Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1896

7 11 7 9 8 89 7 9 8 8 8 18 7 80 8 98 8 47 4 40 81 8 17 4 0 8 87 4 7 6 84 04 6 41 10 8 1 6 47 104 Zomerdlenst 1896 OOUDi ROTTEKDIM 18 88 1 84 S l 18 88 18 88 f 18 48 18 68 1 44 4 1 KOTTERDAH eODDl 10 18 11 0 18 87 10 88 10 86 10 48 10 49 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicb Directe Spoorwegvefbindingen met GOUDA 10 7 47 18 08 18 47 8 07 DEN HIAO OOUDA OOV Di DEN Hak Hige 817 80 7 48 8 S0 9 19 9 4610 1111 8818 811 88 8 44 8 40 4 04 4 33 17 6 187 18 7 88 9 88 9 88 Vootb S7 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zigw6 11 t 10 88 1 8 4 3 8 30 9 48 Zar M 6 88 10 48 8 06 04 6 89 OiHid 6 337 0 8 189 11 9 47 10 16 10 4 18 08 18 8 8 17 3 14 4 08 4 881 18 47 6 07 488 8I0 1010 88 Stopt Ie Blsiiwyit Kraiiveg en Nootiloq LeidioheDdaiii HeUodorp O T K E C B T 0 O S D A 10 10 88 11 88 18 60 8 08 3 8 4 48 7 80 8 09 9 07 10 8410 88 11 4 18 6 88 9 81 10 84 10 81 t 4 84 9 8è 10 44 11 1018 111 89 3 48 4 87 17 7 09 8 89 8 41 8 48 11 10 8 96 8 4 8 4 11 1 10 06 10 16 10 87 6 9 8910 88 11 46 öoud 7 80 8 88 8 8710 18 10 4811 1 18 16 19 98 1 87 8 47 4 46 79 8 84 7 14 7 49 Z T M 7 49 8 47 U 19 40 4 67 8 01 B Z IW 7 8 8 6 11 11 18 49 8 08 8 18 Toorb 8 07 8 08 11 86 1 08 8 80 8 H g 8 18 9 1810 7 10 48 U SO 11 4818 46 1 08 1 7 4 17 9 8 6 89 7 44 8 81 Ol UI iCHT 7 8 09 8 10 19 10 67 18 B 8 80 8 17 4 8 8 7 6 8 81 10 17 11 14 8 87 M l 11 89 8 4 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 9 4 10 1 U 4 IM 8 08 8 0 07 6 86 7 89 9 04 11 07 AM8TXIDA U O V D A 7 18 9 10 48 9 84 8 8 4 46 6 18 7 48 8 4 8 18 18 10 11 11 8 48 8 86 48 7 48 8 40 U IO S O V I A A MSTEtDAU 8 81 9 8 10 7 18 10 4 11 O 7 81 10 17 9 97 U i 1 8 16 6 80 8 8 1M6 10 80 Mao meldt ait Utreeht i Dr 0 predikftnt bg de R a 0D8traiittche Gemeente alhiar kwftm lergiatereu voor een oogcnblik in dt itad hg Isgeerdebniten om iett oit zija hni t halen Toen by de Toordear wilde openen bleek g ran binnen gesloten te 7 jd Ry begaf zich na over een warandedak van sgue huren naar den achterkant van zgne ffoning Ook bier was atles geiloteo maar door de gordynen ontdekte bg dat de kasten waren geopend Rg begaf sioh spoedig torag list bet achierhaii en de voordeur door eeoige bereidwillige baren bewaken un zond om de politie Spoedig vertoonde zich een man op het dak dia echter weer verdween op het geroep der buitenetaanden Toen de politie kwam twee recbercbenr ieueen i ent blttek bet dat een tweetal mannen goede bekenden van de politie zich in hetbats verscholen bielden miaaehien al gedorendeeenige dagen Bet gebeele buis was ten onderst boven gehaald de bedden waren beslapen alles toonde dat men eft zich op zya gemak had ingericht allerlei fUiigAn waren reedsweggebracht o a een groote pendule tafelsilver en neer Zonder moeite Haten de beide inbrekers w ezonden militairen uit Amsterdam zich boeien sn wfgleiden Het ia niet goed na te gaan of er veel wordt vermiat Ware de heer Oort een dag later in zgn huia gekomen dan zou hg leker een groot deel van zgn inboedel daar niet hebben teruggevonden De heer Oort ia e ïhter tegen inbraak verxekerd bg de verzekeringamaatachappg yMeroorinac te Amsterdam Ala men Goethe gelooven mag en die wiat sommige dingen wel dan scbnilt erin ieder mensch een verzamelaar Nu ia het zeker wel aardig een verzameling van zeldzame en gedenkwaardige dingen te hebben Jammer maar dat vele van die dingen stecbta aebgnbaar zeldzaam en gedenkwaardig xgu Daaromtrent zgn zeer aardige staaltjes bekend gemaakt door de Eevnt desMondea Dit tgdacbrift weet o a te vertellen van groote fabrieken langs de oevers dor Tiber waarin Ëtraskiache vaten eu urnen worden vervaardigd en daarna in het water geworpen waar sg zllenga eea klanr aannemen die ze op oude vazen doet gelgken Voor eenigejaren bi gerde men de Tiber nit en vond toen allerlei atakken van beelden wapenen gebroken zuilen enz en men meende reeda een groote vondst gedaan te hebben loen weinige dagen later en fabriek in de nabgheid werd ontdekt waar man zich onledig hield met het maken van I antiquiteiten die daarna in het zand der rivier werden geduwd ëd in 1892 werden door het Berlgnsche Museum vau Oudheden 17 Egyptische mummies aangekocht waarin weldra bleken Igken van echte Uerlgnera verborgen te z n Qoede zaken heeft men in het huis te Ferney gemaakt waar Voltaire woonde In de eerste jaren dezer eeuw beeft een rekenaar uitbrekend dat gemiddeld elk jaar door den oonoierge van 9at hnis werden verkocht 8000 bnatea van Voltaire gemaakt van klei uit den tain van Voltaire a huis a 1 fr maakt 8000 fr 1200 anlogralen h 20 fr maakt 24 000 fr 500 aatheotieke wuDdelstokken 50 fr of te zamen 25 000 fr 300 niei minder authentieke praiken a 100 fr per atuk dus 30 000 fr of toUal 87 000 fr in een jaar Ouiili e so IM Xoonlrwhl n 1 NiraweTVwk f 7 M OnpM u 7 Rgtlaidui 7 7 t 1 hMlla 1 10 Ximntliuk 6 1 Mooidnokt t ia md t 8l S iO B t7 8 S4 9 1 10 7 l 9S t 7 8 16 90 7 Uotdt 8 88 Undtw 80 Wowdn 9 Vtraebt 6 18 8 18 98 87 8 14 Ooudi Uuliidui 0 81 In den Amerikaanscheu vrgheidaoorlog werd de bekende stag geleverd op bet veld van Gettysburg en in dezen ilag viel de generaal Reynolds Een koopman van New York kocht daar voor eenige jaren by een bezoek voor 80 dollars den kogel welke aan dien generaal het leven had gekost Toen hg het volgende jaar weer op het slagveld kwam ontmoette hg ar denzeUden man die hem niet herkennende na opnieuw den kogel aanbood die generaal Reynolds gedood had maar no slechts Toor 20 dollars De Ncw Yorkaoha koopman weigerde De reliqqtgn van Napoleon zgn vooral zeer gezocht Iemand deed eens oodersoek naar het bed waarin Napoleon gestorven was Hg vond dat er eea was in het Hotel des lovalides te Parga een tweede in het maseom Tasaaud te Loaden een derde in het niusaam Grevin eeD vierile bad de markies de BiroD een vgfde was door prins Mnrat en een zesde door maarschalk Uartraad atn een lid der keiaerlgke familie geschonken Het schgnt dns dat Ntpoleon in minstens zes ledikanten la gestorven Eeoigen tgd na den dood van Napoleon werden veracfailleDde dingen verkocht die aan heai hadden geboord of althans lieett n te hebben behoord het rgtuig waarin bij het atftgfeld VHn Waterloo bad verlaten bracht ong vper I 2000 op een lorgnet f iO een taodenborsteltje f 42 50 een saoifdnoi f 2000 ruim een paar oude pantoffels f 12 eeu gewoon scheermes f 50 eea stuk spons f 9 een hemil f 27 een paar oude handtchoenen f 12 een knm f 12 eeo zakdoek f 18 enz Aan een Duitscb blad ontleent de Arnb Ct de volgends vermakelijke beschrijving vtu bet vangen temmen en dresseerea van den man Het nuttigste huisdier aldu9 heet het in deze curiease besDhrgviog het nottigste hoisdier dat voor de vrouwanwereld van groote beteekeni ia blgft in zgn geacclimatiseerden toeataad de man ihomo tpiens mascnlinus Ïq wilden toestand heet hg vrggezel ingevangen staat getemd en gedresseerd noemt meo hem echtgenoot In den wilden staat waarin hem nog de boeisn der natuur gewoonigk hawetyksjofc ge naamd onbekend zijn leeft hg meerendeeta in kudden die gewoonlgk s avonda aitgaao om te drinken Deze drinkplaatiea zgn zgn liavelingsverblQt en daar drinkt hg bg voorkeur bier Zy zgn gemakkelijk te herkennen aan de rose kleur van den neas Men heeft hier evenwel niet te doej met eene afzonderlgke soort doch slechts met eeoe kleuren variëteit Bovendien verdrgven deze iadividnen ook den tgd met allerlei kortswijl waarbij zg e n groot vot hardingsver mogen aan den dag leggen Hun lieveliogsbezigheid is het kasrt kegel dobbel of biljartspel Danrbg maken zg dikwgls veel getier en blazen rookwolken uit zoodat het plafond en degordgaen van hun huis ziob kleoren £ ene groote belangstelling leggen zy aan den dag voor de vronwtjesdieren vlugo jonge dames doch zg toonen grooten afkeer en angst zoodra hun oude dieren te na komen dia de jonge fronwelgke exemplaren galeien vlngo oudere dames en scboonmoedera Hun gedrag ten opzichte der oude dieren is veracbilleod en hangt af tan bet beire£feDda exemplaar Tegenover de jonge vrouwtjes doen eg door een ioDerlgken drang gedreven en met de bedoeling nadere aansluiting tererkrggeo hun best om zich zoo gucstig mogelgk voor te doen Heeft hg zgn doel bereikt of gelooft hg zgn doel bereikt te hebbeo dan worden er meerdere dftügdnü in hem merkbaar Dan komt de zoo genaamde natunrlgke aanleg boven en bg apporteert voorwerpen die men vallen laat draagt zonder morren mantels en paraploiesen betoont zich ia elk opzicht eeo getrouw en aaohankfllgk beschermer In bgzonder hardnekkige gevallen dweept bg plotseling met bloemen en treadt weldra de geschikte tgd in om hem te vangen No moet de toekomstige meeoleres beproeven het diertje dour at hare vetleidingskunstgrepen met een geleidelgk sterker wordenden baud san zich te binden en als hg goed gekneveld is kan bg als teeken zguer tamheid een ring aan den vioger worden gestoken 10 0 10 87 11 4 11 11 U iO 8 8 11 88 t Sl U Si 8 51 10 8t 8 1 18 til V SO lO U Hoewel de man het in zgn geva ogen schap goed maakt heid en larohnid is ongetwgfeld het hetang ekkendate Wanneer de parforce dressugr goed was en daurzaam dan moet een enkele blili voldoeode zgn om hem gedwee te maken Hiertoe behoort evenzeer veel bedrevenheid want juist op het bealiasende oogeobtik weet bg dikwgis weer te onlsoappcn Kr zgn echter gevallen dat deze roannelgke mensch aich zoo goed laat temmen dat hg op commando onder de tafel kruipt mooi gaat zitten en den pantoffel vreest Hiertoe is bet oiterlgk der vrouw reeds voldoende Wanneer verschillende mannen door sen vrouwelijk exemplaar zijn aangelokt dan ontstaan er vaak gevechten onder h n Dikwgis vangt men hen met goeden kracbtigen kost en door eten op hna weg te strooien Maar de beste manier waarop men hen vangt is met drijfjachten ook wel partgtjes kransjes of bals genoemd Bg getemde mannetjed is licbamelgke tuchtiging zelden goed daardoor worden zij licht schuw Een goed woord is dan ook veel beterden zooals reeda gezegd de beate resultaten verkrggt men door goed voer en eene zachte behandeling Wanneer een ezeaoptaar eobter tot den wilden staat is teruggekeerd dan is alle moeite om hem weer te vangen vergeefs wat vooral bg de ouden goed is waar te nemen jonge zijn over het algemeen beter te vangen en te temmen Z er eigenaardig is de omataDdigheld dtt man in tegenstelling met alle Ander wild bg den z g mannelgken menach den leeftgd gemakkelgk kan herkennen Bg den getemden homo sapiens mascnliunsx la de haarvprnisseling eene zeer in het oog vallende aanwgzing omtrent den onderdom van het exemplaar Aan het door Gedeputeerde Staten aan de Staten der proviacia aid Holland nitgebracbt verslag over den toestand der provincie in 1895 is het volgende ontleend Op het einde des jaars waren in de verschillende gemeenten der provincie G785 houders van hondonkarren met 6876 karren terwgl 260 liondeokarren van buiten de provincie woonachtige personen in het register waren ingeschreven Door do slnis aan den Leidscheodam werden geschut 51490 bchspen en stoombooten met 1 058 687 M inbond en 29 houtvlotten xgnde 869 schepen en stoombooten met 76 272 M minder dan in 1894 en 12 houtvlotten meer dan in 1894 Aan sUisgelden werd ontvangen f 20728 16 i De verandering der grenzen tosschen de ge meenten Dordrecht en Dubbeldam is nog in staat van voorbereiding Zg maakt een pont van onderhandeling nit tusscben de betrokken colleges fan Borg en Weth en Gedeputeerde Staten Evenmin is reeds het orerleg t n einde gebracht tnascheu het college van Ged Staten en de belanghebbende gemeente besturen betreffende de uitbreiding der gemeente Detft Tegen de aanslagen in den boofdelijtccu omatag en andere plaatselgke directe belastingen zgn 240 bezwaarBohriften ingekomen Door do Koningsbavon te Rotterdam passeerden van l Januari tot ultimo December 1895 71 518 schepen makende 196 per dag In 1895 zgn den Nieuwen Uotterdamschen Waterweg inen uitgevaren 14 834 schepen met een gezamenlgken inh van 24 838 93 M Het getal der binnenlandsche vaurtoigen door de sluizen van het Kanaal door Voorne geschat bedroeg in 1895 totaal 12 162 metende 840 207 M Verder maakten 168 zeeschepen van dit kaoaal in 1895 gebruik Bet getal der door de Gouwesluizen te Alfen doorgevaren schepen waarvoor de broggeo moesten worden gewipt bedroeg totaal 17 286 Het getal der srholeu voor lager onderwgs was op bel einde van 1895 4Ö9 openbare 2 door de gftmeento geaubsidieerd bgzoudere en 302 overige bgzoodere totaal 763 8 10 4 7 4 87 atnwht 6 38 7 0 9 9 88 Woardra 6 88 8 11 Ond w tor7 07 8 19 Ga d 7 98 8 88 9 34 10 10 rtndufi 61 Oosdi 7 88 Het aantal inrichtingen waar krachteu v r 8 67 4 80 4 7 4 11 4 1S 80 DA 1 44 8 0 1 84 8 01 8 08 y 8 14 3 09 gnnning sterke drank in hei klein werd verkocht badroeg op 31 Deoeaber 4165 Da lotaal opbreugst van ergonniogsreeht ia de gemeenten geheven waa f 220 325 29f Id 1895 zgn ingekomen 1370 reclames tegen aanslagen in de verschillende Rgks directe belastingen Op 8279 aangiften ter bekoming van teruggave van personeele belasting naar tgdsgelaog werd eene beschikking genomen De partgaecretaris der soc dem Arbeidartpartg dealt mede dat het foorstel om mede te werken tot de uitsluiting van den Sooialistenbond van het internationaal congres te Lon den bg reterandnm met groote meerderheid van stemmen door de partg is aangenomen Regelen die men te volgen heeft bg het iamaken fan vrochten Alleen jonge versche vtekkeloose groenteokunnen gebruikt worden om in te maken Ora de groenten goed te conserveeren is groote zindelgkbeid een vereiichte In hetingemaakte mag geen meelstof geen broodkroim enz vallen want dat zga gtstiogverwekkers de ingemaakte groenten zouden dusbederven In een pot waarin vet geweest is uoge i groenten die men conserveeren wil nietgekoekt worden want door de hitte welkehet vet uit den pot trekt krijgen de groenteneen slechten smaak Het best eigenen zichvoor bat afkoken der groenten potten of kasuen van koper of messing en gaëmailleerd Bil bet inkoken der groenten mag deluoht boven bdt fornuis of den pot niet ver ontreioit d worden door het koken van vet ene of door rook daar de groente andera denslechten reuk zou aanuemen Worden bg het inmaken van bloemkool angurken meloenen en vruchten die Hebt kleurig vteeseh bezitten kruidm eten gebruikt danmoeten de kopjes daarvan afgebroken worden daar deze anders aan het ingemaakte zwartevlekken zonden meedeeleu Bü het inmaken in azgn moet steedswgnnzgn van goede qaaliteit gbrnikt worden Ëene hoofdvoorwaarde voor de dnurzaamheid van conserven ia dat men de Inchtzoomede a wat leeft van het iugemaakte afhoudt Koningin Victoria zal Li Hang Chang den 5den Angustos op Osborne in audiëntie ontvangen Aan het VERSLAG betreffende de Gasfabriek der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wg bet volgende Dbdkkixo van hbt Gas De drukking bleef wederom onveranderd De minimam dagdrnk waa 25 millimeter de maxlmnm dagdrok in deu winter 30 millimeter en bg vriezend weer 35 millimeter De avonddruk bedroeg in den zomer 60 en in den winter 65 millimeter Daar da régulateur Tan lieverlede te klein is geworden in verband met d hoeveelheid van het gasverlruik wordt in de winteravonden me den by paas gewerkt Gasvebbroik Een overzicht van het gasverbruik vindt men in de volgende tabellen Op 1 October 1887 toen de fabriek door da Gemeente werd overgenomao waren er 346 f i br met 892 m op 31 Dtc 1887 866 41S 1888 892 444 I 1889 445 503 ff arr l0TTarw bedr I 1890 488 541 V 24 u 1891 646 602 tt S6j N 1892 587 688 n N 40 u 1893 650 701 84 1894 729 780 184 ISgS 886 889 H 186 Het aantal verbruikera vermeerderde io bet nfgeloi pen jaar met 108 terwgl het getal geptnatsie metera met 109 toenam waarvan 57 voor lichtgas en 52 voor gas bestemd tot ver vvaroiii g of industrieel gebruik 8 1 9 87 10 4 10 11 10 18 10 87 9 4S 9 47 8 84 10 81 10 07 9 10 7 96 1 18 7 46 10 84 1 I Op aeu 31 D iml br 1895 wtren 10 gni motoren in werking ti iomen met 65 p rdankrioht OrcT alla xoo bg p trticnlieren a bg het Rgk 60 in de Terecbilleode Qeroeeote geboaweo met uitzondering van de Gaefibriek geplaatste melars bedroeg bet terbraik Voor VoOT andM vtflitbling doeUtnaen Te umcn in Janoari 72731 M 10809 M 83540 M Febroari 53985 11298 66283 Maart 51756 10403 62159 A ril 36955 8539 45494 t 28229 8878 37107 Joni 20489 7864 28353 Jali 26404 8708 35112 Angoitaa 38247 9190 47437 September 43882 8342 52224 October 66387 10595 76982 No ember 76102 11757 87859 t D oember 79229 14368 93697 594396 M 120751 W 715147 M Bei totale gaiverbraik waa volgeoe de bedoelde gasmetera over Voor vorlwhttag Voor Inden doeleinden Te umeu 1888 355534 M a 8 ota Nihil M 355534 M 1889 395589 12171 a6 et 407760 1890 444618 14863 459481 1891 479599 19214 498813 1892 540183 24666 564849 1893 551338 47172 5 598510 1894 590104 73709 663813 1895 594396 120751 715147 In de Genieentageboavreo bedroeg het Terbroik otai 1892 42857 M 1893 40733 1894 43640 1895 44635 Het erhriiik van licktgaa ia toegenomen met 4292 M dat Tan het gai vour andere doeUiudeo gebeaigd bet zoogenaamde daggaq met 47042 M totaal 51334 M ot 7 7 pCt De toeneming van het debiet ia dns hoofdzakelgk te vinden in bet gaa voor ioduatriofl gebruik aangewend In 1864 bedroeg da avance 10 9 pot in 1893 5 9 dCt De invloed van bet gnsgloeilicht deed zich krachtig gevoeleQ doch daartegenover stond de belangrijke ver4eerderiog van het aantal geplaatste gaimeteri Wat derhalve aan den eeneu kant docr het gaigloeilicbt werd verloren werd aan deu anderen kant rnim gewonnen Het parcentage van vooruitgang vau bat debiet ia lelfs Da de invoering van het gaagloeilicbt in 1894 hooger dan het normale waarvoor men in bet algemeen 3 5 aanneemt Het tarief in 1892 vaetgeiteld voor de velgoeding aan gaeverbraikera toe te kennen die de binnenleiding in eeo nianw aangesloten perceel niet door de fabriek maar door particnliera gasfittara laten aanleggen onderging bg Baadabeiloit van 18 Joni 1895 een belangrgke verlaging verband hondende met den verminderden prijs der oomposilie buizen Bultenlandsch Overzicht Qi teren badden in geheel België rerkiezingen plaats voor de provinciale raden In het geheel moeten 314 leden worden gekozen De heftigste strijd zal Termoedelgk worden gevoerd in Brabant waar de clericalen een meerderheid van alecbta yf stemmen hebben De liberalen Bpauiian at bun krachten io om deze aan hoo tegenstand ra te ontnemen De partijverboadingen in de rerachillende provineiën zyn de 83 provinciale zetels ran Luik worden ingenomen door 46 liberalen van allerlei kleur van coosfrvatief liberaal tot radicaal 22 soeiaaUdemocraten en 15 katholieken BenegoBweo heeft afgevaardigd 39 liberalen 24 sooialisten en 26 katbolïeken Brabant telt 91 manduten waarvan 46 in bezit zgn van de katholieken 41 van de liberalen en 2 Tan de aoeiaal democraten In de provincie Antwerpen ataan 49 katholieken tegenover 24 liberalen in OostV laanderau 78 katholieken t enover 15 liberalen terwyl Luxemburg van de 44 zetels 29 ziet ingenomen door katholieken en 15 door liberalen Namen telt 49 katholieken en 13 liberalen terwgl Limburg niet anders telt dan 44 katholieken en geen enkelen liberaal Thans treedt echter slechts aen gedeelte af in Brabadt byr 49 van de 91 leden waarvan 25 katholieken en 24 liberalen in Laik 43 van de 83 zgnde 15 socialisten 23 liberalen en 5 kathoHeüen in Henegonweo 41 van de 89 n l 17 soeialiaten 12 liberalen en 12 katholiaken De airgp bg deze verkiezingen zal niat veel verachillen van die op 5en 12Jnli Deaociaaldemocratia zal weer geateond worden door een aantal liberalen terwgl in andere plaateen liberalen en katholieken samengaan om op te trakken tegen de sociaal democraten Hat aal dns zeer te betwgfelen zgn dat de libera de positie zullen herwinnen welke zg haddeJT i66t 1894 Ia dat jaar heeft er ook eeo totale ommekeer plaats gehad in de ProTinoiale Statea De liberalen rerloreu eertgda van de 280 zetela niet minder dan 94 waarvan 37 k aflun ia bacdea der katholiaken 57 in bat bezit der aooiaaUdemocraten Brabant dat aedert 1830 door liberalen waa beatanrd zag zelfs viior bet eerst de liberale meerderheid verdrongen door eéu katholieke nis was die meerderheid dan ook gering De betoogingen te Rgsel waren niét zoozeer gericht tegen DuitsobUnd gelgk de eerste berichten en de telegrammen in de Duitache bladen dtden vermoedeo maar tegen de socialisten in het algemeen en den gemeenteraad der stad in bet bgzonder Wel weerklonk n en dan de kreet Leve Fraakrgklc maar dat wal een protest tegen de cosmopolitische neigingea der sociaal democraten de tlndep Belget vermel U niets van het Weg met Duit chland c dat volgens de Vosb Ztg ceu de iFrankf Ztg c daarop gevolgd zo xjjn De ongeregeldheden waren van ernstigen aard berhaaldelgk vergreep da oproerige menigte zich aan peraonen en eigendommen zonder dat de politie daartegen ieta vermocht Drie volte dageo Donderdag Vrgdag en Zftterdag badden da kwaadwilligen de banden vrg er was geen enkele politiemaatregel genomen De Franschs bladen vatten den burgemeester en den prefect der stad heftig aun en aischen het onmiddellgk ontslag van beide overbaidsperionea die werkeloos gebleven zyn in sulke ura tigs omsteodigheden Sommige bladen vertangen ook dat de collectivi tiBobe gemeenteraad van Rgsel zal wordeu natbondsn en spoceig nieuwe verkiezingen zullen wordeu uitgeschreven De HnDgaancbe mioisterprefiident baron Banffj ia te lacht aangekomen am met den keizer te confereeren over de onderhandetiogeu betreffende de overeenkomst De keizer dringt er op aan dat die ouderhaodeliogeo spoedig afloopeu en dat de overeenkomst nog in dit jaar wordt goedgekeurd opdat niet met 1 Janaari bet toU en bandetSverbond tusscben Oostenrijk en Hongarge beboi ft to worden opgezegd Met bet oog daarop weigert de Kroon tooitemming te verleeneu tot het ontbinden van den iiijksdag tUroo Banfif moest den keixer er op wgzen dat de behandeling der overeenkomst in bet Hongaarsehe parlement ouk met vele moeitgkbedan zal gepaard gaan Iii het Hougaarache Lagerbais kan niet de i Iuiting der debatten wordeu toegepast zoadat de regeeriog niet bg machte ia de di8cus iiën over een ingediend wetsontwerp te bekorten Toch zal baron Banffj trachten de overeeukomat vóór nieuwjaar te doen aaonemen Gelukt dit niet dan is de kans groot Jat de parb mementen in Ooatenrgk en io Hougarye ontbonden wordeu en dat iu het voorjaar nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven Weinigen bepeffpn welk een geweldige kraobtaiuBpanning door Spanje aangewend wordt om Cuba te bebooden In de 13 maanden eindigende 10 April 1896 zgu uiet minder dan 121 326 soldaten van alle raugen er heen gezonden mat 150 000 Maser en Remmingtongeweren 61 000 000 patronen an 72 OüO kilogr kruit Nog 40000 ii 60 000 versche troepen staan gereed lets dergeiyks zegt Tbe Nation mist zgne weergade in de geBchiedenix W j gelooven niet dat een volk ooit te voren 120 000 strgders 3000 Eng mylen over zee zond voor een veldtocht Toch is dit gedaan met een snelheid en gemak die gunstig Ketoigeo voor het militair beheer in Spanje Het vervoeren uitrukten en voeden van at deze manschappen moet octzaglyke kosten op eggeo aan een zoo arm tand als Spanje Toch is het gedaan Maar bet leger niet de ISpaanaebe regeering schiet te kort Wel mnat erkend worden dat aan een veldtocht op Cuba buitengewone bezwaren verbonden zgn te alten tgde en dat die in het regenseizoen bgoa onoverkomelgk zgn Maar toch ia de tatk der verschillende generaals die elkoar opvolgen zoo volkomen mislukt dat dit alleen aan eeo noodlottig gemis aan tocht en bekwaamheid bg officiereu en maDBcbappen kan worden toegeachreved RECLAME door daizendeu Profes aoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen 8edert 14 jaren bg het publiek be kend es gezocht als het beête goedkoopste en onaehad ijkete BLOEDZUIYERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkozen wordt en bg voorkeur geiomeu in plaats van Eogelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrggen dan in doosjes h 70 Gents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zgn van den vcrm zoo als bovenstaande afbeelding op een rood veld De dagelgksche kosten bg gebruik zgn slechts 3 centen Niet anders te verkrggen dan in doosjes k 70 Cents ia de Apotheken HoofddepAtF Eau SANTEN KÜLFF Rotterdam INGEZONDEN Bg de behandeling van artikel 163 der ontworpen Algemeens Politieverordening verklaarde de Voorzitter in de laatste zitting van den Gemeenteraad dat gemeenlebestnreu krachtem de wet op de hetmtiUlijke ziekten bevoegd waren bg verordening bepalingen vast te stellen tot wering van basmettelgke ziekten De heer van Galen sprak dit tageo en zeide bg herhaling en met nadruk dat die bevoegdheid alUm kon gebaseerd zgn op artikel 135 der Oemeenteteet en niet op de wet op de besmettelgke ziekten Ter weerlegging van die meetiing is bet voldoende te wgzen op artikel 29 vnn laatstgenoemde wet luidende Provinciale ea gemeentebesturen behonden de bevoegdheid tot het vaststellen vau regiementeu of verordeniogeo tot voorkoming wering of beteugeling van beamettelgke ziekten voor zoover 2g niet in atrgd zgn met de be palingen dezer wet oisiTVA isra EJiNr nieuwe prachtige 1111 iiaini A van OS Ai Kleiweg E 73 73a QÜUDA Iteiirs van Amsterdam alolkra 91 100 100 Votki 91 100 160 88 84 85 8S S6V 63 98 8 981 105 60 TSi 20 SU 110 40V 100 97 48 665 523 lOO 58 lOl l 201 138 49 101 100 137 100 ii JULI NaDjatiSi Oen Nad W 8 J dito dito dkto S dito dito dito S Ho io E OW Goudl Ahirika Kquit hypoth pandb B 74 Maiw L O Pr Liencort 6 27 J D HoU U Bpoorw Mij and 109 Mij lotEipl Y 8t 8pw aand 91 Ned led Spoorwegm aend j 200 mi Jed Zuid Atrik 3pm aand 6 221 dito d to dito 1891 dito 8 102 TALII 8po orwl 1887 89 A Bobl 3 Bn Zuid Ital 8pwmü A H obl S 62 PoLlN Waraoheu Weeaen aaud 4 1B6 Ron Gr Kass Spw Mij obl 4 98 Uatllaobe dito aand 69 FaitowB dito aand 8 8l i Iwang üombr dito aand 5 101 Kursk h Aaow 8p kap obl 4 102 dito dito oblig 4 100 Alii ixA Oenl Pao Sp Mij obl 6 100 Okie k North W pr C aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 18B 11 Denver li Eio Gr Spm oort t b 11 Illinois Central obl in goud 4 1021 Louiev k Na hvilloCJert v aand 4B Meiioo N 8p Mij Uhyp o 6 101 10 Miss Kansas T 4 pet pref aand 10 N Tork Ontario West aand 12 dito Penns Ohio oblig 6 101 72 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 71 8t Paul Mlnn k lilanit obl 7 109 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp ü B 29 Canada Can South Cort T aand 42 Vi C Ballw k Naï Ie h d 0 O 14 Aouterd Omnibus Mij aand 1 196 Rotterd Tram g Maat aand 201i i NlD Stad Amsterdam aand 3 106 8tad Rollerdam aand 8 107 8 L9I1 Stad Anlwerponl887 108 Stad Brusaol 1886 108 HOKO Thei 1 Hegullr Gesellsch 4 117 OosTBNR Slaatsleening 1860 B I 123 K K Oost B Cr 1880 3 j 166 30 apANje Stad Madrid 3 1868 i 3B i N B V r Ilei Hyp Spobl C4 rt 1 1 2 ADVERTENTIEN 1 Heden overleed tot oase groote droef B 1 heid Olie innig gelietd Zoontje UÉRA D 1 1 in deu ouderdom van 4 maanden B 1 U C ROES 1 1 Daife N 1 1 A W KOES 1 1 Gouda 25 Juli FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Chemische Wassoherij II C PPE IIEIi lli it 19 KrulgliaiU Itotterihim Öebreveteerd door Z M den Koning der EJelgen Boofddepöt Toor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor liet atoomeu en verven vau alle Heerenen üamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom l van pUche mantele veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd ot geverfd worden onschedel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de priiieu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu eene week VRIJE PAAEDENUAEKT Zaterdag 17 Uctober voor boTengenoemde TUERKING zgn verkrijgbaar by A BRINKHANJE ZM Prijs pet lol f l lolMi voor f 10 By plaatsing der loten Ie en 2e Prijs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAABDEN Wilt mwrnvin tegen Jloht Rheumatiak Lendenpynan kortom Apker PaiH Expeller tegem pyaaii vaa allerlei urd y f is m t hat knti HU aan m wenden tefsn CiMpyn Hooldp JD n Teiteadkald yHl iHMt du Btevdfl in iodar halsgecln dën Sg AnkBrPaiiKExpelier Pt h 60 cent 76 oent en 1 i d tUHiih Voorhanden in ds msests Apotheken en b F A Slchtor t Co te Rotterdam Ta Gouda bü A WOLFK Markt A U4b eu DE LAAT en VAN SON npothekW Markt Assurantie MaRtsohappij tegen BrSt daclmde ui van 1845 NEDERLANDEN Xntnlien Anistrrdiiin Sopbmplein Kollerdain iiiilliluak 60 jravenhage NoboUirani ii llrrda Frinsonknde Alkmaar Lungeatraat iroiidkapllaal a ooo ooo Kescrvrs 1 200 000 Betaalde Brandücliaden u 500 ooo II UI KuUchtnij viiiiluit tliui gok ti en IN HQa AK Efl ecteii iu llraudkukl y oowel aU liiborilrls Wliikelgoedereii enz POIKE OUDE GEIIEVEE Herfei NIGHTOa P Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Als bewijs vau echtheid is cachet en kurk stemla roorzien vau den naam der Klrma P HOPPB SCHIKDAMMKB