Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1896

35ste Jaargang Dinsdag 4 Augustus J896 So T034 MMHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BieUng genomen Doorgerukt tot verbigl vw den pretendent nltan Ie Pieng Hier bivftk opgeslsgen en vervolgens da kampongs laogl de Atjehrivier tet Lam Bada gntucbtigd Gewond een officier gesnenveld 3 en gftwondBI militairsn beogen dian rang s 4 V Uit Anstordam mal U manr Een der bier gevestigde eleolrioiena ia bntg de aandacht op zgne zaak Ie vestigen door middel eener vertooaing waarin de straatjengd veel vermaak schept an tovtsa de hoofdrol op liob neemt Hg beeft de gzeren roede voor de winkelruit van zgn magaigo in de Spuistraat mei aeo electrisohe baklerg verbonden en weet daarmede al die het ongeluk heeft dia roede met da banden aan t raken aan tija parrael vut ka ketenen voor zoolang hem dit belieft Kan politieagenl die opmerkte dat de electrioien op deze wgte vrge burgers van hoone vrghtid bèrooMa ging den winkel binnen dooh wm toen h j sich op de hoogte vaa het gaval bad gesteld onaeker of hier al dan niek prOCM verbaal diende opgemaakt ta worden BINNENLAND GOCDA 3 Aogaitai 189 De dieDRibode tko den heer Huber is hedenmiddag dit een raam der bovettete Terdiepieg getatleD Met gebroken trm en verscbilleodo wtindoD ÏD het iaogezicht ii zij naar bet ziekeohaii gebracht en onder behandeling gnitetd ran den beer M Sprayt Zaterdag ETond werd door het Hollaadach Tooneelgexelachap opgevoerd het blüspel De Macht d fr £ lectriciteit een stnk waarrao de rollen teer goed verdeeld warcni te oordeelen naar iedere tpel Jammer dat het leven bniten eoma nog al hinderigk was vooral onder bet eerste bedr f Toch Werd er teel en hartelyk gelachen n xoUen de bezoekers zeker allan voldaan haiswaarts syn gekeerd £ en beter gevolde tent haddan de actenri en actrices zeker verdiendDe Inide tof jaicbing n waren dan ook ten volle verdiend Wie alsnog een prettige vond wil doorbrengen raden wg sterk aan een bexoeit te brepgen aan het gezelschap van den heer Van Lier verzekerd als wvl Ky t dat ztq ona znllen toeateoinipn dat er door alle ledeu twer goed wo dt gespeeld Üit Schoonhoven wordt gemnld dat da heer M den Oodsten ontslag beeft gurraagd aU onderwgser in het teekenen aan de RyksnormaalleBsen Dsar hg niet vreemd is aaa de oprichting onzer nieuwe t ekeaBchool zullen velen alhier alsmede de leerlingen der inricbeing waaraan hg zes jaren zgne baste krachtee wydde met leedwezen dit boslnit vernemen Dr 8 B Oudwhana te Haarlem dia da voriga wa k oot de reobtbaok aldaar kfr ebiatond wegens het onhevoeed ultoeleiteo dar genefskande ia eergisteren va alle raehtsvervotging onkalag um Zooals men iiidede lde bad dr OndeobaD slechts de bevurgdbeid hebbende van heel en vroedmeester en lechercbeur die pgn simuleerde gepercntaerd geausralteerd m hetu dan raad gegeven water te trappen w siching B met water en verder een aftreksel vao hooiaaad op de pgnigke plaats te l gen Da kantooreobter overwoog dat nit de verklaringen van deskondiuen was gebleken dat bek t a lalia gelegde niet ras bewezen Voor rekening vao den heer P W Jaaatea te Amsterdam is on ook In de rieaohe gt meente Opaterlaad eeu groote oitgeatrektbeid woeste grond aangekocht Het doel is detan te ontginnen en daardoor gedarenda den a herfst werk te verschaffen en soodoeode menig arbeider vao t armbeatuor larog te houden Ia bet land eenmaal ontgonnen dan weoaebt r men daarop nette arbeiderswoningen U itiebten met zooveel ontgonnei grond er hy dat de arbeider zgne eigene benoodigde aardappels boonen enz lal kunnen verbouwen DatcbaitaD Bi fc gfonj zullen dan tegen bitlgken pr atan dia a llP i verboord worden Bedankt voor het beroep hg de Ëvang Uthersche kerk te Zierikzee door ds T B Granpré Molière te Woerden gesobiklbeid voor de uken van ons vak Ik rie op dit oogenblik dat ik mU hierin vergist heb Drosiv mels 1 welk een ijver I en hoe gneü i het te tien dat gü smaalt in gezegeld papier vindt Gij aalt uw weg wel vinden daar beu ik aekar vaa ea om u daarvoor fiirstond te beloonen zal ik a het grootsta van mijne geheimen mededeelea Daarop verhaalde hij mij van stukje tot beetje deslimme wijze waarop hy de pachthoeve Ia Faisanderie gererhietijk wilde laten verkoopen en hoe hijin het b na uitsluitend bezit van deze mou e bosranplaats dacht t komen Over stoh celvea in gaaat Inft ontstoken vertelde hij mij datgene wat by zi nnaesterstnk noemde eu op ieder ander oogenblikzou ik het hooren daarvan van sohrik tcrnggadeiosdtfjn La faisandarie waa voor dian sehurfc geweestwat La Koche Ie voor den kardinaal De BiebeHeugeweest was die dit tien jaren voornit reeds ingenomen hnd j Mr oo zult gy beateMiondl b dit woord gS voelde ik dat mij eansMuivering door dele len giag uw aandeel hebben in deze zaak dia ons ongehoorde schatten zal aaohrongen Als gjj bet goedvindt dan zullen wij elkander wedbrkeerigua allan De natuur heeft u ho antgheden gesrhonken dieik niet bezit en wederkevng bezit ik eene menigtemiddeltjesr die u altijd zullen otttoreken Gg lijtdapper eo ik ben sohroomrallig gij welsprekaod ikslecht bflspraakt Ik heb meenu op te merken datgy sterk t U terwijl ik z k en Ib één woord gij zult zien dat wy met ons beidan aeao onweer staanbare maobt sollen beziltan Kn ga oa asaaroaar bed il PUIKE ODDB IftOPj SCHIEDAMMEB GEEEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijghiiar bij M PEETER8 Jz NB A ls bewys vaa echtheid i oachet en kurk stcedi roor c u I c n rü P 1 is Q den naam der Fima V Htt bertt ontetuidclrkMe makkriykstcpoetflmlddtlvoorllMnaen vooral daaua n Ktuderwhomwark U de Appretuui van C II MKIIw 4 Cf i iP Btflla B tli Str 14 Mn VtmtfM fÖLi Op naam en fateiAimeilc VirknrikMrkv HMTM WIrtMtan tal MliiM ifrt ftriwrtwiM Agentuur by de Firm Wed B08MANteG uda ViSlIEE SlandpUits UROOTË HAItKT Ie üouda Hollandsch TooneelKezelschai Dinctie S tiW lélBR na Anulerdam 8 uur Zondag 2 Augustus De Man met de Wassen beelden Dram in 8 Tatereelen naar XAVIEK m MONTÊPIN en JULES ÜOftNAU door O FEANVQIS Maandag 3 Augustus 8 uur Optreden Tan Merr JULIA VAN LIER CuijPKJiH groot auccea te Amtltrdam en eldera EEIT ZOUDAHES Tooneelapel in 4 bedr naar hei Eugelach R gi JOSEPH TIK LIER Hwoy Uerrick Me r JULIA t L C Prijzen LUS 1 0 75 0 40 MO Aboanementakaarten f O Openbare Vrijwillige Verkooping VAN ËËNG HOFSTGDK gelagen ïq ULOEHF NDAAL onder W4DDI NXVËKV De Notariaaea A ü ki tt L BODAAN eu Mr O tUjÊBrnS KOSSEM te iOra H H BK H venhaqt ala laathebbende MHBÜ SIIV hunner priucipale zullen ten OTBrataan Tan den te Waddimeveen gaveatigden Notaria Mr I MOLENAAR in het openbaar verkoopen dea ToormiddagB ten 11 ure in het Kofflehnia Tan J M D RuinB aan de brug te WaddinxveeUi De BOÜWMANSWONI SG a De Oude Baars benevena diTerae perceelen u i t m u n te n d WEI of HOOILAND gelegen in dtfb gunstig bekenden polder HloenMltfAWl aan den Bloemendaalacheu weg binnen Hf MUUnxeeen tezamen groot 14 46 65 Hectaren Te Teilen in k in te verkrijgen biljetten in het breeda omaolvreTen nader te combineeren en in maaaa aan te bieden perceolen Te mmen verhuord aan den Heer Ki ia JoüKiiiiD tot Keraimia IBOOen Mei 1901 tegen 1200 per jaar en reaitniie T h haWe Rflnlanda bundergeld BeUMUag Ocfber fSStf Laaten bedragende OTer 1890 groudlaaten Toor het geheel 75 80 polderlaaten per Hectare 7 en Rijnlauda bnndergeld per Hectare 1 10 komen ten laate der koopera van 1 Januari 1897 f de Hnurnenningen ten bate der koopera van Keratmia 1896 lï EOKKEN PARASOLS COBSBFS SpeellliHU Aii fyA Witte mm lijandschoene 4 y t FroBl Ile i l n BOORDEN In K tMa j 4 ANCHETTEN S Ktiehen Plootêel f KANTKNKRAGEN 1 fl ifn Stoffen lt riil J turen enr Visbrun Liffinann MARKT 136 Öoiid Driik A liRLNiw4iA ON Nadere information ten kantore Tan de genoemde Notansaen ID Jiobl liortodi 117a f il da beate iavrnviiig togei Rh iM k LaadenniiuiD t Anher PayiExpeller SS Wal lameibMtiatimiaiaaiitoWKidaiitacaii tAiilierfalnIxpelief Wal moal du atMia In leder hiiagtnli Sl AikBr faiihExpB PnJB 50 coot 7S oest en 1 26 ds Iniik Vr ürtunilsu ID de meeate ApoÜieken en bg F A tu litai t Co te Sottardain Te Gouda hg A WOLFV Markt A 144b 9U DE LAAT en VAN SON apotheker Markt BERICHT VAN INZET De Onroerende Qoederen onder BERGAMBACHT mk VRIJDAG 31 JULI 1890 aldaar gereild zijn in de perceelen bg notitiün omachreren in hpd gebracht te weteu lop f 16Ö0 P erc 12 op f 120 2 650 13 75 3 50 14 575 4 860 15 120 5 350 16 575 0 1000 17 1650 7 1250 18 1875 8 2550 19 1750 9 150O 20 450 10 180 21 100 11 160 Samen f I80S0 üe toewgzing blgfi bepaald op 7 AUGUSTUS 1896 dea roormiddaga 10 ur ten huize van W H VAN ZOEST ltfaar terwgl intuaachen ook rerhooging wfcrdt genomen tegen eene premie Tan lO ie kantore van Not ria MAHLSTEDE te BiLambaclU mmmwrn lien wordt veraoclit op t MEUK te letten UIT UBT MauAZIJN TAN M KAVENSVVAAYZONFA GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee n een half oa een Ned oii met Termelding van Nouimer en rFrys voorzien van nevonstaand IMerk volgenH de Wet gedepoJueerd Zich toi de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Ki M KMJK SUUfMMUVlRI SËNia DEPOT durfiJQitteUaagsclie Beschuit De ondergeteekende bericht bg deze dat hg B BWtKICMUn ia Tan de KUIPERSTEAAT naar de HOOGE GOUWE wijk V So 17 i rroeger bewoond door den Heer D v as STRAATe inleTen Dinetenr der Algemeene Begiaafplaata alhier L BIWËMMJK Moo dbeilleiuinr rier StadÊibrgrafealaiien TeTtoa deel ik het geachte Pnbliek mede dat alle BEGIiAFENISSEN door my worden unnffenoinen en geregeld erenala dit door den Heer tas STRAATëN geachiedde waarToor ik mg beleetdelgk aanbeveel torlawdier ufft e Vicfor aJSron fe Vberlahnsttui byims Tafeldrank Vanh ninklykef uj s c er federlanden Standplaats op de Markt tfgeiiuver de o Heer LUGRR LOUIS VINCKEN S mn imi concqübs mm a tafsüs OF ALS MEER BEKEND VIi KEi S Stoom llijschool waar het geachte publiek van Gouda en Omstreken zich voorgaande jaren zoo rnimachoots heeft vermaakt ia wederom op de Eermte thans geheel nienw loowel ran binneit als van buiten gearriveerd Met deze inrichting pracMvot teriScM aeneUUf meirechtde êchoouête in l ederiaud heeft hg overal waar hg zich bevond op de Kermiasen het grootête MMCeet moge ondervinden Wil men een genoegelgke Kermis doorbrengen men rerzuime dan niet deze praeM VOii0 tot ontvangst der netste familiën ingerichte ST003V IIsri IOI3 TI3SrC3 met een bezoek te rereeren en een ieder zal een genoegelgke rit kannen doen op galoppeerende TriumphPaarden met p chtvolle Gondels Gala Triumph Bidderwagens enz Qeheel nieuw Deoontlef en Beeldhouwwerk Praobt4olle Hoziek tot heden onoTertroffen fftr AHONNKMËNTEN te verkrijgen gedurende de Kermis per dtg en per uur Zich niineaam in de gunat Tau het Publiek aanbevelende en hopende dezelfde gunat van Torige jaren deelachtig te mogen worden noemt hg zich onder aanbeTeling L VI CKE Het nieuwste op hel gebied van Kermisvermaali Xhaflaire s Schaatsenbaan welko zich dit jaar aan het publiek presenteert tot rijden op een spieg elgladde baan waar de natuur zoo getrouw mogelgk wordt nagebooiat dat het publiek zich waant in den winter verplaatat te zien en zich vermaken kan por SCHAATSENRIJDEN daarby hoogst elegante JrretleOeu bespannen met een paar praehtige Ponneg t waar het niet rgdende publiek zich op die manier kan vermaken In het midden der baan öen fraai CAFK voor de vermoeide rüdera tot maten daargpsteld en tot oplniaiering der praehtige nchUdertng rondom do geheele baan vooratellende Aêsehepoester of het gla en muiH e door de voornaamste schildere vervaardigd Entree 10 Cts Schaatsenrijden 10 Cts per kwartier Slede vaart 5 Cts per rit JAoiiii MeiiteN tmor HmHeren verktifgbaar Aanbevelend D Dinctit B P XHAFLATRE E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda uitgemmderd ZOSDAGS Zeer ITette Gesteendrukte m NAAmiBTJES worden GELEVERD door K BRli KMAN en Kn De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitïondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C JE N T E N gemeente toegewfSen en dun den beer Tan Ketwiob tot betaling en de kosten veroordeeld Aao het Verslag der Gemeente Qonda over 1895 oetleenen wg bet vol iende De verdeeling der verxebitlende zomeroefeningen daaronder niet begrepen die op Woens dag middag en Zondag morgen wuals volgt vier oefeningen uit de Recratenpchool vier Compagoieichool drie Bfitatjousschool drie ichieloefeoingen voor heu die bg Infaoterie Corpssn gediend hebben en vgf Bobittoefeningen voor de overÏKen Wanneer men in aanmerking neemt dat de Bchntters na eene rust van ces maanden weder aan de zomerocfeoiogeit deelnempn en dan ook zelfi zy die btj Infanteria corpften gediend hebben eeoïge herbaliogioefeningen in d behandeling van bet geweer behoeven altorena tot de schtfltoeffuiogen te worden toegelaten dan tgn de nitkotniten van de oefeningen alsook die van het kader zeer bevredigend te noemen q Gedurende den winter werd eenmsai per maand theorie gebonden voor de Officïr ren door den daartoe nangewecan Officier der Iofanteri Het kader bit ld wekelgks geheel vrgwillig tbforetische en practische oefeningen onder de leiding vsn den fungeerendon Loitenant iSd iidant Byna alle leden uamen daaraBO vrg geregeld de K De gelegenheid tot deelnengng aan vrgwilI gs oefeningen gedurende den winter uitsluitend voor de scb ttert dt r nienw lichting voor zoover zg nog niet gediend hadden werd weder als gewoonlijk opeugesteld Orer de opkomst en de belangstelling kan niet anders dan tevredenheid worden uitgesproken De g ostige uitslag duzer oufeoifigen blijkt dan ook steeds bij de zomeroefeaingen Het aantal recrnten vroeger ongeveer e ane sectie sterk wad bg bet einde van de zomeröefeoingen ia dit jaar teruggehraobt tot twea De kleediog werd evenals bet ledergoed ver het algemeen goed ehoon gebonden verwaarloorJDfc kwam niel voor Ook de kleeding en de instromenten der mnzikanten zgu in goeden stut en worden met zorg onderhouden Voor het kantongerecht te Leiden is gepleit over de wettigheid van een hoofdetgken omslag door de gemeeate commiB ie der N H kerk geheven Van meerdere onwiUigeo wai dr C J an Ketwich toor deo kantonreehter gedaagd voor wien mr J H 6ondsmit als pleiter optrad terwgl de gemeenteoommissie werd bggestaan door mr O W Sipkei De kantonrechter heeft den eisch der Het muziekkorps gaf redea tot tevredenheid geregeld werden op Maandag avoild en somwglen ook op Donderdag avond repetition gehouden Er werden gedurende den £ omer acht volksconcerten op de Markt gegeven die volgeo d meening van den Commandant door het pnbliek zeer gewaardeerd werden Het beiloit van den Gemeenteraad tot intrekking der toe FEViLLETOM GKNEVIÈVK Hoe ouder ik werd des te meer bokoorlykbeid had dit feest oor mij Het kwam eindelijk voor de tweede maal terug sedert ik de eerste Vlerk van dezen beu was bij wten ik nu zcshooilerd fraokon in tjaar vordiende Men zal dnn ook over iijjo leedwesen kunnen oordeeteo toen ik nauwelijks op bet bal gekomen meende te bemerken dat ik met eene In t oog loopende koelheid b jegeiid werd Tevergeefs roeg ik ean blauiveD rok mei koperen kooopeo een vuunwd sijden vest een parelgriJEe broek on vorlalclo laaizen de meiijea dia ik ten dans ooodigd keken etkander met een ontstelden blik aan en antwoorddea mij met eene weigering l e joageliftdan wendden hunne blikken van m q af de manDfn aarentegen kekrn rag met een toornigen blik san Zelfs de winkeldochter die aobtar de tooabank mijner tante plaebt ta staan weigerde mij de band die ik haar aanbood om eea wals te ooen Sr heenohte op het geheele bal een goheiratinnig gefluister en he verwonderd orkest ftweeg stil Terwijl dit opnieuw begon te spelen vertoonde rich op het feest een allerliefst ineisje met zwarte oogen die veel van eene koningii in boarenkleeren weghad Zy was niet zeer lar g van geilaite eu hare erwonderlqk seboone haarlokkei die met bebnlp fan eea sobildpadden kam epgestoKaf wareQ brBch O ten niet weinig bij om hare schoouhoid te verlioogen Op dit oogenbhk gevoelde ik mij zooaeer tot hiiar aangetrokken dat ik ofschoon ly mij golieol onbekeBd was naar haar toesndiüe mija arm om haar middel been sloeg en haar th den wals meetrok Het meisjo was evenuer als ik betooverd en Het zich dopr mij in allerlei boobtoo meevoeren Ik voelde baar hart t an mgn hart kloppen O wat was zij tohoon 1 et wat danste zij kuïscb en bevallig 1 Alle daoseri ware blijven staan aangegrepen als z j waren door bewondering voor haar en door afgryzen vj n mij De dans en de muziek hielden te gelijker tijd op en ik viel in eene ongelukkige stemming uit den derden bomel neer van gaobyiijo DU Toun ik haar weder naar hare plaats bracht waar zy werd opgewacht door de buurmeisjes die tmar daar het feest rergeield hadden kwam ik tot de overtuiging dat alle jongens en maUjea eene afspraak gemaakt hadden om mij van mijne danseres te scheidon Zij wildjf zeker haren daok betuigen maar zij Heten haar den tyd niet om een enkel woord tegen tyij te zeggen en terwyl iedereen met eene tluislerende stom tegen haar iprak vernam zij al aanstonds uiJDe treange betrekking eu dat ik de klerk vau Mr tielavotna wu Ëij dit enkele woord deinsde tij van schrilj teruc en sloeg op mj een blik daarin tours en verachting ta lezen stmiden Ik begreep dien wel maar al spoedig daarop maakte haar toom plaats voor medelyden Zij verwachtte een roofdier voor zioh l ziaii ea ly zag oieU ander dan een jongeling d er ziob van gaoschar harte over beklaagde dfPMj baar byf Qjoest vaissen ZfJ bezat tooals ki n later ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tiige waardoor die concerten Dllen vevvalleo beett ook de leden van het maiitkkorpt teer telen rgesteld De Weerbaarbeids Vereenigings Burgerplicht telde op het einde tan het j ar 80 gewone leden 17 begaoetigers 1 seretld en t lid van T rdiei te Het Beatoor bleef onveranderd doordtai de beereo A Jonker Kz en A O Cosyn alt BestuQrsleden werden herkozen £ r werden van 21 April Ut 20 October 41 lub ie toefen ingea gebonden op het Schiatterreiu MB den lioiterdamseheii agk daartoe das Zondags smor en8 van 10 nur af en da Donderdags s namiddags van 4 nor f baecbikbiar geateld Verschoten werden 7310 patronen waarvan 4780 vao Kgkswege verstrekt en 251 door dA leden zelf aangemaakt zijn De opkomst dor Udeo was talryker dan ooit te voren de resultaten der oefeningen waren ze r bevredigend Op Zondag en Maandig deu In en 2n Sep tember bad een aebii twedsirgd plaats in vereeniging met bet Bataljon der d d Schutterij alhier De refeningen in de behandeling van het geweer en het schieten niarjie sobyf net lobert patrouan werden gebonden in het OymDaHieklokaal aan de Spieringstraat voor welks terlichting en verwarming de Vereemging al WKf RawnoDta een toelage van f 60 ait de Oemeeiitekks o t ing Drt aldeeliög Gouda an den I ederlandscben B ind van Ood Oodernffici Ten erkrefg bg IConinklgk besluit van 20 Octnber 1895 no 30 toenteram ng voor de oprichtirig der schiet ereenigidg fConingin Wiltielmina Nq an den GarnizoenR Commandant vergunning te hebben ontvangen om gebruik te maken van het Sühietterrein aan den Rotterdarafchen dgk hield de Vereenigiog op 24 November hare eerste schietoefening Ondanks het ruwe weder namen de leden met Inst en opgewektheid daarsan deel zg toonden dat zg het treffen fan de Kchgf nog niet verleerd hadden Tengevolge van da ongunstige weöri esteldbeid moesten de oefeningen in 1895 tot dien eenen keer beperkt blijven Bg het departiment van koloniën is ontvangen bet volgende van gisteroa gedagtaekeude telegram van den Gonverneor Generaal van Med Indtë betreffende de krggiverrichtingea in Tofltpnd XXV Moekiras gunstig XXVI Moekinis riMtit Excursie in KKII Moekim BentifigaBlan een edelmoedig iiart Ken woord van vergiffenis kwam haar op de lippen n hoe meer ik van alle kanten bestormd werd dos te meer begreep zy dst i versobooning verdiende Kindelgk wondde zy hot hoofd af en zelde met luider ïtemme t Is jammer En ik begaf mij van schaamBi in leadweÉen vervuld naar myne woning torwyl ik naar wraak dorilte Welnu ids ik snikkemlo zij willen op hunne feesten niets van mij weten üij verjsgfto my alsol ik een misdadiger was zy vorklagen my by de schoonste dor schooiien zy lachten toeu ik wegging zü hebben mij ik weet niet wat toegeroepen to n zjj mij deo kant va ons huis zagen uitloopen lHs wreedaards Zy doen mij de straf voor de wreedheden van een onrectitvaardig meester dragen ly vereenzelvig n my met mq patroon Welnu dan ui ik even scburkachiig wofdea sla b j met Ji ondertoheüi n iphtans dat ik het kwade zal doen uit pleizie om jMt te doen Zoo diehfllrenst toorn aan onbillykheid Al orena ht kamertje waar ik sliep te betredej had ik reeds voor een half dozijn arme stumpers een dwangbevel geschroven Tk w s zoo gebeet lo myne vertchrikkelijke bezigheid verdiept dat ik myo patroon omstreeks miJdcrnacht niat eens thuis boorde komen Men zat zich lichtelijk kunnep vooratellw boe verwonderd hy was toen hij mij terwyl hy met andera dacht dan dat ik op bet bal was geheel voorovHTgcbogen aan myn lessenaar zag zitleo bezig met het opstellen van dwangbevelen Uy dee i een paar sUppen schterwaerts kwam daarop bAt mij to en zeide tot my op zyn gewonen vloienden toon Besta vrtaad I ik heb hiog gi aoboopt a a e