeren die gesplitst is in twee afdeejingen waarvan eens voor Katholieken eu eeue voor uiet Katholiekeo de Byzondere Begraafplaats voor Katholieken in de OodeGonwe en de Byzondere Begraafplaats voor Israëlieten in de Boelekade Op de Algemeeoe Begraafplaats wercfeu 337 lijken ter aarde beRttUI waarvan 324 io de aideeting voor Protestanten eu 13 lu die voor Katholieken en wel io eigen graven 19 huurgraven Ie kl sae I 2e 21 3e 294 kosteloos 2 Op de begraafplaats voor Uoomich Katbo lieken werdun 170 en op die voor Israëlieten 6 lijken begraven Aan de Haagscbe Tramwegmaatschappy is ïm r de bevoegde anloriteit voorgeschreven de electriache tram naar Scheveningen telkens wanneer zy zich op het Pluifi in beweging bevindt te doen voorafgaan dcot een man die duidelyk zichtbaar eeu roode vlag zwaait en tegeiykertyd een bel in beweging brengt De roode vlag wordt des avonds vervangen d ior een rood licht gevende lantaarn Het Lpger des Heils zou Donderdagavond ta Amatfrdam voor het eerst een iNaohtelyke tocht 1 door de acbterbnorten maken Te 10 40 verzamelden zich een honderdtal mannelyke en vrouweiyke heilaoldaten in Het Volkspaleis er Metropole terwyl zich op de straat voor de deur honderden oieowsgierigeu verdrongen Nadat binnenahoia aeoige liedjes gezonfreo wureo begaf de beilstoet zich al zingende op weg geëscorteerd door n woeligpo troep kykcrs tuk op o verzetje Door de Warmoes traat ging het langs bet Rokin levendige zyde naar de Nus Io de Darmstraat by den Achteiburgwal kwam een politieagent den zangera aanzeggen dat zy hun geEsng hadden te stnken Aan deze sommatie werd aanvankeiyk ge volg gegeven doch eenmaal op deu KIotp door de zon verbrand hg bleef aan do deur staan en nam het gezelschap rustig op Het gezelschap atoarde hem op bare beurt aan Zgne verschijning had op hou do uitwerking van Bauqou e geeat Waar is Rdith vroeg hg terwijl hy roerloosstaan bleef Die vraag klonk ui heel zonderling uit den mond vao een vroemdcling en allen zagen hem verbaasd aan Ëdith niot het ninst Rensklaps weerklonk iu de zaal een flauwe gil juffrouw Bordillionenelde naar dor vreemdeling toe en wierp zich in zijne armen met den uitroep Qy moot mijn broeder zyn o Hanry wat zijtgij verouderd Ik ben Margareths Zij had juist geraden bet was kolonel Sordillion Hij was zoo even heel onverwachts uit Indïü gekomen en had niemand van zijne terugkomst kennis gegeven Welk een vreugde en walk een zoe vungolukwoosoh n De een verdroog don ander om hem hartelijk te verwelkomen Édith was verlegen on bleef achteraf staan toon haar vader het land verliet w R zij nog een klein meisje en zij kon niet gelooven dat die oudo man haar vader was IColonel BordillioD zag rond hij zccht wellicht de jongste en schoonste en hij naderde Maris Oii zyt Kdith O papa papa neen dat beu ik zeide Kdtth zij had zgn glimlach herkend Zij voelde op eenmaat dat htj haai vsdor was en barstt van aandoening in eoa vloed van traaen uit Ik ben Kdith Za gij F vroeg kolonel Bordillion aan Maria toeA hy zjuh eonige oogonblikkeu met syns dochterhad beiig gehouden niersburgwal zynde kwamen de stemmen weor los SU zongen de volyverige heiNoldoatjes hut hoogste lied Thans werd op den Zeedyk door een 20 tal ngt nten fluks eeu sinde gemaakt aan deze manifestatie die in de Warmoesstraat bet punt van uitgang doodkalm verliep Gisterenavond ii verscherpt toezioht gehouden by het lokaal van bet lieger dei Heils iu de Warmoesstr at ter voorkoming dat men oit bedoeld lokaal zingende de stad introk hetgeen dan ook niet ie geschied Kogelaud heeft een zijner grootste wielrydera den I wereldkampioene Arthur Linton verloren In den ouderdom van slechts 24 jaar overleed by naar een sportblad vermoedt tengevolge van overmatige inspanning by t racen O a had by dit jaar nog den wegwedetryd Bordeaux Patya G O K M gewonnen Zyne eerste overwinning was er een te Londen waar hy het record over lOÜ mylan sloeg zyn laatste record als amateur was dat over IGO K M in 4 aren 29 min 39 sec De vaccioedwang wordt in Tezae op een radicate manier doorgevoerd Een ËngetscbmaD Bchrgft daarover Als hier de pokken uitbraken zou ieder bevel krygen zieb te laten inenten Ala iemand zich dnartegeo verzet gaat mee penvondig to werk een stevige politie igent plak der tegenstribbelaar t en een ra jur en een ander houdt hem onder de inenting eeu geladen revolver VQor Op alterlei manieren heeft men al getracht de menscheo te overtuigen dat de doo eenige H K leiders ridder de van der Schneren c s opgerichte Boerenbond geen Roomscbe instelling is maar t wil niet lukken Nu heeft men t vangen onder ééa heed om met de heer Hafifraana te spreken nog weer eens beproefd door een naamsverandering in plaats van Cbristeiyke Boerenboadc heet bet nu eenvoudig Boerenbond zonder meer Maar t wil tftfih nog niet vlotten Geen wonder trouwens want terwyl onlangs dr Schaepmau betoogde dat ieder lid van den bond kou worden die niet tegen troon en allaar is werd nu daarentegea in Friesland door den heer v d Loos verklaard dat in den bond ook geen plaats is voqjc Joden Als men de vereenigiog ronduit RoomachKatholieken Boerenbond noemde dan was t immers uit met al dat geecharrel Andersdenkende boeren komen er toeh oiot in rieh onder de geestelyke leiders te plaatseo Ik ben Maria Lester Neen d t zyt g niet zeide de bruidegom gy zijt Maria Dane Maria word hartelijk uitxelnohen Kolonel Hor ditlion Boheen alles nog met raeht te begrypan J5ijt gy Wilfred vroog hij aan den spreker Neen mynheer Ik ben Oeoffry Daoe de zoonvnn T ord Dane Zoo zoo ja dat zijn de trekken en ds houding der Danes merkte do kolonel aan Maar ik wistniet dat er een zoon was Kn wat beduidt desafoestelijko bijeenkomst F tJw ktood lijkt naar eenbruidskleed m nu lieve Hg raakte Maria s sluier en bruidskrans aan hij bewonderde haar prachtig wit zijden kls L terwijl ij zich omkeerde Men braeht hem met wo nigo woorden op de boogie on nu naderde Wilfred zijn Bohooovader Nu begryp ik wat men aun hi t slation bedoelde toen men zeido dat ik te laat was merkte kolonel Bordillion aan Ik zou te Inal zgn gekumeu om getuige of eerste bruidsjonker te zgn Hy zette zich met bon aan tafel Hij was en oprecht eerlijk mau en bij begon zondfr omwegen over zgne zaken te sprekoo Ik heb mgn ontslag genomen zeido hij eukom hier te huia mijne dagen eindigen Margaretlia wij kunnen te zamnn gaan wonen O ja ja I antwoordde zij maar hot ging baarniot vlot af want ij bedacht met sohrik welk oenarmoodig ta huis hij bij haar zou hebben Jfordi têrvol ii