Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1896

8 B7 4 1 l l 7 11 7 H 9 11 9 43 9 61 0 67 4 17 f V 7 M f ff 10 4 1 4 n v a ff 10 11 l ll 1 19 ff 10 19 1 C 7 4 11 l iO 6 8B 8 10 7 90 l ll 1 47 1 1 1 10 1 44 I IO M 4 7 4 40 i l 1 17 7 15 1 5 1 49 1 14 4 10 J7 ff ff 47 1 01 r 4 17 4 ff ff 1 54 I OI V 1 04 0 41 ff 10 01 1 14 9 01 4 04 4 17 1 10 V 1 61 1 47 J 46 9 15 10 07 DEN B iil e 00 DDl Directe SpoorwezverblDdlogen Inet jBOUDA Zomerdleast 1896 AaogevaigeD 1 Né TUd vas Greenwlcb l o li 10 10 11 11 11 13 11 15 1 14 9 10 li a ll iO ll 4 11 11 1 44 4 1 K O T T 1II D i 8 O D i w 10 7 41 U iO 11 17 ll M 11 47 i or lil V a IMI eOUDl DEN Blie 47 4 41 I M4 7 1 7 49 S i 1 14 M4 II 4 11 f I OI 10 01 I M J l l 10 11 a iHua 5 51 7 807 489 10 0 10 4 10 1111 8518 881 85 8 44 8 4 4 04 4 88 5 17 0 117 19 7 191 81 VooS 5 61 ff 10 17 1 41 ff 4 98 6J9 94 Z Z w ll I ff ff 10 88 ff 1 55 ff ff 4 58 80 48 Z f Il l8 t ff ff ff ff ff ff ff ff K04 ff 3 ff 5 ffOnaih S1 1 50 8118 II 41 10 1 10 6418 06 11 58 8 17 9 14 4 08 4 885 15 6 41 9 507 488 8810 1010 89 BMpt Ie BleUwük KniUwM ea Nootdorp LMdtflhandui ea Hekwidorp 7 vUT OHT OpOD4 Dtnelit 8 140 0 88 10 10 88 11 18 18 60 8 08 8 68 4 46 g 8 Wowdw 8 58 i ll ff 10 88 11 56 4 18 58 Ou l nl r7 07 l l ff 1 81 V 4 84 OlMë 7 88 ajl8 0 84 iO lO H 44 11 1018 111 88 8 45 4 81 5 17 7 0 Qot 4a 7 90 95 0 117 10 19 10 4111 11 U IO H ll 1 9i Ï T 11 7 411 471 ff 11 ff 19 40 fci 7 V ff 11 11 ff ff 11 4 Tootb 1 07 O OI ff ff 11 I5 ff l OS ff ff ff ff l ll ff 10 17 lUt l 1 7 l 4 11 80 11 4118 4 1 0 1 57 17 5 5 51 I M 7 44 l ll S 55 l ll 10 88 11 40 OOVDA VTBIOBT ttolik 5 85 7 51 l 0a 1 18 10 10 10 61 18 lk 8 0 8 17 4 16 1 51 Oudiw 5 50 ff I 11 14 WMrdra 6 50 1 18 11 88 VtMkl l ll 89 9 41 8 54 10 51 11 41 1 81 I 1I 17 10 94 10 41 11 07 AMSTIIDAH GODD A i BI 7 16 10 48 8 84 8 68 4 45 8 18 7 41 5 1 88 8 11 10 10 U ll 8 45 8 18 i 4 T 8 41 11 10 O O U U A 1 M 8 T 0 18 18 11 10 1 i 10 80 BmoMid w rieo bg Kooiakl k tMiloit tm 8 Mti 1895 no 8 lot KftpiUio de 1 Lnii6 nufc J J A MoDigo tok Kapitaio iiU aito de U Loiteaut J J Prioi tot Ua Laite Dftni de 2e LoiUHUti G B Lnliut vaaQoor Mr U M Scbin tu der r odf eo A Dort Iu4 D tot 2eii LaitenAal J reo der Meijt whutwr A H fSD Deha 6 J Priuee en H Koojliel D by KoDioklyk beslott vid 7 No 1895 00 14 tot Aadit ttr bg d D Sel attenrwd Mr M BI Schim tao der Lorff AUtetyk Ie LoitflD ot by de Bchoitery Id de oog bMtuode Tteaturei koo DÏet wordeo Toorzteo aftogezien er onder de tedea der Behuitery geen pereoQKo wareo die roor dea offieierBraug ia aaomerkiog konden worden gebricbt Aan bet iogekomen Verslag omtreot de Sehntterü over het jaar lH95 ootleeoen wq rerder de volgeode byiODderhetleo De zoiueroefeniogen werden geregeld ge hoD n slechte en enkel keer moeet eeneoafening wegeoi ongunstig weder wordeo afg Ust 1 Het scbg f schieten dat naar de opf atting ran den wasroemenden Conmandant een dir Toornaamcle oefsuiogea voor de Scbattery behoort te ign had zooveel nogelgk wekelijks plaata OOI eiken wibutter na een voldoende oefsDiog in de behaodeÜDg van het geweer en de roorbereidende sub tetoeteni ogen in de gelegenheid te stellen daaraan deel te nemen Dit werd soudanig geregeld dst i der icbatter ingefofge de bepalingen der Wet slechts éénosal in de veertien dagen loor eene oefening werd opgeroepen Oedorende den tgd dat een deel der Schnttery naar de sehgf schoot ODtriog het andere gedeelte van daartoe aangeWHïno Onderofficieren der Infanterie onderrieht in de voor bereidende Khietoefeoingen De enkele keeren dat eeue oefening voor het geheel wai nitgMchrevea oefenden cicb in het chyfaobieten de leden van het kadpr welke niet ingedeeld waren Dergelgke oefeningen werden door de Officieren gthoadeo lederen Woensdag oamiddsg en door de loden van het kadar en enkele scbotters dia tiob daartoe vrjjirilUg aanmeldden eiken Zondag morgen F Men meldt uit Amsterdam Het ii rncbthaar geworden dat de ooderwg r Oen Hartog thans den heeren Baort en Van Doorns schriftetgk agna volledige verontichnldiging heeft aangeboden De wethouder Van Ball lal voor de bebaitd lirtg der zaak in da r8aih ergadvring over komen Te Oenknm ii yiiteren och tend nit den Rgn een Igk opgehaald van een net gekleed per oon vermoedelgk de heer D die Zondagavond bg hel hevig onweder onder Oosterbofk van de stoiitfbifflt 9 ordi t overboord is Mclatttn en venUonken WageoÏDgen is nit A rivier opgevischt Bö en kinderiykje vermoedfiiyk bei U jari jongentje hetwelk Zondagavoud oabü Ooste rbeek tgdens stoim en oowMler met ign vader ven de stoomboot viel en verdronk 3 t l igkje ïs naar betiykenh ni ite Wvigeainge a olirgebraoht Xh door de reohtbaik te eerkWi n veroordeelde gem inteontimoger van t tellingweri heeft appèf aangeifekend van ket vonnis waarbjj hg tot twee jaar veroordeeld we d wegens verduistering tn verfalsching Ook de offleier van justitie heeft nppèl aangeteeVeud la do kStaataooarantc van 1 deser isopge Doman een opgave van het aantal loten in de 351s 4 Staat loterg verstrekt aan isderen ooiléotrfuf of voormaligen gedeiegeerde der Ie kl tan dïe loterg Ia £ g7pU sgn Dinsdag en Woeoadag 176 oholeragevallen san egevan 193 lyders overladen wsarvau vgf te Caïro Alexandrië seven te k hv Im 8 40 1 47 1 14 l 1 10 7 7 M 7 B 7 4 7 l SI Oonda Moordraoht Mieawerkerk OapaUa ftottardaa 7 11 1 17 01 I K 14 a io 1 10 1 10 s aotttnliB a p u 7 4t 1 81 17 8 14 Omla 0 Kimwarktvk HoordiMkt Ter beecbikking van den anditoar militair is de ie luitenant Z der hosareii te Vealo van wiens arrestatie wj dfter dagnn molding msakten naar Den Bosch overgebracht Te Katwyk aan Zee is een baringeehnit die o uitgaan om hsar tweede r is te doen eergisteren nacht door de booge zeeSn op t trend geslagen Mee woud bet anker op om toe te kiesao maar het anker hield niet in de braading en un werd bet sobeapje auo speelbal Van de g dven Het werd dwars op t strand geworpen terwgl booge stortweëo over de scbeit be nslof en Het liep vol water en kreeg eeo gioot lek Do schipper negen matrouu en twee jongens stouden tot aan den hals in hei water de laatstee op het hoogste gedeelte van bet schip Het ffohip moet sllts lossen en wordt op de belling gesleept om gerepareerd te worden Het oogetal bad omstreeks 4 nur plaats Als het donker ware geweest souden er ikfr meoscbeolevens te betreuren zijn Zondag avond ongeveer n en uur bad volgens De Post i te Westervoort het volgend Voorval plaats hetwelk groote oogelnkkeo bad kunnen teweegbrengen Keuige minuten nadat do personentrein 134 van Zevenaai te 8 oor 34 miuDtou zou aankomen bemerkie dfl wisselwachter A Koeoder dat een goederenwagen op dezelfde Ign van Arnhem in dolle vaart kwam aanrgden door den feilen wiud en in botfing loa komen met den in aankomst zijndeo trein Koender ytde naar het afstar dssein soodat de trein preciefe daarvoor sto ite De machinist ziet den wagen verlicht door du fellfi bliksemstralen aaDkomeo spoort achteruit en voorkomt een grootere botsing Zeer zeker verdient bovengenoemde wachter eenige erkeuuing voor zulk aan vlugge en trouwe dienstverrichting Ken flHicbentrekker die met een koopman nit Deo Haag zaken wilde doao is op eeo aardiije wgie dooir dezen bee unemen De flessohentrekker vroeg op monster eenbezending thee aso De Koopman zond ze af doch betaling volgde niet £ en tweede bestel ling doet de flarschentrekker en de koopmangeeft daaraan gevolg doch door in plaata vanthee een pak met sleenru te zenden en weltegen rembours om zoodoende da Uekomeneschad door hst eerste pakket ondervonden t herstellen Hat pak komt hg den fleaaebentrekker aan deze betaalt bet rembonra do thet open en vindt de steenen met hal voorschrift i te gebi oiken na den etenc Daflesscbéntrekker beeft nn wraak wlHan namendoor leen klacht in te dienen bg den officiervan juntitie D loop PU vronn diens 1 9 jnrib alstaup in hel Donderdag middag had teOoatrrhasselenesn trenrifl ongeluk plaats Da gemeente eldwachter H Koopman had om de revolver schoon te floaken getracht twee daarop reeds sedert lang sittenda schoten in dan tuin te lossen maar as daarin niet geslaagd Van den tuin naar huis gaande en op de stoep hg de voorkeor zich fcjeviudende gtng eensklaps terwgIbgdMi Ier revolver schuins naar beneden hield r schoten af De kogel vloog voorby de van den valdwachter sn de vrouw van buurman Hoving en trof helaas het zoontje an dezen buormsn die op een bezig was met spelen Da ougen werd hoofd getroffen sakte bewusteloos ineen en okerleed 6 uren later zouder wedsr tot bewunzyu te tijn teruggekeerd M n kan zieb de ontsteltenis en de diepe droefheid vad de oudvrs van bet knaapje en van de familie Koopniao dis zeer met elkaar bevriend sgn moeilgk voorstellen Koopman heeft gister onmiddellgk den officiervan iustitio periooniyk met ds zaak in kennisgestel P D C D en I 10 10 10 I7 11 4 11 11 11 10 11 11 It Si l ll lO tl W l ll 10 11 10 19 lO M 10 41 10 41 8 81 55 1 10 1 11 7 80 8 10 11 45 01 9 49 04 8 94 8 50 17 95 1 07 EIDAH 18 10 4 11 U 1 7 81 10 17 1U 5 10 80 Inttiar van cantie dar reohtbank te n Moon hettt twee zittingen gewljtl nmi de behaedeltng van aep strafMak tegen vcrFcheidene inwoners van l oignies In 1895 nam een oude ongehuwde dame Léopoldine De Maoldre genaamd eeb Iti jarige dienstbocU nit Horrues zake Palatiaje Fontignias in haw diegst Deze eeo bralan tt a vaa de ergste soort sloot haar meaaterea tp aansporing van een kroeghoudster in haar eigen boisop De dienstbode vertelde voorts aaq deoode half kiudsche dame dat xg in direttte verbinding met den bem l stond en liet haar brieven zien die zg zeide van Qod te hebbeo ontvangen en waarin geld jnweeleo en linnen oor vrome doeleinden van de oude dame werden gevorderd De arme door haar misdadige dieQstbode gekwelde vrouw gaf alles wat iu die brieven van haar verlangd werd en Panline Fontigoies beloofde dit alles naar den bemel te zullen zenden De bedriegster verbrute alles wat zg baar meesteres op deze wyze afperste op ongehaord schandalige wgte met jonge lieden in de berberis van het gf dat haar in desa ziaak van advies diende De jusütie werd echter dcor een neef van juffrouw De Menidre met deia feiten in kennis gesteld nadat bij de tusschenkomtt van den kantonrechter had moeten inroepen om toegang tot de woning zgner tante te verkrggen Elf personen verschenen in deze saah nla beklaagden voor de reohtbank de dienstbode in qoaestie de kroeghondster de zgater en de broeder van Pauliue Fontignies en apderen De eerste ter zake van opleiding en afpersing de anderen wegens heling misdrgvan tegen de zeden eoz Nadat ter terechtzitting groweiyke staaUjas van zedelgke verdorvenheid waren aan het licht gekomen wwden de volgende veroordeelingen Ditgesprokeu Panline Fontignies 17 maanden geiaogenisstraf Rufina Dubois de kroeghoudster 27 maanden gevangenisstraf Hubert Tousaint Louis Herin Jules Pat rnoitre elk 6 maanden Ëngénia Hiernaox 15 dagen Jolea en Marie Fontignies élk 2 maanden gevangenisstraf Drie personen werdeo vrygesproken terwgl de beide hoofdschuldigen ter terechtzitting werden gev ngen genomen De toeristen diei Zwitserland bezoeken zgu niet attgd roo geljukkig np hnn tochten door het gebergte een bjeer te ontmoeten Doch de berggidsen bebUeni een middel gevonden om bun dit genoeglh a versahaffen uit welk genoegen ay op aardige wyze munt weten te slaan Een toariit verhaalt dat hg in den sfgflloopen winter met dan bergsak over de schouders langs een bevroren bergmaerdwaalde Plotselinff terwgl bg een scherpe kromming van dtn weg omslï stond bg tegauovereen grooten bruinen beer Onmiddellgk trok hg Ign revolver en nam hg dbn gevaarlgkan viervoeter op de korrel Halt schei nit wacht een beetje riepbruintje in goed Fraosch Hé wat is dat een sprekende beer riepde verbaasde reiziger Dat ia ti Wtl eenvoudig antwoordde debeer Ik verkooht vroeger limonade maaromdat de taken n t al te best gingen heb ikdit baantje aangepakt De gidsen betalen mgf 1 25 per dag om in het gebergte voor beerte spelen Als do raisigers Bchrik en jaagt demoedige gids mg met zgn stok op de vlechten dit heldhnftig optreden t ligt hem geenwindeieren I £ o als de winter voorbij is Zoodra de sneeuw gesmolten is ga ik naar lager sferen naur Lausanne of Nenobatel waar ik koek en verversohingen verkoop De reiziger offreerde bruintje e sigaar en wandelde verder in de overpeioziug dat er to zeldzame baantjes in de wereld zgn AutotdwO Voor de rechtbank te Groningen stond eergisteren terecht een vroegeren looper hg een kassier aldaar Beklaagde wna belast met het incAiseereu van wissels en b dagvaarding was lism te laste gelegd dat hg een f1400 aldna ontvangen in of omstreeks de maand Mei van dit jaar verdaisterd h d Toen het ontdekt werd is bekl met etm saakwaarnemer nit Groningen bü wïen bij naad was gaan halen naar Bmaaal gegaan van muuvit hg door de Belgische regeering uitgeleverd is Bekl bekende het ten laste gelegde Een tiental getaigen werden gehoord De kassier verklaarde nog dat de gfheele schade bedroeg f2700 Het O M vroeg gevangemsstraf van 2 jaren Da bakende potlooden fabrikant baron Von Faber is in den oedardooi van 78 jaar t Neoreoberg gestorven Dat een schrgffout een vonnis kan verni tigeu bewgst het strafprocea tfgen den machinist Oriada vsn de Berlgoicbe stoomtramweg maatachappg Hg was bet vorige jaar vvegens achteloosheid bg het vervollen van zgii plicht tot een maand gevangenisstraf veroordaeld Toen destgds het vonnis werd voorgelezen bleek het dat aea sehryffout waa ingehlopen want in plaats van een smaasds stond een sdagc gevangenisstraf Het Hof trok z cb nog eenmaal ter beraadslaging terug regelde het protocol en maakte de regeling bekend De verdediger kwam in hooger beroep Het xReicbsgerichtc meende dat de regeling van de eenmaal vaatgestelda uitspraak zonder meer niet mogelgk is en dat een nieuwe behandeling noodig sou zgn geweest Da kaak kwam daarop weer in eerste inct ntie en onlangs werdj beslist dst de beklaagde in het geheel niet wegens achteloosheid vervolgd kon worden en daarom vrggetproken diende te fjorden A koo geschiedde Ëen bekend New Yorksebe tooneeldichter heeft onlangs iu een interview verklaard dvt bg iedere aardigheid van verdacht allooi ja alle dabbetzinnighaid streng nit zgo theater weert Dit is op den duur bet voordeeligst meent bg U dat overal zooV osschen Dniven en Westervoort ligt een gro p haizen de Eng genoemd Doder desa hniieo beeft bet vuur Donderdag ren verschrikkeiyke verwoesting f aogericht Niet minder dan vier gezinnen zgn van bun dak berooid bet zyo de families Heymen Mulder Arende en v d Heuvel Bij A ontstond ds brand door onbekende oorsaak terwgl allen op hst veld waren Het znidoeitenwiodje stak de andere rieten daken aan au in een oogenblik was bet eene groote vunrsee vooral daaV er by het huis van H ongeveer 100 000 pond hooi opgestapeld lag Ook A had zgn rogge en hooi thuis Dank zg het flink optreden van den Doiveniohen brandmeester sga de buisen van nofi drie gezinnen gespaard gebleven Reeds vatt de woning van V Hnet vnor maar dit werd met krachtige band gebluacht Wel ia ïtt deze hoizan veel beschadigd daar bgna all i uit en later weer ingedragen werd maar de woningen bleven gespaard ook zelfs twee hoüimgten onmiddeliyk hg de hevig brandende perceelen Falb s wetjrvoorspellingen 1 Tervcgl de eerste helft vftn Angustos op weinige uitzonderiogeo na een droog verloop faaefi iB da tweede helft rijk aan regens messtat met onweders Ook ia de temperatuur in de eerste helft betrekkelgk koel in de tweede doorgaans warm Van tot 3 Augustus Vrg wat regen BO onweer Het wordt in t laatst konder Naar men aan De Tydc mededeelt zullen op verscheiden ponten van Amsterdam klokken worden aungebracbt voorzien van een drokteeatel waardoor kan worden gecontroleerd of de sUtionneerende agenten van politie zieb tydig op hnn post hebben bevonden Elke onregelmatigheid op dit punt wordt door dit toestel nauwkeurig aangegeven 1 11 80 10 4 1 10 14 7 50 l 0 01 10 84 1 88 10 54 S 1 41 4 11 10 8 81 v Kantongerecht te Gonda Zitting T D Wo DidAg 29 Jali 1896 Oê f olgSDd panoDeo igu roordeeld wegens Voor baggeren in da riTier W E en J E ta Oadarkirk Ba den IJsel frggesprokan Ofertréding Wi t op de kiodererbaid P B te Langeraigeweida ontitagen tnc rechU Tairoli in J J H ta Goadenk tot f 10 of Ii dagen Overtreding Wet op de iucherg J B te Reenwgk tot f 2 ol 2 dagen A J te Raeuwgk tot f 2 ol 4 dagen Rgden met bonden xooder muilkorf W S te Bleiiiqgk tot f 1 of 1 dag Orattreding der marktpolitia te Oonda 8 P ta Qratanbage tot f 2 o I dag Ovattradiog der Terordening te Zeveubuixen tot wering raa mutschen H S J 8 H P J 1 K W T L en S B allen te Zafenhaizan ieder tot f 1 of 2 dagen Openbare dronkenacbap A V te Moordrecbt J O te Happel N T en J A de J te Oonda B W J B te Grarenhage M C T K K en T K ta Oonda J B te Goaderak ieder tot f 1 of 2 dagen H J B te Gonda en W IJ te B rg acbenhoek ieder tot t 2 of 2 dagen J A te Gonda lot f 3 of 3 dagen Openbare dronkeniobap by lite berbaling D T d P te Gooda tot f 3 of 3 dagen C A S te Gouda tot I 10 of 3 dagen Openbare drookanacfaap by 2de berbaling D d O te Gonderalï tot ceue week becbteuis Openbare dronkenaehap bij 3de berbaling C J T £ te Gouderak tot drie weken b Openbare dronkenaehap bg 7de h rbaling G B te Gonda tot eene week hecbtents BuHenlaodsch Uverzlcht Blgkens de officieele opgui zija bg het vergaan der sitlist 68 personen verdrooken Ten aauiien van 4 anderen iahotwel wasrscbyalgk maar nog niet zeker omdat de telegraaf de namen oo nist heeft orergebraeht Het getul der geredden is 11 De kommandant der ItliB kapitein lnite naut Braan waa een der bekwaamste o£ cieren van de marine die groot vertroawen by zgn aoperienren en groote achting bg zgn onder geicbikten genoot De keizer was zeer met bem ingenomen en heeft zelf bewerkt dat I Braon in Mei van dit jaar met het bevel over de sitlisf werd belast Bg is in 1877 adel s borst geworden en trok dadnigk de aandacht V iiena aanleg en karakter De sitlisc voldeed uiet meer aan de moderne ischen Haar ztytarachip Wotl is al lang buiten den actieven enst gesteld en naar het obgnt alleen uit spaarzaamheid was dit met da tltlisi nog niet gebeurd Aan boord moet intu 8ohen alles volicomen in orde zija geweest gelgk ook bigkt uit bet laatste van den komnundant ontiangen rapport De machine werkte regelmatig Er ia dus alle reden om au te DeAen dat de boot overvallen ia door awaar weder met een wervelwiod gs iaard aarvan het toch reeds moeilgk handelbare schip het offer ia geworden De sTimest correapondeDt te Berlijn maakt aioh booa omdat de Doitscbe pers niet een loiMOg heeft aangeheven ter eere der groote en strenge rechtvaardigheid van Engeland Hy aehrgft aan zgn blad De uitslag van bat pruïea tegen Jameson en zyn lo eaooten was blgkhoar een nnaan gaoame verrassing voor de Duitseba pera Maaaden lang haatt zg het onderzoek een farce genoemd en opanlgk en bedakt da Bagelache r eeting en de Ëogelscbe rechtspraak l eleedigd Elaarblgkelgk op eeo dwaalspoor gebracht door de croordeeling van Jameson c s bren S m nu alle bladen van de radicale Vo8S kg t tot de reactionnaire Kreutz Ztg x de goede trouw der Engeliche regeering in verMoklng en spottend vraften zg wanneer nn het onderzoek tegen de Chartered zal plaata hebben en boe lang de aar ta aamenz weer der Rhodes nog vrij zal mogen rondloopen c Dit moge overdreven zyn Zeker is hft dat de Dniteche pers zieb over bet algemeen ooganat uitlaat over de lichte atrsf die aan de beschnidigdan ia opgelegd De Voss Ztg s zegt zelfs Ëen arme drommel die by een tg en pachter een paar worsten of een ham gestolen heeft moet natnorlgk veel harder worden aangepakt dan deie gentlemen c die sleihta midden in den meest volslagen vrede een gewapendan inval deden in het gebied van eene met Engeland beirionde mogeodheid en zoo eu zooveel meosohanlevens op hnn geween hebben Het blgkt echter dat de berichten onjuist zijn dift bat diten voorkomen dat Jameson en zgne medegevangenen ais eerste klaa ec gevanganaü behandeld worden Zg worden aan bat gewone égime van tweede klaaae gevangenen onderworpen Dr Jim bwft aan de bladen laten medodeelen dat hg sicb volkomen onderwerpt aan de hem opgelegde atraf en dat hg niet voor nemenü ji appel aan te ieekenen Ug ver zocht bovendien dat geen moeite zal worden gedaan om voor hem genade te verkrggen door taaechenkomst van president Kruger Luitnnant Eloff moet aan nen verslaggever van de Daily Mails verklaard babben datby verbaasd was over het vonnis Ik dscht dat zy zouden gratraft zgn mat een geldboete Ik kan o vertellen dat wy da Traukvaatscbe getuigen gisteravond bgeengekomen zyn en besloten babben met algemeens stemmen aan mgn grootvader te vragen bg de Ëogelsche regeeriug tnischenbeiden te komen Wij gaan den 16i n Aogu itufl uoar ZdidAfrika terug po hopen zoo spoedig mogelgk een onderhoud ta hebben met preiid ut Kroger en tenminste verandering vao de opgelegde gevaogeuisstraf te krgi en Persoonlyk doet het mg leed dat Jameson de doos in muot Ik ken hem en hy was altyd goed voor me s Het zal echter de vraag zgn of de edele grootmoedigheid van deo jougen Eloff weerklank vindt iu Transvaal de Dail Tel raph c ten mia te ootviug bet bericht dat men te Pretoria verra it was door de lichte itraf die aa Jamesou waa opgelegd Maar president Kruier heeft zgn oordeel voorloopigopges hort Ëo Eloff meent dat zyn grootvader et gezind is ten gunste van Jameson op te treden Een pleiziertrein en een sneltrein zgn in botsing gekomen op vier mglen van Atlantic City Twee waggons an dea pleiziertrein werden vernield vgftig paisagieri godood en een groot aantal gewond üulp is naar de plaats des onheils gezonden Iu djo Noorscbeo Btortbing hebben de beraadslagingen pver de wyze waarop het tflkort der begrootiug gedekt zou worden aanleiding gegeven tot heftige debatten Da rechterzgde en met haar het mioisterie Hogerup wilde het tekort aanvullen door varhooKing der rechten op verschilUnde verbroiksartikoleu als suiker petroleum vleerth enz Da radicalen bestreden het ministerie en deden de vouratellen verwerpen waarop men de verbooging der rechten op tarwe en tarwemeel annuam De opbrengsten hiervan r i u echter niet voldoende om bet begrootiogstekort te dekken De nederlaag door het ministerieHagerup bg deze debatteu geleden is voor bet leven van dit ministère gevaarlyk Naar Havre waar op het oogenblik de president der Frannche republiek vertoeft is een geheel leger geheime politie gedetacheerd ter benakiog van de stad en baar omgeving Men heeft een anarchist met de daad bekend onder den naitm Marie Berthe op den weg van Dieppe aangebonden De man werd te Lyon gestreng bewaakt doeh wist uit de stad to komen en wilde lan a afgelegen paadjes en wegen met kleine dagmarechen Havre beieiken Zgn aankomst te Dieppe werd igesigna leerd en men begon een ware dryf aeht op hem welke zgn arrestatie ten gevolKO had Te Zurich hebben in een der bnitenwyken weder ongeregeldheden laats gehad Een door 70 Italianen bewoond huis werd door bet gepeupel aangevallen zoodat de bnwooers de vincbt moeaten nemen Ook een Italiaaosohn winkelier moest het ontgelden De politie waa genoodzaakt van de revolvers gebruik te maken omdat ook aan de zgde van bet volk schoten vielen Tal van personen werden ie hechtenis genomen De ttaliiansche gezant te Rern heelt zonder juist by de regeering te protesteeren aan den Bondsraad de verwachting uitgesproken dat de Zwitserache overheid de Italiaansche onder danen zou wetenjte beaobermen Volgens eeo telegram nit Milaan aan de K5 n Ztg t luidt het oordeel vao alle bladen zeer kalm over de aanvallen op deltaliaansche kolonie te Zurich Zy ontkennen ni t dat de lagere loonen waarmade de Italianen ganoegen nemenAichadelijk zgn voor da eigen werklieden dea lands en dat hierin de hoofdoorzaak van de aanvallen ligt Woensdagavond waren reeds over de 300 nit Zurich gevluchto Italianen te Milaan gekomen De directe aanleiding der opstootjes il een moord gepleegd op een Zwitaersch werkman door een Italiaan Ton gevolge van de houding van het volk waaschen niet minder dan zes duizend Italiaausche werklieden nsar hun land terog ta keeren Vele verhuurders van huizen waarin Italianen woonden hebben dezen uit vrees Voorde wraak in bet gepeupel op straat gezet Dl ntengevolge hebben ongeveer 1500 Italianen den nacht van Dinsdsg op Woensdag in de open lucht moeten doorbrengen Zij verborgen zicl in de oitariogende boascbeai waar zg groote vuren brandden en schildwAohlen uitzetten om voor overvallen gevrywaard te zgn De 1 Memel Ztg heeft van den ka eiQ van een stoomboot tomende van Libau gouvernement Koerland vernomen dat aedart Woensdag in deze atad een zware brand wordt Gisteren waren rpeds zestig gebouwen waar onder het postkantoor in da aach fielet d De telagraphische gemeenschap j veretoord r De Kornstraase de Jnliaaenstrasse en de Neoe Markt vormen één vlammenzee de brandweer is maehteloos De brand is uitgebroken iq een petroleumpakbnii De schade is zeer aanzienlgk GEKLEURDE E A Ï3 A S on S met 30 o korting A van OS As KMweg B 73 73a GOUDA Beurs van j msler lam Vorkia 1 I 100 i o I 84 88V v 6 V S lOt 80 7 10 no 941 40V 100 97 48 888 i S 100 BS lOl l soil 188 49 101 100 187 100 74 87 109 91 900 tl 10 62 186 8 69 81 101 lOSV 100 100 144 188 io 7i 48 101 107 UV IQl 71 10 lolkra 1 100 1 100 91 JULI NlDiaUHD Ceit Nad W 8 l i dito dito dito S dito dito dito 8 UoNeAi Obl Uoudl 1881 88 i Itaui lüHhriJfiog Uet Bl 6 iiy OoiTkNa Obl in papie 1B68 dito in tilter 1808 6 PeaTUOAl Ublig met coupon U dito ticket 3 auauao dito Oeooni 1810 4 ditobijBDll i lS8 4 ditob jllapel88 VOt diteinnoud laea l88S 8 104 dito dito dito 1884 t Sfuiji PerpeL lehuld 1881 4 Tquiu Ifepr lJonT leen 1890 4 Geo leeeing lerie D Oec leeaioK Krie i ZniD lra Sar r obl 1891 I 4 Uuioo Obl Huil Sch 18911 a Vl Ucll A Obl 4 onbep 1881 AMnaaOAa Obligation 1898 3 Boniao ll Sled loon 1894 3 Nin N Afr lUcdeUv ud Arendsb Tab Mü CertifioalfD DetwUaalMhappij dito Arab H pothebkb pkodbr 4 Galt Mij der Vorttenl aaud i Qr Hynotheekb paudbr a Kaderlanonbe bank aand Ned Haudelraaat t h dito N W k P c Hyp b p ndbr 1 Rolt Ilypotkeokb pandbr aVi Dtr Hjrpolheekb dito 8 i OovTaiia OoBt Uong bank aand KukL Hypotheekbank pandb 4Vi JtHBalKA Kquit hypoth pandb 8 Uaxw L O Pr Uen eert 8 lil Va Holl IJ Spoorw Mij aand Hij tot Ktpl r SI 8pir land Ked Ind Snoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dilo dito 1891 dito t liUI Spoor 1881 89 A Kobl 8 ZnidItal Spwmij A H obl 8 PoLiN Wariohau WeeneD aand 4 Sdii Qr Buk Spw Hij obl Batiltobe dito aand Faatowa dito aand t twang Dombr dito aand 5 ICurak üb Aaow Sp kap obl 4 dito d to oblig 4 ll Vl 10 78 99 41 14 19 8011 10 107 Vi 108 AuanA Cent Pao 8p H obf 8 Okie k North W pr C aand dito dito Win St Peter obl 7 Dent er k Blo Ir Spm eert T a ininoia Oeatral obl iu goud 4 LouIbv fc NaahTilleCert r aand Meiioo N Spw Mij lehyp o 8 Kliaa Kanaaa r 4 pot prof aand N Tork Onurio k Woit aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregou Calif Ie btp in goud ft BI Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O S Cahaoa Oan South Cert r aand Va C Ballv fc Na Ie h d e O Amatard Omuibua H j aand Botterd Tramweg Maats aand Nan Stad Amaterdam aand 8 Stad KoUordam aand 8 BaMia Stad Antwerpenl8S7 i Stad I uaae 1888 i i 108V HoHO Tbeiu HeguUr Oeiellicb 4 117 168 88 111 OoaTlHR StaaUleening 1880 8 liS K IC Ooat R Cr 1880 8 JrAMJa Stad Madrid 3 1888 Man Ver Boa Hyp SpobI oort 36 Bu rgerlUke Stand GEBOREN SOJoli Pieter Jellea onderiJ Ferwerda en W Viiaer Wilbelm onders W Boer en A fan Sobaik 31 Jan oudera D A Slaman en £ m Qamarea OVKRLEDEN 29 Jnli 8 T Snel 20 oi 30 H an der Kleijli 2 j 31 A 1 Dongelmane ü m ONDEETBOUWD 31 Juli A D a Trenmiogen 28 j en i C Baekenkamp 2i j A W Qnee 23 j en A J Hoogenboom 21 j T D Lorjé 21 j en 0 Caatalain te Kolterdani 21 j A M i M Beanmont 24 j ro N Hornei 27 j A Kompeer Ie Haaitreckt 29 j en M den Blanken 24 j Vllit OVERLEDEN R do Hoop 75 j Koordrecbt OVERLEDICM R Slof wedom Tan A Alphenaar 86 j E Bloot 4 m N Koaetboa bniarroow too D Bloot 60 j ZeTenhiilian GEBOREN Cornelia oudere i EnthoTen en P W Lieiaart OVERLEDEN A Toorwinder 51 j ONDERTROUWD W Hoogerdjk en N Nienwland OEBOWD M Koole e J Hol A Verhoef en J Tan Krimpen ADVERTENTIEN OKGELBESPËLINti i lie GROOTE ef St JANSIKIt or Uinsdagf 4 Augpuslus 1896 d i atonds 7 nur door den Bear J H B SPAANDERMAN met medewerking Tan den Heer JACOB F TAN ZÜTPHBN Cello MT De PROQRAMM A a teaena toegkagabewcian lyn te Terkr gen k 0 10 hg de Boekhandelaara J tin BKNTOM ZOON on bg den Koater Hotel DE TWEE STEDEN VHAGE Tegen 1 8EPTBMBBK wmréigevrMgé oene eenvoudige JUFFROUW voor de LINNENKAMER IJ SLOTEMAKER t Ce iae fii Btii D ooanAO Fi ion Tan da iMMti Awoyaie SoMi aaUTo lia Taaaiaal bamaada flaaaakaa Tm 8 Uur tnkoud Toontoi Tan hal anaal Tan Dr PTW yil BAJOBL BÖOa PioaoaMii a rtao tTltdiilUaa Twfcrtlaaaar Mli P ü J V WAN KOM J HELKERT OoathaTaa Citroe a en Framl3oze i Assurantie MaatKhappy tegen BrUldaohade nederla1 den 8rma Wed V B IU Oouda van 1846 DE 7 iitnh ii Amatrrdaiii Hophiaplain Kottenhua uiilblaak 60 jraveuhlge NobaUtraal 90 Breda l rlDieokade Alkoiaar Ungealraal Orondkapltial 1 000 000 KMervM 1 80 1 000 Betaalde Bruidichadeii 14 800 000 D w IhalMkattlJ Tanakart tkui Bik taiaa iRoR AK Kffeeten Iu Bnndkaat taowel als Inkoedela WliikelgoedereD ciu FEANSCHE STOOMVEEVEEU BK Gheniselic WtuekcrIJ TA 11 OPPËlMtlEIMKR 19 KruUkaAe toMerdrtt Oebrereteerd door Z M den Koning dar Belgen i oo ddep4t Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Hpecialitait voor het itoomen en verrnn Tan atlo Ueerenen Daoie8garderob n a icoli all Kindergoederen Bpeciate inrichting roor het itoom n van plnche mantelt veenn bont enz Oordgnen tafelkleeden apx worden naar de nienwste en laatute methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevarid worden omchadetjik voor de gesondbeid en volgens Btaal bewerkt Wegen nitbreiding der fabrif ea i n de prüsen 25 gedaald Te toornen goederen ali nienw afleverbaar ift 3 4l en ia verven goedaran in anii treek