Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1896

3AstP Jaargang Zaterdag 1 Augustus 1896 Citroei en Fram bozen o T032 lMjni iji i a n lU fiOüMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitrondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is l i6 franco per post 1 70 Aiïonderlijke Nommers VU F CENTEN roip op art 162 B W gaat niet op want du man is wal verplicht lyo vrouw bat aoodigtt te verschaffen maar daarvoor geld en eéa jaai eM uil te keereu dat beboaft hy niel Oa eisch werd afgaweaen Da commissaris van politie der 2 afd ta s GrsvMuhage bericht dat in die gemeautc la aangobnuden Dirk van Wyk koeiaier vroagar te Amat rdam laatilelyk te a Gravenhag wonende en door wieu vardoiaterd tfiD op 13 Mei een r wiel merk tEzoelaior f voorla een beerenerywial modal 1895 t Goriuobero op 5 Juoi een rywiet tan nadmls van den rywiet handelaar K te Goud op l Joai reu rywiel aoerk Wearwell tan nadeala van r eu handelaar te Dordrecht ao den Gen Jali ren rywmt zo tgaaasmda élactrice la Utrecht ten nadeele van dea handelaar eo verbuardtr X K aau het Jansdam aldaar Date rywielao zyn opgespoord Ta Katw k aau ZM ia mn bariQgaehuit dio I uit zou gsan om haar tweede reia ta makau I ergisterenaacht door de huoge leaSii op bet I stra td gealsgeo I Men wooil bet anker op om zee t hiaaen I maar hst anker hield niet in da branding eu I nu werd I et schaepj eeu spaelbal van d I golven Het ward dwars op t strand ga L norp D torwyt boogo tortMata ovar lUaehdit heen sloegen Ket liep rol waker an kraag een gr ot lek Da schipper 9 mstrosen en 2 jongens stonden tot aau hun hata in bat water de laataten op het hoogste gedeelte van het schip Het schip moest alias losaeu en werd gistareo op de helling gesleept om gerapeerd t worden gegeven f fi73 10i waarvan i 2ti8 07 aa arbeidatoonsu I Het personeel met dn l edieuiog belast out 1 ving aan beloouingen en premiSn f 1849 61 1 f5e volgende branden hadden io de Gemeent 1 plaat In den nacht van 28 op 29 Januari ooi 1 streeks 3 uur brandde de door twev g inne 1 bflwooiide brugwachttTswooing aau deo Staats I spoorneg hy de Ringvaart van den Zuidpl s polder Wyk T no 45 geheel at By du out I angst van i et bericht wa htit houten geb uw 1 reeds vernield loodat de Brandvcwr liiet be i boeide uit te rnkkeo I Den I4n tVbruari des middags omstreeks uur is de houfu werk eo bergloo ls in gebrui btj don fabrikant J IJpelaar P pig n ar P I W Kamphuizen achter hel huis aai de 1 Ftuwee eo Singel Wyk U no G08 afgebran 1 en gelukte het aan di3 Brandweer de aangreu zeode perceelen t behouden 1 Deu 14n Manrt des middags omstreeks half i 4 uur outetond een felle 8choar teeniiraud di I I spoedig gebluscbt werd io het hiis au de 1 Bieekcrssiogel Wyk R no 204 in eigondoi toebehoorendM aan de Erven O A Oudyk eu bewoond door J J BerUlman Oen 9n November das middaga te ruira 4 uur wai er een ttegiu tan brand in het buts staVude in de zfWgeuHamde Louworiersbourt b de Nieuwe Haven Wyk N No 294 toebeI boomdv aan Ijoawerier en bewoond énor I J van deo Knd waarvan de blu sching geI scbiedd door de brandspuit rai hetUarnizqien I Den In Dacember den middags te ruim H I uur ontstouit brand in het bovenhuis aan de I Oosthaven Wyk B uo Ü7 be voond door W j Koniocks het vuur werd door de buren met I taedewerki ig van e nB braodiipuit geblosebt I waarby de eigenaar fl F Backer bewoner I van het beDedanbuis waterschade heeft gehad 1 Deo 9q December des morgens te ruim O I aar bad een felle uitslaande brand plaats in de 1 stalling en de bergplaatsen van de wed C I Ijafeber Sooneo in de HobnarsteoK by de I HoutmauPgracht Wyk M no 137 welke door I de aauweziKheid van eeue groote hoeveelheid I hooi eerst det avonds tegen 7 unr metbehufp I van een aantal spuiten geheel bedwongen was I Den 19n December des morgens omstreeks I half j unr wat er woderooi een ui$alaande I brand eu wel io het Bt Aothonieklooster I waardoor het pakhuis Wyk G no l l toe I behoorende aan J van Oye waarin allerlei I licht brandbare goederen geborgen waren g I heel werd vermeld Mei groote inspanning geI lukte bet den brand tot dit pereeel te be I parken In de verlichting van de GflmeeDta wordt Jaren lang bad zg met haar sFrmricki in vrye liefde geleefd en tl kinderen waren bet zichtbare bewys hunuar liefde Jar a laag badden zy bun schillekarratja voortgeduwd toen kwsm er eau kink in den kabel vau buu heide Frarick werd aan kant gezet Maar zy nog bloMud en he alltg nam weerapoedig een anderen man die ook Frniick heetta ai dien door de buren Frerick den tweede werd genuemd De vrouw by oudarviuding watfindr hoe aardarhe liefde wiMelvallig ia liet ïteb giste renmorgen door ds wet oiet haar Frerick II iu bet bawelyk vnrbiodeo Io den tgd dat zg naar bet atadhuis waren gegaan haddaa de boren deit ingang van bun kelder N KnrkttrMt 26 te Amsterdam waarin de kiodaren chreiden ver iiiid ea da bescherming n ner Unie al wat wij baHlea Maar ik was reeds wat men eao welopgevoed jongmenich noemt Ik had ondsrwgs in de tbaolo gie geaotOD en ik had dia onverbiddelijke logiea geleerd waaraan de volmaakte Iheologea elkaar barkannen Ik schreef aan goede hond hetgeen lo dese Hfgelegene iirekea wel oen groots zeldzaamheid mocht lieeten l t oordeelde vlug so juist over de klnns betwareu die lich elkan dag voordoen Op bet seminaruim gcefl men de voorkeur en te recht aan de Mugen van 8aii euil boven de oilaii van floratias aan hel liatga van Htarooymu hoven de redsvoaringen van ioero Ik moet tot lof van deze leeraren in de weliprekendheil dio Plalu eens van hun leven en hun breviarium alle dagen lezaii zeggen dal zg mg als san der hunnen Ikobandalden Als ik hut gewild had éfn zonden z rog al spoedig eeu leerstoel io de grammalica hebben toafertrouwd eu mgua verdienste zou bet overige gedaan hebben Maar ik was eerzuobtig op dr wgta van mgao tante lianorine Duplat zoo heette ijj zg con geen leeraar iu aan klooster tot neef hebtken willen al had tg ook een gedoelu vso haar vermogen verloren door bet banI kroel van den baukier Vongeocy Ik zal toch altijd nog wel gonotig hebben zeida zij rom vso mijn kleinen Denisot oen doctor in de rechten l mijten 2uo werd er dau tusioben de booge coi ttracta aada parttjeo hrsloien dat ik om mgne opleiding let cht geleerd te brgianeu op bel kantoor van mt der deurwaarders in het arrendisaemeot van Xoisy l Orgueillmiit die het meest te doen bad sou f I ptaaUt worden tTarJt 9tf9otfif m m Sten laate GROOTEJÜBKT te Goada Hollandscli Tooneelj ezeiscbap Directie M tam IjIEH an Amiterdam Vrijdag 31 M 8 uur sp algemeem eerUmgeu HOfi OUDER HOB 6BRKBR Ktachk in 3 bedryreo naar het fiogelsch Zaterdag 1 Augustus 8 uur De Macht der Electriciteit Fantastisch Mjtbologiscb Blgapelin 3 bedrgren naar het Engslsch Prgaen LUS i 0 7 0 40 MO Abonneraentskaarten tO Koninklijke Macblnalc Fabriek BE WMM H N van Schalk Co gevestigd te lOravenhage Uepplerilraal en 0 nabg de Regeotesselaan Hofleveranciers TIK Z U den Zoni g vaa België INDIBNGiïlESTir gebruikt de Allerwege bekroonile Wrreldberoende Saperior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS Tan éO Cta 70 Cts en l Terkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Uouck E H TiN MILD VeerstAl U 126 te Gmida k BOCMAN UwrdralU J ü eATBLANO Boiioop B T WIJK OudnJrr FBAITSC ST00MVEB7EEIJ H Chcnilsehi WasscberiJ H OPPE tlKIMRR JO Kruiskade RottanUim 4 ebreTeteeid door Z M den Koning der Belgen BoefildepAt Toor OOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verven van alle Heerenen l amesgarderaben flsrok alle Kiodergoedenn Speciale inrichting voor het stoom n van plnche mautels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieairste en laatate methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of fteverfd orden onschsdelgk voor de geiondkeid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgsen 25 gedaald Te stoomen goideren als nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week M t Hm bMti onseludsljrksla sa tt mUkelyktli poattmlddtl voor ll Mrt a nvoorsldametvnlündcrschoenwvrk 19 d Appntuur vin C M Milller k CS j srlla BssMi Slr 14 M n I tt v I U op lusm en Isbrlekimerk riinriUtT Mrn WMHIin II HMn M fUwWM ia rrWiMi Mi SfiMrMl l r tly W tarri tMwArafeM HIJ SLOTEMAKER C Assurantie Maatschappij tegen Braudicliade DE NEDERLANDEN va 845 Zutphea Amstrrdam Sophiaplsin Rotterdaia Zuidbisak 50 s Urtrenliage MobeUtrui 20 Bred PriD oksile Alkmaar Uognirsat iroiidkapilaal ooo ooo Bescrves 1 100 000 Betaalde Brandschaden 14 600 000 lass ilaalssk vtnsksrt Ikui wk la aa IHBRAAK Eirecrrii iu Brandkast r aowrl als iRbocdcIs WInkelgoederen enz i N 1 W S l v r T KI iMNKI l iki M lOM l UWAfU III 11 S lil v SS I II l I t Agentnar bg de Firma Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia liet beroemde werk Dr Retau s Wed BOSMAN te Gooda z KLFBEWARIt G Hollaadeche uitgate niet 27 afb Prije 2 gulden Ieder die aan de rersohrikkelgke gerolgen vau deze ondeugd lydi moet hei lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te Terkrygen by faetVer lags MagaBin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in poatzegeli en in alken boekhandel in Holland VRUE PAARDENMARET Zaterdag 17 Uctober voor bovengenoemde TREKKING zgn Terkrggbaar bg A BR1NKNAN ZN Pnjs per lol f 1 H kten voor f 10 Bg plaatsing der loten Ie en 2e Prgs COMPLEBTE BESPANNINO benevens minstens 2a PAAm GN Eikol t ai IU te outTangen tesamc C M eu nu velo pr fifuei ngen Jm dit lol gvkomcQ ond ilen naam dr uitvindeiii Dr Miohaelia riTviiai hi i £ op de beste machines Jn het weroklbe g rcomde 6tnbbliasement van Gebra Sto iwerok te Keulen lacha J pTI2iebaeI V Cikel Cacao in vierkanten basaaa Se Eikel Oacas is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelükarh gebruik eoD A 2 theelepala van t polder Toor een kop ChoooUt Als giineeskrschHge drank hij geval van diarrhee slwiits met watpr te gebruiken Verkrügbaar by de Toornaamst H 1 Apothekan ena 1 Vs Ka Ka pw lbu je a I IJJO ft 0 90 e 0 38 OdioraalvïrtegCTiirooïdiger voor Neder JuHus liatttnklotlt Am iterdam Knlveistraat 103 Het oleuwsle op het gebied van Kermisvermaali Xhaflaire 8 Schaalsenbaan welke zieh dit jaar aan het publiek presenteert tot rijden op een spiegelg ladde baan waar de natuur zoo getrouw mogelgk wordt nagebootst dat hat publiek aïch waant in den win ter rerplastat te zien en zieh Tn maken kan door SCIIAATSENKIJDEN daarbg hoogst elegante ilrreêleden bespannen met een paar pruckUge F0nneif 9 waar het niet rgdende publiek zich op die manier kan vermaken In het midden der baan een fraai OAFÈ voor de vermoeide rgders tot rusten daargcsteld en tot opluistering der prachtige schildering rondom de geheele baan voorstellende AêêChepoester of het glaxen muiHje door de voornaamste schilders vervaardigd Entree 10 Cts Schaatsenrijden 10 Cts per kwartier Sledevaart 5 Cts per rit Mk nnem ten re r mnHereu verkiifglmmr Aanbevel nd Di Dirutit B F XHAFLATRE Standplaats op de Markt tegenover den Heer LUGRR LOUIS ViNCKEN S mE GW OONGOÜBS HIFFW7E A UiM OF ALS MEER BEKEND VIÏ KKN S Stoom llijschool waar bet geachte publiek van Oouda en Omstreken zich roorgaaode jaren zoo ruimschoots heeft vermaakt ia wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel van binnen als van buiten gearriveerd Met deze inrichting pracMe verlicM enet te metreeht4e a€lt 9n f In Iteéerlanil heeft hg overal waar hg zich bevond op de Kermissen het roffMI tneeet moge ondervinden Wil msn een genoegelgke Kermis doorbrengen men verzuime dan niet deite prHtM0 lf0 tot ootvangst der netste familiên ingerichte sa op3vd iisri ioi3 Ti2iTC3 met een bezoek te vereeren en een ieder zal een genoegelgke rit kiwuen doen op galop peereode TriumphPaarden met prachtvolle Oondels jala Triumph Ridderwagens ens aaheel nieuw Ueooratlef eu Beeldhouwwerk FraobtvoUe Muziek tot beden odOTertroffen M ABUNNBHKNTËN Ic verkrijgeo gedurende de Kennis per dag en per uur Zich minzaam in de gunst van het Publiek Aanbevelende en ho r ende dezelfde gunst van vorige jaren deelachtig te mogen worden noemt Jig sich onde aanbeveling L V I €KEiM AMERSFOORT AHGR3FOORT8CHB MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meelfabriek njn gebuild Water Tarwebrood nronit van da pulkHs aoortou tanra vervaardigd blijft biorflnor tterds oTerheerlgk vau sinaak eu i TOrkriJgbaar lu plaat Torm gemerkt met eene snede OTer den rug in stake ran 4 t et e i ot 10 et 16 et 30 ot en als WaterkadetJes van 2 et Tulband wordt van de lïjnita tu drniohten bestu tafel aatuurboter eieren ouvervalaebte volle basta malk eaa ftaroaakt is bierdoor euii busonder beerlijk gebak betwalk niet AroQf wordt en voor daaa uilmuDtenflQ kwaliteit soar goedkoop Verkrijgbaar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes In stuks van 50 ot 76 ot 100 ot OeWOOn Roggebrood wordt i n de beate aa suiakelüksta soorten rogge ronder oenig vreemd bijmengsel gefabriceerd is hierdoor buitaagawoon hearlyk van smaak zeer gaaord en voeiliaam en verkrUbaar 1 6 Ct VU Kg 8 Ot 2 Kg 11 t 4 Kg 32 et 6 Kg 33 et dese gewlcbten behaive van kantbrood worden gegarandeerd Pr ma Roggebloem wordt van de beate aoorten rogge gamaleu hirr om met warme melk en suiker of siroop aang mangd bijaoodar geaood voor awakkeo ao aiakee on verkrijgbaar in Kg pakjes van 7 ot Oma dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranda 1 I ringen der prtjsen worden door ons eerst geadverteerd Onse artikelen aUn nitslnitend verkrijgbaar bu onsa dépAthouders welke te herkennen aijn aan de dApötborden an da wagens beaohllderd met de bbriekiUtels an wT H MBURSINQ Ta QOUOA wooahnisen voor depots in huur gevraagd eoiwsnii een dépitbouder met klein gezin gevraagd tegen vriJwOnlDghnur matig vast loon plus flinke prorisle en irauoo vrMQtan der volle en ledige kiaun Kathreiner s Kneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel Oniida tlrnk vaa A DaiKitaAh k Zoon BINNENLAND GODDA 31 Jali 1896 1 tiy du heden gebuudee wielerwedstryd waaraan 14 d eluituier deel oamrii werd de eente pr a er viTguld z l ereu Medaille behaald door den Heer J P G t d Meer te Uutterdam de tweed prijs evn ilfsren niedailU door den beer P G Jansen Jr te Eotierdaiu n de derde prgt en bronzen medaille door den heer W van den Berg te Zeist Aan de barddraverg namen de ottul endp 10 paarden deel van H K Glas Jr Lopperaum Schimmelliain iCeaarc berydrr Sideri s ï L Hoogendük en W Verboom HaaHrecht Voi Merrie ViQtoriac berqderMatze B Hammers Haren Scbimoie Merrie WllfaelDBÏBa bergder B W Schinpem 4 J O deo Boer Utrecht Bruine Merrie Willemyutjec berüder Ëiganaar 5 A de Goede Purmeretid Zwarte Merrie Fanny berydvr S WitteTeeo ü W H J Brom Utrecht Bruine Merrie Cuto beryder M rau Yarik 7 U Vriefe WiUer ank Zwarts Merrie Nobel t beryder S WitteTeen J O Matte Mydrecht Zwarte Merrie ngastii ber itar B VV S ïhippttrw J O Matie Mjjdrecht Bruine Huin Giaat Adolf beryder Eigenaar J G r e Woerden Zwarte Merrie Auna berjjder A BidertaB De uilslag cal lu ons tolgend aummer worden raedegadeeld Aao het Verslag der Gemeente Gouda oter 1895 outleeneo wy het tolgeade De Brandweer onderging geene teranderiog io bare orgaoittatie De brandblaachmiddebn rerkeeren in goeden Rtaat terwyl in het nigeloopen jaar eeue nieuwe zuigbuif voor eene der spuiten werd aange schaft Brandblascbmiddeten verkeereu ia goedon staat terwyl io het afgsloopen jaar eene nieuwe zuiKbais Toore ene der spuiteu werd aangeschaft Brandkraoeo op ds Wat rleidiiig betindea zich io straten welke niet aan eene gracht of vaart getegeta zyn Ër 7Jjn zcfen braodspuiteo waarvan eenein gebruik hg het Garnizoen ii afgeitaan en 18 brandknioen Voor het onderhood van het materitfll daaronder begrcpvu de brandspnithnisjes is uit fEVILLETOlV GENEVIEVE t Ik ben de bood vsn Itloine landbouwari ia het i ko en Hhooue dai ttrloineüt van de Kure Zü vonden oen voldoend middel van beatiin in eene kleioe boei er dia bua in eigendom loebeboordo en ia eanig laud dat z io huur hadden Men noemde ben de Deniset t overeenkoMstig de sonderlioge gewoonte dar Xormaadische boeren om nf een bünasm aan hunne medeburgers te gaven t f sioh zatven te verbergen onder een naam raa hunne eigene vinding Dt eigenlijke naam van mgn vsder was Denis en deydoopnaam van mgne moeder was Denise Zij faaddea zioh ieders achting weten te verwerven en daar tij geeue benyders hadden mocht iedereen h n graag Igdtn io hna dorp Saint Denis en hierin bestond eene derde en laatste reden waarom men ons de Denirot s noemde Ik was het aenig kind in dno landelijke oning en myn vader beeft meer dan eens gez d dat bg liever Mné forsoh gebouwdw dochter zou gehad hebben dan zulk een iwakken starahoadtr die op eija hoogst goed was om de kudde in de vlakte la hoeden Ünlukkig voor mij was ipge goede moeder teedetdef voor mij Zij gaf aan Bofjn vsder ten antwoord terwijl tij my omhelsde dat ik liasr tot dochter en tot soon KOU dtmeo dat zulk een min kereltje boveudieu awi vaat kostte ala men twaa koaieo ao kippen io ADVEKTëNTIEN worden geplaatat n 1 5 regels ü 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen iroote letters worden l erekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd nimw door de Stwielyke Ga fdbriek welko▼W Gemeentewege wordt geexploiteord 1 fist aantal lantaarns voor de fttraatverliohtiog 1 in gebruik oadergiog eenige uitbreidieg door 1din er i stuks op verrchilteode ponten wcrde i 1 bypeplaatst Op deu 31b December bodro g bet I g l traatlantaarns 28 waarvan 12f dage 1 tyks tA middernacht werd n uitgedoofd terwyl 18 fan aren bü den Usual alleen by hoogwater ia dienst waren I h 51 lautareo stuande op de Spoorweg str t den Kleiweg de Hongatraat de Mark 1 deWijdstraat met do DnbbelA Buurt de Oo ten de Westhaven werden by wyz van proef 1 van branders voor AueV gMglocilicht voorzien I De fabriek ontving voor het gas ten di n te 1 van dn straat erhehting Releverd eene vcrgoediog van 4 centnn per M po teruggaaf va de aan de lantarenopslekera uitbetaalde lonoan alMaedti v n de koeten van onderhoud en ver oieuwiug der lantarens met de boven den ruud gebruikte fittings Uit de gemeentekas werd daarvoor betaald I eene som van f 10972 70 het gasverbrnik I bedro g 1974 M Oe hcbtsterkt van het gav beantwourdde aw de fiachen dit men naar biltykheïd kon sMtea zy wa4 gemiddeld U 7 2 millimeter tOHHQi Giroud s Verificateur gelykstaaode met ITU Speroisoftiilaodaardkaarson terwyl Ket plcifiek gawioht gemiddeld 0 478 bedrONg I in bet buizennet moeei nn gad l l fa I de Turfmarkt Noordzijde worden vernieuwd I ereuioo tfeo gedeelte der leiding in de KlciwegI iteeg en een ftedeelte laogs de Zuidzijde vau I Knrnemelkitoot alwaar de leiding welke op 1 I lornmige plaatsen verzakt of gebroken wap I mede herstelling ouderging I Werken van grooten omvang werden lu het I afgeloopen jaar niet uitgevoerd I De rechtbank te Breda beeft onlangs uit 1 spraak gedaan in eao proces luucbeu t ee I achtgenooten De vrouw had den man aan I gesproken tot betaling an kleedgeld waar I foor zy f450 per jsar meende te kunnen I horderen De rechtbank besliste echter over 1 eenkomstig de beweringen van den nedaagdeu I man dat de vordering niet gegrond was op I de wat daar het beheer der gemeeosehap be 1 rost by den man in stryd met welke bepaling I de vrouw niet b t recht mag verkrijgen over I een deel der gemeoutcbap naar willekeur te 1 beschikken Zelfa al b d da vrouw overeen komstig haar eisch geld van deu maa verk gen dan oog zou de vrouw voor da twstediog van bet geld den bijatAuü fan haar maamoe Un inroepen want zonder hem mag tg toah gaan Terbiotenissen aangaan Ën ook het be 0p ign minst een rechter mompelde m co I moeder ICn dit II de reden waarom ik al vroeg tul een boogaren stand werd opgeleid dan die waarin m n vader grootgebracht was Mijne tante bad onder hare klaoteD een kanunnik rsn de kaïhadraal Op xokereu dag toen dezo net da oede vrouw raadpleegde over een stuk Ukeii waarrkn hg zioh een geeitel keu gewaad wilde laten maken vroeg tij hem op hare beurt om raad omtrenf deu besten weg dien men moest iostsan om een reoblageleerde te worden De kanunnik hedaoht zinh sroige tgd en gaf elndelgk asn da wiukelienier deo raad haren neet eeDvoudtc naar de kloostericbool Ie zenden Wanneer hg lioo eenmaal de gunst van deze goode meesters verworven had dan 00 bli aan de deur van het kleine seminaruio kuiKien kloppoD Ën is men daar eenmul beste vroaw 1 dau kan men als men een weinig genie besit gemakkelijk kardinaal worden De goede vrouw luisterde mei gespannen aandacht naar hem en nu sloeg lic den weg in dio door den geestelijke jiant ewezen was Ik wss al testit n jaren oud toen mgn vader na een Ungdurigeti arbeid diun tg aan den ondankbaren grond besteed bad plotseling stierf na orer mij eu mgne moeder nog eeo laatste zegenliede uitgea roken te hebbcU Hij Het weinig b eitting n ns maar Öoildai 1 ook weinig loholden Men verkocht zijne boerderij Met bot geld dat deta opbracht hetaalde men de achlerstalliga buurperairgsn verder braehten but hooi oa de landI bouwgoreedsehappen ïoo feel op dat dit met de j buwolijksgift mgner moeder een inkomen van acbtI bondard franken liedroag Dat waa behalve de liefde menigte betst een kan melk en efn door vau Ao ei daarmee kar de jeugdige erfgenaam wel S gebeele dag gevoed worden Mijn vnder liet zich deze moederlijke voo spraak al spoedig wolgevalleo en begon mij eindelijk zoo lief te krggen alsof h mij dan ploeg al hul zien beaturen of de heg eo da wilgen had EÏen anooien Bovendien kondeo wg sis het tegenwoordige reeds niet zonder hulpmiddelen wa op de toekomst rekenen Mijne moedor was lie dochter van een burger Bij ha l eene zustdr dio ongetrouwd was en een winkel op den husk van de RueaiiK Ours deed Kerst was de winkelierstar er boos om goweeA dat hare oudste snater met oen boer ging Uouwnn masr zoodra zij vernam dal er een kleintje wachtende was gevoelde tij dat al haar tegenstand overwonnen was en was zg de eente die om de eer en het voorrecht verzocht deu kleineo Üenisot en doop te houdso Men heeft mg dikwijli verteld dat ik spoedig groot werd en dat ik er heel Hef uitzag met mgn blond haar en mijn zwarte oogen die mijn tante mooier noemde dan Hi er ooit gezieu bad Zoodra Ik don loefigd bereikt had waarop man de rgke kinderea leart lesen sn de arms meisjes de naald in handen t ert houden ontstond r tuischen mgae taata eo mija rader een klein verschil omtrent mg en telfs zouden rij daarover een gemimeo lgd getwist hebben als mgne morder niet heimelijk eenig gewicht had lo evoegd aan de schaal waarin mijne tanle hare radeneeriO gen eo hxre plannen gelegd bad Hg moet een landbouwer worden zeida mijn vader Men kan wel een adrooaat van hen diaken heraaa n a tafiU