Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1896

35ste Jaargang Donderdag 30 Juli J890 i o 7030 mmm mwm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Coarant g eschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Agentuur bjj de Firma Wed BOSMAHteGonda loiiila Priik lan A lll kM Zoon m LIES StandpIdMs GROdTK M RKT te Coud Hullandscli TnonKelgezelschait Directie M VttW MjÊKÊB van Amsterdam Woe sda 29 Juli 8 uur tot OPENING van het Tootif el 59 Opvoering Tl HtT HOE OUDER HOE GEKKER Klueht in U bedrijven naar het Engelach Donderdag 30 Juli 8 uur 19 Opvoering VI HIT tiet Hueeetbiyipel OP MANOEÏÏVEE m 4 bedr vao O von MOSER en THILO VAK TROTUA Pfflwin 1 25 i 0 7S ƒ 0 40 MO Abonnementakaarten MO ook atzuuderlyk verkrijgbaar bg I S KËISËU Korte Tiende weu Plaatsen zyo dagelgks t bespreken a 10 ctB extra per plaats De oudergeteekendi GEHARD WOLFB maakt aan het geëerde publiek van Gouda en Omstreken bekent dat bg alhier met een ffeheele nieuwe Hippodröm of Eijma ége op de KËKMiy geplaatst is iets buitengewoons goede paarden staan teu dienste van het publiek Ook kan men rijden en wol met 3 en 4 man gelyk op Kameel en Dronimednns hei Schip der Woeiityn Het opstaan on liggen gaan de er dieren met hunne berijders is Keer merkwaardig Zicb aanbeveleode BOEKEN lu Kilolu ZgJr Muir PARASOLS CO USE CS Witte ff BOOHDEN O J manchettkn Wp Buche PloolselK lüandscbom itütn Ztjil DAMES kantbnkuaüen GERARD WOLFS A U eii Stoffen lt riil turen cnï Wisbrun Liffmann markt 136 iVlo zeker zyn wii de Echt Ekili l Cacao te ontvangen tesauia ge tt ld en na vele proifnemingcu in n handul giU i a onder den naam u iiitïindora Dr MiohaellB ycryiiar li d up da boiile nidthines in het wereldberoemde étabblisBenient ïiin Qebrs Sto lwerok to Keulen altche J r n2iefekeli5 Sikel Cacao in Tierfamtcn bussen Deze Ëikel Cacao ia met melk geïoukt eene aangename gezonde drank voor dagel gksch gebruik een 2 theelepeU van t poeder voor een kop Chocolate AK geneeskrarbtige drank bij geval viui dianheo sWiita met wator te gebruikrn Verkrijgbaar bij de Toornaamat H I Apothekers cuz f 1 80 o 0 90 O eneraalvertegen voordigm land Julius Mattonklodt Amiiterdam Kalveistraai 103 Vr Kft U ge proetbu ajea j c 0 36 Hedor Het Wls se en Klleelenkanloor BAEENDS L C 187 WAKMOESSTKAAT biJ den DAM teleplioon 617 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz simt BELEËNINOEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voovdeeliyttte condlti én W r Uitgave van het Maandblad FORTÜNA ƒ f per jaar franco per post proefuominera kosteloos FEANSCHE STOOMVERVEEIJ Chemische Wasscherij II OPPE IIFJillKK W Kruinkad HoUerdHrn Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen loofddepöt Toor ÖOUDA de eer A VAN OSp z Specialiteit voor bet toornen en verven vaii alle Heerenen Damesgarderoben alscok alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordyneu tafelkleeden enx worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der iabnekeu zyn de prgiea 25 t gedaald PAJBtXJrS Te stoomen gooderen als nieuw afleverbaar m 3 dagen te verven goederen in eene week r anjufOB MAOjL mnta dv Frinteips TBPARMS Zenden gratis sof ranco lu t nnerale geUlustreenle catalogus in da hi llandsche en nransoba talen bevattande t nieuwste modei toot het Zotn r lzoen in fen gefrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JILUZOT ir PARIS L e stalen der nieuwste modestoffeu ui oorraad bij 4rtPrlnt mpe worden evenoens kosteloos toegezonden doch men geliuv Juidelijk de verlangde soorten op to Roven iMi ungevoer de prijzen te bepalen Vttrsendlngen naar alia Landan der Wer t4 I catalogus bevat de Voorwaavtlen der veraenilmgen voor Franco Vrachten llm h U O Correspondentie tn lie taten TANDARTS E CASSUTO uttgetconderd lOÜDAGS kOM JKl lJi L S iHtMVi RVl RlJ i i Mi iis m vsMiu KU Turfmarkt 172 Gouda G oudsche H ardd ra verij Vereen igi n g EENDRACHT MAAKT MA CHT te Gouda l atioiiale Wielerwedstrijd E V op TTiaiJiD a 31 jTJLi isse den luimMdtiys 1 uur Namens het Bettuut I G VAN HOUWENINGE President J C GüTTE Secretaria Slandplaats op de Markt tegenover de n Heer LUGRit LOUIS VINCKEN S iim mm oondoubs nimm a mm OF ALS MEER BEKEND VINKEN S Stoom Rijschool waar het geachte publiek van Gouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo ruimiefaoots heeft vermaakt is wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel van biouen als van buiten gearriveerd Met deze inrichting pracMcot cerUcM de uetêie met recht de schooHste in Wil men een genoegelyke Kermis doorbrengen men rerzuime dan niet deze prachtVOtte tüc ontvangst der netste tamüieu ingerichte STOOiyn i3 ri iai3 Ti3iTa met een bezoek te vereerea en een ieder zal een genoegelyke rit kannen doen op galoppeerende TnomphPaarden mee prachtvolle Goudels Gala Triumph Hidderwagens enz Geheel nieuw Decoratief er Beeldhouwwerk PraohtvoUe Muziek tot heden oaovertrofféo 1 ABOWKMKXTRN te verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per uur Zich minzaam in de gunst van bet Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gonst van vorige jaren deelachtig te mogen worden noemt hg zich ouder aanbeveling L V I i C K E liet nieuwste op tiet gebied van Kerinlsvermaak Xhaflairc s Schaatsenbaaii wellic zich dit jaar aan iiet publiek presenteert tot rij leii o een spieg elgladde baan waar de natuur zoo getrouw mogeljk wordt nagebootst dat het publiek zich waant Hl den winter verplaatst te zien en zich vennuken kan door SCHAATSi i RlJDi i daarbg hoogst elegante trretleden bespannen met een paar prachllge Ponnes waar het met radende publiek zich op die manier kan vermaken In het midden der baan een fraai CAFK voor de vermoeide riders tot rusten daargrsteld en tot op uistering der prachtige nchildefing rondom de geheele baan voorstellende Attschepoetiter o het glazen tnuUfje door de voornaamste schilders vervaardigd Entree 10 Cts Schaatsenrijden 10 Cts per kwartier Sledevaart 5 Cts per rit Mbonuemeuteu voor Uinaeren verkryghaat Aanbevehnd fM Directie B F XIIA FL A IRE DE HOLLANDSCHE CREDIETBANZ AMSTERDAM geett Certifloaten uit op de trolgende 8 ORIGINEELS PREMIEAAN DEELEN fr 160 000 hra tO flOO f as ooo fr 100 000 lire 200 000 l ong Premio AaDdeel r il Vrijea Cougo Staat vau 188B hoofdprijs 1 o ig Premio AandBel v i Stad Ban 1869 l orig ProiJiio Aandefl V d N H Ver Hel Wille KruU 18818 1 orig Promie Aaudeel t d IConinkl Serviaclie Kegeering 1888 1 orig Premie Aandeel Bovilacqua la Ma a i 18Sp legen niaaudelUksclie betalingen van f 3j Onmiddellgk na belaling van deu eersten temiU per poalwiBsei ol in poalugelB wordt het Certiticaat met de daarhg bohoorende UOHinieropgave toafj ezo den en ia do kooper roods goroohiigd tot deelname aan alle trekkingen van 100 Prenilc Aaudeelen KaandelijkBobe trekkingslijst GRATIS en FRANCO Eerstvolgende trekking van de Premie Aaudeelen van de N H VereenlglDg Het Witte Eruis op 1 Augustus e k Boofdprijs f 10 000 yifde Vïcfor aSron f e VberlahnsteinbySms Tafeldrank Vanh J ninklykef uis derXecfer anden BINNENLAND OODDA 29 JqH 1896 Naar wy vcruemea aal Zondag 30 Angnatus dooi de Sohiftvereenigiag Koningin Wilhelmiaac alhier ter gel eubeid vau den verjaardag van ODze Kjningin een schietwedstryd worden gelioadeD waarhy zullen uitgenoodigd worden de leden der Weerbaarbeidi vereeniging Burgerplicht de onderofficieren der dd Schattery benevens de leden en donat nrs van den Boad van Oud OaderoffioiereD Door enkele belangstellenden zyn reedp prgien toegezegd wat door het B tuur op zeer boogen pr jt is gtstetd Door de A rroDdinsementi rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a het tolgende voudu gewezen J A R huidvrouw van J Van den T 44 jaar de Gondsche kaortlegster die eeoigf j ren ten ko te tan Bastiian Wingelaar leefde wegene oplichting tot 9 maanden ge vangen iastraf Men sohryft uit Nieuwerkerk a d Use dd 27 Joü Laatetleden Zaterdagavond omatreekg 9 uur liepen aan KorteoOOFd drie vreemde knanpje waarvan bet oaditl negen en hrt jongste zes jaar oud was Op de vraag vanwaar i kwamen antwoordden z dat zy te Rotterdam woonden dat een vreemde man ben bad meegetroond doeb onderweg hen had verlaten Terfetond werden de kinderen by den Borgemeetter gebracht by wien zy hetzelfde zeiden Nadat sy eerst flink gegeten badden werden xg door den gemeente veldwachter met den laatsten treïa naar Rotterdam teruggebracht Kn no bleek hrt dat er van het opgedischte verhaal ge n woord waar wa maar dat zy maar eeoi waren gaan loopen en zoodoendf waren zij het spoor byeter geworden Zondagavond ontlastte zich een donderbni bovea de gemeente Nieawerkerk a d Usel By deo landbouwer K v d H in deu Zoidplaspolder sloeg de bliksem in den slsl zonder achter brand te verooriaken Een stier die in de nabyheid ran de woning liep werd getroffen en was oatniddallyk dood Zaterdagavond waren eenige kinderen te HftMtrecbt aan bet spelen by de IJselsIuis Zg waren allen zdó vol vuar dat de T jarige r d H niet dacht dat het zoo gevaarlyk in h water te p l a Hy viel er in zonk nanr FElJILLETO 186 Grootje Bean bad een brief nagelateo waarin ig Shad aan Tiöe s teeders zorg opdroeg en do vrisndin die dm brief voor grootje ohreef wai onkïesoh genoeg m het nituwa dat bij die gelefirenheid aan haar werd toevertrouwd namelijk dat Shad om de puntjes niet op de i s te wtten zeor na aanTiSe vermiagsehapt was rond te itropien Het nieuws bsd zidi als een loopend vuartje door heel Daneekeld versnroid bb nadat Tifle de zaak eerst tegengesproken had koos zij later de partg om hst overal rond te bazaiueo Toen de beer Bane tiiag vrouw uit het rjjtuig hielp stak Tifle bare gate maU vooruit Kooit had vaïscher glimlaoh dat veiaaead gelaat ontsierd dan op dit Dogenblik Ik wensoh uw lordsohap sa uw la jsohap alle m lijke heil en ugeo I riep Tifle net eene diepe dienaresse ait Al ben ik ook nog zoo tchaadelyk veroogelgkt sn mirkend tooh zal ik mij rïiet wreken en daarom seide ik tot 3had wjj sollen ons netjes aaokleeden sa ons hg deze hengelgks gelegenheid bij de overigen voegen om onse heilwenseheo aan te bieden en dat doe ik bg deze Lang on gelukkig leven lord ea lady Dane Hoera I gilde Bbad de diepte doch kwam gelukkig wser naar boven en had toen zooveel tegenwoordigheid van geest zich aan een balk te grypen waardoor de mede speelgenooteo hem konden redde Maandag 20 dezer vertrok A v B zadelmaker te Oudewater met den eersten trein naar Uotterdnm aan zgn tante die by hem inwoonde de boodechap achterlatende dat hy namiddags zou wedorkeerea doch de avond kwam ja lelfi de Woensdagavoud maar noch V U noeb oeuig bericht van htm Mer maakte zieb erg ongeruot ot hem eomfl een ongeluk mocht zyn overkomen zoodat Donderdag daarop drie zyner vrienden besloten op verkenning aaar Uotterdam te gaan Na eenige iahchtioKen daar ter stede ingewonnen te hebbeo kwamen zy op het spoor dat by by een dokttr geweekt waa wegens faoofdpyn een kwaal daar hy veel last van had doch het door den dokter gegeven recept was niet bj deo opgegevftu apotheker ter klaarmaking bezorgd Vao dia onverwachte verwydering zouder eenig bericht achter te laten werd door D vrienden by da Rotterdamsche politie aangifte gedaan tevens met achterlating vaa zyn portret Btj terugkomst ao bet onderioek nam de ODgeroatheid over een ongeluk niet weinig toe want geen eene reden was te bedenken die tol tyne stille afryze aaaleidia bad kunnen geven hy waft ongebawd wercl geroemd als een flink werkman en moebt xieh lu een goed burgerbeitaan verheugen Tot Zaterdag bleef men in t onzekere op dien dag kr eg een dar vrJeodeo telegraphiach bericht per eerste gelegenheid zich te Rotterdam aan t politiebureau te vervoegen en noest daar d treurige lyding vernemen dat door informaties van wege de politie aan t licht was gekomen dat bedoelde v B plolaetiog t BruHfiel was overleden Een by hem gevondeu adreskaart eener Rotterdamsche firma en niei t minst het ooafronteeren van t portret met den overledene bed tot die droeve oitkorait geleid Qieterenmorgen zyn betrekkingen en kennissen naar Brussel vertrokken om aan zyn s offelyk oversobot de laatste eer te bewyzeo Men verdiept lich in gissingen miar toch en dat is elke kleine plaats oog at eigen de deelneming is slgemeen Op bet dak van een boerderij onder de ge meente Zevenhaizen in deze provincie bynn onder den rook van Den Ilsag is thans dx kop van eeo paard gelegd om de betooverio te doen wyken van een 3 jarig knaapje De iwnrte kip is reeds gekookt doch onder snccèi Het waren do eerste nroordon die William Dane doidolljk verstond en zg joegen bein een doodelgken sobrik aan Ik ben nog ntel lord Dane zeide bij aoherpin zga angit on ontsteltenis Het zal in alle gaval niet lang meer duren of die titel komt u toe bernam Tifle maar ik zou hebben kunnen z gen heil en zegen aan de toekomstige lord en lady Dane Wij wentohen hunalle mogelijke geluk De aanstaande lord en lady Dane zegden n dank was het koele antwoord terwgl bg zicb haasrig van baar afwendde Maar Tifle liet zich niet vanhaar stuk brengen Ik woon tegenwoordig in bet huye van grootje Bran want ik heb genoeg overgeipaard om stil en onafhankelijk te kunnen laven voer Tifle voort En het sal mg verbeugen ala ik uw lord en ladywhspin het een of ander van dienst kan zgn Hebt gg 9had te gelijk mot het batje aanvaard vroeg de heer Dane Ja mfjuhaer dat beb ik gedaan Ik ehaam mg lelfa tegenover vijanden niet om er voor uit te komen dat wy aao elkander vermaagaofaapt zgn was bet OBbesohaatude antwoord Het zou voor Skad wensohelijk zga dat men hem in eeo veybeterbuit zatte zeide da heer Dane daarna zou men hem op ef ne schoot voor bavelooee kinderen kannen doen Ik heb den jongen b loof l dat ik mg z ner wilde aanlrekksa o ik sal woord houden Er moet asn einde komen aan zijn baadelooB levea Ik dank n voor uwe goede bedoeliagen mijaheer maar ik zil er geen gebraik van maken seids Uit Alfen a d Ryn schryU meo De besJonsaptabriekeD zyn hier weder in rollen gtng en daardoor vinden vele handen drok werk Op een fabriek en onze plaats telt er vier zyn soms 50 personen b jna dag en nacht be ig om da uit het Westland aangevoerde aalbessen too spoedig mogelyk io ap of wyo te veraoderen Van de vier iabriekon werken er drie met stoom twee prijken met het Kon wapen terwyl eeu andei kaa bogeu op bekroningen bij verschillende teotoonstelliogen behaald De Altensche bo srosHp beeft dan ook een zekere vermaardheid gekregen niet alleen in het bmneoland maar ook daarbuiten vandaar dat de omzet hier te laade enorm is en de export van dit fabrikaat een steeds grooteren omvang nnnneemt Aan het Verslag der Uemeente Oouda over 1895 ontleenen wy bet volgende Geregeld doorgaans viermaal in het jaar wordt op bat Stadhais door de GemeenteArtsen zitting gehouden tot ket vaccioeeren techtatreeks vau het kalf welke kunstbewerkiog ieder inwoner dezer Gemeente kosteloos kan ondergsan Het getal inentingen en harineutingen bedroeg in het voriga jaar volgens de by ons ingekomen opgaven Q20 ïn 1894 was dit 2871 in LH93 618 in 1892 9 3 a in 1891 469 S n ötrafverordeniug regelt het politieioe zicht op de htiisea van ontucht en depoblieke vrODwon De publieke vrouwen tyu echter niet verplicht hare inschryving als zoodanig in het by de Politie berustende register te onderteekeneo zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen en evenmin om zich in geval van ziekte in het Gasthuis te doen opuemen De bepalingen daartoe betrekkelyk werden by Koomklyk bailait van 21 Januari 1893 Staatsblad no 22 vernietigd Vleesrh en visoh zyn in deze Gemeente aan keuring onderworpen Met die keuring zyn twee keurmeesters bolast £ en van bon is tevens keurmeester van de viscb Ër werden goedgekeurd in de Gemeente 1345 runderen 638 vette en 558 nuchtere kalveren 129 schapen 2060 varkens 70 geiten en 185 paarden Afgekeard werden 12 runderen 2 nuchtere kalveren 1 schaap 1 varkan en 5 paarden By invoer zyn goedgvkeord 21369 kilogram rundvleesch 1326 kilogram kalfsvleeseb 67 kilogram sohapenvleosch 960 kilogram paardenvleesch en 35853 kilogram spek terwyl afgekeurd werden by invoer 115 kiloG ram rund Tiflo die woedend was geworden toen hij van en verbeterhuis sprak waarop de jongen zelf was beginnen te kermsn en te huileo Shad is geen grooter deugniet dan anderea en ik heb hem ali neef en erfgenaam aangenomen Het koste William Dane bij deze laatste woordea moeite een glimlach te onderdrukken hij maakte oen ofwytend gebaar met zgn hand als wilde hy te kennen geven dat hg dia zorg lot laUr uitstelde en met zgne vrouw san den arm boog bij voor de verzamelde volkamenmgte om ban roor de bewezene buide te bedanken Het was eon lohilderacbtig Ufereel Dat statige bude kasteel met tgne wapperende vlag die groote menigte hulde breagende aan bon heer on meester j en de knappe jangdige aanstaande Lord die daar stond met ontbloot hoofd edele en losse houding terwgl de stralen der ondergaande ma zijn sehoon gelaat verliohten Hot wss inderdaad een soboon gelaat 1 Er lag eene vriendeIgke en toch zoo ernstig peiDzendo uitdrukking in die diepe oogen het hooge voorhoofd getuigde van venUind en oordeel en op lederen trek van dat geregeld welgevormd gelaat lag eena onmiskenbare uitdrukking van welwillendheid en oprechtbeid Die ganeohe menigte voelde als bg ingeviug dat Daneshcld in desselfa toekomstigen beer ea meester aen vnend zou bezitten Maria leunde met een blos op hel lieve gelaat en traoeo in de gevoelvolle oogen op zgn arm t was bigde toen eg zioh aan de oogen der menigte kon onltrekken en bat kasteel binnen gaan Lord Dane was dien avond veel beter hij was geheel ea al vrij van pgn en zijne hoadlag was even reokt als allgd toen b hen te gemoet trad Het vleesch en 12 kilogmm tpekeii ia deOemeebte 25 kilogram rundvtewcfa 14 kilogram kalfsvleeseb ea 12 kilogram spek Voorts werden nog afgekeurd diie partyen zeevisch en eene party riviervuch Van de gelegenheid door de Openbare Qszondbeids Commisiie aangebodan êm by hare flobeiknndige sectie levensmiddelen en andere zaken te doen onderzoeken werd ook dit joar gpen gebruik g roaakt Door de walwilteude tasschenkoroftt vaa den hoer dire tenr der Gondsche VVatarleidiugMaatfchappy daartoe in staat gesteld syii wff in de gelegenheid het volgende omtrent den toestand der Waterleiding over bet jaar 1895 made te deelen Op 1 Januari waren aangesloten 3028 perceelen met 20L10 abonnements contraolen tot een bedrag van f 31369 58 en 166 perceelen met 158 meteroootracten tot een bedrag van 3214 In den loop van het jaar vermeerderde hel aantal abonnementscontractea met 90 voor 180 peroeeleu met eeo geaamenlyk bedrag van f 1428 10 terwyl 9 meter oontracten voor 10 perceelen tot eeo bedrag van t 241 werden gesloten Op 31 Deoember waren er derhalve in werking 2180 abonnemeots contracten voor 3208 pnden met een b lrag van f 32797 68 en 167 metor ooDtracteu voor 176 panden met een totaal bedrag au f 3455 De opbrengst der walerl waa f H5388 é0 de winst op dienst eo binnenleiiÜDgen f 907 58 terwijl op de exploitatie rekening werd uitgegeven eeu som van f 19768 88 Het baizeouet onderging eenige door den aanleg van nieuwe Itidlngeo in de Korte Akkeren en in de loogenaamde Jan Kottingiteeg echter de Bootmanigraoht Voorts rji nog vermeld dak de maatregel sedert 1892 toen eenige gevallen van cholera in de Gemerute oorkwamen in toepassing volgens welken ieder om niet drinkwater uit de Waterleiding kon verkrygen aan da veraobillende staodpypeo met ingang van den 16en April werd ingetrokken loodat onweder eranali voorheen heb water nit zes standpypeu alleen voor behoeftigen kosteloos bescbikbaai wordt geiteld op vertoon van door het Burger lyk Armbestuur afgegeven kaarteo Zulke kaarten werden in den loop van het jaar aau 710 personen uitgereikt en wet aan 393 voor 1 emmer en aan 317 voor 2 emmers daags Gedureede de maand September werd het water oao de standpijpen wederom voor een ieder kosteloos verkrygbanr gesteld aangezien de toestand van het water der grachten in die soheeu wel dat bg tijne laalate krachten verzameld bad om hen fe verwelkomen Maar William ontatelde hevig Uien hg de verandering op kei gelaat van z n vader beapearde Ds dood naderde met rawobe scbredao en da jonge man verweet mh dat kij die seven dagen afwezig was geweest Jjord Dane had gasten genoodigd om z n toon welkom te heetso de I esters freule Dnao kolonel en juffrouw Bordillbn Freule Dane was weder zeer zwier g nltgedoscbt er zou dien avond een Staatsiediner op bet kasteel gebonden worden I erd Dane die zieb ter een vaa z ja zoon overspaonen bad en zioh diensvolgens vermoeid gevoelde begaf zieb Boar zijne kamer om voor deu oten een weinig uit te rusten Ik meende dat zgn lordsohap bier was zeide Brulf rondziende toen hg kwan asnkondigsa dater was opgedaan Ug IS Bog niet beneden gekomen Brulf seiile William Ga hen loepen Bruff ging Dsaar kwam weldra terug so versoebt William een oogenblik buiten de kamer te kossen Ik kan met bg mylord in de kamer komen mijuheer fluisterde by Da deur ia gesloten ea ky geeft geen sntwoord William wu in eon zwenk aas de deur De deur was zooals Brulf gezegd bad van binnen gesloten Wtlliam riep door bet sleutelgat Lieve vsder zgt gg gereed Wy waohtea opa OM aan tafel te gaan Geen antwoord William Dane werd bleek vaa schrik en ug den bediende ontroerd aan Stot wl0t