Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1896

35ste Jaargaog Maandag 3 Augustus J800 No T033 TANDARTS E CASSUTO Tiirrmnrkt m ïfluda Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Cen n iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bereken4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën to 1 uur des midd Oe üitgrave dezer Courant gfeschiedt d a g e I ij k s I met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afïonderlyke Nommers VU F CEINTEN lischt op den hals van en flacon erkrygbaar in fiacona van f l 5i bii ƒ A C4aSlabr de Papiermolan te Gouda m LIE SttDi ilai $ HODTF MtllKT te iüuda HollandS jli TooncelKczelscbaii Directie S DA liÊUH an Am$lentam Zaterdag 1 Augustus 8 uur De Macht der Electriciteit PantBstisch kythologisch Blyflpel in 3 bedriyren nanr het Engeliicb Zondag 2 Augustus 8 uur De Ivlan met de Wassenbeelden Dranw ia 8 TatereeleD Daar XAVlKll ut MONTÉPIN en JLLE8 ÜOftNAlJ door 0 FBAN OIB PriJMD 1 115 i 0 7S 0 40 ÉO Abonnemenltkaarten iO FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ I Cbemlsolie Wuschrrij II oppEï iiii i ii n J KruUikad Hotterilam OebreTeteerd door ü M den Koning der Belgen Hoofddepfit loor OOUDA de Heer VAN OS t Spaoialiteit voor het fltoomen en Terveit van alle Heerenen Uameagarderoben alerok alle Sindergoederen Spwiifle inrichting roor het atoom u van plnobe manteli veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwite en liiatate methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onacbadelük voor de gezondheid en rolgeni alaal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken T n de priiaen 25 gedaald Te atoomen gonderen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eeiie week Een ware Nchat Tüor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkiug Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s KLFBRW Rli G nnnaWlNKELAC Hollandiche uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflke duizend van eeu zekeren dood Te verkrygen by het Verlaga Hagaain te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bo liag ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland Agentuur by do Kirnin Wed B SM ni teGuuda H t Wissel en RfTectenkantoor ËABEUDS C iS7 WAÏIMOESSTIUAT by den DAM teUphoon 077 koopt en verkoopt Effecte i Coupofls enz Sluit BKLISBNINOBN Uitvoering van Speiïulatie orders tot de meest voordeeHgnte eoHdUUn W r Uitgave van het Maandblad S OHTÜNAa f par jaar franco per post proefuoromers kostelooa Wat It Ie bdHttt lJli0uiiiatiak Utgen uUtjezoiulrM MSOAdS l na0iipijauii Br tewetiiion te m er figomi v n al erlwi HAnl Vgt is met höt kuil KJMpgn Uoofdpun n Vtirkoadbeld ieder humf ezin ir i Wat mcMt du iteadl 221 roorfaiD ditn wordea hnud Pm W oant 75 oenl eo 1 ii Je timrk Vwrtjnden in de meeflte AlK t i en bi t n Te Gouda by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 October iLOTEisr voor bovengenoemde ÏRERKING zyn verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Prijs perk f 1 11 loten voor no Bfi plaatsing der loten ie en 2e Prüs COMPLEETE BESPANNING benevena minstens 20 PAARDEN Assurantie MaatechappiJ tegen Brandschade van ia45 E NEDERLANDEN Xotiihen Anistrrdani Hophinploin Rotterdam inillilaiik 5 1 s rlravenbage NobeUlraat in Itrcda l riuHOiikade ilkniHttI I Huxestruflt broiiilkaiiltaal i ooo oon Reserve Iletaaldr Hraiidschwleu 1 200 000 4 600 000 Dm Haatttkanlj vtrnkiit tkui Hkts a INBRAAK FilTeeteu lii llranilkast onwel aU Inboedelx WliikelKuedereii enz i Wlo zeker zOn wu de Kcktu Eikel Cfti llO te ontvan n tcsaiii ngestald en ua oio proofneraingeu in di u handel gokumcn ondi don naam dca uitvinders Dr Michaehe Terraardigd op do beste raachinuü in het wercldbercemde ótabbliBsemoiit van Qebr StoUwerok te Keulen tische J pTOicl2 ieIlV Bikel Cacao in vierkanten bussen Deze Kikel Cacao is mot melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagoltjksch gebruik een 2 theelepels ran t poïder voor een kop Cliooolate Als goneeskraobtigo drank by geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrggbaar bU de voomaimite H 1 Apotheken ena p Vi Ka Ko protbnsjea f 130 e 0 90 0 0 35 Generaalvwtogenwoordlgm voor Nederland Julius Mattsnkledt Amoterdam Knlvci straat 103 Geen Qrijs Haar meer XSaW OE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvalleu en neemt de pelletiea van het hoofd London DEPOSE Verkriigbaar in Sacona van 1 1 50 Jt j 0 95 AHERSFOORT AHEIRSFOOSTSCHE MACHINALE Sloom Krood en Ueschuitrabriek Sloom Uitomntlnr he Walnen Meeltiibriel RlQXbrOOd I wilteliraod UI speciale door ni ftati omiTLVeD itirkte korues ftubukke wuar floor At 9u t ii vruole ninila atihail n lï tlijkan wurilt isii ilu tijitat auorlrn tarwe I üamaakc i iivcrliwrlijfc van snaak i verkrilgbaar als meHtbrOOd alléc a met juiwr iiiafsdr oiiitli lu sci melk rm ng l In stuks van 8 ct en aU watorI brood in stuks van 7 Ct AoggebrOOd met Krenten wordt van dt pmkste soortuu roi xe pnma krtfiitan I I on prima rozijoeu gef ibricepr l is hnjr door bmleugowooii lieerlyk en lijii van saaak en er siond blijft weken i ng verscii en i verkrijgbaar In gegarandeerd geI wiobt van 1 K O 13 cent WeenerbrOOdleS van 2 Ct worden van de Ujnste Hongaaracba tarwebloem beste tafelnatutirboter eieren onvormouKde votlf beste molk en andere prima grondstoffen vervaardigd en in expres er voor ingerichte ovens ebakk o itgn hier door bijzonder heerlijk en hjn van smaak au verkrijgbaar alg Halvemaantjes Tnmrn Profeetjes ea Galletiea en ala Fijne Duitsche Kadetjes van voor 10 Ct Prima ongebUild Tarwemeel wordt van speciaal er voor gaacfaikte beste I aoorien tnrwe üemaieu en is verkrijgbaar in Vi K O pakjeg Tan 6 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zvfn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépöt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te OOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie eu franco vrachten der volle on lodige kisteu liet nieuwste op het gebied vao Kermisvermaali Xhailaire s Schaatsenbaaii welke zich dit jaar aan het publiek presenteert tot rijden op een spieg elgladde baan waar de uataur zoo getronw tnogelgk wordt nagebootst dat het publiek zich waant in den winter verplaatst te zien en zich vernsuken kan door SCHAATSENRIJDEN daarbij hoogst elegaule Mrreêteüen bespannen met een paar prUChHge Ponney t waar het niet rydende pubUek zich op die manier kan vermaken In het midden der baan een fraai CA PK voor de vermoeide ryders tot rusten dastgpsteld en tot opluistering der prncMige HChlldering rondom de geheele baan voorstellende AsHChepoeMer o het t lnxen muiltje door de voornaamste schildecs vervaardigd Entree 10 Cts Sohaatsenrydeu KI Cts per kwartier Sledevaart 5 Cts per rit Mbonnementen voor JK M fer N verkrygbaar Aanbevelend Je Directie B P XII AFI AIRE Standplaats op de Marltt tegenover de n Heer LUGRR LOUIS VINCKEN S MND mm Mmi Bim uE a tafiüs ÜF ALS MEER UEKEND VIlNKEiNS Stoom Rijschüol waar het geachte publiek van Oouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo ruimschoots heoft vermaakt is wederom op de Kermis thans geheel nieuw zoowel van binnen als van buiten gearriveerd Met deze inricbtmg prachtvol verUcht de netête met recht Oe tclioouêle Iu f eiierfand heeft hy overal waar hy zich bevond op de Kermissen het groolête HCCe moge ondervinden Wil men een genoegelyke Kermis doorbrengen men verzuime dan niet deze pracht volte tot ontvangst dor netste farailiëu ingerichte met een bezoek te veteerea en een ieder zal een genoegelyke rit kannen doen op galop peerende TriumphPaarden met prachtvolle Gondels Gala Triumph Ridderwagena eni Qeheel nieuw Deooratiet en Beeldhouwwerk FraohtvoUe Muziek tot beden onovertroffen g AUON NKMRNTKN te verkrijgeu g duren le de Kermis per dag eo per uur Zich luineaam in de gunst van het Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gunst van vofige jaren deelachtig te mogen worden noemt hy zich onder aanbeveling L Vli CKE tormwdÉer uffife KcforiaMron te Vberlahnstein byBtts Tafeldrank vanhé nitiklykef uiscferXecferIane £n e4 aatsi afiny lot cfi üati £ riaSrorv Druk tau A HeikkmatJ BINNENLAND f G0DDA 1 Angostns 1896 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Joli het volgendentnltaat i Joli 4 Mg permagg kalicui per 1000 cc U 3 6 18 5 v 35 0 8 Am bat poatkantoor Gouda en de daai onder ressorteerende lolpkanloren werd gedareode de maand Joli 189G in de RykHpott spaarbank ingelegd f 12478 75 terugbetaald f5898 44 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 5009 Hft Programma der Orgelbevpeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 4 Aug 189C des avonds 7 unr door den beer J U B Spnaodermao met medewerking van den heer Jacob F van Zotpbeu Cello luidt aldus 1 Sonate over bet Gebed 1 Meodelaiobn idea Heeren Bartboldy I Choral Andante SosAtenuto r b 1 Allegro molto c Fuga d i Andante Bereensa de Jooelyn B Gedard Voor Cello met Orgelbegeleiding Andante J M van Uven a Una Larme Melodie Jul de Swert b In Ijeuteanacht ans König Manfred t Carl Keinecke Voor Cello roet Orgelbegeleiding 5 Thema mit Ver nde raagen Jos Uheinbarger ü Tr nmerei Robert Schumann Voor Cello met Orgelbegeleiding 7 Toonstok in F Niels W Gade By de giiteren gebonden harddraverg werd de IsU prys f 150 behaald door Wilhelminst van den heer R Heminers Ie Haren de Ie premie f 75 dcor Augostac van den heer J G Matze te Mydrecht de 2e premie door tAnnac van den heer J A Oeeree te Woerden en de 3de premie f 25 door kCesarc van den beer H K Glas Jr te Loppersnm Gisteren voormiddag ten elf ure bad in bet FEVILLETOX GKNEVIÉVE OfBohoou dit woord d urwaar ler oiet Mor welluidend in de trotsohe caren nnjner mote Uonoriaa klonk eo de eeitacht raa luijiie moeder er weintg door geitraeld werd kon ik wel niet aadera doen dan de roorwaardett van Mr BeUvoine aan te ns men namelyk koat en inwoning en tien kronen n de maand om mee ta begionet o kwam ik dnn hy dien elleadigeo prakti gn in hoia ti was iemand die den middelbaren leeftijd nog niet bereikt bad en die zeer elaw en efslepeo maar bg aiot lan rekeniaft niet zeer kundig was lij waa d orkneed in allerlei haarfclooTe gen en m da Toomaamatearlik leiv van de recbterlüke wetgaring waarran bij de lerende Terklaring raocbi beeten Al waa bij oen groot Toontander eo Toorveebler van de rechtea n den mensoh loo h bg toob bet geld als een eebta Trek lief om honderd kronen die men hem niet aoiiuldig was dompelde hg een geheel gazin in wan hoop Hij had eene roofznobtige hand en een sluw oog In tijn grimlach lag e ne naroelooza wreedheid opgaaloten Waa hg goed gamoUt dan waa bij r cbrikkelijk wai hg sl oht gfluimd dan was hy afeohuwelgk Daar bg op hol eerste geiicbt fleiand Triendalijk en niet al te leelgk waa bad ik tijd noodig om ham lo loeren kaonon t m er daar ik tiflii jiira liB onder die gowla ilalcn mét laogo koffiebais vin den beer A l m de aaabaatading plaats van eeop belangrijke uitbreiding vaa de fabriek der Gondsobe Machinale Garettspinnerji aan den Torf ingel alhier £ r waren 13 biljetten en wet van de volgende heeren Joh de Jong Wz te Gouda f i Hm A Koe Koolfaaalder Ie Rotterdam f 33100 Aadr Michael te Aalburg N B f 33600 Wm de Jong Wi te Gonda f 32280 1 Corn Baitiaao te Amiterdam f 31433 W Bokhoven teGoada f 30880 Ned Aanneem my te Gouda Hoogpndyk f 30643 O W den Hoedt te Slolwykerslms f 30300 P A Borgbont te Goada f 29800 i J Du m te Qouda f 29717 C P W Deseing te Gonda f 29490 i Vmer Gz te Papendrecbt f 29340 P Rings te Sandpoort f 28870 Beroepbn bj de Gereformeerde Kark alhier ds A SUkstra te Schiedam afd B Een bgna 2 jarig zooitje van den landbouwer J d V lial Dinidajte Waddingivoeo van den Draai in het water Hoewel bet direct 4 ered werd door zijn broeder bleken de levensgeesten reeds geweken te zijn Volgens de ter viiie liggende rekening en verantwoording van de gemeente Vliit over 1895 bedrag d ootTaagsten f 4410 3 en de uitgaven f 3419 05 derhalve een batig saldo van f 991 34 Man scbrjjft oit Zeveohuiien dd 27 Juli Wat w 8 het verleden week heet De karwg die sinds eenige dagen gemaaid wa moest gedorscht worden en ieder weet dat het een warm werkje it blj een hitte van 90 graden Farenheit in de braiideode son den kneppel te hauteereo Een dier arbeiders viel tenminste flauw van de hitte en het donrde byna drie volle yyren eer hy vyn bewustzgo terugkreeg Een jongen van een jaar of twaalf onderging hetzelfde lot Ook deze wat niet in t at denzelfden dag zyn werk te hervatten Een Itndbonwer van Berkanwonde die Zondag vyo moede te Btgiwgk een bezoek liad gebracht miste by zyn tebuiskomst een portefeeille met f 75 flinsdag werj dit in de gemeente 8tolwy k b klokgeklep bekend gemaakt met rermelding dat de nnmmers der banknoten bekend waren en dat de eerlgke vinder een S oke belooning zon ontvangen Dt hoop was r edi opgegeven toen Donderdag morgen de portefeuille oniieichonden werd beffen en bi eodgerande hoeden verkeerd had Hot vnlt aan bet lam wanneer bet de achaapskooi vor laten beeft niet gemakkelijk e n wolf onder het kleed van den heftier te horkennon Hij van zgn kant beatudeerdo mfj met de volharding eo het geduld ▼ ap een roofvogel Hg bad al spoedig begr pon hoDveal partij bg van sulk een onnoozelen blqed ala ik waa zou kunnen trekken Hg waa onbekend met de eenvoudigato bestanddeelen die den welop gevoeden man kenmerken en hg zeido bg zich zel ven dat ik zonder bet te weten miascbien we zonder bet te willen gno onkunde zou ta hulp komen Dua sou bg mQ wanneer het hara goeddacbt in Kgoe plaats zanden en rog tot den vertrouweling xijner gabeimste gedachten maken als bg deze tan mioAe aan ee n ander wilde mededealen Vooral waa bg er mee ingenomen dat ik een goeden atgl en eene goede hand schreef waarvan bg niet bet minste begrip bad Hibrbij kwaOi nog dat ik bard werkte dat ik weinig at dat ik zonder kaars nhar bad ging en dat ik op all heiligendagen en alle Zondagen bij mgno tante Honorma at met mgne moeder en een iiaar meiajos uit do buurt die m het eten allerlei aardige hedjea voor ons tonnen Van mgn kant raakte ik en ik leg dit mot fcbaamte al spoedig aan de slinkaehe strekpn van do a booswicht gewend Ik heb later te Parijs tooBS stakkan geaien waardoor da bekwaamste handen allerlei ongerechtigheden geweven hadden maar gaon van dezo letterkundigen beeft ooit knnstgrepan uitgedacht dia ook jnaar in de verte met al de listen van Mr BeUvoino te vergelgken warec Hij wist bewgien ujlvluchten n atuipv ea ta vindaa die een praktfega 6Ct terugbezorgd en de vinder de uitg l ifde belooning in ontvangst kon nemen Het beioep te Capella aan den IJsel is door dt J H Gunning £ Bz te Learsum aangtaomen Oiateren werd voor da reobtbaak ta Rotter m bet faillitsement nitgeaprokan van den keer Ggsbert du Hoog koopman en aannemer te Reeawyk rechter commistarit mr Ë F itb curator mr M M Schim van der Ijoeff advocaat en procureur alhier De Vereeniging tot beitrgding ran knoeiergen in den boter en kaanbandelc geeft onskennis dat in de loop dezer maand in openbareterechtzittingen de navolgende itrafian werdengebiecht wegens overtreding der boterwet Jièaterdam E Kroon f 15 of 10 d J Minnema B Siraver F H da Visser H Erkeleos Starltm J van Bruggen f 15 ol 10 d W C V d Laan 2 2 S a Helder L Kamp 10 4 Unduinen Tb v Urium 10 4 pUiter A de Koning 25 10 f aWwyk J J Krgger 25 10 rmarend J Veenit 3 1 ormerveor 8 de Wit 5 5 Dtn Haag T Smit 10 3 J de Bribandar 10 3 B J W deGoeij 10 3 t J M T d Ëndt 10 3 J C Borsboom 10 3 A H Boraboom 10 3 I Tb N Overmeir 10 3 J Olithoorn De correspondent van de N Roti Ct i te Batavia seint onder dsgteekening van gisteren De troepen zijn teruggekeerd Pieng is in brand gestaken Gedood zgn 7 militairen benoden den rang van officier en gewond 32 licht gewond is luitenant Gealil Het Nieuwt van den Dage heeft het vol gende telegram ontvangen De kolonoe Stemfoort ia teraggekeerd van een tweadaagschen tocht naar Blaug bintang De vgand vluebtte 16 manschappen gewond Luitenant Gootil licht gewond 2 minderen geineaveld Aan het Verslag der Gemeente Oond over 1895 ontleeneo wy tiet volgende hem uitgedacht had Ook hg speelde zijn drama net dtt ondersoheu noohtans dat bg er golgki r igd da tohrijvor en da acUur tan was ea bg speelde alle rollen die vau een verrader en van een dau dznme van een vader an tan een kind van een maiaje en van een jongen Hg was een kwade engel hg was Salaa zolf en van alta rollen apealda h J de laaUte zeker wel het beste Onder lüne kantoorzaken was er onder anderen eene waaraan bg at zijn gvor beiteedde Het was gcmakkeliSk te zien dat M V ï ƒ berge beloofd Hg had deze taak gakoeht g was d9 zUne en als zg gewonnen aid dai zou hg er al de eer en hot voordeel van genieten Hg sprak er somtijds met mg over om ham uil eana raoailgkheid iu het optlallen van oanig stuk ta belpen maar hij lichtte er mg niet nader omtrent l onthield bH er ztch van ig d n naam zgner slacht offers to zeggoti en bracht zijne dwaighevalen en zgn gotegeld papier zelf naar hunne woning federan lag Itegreep ik dat deze bedreigde muren al meer en meer ondermijnd werden en dat het beleg euwa vorderingen ha l gemaakt Ik Rev elde mg gejaagd en gelukkig alsof da zaak mgnc naaste Uoedv wüen bad Uroffen telkenmale wirtnaer dia ellendeling het pad insloeg at naar bnitan voerde H read dan op oen muilezel die even konpig was all hiji Onderweg draaide hg het hoofd dik i Is om an keek of er ook iemand to groeten was m welk goval fati den hoed diep afoaro Hg kreeg mwsla nioU amlers tarug dan en blik van haat of van verachting als hg t n mifiaie geen ongelukkige tegenk aii die in igne strikken verward geraakt waa w die ben onderduüg groelUj o yrwblbwr te 1 Het aandeel deitr Oemtanta ia da liebtiag der Nationale Militia van 189S badraag 54 man Het getal ingetchravcnan voor da Natioula Militie was 216 Daarvan wenlan UI om vtrtobillende radeneo rrggaiteld eo 105 voor dienst gesobikt bavoadea Twee lotalingea werden na haana ialgviag afgekeord en moeiten dotir hooger nnmman vervangen worden tarwgl een lotaling moeit worden opgeroepen Ier varvanging vaa tan overledene Bjj de Hilitit t laad gn ingelgfil iKjtelingen 40 Nuoimerverwiitalaara 6 Plaattier aBgeri 6 Bg da Ztamilitie lololingea 2 Ta lamen 54 De dienstdoende Sehallerg baataat uit dri Coinpagniën De werkelgka aUrkU irw 661 maavokappm Actief 848 Beaarve 318 De volgens de Wet gevorderde petiavt ilarktt dar Schatterg it 290 Dt eartlii ban telde Officieren 5 OoderoiBoitrao 7 KorporMls I Tambotra lè 172 198 Te urnen 388 De beer H W O Koning twlert 1883 MajoorCommandant dar Sobutteig verioobt wegens den oognnstigen staat rgner gezondheid nntilag oit die betrekking Het wird ham bg Koninkigk beninit van 7 Januari 1895 00 1 op de metal etrvolla wgia teritand nut dankbetuiging voor de ia dia batiekkiog bewezen diedlten In deae vacature werd in het afgaloopaa jaar niet voofsieo eoodat gaduranda dat jaar all waarnemend Ccmmandant fifngetrde da oudste Kapitein de heer A van Reedt Dortland Op ban verzoek werdao vervolgens eervol ontilagi bil iHikIgk baalnit van 23 Maart 1896 no 3 denpiteio A nortier bg Koninkljjk besluit van 8 Hei 1 95 aa 8 da li Lailenant D Hoagendglt in de 2e LXiitenanI C C J van Miarop bg Koninkigk bealnit van 28 Augoitnt 1895 ao 25 de Ie Lnilenant nr M M Sobim lan der Loeff en bg Koainkljik bfilnit van 7 November 1895 no 14 de Auditeur bg den Schuttenraad Hr J FotIijjo Droogleerer do aroioede in laagheden Maar op den leeftgd waarin ik toen verkeerde beett het geheimzinnige alerhti een voorbygaaada aanirokkelgkheid Op achttien jarigen ouderdom heaft oen stefti die zingt een vogut die voorbijvliegt etn mejsJH met oen betooverend glimlachje een deurwurdtnilerk eoa oaderluit nanl en zelfs een underi refeot al spoedig van zgne hesohouwingen afgetrokken Zoodra lic mgn patroon w dar allerlei Ust n n lagen zag uitdenken teg n oogelokkigen dia mg onbekend warei werd ik weer an mbdalliidej vervuld maar zoodra hg somberder dan gewjionl k waa laide ik bg mg zelvsa Komaan I ig tijn geivd en Hr Batavotne aal er de gevolgen van ODdervioden Kr werd ia om lorp Noisy r gueillout jaarlijks een feest ter ere van da Maag4 aria geviard en dit faoet tokte alle sohoonan uit den ontrek aaar ons dorp toe Boeren an boartnnea varmUkteo zieh op ta dag voor een geheel jaar en goao daarvan ontbrak op hel appèl van het orkeet iu d a open lucht Het was in den heerigkstan t jd van het sohoone jaargal de en de jeugd en de ouderdom kwamen van alle ki nten aan doce om ezlen ta worden en gene om nog eens te zien dansen en la h ora zingen Mgne tante Honorïtie had aligd voet met dit landelgk fraat opgehad Zg leverde daarvoor tot aaii bingkao prga alle banoodigbeden zoonis mooie japonnen aleuwe rokken geborduurde kragen en lluwealan strikken maar de prijs waa niet aoo bilIgk of ag verdiende er fooh nog wal iels aaa an hiehl flnms n wat over om aan haroa llevan neef een ipiksplinteriïteiiw pak t gaven