Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1896

OOUDA KO CTCR DAM 10 80 U li li lS 11 S8 1 84 8 80 8 67 4 80 10 87 V H ll Si f i 4 87 11 4 g 11 9 K 8 4 11 11 V 11 48 f f 8 11 11 10 11 81 11 88 1 44 4 8 4 18 8 80 anderen mee een boot io vee gestoken ter viach vangst en in do ve te biedt de liUioe van bout opgetrokken l erk voitiga herberg Aan de oevers Tan de krai 4ba i ziet men nedar op een kerkhof mat enkele ruwe kroiaeo eo op een steenhoop die de berichten trawaarde van vroegere Noord pool vaar ders en waarop de opvarenden dnr Willem Barendhz en bouten bord m t en naam van bet vaartaig en bet jfliarial vau deo der Jen tocht plaatsen De verdeeting van bet panorama valt te pryzen aao de eene zgde de kalme IJszee door geen wind gerimpeld aan de andere zgde de ontzagigke mei snoeuw en gs bedekte rotsgevaarten en de nadering van een onheilspellend onweder door en vlucht stormvogets aangekondigd En toch te midden van sneeuw en gs bsrinuert bier eu daar ecoe groene bemoste vlakte met hloamkeus beaasid sanluwer streken aan het vaderland Dezer dagen werd in een onzer gevaogeniaseo een meisje opgenomen dat wegens opliobtiogc gevangenisstraf had te ondergaan en hg hare inkomst een viertal getnjg8ebriften overlegde a le op hetzelfde stukje papier geschreven welker inboud wg bier met weglating van de namen als curiositeit laten volgen Achtbare Heere Noch noo t hsb ik van dit oaeipje iets on reeb t vaardig gehoort of ondertonden en iu de naaste gebnur van klein kind af aan gewoond of van haar heele femili stam niets als braaf en eerlgk s Volgt ooderteekening Uit groot medelgde Koud dit Den Beer U V d B kappelaan Ardina v d B iu gen arbeid geweest bg J V B te en zig aligd eerljjk gedragen en nooit iets ondervonden als alles goeds Volgt ondertaekaniog 0 V d B verklaar dat men noo nikvan bet mesk gehoor heb alles hoed c Volgtonderteekeaing Ardina v d B voor H v d D welaoo veel pootskapeu gedaan en nog nooit betminsten er van on Ëerlgkheid pevonten hepennog daagfllgks doet als sg bet Bg kan prengen Edele Heeren geloov mg maar c N T d D € Uit Atjab werd aan d Loc geschreven dat kapiteiil de Boer die met de hand in zgn aabel gevallen is over eenige dagen wed r dienst zal doen en dat de Tojgeude officieren hebben verzocht wanneer bet 5e bataljon naar Java terug gaat in Atjeh te mogen blgven de kapiteins de Boer en B A A de Vlamiock de Ie Inilenauts J A A ter Beek en H J de Jong benevens da 2a taiteoant G J H Bteju van Heosbroek Iu de Telegraafc werd dezer dagen melding gemaakt vau een veenlaag dien men te Drouweo gemeente Borger onder bet dtuifzand heeft gSTondea Door een grondeigenaar die meende op een gedeelte Tan dat voen aanspraak te hebbeo werd daorvan dit jaar al zgn brandstof gegravea Toen al bet benoodigde veen ter droging bewerkt waa kwam een ander grond igenaar deo eeisten aanzeggen dat de brandstof uit zijn veen geuomeu was en dat bet verstuiven van het zand waardoor d scheidiogtteekeuen onkenbaar geworden waren bem tot deze vergissing geleid badden waarom een som gelds als acbadeloosstelling werd geeiecbt wilde de bewerker io bet bezit van de door bem gegraven brsnd8tof blgven Toen nu een ingesteld onderzoek bevestigde 4 de gravers zich werkelgk vergist hadden werd de quaestie als van zelve overgebracht op het punt betreffende de waarde van dat veen en nn n en het daarover niet eens kon worden wordt de brandstof door den werkelgken grondeigenaar ingehaald die door den eerste na veel moeite uit het diep bestoven veen is gedolven Met beirekkiug tot dei telefoon dien at heeft zich te Goedekenskerke een eigeoaarditj eval voirgedaao Door vfrnndering an tflefoaist ülrecte Spoorwegverblodlngen met ttOlDA Zomerdlenst 1896 Aanl evaBgeu 1 Mei TUd van Greenwlcli 7 6 S 7 89 8 8 8 18 8 6 11 7 S0 4 40 4 80 4 87 8 04 8 18 KOTTIRDA M O U D iJ 9 81 1 81 lO ia 11 80 11 17 1 44 10 1 84 10 18 i 0l lo a a oi 9 8D 10 11 10 49 18 08 11 47 1 14 1 80 4 t7 OKN Hiia senDA aODDl DEN HSie Ookda 7 80 8 86 9 87 lO lS 10 4811 16 11 1811 18 1 87 8 47 4 46 6 tl 6 847 14 7 49 8 18 8 84 9 84 11 cl sHsge 6 81 7 10 7 43 8 60 9 19 9 48 lo ll 11 8611 11 1 6 1 44 8 40 4 044 8 8 6 17 6 187 18 7 88 l8 9 88 10 17 10 81 10 48 1 41 1 86 i ea 11 11 40 4 67 11 11 11 49 1 08 11 18 l oa 8 80 10 48 U aO 11 4811 48 1 08 1 67 4 17 Voorb 6 67 Z Zejw6 11 Zev k e 81 Onida a SS 7 60 8 18 9 18 9 47 10 18 10 6418 06 18 681 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 8 607 Stopt Ie BleUw k Kraiweg enNootdorp Leidsohendamea Hakaadoip tltreekt 8 88 7 80 1 9 81 Woerdea 8 18 8 11 Oadewater 7 07 8 19 Ooada 7 11 8 88 9 84 18 10 D T K I O H T Q O O D 10 10 38 11 88 19 60 8 08 8 68 4 46 8 88 7 60 10 88 11 66 4 18 1 68 10 81 4 84 tO 44 11 1011 111 11 8 46 4 87 6 17 7 09 8 11 O I D i U TUCHT 10 67 18 66 1 10 8 17 11 14 8 37 11 81 1 48 8 84 11 46 1 17 3 08 8 60 10 17 10 84 10 41 11 07 ül I üug emmdiTd ZOSJJAaa miTiiDiii aoiiDi Aut lda 8 8U 7 16 9 10 41 1 84 1 61 4 46 8 18 7 46 9 41 Q da 7 11 8 19 10 10 IB ll 1 46 1 86 1 48 7 48 M Il It e O V II i 1 M S T I B 1 H Ooada 8 87 8 11 9 11 10 67 11 10 4 11 6 10 7 61 10 17 iMerdaa e 81 8 14 9 17 10 88 1 l 8 18 8 80 8 86 II J 10 80 oUMoé leer oDganitig wu doordieo Toor de uÜToeriDg raa werkea aaa kaaimarea het ialatoQ van buiteiiwater Diet geregeld kou plaati bebbeo De boedaoigheid van het water der Waterleiding voldeed over het algemefa aan de bebepaliogeo der CoDcetsie voorwaarden Afwijking daarvan werd in 1895 uiat gecoDstateerd De heer C C H Prioce anm zgn ontilag ala Gomniisiariii voor dj Gemeente bij de Gondtcbe Waterleïding Maatf chappy Ia tyne plMts werd door den GemeRoteraad benoemd de heer R L Martens De ligarebmakeri van de fabriek der firma A Tan Vliet aan de Lage Zgda onder Aarianderraan hebben gisterea bet werk geetaakt wagens ontslag ran twee werklieden Twee beituuraledett va i den Sigarenmakersbond sehguen met den beer Yao Vliet in onderfaaadeling De nederlaodsehe icb er pech otters die te Parijs mededingen in den scbietwedstrijd in het kamp te Satory blgkea daar een goed fignar te maken Reeds op den eersten dag behaalde de heer Wertheim nit Amsterdam op de Terubillende banen de volgeode prjjzen eilveren breloque médaillon Jeanne d Arc bronzen médaillon en zilveren medaille Groot is ook het succes door deu beer Sillem van Amsterdam behaald Deze is tot heden aan hcit hoofd der mededingers voor deQ eerepryn bestaande alt een prachtig bronaen beeld dnor den president der Republiek Mugeboden en een eeregeweer aangeboden door den minister van oorlog De beer Sillem die tbaos nnmmer 660 itaat heeft 58 punten op de 60 gemaakt Hen schrgft nit Boavelaken Er is gemeld dat de Raad der gemeente Hoevelaken besloten beeft tot opheffing van da openbare school ondauka een adres van ingeutentn waarbg op instandhouding der school wordt aangedrongen Hieruit zou men kunnen opmaken dst de Gemeenteraad tegen den zin der girueente handelde Dit is niet zoo £ r syn by den Raad twee adressen ingekomen één den wenich uitsprekende tot opheffing der openbare schoot getaekend door 125 honderd vgf en twiotig ingezetenen en één de inalandbooding van genoemde school verioekend en geteekend aoor 10 tien ingezetenen Da Raad heeft dus overeenkomstig den wensch van verreweg bet grootste deel der bevolking gehandeld toen by besloot tot opbefïing der opeabare schoot Slechts één raadslid Uoomicbkatboliek was er tegeo De Utrecbtsühe rechtbank beeft onlangs een bmüssing genomen die de bandeUstnad moet interesseereo Zij maakte uit dat onder de riohtig gehouden koopmangboeken aan wetke art 10 van bet Wetboek van Koophandel bewgekiacht toekent ook hst rekeningaoarsnt hovk moet gerekend worden en dat d t bo k bewgskracht beeft ook wanneer bet dagboek en bet in de wet geaoemde brieven kopieboek niet zgn overgelegd In de machinekamer van de Zuid Holland Rcbe Bierbronwerg aau de Noordatraat te sOravenhage had gister avond een ongeval plafits doordien bjj hf t sanbrengeu van eeno bnisleiding een stak van een pgp sprong eu op een krain viel waardoor zich eene groote hoeveelheid ammoniak in het lokaal verspreidde Een der werklieden die zich niet spoedig genoeg kon verwgderen geraakte io een tofstand van bedwelming Hg werd io het gemeenteliehsobuis opgenomeo Zgn toastand moet uogal ernstig zün Men Bchrgft nit Sliedrecbt Maandi werd bier een a ort heilige nsar ign laatste rustplaats gebracht zekere Maarton 8 40 8 47 8 84 9 1 10 7 18 7 7 SS 7 7 4 7 lt Qonda Moorilreoht NiaawarVerk OkpaUa RoHerdam 8 98 8 87 a 08 a i 8 14 s ao 7 aotUrdam Oaiielle 1 10 Xisawarketk Hoatdrsoht t ft 7 48 i M Zev U 7 418 47 Z Za W 7 88 8 68 Teorb 8 07 9 08 sHage a lB 9 1810 7 16 8 09 9 tl 10 19 Uoada 8 88 Uudaw 6 80 Woerdea 6 69 ftnokt 8 18 8 11 S 18 8 41 9 64 l 61 onda Oaedhart Deze persooa die in zgo jongsling jaren en ook nog lang daarna een zeer wereld ch leven leidde zooals bg zelf meermalen vertelde was op zekeren dag half dronken de eene herberg oitgeloopeo om io een volgeode d kruik verder te vullen toen zich even voor de Prins van Oranje zoo heftte die volgende taverne een stem liet hooren die tot hem sprak Tot biertoe Maarten eo niet verder Van dat oogenblik af Maarte zich geheel aan het bekeertngswerk gaan wgdeo Niet alleen in dfze gemeente maar io de heele AlbtsB erwaard ja zelfs daar boiten ging bg oefening houden om an zgn bekeeriog te fipreken en ander n betzelfde heil deeUcbtig te dosfi worden Hoewel zonder middelen van bestaan werd bem b t noodige roimacboots thnis gebracht Honderd en een persoon van heinde en ver gekomen eo door hem zelven nitgezocht roigden bet sloffelgk overschot dat io een kist was tieergelegd waarin aan i hoofdeinde een glas was aangebracht zoodat al zgoe aaobao gers hem nog eaos kouden annschoowea Op de bpgraafplsats werden psalmen gexoogeo eu na afloop vereenigden zich allen in een biczanschuur waar het zalig afsterven van Maarten oog rete uren t onderwerp van het gesprek aitmaakte Naar bet iLeidsdi Di fblad eroeemt heeft de Koningin Regenten rdeds deu 15dea deser de wet regelende de grensregeüng met 1 Ang a fl ren Leiden enz geteekend maar moet bat nan een onwillekeurig verzuim toegeschreven worden dat bet BtaBtsblad daarvan tot beden nog nieti bevatte Men me dt nit Amsterdam Een deel der Marnixstraat tusschen de Stadsschouwburg en de Leidachekade werd gisterenmorgen door het springen van een kraan erVecbtwaterleiding in een kanaal herschapen Het water itond ongt veer esn vost hoo opde stiaat zoodat de bewoners hun huizoo niatkonden verlaten Door de vereende ki cbt uvan beambten der straatreiniging en der duinwaterleiding WftA het ge rek io eea nor tydsverholpen eu de straat weder begaanbaargemaakt Uit Amsterdam meldt men Heden zullen enkele genoodigdeu Louis Apol s panorama Nova Zambia zien morgen ver krjjgt het pob iek toegang Dit panorama ooderncheidt zich in meer dan een opzicbt gunstig Tan zgnn voorgangers Het is zoo karig mogelgk gestofftferd zoodat in stede van eane scbijobare levendigheid welke op den duur tflleorstelt e rust van een grootsch natuurtafereel geschonken wordt Het panorama geeft het gezicht op de zuidkust au Nova Zembla zooals zg die aan deu derden tocht van da Willem Bareudz in 1880 deelnamen deze met eigen oog aansebouwdeii Hot pooleehip ligt bg kalm weder ten anker enkele der opvarende wenden zich over de gavlakte t aar het vaste land Op eenigen afstand trekt het Rassiich reddingstation Kaunakoli enkele aumojedeBhutteo en een primitieve kerk de aandacht Aan het gezichtseinde wordt het tafereel door de midder oachtsou verlicht M r vau de tegenovergestelde agde komt uil het barre noorden een ouweerabui opzetten die de rust van bet tafereel dreigt te te verstoren 10 88 10 08 10 18 10 17 1 01 8 18 8 18 8 18 6 81 8 81 7 44 1 81 8 86 9 8110 81 11 41 8 81 8 66 7 10 7 18 7 8 8 48 9 04 8 17 8 86 6 07 A pol beeft het panorama geschilderd naar zgpe oorBpronkelgke schetsen Zg dis in de tochten der Willem Barendsz belang hebben gesteld zDÜen zich de icbetseo nit bet verslag van deu derden tocht voor oogeu getooverd zieu Blechts enkele Samojeden zgn te Karnakoli achter gebleven Da generaal in waarheid i eu Russich luitenant ter sae heeft kort geleden da meesten ter aflosaing naar bet vaderland eroggevoerd om spoedig andere landgenooten op de ODherhergxame kust si te zetten tot redding van schipbreukelingen Zoo zgn nog slechts enkele mannen op het gsstrand te vinden nommigsn om een vnnr gehurkt moaai het toestel rarplaatit worden naar bet andere einde van het dorp doch wie son de kosten van verlegging der Ign betalen V Hei rgk niet en de gemeenteraad weigerde deze verlangde selfs dat de nieuw benoemde telefoniste de kosten zon dragen Intnsschan was het kantoor gestoten en besloten eenige notabelen om er bg den gemeenteraad op aaa te dringen aan dien ongewenschtaa toestand zoo apoedig mogalgk een einde te maken Dit hielp Gemtente eo talefonista werden bet eens om beidan gelgkelgk da kosten van verplaatsing van het toestel aa verlegging der Ign te dragen En aoo is het geiehied dat het telefoonkanioor te Hoedekenskerke wear voor het publiek geopend is De politie ta s Hage hield gistar een ba schonken koloniaal c aan die op aen ieestja geweast waa an in kennelgken stauat van dronkenschap verkeerde Toen de man zgn roas bad nitgeelapen eu hem oi dervroeg bleek hg volatrak gaan i on van Mars ta zijn Het was eo bui erjongen die zich ter era van dat feestje eens geeostameerd had an agn nniforu bij een uitdrager had gekocht Galley de slachter van Kings Ürosi die onlangs wegens een geschil over de opzegging van zgn huur ten gevolge van weigering van betaling zgn huisbsa den heer Hiley en zgn vrouw overviel en vermoordde heeft voor da jury terecbtgestaan Na afloop van t onderzoek en lang beraad verklaarde da jury geen attapraak te konuen doen Rechter Lawrence ontbond de jury toen en bealiste dat de zaak io September andermns cal dienen Aan het VERSLAG betreffende de Gaitfabriak der Gemeente Goeda over 1895 ODtleeoen wj het Tolf eode GiSTJSHlIPS De totftle gaa iroductie bedroeg gelyk wg reedH zogen nv r betafgeloopen jur I 035 120M Oaarven werden afgetererd aan diverse rerbruikeri Toor retlicbting 549761 M aan diverse verbroikera t erwarmiag 100749 aan diverse rerbroi 20002 44635 197456 28660 kers oor motoren aan de Gemeente t bare gebouwen aan de Gemeente r de straatverlicbting tot eigen gebroik op de fabriek 941263 zoodat ais verlies kan worden aaogem 93857 U orereenkomende met 9 06 pCt ran de productie Het verlies bedroeg in 1888 15 5 pCt 1889 10 5 1890 8 8 1891 11 2 1892 10 4 1893 10 9 1894 10 4 1895 9 06 Dit verliescyfsr is aelfs voor een goed buizennet normaal te ooemea Toch mag niet nit het oog verloren worden dat verreweg bat grootste gedeelte van bet buitennet hisr ter stede reeds 25 en meer dienstjaren telt EoOLTEKS De voorraad op 1 Jan bedroeg 3600 L terwyi de opbrengst over 1895 was 119946 Totaal 123545 L Verkocht werd aan ds Gebr Simons te Breda voor f 1 70 p 100 Liter 62360 L aan de Fabriek nn Kooltrerprodocten te Krimpen l IJsel oor f2 60 per 9 67 10 4 10 11 10 18 lo aj 9 48 9 47 1 84 lo ai 1 18 8 47 8 17 8 87 6 84 8 41 6 4T 7 46 8 88 1 7 e ia 8 80 8 89 4 89 4 63 6 04 9 48 9 89 488 8810 1010 18 8 09 07 10 14 88 10 84 9 88 V41 a 41 11 10 11 80 100 L tor 67250 aan di verst atneman in bet klein 3435 en voor eigen gebruik aan gewand 500 1 123545 L oodat op 31 December de voorraad wat uitgapat De ophrengat waa 3 3 por 100 K G of 2 64 Liter per B L gedialilleerde kolen Dit nevenproduct onderging in deo loop van het vorige jaar eene aanmerkelgke verkoogiDg in prgs AwiONUK De ammooiakfabrirk die eeoigo aitbreiding onderging door de plaatsing vau een tweeden saturator gaf wederom goede resaitaten Ofschoon de priJEsn vso bet ammooiakzont in 1895 terugliepen van plm f 14 tot op f 10 per 100 K G soo blijkt toch nit de opbrengst dat da maatregel om het ammooiakwater niet meer te verkoopeo maar bet tot ammoniak lout te verwerken aan de verwachticgen die men daarvan koeattrde heeft beantwoord Op 1 Januari badroe da voorraad zwaveliuur 2000 eo soda 950 KQ iangek werd 22700 2900 3850 3000 24700 24000 Totaal Gebruikt werd Op 31 Dec wat du in voorraad 700 850 KG De bo Teelheid a amoniakzoat op 1 anuari ia magaigu voorhanden bedroeg 11000 K G Qemaskt werd 33900 Totaal 44900 K G Verkocht werd een hoeveelheid van 40000 zoodat ds voorraad ep 31 Oec nog was 4900 E G De soda werd aangekocht voor f8 hel iwavelzoor voor f 3 75 per 100 K G Het sont werd eoccetsisvelgk verkocht lOOÜO K G il f 13 10 per 100 K O f 1310 10000 12 25 1225 10000 10 32 1032 10000 9 76 976 f 4 543 40000 K G Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen VEILING 29 JULI Bouwmanswonins met 11 Heotaren 48 Aren 60 Centiaren Wei en Booiland 115000 kr L de Jong Sr te Rpeowgk BulteDlaDdscli Overzicht Bg de onthulling van bet staedbeeld van Jalei Ferry te Saint Dié heelt de Fransobe minister van bniteulandsohe aakeu de beer Qabriel Hanotaox een treffende redevoering gebonden over de koloniale politiek van Jnlea Ferry een redevoering die naar desTimvsoorrespoodent meant beatemd is ver over de gransan vau het Franscbe gemeenebest te worden geboord Het eerste gedeelte der toespraak was een verdediging van het vaak baapotte eo gahoaode optreden van Ftrry in Tunis en Tonking aan den Congo eo op Madagascar Io minder dan rgftien jaren hebben wg daarin een nienw rgk gevestigd Wat da wgsfaeid tan dit koene en moedige brrin kenmerk ia dat het uitvoeren eo tot stand brengen van tgoe gedachten nooit ernstigen tegenstand heeft gevonden bg de mogendheden Ëo bacleo nu wg nabij het doel xgn erkent de gebeele we raid dat de stelling die wg innamen ons past M toekomt Daarna ging Hanotaax over op de toekomst Sprekend over de tentoonstelling vao 1900 laida bg We k een ondsisebeid tussoben bet jaar 187U en da periode die wg tbaoi intreden en dia ons snel voert naar hec feastelgke tgdperk waarin da volkeren naar Pargs tallen komen om dtel te naman aan den vreediamen wedstrijd van da industrie van den handel au van de knnst ora het jubeljaar 1900 te vieren Wie gevoelt niet dat ons land door vele jaren vooral dian tnm vast ta stellen siob voor langen igd beeft gewijd aan dan vrede sFrankrgk galeid door bedaahtzime en vastbesloten mannen oogst de vruchten van Kgn doorlicht zgn arbeid en agn koelbloedigheid Het heeft de plaats hernomen waarop het in de wereld recht heeft en hst xal de innige bftnden vaster knoapen mat het groote rgk welks vont Frankrijk nit eigen beweging een bewgs van achting en van vertronwen heeft geschonken Osheel Soropa heeft in de plaats eener staatkunde van avontnnr en vaa strgd om den voorrang eene politiek van ëerlgkheid en rechtvaardigheid aangenomen ËnFrankrgk dat tronw blglt aao den vrede verwacht alles Tan den tgd want de ontwikkeling der histo rie bewgst dat in alle menschelgke diagen de raahtvaudigheid eenmaal zegepraalt € Da teespeling op de groote vrieodsehap van den Ctaar voor Frmkrgk komt jetst op het oogenblik dat de Fraosohe pers lieh drok taakt over de vraag of da Ciaar Pargi lal l eaoeken De sFigarot legt K de Ciaar xieh er toe bepaalt de vsrwante Torstelgke familiën te besDeken is dat iets wat ons niet aangaat Ma r indien bg niet als jonggehuwde doch sis heerschar die lich wil voorstellen iu Kuropa naar Weenan eo naar tlsrlijn gaat krggt ziju r ia een politieke beteekeius en wordt bet bezoek aan P r s gebiedend noodzakelijk Ën de Petit Monilenrc v egt daarsao toe Komt da Csaar naar Parga ook zonderde keizerin en vooral als bg komt zonder eerst te Berign te ago geweest dan zal het serbond tusschen de beide voUeu voor gernimeu tgd krachtig bevestigd worden Maar wordt om da eene of andere reden bet bezoek niet gebracht dan zal dit een ootgoocbeltog ten gefolge hebben die moeilgk wear is goed U maken c Het kan zgn dat da Czaar args aandoet op zgn reis maar de waarscbgolgkheid is aoo guriog dat de Piirij enaars wel zullen doen zich er niet te veel tbu voor te stellen Want dan zou de ontgoocheling nog grooter worden Omtrent de oederlaag tan kapitein Nicholson vinden wg ia de Daily Cbroaiclec nog de volgende berichten De tro p van Nicholson was driehonderd man sterk De Eugelschen vochten dapper vooral de Cape boys die berhaaldelgk poogden de kopjes te bestormen waarachter de Matabeten stelling geoomeo hadden Doch het was te fergeafs van de opstandelingen waa uiets te zieo dan de rook der geweren maar honne schoten trofïaa de EngeUohen met ooteilbare zekerheid Een groot aantal inlaodwhe soldaten werden gewond en gedood kapitein Nicholson lerloor bovendieu enkele zgoer blanke soldateu o vele paardan eo moest ten slotte den terngtocht aanvaarden Deze nederlaag heeft Sir Frederick Csrringtoo Banleidiog g gevsn ouraiddellgk naar aapstad te stiineo om versterking De Kogelscbe troepen in Kaapkolonie ontvingen bevel naar Rhodesia op te rukken lij zullen in de kolonie vervanKen worden door troepen Uit Engeland of uit Ëogelaob lndië Cecil Rhodes is intuischen naar Roeteewayo teruggekeerd De VoBf Ztg meent dat nu de bolp van geregelde Ëogelsche troepen wordt aanftevraagd Rhodesia tot rykiland moet worden verklaard en bet Charter der Company builen werking gesteld luair bg den groeten iovloed dien Cecil Rhodes nog steeds scbgnt te bezitten is bet zrer de vraag of de Ëngelscbe regeeriog tot dien maatregel zal overgaan De gevangen Italiaanacbe officieren schgnen aan de Abessyniers goede diensten te bewgaen Een brief van den Abessyniscben opperbevelhebb r BathaAmonos aan de Gaz Piemoote a te Turgn deelt hieromtrent het volgende mede Laoh niet ik meen het ernstig onze resideutiektad AddisAbeba begint al meeren meer te gelgken op owe st den wg danken dat aan den goeden smaak en de buitengewone bekwaamheden der gevangen Italiaanscne officieren die nienwe en regelmatige ftrateu hebhen aangel d eu deze wat in Absssynië nog nooit is gezien gadeeltelgk hebben geplaveid Die nienwe straten krggen namen die aso onze overwinningen berinnereo als Amba Aladsobi Hakalle en Gandasta Voor bet paleis van den Negus heeft een Ualiaanscb olfioier een prachtige fontein aangelegd De koningin Taitn is den Italianea voor dit alles zeer dankbaar en tMwerkt in gezelschap barer hofdames roud goudeo sjaala die aan da officieren ten geschenke xelleu g geven worden Het proces tegen dr Jameson eu zgne madebescbnldigden werd gisteren voortgezet Het hof was dicht gevuld met betangstelltiudeu Diepe stilte heerscbte toen ds lord chief justice lord Russel of Kiliowen begon met de uiteeïzettiug der zaak voor de jnry Lord Jinssell zeide dat indien de ory overtuigd is dat de beklaagden te Pitsaoi en te Mafakiug de gebeurteniasen in Transvaal voorbereidden en aanzetten tot de uitvoering er van bet er uiets toe doet of Pessani gelegen is binnen bet Engelscb gebied of niet en of de Foreign Enlistment Aat er van kraeht is In het Engelscb Lageihois aaide Carzon dat er versehilleode nieuwe regelingen ign getroffen ten bate van de Engelscbe handelsbelangen in dt o vreemde Er zullen twee nienwe handelsattacbés hanoemd werden vau welke een voor Duilschland Nederland en Sknudinaviê verblgf houdende te Berlgn Engeland zat officieel deelnemen aao de Wereldtentoonstelling te Brnssel in 1897 en aan die te Rargs in 1900 Bg tweede lezing is het wetsontwerp betreffende den spoorweg in Oeganda aangenomen met 239 tegen 86 stemmen Men herinnert zich de belofte onlangs door dan rghskaaselier afgelegd dat de bepalingen nog in de wetgevingen van de afzonderlgke staten voorkomend waarbg san politieke vereeaigingen verboden wordt zioh met Ikaader in verbinding te stellen eerlang zouden verdwguen De eerste itaat die deze belofte inloat is het voratendom Schwarzburg Sondershaosen en dit voorbeeld zal waarschgnlgk door Pruisen gevolgd worden immers daar iieensoortgeltjk wetsvoorstel aangekondigd voor de aanstaande zitting Tan den Landdag Het heeft sr teel van dat wat het genoemde vorstendom betreft de afsebaffitig van het verbod niet veel om het Igf heeft Daar toch geldt oog eene wet op de vereenigingen en ergaderiugeu met een artikel Iniden Werkliedenverpeuigitigen en genootschappsn wetke politieke socialistiiobe eo cemmnniatisohe bedoelingen hebben zgn verboden als in stryd met da openbare orde c Waar aan de arbeiders het recht zich te vereeni en oovoorwaardelQk ia ontsegd heeft niea van bet met elkaar zich iu verbinding stellen der politieke vereenigingen maar Weinig te dnohten De vraag is of d toezegging van den rgkskanselier niet beter kon worden verwezenlgkt door eens algameene rgkawat waarby de bedoelde bepalingen eeovouiig vervallen worden verklaard Van snik eene wet heeft men naar de Frkf Ztg doet opmerken reeds een voorbeeld in die an den 2eu JuÜ 1896 waarbij de in de afzonderlgke staten bestaande beperkingen der staalsburgerlgka rechten voor enkele gonsdieastige gesindten werden opgeheven Te SchletUtadt en Müttersholz iu de Ëlzas zgn kiezers vergaderingen door de politie gesloten Het lid van den Rgksdag Preiss oit Kolmar sprak te Scblettstadt teu gonste van den clrricaal Spies aldaar De socialist Bueb wist wat Atilte te verkrggen zoodat Preiss spreken kon mrar toeo Bueb later zelf wou spreken lieten de clericalen h m niet aan het woord kom n t n ontitond e groot ramoer OTSI TV liTa ElIiT nieuwe prachtige n ni tinnniiAïiii A ran OS Az Kle wi n V n lZa GOUDA Bnurs van Ainslerdani Vorkrs slotkr 1 1 91 100 IOO m 100 100 88 84 86 85 86V l 687 68 98 98 981 106 104 80 76V 80 OI 110 94 401 100 97 48 686 Si9 00 68 lOlV 901 138 49V 101 100 187V lOOV 74 m 109 91 iOO ll z 181V lOJl 60 i V 98 B9V 81 101 103 100 100 U4 186 io 11 ti 101 lO u 10 HV 101 7iy 7 V loiv r 41 U 1 196 oiv 106 107 i lOS 10 V 117 i 1 8 168 35 861 1 li8 1 as JULI NiMHL Oort Noil W 8 l i dito iilo hln s dito dito dito S HoNOAl Obl Oouill 1881 884 iTjtLlK Intolirg tng 16112 81 5 OoSTftK Obl in papto 1 6A8 dito lil zilver 1868 5 PoatuOAL OSIig met noupon 3 dito ticket 8 avsLiND uu Bioneul 1894 4 dito UeoODi U80 4 Jitobij Uothi lSSII 4 dilobijHopelSailBOl dito la goud leen 18BS A dito dito dito 1884 5 aMNJB Ferpet nhuld 1881 4 TomisiJ Oepr Coni leen 18B0 4 Geo teening serie D deo leeniog lerie C ZoiDAn BlP r obl 16 i Manco Obl Buit 8oh 1890 VsHatollj Obl 4 onbep 1881 AHSTaauAjl Obligntiea 1896 9 aonaaDUl ated leen 1894 3 NlD N ktt Hsudelsv Uni Arendib Teb Htj Certiliolen Deii UaeUelieppij dito Amh Hvpotbeekb pa br 4 CuU Ui der Vonten ssnd s Qr Hjrpotheekb psudbr SVil Kederlandsohe bank send Ned Hsndelnsal rh dito N W k Pao Hyp b psndbr 8 Koll Hypotbeekb psudbr 3 Utr Hypolhoekb dito 3 OosTKNa Oost Hong bankasud BOiL Hypdtheelb nk pendb 4 i AM anu Kouit hypoth pMidb 5 Haiw L O Fr Lien oert 8 ÜBD Koll ll Spoorw Mij sand HIJ lot Eipl T at apsr sand Ned Ind Bpoorwegm aaud Ned Zuid AJrik 3pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 nI l 8po orwl 1887 89 A Kobl S obl 8 foia Warsohau Weenen sand 4ausL ar Bass Spw Hij obl 4 Balilsehe dito saad Futowa dito aaad B Iwaag Dombr dito send 5 Kursk Ch Asoir Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 AmaUA CMll Pao 8p Mij obl 6 Chie fc North W pr C sand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert v a tlinois Ceatral obl in goud 4 Louisv k NsskviUeOerl v saad Iteiico N 8pw Hij lehyp o Uisi Kansis v 4 pel pref aand N Tork OnUrio k Weet saod dito Penns Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud i at Paul Hinn k Haait obl 7 L a Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 CiHUil Can 3outh Jert v aand Tas G BaUir k Nsv ie h d e O Aniiteid Omnibus Uij aand Botterd Tramweg Maats aaud NsD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BlLOII Stad Antwerpenl8B7 t Stad BrusKil 1888 S i Hoxo Theiss Begullr Gesellseh 4 OoeTIHIt Staataleening f 0 K K Oost B 1880 S 8r Ja Slad Madrid s U8S Nas Var Bea Hyp SpoU dert REXmSGEI lSQ De RURGEUEESTER vaa Ooada bnigt by dete tsr kennis vau de balangbabbondaa dat door deo heer Direoteur der Directe BelutiDgen enz te llotterdsm op den 27 Jali 18 exeonkoir i rarklaard Een kokier der belaatiog op ket Parsanaal dienst 1896 7 No 4 Wgken 0 P Dat vocrmeld Kohiar ter ineordarini i gesteld io handen van den User Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt rarplieht is synea aunilan op den by da et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de ternyo van Drie Maanden binnen welken do raclamas be hooren ta worden iagadiend Gouda 29 Juli 1896 De Burgemeester voornoeind R I MARTENS door duisendeii Profsasoreo en geneeshearen beproefd toegediend en aanbevolen Bedart 14 jaren bg het publiek bekend en geaoobt ala bet bente goedkoopste ta oniMihmUUJkste RECLAME BLOEDZDIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral iu bet voor en najaar verkoceu wordt eu by voorkeur ge loiuen in plaats van Engelscb Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkryaaQ dan in doosjes e 70 Gents in de Apotheken Hetetikek der aebte Zwitsersche Pillen Tan Apothelnrt RICHARD BRANDT moet een wit brain lyn van den vcrm aoo ala bovenataande albaeldiag op een rood veld De dagelykscbe kosten by gebraik yn slechts 3 centen Niet anders te verkrggeu dan in doosjes ii 70 Cents in de Apotheken HoofddepdtF E TiH SANTEN KOLt P üouWam ADVERTENTIEN Niettegenstaande de hoog pru en der Zwarte Aalbeswu hebben wjj om de concurrentie het hoofd te bieden deu prgs dit jaar der Iste qual Aalbessen Jenever gesteld op SO eemt per liter 4të Cl per flesoh Zooals ran ouds bekend is onze Aatbesseu Jensver gemaakt aitsluitand ran prima Zwarte Aalbessen zonder eenige toeroeging ran Bosohbesseu of andere rerralschiugsmiddelen Vergelekt on Bessen Jenarar mat dia ran andere fabrikanten J F HERMAN ZNa LANUE TIENDEWEO iHANSCHE ST001£VEBV£HU a Chemlsclie Wusekerij TIN H OPPE IIEIMEH 19 KruUkade Botterdatn Gebreveteerd door Z M dan Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA da Haar A VAN 08 x Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoedoren r ale inriehtiug voor het stoom n van mantels veeren bont eni Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieawst en laatste methode geverfd Alle goederen hetiy geatoomd of geverfd worden onaebadelyk voor de geaondbeid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekoD zyn de prnaen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw alleverbaar in 3 dagen ta verven goedaren in eene week TANDARTS E CASSUTO Torrmarkt 172 Gooda