Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1896

het was lot de dag aangebroken zou zyn hoewel de manschappen van geeo uit cheiden wildfsa hooren Drie mannen liggen ibana met eenige lichte verwondingen ia het hospitaal Voor bet ergste vreezende hield de overste zoo spoedig mogeiyh appfil toen bleek het gelukkig dat geen enkel militair ontbrak By het aanbreken van den dag stormden de joogeox alweder naar de stallen om te zien wat er oog te redden viel De tier dieren die er oog lagen waren echter dood En toen bleek eerst recht welk eene rerwoestiug de windbooa had aangericht Van het kazernegebouw waa geen rensteriuit meer heel met balken ia bet zoo goed en zoo kwaad dat ging gestut om instorten te verbindereu T en vond men ook de kap van een der hooibergen op 300 M afstanda de verwoeste itallen en magazgaen waren slechts even zoovele boopen splinters en puin en het grooUte deel van den voorraad hooi eo atroo lag over de vlakte verspreid Hel eerste werk voor den overste waa voor een ander naobtieger ten behoeve zynsr mau cbap te zorgen Hg bezorgde een ouderko men in bet gebouw dat vroeger toen te MiU lingeu werd gtkampeerd tot honpitaal diende en om de daken der niet omgeworpen gebouwen die allen min ui meer beschadigd waren te belpen herstellen requïreerdon hy ef n der tigtal boeren uit den omtrek Het beleid van den overste eu de yver der manschappen wier kordaatheid en fiiokbeid hy niet genoeg wist te roemen leidden er toe dat de paarden dezen dag naar behooren konden worden veri rgd en dat de gewone dienst zoo min mo gelyk atooruls onderging De windhoos heeft blykbaar slechts een betrekkelijk klein deel van het terrein geteisterd Oeeu 500 meter ver staat eene boerdary waar men niet den minaten overlaat van het weer heeft gehad echter is op den weg van Amersfoort n ir Millingeo menige boom ontworteld of door den bliksem getroffen De overste Veralujs gnut de ramp van eergisternaobl danig ter harte daar hy uu sedert tien jaren directeur van bet reotontedepot een groot deel van wat daar was als zyn eigen werk mocht beKchouwoo Maar hy is dankbaar dat bet ka ernegebonw stand hield waardoor zijue mnuKchappen bewaard bleven en ook dat het onweer niet enkele dagen vroeger is tosgebarsten daar ei toen viermaal zooveel paarden te Millingen in depot waren A floop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 28 JÜLT Perceel 1 Woonhuis aan de Turfmarkt H No 35 f 5800 opgehouden Perceel 2 Woonhuis hbo de Karnemelksloot rt No 534 f 2775 k A Rykaart Mt te Ouderkerk a d IJaet Perceel 3 Wiokelbuia aan den Langen Tieo deweg D No 53 f 2800 k C P W Desaiog Perdet l 4 Koffiehuis met vergoouiug in den Molen werf B No 31 f 2770 k K G van Buurea te Beead Pereeel 5 Weiland in de Voorwillens f5500 k C Erhervald Perceel 6 Weilaud in de Aobterwillens i 1700 k J Erberveld Aan het VERSLAG betrrffande de Qaifnbriek der Gemeente Qoiida orer 1895 oDtleeoen wy het eigende Ten behoeve vim d irBalTerlichling zyo io het afgeloopen jaar 5 lantaren bygeplastit zoodat bet aantal thans 328 bedraagt wiartau 200 xoogeoaamde doorbrander dsgelijki dieast dcen Tan lonsondergang tot zonHopgang l25 roet sonioodergaug ontetoken eo ta middernacht uitgedoofd worden terwgl 3 lantaren bü de waterkeeriog taoge den IJisel nangebrnoht alteen bij hoojwwtffr branden ülrecte SpoorwegverblndiDgen mei GOUDA ZomerdleDSt 1896 AangevangcD 11 11 18 18 11 16 1I M lt 8t 18 48 18 88 1 44 4 8 4 16 HOTTIllDjt 11 8 O U D A 11 80 10 4 10 11 60 11 17 11 08 11 47 GOCDA DEN HttO 1 87 10 18 10 48 11 1 18 18 11 88 1 17 8 47 4 48 t U 6 84 7 14 7 4a 8 18 8 64 t 64 U l U 11 40 4 87 8 01 10 08 11 11 11 4 8 08 8 11 10 16 11 16 l OS 6 10 8 88 10 17 10 48 11 80 11 46 11 48 1 08 1 67 4 17 6 16 6 61 8 11 7 44 8 81 8 68 i lS 10 81 11 48 SOl Sa VTllCRT 7 16 8 09 9 11 10 19 10 67 11 88 1 10 8 17 U 14 1 87 11 11 1 46 8 84 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 3 60 10 17 10 84 10 41 11 07 A UB TOD AM SOU BA 9 10 41 84 1 68 4 4S 8 18 7 46 8 46 11 10 JI U MS 8 4 ♦ 11 1 e O UI k k USTIIIOAH a uU 8 87 8 11 g 61 10 67 11 10 4 11 6 10 7 61 10 11 AiutasdaM att 8 14 10 8 1 1 1 8 11 8 80 8 8S 1I N 10 80 kermu Mb goed vrooiyke lUiiiiDiDg Men prong n d nsU gezameolgk ovtr het gs lokkig dro e kermiipleio tlsot fttle kArmübazoeke lot ééoe groote eesdrsehUge familie bchoordeB en iiltfl hMreo ro damei w reD toornen vkd panweTeereo w i irmp le ii 1kaoder ftllergeMlIigit ïd het gezicht streeldpn £□ nu de Utrecbtsche kermis uiat zoo aardig begint te worden na begint men haar oog meer io te krimpen Het rotgeod jna gaan er □ og weer rier dagen af Dan begint z Maandag om Zatardagi daaraanrolgead alweer te eindigen 0 itryd orer de brnikbaarheid der nieuwe geweren is oog niet uit In de Tel c wordt du de heer De Ratt weer tegeogaiprokea door 6 N die ten aautien van de hoofdzaak de beweerde gebrekkige greodeUluiÜDg van bft MüDnlicber geweer ecbrjifi FraDecbe Doiticbe eo UiiMiichu tecbniicfae militair commissiëo zouden deze afgekeurd hebben De Frauicbe commieiie s Toor eeo deel oit Chtletuie e uiet vakmaoneo sauiL Dgeiteld waaranci eenige Fraoache offioiereo wireu toegevoegd Dn proeven werden te Ver aillea voor de ChiieeiuBcbe reg eriog genomen Daarby is niele gebleken omtruDt bet defectaeuae der nieuwere MUunlicher grendelsluiting Tevens vermeld ik bet droge feit dat thanii Frankrgk na herbaalde vrucblelooze pogingen om het Lebel op de hoogte van zgn tgd ta brengen tot het beelnit komt eeo nieuw geweer noodig te hebben eo de eerRte proeven die nog in gang zgn en waarvan de aitaUg nog niet bekend is plaati hebben met on 6 5 mM M nnlicher geweer vDaiteehland heeft aan zyn M 88 7 9 mM MaaaUoher gew er denzclfden grend l ala w j aan one 6 5 Deze grendelituitiog is daar dna niet afgekeord iotegendeet Duitschland i nog tevreden over sgu geweer en bad alleen gaarne een kleiner kaliber van hetzelfde sy teen Onze grendel ie naar den door Duitech land aangenoDiene geoonntrueerd en behoudeus kleine verbeteringen waarom we deo onzedau Qok wel k vflrbeterda Duitsohe grendetelultiogc noemen lettertyk dezeltde Rusland wilde absoluut een grendel zoeder sehroeveu hebben die bet dan ook genomen heeft zooall de heer De Rai lal zien indien by zieh de moeite wil getroosten het nog in aanmaak zyn ie 7 62 mM Masiine geweer ter hand te nemen Yan eeo Münnlieber sluitiug was bier zelt i geen aprake tOver de Ooatenrykecbe grendelaluiting M 1888 90 aprekend zegt de heer De Raa dat dese bebondena zeer geriiige wgzigiDgen detetfde ia la die onzer geweren M 95 Znlka ia ook ten eenenmale onjiiivt Ze lykt er niet in het minst op Sleobti den naam op walken de heer De Ros by het lezen van eaa of ander opatel ia afgegaan hebben ze gamaeo Het ia dui den beer Da Raa oiettegeuitaande hy oter ona geweer schryft en zelfa dat wapen met die van buitenlaodache mogendheden durft vergtiyken ten eenemale onbekend boe deze buitenlanden er uitzien Dat ware toch niet veot gevergd van iemand die in bet belang van bet legert over deze kweatle tan oordeel durft vellen Het Ooatenrykache geweer Miinnlicber M 1888 90 van 8 mM beeft toch a rg valblokaloitioft welke in den tegen woo rdi gen tijd eroordeeld ia voornamelijk wegene bet moeilyk inbrengen van den grendel en het niet aymmetriach opvangen van den terngstoot waardoor in dit geval een groote verticale ipreidiog ontataat H Ct Omtrent bet onweer dat eergiaternacht bet remoote depot te Millingen beeft geteisterd wordt nog het volgeode bericht Niemand weet met zekerheid te zeggen boe laat bet wae toen te midden van het hevij e onweer dai over de oitgeetrekte beide woedde D windhooa van buiteogameene kracht het 8 10 1 47 8 64 9 1 a ic 7 7 7 1 7 48 T it t st i i7 ot 1 14 SO 7 Oouda Maordreeht Kiaawerkark OapaUa Eottardam t lO t lt t it i SI 7 48 Eottardain OapaUa Hiaawatkerk MoordriAt Oooda Gokda 7 80 8 18 Üav M 7 41 8 47 l ZaRW 7 88 8 68 Toorb 8 07 1 08 aHaga 8 18 18 10 7 Uolda 8 SS Uudew 6 60 roardaa 6 6 8 11 Vlnakl 8 18 8 88 ganscho remontedepot met geweldigen schrik deed ontwaken De manachap er lagen ongeveer 50 man in dn kazerne gaat te Millingen vroeg naar bpd en wat er in dien oaebt gebeurde liet ni t aan tyd of uur denken £ n vreeaalyk gekraak joeg alle man uit het bed de wanden vao bet kazernegehouw onder den drtik van den wind bezwykende begonnen naar eens zijde over te hellen Men wilt uiet wat er K door de venstera zag mfn den hemel lu vuur maar overigens werd het uitzicht belet oor het kalkstot dat de zaal al met eeo nevel volde Allee drong naar de deur in dolle vraea voor instorting van het gebouw Met vereende krachten moestun de mannen de bnitendear openwerpen die scheef verwroogpn was en zich juist aan de wind ijde bevoufl Baiteu gekomen begreep men door het klagend gebionik der piarden dat er iets met de tallen gebeurd moert zgn Man vond vierder atalgabouweu vernield ingestort en onder de puinhoopen lagen vyftig paarden tnasoben de neergestorte balken vastgeklemd en binnekend van pgn en angst Maar er waren ook drie atatwachta in die gebouwen geweest Gelukkig badden deze zich konnen redden De woede van het onweer had bon dun alaap uitdeoogen gehouden £ n op bet oogenblik d t de windhoos de gebouwen aangreep bevonden zy zich gelukkig in de fouragekamera die gespaard bleven Om zich te bovryden moeaten zij de pano u van het dak slaan en zich tneschen de binten do r naar buiten werken Als bezetenen renden deze mannen naar bunne makkers om hulp en toevlucht biddend Vier stalgebouwen en drie mngazijnen en nog een gebonw dat tot amedery was ingericht waren door den wind plat tegen den grond genmoten eo zea hooiitcbetven en vier atroobergen waren vernield zulk pene geweldige kracht had de wind ontwikkeld dat later da kap vau een der hooibergen op een afftand van 300 meter werd teruggevonden Het gaoacbe terrein ligt nog bedekt met bet hooi en het atroo dat door deo wind werd opgenomen en verstrooid In bet stikdooker vingen de mannen hunne pogingen aan om de aarden te bevrijden de dieren wafen in zulk een angst i n ellende dal zij de handen lekten der oavaltristeu die het neergestorte en tot splinters geslagen hout giugen wegruimen Hon gehinnik zegt men vervoJde de lucht van zulk eene w eklachtdat meer dnn één oavaleriat zyn leven waagde om dezen dieren te hulp te komen Men modst hun roskeloozen yver betoomeu reeds waren er enkele door het puio tusscbeu de paarden gevallen wur zy elk oogenblik door de boeven der apartelende dinreo getroffen konden wardJMi Toen moeatan de anderen weder aan bet werk om deze bunne makkers te redden Daar waren er die zoo tnsachen balken eu binten beklemd waren gemakt dat men het boot moest stukzagen om ben uit hunne gevaarlyke politie te knnneu verlosaen En al dat werk geschiedde in een noodweer ala nog nimmer is gekend in eene duisternis die niet toeliet eene band voor oogen te zien Daar klinkt een schreeuw van pyn en angst men beeft eeu der jongens die tusschan het boot zat in den nek Kezasgd Maar dezelfde knaap eiadelgk goed en wel bevryd deukt niet om eigen leed sn helpt alweder mede by bet loawerkiu der paarden 1 4 10 80 10 67 11 4 ll U 11 10 8 88 11 88 tl 18 81 1 81 lO tl 10 10 10 11 lO St 10 48 10 4 8 11 tl 60 lO U 8 66 7 10 7 18 7 19 8 48 04 6 17 8 86 6 07 Het ia zeer zeker aan bet goede haft en den yver der vyftig mannen te danken dat slechts vier van de vyftig paarden ooder het pain begraven bleven en den geest gaven Men moeat de dieren binnen de omheiningen van bet depot aanvankelyk aan zich zelve overlaten Zaven paarden ontanapteu en ontvloden over de heide de plaats dea onbeils Vyf zyn er reeda teruggekomen of opgevangen de beide andaro zullen zegt men spoedig terugt evonden zyn Drie dier n hebben ernstige kwetsuren bekomen en omtrent enkale andere verkeert men nog in oncekerheid Het reddingswerk werd op den daar zoo gevaariyk dat da directeur van het d pot jhr Van R igeraberg Versluyi bevel moeat geven alles te laten gelyk D 51 lantarem itaand op da Spoorwegitrut dan Kleiweg de Hoogitnat de Markt da Wijdatrant met de Dobbala Baart de Ood en da Waathafen ign awlart 1 D i mb r 1895 bg wgr Tan proef van braadera roor Aaer gasgloeilicht roorzieo Daartoe werd eeo OTereenkoiost aangagaan met de Nader landseba GaagloeilichtMaatiebappg J Siltea te Ratierdam die op zich nam da inatallatia dar apparaten t leraren foor 7 50 en or het onderbond daatonder begrepen het aeboonen ontdooid bonden gedurende éia jaar zorg te dragen oor f4 per lantaren Het gaa roor de atraal rarlicbting werd galarerd tegen den prga an 4 cantan per M zgoda 4 minder dan in vorige jaren iWvendieii werden door da Qemeante geraatitoeerd de loonen van de lantareoopfitekera eu de koaten van onderhond en vemieowing der lantarens met die ran de boven den grond gebrnikta fit inga Het gasverbrnik roor de atraalTerlichting bedroeg in Jannari 23883 U Februari 19254 Maart 16795 April 12826 Mei 10741 Jnni 8643 Jnli 9912 Angnstut 12755 September 16014 October 20217 November 23009 Dacamber 23407 Totaal 197456 M Gaspkoductik Geproduceerd ward in Jannari 121790 M Februari 97880 Maart 92980 April 69910 Mei 56460 Juni 46720 Juli 52550 Angnstns 67920 September 76050 October 104340 November 118470 December 130050 De totale productie waa dual 035 120 M Ter verkrgging daarvan werden gebruikt 6166 H L Ëogelaebe 39152 B L Duitacha en 92 H L Cannelkolen te zaman 45410 H L ol 3 632 800 K G De prudootie bedroeg minateus per H L 22 78 M o per 100 K O 28 48 M toodat het rendement nagenoeg galgk waa aan dat over 1894 verkregen Alteen wa bat gebruik van Cannelkolen slechts 92 H L tegen 1576 H L io het jaar te voren Van de 45410 H L sternkolen rsrkraeg men 60792 H L aokes de voorraad op 1 Januaribedroeg 4631 Toteal 65423 H L cokes Daarvan werden gebruikt voor de varen in de ovens 14200 HL voordaa oomkatels 3550 voor de calorilèrea eo da ammoniakiabriek 2483 Verk zgu ala cokea 42563 gruis 2160 64956 H L cokea zoodat op 31 Dsc nogio mag waa 467 HL cokea Er werden ia het afgeloopen jaar 11267 H L of ruim 33 pCt meer verkocht dan ia 1894 welk teit gevoegd bg de hooga prgzen die bedongen konden worden de inkomsten uit den verkoop van cokes roortvloeienda aan zieniyk deed atggen Van 100 KQ leenkolen verkraag mea 66 K Q cokea legto 62 K U in bet jzar t 1 Nel 7 U Tyd v B Greenwlcb 1 18 8 60 7 61 7 6 8 8 8 18 8 11 6 81 4 60 4 67 6 4 6 11 1 10 1 60 S 87 8 10 4 7 10 8 6 8 7 85 6 8 3 44 7 30 4 40 4 80 4 67 6 04 6 10 8 47 8 17 87 8 84 41 6 47 87 10 4 10 11 10 18 10 17 144 1 64 8 01 8 08 1 14 4S 47 84 10 01 10 07 7 46 4 17 DEN 10 84 HiAO eOl DA s Hage 6 617 80 7 43 8 S0 1 9 4810 1111 8611 111 88 1 44 3 40 4 04 4 38 6 17 117 18 7 68 IS 6S Voorb 6 67 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Z gw ll 10 81 1 66 4 68 80 94 Zev 11 10 48 1 0 6 04 89 6 Gouda 8 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1 10 84 11 06 11 611 17 8 14 4 08 4 816 16 6 47 607 48 l 10 1O10J8 Stoal te Bleiswnk Kraisweg en Nootdorp Leidsehendam ea Heksndorp 11 T E O H T e o D D A 7 60 8 0 07 10 S4 0 18 10 84 8 11 8 41 9 49 11 10 atreoht 8 SS 7 60 9 81 Woerdaa 8 68 8 11 üadewater7 o 8 19 Goada 7 11 8 81 9 84 10 10 10 10 88 11 88 11 60 8 08 S 6S 4 46 8 88 10 18 11 66 4 18 88 10 81 4 14 7 18 8 1 AKatardaafi ode 7 M 10 44 11 1011 11 1 11 8 46 4 87 6 17 7 0 voren Dit vanohil ia voor ean deel toe ta chrgven aan de mindere vergruizing de cokea werden namelgk vlot vóór de vuren verkocht en behoefden dua niet eer t naar het opan tarrein ta worden getransporteerd waardoor verkroimeling ward Toorkomen Voor het distilleeran van 100 KG staenkolen werden 15 6 K G cokea als brandstof gebruikt tegen 18 8 K G in 1894 Bg deze berekening naemt men aan dat 1 H L ataenkolan 80 K G weegt en 1 H L ookea 40 K O tarwgl het gewicht van 1 H L cokss zooala dase hier verkocht worden 42 en niet 32 K G bedraagt Uit dsza ogfers wordt de gevolgtrekking gemaakt dat da Klönnagene ratorovens goad blgveo voldoen en dat da reaaltateo op de fabriek verkregen zoowel wat de gasproductie betreft als wat aangaat het hrandslofverbrnik mede tot ds beste behooren dia men hebben ksn Bulteolandscli Uverzlcht Het doel van de varkieziogien in België was het halverwege hernieuwen van de provinciale raden proviociale staten Er waren 326 plaatsen in lil kantons 103 altredeiide leden 97 olericalen en 6 liberalen zijn berkoieu verklaard omdat ze geen mededinger tegenover zich hadden Van de clericalen die zooder herstemming zyn herkoaen behoorden 34 tot West Vlaanderen 19 tot Oost Vlaanderen 15 tot Limburg 10 trt Antwerpen 7 tot Namen 7 tot Brabant 3 tot Luxemburg en ieder één tot Henfgoowen en Luik van de liberalen behooren 4 tot Luxemburg en 2 tot Henegouwen In 69 kantons is gestemd voor 223 zeteU Boewei de volledige uitsUg op t oogenblik nog niet bekend id is het zeker dat de meerderheid niet om zal slaan in acht vsn de negen provincies de clericalen lullen gelyk men verwfcektle meester blyven in de Beide gedeelten van Vlaanderen iu Antwerpen Limburg Luxemburg en Namen terwyl in Henegoiwo en Luik de anticlericaleo in de me rderheid blyven Da groote gebeurtenis van den dag is de val van de clericale bestendige deputatie gedeputeerde staten van Brabant De provinriule raad van die provincie besiond uit 48 cleriealea 41 liberalen eo 2 socialisten De cleriealen hebben uu te Schaarbeek drie zetels verloren twee san de liberalen en een aan de socialisten eu bovendien te Waveren een aan de socialisten Te Anderleebt ia maar éen clericaal herkozpn een aftredende clericnsl en lideraal komen in herstemming Al mochten by de beretemming allebei de clerio ile candidaten worden gekozen dan is er in de provincie nog een anticlericale meerderheid Eeu stem meerderheid is wel weinig maar genoeg om de bestendige deputatie ten val ie brengen In de overige kantons van de provincie Brabant is geen verscbuiving in de partyen Opmirkelyk is verder de vooruitgang van de liberalen iu enkele Henegoawsche en Luik scha kantons die socialistische vertegenwoordigers hadden De aftr tende Boeialisten komen in beritemqiing te Bergen Seraiug en in Bnkele andere minder beteekenende kantons en rr is kans dat de liberalen bet zullen winnen aangezien zy ean beel eind voor zijn In de hoofdstad zyn alle veertien liberalen gekozen met gemiddeld 20 700 tegen 15 400 stemmen op de radieo socialisten De derica len hadden geen candidaten gesteld Te Antwerpen is herstemming tusecben den liberaal 24 000 en den clericaal 23 000 da socialist bad 4000 stemKen Te Meohelen komen de zes aftredende clericalen in herstemming met zea liberalen en deze zullen waarscbynlyk met behulp van de Bocialiiton de overwinning behalen Te Luik ia herstemming tnssoben een socialist en een clericaal De eenige sobaduwiyde ia da nederlaag van de liberalen in eenige Lnxemburgscbe kaatone mat name verliezen ay twee zetels te Marcbe an eeo ta Étala terwyl zy er maar Ha winnen te Sibret Bovendien komen elders in da provincie aftredende liberalen in herstemming De Christelyk democraten die candidaten baddan gesteld in de provinciën Antwerpen en OostTlaandereo hebban het overat afgelegd Te Aalit zien ze oodanka den stenn van de liberalen de clericalen winnen met 1500 stemmen te Grammont met 3000 te Ninavo met 180U en te Brecbt met 2200 De Engeliche regeering heeft eeo crediet van £ 50 X geopend voor de deelname van Ëngelicbe indnstrieelan aan de BraHelacbe tentoonstelling van 1897 De Fransche ond minister Jnlea Rocbe wekt in eea artikel door Figaro opgenomen zyn ludgenooten op took eeo bezoek te brengen aan de groote teotoouitelling dia deRuasiscbe regeering te NiajnjNovgorod beeft gaorganiaeerd Hat is een der merkwaardigste steden van RusUnd wier ligging aan de samenvloeiing van Wolga en Oka buitengewoon safailderachftig moet apo Napels Cooetaotinopel Stoekholm en Edinburg i n wellicht de eenige steden van Europa die m schoonheid van ligging Nisjny overtreffen Sedert taog is de stad be roemd door baar kolMsale jaarmarkten die steed in de maanden Jnli rn Auguntos gebonden worden Nisjny beftaat nit een hovenen een benedenstad bet gezicht dat men van het Krerol op de beide rivieren asu den voet der hoogte geniet wordt als buitengewoon fraai beschreven De organisatie der tentoonstelling is grootendeels aan den minister Witte te danken door ryn energie verrees op bet schiereiland dat de beide rivisren vormen als t ware een nieuwe stad Aldaar prykt ook de tentoonstelling die een eel grooter terrein beslaat dan de laatste ParyHcha expositie De vlocht der Huasiscbe nijverbeid in de laatste 15 jaren bescbryft Jules Hocbe als wondrrbaarlyk groot Metallargie ceramiek geweven stoffeu scheikundige preparaten lederwerken pelterijeo porceletn majolica glas eu tal van andera producten toonen de eervolle plaats aan die Ruslands nyverheid zich veroverd beett Op landbouwgebied is mede aan giudschen Wolgaoever zeldzaam veel merk waard ig te zien Maar vooral zal de Enropeeiicbe bezoeker getroffen worden door den aanblik der Siberitcbe paviljoens Jalee Rocbe zegt dat van de 38 mdlioen Franecheo niet veel meor dso 38 man by t booren van den naaiu Siberië aan iets anders deuken dan ran eindelooze ysbergeu en sneeuwvelden Men weet niot dst datzelfde Siberië ootzaglyke streken bezit die tot de vruchtbaarste der wereld behooren Daar zyn onmetelyke wouden van onscbat bare waarde daar is eeu ongeboorde miueralogiicbe rykdou die slechts op de hand van den nijveren ootgiuner wacbt Men weet dat da Czaar door deu aanleg van den Biberisehen spoorweg de band aan t werk ge lagen breft Nog enke e jaren en Sikerie s rykdom zal Europa verbazen waarvan men opdetentoouBtetling als t ware de voorproef krygt De 8chry er wyft nog op een ander gebied niet zoo groot maar toch altyd nog even groot als Frankryk en Italië samen namelyk op den Caucasus Ook daar ia eeu natuurlyke rjjkdom opeengehoopt dia mede biunen kort tot open baring zal komen Bovendien is de Caucaau een land van zeldzame sclioonheid met een uiterst weelderige Flora Te Nisjny ontvangt men ook van dat scboone land een indruk Van de rol voor Rusland is de toekomst weggelegd krygt men aan de oevers der Wolga een wel nog schemerachtige maar toch grootBche voorstelling Als hetoumetelyk keiierrgli tut volle ontwikkeling zat gekomen zyn dan zal men daarin den tegenbauger inden van Columbus onitarfelgk werk de ontdekking van Amerika De kans dat er nog een derde caiididaat vüor het preside utsobap der Verenigde Staten zoo gesteld worden door de good demooraten wordt met deu dag grooter De heer WiUiam G Whitney heeft een verklaring oitgevtiardigd waarin hy zegl dat naar zyn meeuing de jongste gebeurtenissen in de bonding der repoblikeiniche leiders de benoeming van een derden candidaat onvermydelyk makeu De toestand is thans veol slecbler dan tien dagen geleden de republikeinen toonen met op de hoogte van hun taak te zijn zy hebben de gflegenbeid om bet tand aan hun zyde te krygen niet aangegrepen In het Oosteo Bcbynt men nietHdoordrongen van bet gewicht der vryzitverbeslolten van Cbicagn De Popolisten hebben zich by de zilver democraten aangesloten da scjieidiog in de democratische party is voltooid En Mc Kinley hou lt nog steeds redevoeringen over de tariefquaesiie die door niemand meer als een der boofdpnn ten van den verkiezingsstryd wordt beschouwd Ooder die omstandigheden acht de beer Whitney bet noodig een democratise hen soundluoney candidaat te stelten en daardoor een einde te maken aan de noodzakelykheid voor de democraten om te stemmen voor Mc Kinley en bet beginsel dat by en zyn vrienden voorstaan De verantwoordelykbeid hiervoor valt terug op Mc Kinley eq de repabtikeinsche leiders die de hoofdzaak uit bet oog verliezen voor de op partybelaogeo gegronde bijzaken De beslisssing mag met lang verschoven woiden meent de heer Whitney waarschynlyk zal zy geschieden op de conferentie der gond democraten die gebonden zal worden den 9den Anguslus te Indianapolis Verschillende bladen zyn het niet eens met deu beer Whitney De San zegt in een hoofdartikel Verdeel om te overwinnen zeggen de democratische voorstanders van een derden candidaat maar wy veggen vereenigt Q om te overwinnen c En de Recorder Indien de democratische leiders een derden candidaat itellen sullen zy de kracht der sonnd money party verbrokkelen en de verkiezing bevorderen van Bryan en Sewall f De Herald bevat eea hoofdartikel gericht tot de epoorwegambtenaren om hen aan te raden da party der Hoood money candidaten te kiezen Het blad zegt Stemmen op Bryan zon ongeveer zyn ow salaris met de helft verminderen eo als gy niet dwaas zyt zyn wy er Eoker van dat gy mtt de rest van bet milHoen spoorwegambtenareo tolt stemmen voor een eerlyken dollar De Commercial Advertiaer vraagt aan den Berald bet bewys te leveren dat de salariuen dar ambtenaren znllen lyden door de invoering van dan zilveren standaard De Mail and Ëxprefs iet uiteen dat ieder burger belang beeft by een gezond en vast mnntsstelsai en wekt daarom op de verkiezing to bevorderen van Mo Kinley die zich voor snik een stelsel verklaard nieuwe prachtige L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkn slolkr iV 91 loov 100 100 100 83 8 63 68 8 8 98 lOS lO Vie 0 n u iO SO 110 94 iO 100 ar 48 565 23 OC I 58 101 01 138 49 lOl 100 187 100 74 V 109 91 20 1 8817 10 50 BS 1 V 98 69 H l 101 Kil 100 l 144 186 lO Vl 11 4B Hl 10 HlVt H 101 71 78Vi 109 29 41 14 1 01 IO 107 10 108 117 188 16 as lis U JULL NR0ZR1 AND Cert Ned W S l a dito dito dito S dito dito dito 8 HoNOAK 01 I Goud 1881 8B 4 tauk liitobrijving 1862 81 5 OoSTZNK Obl in papiü 1868 dito in silver Ï8Ö8 5 Poanoii Oblig met coupou 3 dito ticket S KusLikNi Obl Biaoenl 1B94 4 dito eoons 1880 4 dito bij Roths l8S 4 ditobijKopel88tf 0 4 dito ia f oud leen 1883 dito dito dito 1884 h SulHU FerpeL acbutd LS6I 4 TutïziJ Oepr t onv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leeniax tenet ZuidAfz Hip v obl 18926 Milioo Obl Buit Sob 1890 8 ViKliUBLA Obl 4 onbep 1881 ifSTKaU4H ObliKstien 1896 3 BoTTzaDiLH Sted leen 1894 iJ Nzu N A fr HacdeUv aaud Arendsb Tab Mü Certifloaten DoaHaatsohappij dito Arob Hypotbeekb pandbr 4 uU Mü der Vorstonl ud s Gr HyootHetikb psudbr 8 i Ksderlaodsohe liank aand Ned Handelmaa h lülo N W Il Fao Hyp Ii pandbr Rott Hypotbeekb pundbr 3 i Utr Hypotbeekb dito SVi OuetaHa Ooit Houg nnï sand EvsL Hypotheekbank paodb 4V AlUaiKA Equit hypoth paodb 5 Uaxw L G Fr Lion curt 8 fïiD Hoil lJ 8poorw My aand Mij tot Expt V 8t Spw aand Ned Ind SpoorwoRna aand Ned Zuid Afrik bpm aand 8 dito d lo dito 1891 dito h tALli Bpo orwl 1887 8 A Kobl 8 Zuid Iu Spwmij A K obl 8 PoLiK Waraohau Woenen a od 4 EüSL Gr Ruif 8pw Mij obl 4 BstUtflhe dito aand Futowa dito aand i Iwang Dombr dito aand 5 Kurak t h Azow 8p kap obl 4 dito dito oblix 4 AmaiZA Cent Fae 3p Mij obl R Ohio fc North W pr C aand dito dito Win 8t Petor obl 7 Denver k Rio Gr Spin oert v a lUinoiiCeatral obl in goud 4 Louiav Il NashvilleOert v i ud Mexico N Spir My leh p o 6 Miss Kanaal v 4 pot pref aand N Tork Ontario fc Woat und dito Fenna Ohio obtig 8 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 8t Paul Mina k Maait obl 7 l n Pae Hoofdlijn oblig S dito dito Lino Üol Ie byp O B ÜAMAOA Gau Soatb Ceri v aand I Vin C Rallw k Kav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tnunweg Maats aand Nm Stad Anuterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Bklsii 8tadAntwerpenl8S7 S i 8ud Uruuei 1886 S s Hok Theist Regutlr Gosellsoh 4 OosTZHR Staatileeninf 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 8 8P4MJI Stad Madrid 3 1808 Nin Vtr Bet Hyp SpobI cert BargerltJke Stand GEBOREN 25 Jnli Thomaa oudart T van den End en F M Mea Johanna Adrivna onder J Stiaver ea C de Rgk Maria Wilhelmina ondera B Ziraera en S M ton Pienk 27 Laendert ondera K van üroningen en T Mea Antonia Wilhelmina ondera A P Hoeoaelaar en J an Roilen OVERLEDEN 25 Joli O B C J Roea 3 m M Spee 7 m 27 J M Signer 8 D LIJST van brievto geadreaaeerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Jnli 1896 n terug U nrkrggaii door tuuchaalioautvnu het poitkaotoor t Qoode Vertoodeo ren Qoada J KoogmaD Alkmur J Kooymeo EakheiieD Oiraehot Qoada t WiImii Slaelinea BilTenom S M S Bo s Rotterdem Wed Doremen Zierikiee C J t d LindeD QnreDhage Leeflaog Uooda Wakkier Rotterdam De Directenr ran het Poitkantoor VOESTKR Oudertrouwd ANTON D VAN VttEüMINGKN JOHANNA C BERKENKAMR Gouda 27 Juli 1896 Qeen Receptie ADVERTENTIEN Oudet eteekende bericht aan zyn geachte begunstigers van Gouda en Omstreken dat hy dit jaar met de Kermis met zyn fraaie naar de eischen des tyds ingerichte Poffertjes Wafelen Ververschingskraam is geplaatst op de Markt over den Haar OUFIERS Hopende evenals vorige jaren met eeu druk bezoek vereerd te mogen worden daar OEliAK en CONSUMPTIE mets te wenscben over znlleu laten My iu aw gunst aanbevelende heb ik de eer te zyn USd Dienitw Dien P TEGEL A AR Delicieou Hollandache Wafelen 7 ceut per tak Pofl ertjea 15 ceot per 2 dozyn N B Uestelliiigeti worden dearerkieaend n huia bezorgd Al bet gsbak wordt In lulvere ie qualltoit NatuuTboter gebakken OCU KOM Nipt Nifuw doch bekend MULLER S berucnide Wonder Doolhol Btaudplaats tegenover den Heer UIJ8CU DIHILIIOF ot Oostersclie Dwaaltuin Is wftr gwirrlveonl lü Geen Inutatte of NabooUing Grootste genoegen en vermaak der Kermis Wat tevena de boogate lachluat opwekt van een teder die daar binnen tro it eu zich zelf af vraagt hoe kom ik er nit Het brillante auccea door die werkelijk oorapronkelyke DOOLHOF verworven rugatennt mg Oudergeteekende vertrouwt dat de bgval genoten in t vorige jaar hem weder in zoo ruimen zin zat geachonken worden waartoe zich beleefd aanbeveelt llEda D Dn MULLER EFrENTJIBS NIEUW NIBUW m KLECTRISCHE Vischvermaak Is illl ur weder gearriveerd D NEDERLOF