Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1896

Woensdag 30 Juli J800 Mo 7089 35ste Jaargang Nieuws en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uit7 ndering van SZon en Feestdagen De prijs per dri maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i ÏEPiEESlil hrift pu ke beste SMET mVETJES y or een billijke prijs OCU HOM Niet Nieuw doch bekend MULLER S beroemde Wooder Uoolhor Standplaats tegenover den Ueer BlJSCH DOOLHOF t Oostcrsche üwaaltiiiii is weer gearriveerd Oeen InutaUe of yabooUing Qrootate genoegen en vermaak der KermU Wat tevens de hoogste lachlust opwekt VRn een ieder die daar bioaeo treedt en Ktch zelf af vraagt hoe kom ik er nit Het hrillante succes door die werketyk oorspronkeiyk DOOLHOP verworven nigitennt mij Ondergeteekande vertrouwt dat debg i val genoten in t vorige jaar hem weder in zoo ruimen in zul geachouken worden waartoe zich beleeld aaubeveett DEds Dw Ud MUI I ER EFrENTJBS De ondergeleekende GERABD WOLb S maakt aan het geëerde publiek van öouda en Omstreken bekent dat btj alhier met een yehetle nieuwe Hippodröm of Rijmanége op de KSItMIS geplaatst ie ieta buiteugewooit8 goede paarden staan teu dienste vau hetpabliek üok kan meu ryden en wel met 3 en 4 man gelyk op Kameel en DrommedariH bet Bobip der Woetttyn Het opstaan en liggen gaan dezer diereu met hunne beryders is r merkwaardig iicb aanbevelende GEHABD WOLI S NIEUW NIEDW Hel ELECÏRISCHE Vischvermaak Is dit jaar weder gearriveerd D NEDERLOF liet Wissel en Kffectenkanloor BAEENDS C 187 WARMOESSTBAAT bö den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEEN INUEN Uitvoering van 8peculatie orders tot de meest voordeeHgute conditHHt 1 Uitgave vau het Maandblad FORTONA f per jaar franco per post proefnommers kosteloos StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vuomchrift van den kon Univorsiteila Prof Oehm Hotrad Dr Harla Bonn hebbea sedert 60 Jaren al Tsrzacbtend middel tegen hoeaten faeesckheid en aandoening dor ademingsorganen uitsteekeuds diensten bewezen By spoedige afwisseling van wanao er koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 1 25 cent Alom verkrijgbaar Goudsche Harddraverij Vereeiiiging EEITDRACHT MAAKT MA CHT te Gouda Nationale Wielerwedstrijd EN op T7 ÏSIJTD CI 31 TTJLI 1S9S le nahiiddag 1 uur Namena het Beftuur O Vil HOUWENINQE President J C GöTTE Secretaris ItlaatschappIJ lot Exploitatie van Slaatsspourwegen lü Eiken DOHDERDAC van af 23 Juli 1896 tot nadere aankondiging van den Haag Kollerdani Maas Gouda Anislerdaui Wosiirrp wn en Utredit naar ArntieBi Velp de Steeg Dieren Bruinineii Zulphen en Nijmegen Prijs dor speciale rotourbiljetten voor bovengenoemde stations alléén voor dn op de annonces aangegeven treinen geldig 1 kl 2 bl 2 3 fcl i so De Sjiedale retourbiljetten worden aan de 5 stations van argitte veri oclit den gphcelcn DINSDAG en des WOENSDAGS lol s naniidd igs VI uur oor de e xcursie op den daaropvolgenden DliNDEItDAG UÊf Zie verder de nnnptak en Mrootblllettert DE HOLUNDSCÏÏE CREEIETBAM AMSTERDAM geelt Certificaten uit op de eolgende 5 ORIOXNSELE PEEMIEAAN DEELEN 1 orig Premie Aaudeel v i VrijoD Congo Staat vaa 1888 lioofilpryé fr 160 000 I orig i remle Aandool v d Stad BaH h U09 iro 60 000 1 orij Preniie AaiuletU d N H Ver Hol Witle Kruis 1818 f 25 000 1 orig Promio Aand e V d Koiiiukl SerïiBclta Regeering 1688 IV 100 000 1 orig l remie Aaiideel BoïilaoqB k Maia 1888 lire 200 000 trgcii maiindelUksche betalinKrn vnn 3 Oiimiddellijk na betaling vhq den eersten teniltju per poslwiasel ol in poslzc fls wordt tiet Certificaat met do daarl beliourondo noinmerupjcave toegezondon nu iu de kooper reoda gereobtigd tot deelname nan fttle trekklufen Tan 100 Prenilr Aaudeelen Uaandelijkgche trekkingsliJBt GRATIS en FRANCO Eersttrolgende trekking van de Premie Aac dealen van de N H Vereenlging Het Witte Kruis opl Augustuaek Hoofdprijs f 10 000 RaUireiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT AKERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Beschuittabriek stoom Automatlaehe Walaen Meelfabriek Fijn gebuild Water Tarwebrood vordt van de puiksle soorten tnrwe ver vaardigiT blijft hierdoor steeds overheerlijk van Smaak on is verkrijgbaar 1 plaat vorm gemarkt met eene snede over den rug in stuks van 4 et 1 eVi ot 10 ot 15 et 20 ot ea als WaterkadetjeB van 2 et Tulband wordt van do lijnste zuidvrnchten heste tafel naluiirboter eieren onverJ valaohta vollo beste melk eiiz gemaakt ia liierdoor een bijzonder heerrgk gebak hetwelk 1 I niet droog wordt en voor deze uitmuntende kivatiteii zeer goedkoop Verkrijgbaar I volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes In stuks van 50 ot 75 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wonlt van de boste en smakelyksta soorten roggo zonder 1 oenig vreemd bijmeugael gefabrioeerd ia hierdoor buitengewoon heerlijk van smaak zeer I gezond en voedzaam en Verkrijbaar 1 Kg 5 i Ct IVi Kg 8 Ot 2 Kg 11 ot 1 Kg 22 ct 6 Kg 33 Ot deze gewltihten behalve van I kantbrood worden gegarandeerd Fr ma Roggebloem wordt van de beste soortoa rogge gemalan is birr om met 1 warme melk en suiker of siroop aang mongd bijzonder gezond voor zwakken en zieken I en verkrijgbaar in Vs Kg pakjes van 7 ct Onae dépdtliouders mogen niet duurder verkoopan en verandeI ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen aijn nitsluitend verkrijgbaar bi onze dépöt houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besohilderd met de fabrieketitels en W H MEIJBSING Te OODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt i een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrH wonlnghuur matig vast loon plus flinke provisie en iranoo v raohten dor volle en ledige kisten tiouüa üruk vau A ilaiMitMAN Zoon 30 CENTS Tijdelijk aanbod A I stuks van de allernienvrtte VUOEi i DHACBTËN ip Komiek gebied waarvan de voornaamsten op muziek tvorden verzonden tegen toe ending vau bovenstaand bedrag aan postiv of postz Q DUESTIlA s Boekhandel Oosteratraat 6 LeeuAvarden 4 m j AHerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benerens £ ere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 tg het Wefeldkroemil Druiven llorsl BoQi Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek ÜË HONIUBLOËMc lA tt II l l van Schalk Co gevestigd te a Qravenhaye Geitn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vete en reracbillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de streugüte hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MëLUNTÜË doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen z jn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ l met gebruiksaonwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Oravenhage DBF Verkrygbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstat B 12ü te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewaicr Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uttspattingen is het Iwroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVAIlli G Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 ffulden Ieder die aan de verscbrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magaziu te Leipzig Neumarki 34 franco tegen inzending van het bedi ag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks it d Alliete maas eaiier der eerite bnitenlftndacbe fHlinekea over g noinflas loogcnnamde Leger Paarden Dekens nioetea tmgea doD spotiirija van fl 2 75 1 r Htuk worden uitverkorltt Dtza dikke onilijtbtre tf ken zijn zoo warn alt eea pels oa 140X190 om groot dna bei K heola paard bedekk Dd met wol opgenadd eo 8 br ede rttvepao yrim eea kleine partll vittewollene Slaap Dekens 01 140X190 om wefreti zem bleiue ixitita door vaklui bemirkUroi foat a lu letwoefsel aaagebodeoad tl 3 60 per stuk Koftm anders bet iluhli I W DvMclIJk tM brereD Im ii ren irorten o laac d TooniB itlr ir ii vtuiuUai K htt Mu oT Htrtf r r uu pniamt B HarY its atvlelltt Orooie iM t 81 BINNENLAND GOUDA iH Joli 1896 De Wielrüdersctob T A V E N U te Dellt hield Zondag haren jnarlykschi D wedstryd In de afd onderlinge wedstyd voir leden bebaalde de beer P Both atbier do derde pryn In de atJ laoftzaam rydso behaalden de hh C G Spit W Both en P Botb ret p de 1ste 2de en 3de prya Id de afd LaogepüpeD wedati yd behaalde de heer W Bofcb de 2de prijs Bij kou bpsluit is aan dr H A W Speekman op zyn rerzoek eerfol ontslag Terieend alf tferaar ann de rykH huogere burgefRcliool alhier De proteat nieetiog die Zoudtig vanwege den Nieuwen Nederlandschen Bootw rker bond alllier zou belegd worden om te proteaieeren tegen de honiing vao den II K Volltabood ia tot later uitgesteld omdat men geen geschikt Tergader lokaal kon vrrkrygan De correspondent der N R Ct te IJatarui riPiiit onder dagteekpiimg van giHteren Drio bataljons zyn naar Tjot Made rvrtrokken tol het oprichten eeuer varsterking Bi het dep lan koloniën Is ontfnngeu bet volgende vau gisteren geda tsekende tttlt gram van deu G G v N I betreffende kryifnverrichtingen io Atjeh Eergisteren verkenoitig io da 20 Moekim Bevolking rustig aan den veldarbeid Op den terugweg by Tjot Mantjftog door kleine heod n beschoten Gewond acht nulitairea beseden den rang vao officier Bii bet gevfcbt op 20 dezer waai aan de pretendent Sultan detJoam verloor de vyand 21 gennenveldeo en 18 gewonden Zooals men weet basta it er plan bet gebied der gtimeente Delft te vergrooteu door de aantrekking van omliggende irneenteu hetzfj geheei of gedeflteljjk Niet allen zyn er echter mede ingenomen Zoo hebbeo de ingezetenen der buurtfchap iDwarskade gemeente Vryenbaa een adre gericht tot het college van Gedeputeerde Staten van Zui I Bolland om gevoegd te worden by t gc meeote Nootdorp en niet by de gemeente Delft FEUILLETOM m w lï iiiii 18ft Hrt was eene bittere teleurstelling voor u toen die bank sprong zeide een der gasten Gg werdt daardoor totaal geroïneard niet waar Dat dacht ik in den beginne Men meende eertrf dat er geen shitliag voor iemand zou over blgvan maar de zaak is anders aitgeloopen Wij hebben meer dan vjjftig percent van ons verlies terug gekregen Ky hebben mg over de dertig daizendpood uitbetaald Over de dertig duizend poad De arme geruïneerde kolonel Bordiliioa I Squire Lester staardehem aau Margaretha zag Witftvd eo Fktith van ter zijde aan eo legde de hand op haar bonzend hart Wel dan moet gg een fortuin van zestig duizend pond hebbeo bezeten kolonel I riep een bejaard beer die Henry BordilUon in vroegere jaren gekend had uit Welk een aaozienlijk vermogen Waarom zouden wg onze gezondheid in lodie venlqten als wg het niet deden om fortaii te maken P vroeg de kolonel Ik verzeker u dat ik zoodra ik mqn geld had Oij zegt dertig duizend pood Buim Zoodra ik mgo geld had nam ik de terugreis aao om m jn geaahten vriend en nabestaande Squire Lester van een lest te ontheffen Op bet Museum van Kuuatnyverhetd te Haarlem ia thans teatooogestetd een aan de KoDÏnklyke Tapytfabriuk te Deveutsr geknoopt tapijt naar een ontwerp van H J Bouhays teekeoaur aan die fabnek en door hem geteekend als boapitaut op den curius tan toegepaste kunat aan de school voor koufitnyverheid te Haarlem De tentooDBlelliog Dr P J B Cuypers verheugd zich ïn een druk bezoek beoefenaars vao de meest verschillende kuostambacbten nit vele plaatsen van on land hebben de tentoonstelling reeds btzocht Aan het Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleeoeo wjj het volgende Ëen overzicht an bet gatal verptoegdeu lu bet Ziekeohins of 8t Cathariua Gatthuis vindt meu in da volgende tabel M V Totaal Op l Jan 1895 waren io behaodeliDg 8 9 17 In deu loop vao het jaar werden opgenomen h 30 88 TotMl der verpleegden U 44 105 M V Tot Ootsl werden Als herstüld 40 26 G6 Opoigenvertatigen 12 3 Overleden ü 13 10 23 54 38 92 Zoodat op deu laatsten Dec in behandeling bleven 7 t 13 Van de 105 zieken werden OgeDe k iudig en 45 heelkundig behandeld Van de 23 overledenen behoorden 19 tot de genee 4kundiKe en 4 tot de heelkundige afdeelmg Vaa de 13 patiënten die aan het einde van het jnar zich in het Ziekeobuis bevonden werden 7 rusnoen en 4 vrouwen geue6i krindig en 1 man en 1 vrouw beelknndig behandeld Tydelijk werden opgenomen 5 mannelyke kraukziunigen waarvan 2 vuur eigen rekening werden verpleegd Twee van ben keerden na korteu tyd hersteld weder huiswaarts terwyi de 3 anderen naar een kreokiiniiigengesticht werden overgebracht uamelyk 2 naar het Si Joris gesticht te Delft en 1 Daar het gevticht Veldffgk te Ërmelo Van de kraaroiuriebting is ook dit jaar geen gebruik gemaakt evenminafan de barak voor lydera aan bedmettelyke vlekten aangezien patiënten welke daarin zouden moeten zyn verpleegd leb niet aaunieldden Het aantal verpleegdngen tan laste vaa het Gesticht bedroeg 6132 voor rektiniiig der verpleegden of andere particulieren die voor ben betaaldeu iUen bij zoo lang alleen op zgoo schouders had gehad lig heeft zjjn lOon en zg no eoboon doch ter tot hiertoe moeten onderhouden en ik meende dat het hoog tijd werd dat ik hem kwam sfloasen Als ooit een blos van schaamte een gelaat overuren had deed het nu dat vau Qoorge Ijester Hoe had bij hen onderhouden Hg hul hen honger en gebrek laten tgden hg bad Ëdiifa haast van gebrek laten sterven bet was zgne aohuIS dat Wilfred zich van radeloosheid bgna in het verderf had gestort Iedereen ondervond eene pijnlijke gewdarworjing en lisdy Adelaide kleurde van schaamte zg zag Kdith smeekend aan Haar btik scheen te vragen stel mg niet ten toon Koo begreep Kdith dien ten minste eu zg stelde haar met een vriendelgken glimlach gerust Cecilia Dane gaf uitkomst Zij had hare krullen heen en weder staan schudden en kolonel Bordillion ep zjj oaogekeken terwgt zg bg zioh zelve overlegde of hg ar niet te oud en te gerimpeld nitrag om een gooi naar hem te wagto of dat zij dit alles maar door do vingers zou zien Herkent gg mij niet gg spreekt niet totmg zeide zy terwgt zij hem plotseling naderde Neen zeide kolonel Bordillion verwonderd Tenzij gg juffrouw Uarkaby zgt Cecilia Dane gaf een gil vaa 8 gt Juffrouw Harkaby was eene oude jongejuffrouw van v f en dertig jaren toen luitenant Bordillion op reis ging £ g was nu eens zeatiger Us kolonel tiad niet zoo gauw om het lange tgdsverloop gedacht O wat zgt gg wreed Eq Henry Bordillion placht zoo goed en zoo rrieodeljfk te zijn Ik herinner rag u seer goed al was ik maar oen klein mrii e Ik vreesde wel dat ffi C ly Daae vergeten a vao inwoners dezer Gemeente af 1 per dag 158 b van inwoners van andere gemeenten ii 2 50 per dag 7 c van gepeQMonueerde militairen gerekend naar het gagementabedrag ii f m ajaar 29 d van verpleegden iu hot BastedelingeD huis alhier 133 Te zamen B459 He getal verpleegdagen was derhalve avnnals bet getal verpleegden kleiner dan io het vorige isar Voor de patiënten der geneeskundige afdeeling werden 1181 en voor dia der heelkundige afdeeling 1832 recepten gereed gemaakt De kosten van die geneeumÜdeten zyn be grepen coder die van de Stadn Apotheek eu knncen dus niatafzoudertyk wordsn opgegeveo Door hei verleggen der buizen van de Waterleiding in het 8t Catbarina Gaatbuis aUmede door de aanfluiting der badkamers aan bet buizennet is in eene sedert lang gevoelde bohnefte voorzien Aan de badmrichtiug werden 55 baden i enomen en wet 13 door mannen eo 42 door vrouwen f toestand der gebouwen waa over het algemeuu bevredigend bedden en liggingslokkwa verkeerden io goadea staat De genees en heelknndigo hulp werd volgens het getuigenis van Uegeuten met sorg en toe wydiog verleend terwyl bet peraoiieel met de ziekenverpleging belast reden tot terredaoheid liet College van Kegeuteo bleef onveranderd Io het College van Regentessen ontstond eene vacature doordien mevr de wed KoningSalomon Uuljgeiis die de Gemeente verliet haar ontslag nam Daarin werd voorzien door de benoeming van mr Noothoven van GoorRoest van Limburg De geneeskundige dienst by de trmeu verpleegd in hunne woningeo is opgedragen aan Gapieente Artsen die in drte wjjken waarin de Gemeente te dieu opzichte is verdield de armen praktyk m haren geheeleo omvang moeten waarnemen Zy zyn tevens dagelyks des morgens te 9 uur op het Gsstbuia voor ds StadB patiSnteu te raadplegen Met de gewone verloakuocüge praktyk onder de armen zyu vier Stads vroedvrouwen belast die ieder io de haar by bare loitrurtie aangewezen wyk weikuam siju Aau Mej L L van Bergen werd op haar verzoek wegens vertrek caar elders met ingang van den in April eervol ontslat als Btads hadt Ër de arme C oilia barstte in tranen uil t rwfjt het overige geeetacbap haar hartelijk nitlaohte Oagoveor gene week tater vielen de straten der ondergaande zon die deo weatelyken hemel ia eon gouden vuur loed hutden op een tsferral vol teven au l edrij ti beiil Tal van tedigloopers In kun i ondaoiach pak uitgedoacfat stonden langs den we tegenover bet kasteel Rescbaard een troep kinderen speelde op dan heuveltop De menigte die zich toowel uit nieuwsgierigheid als uit belangstelling vorzameld had was daar b een gekomen om de jongelui üane die vtn hun huwetijkstoertje terug kwameu te verwelkomen zy hadden husae reis moetoD verkorten omdat da krachten vsu lord Dane sterk afnames Ren reiswagea mat vier paarden l spainen waarop de wapens der Danes prykten kwam aanrijden Toen het rgtuig deu boek van den weg omsloeg ontwaarden William Dane en zyoe vrouw die ft in zaten de vertamslda menigte Wat noet dat beteekeaen P nep hij verbaasd uit Zie eons Maria I Toen zij verwonderd uit het rijtuig sag viel een bouquet fïjne koshloemen op haar schoot Het was juffrouw Havenabird die baar don ruiker toewierp Ik dsnk u Sophie ik dank a zeido zg tar wijl z j lich lachend voorover hoog William ik denk dat zjj ziofa hier allen verzameld hehiMn om ooB te verwelkomen Ja en ik kcb m nooit daokbsardsr fattend Vroedvrouw verleend In hare plaate werd Iwnoemd mej J Schipper geb Lens uit Wwap Ter StadS Apotheek werden ten behoeve van 1804 armen 13643 recrpteu gereed gemaakt wnaroüder 4396 voor perionrn die zich io bet Gasthnia en de Oestiohteo b vondea In het vorige jaar hedroeg het gebeele getal 13448 De kostaD der geneesmiddel en btiliepeu I 10U33 Men schiyft ait Utrecht De kermis heeft al de slechte verwachtingen die van baar gekoesterd werden ten slotte toch nug beschaamd gemaakt Al had ook de ervaring sedert tal au jaren de logezeteoeo geherd dat de Utrechtaohe kermis na eeu studentenfeest niets beteekent omdat don de dubbeltjes op syn dit jaar beeft d kermis die ervaring gelogenstraft de dubbeltjes scbynen oog uiet aopc geweest te zijn en haast alle neringdoenden sjin zeer tevreden over de gemaakte outvangsten De houders van kramen op het Janskerkhof verklaren onomwonden dat zy in vele jaren niet zoo n goede keraite bebbeo gemaakt als dit jaar Ko al waren er niet veel of zelfs geeoe tenten van eeoig aan belang die er waren hebben niet te ktatteu gehad Markwaardig is dat sommige koffiehaiobotidera eo daaronder da voornaamste wèl klagen Niet omdat zü bat niet druk geoo hadden in hnnue etabUsMmenttD veel te drnk zelfe zoo druk dat Zaterdagavond voor de ingangen van het Haagsche koffiehuis byvoorbeeld reeds een uur vóór de sluiting politieagenten geposteerd stonden om d beaoekers te waren Het was er meer dan vol maar de menscben verteerden niets y hosteu en sprongen an zongen en bestrooiden elkaar met confetti of slingerden da serpeotiDes door de zaal en braken met die lange linten tientallen fan glazen te gelyk maar s nachts by hat opmaken van de kas zag het er bedroevend uit ia bet kantoor des kasteleins Het ontroimen der koffiehuizen had zonder eenig verzet plaats Een flinke politiemacht trad de drok b zette oafé s binuen en op de eerste aanmaning an den inspecteur ol den hoofdagent verwgderden de bezoeken zich onmiddellgk Ook al weer een gevolg van bet weinig verteeren Niemand kon iu zyn oog volle glas een voorwendsel zoeken volle fleaseheu komen sinds de wyo tot degesobiedenia behoort hier niet meer voor üm nog even te blyven eo de soopera zyo in de laatste jaren np liet i loitiogaoQr zoo onverbiddelyk gestoord geworden dat men dit jaar maar in bet geheet niet genonpeerd beeft Ër lieerachtft overigens gedurende de gehaete gevoeld Zijt gg daar zoo i ankbsar voor f Ik zou veel liever itil ea ongemerkt te huis z n gekomen ü t is hoop ik een tesken dat mgn vaderbeter ts voer hij bedaard voort Ten mloate datb j niet zoo ziek is als ik vreesde Ach ja vergeef m mijne onnadenkendheid Wittiam Kie eensl daar is uw vriend Ben Beecher William Dane ag rond lot dat bg Ben Beecher in bet oog kreeg Toon groette hg hem met een gltmlncfa en een vriendelijk knikje en Ben werd vuurrood van trots Twee personen stotiden eetii szins van de overigen verwijderd de eene was eene fatsoeoiyk gekleede vrouw met eeno roods shawl en rose strikken op hare gele muta ds ander oen jongen in een fonkelnieuw pak met groote gtimmenfje knoopen bexet William Dans vatte do hsnd zgner vrouw en wees naar die beide personen Zie eeoa Maria 1 Shad eo Tiflw riep Maria uit Wat is zg opgeschikt I Het verwondert mg dat zij dien jongenbg zich heeft t Ik voor mg ben niet vreemd aan bet denkbeeld dat Bbad eer bg baar dan bij iemand andera hoort zeide de keer Dane Wat bedoelt gg William Hij lachte maar gaf gsene nadere verklaring lUt rijtuig reed langzaam ra statig tot voor de groote poon van bet kasteel en hield daar stil Tifledroug naar voren om ds jopgelui te tien uttstjfgeo