Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1896

1 67 4 60 6 1 t Kl 7 11 7 11 8 11 8 48 8 61 1 57 1 1 4 57 ff 7 6 ff ff ff 10 4 f 6 4 w ff l a ff ff ff 10 11 9 5 11 8 18 V ff ff 10 18 W 4 15 1 10 fi SB fl lO 7 80 8 11 8 47 3 9 10 10 17 11 80 1 44 r 6o 8 44 4 7 4 40 l ll a l7 7 16 8 6 1 48 10 4 l f4 i 4 60 ff a i7 ff ff 1 47 V 1 01 4 57 ff a i4 ff ff 1 14 f 1 08 6 04 ff 8 41 ff ff 10 01 1 14 S 09 4 04 4 87 5 iO N H t 5 11 1 47 7 46 8 16 10 07 10 14 D E iS GOUDA Ol DA UIIICBT Uoidi 1 86 7 66 a oa t ll l l 10 67 11 66 1 10 8 17 4 85 1 17 a i5 I n 10 17 Ondaw 6 80 11 14 1 87 7 10 ff 10 14 WaaHaa 1 68 8 11 11 11 1 46 1 84 1 17 7 11 8 41 10 41 VtiaakI a 18 1 18 8 41 1 54 lO ll 11 41 1 17 8 08 8 60 I OJ a 8i 7 M 1 04 11 07 OUD 1 i UaTtlDlM Oaadi 17 1 11 Il 1 4J 11 10 4 1 I IO 7 51 10 17 10 80 kmtmi Ui ast 8 14 M 10 M 1 l I l ll I IO l ll lUI 352 Staats loteriJ Da Klaaae Trekking Tan Maandag 3 Auguiius 1898 No 1864 en 186 ieder 1 00 No 681 1000 No 8880 en B8 8 ieder 400 No 8S74 800 No 181 8486 18078 an 80618 ieder 100 ABBKevsDgeo 1 Nel TUd v d Greenwicb Zomerdienst 1896 eouDA aOTTIEBAM 11 16 1 14 I0 11 81 ll l 11 41 11 61 1 44 4 a OTTIRDl H A OVDk Directe Spoorwegverblodlsgen met GOUDA 11 11 10 7 47 11 10 11 17 M 11 47 aouDt DEN Uil e sHage fi ll 7 S0 7 48 8 I0 19 9 48 lO U U SI 11 11 l SK 8 44 8 40 4 04 4 38 K 17 6 187 18 7 B8 9 88 9 18 Toorb M7 t w n 9 10 17 1 41 t 4 89 8 18 9 84 2 Zefwe ll f V 10 88 w l KS f 4 58 8 80 f i 9 48 Zev i 6 SI f M 10 48 8 00 8 04 r 8 80 9 89 Onada 8 887 0 8 18 9 18V47 10 10 Dtreokt 6 88 7 80 9 9 89 10 10 88 U 88 19 80 8 08 8 58 4 45 8 88 Woerdea 6 68 8 11 10 88 11 65 4 18 8 6 Ottde aler7 07 U 10 81 m K 9 w Ooada 7 88 M 0 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 88 8 4 87 6 17 7 00 IHSTIXDi M O Q 0 it AKatardam 0 St 7 16 9 10 41 8 84 i8 4 48 8 18 7 41 0 48 7 88 8 10 10 10 l 8 48 8 80 1 40 7 48 8 49 11 U V Oóvd 7 0 a 6v 17 10 1 10 48 11 15 H ia 11 18 1 17 a 47 4 48 6 111 14 7 14 7 4 8 11 1 4 M4 U O Zaf M 7 41 8 47 U 11 40 4 87 1 0 f I0 M ï lagw 7 68 a aa ii ii ii a i oe i n lo ii Voorb 8 07 08 11 86 1 08 6 10 r I M 10 17 Ihf 8 111 1810 7 10 48 11 80 11 4i 11 48 1 08 1 67 4 17 5 18 6 611 11 7 44 I 11 l ll t ll 10 8111 41 Ia b i Ugia Tan September zal oit Antwerpen een Belgische expeditie rertrekken naar de Zoidpool Zjj gait orer de Kanarische eiUndrb Rio de Jaaeino en BnenoiAyree naar de FatkUndieilaoden Bier xoUen branditofien worden ïogeDOmen op de vorengenoemde plaatsen znlisn dé instrameoten worden vergeleken met di der Hterrenwachten aldaar De expeditie drukt in December de wateren bereikt te hebben waar haar ooder2oekingstoeht aal begianen Leider is laïte nant ter tee De Qerlaeh aan wieo tevens de cartograpbiscbe arbeid wordt loevertroawd De beer Artoroski een leerliag van profeevor van Beneden ia belast met de geologischfi en ds oceaoograpbiscbe onderxoekiDgen dr Taqaio met de meteorologische onderzoekingen en bet aanleggen van veranmelingeo tenrgl de luitenant der artillerie Danco zich zal bezighoaden met de qatnarkuade van den aardbol ZooaU men xicb herinneren lalf werd eenigen tyd geleden de faeer Ë Kat ambtenaarder Ned HandelmaatscbappQ te Mf ao opDelt in de nabijheid der sociëteit door een Inipmoordenaar met een mwsteek gedood Oatlanks bare yverige oasporingen slaagde dejaiUtie er niet ïn den dader van bet misdryfte ootdcAken Een aantel inlanders werd inhechtenis genomen doeb van geen hnnnerbleek dat sg den moord ffSfleegd badden oibg ds taak betrokken waren Thans echter ohgnt de justitie de hand opiden dader gel d te hebbeo Ken telegram oit Medan ontvangen meldt ten minst dateen der lo faechtaois genomen perfooen aande JDstitie bekend heeft den moord gepleegdte hebben Bbl ï sn jange dame die ten dage dat Toekoe Oeuar d vrit nd der csmpeoie was op Atjeb vertoefde gaf fn antwoord op de baar door een lamilielid in Nederland gedane vraag of ly dien Toekoe Oeraar wel eens had geiien en ontmoet ten antwoord Wel sflker heb ik Toekoe Oemar getieoen ontmoet eena zelfs kad ik bet voorrechteen pionio by te wonen np zijn kenrige buitenplaats zooall ge eet thans vernield Allesging er o soo gezellig toe en eeret by hettcrogkeeren naar Kota Radja beipeurde ik dat de heeren van bet gexelishap allen vaoeen geladen revolver voorzien waren O zoogfiielligif Nieuws Ben enorme oplichting is te Marseille door een zekeren Loais Rouveyre gepleegd Ëenige dagen nadat hy te Marseille kamers bad geboord vervo de hy zich t n kantore van het tGrjdIt Lyonnaisc aldsar wear hij voor f70 000 obligation 1885 der stad Parys in deposito gaf Hy deponeerde vervolgens voor 150 000 van dezelfde obligatiün bij de Societé Oén rale f55 000 by de 0GiéU Marseit laise en f 00 000 aan het Coaiptoir d Escemp1e Daar deze deposito s vrg waren vroeg men hem geen garsntisbewys van herkomst Een psar dagen later vervoegde hy sich by de kSuciétó Qéuérale waar hy aicbop de gedeponeerde waarden f 25 000 in vooHohot liet geven Aan het Oridit Lyonnaiit inde by op deaelfde wyce 37 500 en len kantore van de SoeiéU Marseillaise f25 000 Ren dergelyke operatie beproefde hy aan bet Comptotr d fiscooiptp doch de directeur van deze baokinitelling sie ibte herkomstbewysen alvqrent hy voorschot op de obligaties gaf De an vertrok daarop leggende dat hy die Soa gaan balea Na zya vertrek onderzocht men de obligatiei nauwkeurig en het bleek toen dat ie vaisoh waren Onmiddellijk werd e n aanklacht ingediend irurop di justitie een huisioekiug deed die tot geenerlei resultaat leidde Id de woning van den falsaris vond men noch den geioohte uoch t n papieren De verblyfpUats van den oplichter is nog onbekend Gouda SO Meordreeht iJ Nleawerkerkf t Oapelle r Eotterdam 7 ftotterdaai 8 0 8 47 a 54 0 1 10 7 15 7 18 7 88 7 aa 7 41 7 55 i io 8 11 5 18 1 88 8 91 8 87 a a a ia a i4 a ao Hltuwnkwk UootdiMkt Sottdt 7 45 De twee individa s Daolop en Turner die door EngelamI wprdpR nitgplevfrd ter sake vfiu den grooiisn jowatlendiefstal dien zij tu NewYork ten hoixe van bon meester den heer Borden pleegd terwyl deze met zijn vroaw de opera beaocht zyn dezer dagen te NewYork gearriveerd en weinige dagen na hno aankomst tot negan jaar gevangenisstraf ieder veroordeeld Byna alle jaweelen werden in bun bezit gevonden De heer Barden loofde voor de t ragbei rgiug van bat geetolene een belooniog van f6000 nit welk bedrag dooi hem zal worden uitgekeerd aan i e betrokken Loüdensche deleeliveafdeeling Prins Czartorjski een hooggeboren Pool beeft op een vergadering van nedagogeo een redevoering geboudea orer ds verderf tykheid van onderwgs wel te verstaan aiet reor hooggeboren Polen maar voor het Pooliche en Roeteeniche cnindere volk c De meeste aoalphabetes zeide de edele pr in8 syn fatsoenlijk en fijngevoelig Opvoeding en verlichting zyn in banden des volks gelyk aan een byl die eeu nottig maar ook een gevaarlijk werktuig kan wezen De geeehiedHois bewy t dat verlichting geen noodzakelyk vereiacbte is om gelukkig en voorkpoedig te zgo Geen wonder dat in een land waar meoschen met sulke onmogslyke beweringen voor den dag kunnen komen zonder te worden gesteenigd door de atgemeeoe minachting het geial personen die lesen oocbschryven knniien buitengewoon groot is segt de N R C t In 181H gingen in Oalicië 469 624 kinderen op school terwyl er 930 20L se hooi pi ich tig waren Een landman nit den omtrek van GeestO milode deed een apoorreisje en verzocht zyne vroaw hem by zyn terugkeer Ie komen afhalfa waarop zij zich op den afgesproken tgd niar den spoorw begal Daar de trein nog nif t in bet gezicht was besloot zy dien tegemoet te gaan blykbaar begreep zg nog aiet si te best het doel van een station Elndeiyk kwam ds trein er aan Dn maohiniat trachtte door roepen en wenken de vroaw van den w g af te kriigeo mear te vergnefs Qelnkbig slaa de by er in den trein tot itaaa te brengen By kon haar echter hut dwaze van haar manier van doen niet aan haar veratand brengen Kalm antwoordde zy Ik wil myn man afhalen en daarby bleef zy De machinist ag einddlyk in dat alle woorden ta v rgeefich waren sprong van de machine af en verwyderde de vreuw mat geweld van de rails waarop de trein agn reis rooifiette Twee Amsterdammers hebbea een rsisje gemaakt door een gedeelte van Duttschland I g hebben ve l gezin vee genoten matr hebben toeh ook oogenbhkken gehad dat zg eenigs zina minder prettige ervaring hadden Niet dat zg sioh veel aantrokken van de pottende blikkelT van sommige Duitaehers ali ze in hnn moedertaal naar Hen weg vroegen Dat was zoo erg niet Maar waarover zy wel verontwaardigd waren was het volf ende In een bA el te Keulen waren zg eenigen tgd geweest en haddan om de rekening gevraagd Een van de twee was zoo handig die rekening eens door te zien en vond onder op de rekening twee Mark zegge f 1 20 Hollandsch berekend voor service Dst denk je maar riep de verontwaardigde Amsterdamsche bn svader Keea ie denken ons beet te nemen kijk rreis ze berekenen alles ea dan n voor het servies twee Marit f Kees syn reisgenoot dacht Je doe maar en weldra waren kellners oberkellnars en directie van bet hfttel op No 26 bg de twee Amsterdammers geroepen om zich orer hst berekenen van servies te verantvoordan Er volgde een hevig debat maar de reisgenoot van Kees maakte met het volgend lutwoord een einde daaraac zelfs na bedreiging met politie Hoor eens jallm Mnffnn moet nn niet 10 11 10 50 10 57 11 4 11 11 10 81 11 10 a 8 51 18 13 11 41 V 31 11 81 lO li lO li lo ie 10 4i 10 41 1 61 a ia in t v i u deokon dat jelai Amsterdamsrbe jongens op den bak kont nemen We nebben all b taald en goed betaald ook maar om ooo nog extra voor bet servies 2 Mark ie berekeaeo dat zit jelai niet glad of hadden we aoms aït onze baaden ssotteu drinken en eten We betalen nu voor die bordjes en kommetjes geen rooien cent Hiar is een maffie voor den kellorr en daarmise nit Natnnriyk olgde en kroisvaur van platdoitsche vloeken en verwensjhingen mair ooietwee Amsterdammers konden die gelukkig nietverstaan en vertrokken zouder voor servies betaald U hebben Echo Leenweo en leenwinnea waren de bruiloftsgasten van een gelukkig paar dtt onlangs te Jobaoaeiborg in Zuid Airika in dea eobt trad In een kooi waarin een half dozya koningen en koninginnen der woeetyn byeen waren zwoer de man de eircnsdirecteur en leenwentemmer Augoet Windachermann een Duitffcher zijn vrqnw te zullen liefhebbbn en beschermen c en zwoer de rroow zekere miss Sifaj Malrajson e n jonge dame van Johannesburg haar echtgenoot ie zollen i beminnen eerbiedigen en gehoorzamen Het diepe gebral dor leeuwen bet schril getoeter der olifanten het gehnil der tygffd en luipaarden bet schetteren der apen en bet kryschen der papegaaien vereenigded zich tot ten bruiloftslied looals wellicht nooit te voren een bruidspaar heeft begroet Ten einde hei nuttige met et aangename te verbinden waa er een open ra vourstelling tegen betaling van gemaakt Ret circos was Datoarlyk tampvol en het broidspaar werd by syn versehgnen in de leeüwenkooi stormachtig toegejuicht Wilt gg binnenkomen vrneg de bruidegom aan len protestaotschen geestelyke die de plechtigheid der inz eaing zou verrichten Neen ik ik dank a ik wiJ liever bui t n blgven stotterde de predikant tis me binnen te te vol En zoo geschiedde Bruid en bmidegom stonden in de kooi arm in itrm vlak vóói hei traliewerk luiaierdeo aan Ischiig naar de tot hen gehouden toespraak tm beantwoordden de gebruidelijke vragen zoo matig en daidelyk als waren zy door duiven in plaats van door leeuwen omringd geweest De leenwentemmer hield in zgn rechter band oen zweep en wierp van tgd to tgd een strengen blik op de wilde dieren en aan de kooiiiaven onder het bereik van Windschermann hingen eenige trapenen voor het gevat de leeuwen zoo ongelant mochten zyn tegen de aanwezigheid van een dame in hua woning te protestaeren Doch da leeuwen die met bloerabraneen ea kleurige linten fsMtelijk waren uitgedoit gedroegen zich hoogst fat oeolyk De braid was iq wit gewaad maar de bruidegom had ait voorzichtigheid zyn temmerakostnum aangetrokken wgl by vreesde dat de leeuwen hem in zwarten rok met hoogeo hoed en gelakte laarzen niet conden herkennen Ben merkwaardige wedstryd heeft dezer dagen te Rijaael plaats gehad Ongevoer vyftig rookers in de tateliorsc es cafii van RyB8 n omstreken bekend als bsrtstochtelgke vereerders van het narcotisch krnid waren in een café aan de Pout du Lion d Or bgeengekomen om het plaaiselyk rookrccord vaat te stellen en elkander de rrg t Tryke pryzen te betwisten Na door het lot ie syn genummerd acbiktea de concurrenten lich in tien groepen die door de oonfmisaie werden ingedeeld De strijders voorzagen zich van eeiTlange Gonddche pyp en plaataten zich achter een pot bier want als men rookt krygt men een dorstige keel Met den rag tegen de wanden van I et caié geleund begocnetf da concurrenten op het signaal aansteken met woede te rooken en groote wolken smook voor zich oit te blazen soodat weldra vencheideoe voorbygangers bet café hiunensneldan in de meeniug dat er een eroslige binnenbnind was uitgebroken Na 20 miiiut n hadden enkele rookers hnn half onsje d liicbi ingeblazen terwyt andere er een half nur over dedfu De winner in der et origi BeeleB wedfirgd was da 45 jarige koperslager Daas wonende te Saint Uaerice Dertien miaaien na het signaal saaaatekeo had hy zgo quantum tabak in rook omgezet Na afloop van den wedstryd werd den deelnemers een feetiviteiije aangeboden dat echter bet ware anmo miste omdat de meeste rookers onder bedeakelgke versehgnselen van seeziekte naar hnis wareo gateen Op initiatief van eenige wielrgders t Utrecht werd aldaar een gekostameerde fakkeloptocht gehtfüdeo by wyze van proef om dit by voldoende deelneming op den verjaardag van H M de Koningin te herhalen ea dan daaraan pryzsn t verbinden voor de mooiate koatuums De afrit van hei Boogelandschs fMrk was bepaald op half acht doch even vóór dat tijdstip veriteteo de meeste wielrgders waaronder een twaalftal gekostumeerden reeda hek gebied der gemeente om reden er verzaimd waa vergunoiog aan bet gemeeniebestunr aan te vragen om sich gecoetumeerd langs de straten te bewegen en bi af men sich naar het aangrenzende ïUarteaadgk vanwaar da Btoet ten kwart voor achten in de richting naar de Bilt vartrok om tegen tien are weer hier terug te komen Onder de gekostnmeerden merkte men op een page een clown een Schot een matroos een Mexicaan een Spanjaard eoz Zaterdag had weder een ernstig ongelakplaate op de spoorlyo taeschen Haarlem enHalfweg Een p oegbaas was met eenige arbeiders werkzaam aan d i herstelling van do liaan De nadering van een losse locom tief werddoor hen niet opgemerkt De ploegbaas aotwee arbeiders geraakten onder de machine eawerden verplettard Een ni we Amerikianaobe bliksemafleider van El Thomson beruai op de ondorlioge induotie tnssrben twee geteidingeu waarvan da eene door eeoe elticirostatiscbe ontlading door stroomd wordt Deze bliksemafleider bestaat uit twee koperen spiralen waarvan de een sich binnen en de andere buiten om een glazso cilinder bevindt Zy zyn met elkander en mei een einde aan de geleiding rerbonden terwyt het andere einde van de binnenspiraal meldsgrondleiding verbonden is Ten einde geen vonken t doen oierspringen tutscken de grondplateo ia ha noodig dat de binnenste spiraal nit dikker raad en ipenr windingen bA tnao dan do huilansie Kult nlandseli Overzicht Sir Matthew White Ridley die Donderdagavond nog in het Lagerbais verklaarde dat alteen de rechtbank het recht heeft ie bevelen hoe gevangenen zullen behandeld worden en die daarnit de gevolgtrekking maakte dat Jameson en zya lotgeoooien als gewone ge vangenen moeien behaadeld worden daar de rogiftbank te bnnneo aanzien niets had bepaald heeft eergisteren uit een geheel ander vaatje getapt Hy heeft oo zeide hy in aanmerking nemende alle omstandigheden aan da Kroon voorgeslagen gebruik te maken van haar recht van prerogatief en clementie uit ie oefenen ten opzichte van Jameson en zyn gezellen opdat zy zullen behaddpld worden als gevangsnen der eente klasse ïn verband daarmede zgn zg van Wornwood Scrubs weder naar Holloway overgebracht De gevangenis te Hollowaj i geen straf gevaogents Hei is een roorloopig huis van bewaring tevens ingericht voor gyzelaars De gevangenen krggen er hnn eigen kamer mi D er voor hun eigen msaligden sorgen bisr wyn en spirï natiën ontvangen rooken en bezoeken afwachten Kortom zy zyn er als op bon gemeubileerde kamera zg mDg m alleen de dear niet uit Het gevangenisleven ii dao wel nit te boadeo beter tenminste dan by bei toowpluizen of zakkenoaaien in de eel van Warnwood Scrobs De groote vriendsehnp die men in Frankrgk 8 00 0 07 10 84 98 10 84 V 9 86 8 tS 8 41 9 40 11 10 7 80 w VM Rsslaad gsroeU ea by elke gelegenheid niMot te moeien teooesi heeft aanleiding gegeven dat bgna iedere Fraoachman naast zgo nationale vlag een Rutsiscbe vlag bezit om daarmede de gevel van zyn hnia té versieren als tf een nationaal feest in Frankrgk wordt herdacht Er is ioderigd heel wat strgd geweest over de vraag welke kienrea die Ruitsisohe vlag hebben moet Mevrouw Juliette Adam de bekende gverige vriendin van hst Ïlassisoh Fransch verbond heeft er een enquête over geopend e i het resaltaai daarvan waa de aanneming van de gele vli mei den dubbe ea zwarten adelaar als deKussiBche vlag Sedert kon men telkens naast de blauw wit roode Franscha kleuren de gele Bnssieche standaard tien wapperen Doch thans is gebleken dat het onderkoek van mevr Adam een heel verke rd resultaat heeft opgeleverd Da ezaar heeft volgens de Bevne Encjclopédique een commi sie benoemd om ta doen uitmakeu welke de nationale Ruïsiache vlag is Deze oommissie beuft een breedvoerig rapport ingediend waarin wordt aangetoond dat de gele adflaarsvtag de keizerlgk Elusaische standaard is en dat de natiobala vlag van het rgk ia een witbtauw rood gestreepte driekleur By keizerlgk btisloii ia tbans bevolen dat geen andere dan deze bij feeetelyke gelf enheden m worden gebruikt en dat de standaard alleen mag wapfteren van de paleizen waarin de czaar of zyoe gemalin intrek hebben genomen Zoodat thans de beide verbonden mogeod heden dezelfde kleuren in ban vlag voeren Te Cettinje maakt men toebereidseteo om hei tweehonderdjarig bestaan der Njegoschd nastie luisterrgk te vieren Hei comité dat belast ib met het voorbereiden der feestHigkbedea h eft met groote vrygevigheid uitnoodlgingeo rondgeZAoden waarin aan talie Montenegrgnen Serviërs en de Slaven in het algemeen wordt verzocht bet jubileam bg te wonen ten einde dao tevens gelegenheid ie vinden voor het bespreken van zaken van gemeeoschappelyk belang Maar merkt hierbij de Weeoer correapotadent der Times op imet het oug op de omstandighuid dat tusscben de Staven van het Balkan schiereiland de punten waarover overeenstemniiag kan worden verkregen veel geringer in aantal zyn dan die waarin hun belangen lynrecht tegenover eikair staan ia het waarsobyuiyk dat nlle discassiee zich alleen zotten bepalen tot zaken va i philologiach en litterair belang en alle quaeviiea welke meer den algemeeoen politieken toestand betreffen sollen worden uitgesloten In dat deel d r wereld wordt h geheele volksleven geinflasoceerd door nationale asperati es Eeu onderwerp echter vervolgd de genoemde correspondent dat zeer zeker zal wordrn behaadeld is het invoeren der Russische iaat alg een verplicht leervak op de acholen van Bulgarije Servië ea Monteoegr o Door den Eersten Volksraad der Z A Rapobliek is na een vry rijmoerige zitting met aigemeene lieramen op twee na een motie aangenomen waarin de wenschetykbeid wordt uitgesproken om inticbtingen te verkrygen aanMsande de vele oogelukken die in den laatste tgd syn voorgekomen op de spoorwegen der repnbliek Ook in den Twee den Vtilkaraad was aolk een motie aangekondigd doch zg werd ingetrokken nu de zaak in den Eersten Volksraad komt Naar aanleiding van de bekende dynamietf ontploffing Ie Johanaesbnrg benoemde de Volksraad een commissie van vyf leden om in overleg met de regeermg een onderzoek te doen naar de rrgnlatïes regelende bet rervoer van djyamiet per spoor als anderzins Miet de Selatiifi oor gaat t niet at te Veat De Staatscommissie die met haar de zaken ton regelen welke commissie bestaat uit de ren J S Smit spoorwegpommisiat is W Moojen Staatsspoorweg ingeniear dr Goster Btaataprooareor dr Hummel advocaat vtC A C Romyn fia nrieel agent heeft besloten om een gerechtelgke actie in ta stelten tot Terpietiging der concessie Men wacbi alechts op het rechtskundig advies der betref fende juristen om tot hei geding over te gaan De opstand op CA breidt zich ook reeds QÜ toi andere eilanden Thans zgn onlusieo uiigebroken op hei eiland Pinos een der Groote Antillen Op dit eiland wonen ongeveer 2000 menschen die grooiendeels leven van smokkelhandel Sedert et aitbreken van den opstand op Coba diende het eiland als gevangenstation voor verdachten Langzamerhand waren te Nueva Qerona zalk een groot aantal verdach 4 ten byeen dat zg een opstand waagden Een driehonderd eilanders voegden zleb by hen en ie samen deden zg een aanvat op de stad Berichten van 3p lanschen oorspjrong doelen Dfede dat de opstand reeds weerjs onderdrukt Te Nueva Gerooa is een magazyn vao wapenen en ammunitie gevestigd dat door de opstandelingen ZQO zgn overrompeld De militaire commandant die reeds geungen wm genomen slaagde er ïn met de balp der politie die hem bevrydde de opstandelingen ia verdryveo Een groot aantal personen werd gevangen genomen Hei ia voor 3paoje te wanschen dat dit laatste bertebt jaist is Waal er hlykt ait welk een gewichtige poet Nueva Uerooa is en wanueer die in handen der opstandelingen bleek te zyn zon dat voor de Spaansche troepen op Coba zeer onaangename gevolgen kunnen hebben Donderdag had een ontploffing plaats te Fünfkirchen to Hongarge in een winket waar vuurwerk en krait verkocht werd De winket bevond zich in de nabyh tid van hei stadhait Het was o en uor toen een zware slag werd gehooid Dikke rookwolken stegen omboo S en vrrborgea de omliggende gebouwen Vourpyleo en stekken steen vlogen in alle richtingen toachen du menigte die zich bevond op het plein dat voor den bewasten winkt gelegeu was Het tooneel dat n volgde op dit plein het Ssecbeoyiplein gaat alle beschrgving te tioveu Een paniek maakte rich meester van de bevolking der naburige straten de lucht werd vervuld met het geschreeuw en gelierm der verschrikte en gewonde menschen flei wsa alsof de stad gebombardeerd was zóó zag het plsio er uit geen steen of er vielen bloedvlekken op te tMspearen en de verwarring was zoo groot dat de doctoren die van alle kanten ter huipe kwamen snellen niet wisten waar zg het eerst met ban arbeid zouden beginnen Eeu akelig gekerm ging op uÜ de menigte menschei die enkelen nog met brandende kliederen zwaar gewond op de straatsteenen l geo De ekwetsteu wareo meest vrouwen die op de markt iokoopeu hadden gedaan Voor zoover Donderdagavond bekend was waren vier personen gedood dris daarvan zyu leiterlyk uit elkaar gescheurd Het aautat gekwetsten bedraagt 150 6 200 en daaronder zullen velen zijn die het leven er by moflteo inschieten Tot de gewonden beti oort ook de burgemeester die zich naar het stadhuis zon begeven ter bgwoning der zitting van den gemeenteraad Wanneer de ontploffiag ee i half uur later hsd t taats gehad zou de geheele gemeenteraad in da tucht syn gevlogen Het stadhuis zelt is nieti mee 4 u een ruïne Brokstukken der lunreo werden tot op groeten af ttaod weggeslingerd Op efip afstand van drie a vier honderd Meter is g n ruit beel gebleven men kan zich derhalve voorstatlen hoe de gebouwen er uit zollen zien die aan hst huis grensden waar de ontploffing heeft plaats gehad Ovdr de oorzaak d r ootplnffiug verkeert meo nog in het onzekere Sommigen bewaren dat de winkelier met eeu brandende lucifer te dicht by een kist met kroit is gekom n Naar de Ind Beige verneemt is op het eiland Pinos by Cuba een samenzwering ontdekt tegen de Spaansche overheid Toen de gonvyoeor van bet eiland door een der straten r m de hoofdstad ging die naar d kerk leidt hoorde hy een vrouw op den drempel van een der huizen om hulp roepen De gouverneur trad oomiddeltyk de woning biunen waar een hinderlaag was voorbereid De samen weerders hem ziende namen de vlqcht en onikwamen osar de Vert enigde Staten Hun doel is zich an het eiland meester te maken Naar Pinos waar zich meer dan zeshonderd gedeporteerde Cnbanen bevinden zyn versterkingen gezondeu Een bericht uit New Yorlt meldt dat zich nog 300 man hebben aangeslaten by de samenzweerders op Pioos Een telegram van Wolff s Bureau uit Sofia van gisteren m ldt In den afgeloopen naebi is een dynamietaanslag gepleegd op het graf van Stamboelofi U krnis op bet graf werd vernield maar delist bleef ongeschonden RECLAME door dnizendeii Professoren en geneesheeren beproefd ingediend en aanbevolen Sedert 14 jaren by bet publiek bekend en gezocht als het beafe goedkoopste en OHBchadeliJkste BLOED20IVERINGS en Laxeermiddel dat Toontl in hei voor an napaar Terkozen wordt en bg Toofkear oe lomen in plaftta Tan Engalsch Zont Droppela Drankjea an Bitterwater Niet andera te verkrgffen dan in dooa jes il 70 Centa in da Apotlieken Het etiket der achte Zwitaer ohe PHlen ran Apotheker RICHAttD BRANDT moet een wit bruin ig tan den Tcmi oo ah borenataande afbMldi f op een rood veld Ue dagelgkatilie koaten bg gebruik zgn alechti 3 centen Niet andera ie erkrggen dan in dooajea ii 70 Centa in de Apotheken Hoofddepót F E Tl SANTEN KOLFF RoUtrdam unt 18849 13908 13907 18934 11968 13976 14108 14188 14148 1 168 iimo 14343 14348 14349 14397 14643 14667 14841 I4 73 14841 14844 14888 14896 14880 14987 14964 14998 15093 1B0 8 15180 16160 15372 16406 18499 mt 1W78 8144 11064 8851 11141 8936 11116 8984 11168 8968 11886 9046 11384 9054 114 0 9083 11835 9101 11588 9187 iiaoi 9149 11649 9158 11741 9K8 11896 9169 11903 9178 H961 9836 11964 188 11996 9884 18089 9889 11119 9364 11144 393 11167 9411 III8S 9468 11186 9468 11811 9494 11840 9541 11846 9874 11390 9 0 l 11401 9634 18401 9888 11488 9706 11494 9740 18613 9769 19688 9790 19889 UU 8601 8 4 6619 6760 6768 775 6788 6795 6913 984 7038 7088 7181 t Sl 7143 7185 7289 7196 7808 7831 7147 7197 7481 7446 HM 7188 7846 7653 7679 7788 7794 7858 7860 7883 ITO lt l 17091 198 l 17109 19808 17t 19886 19843 19648 17K8 19877 17308 1998017357 1997117514 19986 17595 10000 17691 10081 17 10 1006117744 1007717757 10081 17786 1010417781 lOllI 1776 1018117000 1014817988 tOlSt 17954 9048817988 80440 i 891 1041818019 8088118088 1081718150 8068418193 1088118111 1071718880 1080918857 10837 18166 10917 18171 1088718178 10977 18315 1 1989 IlSll 13414 GEKLEURDE 1068 4069 1168 4107 1184 4190 1811 4179 4368 1301 4413 1318 4418 1316 4439 1872 44 7 1409 4486 I4t8 4504 1466 4507 1510 45 l 1588 4637 1691 4699 1818 4619 1664 4 l i8 174 48881796 47001817 4702 49841919 49961955 5001 1968 60681969 MO 1993 61811048 8178 808e 61988098 81979181 62181191 6348 3981 53608319 63668348 58748382 6488 I= A I3 A S OXjS mot 30 kortinc A v n os Al KWweg Ë 73 73 1 OOUDA Beurs van Vorkra lOU I B I Va 84 8 Vi V 98 8 a 7 108 O 761 io O Via no 94 40 100 97 48 805 818 lOb 88 V lOl l 8011 138 49 101 100 187 100 74 7 109 91 ioo 181 108 8 Va BS 186V 98 fl 69 H h 101 lOB lO l i 14 188 10 f 48 101 l l IJ 101 71 109 89 4i 14 198 801 1 106 107 i 103 108 117 liS 166 sbV Ui 1 AUGUSTUS Kaua uiim C n Ned W 8 J i dito dilo dito S Uto dito dito S UoNO OU ioudl 1881 88 4 iTiLll laicliiij ing I8n3 8I 5 üorraNE Obl in papit 1888 dito in lilfer 18S8 PoKTuaiL Ubli met coupon Ii dito tieket S KviUKli UU Biaoiwl 1891 t dito Uacon 1880 ditob liolhil881l Jitobij Hope 188U II0 4 ilito in oud loon 1883 dito dito dito 1864 h SpiNia Perpet uliiild 1881 4 TüEKiij repr CoDT leen 16U0 4 tec liH uing Mrio D Hoc luonin urie C Imuklt lUp T obl 18ll 8 Wuioo Ubl Hult Heb 18g l 6 VaHniJlijk Ubl 4 onbep 1881 HITBRUAM ObUgatiau UIK 3 ïonuDlx atiKl loon 1894 3 ïfan N ktt llacilBliv und Arendsb Tab MtJ CertifiuatPtl üuuM ataoh p iJ dito Arab Hypothefakb p odbr 4 OuU Mij der Voratenl tand Gr Hypotbeokb pMHdbr S Modorlandsobs bank laud Ned Ilandotmaa b dito M W k Pao Hyp b ptndbr Roti Hypothnilib pandbr 3 Utr Hypothuelili dito S l OfHTlKE Oott Hoiij liantaaud RtJSL Hypotboekbank pandb 4 AHiaiKA I uit bypotb paudb llaxw L G Pr Lien oert 8 Vii Holl IJ 8poorw My aaiid Mij tot Kipl V 8t Bpw aand Ned liid SpoorweKm aand Ned Zuid Afnk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 IluI 8pootwl 1887 8 A Kobf Zuid lul Bparmy A K ubl 3 VoLBN Waraobau Weauon aand 4 RuaL Gr Kuu Bpw M obl 47i BatiUoho dito aand Paitowa ifitu aand 6 Ivanff Domb r ditü aand tKurik b A ow 8p kap obl 4 dito dito omi t 4 Juanixa Ceit Pan 8p Ml obl 8 Cbid k Nortb W pr tl v aand dito dito Win 8t Pntar obl 7 Denver k Rio Gr Spm oe T a lUinoia Central obl lo Oud Loula k NaalinlleOurt r aand Mexico N 8pw M j leb p o 8 Uiaa Kanaal v 4 pot pruf aand N Tork UnUrio k Wtiat aand dito Penna Ubiti oblig 8 j Oregon Catif lu hvp in goud 8 3t Paul Mina k Manil obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O S i HADA Cao 8outb Cert T aand raa R Rallw kNar loh d c O Araatard Oioi ibui Mij aand Rolterd Tramfreg MaatB aand 1 Nau 8tad Amitordani aand 3 Stad Holtordam aaud S BaLOia Stad Ant rorpi nlB8 i t 3tail Bruiiol 1888 i i HoKa Tbein Regullr Geiellacb doalRHR Staataleening 1860 8 K K Coat B Cr H80 itkHlt Stad Madrid 8 1888 Nal Tar Boi Hyp SpobI nart 1 elk ra 91 100 100 81 4 ADVERTENTIEN Ug Tonnia der Arrondiaaementa Reahtbftnk te HotUrdam M 12 JUNI 18 6 ia het huwelijk heataanda tnaachen merrouwGATHARINA JOHANNA LA VEROE puticSliara en dan heer FIËTËK CURNELIS OLAZENBR koopman beide vfon9ndtlt Rotterdam ontbonden rerklatrd door echtacheiding met alle ge olg Tan dien D proonrenr Tan Eiieherea Mr C F A HOOOBWF BOBN 8811 TWEEDmmDMB ll lov sQij Tonnia tan de A rrondiaaementa Rechtbank te Rttterdaif T n 22 Juni 1896 ie het haweiyk tnaachen Merronw WILHELMINA CHRISTINA qUAICBRNAAT tonder beroap en den heer JASPER MARTIN08 LAVBCOUR onderwgaer beiden wonende te RaUtirdam door eeMêekHélug 88t Mlmi Terklurd met al da geTolgen daarbg door 4 I wat bepuld De Procorenr dar Biaeham Mr JAMES rm BAALTB VRUi PAARDENHARKT Zaterdag 17 October Toor bofenftenoemda TRERKINQ tlja Terkrggbur bg 86 A BRINKIANA ZH Prys p lol f 1 H lolea ttor f 10 TANDARTS E CASSUTO Tfirfmarkl 172 Goaüa IJUlülVU llj UUllUlïJl uttge mderd ZONDAGS Het beett ooichadtlykiti m nukkclykatt poetmnlddel voor Umtm tn rooriil d mtt en Xladertcboenwfrk 1 da Appreiaur van C M MIHsr 4 Oa A w Nrlli Bsstli Str 14 Mmi MI cim Mtii vop na m en UbrMutnÊtk VirfcrvStaWfey Hmtm WH H rahiNM MW NlMtariM nrM Mt w SfMrMiOiMt ir r Ug plaataing der loten Ie en 2e Prga COMPLEETE BEHPANNINQ beneTena minitena 20 PAARDEN Prijiea 80 40 1888 5480 7910 9808 11868 16608 18436 il 8408 8680 7927 9809 186 1 16683 18442 82 9849 6847 7970 9874 11746 16846 18468 6 2 09 6678 7997 9920 11796 18889 18498 73 8810 6684 8078 9981 11806 18844 18687 188 8882 8642 8094 10017 18861 16889 18886 802 2888 6659 8163 10191 11876 18919 18728 118 8919 8878 8184 10313 10248 19919 16944 18844 188 8974 6896 8188 11939 16085 18S86 16S 8018 11711 8891 10SI8 13016 18068 19048 818 8048 6742 8388 10360 18 716 16116 19077 887 30 86748 6861 10878 18076 16186 I9IB9 604 3078 1810 8478 10414 1808 16200 19186 814 8080 6818 8608 10648 18091 16219 19177 841 81 1 6876 8610 10546 18373 16877 19888 1840B l99iT 177 8883 8898 ri66 10671 13388 661 8668 6907 8804 10681 18898 18417 19 S9 668 8600 6 06 8608 10780 18404 16BSS 11819 678 8618 604O 8681 10794 H407 18648 19418 716 8870 6099 8834 10819 13413 16608 19646 768 37 0 101 8647 10898 13431 18604 19688 766 8847 6111 8877 10886 18141 16874 19601 798 8 80 6191 8681 10868 13467 16718 19809 878 897 811 6701 10861 1M87 16738 19616 888 8981 6161 8780 10891 18198 I7 6 H8B6 966 8988 184 1771 10170 l 68 17086 19 98