Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1896

meente Eibergen waarvan de grenzen zyn ala volgt van af de Voasebergsche brug tot aan den grenspaal Ëibergen Itnurloo van af dien paal tot aan lie Ët ndenkooi van daar lot de grensscheiding BorculoËibergen vandaar langa den grintweg Borcnlo Groenlo tot aan den paal der beertykheid Borcolo vandaar tot aan den greoapaal Groeulo Ëibergen en van af dien pial tot aan den Voaaebergscben weg Tevens heeft de minisier bepaald dat wanneer byzoudere redenen lafwyking van het erbod van vervoer van herkauwende dieren en varkens uit den genoemaen kring noodzakelyk maken zoodanige afwijking knn worden toegestaan door den bur meester der gemeente Ëibergen Voor de rechtbank te HecireDveen stond terecht S Algerama timmerman en notabele der Ned Herv kerk te Nyega Smallingerluod Tegen hem luidt de beschuldiging dat by in een paar ingezonden stukken in bet Nieuw Advertentieblad vau Achtkanpeleo de goede naam van den adminiatreerenden kerkvoogd Jacobaa Rioia bad aangetast door hem te bescholdigen dat bij met de gelden van de Ned Herv kerk te Nyega had griknoeid door zich t ti Terschillende verduisleringen acboldig te niaken Een der zinanedeo mt e n der atokken luiddeala volgt Zoolang ik oi t van het tegendeelovertuigd beo z ik de rekeningover 1895 een = 1 k i L ery blyven idige beleed 1 1 twee geld ete z5 dagen aamenweefsel noemen v kq bedrog en sci Wegens sma adachrift ed ten4 ging eischta hqt O M tegen boeten ran f SO auba voor el i hecbtenia Per atoomtéam der Hallandai den Zondag fuim 13000 StaatsBpoor lISOO p ersooen jli Schevebj gen vervoerd Men njeldt uit Amatetdam U De jojatruotie der zaak tegeuifMe officieren iidie den i ispecteor Van dW Scbrlek mishandel m den is ÉPD eindK Daar eigenlyk twee afzonderlyke feilen hebben i plaats gehad zullenwoarschunlyk è der 4 officieren naar denauditeoi militair verwéïwn worden en zal da4de mei zyn broeder een student voor denburgerlyken rechter terecht staad Mon fcbryft ons nit Alpben s d R De verspreiding van het bolletin der werkstakers Zaterdai uitgekomen is door de politie verboden De politie van Alphsn en Aartanderveen geatcaqd door den brigadier der rykspolitie treedt op by bet naar de fabriek gaan der jongens Men seint nit Batavia aan het N v d D da i de heer IJzerman zyn ontslag beeft genomen De beer J W IJzerman is de bekende ingenieur die het spoorwegnet met de belangrijke kunstwerken in bet gouvernement Sumatra s Westknst aanlegde bovemdien bekend als de man van de Ombiliënkolenvetden Hy was sinds 23 Mei 1881 hoofdingenieur chef van den dienst der Staatsa poor wegen en der kolenonfginniog ter Sumatra s Westkust en sinds 1 Sept 1892 chef der exploitatie van het Ombilienkolenveld De gewone audiëntie vau den minister van justitie zal op Dinsdag 4 en die van den miniater van oorlog op Donderdag 6 Augustus aanstaand niet plaats hebben BuUenlandsch Uverzicbt Zooals men zich herinnert waren kort na de uitspraak in het Jameson proces er geruchten in omloop dat president Kruger de edelmoedigheid zoover zou dryvpn dat by ten behoeve van Jameson en zyn oiEcieren zou tuaachenbeide komen teneinde kwylscbelding of vermindering van straf voor beo te verwerven Voor heu die aan deze geruchten geloof Zomerdlenst 1896 GOUDA aOTTERDAM 3 57 18 26 1 84 S 60 12 32 u n IS SB u K 12 46 ff K 12 66 1 44 4 8 4 15 UOTTBRDA M G O U D A 10 19 11 60 12 87 U44 10 2 V u 1 64 10 86 n 2 01 10 48 n S 08 10 49 12 08 12 47 2 14 door daizenden Profeasoren ea geneeaheeren beproefd toegediend en aanbevolen 1 Sedert U jaren bjj het pnbliek bekend en gezocht ali het heate goedkoopste en onschadelijkête aan het werk sijn detsu zallen ala het ware geboyoot worden AU miüdeleo wo daD in het werk gfsteld om hen tot staken te doen bealuicao Ze hebben evenwel te kenoBn gegeven daartoe nooit te zullen overgaati Geldeiyke steno voor de alakerii blyft ruim vloeien en de kki it steeds lang vóór den betaaldag volop van het nooiüge voorzien Van tyd tot tjjd worden de i akera op l i r d sigaren onthaald zooali Maandag neg op bet fort Willem Te Wnenen heeft Zaterdagmiddag een wolkbrank plaats gehad lu het lage gideelte der atad liepen de buizen onder zoodat de bewoners een goed heenkomen moeiten zoeken In de Thalia straaae atortte een huia in een dor bewonen werd gedood en de vijf anderen swaar gewond De brandweer had het druk om versoheidene huizen die dreigden in te atorten ta achoren een vergadering gehooden op nanaticbtibg van 14 vak reenigingen door het Timmerliedenverbond belegd ten eiude voorbereidende maatregelen te treffen voor de organiaatiü van een nationale propagandaroeelinc Het resultaat van schier eindelooze besfrekiogen was ecb er dat men baslüot geen meeting te houden maar een atgemeene agitatie op toow te zetten waartoe een permanente oommissie zal worden gekozen üit de vak vereen igingen en algemeene bonden welke met de zaak instemmen Bedoelde vereeuigiogeu zuilen haar afgevaardigden op te geveu hebben binnen een maand aan den aecretaria van het Timmerliedenverbond waarna in September een rerftadering van die afgevaardigden zal worden belegd Op den Taartscheo Ryn naby Jntphaaa kwam Zaterdagavond het pleiziervaartuig van den heer A V te Haarlem metbeaiemmiognaarMannheim tengevolge van bet onklaar worden van bet rot r in aanvaring met een met yzer geladen schip Door den schok viel het ODge kind van den heer V en overleed oa enkele üogenblikken Het schip dat een lek bekomen had wer4 met moeite dryvaode gehouden Ter vergadering waren vele briiTon van instemming voorhaoden maar ook enkele die bezwaren inhielden aommige van geldelijken aard andere de socialisten bond omdat staatapenaionneriog van werklieden een Vf rste king van het staatsgezag zon meebrengen en weer andere zooala da Elad Vereeuigingj omdat men eerat het rapport der ataatacommiesie diende af te wachten Ëon zeventigtal vereenigiogen waren vertegenwoordigd waaronder ook de R K Volksbond en bovendien vyftien afdeelirigen vao dien boud Patrimonium en bet Alg Ned Werkliedenverbond waren niet vertegenwoordigd Men meldt nit Qorredyk ran 2 dezer De twee atoatmoediga Amerikanen Harbo en Samnelaon die in eeoe 18 Eng voet lange boot te ew York ran wal staken om den OceïHD ovst te roeien zyn Zaterdagochtend te elf nar na eon overtocht van 55 dagen op de Soilly eilanden ten W ran Cornwall aangekomen Zy waren zeer vermoeid maar gezond Gelyk twee Nooracfae srheepskapileina die hen onderweg praaiden en de boot ouderzofhten getnigen hadden de mannen geen zeilen aan boord en hebbeu zy den tocht dua al roeiende Volbracht De socialiateo meeting beden op een kampland in de onmiddellyke nabijheid van deze plaats gehouden werd door omstreeks 3 00personen b gewoond lo zake de bekende Maaatriobtscbe quaestie bet al of nieUafbreken van de bestaandeMaasbrug en hare vervanging door een yrerenbrng Bchryft bet vBoowk Wkbl c Wy hopen dat het doel van bet afbreken het voorkomen van overstroomiugeo envan den laat daardoor aan eenige woningenveroorzaakt oog eens goed zal overwogenworden by xeer velen toch bestaat de twyfel oi dat doel wel zal bereikt worden Het zou ten hoogate te betteoreu zgn indien een monomentale ateenen brag ala die te Maastricht de eenige van dien aard bier te Inade aaa het onbereikbare werd opgeofferd Het woord werd gevoerd door Grietje Kleefstra G H van den Zwaag Sarason ec Den Hartog Laatstgenoemde de voor ontslag voorgedragen AmstardamBche klasae onderwyzer aprak na de pauze over Het aocialisme en de ondeiwyzer Hy verkondigde dat ons hedendaagach ooderwüs de kinderen eenzydig ontwikkelt Vooral met het onderwys in geschiedenis is dat bel geval waarby al naar bet pas geeft Spanjaarden Franschen en Ëngelacben iu bet meest ongunstige daglictit worden gesteld du Nederlanders daarentegen verheerlyfct worden Met hoeveel of liever hoe weinig recht dit laatste geschiedt kan zoö meende liy Atjeh getuigen Doch ook by het onderwys in aardrykbkunde en zelfs by dat in de rekenkunde vertoont zich die eenzydigheid Daarna besprak hy de noodzakelykhtid van kindervoeding en wraakte ten slotte bet gedrag van vele onderwyzors dip voortgekomen l uit de arbeideraklaaie en kleine burgory zich later ban sikomat aohamea Zy behooren in de ryen der arbeiders vooraan ie staso d ozy dat niet dan verzuimen zij hun plicht Sen niet onrermakelgk staaltje van alnwheid hoewel voor den betrokkene mindaraan genaam ia in de afgeloopen week te Delft in praktyk gebracht By een bakker iu de Cboors jraat komt een net gekleed beer bestelt 100 kadetje geeft een adres op voor het bezorgen eo betaa t contant Daarna begeeft liy zich naar een in dezelfde straat wonende kleedermaker en koopt een coatnnm voor f 50 het geld was niets dat kwam 8 avonds terecht want en hier werd de naam van den bakker genoemd dien heb ik zooevan f 100 galeend die ik van avond terog kryg De kooparverdwüot het gekochte oostoum mede nemen de De kleermaker die niet geheel en al tevre den is wil aich toch overtuigen en gaat naar den bakker dooh nauwelyfcs daar komt ook de onbekeode kooper en zegt tegea den bakker Geef hem op den kleermaker wyzende van avond er maar 50 van dat heb ik afgesproken De kleermaker in de vaste meeoing dat bier sprake is van guldens gaat tevreden weg en wordt aavaods aaogonaam verrast door het bezorgen van 50 kadetjes Hy naar den bakker döeh topn bleek de opliehtery Na afloop der meeting werd een optocht door bet dorp gebonden met muziek en vaandels In het dorp Stratum nnby Ëiudboveu werd Zaterdagavond zekere vronw van Stipdonk herbergierster door een paar kerels lastig gevallen die dreigden haar te lyf te gaan en den in boedel van baar herberg kort en klein te slaau Haar man was niet thuis en gelegenheid om kaar buren te roepen bad zy niet Ze neemt daarom een kloek besluit en grypt naar eeo kapbyi om haar persoon en haar inboedel te verdedigen Een der kerels zekere v W ontwringt haar echter bet w pen en klooft haar met de pas gealqpen bijl achier het hoofd open De bekomen wonde is zoo vreeseUjk dat er byna geen hoop bestaat de vronw in bet leven Ie behouden Van W is in arrest genomen en gisteren naar s Hertogenbosoh getransporteerd De minister van Bmnenlandacbe Zaken beeft met ingang pan 4 Augustaq 1896 zyoe baschikking van 30 Jali 1896 ingetrokken waarby het vervoer van herkauwende diereu en varkens verboden is uit den kring der geuifente Ëibergen en met ingang van 4 Angustna 1896 bet vervoer van herkauwende dierm 00 varkens verboden nit een krintt in de ge In zake de peniioneering van werklieden irerd Zondag te Amsterdam in d Geelvinck Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA 10 50 10 57 11 4 11 11 ll 0 8 55 8 40 8 47 8 54 9 1 1C 7 Ï6 7 S6 7 88 7 S 7 46 7 B6 S 1 10 B l i U 5 8 U 8Ï 8 61 10 7 47 Qoudv 8 Moordreolit Kieiirerkerk Otpalla SotlarduD 1 10 35 8 38 5 7 6 08 6 16 t H 6 30 11 32 9 81 7 45 J 8 18 9 1 GOUDA DEN HAAG EloUerdun taptlU HMUwarkerk lloordrwht 8oada 8 64 9 5411 ff 10 06 ff 10 16 ff 10 87 9 8810 38 11 1 27 8 47 4 46 6 Ï8 5 64 y 4 67 u 0 M ft 08 y M 5 80 1 67 4 17 5 86 6 62 6 22 11 16 18 16 12 28 0 12 40 1 1 08 11 4 18 46 1 08 8 O l D AlO lÖ 10 67 12 11 14 11 82 10 61 11 46 I 86 9 87 10 18 10 48 47 y 11 66 u 11 11 I1 9B 1810 7 10 48 U 80 Gouda 7 80 6 Zev H 7 48 8 E Zegw 7 68 i Voorb 8 07 9 aHage 8 ir9 Uonda 6 8 E Üudew 6 60 Woerdea 6 6 Vtreeht 6 18 7 14 7 4a fi 28 8 01 8 18 ff ff 8 2S ff 7 44 8 81 8 66 UTEEC 66 8 20 2 87 8 46 27 8 08 HT 7 66 8 09 9 28 8 17 4 86 6 67 6 56 ff 7 10 8 48 9 04 8 84 8 50 8 12 M e 88 8 41 9 64 6 17 7 18 GOUDA AM STERDAM 9 58 10 67 18 10 4 11 6 10 7 51 10 17 10 56 1 IJ 6 15 6 S0 8 6 U M 8 91 9 27 4 87 8 14 Oouda Aastardaai O St 6 86 7 89 sloegen of de bereatiging er ran hwpten tl een telegram aan het bareel te Londen van The Standard and Jobanneabiirg Dï eta Newst eeo teleuratelling J Daarin beet het toch Ue bMr rjflB dienaangaande ondervraagd verzekert da Kqoaeatie omtrent Jameson s inval oog niet ten eindeia De rechters hebben nog geen uitspraakgedaan over de vraag wie eigenlyk de hoofdaaoleidera waren van den inval Daarover zonde Britscbe regneriog nog stiteda etea beslissen Vrder weigerde by omjUpn gonatevan Jameson tosscbenbeide te kofflMn omdat Jameson zyn schuld niet liad erkenilmi volgeusde telegrammen Jaoieson zyn timpbenkomstniet wenscbt i Deze mededeeling komt geheel l ereen methet bor cbt dat we Zaterdag tnuamen enwaarin ook werd gezegd dat van zulkebarmhartige voornemens der Wnsvaalsoberegeering aU waarvan de gerocjujln meldingmaakten niets bekend was j Is het antwoord van presideb ijKruger in het bovenstaande telegram juist r crg6gaven dan blykt daaruit dat Kruger it imndeel lich niet eenvoodig by de nitspreak i ljet proces Jameson wenscbt neer te leggen l ts wat volkomen overeenkomt met het woori y dat hy een poos geleden sprak dat namelylg de kleine hondjest i Jamesou en de zynmTV no wei waren opgtJBpakt doch dat hetJ fi zaak zon zyn den gnaüoten hond Rbode o tanden te krygeö i 1 spoor wer pet die ider nar en draoj f Dai zit Uchtec niet óó gei als Imet Jaijieson die zelf in de vh datt Oom Paol daarom zyn voortiflj geyn J ieeii f niemaud aan fc tp ondertuaecben i é ritecbe regeering jsa l ek met de bi ntwoord nlyk de tioofdlédati ische keizfer vi oji beft Fraös jll byzSpder e yicht W ride iöogeniheid by ik eén bubek aid Tys over neriVde Ffanschenl ie iekrrl Laar k nogif ijiog durft nog zeggen maW het plan tinCfeglfbel Klad toch aster v rm n aap te i emen wtlarnitmen dan zou moeten Opmaken dat bet planzelf reeds beatnat De Holeil vertelt dijt de Ciaar over zee zou komen en met presidentFiiure de groolie manoeovrea zoo bywoneo eneen levue over de vloot hoDdeo maar danzou de Russiaobe xont niet aan Parya eenbezoek brengen i De Uép Franeaise weet meer tronwena het ia bet blad van den miniater van buitenlandscbe zaken tdon heer Méline Het spreekt wel niet Tan bet bezoek als van een vnatataand feit maar laat er zich toch over uit dat het bezoek aan Parya omstreeks 15 Sept zou worden gebracht De keizer en de keizerin zouden dan hun intrek nemen in het ministerie van buitenlaodscbe zaken Reeds zou de directeur ven achoone kunsten order hebben gekregen bet gebouw in gereedheid te brengen voor de keizeriyke gasten Voorts wordt nog medegedeeld dat de officieren reeds zyn aangewezen die aan dan keizer zullen worden toegevoegd het zullen de leden van het gezantschap zyn dat Frankryk by de kroniogsfeealeo heeft vertegenwoordigd Maar al dezo mededeeliagen worden op zoo twyfelachtige toon gedaan dat zy nog wol eenige bevestiging behoeven Naar bericht wordt zyn er stappen gedaan of zullen er gedaan worden om de betrekkingen tusBchen Italië en Rusland die tengevolge V 0 den Abeasjnischen oorlog wel wat geleden hebbeo weer wat inniger te maken Graaf Maffei de Ilatiaansche gezant te Petersburg die naar Rusland is teruggekeerd h eft nameiyk uitvoerige instructies ontvangen om den band tusschen Rusland en Italië 700 nauw mogelyk toe te halen De beer Visconti AaoffevaDgeD 1 Mei TlJd van Greeowich 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 7 62 7 69 8 6 8 18 8 28 6 81 6 10 4 7 6 89 8 44 9 10 8 6 9 8 7 26 11 80 10 4 9 67 10 4 10 11 10 18 7 80 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 8 47 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 10 87 9 48 9 47 9 64 10 01 10 07 7 46 6 61 4 27 DEN 10 14 HAAG GOUDA sHage 6 617 80 7 48 8 60 9 19 9 46 lO U 11 8612 811 86 8 44 8 40 4 04 4 SS 6 17 6 187 18 7 58 9T28 9 6BVoorb 6 67 ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 4 89 6 18 9 34 iZ Zegw6 U ff ff ff ff 10 82 ff 1 56 4 68 u 6 80 9 48 ff Zev M 6 22 ff ff ff 10 48 2 06 5 04 6 89 9 69 Gouda 6 83 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 64 18 06 18 68 8 17 3 14 4 08 4 825 15 6 47 6 507 488 2810 1010 88 Slopt te Bleisw jk Kraiaweg en Nootdorp Leidsehendam en Hekendorp ü T R E C H T G O ü D A ütreoht 6 88 7 50 9 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 Woerden 6 68 S ll n 10 83 11 56 4 16 6 58 v 9 88 10 64 Oudewaler7 07 8 19 ff 10 81 m y n 4 ff a a 9 86 Gouda 7 88 8 82 9 84 10 10 10 44 11 10 12 11 1 22 3 45 4 87 6 17 7 09 8 82 8 41 9 49 11 10 AMaterdaoi e St eoada 7 AlISTERDA M flOÜDA 7 16 9 10 41 9 84 8 58 4 46 6 18 7 41 9 45 t ll L 10 M 11 Mi 8 56 5 49 7 46 M9 11 19 Vedoata acht een goede verslandhoadiag met Rnaland noodzakeiyk om de vriendscbappeliike betrekkingen met Fraokryk te versterken Wat de kryg gevangeuen nit den ItaliaanBchen oorlog betreft wordt aan de jNovoib Wremjat uit Dejiboeti bet volgende gemeld Na een reis van 45 dagen ia Léoutjef hier aangekomen met vyftig Italiaaoacbe gevaogenen die door Negus Menelik op ds dag van de Heilige Kroning zgn vrijgelaten De stad ia met vlaggen gf tooid er is een feestmaal gebonden waaraan een tooat werd uitgebracht op den Russischen Czaar De overige Italiaansche gevauj eneo uilen pas ua de opderteekening van ibet vrpdeavprdrag op vryo voeten worden gesteld Leontjef heeft van den Negua den titel van gilaf gekregen Degevanuieuen zijn aan boord van een ïtaliaanach stoomschip aan majoor Neraxzini uitgeleverd Een Natftlsche ingezetene door een courant te Durban geinterviewd achat het aantal gedoode Matabelcn op 1200 wat eeu mooi getal 18 voor een paar maanden van oorlog Natuurlek vinden onze Eugelsche vrienden den Armenischen opstand veel interevsanter eu jtrekken ze hevig party tegen de Turken De laat te telegrammen uit het Noorden luiden dftt hetjgabeele gebied der Gecharterde Compau in een toestand an rebelUe verkeert hetgeen met scbyot te beletten dal eeo gewap 4le afdeeling onder kapitein White twaalf djiigen in het opstandige land marcheerde lEonder een dokel mau Ite verliezen en dat de pottko3tsen er doorheen rijden onder escorte iOnder gevaar voor de bemanning Het scb nt das eau nogal vreed ame rebelho te wezen Bet is opmerkelgk boe gering de belangatetliipft van Zuid Aftika in den loop dergibodesia flil ire is De poging vao air Gfordou Spr gg om een beetje kunstmatige gee stdrift voori de noodiydende Rfiodesiaaupcbe hmepach l heidj te doen ontvlammen i mislukt ddfr he koii water da door het parlement te Kaap stadj op den miniftrieelen yver tot geld spen deeMnrwerd jpgooid Over het algemeen ge W weigert het grbots publiek den oorlog W op te oemeo ide aaogelwgenhedeu van 11 Fesia zyu sitiqig vyrbouden met beu s 1 Xres I en de opstipid der Matabolen is gewofèen tot urof effectbejag dat J Diet ders gBvoeljtjdan evenals in eeuÉchbuwbur waar ieder toeschouwer weet datjde bardwoerendste toojoeeleu slechts komediespel zyn l J De ongei egeldheden te Zurich zlJn nu afgaloopeo Het gevolg is dat bijoa 2000 Italianen voor bet metrenrleal arme lieden naar bun vaderland aiju teruggaketird haveloos als y gekomen waren Honderd personen zitten in de gevangenis en wachten al Het officieuae orgaan Bundf verwyt aan de kautoonale Rêgeering van Zurich baar zwak optreden Meu had cavalerie beschikbaar en zond patrouilles leerlingen der militaire school door de straten om de rust te herstellen Ëo dat eerst toen drie dagen van wanorde waren voorbljgegaau Ware men vroeger eu doelmatiger opgetreden dan zoo veel onheil voorkomeo ziju en de geheels zaak op nieta zyn aitgeloopen Te Constantinopel loopt het gerucht dat Takir puf j met 24 bataljons de Droeaen ten getale van 5000 man heeft verslagen Daarmede zou de hoofdmacht der Droeseo gebroken zgu By de eergisteren in België gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten bebbeu te Antwerpen de liberalen gezegevierd door de bu p der socialisteu zoodat Vau Giffen ia gekozen en niet dr Nuyens Te Brussel werden gekozen eeu liberaal en eeu katholiek te Luik een socialist te Héren twee liberalen in Bergen en te Binche vermoedelyk de liberalen in de Faturages een katholieken twee socialisten te FléroD twee socialen te 3pa de liberalen te Seraing twee liberalen drie progr en een aocialiat enz Op zgn terugreis van de Noordkaap zal de koning der Belgen eenigen tijd te Kopenhagen vertoeven Dit is de eerste maal dat koniog Leopold in Denemarken komt maar daar hy incognito reist zulten geen officieele feestelykbeden plaats hebben Onlangs hebbeu wü bericht op gezag vau de Frankfurter Zeitungc dat men een wyziging in de Hussiacbe politiek kou verwachten Aan die wyziging wydt de Saturday Review eeu artikel waaiaan wy het volgende ontleeueu Tot nog tos scheen prins Lobaooff de vrge hand gehad te hebben iu het besturen der Bossiscbe politiek eu bij heeft die macht gebrnikt om in vereeniging met Duitscbland Engeland op elk punt te dwaraboomen Zoowel in den Groeten Oceaan in KleinAsië ala in de Middellandaehe Zee hebben wy onzen weg versperd gevonden in welke richting wij ons ook begaven door een RuaaiechDuilsohea sli boom Nu is er plotseling in Kustand iets gebenrd waardoor dese toestand scbynt te zullen veranderen Bnalaud is een land van mysteries en het valt moeilyk te zeggen wat er in den laataten tyd voorgevallen ia De meest geloofwaardige geschieden a is deze dat de keizerinweduwe die gedurende dé regeering van haren echtgeuoot niet aan ateike politieke aympathieè n deed dooh die sedert de troona beklimming van haren roon langzamerhand de leiding eener machtige anti Duitsche hof party op zich heeft geuoiueu eeo beteekeuisvolle overwinning h eft behaald op prins Lobanoff en ten minste voor dit oogenblik aan Nicotaas U de te volgen buiteolandiche politiek voorschrijft Welke ook de byzouderlieden van df n ommekeer mogen blyken te zyu en of prioa Lobanoff gebroken moet word u of gedoemd zich te schikken naar den nieoweu ataud vau zaken toch scbynt het boven allen twytel verheven dat de richting der Russische politiek is gewyzigd Dd aultan wordt niet meer iu zijn misladig en dom wanbeheer ondersteund door den Russiachen invloed De Czaar IS wed rom de kampioeu qv de hoop geworden der verdrukte Christenheid in bet Turksche keizerryk c By de beraadslaging in bet ËugalscbeLagerhuis over de begroatiug vau bet ministerie van koophandel verklaarde de beer Ritchie datUmtreut den invoer vau fabrikatenafkomstig van gevaugenisarbeid nog geen d fiuitiove medcdeeliogen konden gedaan worden aangezien bet antwoord vao Duitschland nogniet was iugokomen ludian echter de ooderh ndelingen met ihet buitenland otor dezeqeaestie tot geen bevr igeud resultaat zoodenleiden zoo de regn riug een wetsontwerpindienen ter bemoeilyking vau den invoer vanbedoelde fabrikaten ten eiodef de biuuenlandsche industrie te vrywaten tegen de grooteconcurrentie De Rusaiache Rpgeeringsbudec deelt tweekeizerliike okazen betrekkelyk bet ongeluk ophet Cbodynakivold made In de eerste plaats wordt leedwezen over de ramp uitg drukt eo gezegd dat voor de nage laten weduwen eu weezen zal worden gezorgd Dau heet bet verder Vermits wy ernstig ter harte demen alles wat dew tredrige gabeurtenis betreft bebbeu wij iu onze voortdurende zorg voor de rechtvaardigheid noodig geacht parsooolyk bet vooeloopig onderzoek iu deze zaak ua te gaan eo tli ns nadat wy ons zo ftvnldig op de hoogte hebben gesteld vau de omstandigheden uit dat onderzoek gebleken hebben wy het nuttig geacht zonder de zaak aau het gerecht te underv erpeo baar te beslissen krachtens ons eigen Nadat wij ons vorder overtuigd bebbeu dat de oorzaak vao de ramp gedocht moet worden bienn dat do Moskouache autoriteiten belast met de ïorg voor de orde eu veilij heid in de hoofdstad niet te rechter lyd de noodige maatregelen hebben getroffen voor h t beatureo van de volksmassa s die zicb naar CbodyDskoje pülu richtten nadat wy met bet oog daarop den Mo koUï Clifn hnofdcommisaaris van politie geheel uit den staatsdienst ontslagen hebbeu zouder dat hij zyn ontslag verzocht heelt bevelen wy anu de ministers van bat keizerlyk bof en van binnenlaudsche zaken ieder in zyn ressort aan de overige ambtenaren of beambteu die zicb schuldig hebben gemaakt aan püchtverzuim andere door ons aangewezen straffen op te leggen beantwoordende aan de bedreven tekortkomingen k Dfl tweede ukaze luidt Nadat wy persoonliik bet voorloopig onderzoek naar de ramp bebbeo onderzocht moesten wy tot onze diepste leedwezen ervaren dat de wenscb van ondergeschikte beambten om zich een onevenredig gewicht te geven ouder die personen een nayvur heelt gewekt die tengevolge heeft gehad de afwezigheid van onderlinge samenwerking Daar wy aan zulk een streveu daC de sehadelykate gevolgen voor Rusland kan hebben paal en perk wen chen te stellen bevelen wij allen ministers allen hoofden van hoogere reaeorta allen gouverneursgtineraal allen gouverneurs en allen superïeren iu allen takken an bestuur naar eenheid bij bun werkzaamheid eu hun vooraehriften te streven en nauwlettend acht te slaan dat de bun ondergescbikte personen zonder in naijver met elkander te leven tot welzyn van dftn dienst elkander steeds stouu vorleeneu Met deze beide ukazen wordt het bericht voor eenigen tyd uit St Pelersbu g gemeld dat geen rechtelyk onzerzoek zou plaats hebben naar de ramp bevestigd Daarmede vervalt dan ook vrywel de boop dat in allen deele gerechtigheid zal geschieden want niemand toch twyffllt of alteen een behandfling der zaak in het volle licht der upeubaarheid had de ware schuldigeu aan de catastrophe knnuen doen kedVien BL0EDZUIVERIN6S en Laxeermiddel dat Tooral in het voor en nigaar verkozen RECLAME wordt en bg Toorkenr ge iompu in plaats van EngeUch Zont Droppel Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker SICBARD BB4NDT moet een wit bruin zün van den vcrm zoo als bovenstaande afbeelding op een rood veld Oe dageiyksche kosten by gebrdik zyn slechts 3 centen Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken HoofddepÓtF E vis SANTEN KÜLPF Rotterdam QEKLEÜKDE met 20 korting A van os A Kleiweg E 73 730 GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkr slotkr l l 91 lOÜ i 100 leo I 100 8S 85 V 63 97 981 98 104V 60 68 U 20 110 95 40V 100 96 48 530 526 lOO 581 101 200 137 45 100 100 1371 99 74 27 107 V 85 Vl 26 63 19V 16 1081 206 ssov 223 108 60 62 1661 97 97 69V 59 77 101 lOlVl 9 V 99 1441 183 10 11 100 48V 101 10 10 12 12 101 70 7 1091 29 z 44l i 12 1921 201 108 1071 1031 10 8 V 103 117 122 166 36 1 2 3 AUGUSTUS NSDSBLiilD Cerl NecV W S Jl dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOiR 01 1 Goudl 1881 88 4 ITIUB iDsohrijiing 1862 81 5 OosTSN OH in papi 1868 i dito in zilïer 1868 6 PoBTüOii Oblig met coupon 3 dito ticket 8 ïuiLulu UU Binnenl 1894 4 dito öeoon 1880 4 ditobijBoths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 1 Zuid ltal Spwmij A H obl 3 PoLBN WarBohau Woenen ftand 4 aosL Gr Bun 9pw Mij obl 4 Baiilaoho dito and Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Jh Aïow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 A lB iKA Cont Pao 8p Mij obl 6 Ohio h North W pr C i aand dito dito Win 8t Petor obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louis k Na hvilleCert v aand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 Mi K n a v 4 pot prof and N York Ontario i Wost and dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hvp in goud 5 St Paul Minn ii Mauit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Can Soutb Cort v aand Vin 0 Rallw N lo h d o O Amaterd OmiiibuB Mij aand Rotterd TramwegMaat aand t BD Stad AmBterdam aand 3 Stad Rottordam aand S BiLQlB Stad Antw8rponl887 2Vi Siad BriuBol 1886 2 KOKO Thai Regullr Geiollach 4 OojTBNR StaatBloening 1860 8 K K OoBt B Cr 1880 3 3PANJB Stad Madrid 8 1868 Nbd Vct Bot Hyp Spobl oert 352 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Dinadag 4 AugMlu 18 96 l No 4223 SOtlO No 10919 2000 No 2188 11266 16084 on 18406 ieder ƒ 1000 No 19346 ƒ 400 No 13690 13673 en 17066 ioder 200 No 1125 7881 9074 en 20479 ioder 100 Prijzen van 30 4 2450 4770 7869 10519 18366 16310 18407 26 2643 4837 7899 10549 13337 16391 18417 88 2651 4834 7968 10650 13368 16426 18428 68 2674 4013 7981 10683 13371 1642 18454 169 2608 49r2 8074 10708 13394 16466 18484 185 2651 5065 8086 10714 13478 164 8 18494 203 2672 5135 8118 10886 13493 16496 11592 340 2700 6219 8122 10917 13496 16607 18647 846 1715 6240 8132 10967 13660 16511 18677 487 27S1 5832 8175 U017 1S672 16515 18692 2748 2778 2827 2895 2935 2943 2970 2998 3983 3096 3117 3118 3188 3198 3201 3119 3323 3379 34i9 3469 3508 3616 3538 3535 3593 3761 3798 3802 3824 3827 3849 3887 3911 8926 8979 4032 4078 4131 4184 4234 4297 4S94 4423 4481 4546 4i28 4639 4670 4681 4710 4731 460 575 570 599 628 681 711 717 741 745 782 791 792 817 890 967 1019 1090 1114 1147 1159 1234 1242 1265 1300 1817 1340 1437 1440 1493 1676 1666 1767 1792 1877 1917 1937 1943 1969 1960 2067 2133 2144 2183 2196 28n 2327 2837 9376 2393 2411 11123 11187 11278 llSïl U878 11394 11440 11488 11686 11543 11574 11709 11770 11816 11869 11949 12029 12191 lüil U366 12276 12289 12306 12308 12867 12369 12374 12462 12497 13643 12622 12686 12693 13706 12735 12799 12801 13886 13012 13017 13056 18067 18180 13187 18211 18212 11807 13811 13316 13339 13355 5406 8177 5427 8237 6478 8259 5515 8362 5518 8424 5631 84S6 6669 8446 5592 8476 5611 8484 6641 8497 673T 8 66 5831 8i85 6917 8596 5929 S720 B972 8768 5991 8821 6993 8828 6086 8834 6177 8886 8911 8977 8935 9025 6277 9065 6295 9113 6340 9169 6366 9162 6715 9331 6773 9363 6789 9374 6866 946 6S79 9573 6948 9597 6962 9616 7002 9689 7028 9714 7060 9764 7070 9786 7091 9798 7116 9826 7162 9833 7 88 9836 7279 9902 7309 9947 7349 101107459 102817602 10247 7609 102497676 10251 7803 102717817 10462 18708 13714 13761 18771 18886 13837 18863 138 3 13884 13897 18918 13917 13962 140 4 14228 14344 142 6 14386 14297 14401 14454 14 92 14663 14889 14892 14 94 15018 15141 15316 15321 16248 16369 16276 16813 15513 15606 16615 16638 15703 15776 168B6 15870 16886 16904 15964 16041 16151 16314 16235 16357 16363 16526 18793 16690 18890 16699 18848 H616 18869 16624 18907 16654 18980 166 9 18963 16612 19001 16623 19009 16746 19061 16818 19079 16874 19199 16380 19370 16898 19806 17016 19336 17031 19415 17086 19427 17183 10448 17225 19630 17933 19680 17259 1979 17383 19891 17386 1 972 17290 1998 17320 20083 17332 20087 17858 20094 1736 3013S 17373 30118 1744 30181 17457 30314 17464 20360 17608 30417 17543 30428 17654 30447 1771 30520 17781 20643 17761 20635 1T774 30666 17831 20676 17854 3078 17911 30806 17939 90337 17963 3085 18076 30883 18183 30948 18190 30961 18195 30963 18226 2099 18378 156 1 Burgerldl e Stand GEBOREV 1 Aag Simon Petros ouders C G Dekker on J M Gobbe Cornelis oaders J J Droer en E ds Jong 2 Johanna Jscoba ouders A H Vergoed en J D Mulder Jolios Predorik ouders P G Scbarlemao en C Schoonderwoerd Wilhelmina ooders H Spee en H Seton P de Jong en J van der ouders A Jonker n C M Johanna oudora 9pi ld Maria Mynlieff OVERLEDEN 1 Ang J Nobel 15 m P do Joog 48 j 2 C Swan nburg 2 m 3 W fen Leeuwen 79 j ADVERTENTlEN STADSJIZIEKSGHOOL De COMMISSIE van TOEZICHT over do STADS MUZIEKSCHOOL te ffourfu brengt ter algemeene kennis dat zy op a s MAANDAG 10 AUGUSTUS des namiddags van 1 tot 3 nre in het gebouw Ahti Lboi eene zal honden voor de kinderen welke aan het onderwgs op de M lauo op eeiil Bkiateu mtrfjklttttrument m In den Solonang wenschen deel te nemen Vereischten voor de toelating zijn o De leeftyd van 8 jaren waarvoor een hewy i van geboorte op de Secretarie gratisverkrjgbaar is b Vatbaarheid voor het onderwya m zjj wcnachen te ontvangen waarvan ten genoege van den onderwyzer moet blpen Bet aanschaffen van instrumenten is voor rekening van den leerling Het schoolgeld bedraagt voor het onderwgs op de Piano f 2S per jaar Voor het onderwjjs op eenig Blaas of Strijkinatrument ƒ lii per jaar Voor het onderwijs in den Solozang 1 per jaar De Lessen vangen aau 1 SEPEMBEK voor welke maand i van het gewone jaartyksch schoolgeld zal worden geheven Namens do Commissie van Toezicht overde StadsMuziekschool P J H BROUWER SecreUris Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIiXRAlA eo Zn