Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1896

ï No 103i Vrijdag 31 Juli J890 35s e Jaargang mmtm timm IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsiniimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN liBiii m m StftDdpliiats GROOTË MARKT Ie iouda Ilollandsch Tooneelsezelschap Directie M ca IjÊKB vnii Amtterdam Donderdag 30 Juli 8 uur 19 Opvoering ran het tlueee$bl f$pel VM OP MANOEÏÏVEE in 4 bedr van G vo MOSEB en THILO TiK TROTHA Prijien ï 5 i 0 78 ƒ 0 40 MO Abonnementskaarten fO Koninklijke Maeliiuale fabriek BE nONISBLOET TAN II K van Schaik Co gevestigd te üravenluige Heppler§traal 9 en a0a nabil de Regentesselaau Hofleveranciers vin Z U dea honing van Eelgii INDIEN GIJ HOBSTü g el niikt do Allerwege bekroonde Wereldberormde Superior DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Oti 70 Cte en 1 vefkrygbaar hjj F H A WOLPK Drogist Markt Gouda E H vm MILD Veerstal B 126 te flouda A BOÜMAN Uoordrieht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudmmirr Het Wissei en EirectenkiDloor BARENDS C 187 WARMOESSTRAAT bij den DAM lelephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voofdeeligiite comHtiün Wt Uitgave van het Maandblad FOKTÜNA f per jaar franco per post proefnommers kosteloos Een ware Schat voor de ongelakkige alachto rs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitepattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIiXO HoUwdsohe oitgATe met 27 afb Prbs 2 galden Ieder die aan de veraohrikhelgke gevolgen tui deze ondeugd lydt moet het lesen de opreohte leenug die het geeft redt jaarlijks duizend van een aekereu dood Te verkrijgen by hetVer lagaMagaain te Leipzig Nenmarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oüuila I iuk vttfi A HniKKMAN Si ZtKlN Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris 1 P MAHLSTEDE t Bergambacht i voornemens op DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1896 des namiddags ten H ure in het I ofSehuis Krtmpenerwaard aan den Lekdgk to Schoon l veil in het openbaar te verkoopen ACHT wooNinm geteekend B nos 490 491 493 494 496 498 499 en 501 alleu staande en gelegen aan den Ouden Singel binnen de gemeente SCHOONHOVEN strekkende van den Oaden Singel tot Btadsgrond en bevattende BoTen en Benedenkamers Keuken Zolder en Tuintje üm te aauraarden I NoTember t89G Breeder by biljetten en iuUchtingen by den Notaris DS aMANDm MA aA miXTB DU Imtemps T B PARIJ Zenden gratis M franco lo onorale geillttstrwnie oatalogui in ds li illnndsche en flranaoha talen bevattonde Ie nieuwste mojea voor het Zom p ei oen logen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JILUZOT é C PARIS De stalen der Bleuwate modeatoffen In ïuorraad bÜtaPrtnUntn worden eveneens kosteloos toegezonden aooh men geliev Jui ieH k de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prUien te bepalen Versendlngen il r U X ndaa derWeretd De catalogus bevat de Voorwaarden dor lenendmgen voor Franco Vracht en Rndi Oorreapondentle In alle talen VRIJE PAARDENMAEKT Zaterdag 17 October Toor boTengenoemde THËRKING zyn verkrügbaar bj A BRINKHAN ZN Prijs per lol f 1 lolen ïoor f 10 By plaatsing der loten Ie en 2e Prgs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN ieo 6000 Stuks uit de rtlliflt matta oensr der eeritfl bnitsnlMidich fabriekeB ovAr genomeoe Boogeaaamdfl Leger Faarden Dekeiis moetun tegen den ipotpr ji tati fl 2 7j per stak wurdan aitvtrkooht Otlê dikke onilijtbtre dekana zijn zoo warn alt hr pel ca HUXl cm groot doa b t gebMl paard badekkend met wol opgenaaid eo 8 breede lireepea V0rtm ecu kleine pmrti witte wollene Slaap Deken groot 140X190 om wpgeni teer kleine ileohta door raklui benierkliAre fouten in het veefael aangebod n ttd fl 3 B0parituk Kotten anden het dubbele HT Ihdéflljk iMehnTen bvRielIIncae vwdw M Uat de roomed itreki vn uwmAbk M k keArag of ander remtioitn yiiimni utt TOerd B HnrwltH tFlolkt Oroot Staat 81 COMMISSARISSEN der SPA R en HIILP BA1 I Ie Gouda maken bekend dat wegfens de Kermis op ZITEKDAC I Augfiistus van 8 10 luir on MAA DAG Jl AIJCiUSTUS van 8 9 gfeen AV K DZirTI i zal worden behouden doch op M AA IDAG 3 AIjGUiSTUIS van smiddagfs 12 l jyelegfenheid lol inlegden lerugpbetalingr zal bestaan Voor de ontvangst van aflossingfen in de afd HrLPBAlH blijft de gewone lijd 1 AIIGUIS TUIS van 61 7 bepaald Commissarissen voornoemd Dr W JULIUS Waan Voorzitter D RUIJTER Secretaria Standplaats op de M rkt tegenover de n Heer LUGKR LOUIS VINCKEN S ssANs mm nmi mm a uim OF ALS MEER BEKEND VI Ki i 8 Stoom Rijschool waar het geachte publiek van Gouda en Omstreken zich Toorgaaode jaren zoo rmmiehoots heeft vermaakt is wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel Tan binnen als ran buiten gearriveerd Met deze inrichting prachteoi veritcht deneiêtcmteirccMO êCkeonête in 1 e lerlaft4f heeft hy overal waar hy zich bevond op de KermisBeo het gPOO Ul êUCCe9 moge ondervinden Wil men een genoegeiyke Kermis doorbrengen men verzuime dan niet deïe pracM VOiie tot ontrangst der netste familiën ingerichte 3T003v I3Sri IGH TIiT3 met een bezoek te vereeren en een ieder zal een genoegeljjke rit kannen doen op gsdoppeorende Tri o mph Paarden met prachtvolle Gondels Gala Triumph Ridderwagens enz Qeheel nieuw Decoratief en Beeldhouwwerk PraohtToUe Muziek tot heden onoTertroffen AIIONNKMRNTEN Ic verkrijgen gedurende de Kermis per dag en per uur Zich minzaam in de gunst van het Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gunst van vorige jaren deelachtig te mogen worden noemt hg zich onder aanbeveling L V I Ai C K E Het nieuwste op het gebied van Kermisverinaak Xhallaire s Schaatsenbaaii welke zich dit jaar aan het publiek presenteert tot rijden op een spiegelgladde baan waar de natuur zoo getrouw mogelgk wordt nagebootst dat bet publiek zich waant in den win ter verplaatst te zien en zich vermaken kan door SCHAATSEINRIJDE daarby hoogst elegante Mrreêleden bespannen met een paar prachtige M onnej t waar bet niet rydende publiek zich op die manier kan vermaken In het midden der baan een fraai OAFÈ voor de vermoeide rjjders tot rnsten daargesteld en tot opluistering der prneAHf e schildering rondom de geheele baau voorstellende Aseehepoester of het gla en muiltje door de voornaamste schilders vervaardigd Entree 10 Cts Schaatsenrijden 10 Cts per kwartier Sledevaart 5 Cts per rit iibonnemeute voor Kinaerenlverlcrdgbttar Aanbevelend Be Directie B P XHAFLATRE Gebri Stoll werck a Chocolade en Cacao DffilmaUge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebtod rerbeterde fiibricatle ea uitsluitend gebruik van jn en fijnste grondjtuiTen gnrandoeret jen verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oacao i ii aanheveienswaardig bbrikaat naawKuarij beantwoordende aan don inhoud dec resp Ktikt tten lie Firma beiiaulde 27 lireretB als HofTtTeraacier 44 Eere Diploina 8 gouden cdx Medailles n b iwiji van uitmuntend f n fabrika it KredH ISii chre f de Accademie national de Paris Kous Tou ataaraoiui niw Madaille iTot prrmitre cIb n oonsIdAratlon ae votr9 axoeUdata fabrloatlon de Obooolat bonbons varies etc eto StDUWKCk fabrikaat ia verkrijgbaar bij U iL Conftseurs Banketbakker eni m Oaoeraalvertegenwoordiper voor JuliDi Mattemlodt Amsterdaiu Kutverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 30 Joli 1896 Door de Goitd be Harddravery Vereeniging Eendracht luatkt Macht alhier zal morgen een barddravery gebonden worden voor paarden van leieen kUar vooraf sal echter pen Natiooale Wielerwaditrgtl plaate hebben op de korte baau van 300 M van meet Deelnemerfi bieraan zyn P G Jansen Jr Rotterdam rybewgi 126 W 0 erkleeft 24 Tb Offermao Schiedam 69 W V d Berg Z ist 133 J P O V d Meer RotUrdam 147 W T Doorn Maarsso 18 J G W T d Fayo Oen Haag 29 W Pauum W Both Qoada 131 P Both J Ë V Le aweD Old Boy Ameterdam 14 P 11 van Ingeu Bodegraven De Bchoowbotgteut van de hb Van Lier was giiterea avond goad beset en geen wonder de 59e opvoering bad plaats vin de klacbt iu drie bedrüven Hoe Ouder hoe Gekker De rollen warrn io uitHtekende handen de deme AndréMeeawiieeu als Florida De la MarKleg en Kinsbergen ReDttteeater beuetena d bh WagamaoB laouard van Lier en Delmooie waren bet glanapunt van den avond en welverdiend waa de toejaicbing die sü van bet publiek ontvingen Da overige artist D brachten ook veel by lot bet welelageo van het lacfaiQCcea Men glug naar den seboawhorg om te laeheo men heeft ook gelaehen byoa zonder ophouden het tweede bedrijf vooral De adelboraten Ie kl C D Jubna en R P C Spammer tQa met 1 Aug te Willemsoord gepiw l aaa boord van Rr Ma paot aeraehepeuTFet Haia en Ëvertaeo Betorderd te Gent tot doctor in degeueea heelen verloskunde de heer h J Vriesman van Oodewater Volgens de A Ct heeft Jan C Da Voa tgn ontslag gevraagd als r isseor bg Le Graa en Haapels Aan bot Versll der Gemeente Gouda over 1896 OBtleenen wy het volgende Da Opanbare Gezoadheids Commiiaia bleet FEViLLÜlOM 187 Hij aluit eüae deur gsffoeol lc nietP Neen m oheer nooit Hg beeft het nu misachiei gedaan om niet gestoord tenorden Hg dachtmogelglc dit gq of da knecht binnen zoudt komen Het geielachap beneden was ontsteld en allen kwamen hoven Freule Dane was eenigsEinsoveripanaeu Och apreek toch een enkel woord lord Dane al was bet alleen om oas te overtuigen dat gij nietflauw zijt gersllen riep zg op vleionden bovendentoon Harry wilt gjj niet antwoorden Ik zal de deur openbreken aaide William S jaagd Zoudt g niet liever hij zeide dit tot aria ea de overigeD naar ds taal terogkceren De deur werd opengebroken eo men vond lord Dane in onaaaohl op zijne legerstede uitgestrekt Da dokter werd geroepeo eo hjj kwam laagzaiterband uit zijne bezwijmiDg bg Maar sgn einde naderde Zij verwtohtteii dit wellicbt niet en bi werd tater io den avond aelfs opgeruimd IaAj Adelaide Lester lag diep ontroerd en lielsbedroufd voor zijue legerstede geknield en verborg haar rervatlen gelaat op de bedsprei z j zag er in den liutalen tgd alt jd even vervallen en afgemat uit Hare bekentenis had haar vrede noch rust geschonken het was de vraag ol sq ds rost ooit weder u vinden onvaraoderd iu hare aameDetelling De boereo M Sprugt en 1 Burgersdgk die volgens den rooater met 1 Januari ala loden van de Gom miaaie moeaten aUredeo werden herbenoemd In haar Verslag wordt mededeeliog gedaan van eenige barer werkBaamhedeu welke gedurende 1895 zich veelal bepaald hebban tot bet verlefBeu barer tuaaohenkomat ter verbetering van toestanden op partionliere erven eo ia wooiogen In dat Veralag wordt voorta de wenaoh uitgesprokea dat io de daartoe betrekkeiyke Verordening de aanleg der watarleidiug in nieuwe perceelen verplichtend worde geateld De orgaoiaatie van da Politie ondergiog geeoe varaoderiug in de regeling van den dieoat werd evenmin wgziging gebraebt De Agenteo van Politie der 2e ktaiae P in l Hout eo H Htikena en de Agenten der 3e klasae W J de Kegzer J G Peverelli en H Wortman verkregen eervol ontslag oit boDne betrekking allen met oitsonderiDg van den laatatganoemde die wegens liebaamagabrekeu den dienst moest verlaten overeen k o matig het door hem iogediende veraoek Tot Agent van Politie der 2 klasse werden bevorderd de Agenten der 3e klasse A Ualder en B van dea Buacb terwyl tot Agenten der 3e klaase werden aangesteld W J Moojeo D de Koning G van deu Dnngen en T C Ëwanink OverigeoR kw m in he pereoaeat gMne veraoderiug In bet afgeloopen jaar werden 519 procesaeuverbaal opgemaakt en 012 peraonen atrelreohterlgk icrvolf d wegens a Mi dryven ala 2 hoisvredobrenk 12 opauiyk geweldplegeu tegen goedereui 3 weerapannighsid tegen ambtenaren in de uitoefening banner bediening 1 belemraeriDg van ambtenareo io de uitoefening hunner badiening 1 meineed 1 ontacbï gepleegd met minderjarigen I verlating van hulpbehoaTeoden 3 beleedigiog 1 miftdryf tegen de peraooniyke vrgheid 1 misdrgf tegen hst leven gericht 20 miahaodehog I veroorzaken van dood of lichamelijk letael 31 diefstal 1 strooperg 7 verduiateriog 5 bedrog eo 4 veroieücg b OvertrediogsQ als 1 betreffende de algemeene veiligheid l laDdlooperg 1 bedelarg 27 buiengerncht 2 opgeven van valscben naam 1 tegen Art 436 van het Wetboek van Strafreobt uitoefening van een beroep zonder admissie 2 tegen Art 437 an het W tboek vuo Strafrecht bonden van eeo regiiter van gekochte goodereo 200 openbare dronkenschap en 11 loopon ever grood die hepoot of beplant is c Orerlredingen van büzondere wetten ala Zg leefde argemal uitgeput en diep rampEKtig voort en was onvoldaan net het tefienwoordij e zoowel ata met het verleden Dat vreeaalgk bedrog on die gruwelijke eed die altg I loodzwaar op haar geweten hadden gedrukt vervolgden haar nog immer Bij Vieeade nog altijd dat een of ander toeval haar meineed aan het Uokt zou brengen Dit was al keel onwaarscbgnljik maar het gaat net een aogst die ons vervolgt ali met den ngd zoo ala ons die zoo meesterlgk beaohreven wordt wg zoeken en scheppen ons telkens nieuw voedsel voor onze pjju Zij was toevallig een oogenhlik alleen met den stervende Zg ug op en klaagde hem hare wanhopige amart de onrust die haar overat vervolgde de rampzalige gejaagdheid van baar hart en hare ziel Aoh Adelaide het is awa eigene aohatd antwoordde hg lerwgl hg zacht en medelgdend zynehand op de hare l de Gij zoekt naar vrede naar nst maar gg babt niet gezaaid om vrede te oogaten Niemand wist dat beter dan zg zeUe Een zacht klagend geluid was haar eenig antwoord Mgn lieve ik geloof dat ik het u eedseenmaal gez d heb wq oogsten naarmate 4 gezaaid hebben Dat kan niet anders zijn het iseene wet van God Bestrooi uw levenspad metbt emen en zfj zullen welig bloeien strooi doornenop uw pad en zg zalleo zich tegeo a keeren en uwvoet verwonden Met bloemen herbaalde zg ala vatte zg zijne bddoeUag niet Ja mat blosraen de bloemen die Jazus Christus ons beval aas te kweeken liefde lacbtmoedigbsid xslfverlooakeaiag Ueve Adelaide gg moet ém il dar Arbeidswet 11 der Boterwet 3 dar Öitankwet 5 dar Jacht eu Viarchargweti 16 dar IJkwet 1 der Wapenwet en 8 van voors riften io zak de scheepTsart d Overtrediogeo van de Verordeningen der C meenle als 174 der VerordeDing van Pélttie 17 der Verordening op de tapperyea 5 er Verordening op de kenriog van vleeacb erf viaeh 1 dar Verordening op de braudweer 1 $ der Verordening op da hondenbelaatiog en 4 der Verordening op het bouwen Van 2 diefstallen worden de dadera die bekand zjio nog gesocht Voorta zgn aangehouden 26 geaignaleerde pttaonen en 24 minderjarige o 3d 84 gevallen werd door de Politie aasitenlie V lHOd IjEr kwamen 2 zelfmoorden voor aa 258 peraonen werd nachtverblijf jn de Waeht verstrekt van welke 232 tevena voeding oétviagea Aan 143 personen werd voeding verstrekt zonder nachtverblijf tsrwgl 13 persoiasn een onderkomen in logementen en 18 p ooen vrgen overtocht verkregen Aan het Politiebureau werden 344 gerouden voorwerpen gedeponeerd Mat medewerking vao da Politie werden T der lO zoogenaamde kruiUehepen door de Gemi ote geleid £ 38 arbeidaioipeetiën io 318 werkplaatsen gnTdudsn 7 perceelen van bet kenmerk vao besmettalüke liekte voorzien 91 bewgzen van goed gedrag eu 137 bowgzen van onvermogen afgegeven Op het Boreau van Politie beruit eeue alpbabeti che Ijjat van da geaignaleerde swendelfirma a fieiaobentrekkera enz welke door de iogezeteneo kau wordan geraa Ipleegd Oe Gemeenteraad van Dordrecht bealiiie gisteren afwgzaud op een verzoek van da heereo A Koog te Amsterdam eo E Koeken te Arnhem om coDcesftis voor bet leggen van kabals ea het plaatssn van ijzeren palen totgeleidiog van eleotrisobe stroomen tot levering van dryfkraoht en verlichting Dit geacbiedde opgrond dat de Raad op 1 Mei 1894 eeo dergelijk vrrtoek van de beerén II Vriezendorp en A Smit Go eveneens afwees met uitooodigiug van B eo W om soo aaovrageo poi eteotrisch licht inkomen ftan den Raad voorstellen t doen Bg buitengewoon Politieblad verzoekt de commiaaria van politia in de 2e nfdealiog te Uirecht deop iporing van een heeren remontoir Tsu moet af aan brginueii no ia het uiet ta laat gij igt tot DU toe op een dwaalweg geweest gg moet een ander pad ioalaau O kind boa snit gg hier namaals ooit op vrede durvan hopen als gg hier BÏet reeds vrede om a been rsnpreldt KoD ik bet s eohts doen o s ik r de maebttos had I O Harry kon ik het sleohts I Og kunt van beden af een aanvang maken Het zal n in den beginne strgd kosten gg tuitveal geduld noodig hebben maar als gij volhardt zalt gij tan laatste zegepralen I eg lïwe koude zelf zacht af oefen u ii liefde en barmhartigheid danzalt gij u niet langer rampzalig gevoelen Adelaide stervend draag ik n die taak op Kenige uren later atroek de andera zegevierende rlag van bat kasteel nederig half maat hoogte tanga het gebouw i William Henry zeventiende baron Dane WM tot de ruste zijner vaderen ingegaan Hg werd ta het familiegraf osut den onbekenden vrsemdetiog wiens lijk meu voor het zgoe gebonden had bjjgezet Herbert kwam over om de begrafeniapleobtigheid bg te wonon Hen heugde zich lu Daoesbeld znlk een begrafeniutoet niet Hg werd over bet witte krakende aneeuwkleed naar zgn graf Ksdn m de blauwe heldere Inobt glimlaohteala bet re boven huone hoofden Oeoffry William achüenJf baron Dane wandelde in zjjo rang alleen achter b l k Herbert volgde met Squire Lester en daarna ktr4raf de overigen Toe zg op bet kaf eel taru B £ ni mtin opende de beer Apperly bet teaiamant Xgjlllici d waa daarin vergeten Herbert Dane ffMt een ii ientijke aom een inkomen van twaaji tfaadenC pÜud t jaars Cecilia drie boaderd podf fiaara Lady AdsUids horloge vao zwart email of gebraod gzer waaraan ea sil veren ketting bostaauda nit dikke ronde sohakeU met masquetoohaak en alnitiag eeo swart lederej damsataaehje nat lederen haadsvat inhoudeode e n iwart lederen lamoaportemonnaie met ongeveer f 10 aan specie 1 bankbiljet vao f 100 twea van f 25 eo mnotbiljet van f 10 twee goadeo lOguldenatokkeu eu roiui f 10 aao apecie te Utndit ten nadaele van G K C baruo van Lyoden tgdetgk gelogeerd in bet hotel Ballangée Biltatraat no 1 nik eeue slaapkamer ontvreemd Dezer dagen is gemeld dat te GeodriDgeo zekere Bernardua £ ggink verbrand io sgu wo iiing werd gevonden Hieromtrent msidt de Postt Bsrnardoa Eggink een 70 jarig man woonde ia hst R K Araenhuis en was niet wel b het hoofd Hg was sinds eenige dagen bedlegerig ËRQ der medebewoners vau bel boia de acboorsteeoveger de J kwam Donderdagmorgen een der leden an bet armbeetnur waaracboweD dat de deur van da kamer vanB gesloten bleef en er rook in de kamer was Toen de armmeester ter plaatse kwam en de kamer was geopend aanachoowdan zg voor soover de veratikkeoda rook au ondraaglgke Inoht bet toelieten een afgrgaelijk toooeel De oogelukkige B lag taesohen uüg amsaleoda overblgfseleo van bat beddegoed op zgue slaapplaats onkenbaar eo gedealtelgk rerbraad De hniameubelen sn vreemd genoeg de bad gordgoeo zelfs waren niet verbrand Na geaoboowd te tgo door dokter van Hengel werdhet tyk zoo goad het ging gekist eo den volgenden dag ter aarde besteld Intuaaoben viel nit versehitlende omstandigheden op te maken dat ar groud baatood om aan misdaail of seUmoord te deuken en warden vrouw G sn da reeda genosrade de J in verzekerde bewaring genomen De o£Bcier van justitie de reahteroommis saria en de griffier der reohtbaok waren een geheelen dag heiig met dezaak teondsrzoakan Al de bewonen van bet armenhuis de buren ea anderen die inlichtingen konden geren werden in verhoor geoomeu Het Igk van den verbrande werd opgegraven en opnieuw geacboowd De aectie werd verricht doorde geueeaheertn Tbgsaen en vao Hengel Het Igk was zoodanig verbrand dat men oitwandig geeo teekeoen vao geweldpleging kon waarnemen de geneaabeereu constateerden oitstorting van bloed io dl hersenen Het pabliek ïs zeer gereserveerd in zgo oordeet OTsr den znak Alhoewel de vrooweiyke verdaahte nng nl eens in onmin leefde raet kreeg een legaat Wilfred Lester cene gifl vau vgf duizend pond als een bigk van dankbsarbeid dat hg zoo stond er mij het levan redde en dat vaa ieaand die mij dierbaarder Is dao mjjn ei leven van m jo lieven zoon Ueoffiy William Bruff erfde duizend pond en twee dujaend pond voor vaün trouwen vriend en dienaar Hichard RavensbirJ sene dergelgke ion twee dmtend pond moest tusacben de dienstboden van het kaateel verdeeld worden en zijn soon erfde zijn verdere vermogen Hij stierf als een vermogend oian I stlde debeer Wild die o jk niet vergeten w s zaeht Kn wat nog meer zegt als een deugdzaammar De beer Wild wist niet dat men hem verataaukon en zag om De jonge Ion bad deze woordmimet tranen in de oogeu utlgeeproken Ach dat Ijjdt geen twijfel zeide de dokter Hij was alt jongmeosoh eenigsiins bcfllg van aard maar hij zocht en vond de ware w abeid Moohleawg haar alleu vuor onzen dood vinden Amen zeide lord Dsue