Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1896

Directe Spoorwegverbindingen niet tiülüA ZonierJLen8t 189 7 88 7 68 8 8 18 8 88 6 81 11 18 18 18 18 88 18 81 f I8 t 18 48 lB i8 1 44 4 8 4 18 UOTTIIIDI M O O 11 D i U BO 18 87 6 61 18 08 18 47 H i0 OOIJD4 Hu 6 617 80 7 48 8 60 t lt 8 4 loTll 11 8818 811 88 8 44 8 40 4 04 4 S 8 6 17 187 18 7 68 1 88 t 88 Vwrb 6 67 10 17 1 41 4 88 18 8 84 2 Zww ll 10 88 1 68 t 4 68 8 80 8 48 IZeT k 88 10 48 8 08 6 04 8 8 58 iGnvd 887 60 8 1S 18 47 10 1810 6418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 8 807 488 8810 1010 88 Slopl U Bleiiwiik iCriilwni en Nootdorp Laidaokenduli en Hekmdorp U T R I o H T B o D D A Otnokt 88 7 60 1 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 a S Woerden 8 18 8 11 10 88 11 66 4 18 8 68 üudenur 7 07 8 1 10 81 4 Oiwda 7 88 8 88 S4 1 10 0 44 U IO 18 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 08 U 18 40 4 87 8 01 10 0 U U 18 48 8 08 8 18 10 16 11 18 t OS 6 80 8 88 10 87 10 48 U M 11 48 8 4 1 09 1 67 4 17 i 6 6 68 8 88 7 44 8 81 8 86 8 8810 81 1 4 door duizenden Professoren eo geneesheeren beproefd tötgediend en aanbevolen Medert 14 jaren bg het pnbliek bekend en gezocht als het beêtt goedkoopste en oneehndeUJIitle 10 17 10 84 10 41 11 07 4 M 8 T I K D 4 ll O O D 1 7 18 9 r 1 4 8 84i 8 68 4 46 18 7 41 4i 8 11 I8 10 li U t 46 8 6 6 48 1 4 8 48 11 1 10 80 BoTM deo io Dg op MD oüi Hak Urioo Hald MB bniid m bmidogoni De leuoiog WM ooiwofideo mai bloamkoolbisrao o ook d po t o ftrao hiarmee badakt Eau achooQ bftlaokya tab oetaldoak as annffebrtcht t rwgt aan ood rood geraii oacbtjak fep strüig dnperia forindtt É a verwelkt broid boaqait WW op aaii ataak iq den grond ft igeatokeo torwpKpapiarea vlAggatja de it nimiog Tarhoogdao MeDhia Walliga da bakaode vronw mat da tsmboerga oefeode i vM reeda welticbt voor de avoudbruiiolt en zoog Sieu Siao Biea lut ma toa c MMr dftar kwamea bruid ao bruigom tao bet lUdbaia terag Ëao kind dar bnreo trad Dtdar éa bood ooder gejiiicb vao bet pabtiek bet paar aen koolitroak aao Iedereen kad plaizier zelfi Joehem de politie agent lacbte mee man ziet bot waar liefde woont gebied da Uaer syo zfgao Vo k dgbI die in de aaaodao Juli eo Angu itai in de Cbioeescbe lee o sich bet hevigst doen gevoeten De keizer heeft ait Barlgo het volgende telegram aan den b vel voerenden admireal gezondeu Met diep leedwezen vernam ik bet stmodtin van de kanin neer boot Ilton die tydena bet verncbteo van haar dienst met alle officieren eo bet grootste defl der bemaoniog op df Chinefsebe ku l is vtrgnnn Ik heb vele dappere mannen verloren aan het boufd waarvan zulk een uitstekend eo bekwaam offirier stond als comroaudnnt Braun Het land zal m l my treuren en de marine zal in levendige herinnering houden de maooen die tot buu laaUie ademtncbi ia de vervallmg van buo plicbt het hoogate gebud dee levens zagen Kergiiteravond brak ie IKrocorabe iu bet Sagelacbe graaticbap Devoo eu hevige brand uit waardoor ongeveer dertig der grooiite baiaaD van het badplaatsje werden in aecb gelegd Het vour ontwikkelde zich in bal pand aD een handelaar in gzerwarea en buiaboode Ifjke beooodigiibeden op deo hoek van de Bighitreet en Portlaodttreet en veripreidde lich dan met lalk eeo snelbeid door debeleodenda panden dat weldra bet gebaela blok begrensd door da beide genoemde airaten en de Porebtreet ééo voariee geleek De itoombraodapuiten waren apoedig aanwezig doch tegen dcxen brand bleken y niet opgewaseeu Te halftwee ua middernacht atoiKlen dertig buiun eo wiokeli in volle vlam en bad de brandweer de haDdto rol om bei vaorbinoeo die perken te bonden Honderdeo meoacben waren door liet taor oit bun woningen verdreven en bun pogingen om hun have te bergen waren treurig om te tien Gelukkig kwamen geen perfooolgke ongelukken voor de mate rieele schade wordt ecbtar begroot op f 840 00 De geredde manochnppeo nyo aan bet zuidoustalijk voorgebergte van Scbaatnog gelaud Tydens rfe ramp Umg er een dikke nevel Het schip wurd door een slorm nabij het eiland tieiawei dat zi h door een homfe steile kust onderscheidt op eeu rotspunt M orpen De Ueeidentiebodes bepleit de wenacbatyk beid ook bier te lande evaoats in Be ë schadevergoeding te geven aan miliciens D re vergoeding by de wet van 5 April 1875 op 10 franco bepaald werd verhoogd tot 30 francs per maand uf pi m f 180 per jaar Het blad herinnert hoe de heer Truyeo vertedea jaar op het nemen van dezen maatregel aandrong en boe de Minister zei dezaakniei in overweging te kunnen nemen wyl hel at zoo moeictyb was bet hoognoodige voor oorlog loi te krygen De lletidentiebodes betoogt in antwoord op des nnnistera uitspraak dat de bedoelde maatregel geen nieawe laateo ten gevolge zal hebben alleen verplaatsing van lasten brengt by mc4 Van bat Dniuche eskader in de Oo tAniatiacbe wateren ia te Ileriyn een t eiirmare OQtvangen die geheel DnitRcblaod mei leedwexon vervalt l e kanonoeerboot lltis in tydena en eyeloon in deo avond vao den 23an Juli in de nabüheid van Kaap Bchantnng oageverr 14 K M van deo vuurtoren op bet atrabd geworptin eu vergaan Hei schip i totaal verloren van de bemanning zya slechts twaalf personen gered De verongetoktf offi ieren tyu de commandant kapiteiu luiienarit t r zae Branm de eerste officier laitenaot tor we Ie klasse Von Holbacb de tuiteoaota t r i e Fravatli lter en Prasse de assistent art 1b klasn dr Hildebrandt en de chef macbinisi Hill l a marine onderbeiaalmeosier Tjosz be vond licb iiJdeDS bei ongeluk aan wal te Taobifu De kaueoneerboot litis behove tot de t e seheepsklasae po was vnór ongener twee jaar naar b i Oost Acietische f istion gcoommaadeerd ïlot scbip bnd eeu waterverplaataing van 4H ion oen machine van 340 paardskrachi en een bemanning van 85 koppen De tlltis die in 1898 van stapel liep was ef n yseren vaartuig mot een houleu wandbeklaeding Zij was 42 M lang 7 7 meter breed eu had eeu diepgang van S meier De slltis is in de Indo Obinee che wateren berbaaldBlgk krachtig opgetreden tot bescherming der Dditsohe belangen Tydans du jougsio onlusten op Formosa toen de opstandelingen een Duitsoben koopvanrdystoomer wilden bemachtigen kwam d Iltns tosaohen beiden en betohoot de havcobattergen di tol zwijgen werden gebracht De verongelukte kauooueerboot beeft indertijd eeo bistoriicbe rol gespeeld want zy wat het die de Karoünen bcz tte eu daardoor aaolaid ng gaf tot het Duitsch Spaansobe rooflict dat door den paos w rd bjjgelegd Sedert in 1860 da Duitsoba oorlogaacboener Fraoeuiob in de Cbineesche wateren sook heeft DuÜaohlaod daar geen oorlogssohip verloren Ook de Fraueulob varging tydens een dar cyoloone tl6t geld biervoor gevorderd keert tonder korting en zonder dat een cent naar het bui tenlaud gaa terug in ds zakken van hei elastingbetalende volk dit bet opbracht De eenige verandering is dat om ons aan hel Belgiache cyfer te houden de belaaiiog vac f 180 per jaar die de mingegoede milicien thans door gemis van loon betaalt voortaan wordt gelegd op meerdere eo meer draagkracht beeitleode echondeis ladien de minister een de gelyke verplaatsing van Isaten gelyk stelt met nieuwe lasten dan kunnen wy met gelyk recht de vermogensbelasting en de bedrytsbelaatiog als een nieawen last van 12 mitiioeu beecbooweo v De miniatar van oorlog meent bet blad l er zyn geld o et moailükar maar wel gemakkelyker door krygen want onder hui jiia dezen maatregel verlangen ingevoerd te r ien behooreo in de eerste plaats anti militaristen Indien de minister dan ook vreest dat bet voorstellen van een dergelyken maatregel het voor hem wellicht moeiljik zou maken voor andere noodzakelijke uitgaven geld ie krygen dan durven wy hem te antwoorden integendeel indien de maatregel een gevolg beeft dan zal het zyn dat bij de loting en den militairen dienst minder impopulair zal maken liy bet gros van bei volk en daardoor de StateoGeneraat bereidvaardig zal maken voor dat leger geld te geven t Het blad hoopt dat reeds by de eersivol geode begrooting breogen de Minister zelfs eeu post voor deze zaak op de begrooling brengen al of dat de heer Troyen zya pogingen zal hernie wen om den gewantchten maatregel bter in te voeren Nadat de nieuwbenoemde ooivaoger der ga meente Alkmaar d beer G G Vonk wai beëedigd werd lu de boden gehouden raadszitting omtrent het bestiande tekort iu de gemeentekas ten gevolge van de behandelingen vsn der vorigen gemeente ontvanger door Borg eo Weib uit eigen beurs zoo worden iiangevnld hetgeen bun moreele plicbt ion yn daar toob eigenlyk bet kaa tekort een je volg is van bun nalatigheid I e burgemeaater antwoordde hierop dat de 1 14 10 80 10 67 11 4 11 11 11 80 8 81 8 40 8 47 8 84 8 1 10 7 88 7 8 7 88 7 88 7 4 7 88 8 8 10 8 1 B it i 88 aoiid 11 88 8 81 10 7 47 10 88 8 18 18 8 81 8 88 8 87 8 08 l 8 84 S0 Munirwkl NUuwarkwk Oipdli asttanUm 10 18 l l 10 8 10 41 10 48 tatttnlw Capdlt Hiniwnlurk Mootdraokt aoiul 80 ie n 7 48 8 07 8 18 1 OODDA DEN Hlie Uoud 7 8U 8 86 8 87 10 18 10 48 11 16 18 1 18 88 1 87 8 47 4 46 6 n 5 647 14 7 48 8 88 g 64 8 84 U Z T M 7 48 8 47 OOrDl UTIIOHT 10 67 18 66 8 80 S 17 4 86 6 6 7 11 14 8 87 ll ti 8 48 8 84 1 17 11 4 1 87 8 08 8 8 07 8 86 66 8 81 Aio 7 8Sï i 04 e lH 8 68 rnorb 8 07 8 08 Pl 8 18 8 13 10 7 E6 8 0 ii l t 8 18 fl l8 8 41 64 10 61 G o II U 4 1 M a T E I D 1 U 8 87 8 81 10 87 18 10 4 U 8 14 8 87 10 8J 1 l lai Uoidl 6 86 üvdew 8 60 Woain 6 68 VimM 8 18 7 61 8 68 10 17 U 8t 8 10 8 10 Seud iwtMdui it Raad zoowel ah Gedeputeerde Staten van allei af wiataa en dat bet wel gemakkelijk wat om de acbofd op aodereo t lehaiveo maar bei niet sno g nakke gk zoo tyn om bet bedrag van bet tokofi te voldoen Ka dit B j de mededeeling van ingekomen stokken kwan een adres van de Kamer van Koophandel ter tafel atrekkeode om de botermarkt die all proef tydelijk voor een javr verplaatst ia naar de grsan eo xasdmarkt naar de vroegere plaats het paod in de Waag terug te brengen Dit gaf aanleiding tot een curieus incident Het bleek dat er nog 30 toortgetyke adrea sen waren ingekomen met 470 handteekeningen hetgeen Burg en Wetb aanleiding gaf tot bet voorstel om gemeld adres ter visie te leggen De beer Kraakman wenncfate dadelgk behandeling waarteceo de burgemeester ziob verzette De beer Kraakman deelde daarna mede dat byna een jaar eleden een advies van detelfde strekking door de Kamer van Koophandel was ingediend tweU echter niet in den Kasd waa gebracht waarop de liorgemeester opmerkte dat by de doitfoden adreaaen dia inkwamen Di t allen uit bet hoofd kende Na hei wisfeten van nog enkele woorden hierover en over bet recht tan den beer Kraakman om n maala ornr tzelfde onderwerp bat woord te voeren verliet de burgemeeeter de zaal Daarom werd bet preaidium ofergenomen door den heer Bruinüi doch door een der leden een motie voorgesteld om de verdere behandeling der zaak ie verdagen tot de volgeode vergadering De burgemeester kwam daarop terug en nam het presidium weer over De behandeling ran voorschreven adresren was nu echter reeds tot een vo ende vergadering uitgesteld In afwachting vao de plannen die graaf Von Bernadorff met hei eiland Schiermonnikoog beeft is aan den de directie van bet Noordzeebad Schiermounikoog dat is graaf B door dan mioiater van Waterstaat vergnoning verleend tot b t maken van een houten stelling met brug voor badkoeiaen op de tegenover bet badbois op bet eiland liggende baak De Kuipesbulic Voorleopig mag dii reeds als een groote verbetering worden beecboowd Ook Texel zat weldra in de ry der badplaateen worden of enomen Het eenvoudig badpalviljoen dat later door een modern hotel zat worden vervangen komt in Augustas gereed Bezoekers kunnen er reeds in de volgende week worden toegelaten Voor de eveuiueele beïoekers zal een fraai getuigde boot aan bet strand gereed liggen terwijl pouny s en ezels iu voorraad sullen zyn ten grieve der badgasten Tez l m met de stoomboot Ada van Holland van Helder ttit iu 40 aiinnten te bereiken Voor eenigen tyd maakte een krn deniersbodieuiie te Mid ielbur kennis mei een Delftscb meisje waarvan eene verloving het gevolg was Hy ging wonen te Delft s aagde er niet in werk ie vinden zyn kostgeld werd niet be taald en onder voorgeven dat by iresideut van deu Dichtersbond was eene vereeniging die vroeger te Middelborg beaiond wist hy een en ander te koopen waarvan de betaling achterwege bleef Onder voorgeven dat eerstdaags een erfenis door bem in ontvangst zou worden genomen buurde by een bui onder Ryiwyk voor f 300 Van de erfenis kwam niets evenmin all van de betaling der hnor Tbaut heeft hy naar men verneemt bei pip n gevormd zich te Hotterdam te vestigen De Duitsche planttr Schriider diein Duitsch OoflIAfrika gearresteerd werd eo volgens Ëogen Wolff de onschuld in persoon ia wordt van ver chillende zyden basebreven als ten wreednanl die de negers ala vee beschouwde en behfiKileMe door zyne nitapaltiogen foowet inboorlingen ala Buropeaucn binderde en hoogst waarschynlijk de ftiinieidentle oorzmk is e Aangevangen 1 Nel 8 18 i tl 7 11 8 80 8 87 4 80 4 87 6 4 8 88 9 44 8 10 4 7 i n 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 DEN Autardnoi O St and Mi i SO 8 80 weart van ean opatond die mle o jaar is de kolnnte p oato bad Onder meer wordt vao bao vertold dat bij icb vermaakte met te schieten naar voorwerpen die negers in bon band of op bon kooti drogen en dat hij aegervrouweo die zich tegen hem verweerden de handen plak drukte onder een copteerperi Eens hiel j hg aan meiaje een geboelen nacht in die moderao doinschroeven gekneld Schroder waa vroeger op Bamatra ook hakend 00 zyne ruwheid Hy zou vnu daargevlacht zijn omdat by een in at dscb badieode had doodgeaoboten en voor straf vrseade Meermalen werden uit Oost Afrika klachten over hem aan Dnitscbe bladen gericht maar men durfde ze niet plaatsen zoo meldt thans da aahryvtr van die klachten Op 13 Augnsias e k ui weder een trein der Staatespoorwegen naar Pargs loopeo tegen dezelfde vrachlpiyzen van dezelfde i tioni eo op dezelfde uren ati dia van 12 Juli jl Da terugreis is bepaald op 18 Augoitna d a v Oolaoga bemerkte een potitie ageot te Broaial a oacbia om één uur eeu man die een groot at op straat voortrolde Oit kwam hem wat vreemd voor hy hie d den man staande ea t bleek nu dat deze het vat gevuld mal jenever had gestolen uit de gang van een de iiUatear De dief waa een tapper üte op deze wyze goedkoop jenever wilde gaan achenken Te Hotterdam koat bet brood 12 cents i D Haag 13 en letfs 14 oents Van waar dat verschil Hooger beroep is aangeteekead door H Ch J en J Oh £ tbans gedetineerd indeatrafgevangenis te Rotterdam ten einde 18 maaodan gevangenisstraf te ondergaan waartoe zy veroordeeld zyn wegens diefstal vau sportartikelen ieu nadeele van de lawntennif club De gevleugelde MaaibaU te Feyenoord Beiden ign naar hei huis van bewaring te aGravenhage overgebracht BuUeDlaDdscli Overzicht Byna g J por eeu dwaze aarzeling der gezworen eiilVet Jameson procea opnieuw voor moeten koaeo De rechter bad aan de jurj dV vragey voorgelegd of de beklaagden btt trokkeu wmren in bet uitrusten van een expeditie legjbn een bevrienden staat te Mafeking eo ie Pilsani PÜlogo eu of deze laatalgenoemde plaata binnen bet grondgebied vao H M ag Sn na een uur beraadalageos beantwoordde de jurj alle vragen volmondig met ja Dos gy vindt de beklaagden acbul dig vroeg lord Russell Maar dit weigerden de beeren toe te geven VVy hebben uwe vragen cab ori cb beantwoord c Verder wilden zy eerst niet gaan Het koatte den Lord Chief Justice die zeer verbooad was moeite om de jory ie bewegen de logiaobe flotaom uit bare antwoorden te trekken Eindeiyk dao zeide hun voorman dat sy de bekladden scbuldigjl hadden bevonden Sir Edward Clarke ieekende nu protest aan en wilde een nieuwe bebaudeliog dec zaak Dit gaf t t eenige woordenwisseling aanleiding Ten slotte beslibie de lord opperreobier dafc geen nieuwe tbehandeling kon worden toegestaan TOirr de straf wan uitgesproken Daarna verwyderda hy zich m t de twee andere rechters baron Pollock en rechter Hawkina Toen zy terug kwamen zeide de verdediging dat de beschuldigden van een nieuwe geding afzagen Daarop volgde de uitspraak Een ander bewya voor de bezorgdbaid der jury om de beklaagden nwt te zeer te treffen is dat zij by bun ja op de vragen van den opperrechter nog voegden Dat zy den toe TUd van Greenwicb 1 18 8 10 8 6 9 8 7 86 11 80 10 4 8 47 17 8 87 1 84 41 47 8 67 10 4 lO U 10 ïl 10 87 8 48 47 8 84 10 14 7 60 8 08 07 10 84 1 88 10 64 8 88 8 88 8 41 8 48 11 10 10 01 10 07 Uod t JohimiMbtrg md roat DÜterting tok d xpeditie cfaikeD Zotk mo oordeel nog te durren aitiprekea nadat cgfertelogrnfi man ea kopieboekes deo aard rao bet komplot hebben blootgelegd zoadat da ielite Boereobaters onder de EagetMhe bladen ledert maanden ran geen beratel ran nittander griereo meer gerept kebben ia el kenmerkend roor het oordeel ran het groe der EngeNcbe bargerklaiee wumit di jnrj wordt gerormd Na afloop wenlen da reroordeelden door vrienden en rrtendinnen in de wKhtkamer allerbarteljikst begroet £ o toen z van bet gereohtihof wegreden waa er weer eeo geeetdrüt olle menigte die hen toejaicbte eu iicb vooral om Jameaoo droog en bem de hand drukte Alle veroordeelden hebben verzekerd dat sy soodra ö bon atraftfjd hebbeo uitgelatan dadelgk naar Zuid Afrika zullen terugkeeren Zij aehenen ook Ie verwachten dat han atraf bekort zon worden De toon der Ëogelache avondbladen over de veroordeeling van Jameson is al even kalm alf die der ochtendbludeo Alten zjjn het e aa over deze qaaestie dat Jsmesoa eo zgn lotfenoolen da wet hadden geschonden en dat zg terecht gaetraft zgn De Pali Mall Oautte zegt zelfs dut geen Engelschmao zoii hebbeo gewenecht dat Jameson eu de officieren van bon verantwoordelgkheid oot lageu zonden zgn door wetauitleggiogen als voor hun verdediging werden aangevoerd Het recht noest zyo loop hebbeo eu de geheels wereld kan zien oit het to Londen gewezen voonis dat de goede ouam van de Ëogelsche rechtspraak gehandhaafd is Het bisd hoopt dat nu de Kroon in de vroeger door de veroordeelden bewezen diensten aanleiding moge vinden gebruik te maken van bet recht om de opgelegde straffen te verminderen Bet zou thans goed zyo mseut de Pall Mali Gazette indien de zaak die zeveu maan den lang de beacbaatda wereld heeft bezig gehouden met het voonis van Jameson geëin digd was Maar dat kan niet Want achter de veroordeelden staat de figuur van Rbudes en dat Rhodes bereid is de gevolgen van zgn dadon te aanvaarden is niet meer dao verwacht mag worden vau de mannelijke natuur wiens ergste vgaoden hem zelfs niet vau lafhartigheid kannen beschuldigen He verwondert una daarom niet te vernemen dat Rhodes bereid is naar Engeland te komeu eu zgn vounis af te wachten als de Regeeriog tol zgu vervojgiog mocht besleitea c Het bericht dat op de UrieksLhe regeeriug eeu diplomatieke pressie zat worden uitgeoe epd maakt op de Voss Ztg geen aangasamen indruk Het blad vreest dat daar mede nists te bereiken is en dat de Oriekiohe regeering ook met den besteu wil die haar zeker thans ontbreekt niet bg machte is het steunen der opstandelingen nit haar gebied te verhinderen Want uoch de bergpasjeu in het Nojrden noch de verbazend lange kustatrook in het zuiden kunnen voldaende worden bewaakt om fart zenden vsn troepen en van oorlogswerktuigen aan de opstaadeliogen Ke voorkoni o De berichten uit Kreta btgven oornstbarend De Mohammedanen plnndereo en verbranden uog steedt de Cbrittendorpen thans twaalf in de provinciën Selono en Heraktion Dil gesahiedde onder bet oog der troepeo die geen vinger t itatakeo om de misdaad te voorkomenIn Phaoeromoni en Moela werden de kerken ontheiligd De oonsolaire rspporlen uit Rethymo spreken de Turksche berichten tegen dat io den stag bg Aaomati de opstandelingen de aaovallers waren en dat Griekache vrgwilliger hebbeo medegevochteo In aodea hecrscht uog steeds schrik en verwarring De consuls protesteeren tegen de houdiog der trorpea eo dringen voor de Cbristeoeo aan op vrgheid om da stad te verlaten Merkwaardig ia het na alle berichten o er hrt optreden der Turksche trae ien bet volgende communiqué te lezen door eeu der Turksche gazantaohappeo uitgegeveo De Porte is verontwaardigd en verwonderd over de valsche mededeelingen dat Turksche aoldaten Cbriateuea zoodeo baleedigd hebben in Koailaotinopsl D uiterst strenge krggslubt maraan de Turksche troepen onderworpen zgn is de baale tegenspraak die aan zulke berichten kan worden gegeven Wat het gedrag der Tnrksche troepen op Kreta betreft waar zg beschuldigd worden van alle wreedheden die men maar bidenken kan ronder dat daarvoor eenig bewgs werd geleverd het is bekend dat Z H de Ciaar in stade vao hun gedrag te laken dit integendeel heeft geprer en waaruit wél bigkt dat hg de goede eigenschappen eu bet loyale gedrag der Turk the troepen op prgs stelt Zulk een offlcieele medede4ling istocb wat al te kras De tuchtiging der Draden in Hanran is door de Turksche regeering opgegeven naar het heei wegens ziekte onder de troepeo en wegens de moeilgkheid de verspreidde tellingen der opatandeliageo meeater te worden Tien dorpen werden door aideelingen Bedoeïnen geplunderd Dezer dagen vertoonde zich een kleine afdesling Dmian die gebrek MB Isrenf middelen had in de nabgheid van DamasCDS waardoor groote opschudding io de stad ontstond Men hoopt op vriendschappelijke wgse de Dra en tot onderwerping te brengen De main van Rg el Deloi genaamd die zoo slecht de orde wist te bevaren in ds dagen vau het jongste Socialisten congres aldaar is ondanks zgn daarop gevolgde voorzichtigheid toch reeds getcborst De maire vao Carmaux Calvigoac is voor de rechtbank geweest om zich te verantwoorden voor zgn optraden tegen den commissaris van politie op 14 Juli jongstleden De getuigen tgu gehoord en de advocaat generaal heeft zjjn requisitoir geoomen Over acht dagen olgt het pleidooi voor deo beklaagde 5 55 bretooa he pastoors ha iden eeo klacht wegens laster iu ediend tegen een plaatselgk blad De rechtbank U Versaillea bad zich onbevoegd verklaard omdat het blad een collectieven aanval gedaan had nl tegen Ie klagers in hnn hoedanigheid van bedieoareu de geloofd Maar het hof van Parga dacht er anders over eu verlftaarde de klacht outvaukelgk aangezien al de klagers in hun private eer waren aangetast De zaak wordt eeret in October behandeld De reis van het Riisaiscbs keizerpaar bigft iu de buitenlaodache pers een onderwerp van drukke bespreking In Fraukrgk ia men blgkhaar niet zonder zorg dat de alteenheerecher het grondgebied der republiek zal vermüdcn Havas publiceert een Petersburgsch telegram waarin vermeld wordt dat hut bezoek van Cïaar Nicolaas II aan keizer Frans Jozef te Weeneo nu op de laatste dagen vao Augustus IS vastgesteld Asn dit beroek zal zich de reis naar Kopenhagen aansluiten vanwaar bet keizerpaar medio September naar Krooostad zal terugkeereo Io dit bericht wordt geheel gezwegen niet alleêd van Frankrijk maar zelfs van Engeland dat toch bezwaarlgk kan worden voorbggegaao wegene de nauwe familiebetrekking met de kouiuklgkj grootmoeder Victoria Ook van bet vaderland der keizerin het groothertogdom Hessen wordt niet gerept en evonmin vaneen outmoeting met den Duitschen keizer wiens ta d men op de reis naar Denomarkeu toch zal doortrekken De Indap s meldi hetzelfde als Ha as Le Nord c dat als eifioieos Russisch bekend staat zegt daareut geu dat ten aanzieu au een bezoek aan Frankrijk officieel nog niets besloten ia Evenwel is het waarscbgn lijk Het blad zegt verder nog dat als de Czaar zgu rgk verlaten aal Prnnkrgk ook zal bezocht worden Oit laatste zou derhalve weder doen gelooveo dst het bezoek fel plaata hebben zal Hét Berliner Tgbl c meent ditt cok maar zegt dat Je Czasr om de kolossale o sties 1 $ ontgaan zich niet naar Parjji docb naar Toulon of Marseille zal begeven Volgens dit blad bIgft de reis io haar vollen omvang bepaald d w z oa VVeenen komeu Darmstadt Berlijn Loodsn on ten slotte Frankrgk aao de beurt Zeker is het dat Nicolaae II bg een zoo uitgebreid reisplan de Pranscho vrienden niet wel kan voorbügaao Uet wordt boe langer hoe moeitgker van v rre af eeoig doorzicht te krjjgen iu de verkiezingscampagne in de Vereenigde Staten Misschien werd nog nooit de varkieziug van eeo president der Unie ouder zulk eeu algeraeene verwarring en groote onderlinge lerdeeldheid der parijjen voorbereid Wat er vau dit alles worden moet bre de uitslag der stemming zal zjin ieder rekent en cijfeit bfeptegett en voorspelt msar niemand met groote zekerheid Aan het feit dat de nationale conventre der populisten te St Louis besloten heeft den door de zilvermanusn der nationale democratische conventie gestelden caudidaat lly au te steunen wordt bijzondere heteekenia gehecht Bg de laatate verkiezingen verwierven de pre iJentscbapscandidsten der populisten 1 042 000 stemmen d w z bet tiende deel van al e uitgebrachte stemmen eu meer don een gtde deel vau de stemmen door den zegevierenden demoeratischen sandidaal Grover Cleveland die 5 554 22K stemmen op zich vereenigde verkregen By de beoordeeliug overjhet besluit der popnlisliscbe conventie mag men echter niet over het hoofd zien merkt de tFranM Ztg op dat de door de opoliatische nationale conventie geproclameerde vereeoiging met de zitvergezinde democratische partg niet door alle populist wordt goedgekeurd eo dat binnen deze partg evengoed ala binnen de beide groote oude partijen een rcbeuring ia te verwachten Nog nooit hebben de maasau zoo beslist en zoo openigk front gemaakt tegen hun leiders alf l£ans Qemakkelgk verklaarbaar is bet ook dat io die staten waar de populistisahe partjj het sterlfst is gelgli Igv in Texas Georgia en Miaeoori hel ifgakeurd wordt dat men van het stellen van een eigen candidaat heeft afgezien en men daar weinig genegen btgkt om Byran s caodidstnnr te steunen Misnoegen is boveodieo gewekt doordien de popnlisten niet evenals de zilver democrsten Sawall tot candidaat voor het vice ptesidentschap hebben geproclameerd maar een eigen candidaat hebbeu gesteld in deo penooo van het vroegste ooogreatid Thomas E Watoon Overigens atootte de caodidaatastelling van dezen laatate binnen de nationale conventie zelve op de tegenkaating Toen zgn naam ward uitgeroepen werd bet gas uitgedraaid en er ontstond een geweldige verwarring Daarentegen verwekte Byran s naam een onbaachrgfi Igke geestdrift Men droeg een reusachtig houten krois met een gouden kroon er boven op Uyrsn heeft al verklaard dat de democratische partg Engeland zou toeroepen Gii zult de menaehheid niet aan het gouden kroia nagelen door de zaal een jonge mooie dame mw Roberts een gedelegeerde oit Colorado ondersteuude het voor tel tot candidastsstelting van Bytan Iu de Ooateiyke staten kent men den besluiten der nationale conventie van ds populisten geen zoo groote beteekenis toe GEKLEURDE met 20 korting A xian OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA lle urs van Amsterdam Vorkra alotkrs 1 lOü i 7 1 0 100 88 84 86 s 811 V l uat 1 8 1 105 IM m u 6 1 0 0 110 114 401 100 87 48 666 688 100 68 101 80 188 101V 100 187 100 74 87 10 1 800 881 lil 1 4 108 68 166 88 60 81 i 101 108 100 100 144 1S6 108 ll l 46 101 l lov 18 101 71 7S 10 8 48 14 198 801 loe is l07 Vis 108 108 117 188 m 1 86 Vs 118 8 lULl JJsDssi iND Oen Ned W S f dito dito dilo S dito dito dilo S HoNUAZ Olil roudl 1881 88 4 Itjllik luaobrijving 1808 81 6 UoSTZsa Obl inpapie 1808 dito in silver 18 8 6 PesTi Q i Oijlig met coupon i dito ticket 8 ïutuN UU Biunenl lS 4 diloOaeons 1880 4 ditobijll lhs lS88 4 dito bij Hope 18SII II0 4 dito IU itoud leea 188S 6 dilo dito dito 1884 i Sp Njt Porpel aehuld 1881 TouBiJ Oepr lklQV leen 1880 Oee leeDing aurie 1 Oeo teeaiuK aerie ZniuA aar v obl 18 6 Mmoo Obl Buil Sob 1880 1 VlNUVBU obl 4 onbep 1881 UUIzlDiM Ubli atien 1886 8 aovTSIDUl Sted leen 1884 9 KtD N Afr Hacdelav saml Arendab Tsb Mjj Jertihoalrii Deii Hsatsefasppü dito Amli Hypolhet kb psndbr 4 Uull Mij der Vonlenl asnd a Or Uynotheekb paudbr 3i Ksderlandsohu bank aaud Ned Hamlelnias h dito N W fc Pac Hyp b pandbr i Rolt Hypotheekb p iidbr a il Utr Hypotheekb dilo 8 OuaTSKZ Joat Hong bank sand RUBL Hypotheekbsuk osndb 4 Amzouu Eouit hypoth psndb 6 Mszw L O Pr Lien eert Sao Holl U Spoorw Mlj aaud Hij tolKipl V 81 8p aaud Ned lud Bpoorwegm aaud Ned Zuid Afrik Spm aaud dilo dilo dilo 18 1 dito 6 TUIB apo orwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid lul BpwmU A H obl S PoLBN Wsraobftu Weeuen sand 4 KlISL Gr Suss 8pw Mij obl 4 Batilaehe dilo aaud Faatowa dito aand G fwBDg Dombr dito aand Kiirsk Ih Azow Sp kap obl 4 dito dilo oblig 4 AviaiKA Cenl Pao Sp Hij obl 6 Chie kiJortb W pr C r aand dilo dilo Win 8t Petór obl 7 Denver k fiio Gr Spm corl T a Illinois Ceolral obl in goud Louïav It Na hTllleOerl v sjiud j Heiico N 8pw Mij leh vp o Hiss Kansas v 4 pet prof aand N York OuUrio fc Woat aand dito Penna Ohio oblig Oregon Calif Ie hvp in goud 6 dl Paul Hinn k lilsnit obl 7 l n Pao Hoofdlijn oblig D dito dito Line Col Ie hyp O 6 U MAO Can South tJort v asnd ViB C BaUw kN v leh d cO Aaiaterd Onnibua Mij aand ïottord Tramweg Maala aand Niu Slad Amsterdam aand 8 Stad Bollerdam aand 8 BlloiB Stad Anlwerpenl8 7 8 Stad Bruaael 1888 8V HoHo Tkeiaa Begullr Oeaallach 4 OoBTini SlaaUleeuing 1880 6 K ICOoat 9 Cr 1880 3 ap KJi aiad Madrid 8 18 8 Ns r Be Hyp Spobl eert Il E C L A M E BLOBDZDIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar rerkocan wordt en bg voorkeur ge omen in plaata van Engelach Zout Droppels Dronkjea en Bitterwater Niet anders te verkrygeo dan ia dooajea il 70 CenU in de Apotheken Hetetikek der achte ZwitaerKhe Pillen van Apothekert RICHARD BRANDT moet eeu wit bruin zijn van den vcrm zoo als bovenstaandeafbeeldiig op een rood veld De dageiykechf kosten bg gebruik zgn slechts 3 centen Niet anders te verkrijgen dan iu doosjm ii 70 Cents in de Apotheken HoofddepótF K V4H SANTEN KULFF KolUrdam iDVERTENTIEN Koninklijke Maeliinale Fabriek DE EiieSlOEU II van Schaik L Co gevestigd te Oravenhofl Heppierttraat en iiahg de Regeutesselaan Hofleveranciers 2 U dea Soaing 7a BelgiS INDIEN gTj HOEST ebniikt do AllerweRf bekroontli IWerfldberoemdt Siiperlor DRUIVEN Borst Banig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta f O Cta en verkrijgbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Umda K H va MILD Veerstal B 120 te flouda A BOUMAN Moordntki J RATBLAND BoéUop B V WIJK huUwaiir DK anjkifom MAOAMnrm ov Frintemps Zenden iritls franco Ie Kenerale dUiiatraarda eotalofus in de biillanduhe en ftwioiw toten bevattsnds JenieuwstemodMToorhatlvmw aaUoan leeeii gerrankear4 aanTrag arioht aan I ma MuzoT c PARIS De stalen der alenwste modeatoffan In viiorraad bUksPHntampa worden eveneens kosteloos toegeaautsB doch man gellevs JuidelOk da verlangde wortan op te teven n initeveerdeprtjian ta bepalan Versen4Un aauaTall lu4 BderWer U De catalogns bovat Voorwaarden der vonendinien voor rraneo Vraeht en Rechten Corr eapondantle In alle talen H b t o Khad lykaU an raakkilylule idtunild lal voor Haeraa au vooral dam an Klndtf aobomwark I d Apprrtuur vau C 81 ll llar t Oe erlls leath SIr 14 M MWcead op naam n fabriakaaMrtr VNSrysaawtv nwm WMk ll I HSs mwft sala t IM Swr f i S a F D t r W Svft ui AtHfew S 1 4 w