Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1896

t t o 7035 Woensdag 5 Augustus 1896 35ste Jaargang fiOUDSCHE ÖIÜRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitóondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiur des midd Te Gouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN 50N apotheker Markt Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Meriniére l args V Frengruber I II Dujardin Bau metZ Parijs II BOUChOt Parijs iGeh Eatb Dr Schering Kms Gez ïatb Dr Cyurkoweoh ky Woenen Oppcrstafiirts Dr Jechl Woenen lOpperstafarls Dr SohieSl ïsal Chef arts Dr Oarses Parijs tier Aten Districisarts Dr Qrossmann ohlicgen nitz DistrictaartsDr Busbaoh 2irkiKrankarts Dr SteiUgrebSr Charenton Censnl Dr v A8chenbach Corfu Dr med Corrazza Venetië AngeViUe Farqa o Lavabre Parga Wille Taufkirchen V CabiUot Arcftchon II II Fortget Lonzoc II Guilloneau Bor deaux LabatUt Bordeaui Bougavel La Fer riiire II L Hlrsohtbld Weenon II Lieber Innebmck II Hammer Plauen Weiner Weonen AUSt Brootou Matusohlechner BrixD SCandplMls GROOTE MARKT te Goudi Hollandscli Tooneelgezelschai Directie J van IjÊÊSH van Amsterdam Dinsdag 4 Augustus 8 uur Optreden van Mevr JULIA VAN LIER CuijPERS MiolatuMl Ijoeh Succeê JiV DE KLEili Blyspel ia 3 Bedrgvea naar het Fransch ANTONIA FURLOT Mevr JULIA viN LIER CuijPKKs VOORAFGEGAAN DOOR BS TSOMLOOra lavaleria Rusticana Volks Tooneelea uit Sicilië Het Wissel en Elfeotenkanloor IBAHEÏÏBS C 187 WARMOESSTRAAT bü den DAM t l pboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINQËN Uitroeriug van Speculatie orders tot de meest voQrdeeHgnte conditiën H Uitgave van het Maandblad FORTUNA f per jaar franco per post proefnomraers kosteloos Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberiekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau a i lfbewaki lloUandsche uitgave met 27 alb Prgs 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprechte leenug die het geeft redt jaarlps duizend van een lekeren dood Te verkrjjgen bg betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVERVEEIJ BN Cbemlsclie Wasseterlj H ÓPPE HEIMEK 19 Sruiehade Bottenlam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spooialiteit roor het stoomen en Terren v u aUe HeereDen OameRgarderoben alsook alle Kindergoederen A tciale inrichting roor het stoom u van e mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar du uieawste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of f e erfd worden onschadelflk tooi de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ijn de prjjxen 25 gedaald Te stooihen goederen als nieuw afleTerbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week A3SUrd Qtie MafttBchappiJ tegen BrftZldschado van 1845 DE NEDERLANDEN yDtphen Ainstrrdttui Sopbiaplein Hotterdaiu Zuidblaill 60 s tiraveilhcge MobeUtraat 20 Ureda Prinsenkacle Alkmaar Langcslraat rondkapltul 2 000 000 Reserves 1 800 000 Betaalde Braadschaden 14 500 000 Bm VMtntopf IJ v tnknt Utu uk ti u INBRAAK Effecten In Brandkast zoowel als Inboedels Winkelgoederen enz Koninklijke Macliiiialc fabriek IE HONMDEf VAN II I van Schaik Co gevestigd te o Grnvenluiye Heppleritraal X0 en X9 nabg de Regentesselaan Hofleveranciers VAN Z M den honing van België INDIEN GIJ HOEST g ebruikt de Allerwege bekroonde Wereldberoemde Superior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van iO Cts 70 Cts en ƒ 1 verkrijgbaar bjj F H A WOLPK Drogist Markt Gouda E H VM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewalcr Wjif is da beate mwriring tigen Jicbt nal Rhonmatiek Lenaenpynen kortom gTv Apker Paifl Expeller Wat wanden tegen Hw Ejospijn Hoefdpün en YerkendkeU I Yfg moet das iteads in ieder holsgeun 1 d rt AnkBPPaifl Expeller I Voorhanden in de meeste Apotheken en bu Prijs 50 oent ÏB oenl en f 1 26 i inden in de meeste Apotheti Michter t Oo te Botterdam StoUwerck sche Borstbonbons gefebriceerd na yoomchrilt van den kon 0mversiteita Frof Gehra Ho ad Dr Harlets Bonn hebben sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne er koude lucht is t b zonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar Gouda Dni f van A Hjunkmaï Zoon AMERSFOORT AMERSFOOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Kcscliuiltabriek stoom AutomattHche ffalsen Meelfabrlek RingbrOOd it iltebrooil m apHoiale door ringen omguTon dicblo vomica gebakkoi n aar door de auedi li trroote rondo bi schuiten i olijkoii wordt van do lijnnte soorten tarwe gemaakt ia overheerlijk van amaak oh verkrijgbaar alS melkbrood ullééo met znivern onafgeroomdo beate melk verniüligd in StllkS van 8Vï Ct en alS waterbrood in stuks Tan 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van do poikale soorton rogge prima krentenj en prima rozijnen gefabriceerd ia bier door buitengewoon he Alijk en iijn van smaak on zeer gezond blijft weken lang verach on ia verkrijgbaar In gegarandeerd gewicht j au 1 K G 12 cent WeenerbrOOdjeS van 2 s Ct worden van de tijnate Hongaarsche tarwebloem beate ttvfelnatuurboter eieren onvermengde volle beate molk en andere prima grondBtoftbn vervaardigd en lu expres er voor ingerichte ovena gebakkfn zyn bier door bijzonder beerlijk en fijn van smaak en verkrijgbaar als Halvemaantjes Tumpen Frofeetjes ea Oalletjes en ala Fijne Duitscbe Kadetjes van 6 voor 10 Ct Pflma OngebUild Tarwemeel wordt van speciaal er voor goaoMkH beste I aoorion tarwe gemalen en ia verkrijgbaar in K Q pakjes Tan Öi i Ct Onze dépöthoudèrs mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen virprden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépèttaouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besoMldard met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Te OOUOA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt uea dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke proirlsie on flranco vraohten der volle i ledige kiaten Let vooral op de haxidioekeniaff laet roode lettera MeuUscJmppiJ tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te liotterdum Znidblaak S Aan Zenuwlijders en Zeniivvzwakken Thans ia do 25o oplage varsohenon van het boek DO Ze uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje ia kennis te verspreiden omtrent den aard der zonnwzwakte hare oorr aken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Phyaiologische ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgestel kan gewerkt worden en wel mot een succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pars aanleiding lot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door liabitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zgn eu aan da gevolgen daar van Igden zoomode aan verlammingen SpraakTerlies of moeieiljk spreken Stijfheid in de eewriohten en Toortdurende pijn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bakende hulpmiddelen ala onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eieotriseeren galv niseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegens rerschünselen van voortdurend angBtgevOel beneVCldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduLoligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan alten die tot de bovengenoemde cathegoriëu van zenuwlüders behooren zoomede aan bleek ZUChtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het berit van bovengenoemd boekje te itellen dat j franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M OLKBAN Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOl PF Korte Hoofdateog 1 OtreChtiLOBRTfe POBTON O udegracht b d Oaardbrgg F 88 Rouwkaarten en Rouwpost met fortefeuille Sluiting A BRI K IIA ZN BINNENLAND GOUDA 4 Augustus 1896 Ouze Btadgeooot da heer F Welter aargwut b bet korps grenadiere h eft No 1 by bet examaD voor bet tweede studiejaar der carsea bebaald Wö makfluf atieot op acbtertitaaDde adtertentie waarbn eene ioschryviag wordt aangekoodigd votlr taerliagderStadB Maziekacbooi Had vroeg ir slecbta eeDtoaal per juar de ÏDichryving plaats de cotumiseie scbönt hierTBD afgeweken te zijn zeker wel in bet belang der verscbillende teerlingen die toenmaaU te jong waren om ingescbreven te worden De voorstelling van Ëene ZondareB in bet theater van de heeren Van Lier slaagde gisterenavond nitmaDlend Mevr Julia Cuijporu die de hoofdrol vervulde was daarin geheel tehuis Zü deed ons zeer Ëjae tooneeltjts zien dia zeer goed tot buu recht kwamen Ook de overige artistfu dames eo be ereD deden bet hunne om haai trouw ter zyde te stnan In één woi rd deze voorstellidg slaagde ten zeerste en wq brengen onzen dank voor bet genotene tan gisteren overtuigd als wy zgn dat het gebeeJe ijubliek hiermede zal ioatemmeu Id de gemeente Berg Ambacfat ia op bet dorp een geval van typhus gecoustuteerd by een 9 jftrig jongen ja van da Wfd J de L De gevreesde rarkensziekte bomt weder in de gemeente Borg Ambacht voor Reedi zyn er vele varkens aan die ziekte bezweken Uit Zevenbaizen wordt vnn Zondag gemeld Hedenochtend ontstond in een booibarK aan de Rotte brand die zich spoedig mededeelde a n een anderen berg en aan de belendende boerenwoning De eigenaar was naar de kerk en de vrouw met de kinderen alleen thuis De inboedel ia gedeeltelflk gered doob circa 100 000 kilo booi ging verloren De inboedel is zeer laag verzekerd zoodat de eigenaar groote verliezen Igdl vee is er niet by omgBkomeu daar dit grootendeels in bet land was N og werd een boekje varmiat met pim 1700 zynde de opbrengst van eeu party kaaa Ieder is begaan met den slag die dezen oppasaendeo raao getroffen beeft Aan het Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wy het volgende Er zyn bier de lolgende kerkelijke gemeenten FEVILLETOIX Elke dag heeft genoeg aan zyn eigen kwaad beeft de Schrift met het oog op de deurwaarders gezegd Zeker hadifen de wooruen van dezen slechten man m aanstonds tot mij zalven moeten doen inkoeren Helaas I ik gevoelde m zoo otigoltikki over de minachtende bejegening die ik ondergaan bad ik hoorde zoader ophoadea die jiaobtü en te gelykcr tijd bitse atom die zeide Uot is jammer en ik zag die oogen vol toorn en verachting dio zich met meer verwaardigden zich op my te vestigen Dus b sloot ik offverzoenlijk te zijn en ik viel van dit snooda bealuit vervuld met gebalde vuisten iu slaap I aDk zij myee wraakzuchtige werkzaamheid viel bet gezegelde papier dicht nis hagel te midden van deze verschrikte streken Ik zocht in mijne woede het minste verzuim bet geringste voorwendsel op en ik ging met de verbittering van een lid van het Comité van algemeene veiligheid tea t du van het Schrikbewind to werk Ik bad de gebruikelijke vormen verkort om meer te kunnen afdoen en om wreeder te kunnen treffen Ik was als een krankzinnige zoodra het er om te doen was eene koe te midden der weide in beslag te nemen met het gras DOg ia den bek en met de neusgaten vol frisch water Met de koe nam meu het weiland in beslag j dat ffas nog dea te beter 1 Ik heb my vaa geheela eene Nederlandacb Hervormdo met 2 kerkgeboDwen en 4 predikanten eeoe Ëvangelisch Latheracbe met 1 kerkgebouw en 1 predikant ii eone Remoostrantscb Gerefofmeerde met 1 kerkgebouw en 1 predikant eene Gereformeerde ontdaan uit de vereenigiog van de Christeiyk Gereformeerde en de NederduitscbGBreformeerde doleerende gemeenten met 2 kerkgebonweu A en B en 2 predikaotou eene Oad Gerefori eerde niet 1 kerkgebouw en 1 leeraar twee Rooms ib Katholieke Farochiëo die van O L V Hemelvaart en die van St Joseph met 2 kerkgebouwen en G geeetctyken eene Oud Room cbe of van de Biaschoppaiykc Klerezy met I kerkgebouw eu 1 geesteliike eene Israëliftischfi mft 1 kerkgebouw en 1 leeraar De gebouwen voor den eeradienst beatemd werden bebonriyk onderboudfii Aai de St Janskerk wordt krachtwris overeenkomst jitariyks eeue som van f 2400 door de Gemeente ala scbadeloosstelluig voor het gemit van begtafeniarechten uitbetaald Voor zotiver ona bekend is vielen in bet af geloopen jaar tan deel aau de Diaconie der NederlandschI raëlie tiscbe Gemeente een legaat groot f 500 besproken door wyien den beer Mr A A Vau Bergen IJzendoorn alhier aau bet St Josepba Weeshuia een legaat groot f 2000 besproken door wyieu mej H W A J Verschoor wed S P vau der Klein alhier aan de Diaconie der Roomsch Katholieke Gemeedte een legaat groot f 2000 beaproken door wyien den heer Mr A A vau Bergen IJzendoorn alhier aan het Roomscb Katholiek ParocKiani Arm bestuur een legaat groot t 1000 bespioketi door wyian mej U W A J Verschoor wed S P van der Klein alhier aan de Cbristeiyk Gereformeerde Gemeeute thans Gereformeerde Gemeente A eei legaat vermoedeiyk groot f 810 besproken door wyien maj N van Gaaien wed C van Eeuwen alhier aan de Diaconie der Remonstrantscbe Gemeente een legaat groot f 3000 besproken door wyien den beer Mr A A van Bergen IJzendoorn alhier aan de Diaconie der Ëvangetiscb Lutfaerscbe Gemeente een legaat groot f 500 besproken door wyien den heer Mr A A van Bergen IJzendoorn alhier aan de Roomscb Katholieke Kerk van St Joaepb een legaat groot f 500 besproken byonkorvea bemachtigd o I als dia rondzwermende bijen eens wisten wie ik was 1 Men moet weten dat ik al deze wrordheden zelfs volbracht ea dat hot mij een genot was den rouw iu eigen pt rsoon in deze troosteloozo gezinnon ta brengen Tevergeefs smeekten de ongelukkigen om een uitstel van zes maanden of althans van roertien dagen Ik wildo van geen uitstel of medetijden of vergiftonis weten Ik heb gehoord dat oude vrienden mijns vaders ontsteld over myn gedrag zicli zelven atvroegen of eenigo booze toovergodin misschien eene roede in mijn wieg had geworpen Wat zal ik u zeggen P Men was ons myn patroon en my oindolijk met alkander beginnen te vereenzelvigen en wj werden met de algomeene verwenschingeii overladen oodnt Belavoine my eindelijk lacheude Denis dan Wreode noemde Maar 6od zij geloofd I al Hgt er in don haat ookeene zekere mate van genot zoo gaat deze toch ookvan wroeging en berouw vergezeld Ik leefde nietmeer ik sliep n et meer Ik begreep ui die zwijgende verwenschingon Ik had zelfs gemerkt datmijne moeder en mijne tantf Honorine aarzalden my te omhelzen Het zou m n dood geweest zijn Ik word er neg naar vtn als ik er aan denk en toch suit gij aanstonds zien hoe al mijne misdaden eensklaps hersteld werded Het word dan ook tijd dat er een einde aan mijn ellendig bestaan kwam als dit nog acht dagen geduurd had dan zou ik erkrankzinnig van geworden zijn Mr Belavoine had eene grenzenlooze bewonderiu voor mijn ijver opgevat Hy bad wat hij mijn h noraiium noemde verdriedubbeld Na verloop YaiiK vaertlau dagen trof hy my in eane gemelyke item door wyien mej J M Huyveuaar te Amersfoort en aan de Kerk van de Heilige Maria op de Haven thans op den Kleiweg een lesaat en eene erftitelliug te zamen groot + f 1095 besproken door w len mej D A Tooreoent te Baarn De Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwys aan wier Verslag wy tal van byzouderbeden ontleeLon verloor twee leden doordien de beer A K van der Garden en M Spruyt hun ontslag namen De eerste werd vervangen door den boerM Blonker Herny terwyi in de tweede vacature op het einde van 1895 nog uiat voorzien wtis Da Commi fBie constateert in haar verslag met genoegen dat de toestand vao het lagef 0Dderw yH in deze Gameeuie in hel afgeloopan jaar aau alle redelijk gestelde eiRcben is bly ven vpldoeu Het schoolverzuim was op de meeste acholcn wederom zeer gering Op het ein Ie vau hel jnarteide d Gemeente zeven cchnltQ vdor lag r oinlerwy f Ub Eerstfl KosteloDZB Srliool in de Patersteeg Hoofd de heer J Gonda De Tweede Kestelooze Scbool op de Nieuwe Haven Hoofd de beer S Postbumu De Tiisacbenschool in de Keizaratraat Hoofd de heer G N Kruiabeer Da Eers e Burgerschool voor Jongens aan djtn Groanoweg Hoofd de heer H J W Hnber De Tweede Burgerschool voor Jongens in de Lange Groenendual Hoofd de heer R Leopold De Eerste Burgerschool voor Mei je op de Nienwe Haten Hoofd de neer B P vau Cit tort Jr D Tweedf roüt deze iL W vaklte vaé art 2 de O Tweede Burgerschool voor Meisjes op de T rl i k Hoofd mej M L J Bender ze scholen wordl onderwys gegeven kken vermeld onder de letters a i der Onderwy wet en daarenboven op de beide Kostelooze Scholen en de Tuascheoacbool in de nuttige handwerken bet bandbeekenen en do gymnaatiek lett k q ea s op de Eerste Burgerschool voor Jongens in ydo beginselen der Fransjhe taal die der algemeene geschiedenis en die der wiskunde bet haudteakenen en ds gymnastiek lett o p q en s op de Tweede Burgerschool voor Jongens in de beginselen der Frausche Hoogdnitacbe en Engelsche taal die dar algemeene geschiedenis en die dsr wiskunde het bandteekeoeo eo de gymnastiek lett 1 m n o p q en s op de Eerste Burgerschool voor Meisjes iu de nuttige baudwerkttn da beginselen der ming aan Waar rlenkt gij toch aau zeide by tegen my pWat is er gawordeu van dat edele vuur dat alles dreigde te verteren Pas maar op Men zou van ons vak kunnen zeggen wat men van goostelyke dingen zegt Op den weg des behoud staat ni t vooruitgaan gelijk mot acht emu itgaan Maar ik kan mij wel voorstellau dat dergfehjke kleine zaken aan een geest als den uwen beginnen te vervelen Ziehier dus wat ik aan u voorstel do zaak van La Faisanderie is gabeol in orde gij kunt my gerust gelooven er is niets meer aan te doen en er ia geoue tegenkapling geen uitstel meer te wachten Er blijft ona nog reu enkele handeling te doen overig de wet schrijft deze voor wy moeten de aankondiging van den verkoop aanplakken het biljet moet tegen den muur of op do dour van het in beslag genomeae huis aangeplakt worden Ik belast my met dit aanplakken in het geheele departement maar ik heb La Faisanderie voor u bowaard Zoudür aenigen twijfel zult gij te jenstand onlnioGten De bewoner Victor Maliveau heeft by de koninklijke garde gediend Hy houdt er zich van overtuigd dat zijn proces onrechtvaardig is en dat hij het geld dat men van hem eisoht niet schuldig is In ééa woord om alles te zeggen ik heb hom wreed behandeld en hem niet de minste onkosten ener vervolging in rechten gespaard Het kan gebeuren dat deze man in zijue verbittering van bedreigingen tot handdadigheden overslaat en ik zou niet te zeor iver mij zelven kunnen waken Maar ik heb gelaoht dat Victor Maliveau ala hij in rayne plaats eeii jongmensoh met krullende lokken en een eenigszina SBohtea geeat xiet komen hetsy uit verwonde Fransohe taal en die der atgemeane geschiedenis het handteekenen en de gymnaatiek lett k 1 o q pil s op de Twt ede Burgerschool voor Meisjes in de nnttige bandwerken de beginselen der Franscbe Hoogduitaobe en Engelsche taal en der algemeene gescbiedenis bet haadteekonen de gymnaatiek en de fraaie handwerken latt k 1 m u o q s en t De luchtballon waarmede de loohtreiiigar Rodenhoff Zondagmiddag te kwartier na vieran Ie Zaandam opsteeg vi rgezetd van den be B Hence daalde na een vooi spoedige reis en na Amsterdam te xya overgt drnven ta 6 u 10 min op een grasveld in de uabybeid van den toren van Nichteveeht De grootste hoogte die bereikt werd wat 2260 M du tempera timr was ztur koel Bij hut dülnn waitr chuwde de lucbtschipper dti omst ind rn om t ich vooral riie ce rooken inHHr nan die waarsr buwnig werd met veel B ri0 r gegvrD xootlat la ook oog eeu begin vau braud onietoud G lukkii wiat de heer Rodenhofi spoedig den toovoer van lucht af te iloitttn waardoor het ongeval betrekkelyn goed uflie Drie der omaianders boetteu da ouvoorzichtrgheid niettemin met versubueide gezichten Men schrjjft aan De Tyd uit Maaatriebt Zy die na da aohrifteiyiie verklaring weile de firma Regoot naar aanlt iding van bat flohrgfen van den heer C Kruseman omtrent den toestand der werkstaking beeft gegeven van oordeel waren dat bet pleit was beslist en er van geer werkstaking meer tprake was moeten wel teleurgesteld wezen Immers bet blykt werkeiyk dat de firma wel degeiyk zeer verlegen zit met de maeaa geblazen glas waarvoor de noodige slypers ontbreken Met de nieuwelingen die aan bet werk zyn gezet wil het niet vlotten daar er jaren noodig zyn om bat vuk te leeren Men ia op maatregelen bedacht om den aanvoer van geblazen glaa tegen te gaan en om bet aantal glasblazera zoo mogeiyk te beperken Door de firma ia aan twee beatuutsledeu der glaablazers en hun gezinnen bet voorstel gedaan bnn in België werk ta verscbaflen onder waarborg van een goed loon aldaar en vry transport en andere bykomende onkosten welke aanbod eehter van da band gewezen is De firma blykt niet op baar gemak te wezen men apreokt van bet bewaken van de woning tan den beer Paol Regout door de politie eu van yn vrijwillig aftreden als bestuurder der gbieblazery Wat de zeven glnsalüpers aannaat die nog ring hetzy uit medolydon u zal toelaten dit onmisbare biljet aan te plakken en als gy dit gedaan hebt keer dan iii aUeryl naar my terug want ik zal u in de nabijheid opwachten om u ingeval van nood mijne hulp ie bieden Komaan beate vriend I als gij moed in uw lijf hebt dan ia het nu tijd on dit te toDuen Met dit woord r moed zo i men een jongeling dien de voorbijganger elkaar als met dan vinger aanwyzen zeggende Die lafaard I aandrijven om door een vuur te loopen Ja aiitwoorde ik zij zullen nu eens ziau of ik moed heb al mocht het iode ook behagen dat ik by hot votbrengen vau dezen treurigen plicht gedood werd 1 Ik vertrok dus terwijl ik in een klein mandje hot aanplakbiljet met de s ijfsel en den kwast droeg Ik begaf my reeds vroeg iu den morgen op weg terwyl ik eelfs nist wist wolk pad ik moest volgen Ik wist alleen dat de boerderij ergens vier u vijl mylen iu bet gebergte stoud en ik giig hee f Het eerste gedeelte van den weg werd vrij vlug door mij afgelegd Het was voldoende dat ik een gevaar ta gemoet ging om mij door niets te laten ophouden maar omstreeks den middag raakte ik bot spoor byster ik vroeg aan eenige jongelieden uit den omtrek naar de weg dooh dezen weigerden my antwoord te geven Een huuuer nog boosaardiger dao de andere waea my mot het ernstigste gezicht van do wereld ean verkeerden weg WorM rtnolfd