Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1896

BMOwlIk GEBOREN Louisa Maria oadars M J Broudera en L E Hamburg Neeltja ouders P J Vorbree au W Stoathart Marions ouders P Verweg en A Hoogendoern QKKLEÜKDE met 20 korting i A van OS As Kleiweg E 73 73a GODI A aaggan Natnnrigk want dan wint d firma den atrgd dan moeten ten slotte de leden 1 der Glasslgpers Tereeniging door den honge I gedwongen bun zaren Bestuurders io den steek laten eo is het srije VerbenigiagsleTen t I Maastricht gsknakl 1 Wat zal het Naderlandscbe Volk op deze I Terklariog der firma Regoatantwoorden Wa 1 zal het stellen tegeooTer deze maooeuTre om 1 werkliedeo krachteloos ta maken Hoe langer deze werksuking daurt dea te I doidelgker komt het aan bat licht dat d warkslakende glasslgpers den bijsland Terdienen I Tan alia nrdelierenden omdat zg langs wetti j gen weg naar Terbelering Tan bun toestan I strsTsa en zich trouw betoonen aan eeu B I stuur dat roor haa hseft gegierd en om b t geen het roor ben deed met ontslag werd 1 gestraft De Maastrichtsche werkatakars hsb 1 beo recht op de sympathie ran alten om he t begioael waarvoor zg atrgden om de trouw I de Totbardiog het geduld an de zalfbebear 1 sching door hen gedurende grrniraan tgd 1 onder zoo moeilgke omslaodigheden aan dea I dag gelegd I Steeds meer ziet msn in dat hun onrech I werd aangedaan Wie eerst nog zwegen be 1 gftlnen te ap aken Hpoedig na onsen oproep 1 gotuigden de heer aan Marken en bet Va I darland c Lnter voegde aioh daarbg Mr Kru senïan dia in opdracht van hel Handelablad I d zaak der staksrs ter plaatse onderzocht Mannen van allerlei richting liberalen anti rerolutionaireo radioalen aocialiatee eindalgk ook Hoomacb Katbolieken erkenden dat d I firma Regout door de nitsluitiog der zere I BtnurijB ouTeritandig en onbillgki keeft gakanSeld I I Over bat principieels punt bg deze staking I betrokken het ongeoorloofde om Bestuursliiden I te ontslaan teneinde het TersenigiagsIsTen der I werklieden te fnuiken beeracht nagenoeg maar I ééa opinie in Nederlaod de afkeuring daarvan I is algemeen I Dat dan het NedarlaBdaehe Volk deze zgoe I Tcroordaeling ran REOOUT a dtgren bekraehI tige door de atakera te ülennen tóó lang tol 1 de firma hare font inzie en door haar woord I terug te nemen bel ooreobt en de schade I hnrstelle baar werkliiden aangedaan Da firma REGOUT heeft zich tegenover I het Nederlandscbe Volk geplaatst met ler I trouwen roepen wg dov alle voorstandsrs van een verbeter og van dan toestand der werklieden langs wettige geleidelgke ordelgke weg uog nlsala tol krachtige medewerking op Het Comité uit de 63 onderteekenaars van den Oproep Ca R KOÜVELD Dl Eu DENEKAMP P NOLTING lumhwlrii aut f 100 nrhoogd en nd b 1 puld op 11000 ijun 0 aitkoiiiiiteD d d tiploifaituderfabriak gn gelgk uit het madegedMlde nIt op t fflkkto uar goDitig gawnit Deoat ngtt D b l 0 g ii io bat gakwl f7291 11 mear daa orar 1894 tarwyi de oilgnreiii reDte n afloeaiDg vao geldleeningeD niet daaroader bagrepen f5722 26 minder waren doordien iooala wg reede meded elden geene emTaogrjjka an koitbara werken werden nitge oerd lóodat op umnige poitan bezuinigd kon word n De Kbnld der fabriek aan de Qemaenti bedroeg Tolgana de balani op SI Deaanber 1894 f 96011 25 Zq onderging ia 1895 door denaankoop Tan bat hnis op deGonwe Wjjk C No lU een et aardering mat t 6489 20 f f 1025WÜ5 Terminderde in 1895 doora1 Ming met 29500 45 undat de Genieente p de balans i gecreditoerd oor t 73000 Voorts werd op de balans tan 31 necemb r 1894 als saldoninat gebracht een post Tan 22617 65 Uit de Winst en Verlieerekeaing orer 1895 blükt dat esn winit i gemaakt na f 28486 24 ingetrokken eo het ovf racbot aan kilomeiers overgenomen io het oiouwa boekje en wel io het Hpuciaal daarvoor ingerichte vgMe vakje V8U de eerste bladzgde van elk boekje De verrekening van bet orerichot geschiedt tibter eerst door bet station dat de vierde reis met bet nieuwe boe ije af tempelt Den jollamao Jan Tosachenbroek bggeoaamd Oude Jan die met zgo vlft da paisagiers tn aoheo du Hoed e mak er f eu de Ie Parkstraat te Amsterdam over den Amstel zet werd sinds eenigen igd door zekeren S woneode in de Hoedemakeraatraat het leven op allerlei wgae zeer laeiig gemaakt Toen dit spelletje gisteren ook den geheetrn dag bad geduurd kwam het dea avonds tot cto oitbaraiiug en diende onze Jan S eon fliok pak slaag toe De vrouw van S hierover verbolgen begaf licb gist3ren ochtend om 9 nor oasr den Amstel stapte io de vlet en begon met een stok boot Jan op zijn hoofd ts timmeran Dat Jan hiermede aiat gediend was ligt voor da hand oo met de woorden 31aan wil ik ja nif t maar jit mot zwemmen nam kg de vrouw op en smeet haar overboord Uat het veririsscLend bad haar niet gekalmeerd bad toen ie er oogenblik later door Jan weer werd oitgahaald biigltt wel want ternaowsrnood op bet droge geholpen begon zg opnieuw te dreigen en wel zóó dat de phiitie ar aan te pas moest komen Tgd Beurs van Amsterdam Vorkts 91 100 IM 88V 84 8 V 18V Va 98 8 7 98 106 ov 6 90 10l 110 ♦ a 401 100 97 48 86 IS ioo 68 lOli a lOl a 188 49V lOlV 100 1871 100 74 17V 109 91V 100 111 I loiV Bii a 61V 18 V 9 a 81V loiV 10 loov 100 144 V 18 7 10 f 46 101 10 18 V 101 99 48 14 19 lOlV 106 i 10711 108V 108V 117 118 188 9 1 111 slotkrs 91 100 100 v 19 JULI NsnaaliNn Cort Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 Hoiia ia OU Gondl 1881 88 4 ITALIB Inaohrgving 1868 81 6 OoaTINa Obl in papia 1888 idito in silver 1888 6 roBTUOiL Oblig met ooopon 3 dito lieket 8 B liauilo Ubl Bionenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dltobijRotha 1889 4 duo b j Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1 88 8 dito dito dito 1884 6 BpiNiz Perpel aohuld 1881 4 TcaasiJ Gepr Conv leen 1890 4 üsc leeoingaarioD Geo leoning aerie O ZuiuAra ttap v obl 189 6 Msilco Obl Buit Soh 1890 VzKasosbi Obl 4 onbep 1881 Atursauiii Obligatien 18 8 aoTTSEUAa SIsd leen 1894 i Nsu N Afr Handalav aaud Arandab Tab Mij CHirtiBoaten DeaHsalaohappi dito Amh llypotheokb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl sand a Gr Hypolbeekb pandbr 8 Naderlsndaeha bank aand Ned Haodalmsst rh dito N W k Pao Hyp h pandbr 6 Roti Hypolbeekb pandbr 8 Utr Hypolbeekb dito 8 i Ooilina Ooat Hong bank aand RllaL Hypotheekbank pandb i tuazlKl Kquil hypoth pandb 6 Jtszw L 6 Pr Uon eert 8 Niu Hott U Spoorw My aand Mg tot Kipl V 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 Zuid Ilal Spwmg A H obl 8 Poia Warachau Weonen aand 4RoaL Gr Uiua Spw Mij obl 4 Balilacha dito und Faatowa dito aand 6 Iwsng Dombr dito slind 6 Kursk Aaaui4 0ent Fse Sp Hü obl 8 Ohio k North W pr ü v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Slo Or Bpm eert v a Hlinoia Oeolral obl in goud 4 LouUv k NuhvilloCert v aand Meiioo N Spw Mij lebyp o 8 Uiaa Kanaaa T 4 pot pref aand N ïork OnUrio fc Waai aand dito Panna OMo oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud at Paul Minn fc Hanit obl 7 I n Fan Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp O Cimoi Can Bouth Cert v aand I VSM C Kallw k NaT le h d o O Amaterd Omnibua Hg aand Rotterd Tramweg Haala aand NSD atad Amatordsm sand 8 Btad Roltnrdam aand 8 BzLeis Stad Antworpenl887 s Sud Uruaael 1888 I i Homo Theiaa Hegullr leaallacb 4 OoaTSNR Btaataleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Br Hl Slad Madrid 8 1808 Nan V r Boa Hyp 8i bl oort IV 1041 Ta lamsu I 51103 89 HiarTan af ta achrgfen Io bet bedrag der bierboTen genoemde aftoasing ad 1 29500 45 2o at oninbaar 14 75 29515 20 Blgft als saldo wiost op debalans roor 1895 I 21588 69 De ja litis uit Roermond heeft Dinadig dan gebeeten dag te Vanloo en Blerik een onder Eoak ingesteld en peraonea gehoord oaar tian leiding eerier klacht ingekomen tegen deu Ig luitenant der bozaren Z te Venloo in garnizoen Na afloop werd Z in arrest gesteld Nadere bgzonderheden ontbreken Nu den laatsten tgd weder klaohien worden geuit over ongelgke bebasdaliog van gesneovelde minderen tegunovrr gesneuvelde ofBcterao beeft de Amat Cour c zich ter bevoegde plaatse gewand om iolichtiogen en daarop het rolgende ten antwoord gekregen Vernchiïlande familienamen komen herhaaldelgk in de Indischa itamboekeu voor sommige twintig maal en meer niet zelden met dezelfde voornamen en het is daarom dringend noodig wil m n verwarring voorkomen dat de namen mnt de stamboeknummera zoowel te Batavia aU bg het Departement van KolooiSo zorgvuldig gecaniroleerd worden telkena wanneer enn bericht van overlgden eet vao aen militair beneden den rang van officier ontvangen wordt Intuaachen is alles loo ingericht dat die controle na da ontvangat vau het bericht loo spoedig m gelgk afloopt waarna dan t tf graphiich de tnaschenkomst wordt ingeroepen van bet hoofd der gemeente waar de naakte bloed verwanten wonen voor zoover die woonplaats bekend ia anders van bet hoofd der gemeente waar de overledene geboren werd opdat dezen omziahiig in wetenschap gesteld worden met het noodlottig bericht Daarna kan dan echter nog niet aaostoada tot publicatie worden ovarg gaaa want bet gebeurt zeer dikwgia dat de borgemeester die het telegraphisch verzoek ontving na eenig zoeken moet mededeeleo dat de naastbeataanden zich elders gev tigd hebben of wel dat mutation in de familie door overlgden het noodig naken iemand anders te verwittigen dan vanwege het Departement van Koloniën werd aaniïegeveo Het ernstig streven van de Begetting is steeds te voorkomen dat d naaste familiebetrekkingen onvoorbereid oit de courant moeten lezen dat wie hun dierbaar was gesneuveld is of gtwood werd De tsikenü inkomende scbriftelgka bstuigingen van waardaering dak men bet treurig bericht langs zoo behoedzaam gekozen weg vernam strekken wel bet heai ten bewgze dat l t publiek op prgs stelt wat de Regeering te dazen aanzien doet Bultenlsndsch Overzicbt I De Keizer ran Duitscblaod wordt beden I arond of uorganocbtend te Kial terug f 1 wacht I De Reiobsaniaiger berat een telegram d s I kaiz rs aan den oommaadeereDdeo adiniraa I dat aUlni luidt Het bericht hatwelk ik on 1 rangen heb omtrent het rergaan tan de k I nonneerboot litis welk tgdana het uitoefenen 1 Tan den dienst met alle ofhcisren en h t I grootste deel dar bemanning op de Chinaasche I knst g strand ia TerroU mg mei diape 1 tauit I Vele dappere mannan au wier hoofd lu k sen uitstekend officiar stond heb ik re 1 loroD I Bal Taderland aal met mg treuren en e 1 marine zal de warme herinueriog beware 1 aas diagenan die tot dea laatsten ademtocht I io het Terrollen Tan hnn plicht het hoogste gebod zagen I De wanordelijkheden herhaalden zich gadu 1 reads den nacht in de wgk Wiedikoa Da menigte pionderde twee Terdiepingen an een 1 gioote woning bewoond door 70 Italianen 1 E Italiaanscb restaurant werd eteoeens Te woeat TuBiehen de manifestanten c eu de politie werden een paar reTolTersohoten g Sr zgn Tsie gewonden Da oitaing ran het proces Jamssoo c s is bekend Men kan lich nu orergeren san lange bespiegelingen men kan de straf te zwaar achten eo te licht het feit is niet ta Teranderen Jamfson Willoogbby de White s Gray en Corentrjr agn reroordeold tot eeo ontearende straf geTaogenisstraf Eau dag een week een maand een jaar dit doet weinig ter sake Bet misdrgf waaraan de heeren Jambon c s zieb hebben schuldig gemaakt wordt besekoawd als te bahooren tot dis waarroor oitalnlting Toar eentgen tfjd oit de meoscbelgke maatschappg noodaakalgk srdt geacht 01 de straf ta iwaar f te licht is mogen andaren baslissaB die in staat agn zich een jniit oordM ta Torman óier het gepleegd onrMkt Maar wals lord Rnsiell in tgn nqnintoir beloogde wanneer de wet geaohondao is mo t g worden toegepast en de hooge positie dar aaa beklaagden sou gaan in loed moatan oefenen op da uitspraak dar Wanaaer seida de hear Russell da expaditiè is ostworpan met hst Toornemenom de TnnsTaal binnen te trekkso lal einde d grondwet de regaering de wat othetbeatnnr t Teranderen of om door middel Tan macht of machtsTertoon op te treden oor eenige herTorming der wet of Toor de beacberming Tan eenige Tolksklasae of wanneer zolks gesohiadds om lioh ts sereanigen met andaren binun of bnitaa Trusnal om de regeejing ontag in Io boeaaman en een sorandwing dar wat ta Terkrggon dan zon die expeditie in elk dezer geTallan zjjn eeu expeditie teg u de kaorsckappg Tan aan baTriendan staat Wanneer dit Kas ware gMoluad mal mKhliging der koningin dan lU dit aas Iwwgs Tan oorlog zgn geweest kij kal HIV n A R T B B R I OH T B N 1 Gouds 30 Juli 1898 Granan vr ival onrersudard Van koolzaad warden 1 eenigo monttara etooud die t t notaaren verkoctt I rerdec I Tar e Iloanwaaba 6 70 i 7 Mindere dito 30 6 90 Afwijkende 1 76 i f Polder 6 76 a 6 JB Rogge Zaeuwsche 4 96 a 4 60 Polder è ƒ Uulleolandaobe per 70 k ƒ 8 40 li 8 60 Uaral Winter Zomer a Chevsllier 4 60 a ƒ 6 86 Haver per heet 2 80 i S 16 par 100 kilo ƒ 36 8 60 Ilanoapuiad Inlandaofa 7 i ƒ 7 96 BuitanUndiohe 6 60 s 6 71 Ksoa nazaad 6 a 7 60 tooluaad nieu 7 a 7 76 Krwten Kookerarteo i Niet kokende f a Buitenlandaoba voerarwten par 80 Kilo ƒ a Boonao Bruica boonen ii Witte bonnen a Outrenboonan i Paardenboonan a Maia per 100 Kilo Bont Amerikaanaobe f 4 40 a 4 50 Cinquaotina 6 8 i 76 ïozsnian 4 76 a 6 Vbbmahzt Melkvaa vainig aanvoer handel aU prijzen matig Valte vsrkana goede aanvoer handel rad 14 i 18 et per half KO Biggen voor Kngelaod goede aanvoer handel vrij wal 18 JI 14 et Eer half KG Magera biggen goede aanvoer andal matig 0 86 i 0 6 par week Vetis i obspen weinig aanvoer handel traag k Weilammaran weinig aanvoer baodal n a Kuektera kalven weinig aanvoer handel traag i GraakslTeran eenige aanvoer handel traag 14a 16 Kokkal aren a Vachten Wol ƒ par K ü Aangevoerd 88 partjjen kaaa Handel vrij wal la fusl 4 i 7 2e qusl 19 i M Zwssrdera i NoordHellandaoba 18 1 S I Boter weicig aanvoer handel vluj I Ooehotar 1 8 k 1 88 I WeiboUr 1 0 ü l K p Kilo H Via IOV 791 8 V ADVERTENTIEN Getrouwd TEUNl nan HERTOG Fi van Oouda ail ADHIANA M ot B0R8T die tevens namens wedarzgdsche betrekkingen hartelgk dank zeggen roor de rele bewgzfn Tan belangstelling bjj bun huwelgk onderTonden Zmxmmtriam 29 Jnli 1896 Voor da vierig van den 70a verjaardag van don he r Willpm Stnmpff op 22 AgoHnn a s Zomerdtenst 1896 eOlIDl ROTTIRIIlH 11 H 1 18 U l 4 8 80 8 87 U 88 18 M 11 48 li 88 1 44 4 8 4 18 OITIRDl M fl O U D 1 11 80 10 4 li 8 8 81 11 80 U 7 10 1 10 18 10 88 10 41 10 4 BurgarlUke Btand GPBOREN 28 Juli Catharina oudera F A de Vries en A Wapenaar Dirkje Geertrui ouders P H Flsmmaa en A C Verweg OVERLEDEN 28 Juli H N san Maanen 4 w A Tan dar flooTe 20 j 29 A L Tan Oudshoorn 3 m GEHUWD 29 Juli B E Trooster en J B Stolk W Broer en J M Koeman S Wastra en E van den Ring A J VarkonUr en M san Piera 18 08 1I 4T HAka eovDk H ge 8 17 10 7 48 8 80 9 18 8 46 lo u 11 1811 111 88 8 44 8 40 4 04 4 88 17 8 117 18 7 9 J8 9 1 Toorb 87 10 17 1 41 4 M 8 18 9 8 Ï Z gw8 11 10 81 1 68 4 8 80 9 48 Z M 8 88 10 41 1 08 6 04 8 89 9 9 Onada 887 0 8 189 18 9 47 10 1810 4 11 0 11 818 17 8 14 4 08 4 S1 I 47 10 10 88 11 88 11 0 8 08 8 88 4 48 8 10 11 ll 4 18 8 8 10 81 4 14 10 44 11 1011 11 1 11 8 48 4 87 8 17 7 09 8 18 80 10 11 9 87 lO lS 10 4 11 18 18 18 11 88 1 17 8 47 4 48 5 847 14 7 4 8 18 8 4 9 4 11 O 10 08 10 18 10 17 8 01 8 18 8 18 10 48 Vir8 0 IIA 11 48 1 03 li 7 4 17 88 8 1 l 7 4 4 8 11 8 8 1 1110 8111 48 Ol Di UTtJCHT 8 81 10 17 19 84 19 41 11 07 e 7 10 7 18 7 19 8 17 4 86 8 7 8 48 9 04 8 17 8 8 laSTIIDii 104 O D D t 10 41 1 4 1 1 4 48 18 7 41 1 1V 11 11 4 1 8 4 t 48 8 49 8 10 10 lO lT 1I M 7 1 han ongeTiag eht mao haar ioeh oiei io laat toi znlk mh groote misdaad Wat Bern Ëggiok betreft hat U bekaud dat by rotfkalooi omging met mar soodat zelf e a der armmoeatera hem gewaarachowd beaU iu t da woordan B ala je niet roorzichtigi r beoi rerbrand je Dog eeos lareod ia ja bed an fooripaDiDg die helaaa maar al te spoedig ia ferrald Er beerichc ia deae aak uofr vee daist ra De Terdacbten z n oa het onderzoek wutby gg vffrktaarden sioh Tan geeu schold bewast t zgo op vrge Toeteu geatetd doch blgTeo ter beBchikking Tan d jostitie Uit Ampeoaa acbrasf mea uo de Jafabodec Tsa 23 Joni dat niet iederaaa dstr zoo gDDstig orer den toestand denkt als de regeeriag dat sonraigeo dien als niet matig be tahoaweD en den eeo of andaren dag ren sit barsting vreeMD Den Han Jaai des aroods om Snor kreeg de aaaistantresident Rooi aalke onroitbarende berichten dat hg se teratoad den kolonel Bruinama mededeelde die duarop s nachts ia IwrsooQ de wachten controleerde De asiiatent reaident ging den 15d naar Pmjs waar Qoeroe Baogkoi D bem drie kwartier te hebbrn UUn wachten ham sai van niets te weten eo na aerst ran bem ongunstig geruchten te hebbjn gehoord Den 16eu Jaai ging de resident Daanenborgb naar Laboean Hadji waar bet hem bleek dal wel ieta had gebroeid doch ronder beleekenii er waren slechts om paar oproerkraaiers Intunchen kwam uit dat zich onder de belhamels ook een aaageuomeo zooo Tsn Qoeroe Bangkol bevond en toen bun gelast werd onmiddellgk te Terscbynen oldeden t dsaraan niet Ook werd bericht ontTangen dat daagt vóór de komst van den assiatentroflident de iuwoners vad Praja zicb deo theelan dag badden geoefeod Toch weet Goeroe Bangkol ran niets Den 22eD Joni kwamen er weer onrustharende berichten waarom er in den naoh daarop twee politie oldaten op Terkenning werden uitgezonden Op 29 Joni werd aan de Javahodec ge seiod Hadji Alie Dewi en vgf anderen weigerden te Sist hg dea controleur t komnu waarop de controlear de heer Eogelenbnrg met gewapende politiosoldatan naar Prejs is gegaau en een hunner hoeft opgevat tarwgl op de anderen die Tluchtten geschoten werd echter zonder dat iemand werd gewood En d JaT Ct van 80 Joni meldt Blgkana bericht van den rwideot van Balt eo Lombok heelt de controleur van Oostliombok ich met jtolitiasoldaten naar Praja bageveo naar aanleiding van da weigering vnn eanige Saasakseb hoofden die aan bet boofl ran Praja Mamy Sapiao de gehoorzaamheid hadden opgezegd om voor genoemden ambtenaar ie fersobgneo terwgl zg bovendien Mam Sapian oit spn hnis hadden varja d Bg den komst van dan controleur namen de kwaadwilligen teo getale van acht de vlucht een hunner met name A ma AUf werd gearresteerd De houding van Mamy Sapian Goeroe Bangkol en andere hoofden wordt goed genoemd Behalve da rveds gisteren vermelde nieuwe bepalingeo voor bat gebruik van kilometerboekjes op de Staatsspoorwegen blgkt uit het op 1 Augs in werking tredende tarief voor ktloroeterboekjes nog Io dat aan houders van kilometer boekjes bet recht is toegekend bet boekj in t leveren niteriyk binnen 30 dagen na den dag daarop als laatste dag van geldigheid vermeld als waanner hij de inlevering de gretorte waarborgsom terugbetaald wordt 2o dat het gebmik der kilo meier boekjes ia uitgebreid met de Ign Bokstel Gocb der N B D 8 M 3o dat de verrekening van oversoboUen Un kitomalars op een nieuw boekje is gewgaigd Bg ft ifte van een nieaw boekje wordt til donr hat atati o vao afgifte het oude boskjo Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA 10 80 18 67 11 4 U ll ll 0 8 8 8 10 8 40 8 47 8 54 l 10 7 JS 7 8 7 8 7 19 7 48 7 8B I i lO i ll 1 18 81 a d 11 81 S1 10 7 47 I0 8i 8 88 S 67 8 08 8 18 8 14 8 80 Mwidrwkl Nlnvirkwk OfMt aotto m 90IID A DIN H 1 tC aotMrdut Onxllt NUuwnknk Hoordnokt Soiidt 4 7 08 10 11 40 11 49 1 08 11 U ll 11 18 Qaud 1 80 8 88 tn U r 41 8 47 Ï Ï ÏW 7 68 8 4 Tooik 8 07 9 08 MfUttniO t 1 10 1 87 1 48 8 08 10 7 11 8 11 14 11 11 11 4 1 97 Uoldt Oudlir 8 80 Wowdn 8 9 8 11 ftMakt Il 8 18 ♦ lïoud ln 1 1 G t 8 84 8 0 7 E8 09 9 H 10 19 8 41 9 4 10 1 S O V U k k MSTtlDAUl 9 81 11 7 11 10 4 11 10 18 1 l 18 8 17 1 14 8 11 9 17 heafi zieb een feaiioommissie gflvorm l uit de de besturen vuu bet Concertgebouw Het Ned Tooncel fl da Maatflehappg Caecilia en de Ned Tooneelkoost nurdvereenigingc alle tichameo aan wier oprichting of voortboataan de heer Stnmpff een werkzaam aandeel bad Tu 1803 werd da aUd TVismar gelegen ie Mrcklenbnrg aan de Oostzee maar toebeboorente aan Zweden voor L 258 000 thaler verpand aan Mecklenburg Honderd jaar lang zou de stad die een ni stekende haven heeft aan Mecktanborg toebebooren Werd bet geld in 1903 niet teruggegeven dan zon een nieaw tgdperk van b zit voor Mecklenburg wear van honderd jaar beginnen De vraag is wat Zweden nu doen zal Zal bet zgn aohuld beta en en dan Wiamar nn gelegen in Duitachlund trrugkrijgfln Of zal het niet betalen Dan S de atad voor honderd jaar weer aan Daitacbland Dat kan nog een aardige internationale qnaeatie worden Eonigen tgd gelfden was een laudlooper van de ergate aoorl Fouroier genaamd door de jury te Roaaao tot lavenslangnn dwangarbeid veroordeeld wegens moord op een oude man die bg later beroofd had Toeu hg op bet punt was naar Nieuw Caledooië gabraobt te worden zeida Foamier tot fleo zgoer medegevangenen lk bob geluk gehad dat ik het leren er af bob gebracht Ze weten niet dat ik te Boaelles eeo onde vroow beb vermoord De andere gevangene die een wit voetje li iUle krggen bg de justitie bracht dit over en Fouroier werd nur Bonaao Uroggebraoht Ër volgde een nauwkeurig onderzoelc vrnarbij Fournier bleef bekennen en zelfs allerlei bgzonderheden van dan moord mededeelde De zaak kwam voor de jary maar nu draaide Koornier in eens om Hg verklaarde dat hg den moord ia Booelles niet bedreven D zgn bekentenis alleen verzonnen had om langer in Fraiikrgk te bigven en te probeeren te ontvluchten Evenwel de jnry veroordeelde Ponrnier ter dood En uu maakte het hnf gebrnik van zgn bevoedhvid óm als bat meent dat da jury tioh vergist heeft haar uivspraak t verwerpen en eeu nieuwe jary te laten bealissen Maar beeft de nieowe jory beitii t aU de oade en ditmaal heeft het bof zich by de uitspraak neergel d loudat Fournier zat worden terechtgesteld PosterUen en Telegraphle De postwissels en quitantiën voor de troepen in de legerplaats bg Ommen welke van 4 tot 29 Augoatoa zal worden batrokken moeten voortaan gezonden worden aan het postkantoor te Dedemsraart Ook bahooran de tela ramraen voor het kamp bg Ommen bestemd naar het Rgkstelegraafkantoor te Dedemsv ark te wonltju overgebracht om vandaar per post of per bode te worden besteld Telegraafkaotoor n üravenbage Jaarwadde f3000 Borgtocht f 12 800 Sollicitaties io te zenden vóór 12 Aug e k Post en telegraaf kantoor Dieren Jaarwedde f1800 en vrije woning Borgtocht plm f 9600 Ofschoon aan de ambtenaren van de beida dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebban toch ingevolge da bepalingen van hei Kon Bs van 21 Maart 1894 no 17 de postambteoareu voor deze directie deo voorrang Hoewel de sollicitaties zgn m te zenden voor 12 Augustus kan nog niet worden bepaald wanneer de rervnlting der vacature ral plaats vinden Benoemd 1 Arg Tot directeur van het post ea telfgraatkanioor te Raalte de commies der telegraphifl 3de kl B W 0 van Ryn te Dordrecht tot adaistant te Amer foort L N Weber thans geagreëerd klerk Verplaatst 16 Aug Do commies der posterijen 3de kl O J van Gorte ten ir orwf gpo tkaiitore Aangevangen 1 Mei 7 11 4 80 4 7 4 8 10 4 7 8 11 7 80 4 40 4 0 4 87 04 10 80 1 44 1 84 i Ol 8 08 1 14 1 0 8 08 4 87 DIN Dtmkl 8 88 7 0 9 1 81 WMidra 8 8 8 11 Oud w ler7 07 8 19 Goad 7 98 8 18 9 84 10 10 Aartirdu Bt 7 18 1 19 4 04 QO 1 van Amsiordam naar Jtreeht de commies der postergen 4de kl H de Jong ten spoorwegpostkantore no I van UtrtfCbt naar Amsterdam Eervol OLtslagen 1 Aug De vrojwelgke commies der telegrapbie 3de kt A E Tbaanisae te Leenwarden 1 Oct Da direateur van bet tategraafkanioor ie s Uravenhi e K van Asparso de onderdirecteuren J A Fleischer n L M Bugtenburg te Amsterdam en O M A Harmsen ie Rotterdam da commies der talegraphie Ie kl J G Horsthuis U Amsterdam Aan het VERSLAG betreffende de Gasfabriek 4gt Gemeente Goada over 1895 ootleeoen wg hat volgende STKIiliKOtEII De benoodigde steenkolon worden na openbare aanbesteding geleverd door de hoeren J D W Berghugs Co te Amsterdam on A Zetlekena ta Delft Van de eeistgeooemde firma betrok de fabriek Duitacbe kolen nit de mgn lUnser Frita tegan den prgs van 54 cents per H L franco aan den wal toor de loods of van f 69 per waggon van 10000 K G h anco aan het atatioo albier ierwgl van den laatstgemelde Euüelscha kolen BirleySilkstone screened werden aangekocht voor den prys van 587io V franco voor den wat Gebruikt werden 6166 H L Engelscbe kolen 39152 Doitsobe 92 Cannel ToUal 45410 H U De voorraad Ooitscbe kolen ba dro g op l Januari 4974 H L In den loop van bet jaar werden aangevoerd 37752 42726 H L Oebraikt werden 39162 Er WOB op 31 Dec dus nog over 3574 H L De boeieelheid Ëogelacha kolen in 1895 aangekoohi bedroeg 6166 H L welke hoeveelheid geheel werd gebrnikt Aan Cannelkolen was op 1 Jso voorbanden 38 H L Aangevoerd zgn oog 155 193 H L 92 Hiervan werden ter verhooging der licbtkracht gobmikt 101 H L zoodat op 31 December nog in magazijn was De steenkolen ga en gaen aanleiding tot hek maken van bgzondsra cpmerkingen ZUIVBRINO In de wgze van zuivering van het gas kwam weinig verandering De scrubber die te klain was geworden werd voorrien vaneea bellend rooster de waaber van eeo inrichting tot geregeld doorspoelen De zuivering geschiedde in de zuiverkiston met gznroxyde en Het niets te wensohen over PBRSOHEEr De 3e fitter M van Loon verkreeg op zgn verzoek eervol ontslag In deze vacature behoefde voorloopig niet te warden voorzien aangezien de werkzaamheden konden worden waargenomen door twee fitters bggesiun door ef n jongen Een dar fitters is tevena smid an meestal alleen op de fabriek werkzaam In den drukafcen tyd werd wel eens de hulp ingeroepen van particuliere filtarabazan De werkman M Herache die door ouderdom eo zwakte voor den dienst ongeschikt was geworden werd eveueena eervol ontslagen By Raadibeslnit van 18 Joni 1895 ward bem levenslang een gratificatie van f3 par vaak toegekend Het salaris van den boakhonder werd bgda bobandeling der bagrooking voor hat loopanda jiiar in verband met zgn toegenomen wprk TUd van Greenwicb 8 19 8 48 8 1 1 1 7 1 7 9 8 8 8 18 8 91 81 9 8 7 85 9 10 8 8 47 8 17 8 17 8 14 8 41 8 47 9 7 10 4 10 11 10 18 10 17 9 41 9 47 9 84 10 01 10 14 7 48 8JS 1 7 0 8 0 9 07 l t4 9 18 10 4 9 88 8 11 1 41 9 49 11 1 9 41 i e7 woord oorIog sloeg hg hard op de tafel 1 wat hg gewoonigk p eagt te doen waaneer 1 hg zieb bnita igewoon opwindt maar nn zulks was ge chied zonder de machtiging d r 1 koningin nu was dit een cuwettige daad aaa 1Trgbaiters Z6o heeft lord Rusiell ongeToer gesproken en de jorj heeft gedaaht gelgk 1 bg en dr jAmeson eu zgu rrieuilen ssbnid g I Terklaard 1 Omtrent de gewgiigde hooding welke da 1 keizer Tan Rni and moet hebben aangenomen tagenOTCr da Porie weet de Usilj News made te doelen dat die wgsiging bet garo g jis Tao de officieele documenten Wt k n banden Tan deu CKaar zgn gekomen door e bemoeiingen ran zgn bloedTerwantan te Lo deo Kopenhagen en Athene 1 Ret is geeo geheime zegt het blad d t I achttien maanden geleden mr Galdstone de 1 hertog vao Argyll en de hertog ran Wee I minster al hnu pogingen hebben aangewend ten Toordeele tbu de Chriateo onderdanen I der Porte eu een brief an deo hertog Tan IWestminster welke ferschneu io de Griekschs pers heeft stcedi meer belaugstelling opgewe t I io de zask der Creteozer rebellen 1 Het zou Toorbarig zgn te TOorspelIso we I ken kpsr de raken in Znid Ocst Europa ears 1 dssge zullen nemin maar ar sekgut teomini I eenige hoop te bestaan dat het einde Tsn b t schrikbewind in Torkg in het licht is Omtrent de houding der groote mogendheden tagenoTOr Griekenland lerzekert ook thans s Berlgnscbe correspondent der Standaard dat de mogeodhedeo allen steou aan de Grieksoha regeering au len onthouden zoolaog zjg i zich onthoudt Tan het leenen tan sleua aan de opitaudeliugen in Macedonië Uit bealuit ia geuamen omdsl hel gebleken is dal de rust iu Macedonië Terstoord is door Griekeche beoden ëu Tolgens de te Wennen Terschgnend Polituohe Correepondenz hebbeu ook de rolgende feiten grootsn iniloed uitgeoefend op het optreden door mogendheden Oen 21n Juli is een Grieksch sahip met I rrgwilligers geland bg Rodolas waarna aan de I Christenen in de omliggende plaatsen wapenen I en ammunitie uitgedeeld werden den 23eu I Joti landden Grieksche vrgbniters te Ban NiI oolo bg Candia aaogsToerd door Griaksoba I isheden Hieruit bigkl zegt het blad dal I Tan Grieksche zgde grprig wordt gewerkt tot I uilbreidiog rau den opstand naar de Westsgde I des eilauds dia tot nog toe kalm ia geblaTon I De berichtao tkd den opstand der Matnbelen I luiden niet gunstig De zwarten hebben schier I ongenaakbare achailhoekeo in het gebergte be 1 I zet eu er zgn niet genoeg troepen om den I aaoTsl flink door te zetten £ n toch kan de I Engelache baTelhebber niet om meer troepeo I Tragen omdat hij hen niet onderbonden kan I ten gerolge van de moeilgkhedan om proTiaod I aan te Toeren In een telegram tsu Reuter nit Bnluwayo wordt geklaagd dat de aotoriteitan in de talegrammen der correspandenteo Terrahiileode bgzooderheden achrsppeo De Mstabelao zoo wordt rerder gategd xgn toI Terlrouwen en jouwen lo bat géTecht de biankeo nil hen uitscheldende oor lafaards Kenigo dagea geleden dreef een troep Matabelao duizend stuks Tee o er deu Tati weg naar de Matoppo s Ink in da buurt Tan Bulnwayo en zjj warenblgkbaar niet bang dat zg ran daar uit bestookt zoodeo worden rele kolonisten maakten plan het land te Terlaten omdat sg nog gseo einde aan dan opstand zien Sir F Carriogton waa te Bnluwayo om air R Martin te raadplegeo Uit Gwelo seint Beutar dat majoor Hurrall die den 12n met een colonne Tan Fort Victoria te roegeo bg Belingwe ffp den Tgand gestnit il Iu bet scherpe gsTaoht dat twee uren duurde Terloren de Sugelscben drie dooden Majoor Horrell kon zich echter met de troepen uit Fort Victoria rereenigen en gezameolgk ging het nu op NJema a kraal Volgens berichten uit Fort Qibbs werd daar in de richting Tan Ndama s kraal hevig schieten gehoord Iq het Lsgerbnia Troeg een lid den Minister Chamberlain of hg ieta naders wist aan de nederlaag Taa Ëngalsche troepen tegenoTsr ds Matabalon Chamberlain antwoordde dat bg niet geloofde aan een nederlaag volgens sgn beriohlen had generaal Carringtau TargeefsgeI tranht den sgand ait sgn aohuilhoekeu te I Toorschgo te brengen INQEZONDEN Aan het Nederlandsche Volk De werkstaking te Blaaatrieht duurt Toort en da firma Petrus Regout t Co tracht de oTertniging ingang te doen Tinden dat zg door da werklieden Terloren moet werden Nooit zollen wg de aoTen Bestuursleden weder in dienst nemen roept zg bet Nederlandsche Volk op allerlei wijze toe Zoo antwoordt sjj den drie leden der Eerste Kamer den hoeren A C Werthoim A Prins eu jbr Alberda lan Ekenstein in dien geest sehreaf ig ean drietal leden aan hst Bastnnr der Radicale Vereeniging die om een onderbond Troegen aldus wees zij de uitnoodiging san don baar Pyttaraau af zoo deed zg baar bealoit kennen in haar Terweer tegen de artikelen aan Mr Krnseman iu abel Handelsblad Gaat to h niait TOort net de stakara ta stanBea wil