Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1896

Donderdag 6 Afagustiis J896 t o 7036 35ste J aariran r tn f mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Fekstdag en De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTËNTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iVroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I J jMlulli m m Hollandsch Tooneelgezelscliap Directie Jt caw ijl BH van Amiterdam Woensdag 5 Augustus 8 uur AFSCIIEIDSVüORSTKlLING van Mevr JULIA VAN Lllill CÜIJFEBS Miss Multon Tooneelapel io 3 bedryven naar het Fransch VOOBAFQBGAAN DOOR VorstenpUcht Dramatische schets in één bedryf Pr Bea ƒ 1 25 f 1 0 75 ƒ 0 40 MO Abonnementskaarten tO HOZZEH in KBlotu ZijJe Moiré PARASOLS coasBCi Sp cialil il ï p Witte ROBJ i SJ D kitoea ZijJo i firoots ou Ho ndon 1 1 CÓ a ss BOORDEN 4 manohetten KANÏENKIUUEN Zü le Stoffen tlltganilturen enz Wisbrun LilEmann MARKT 130 Het Wissel en Ëllectcnkaotoor BARENDS Co 187 WARMOESSTRAAT bö den DAM telaplioon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BËLEENINGEN Uitvoering vau Speculatie orders tot de meest voordeeligate eonditiin W F Uitgave van het Maandblad FORTDNA ƒ 1 per jaar franco per post proefnommera kosteloos VRIJE PAAEDENMARKT Zaterdag 17 Uctüber voor bovengenoemde TREKKING zyn verkrggbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H loten voor f 10 B i plaatsing der loten Ie en 2e Prga OOMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z KLFUFAVARI G Hollandsche uitgave met 27 aib Prjis 2 galden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood ïe verkrjjgen bg het Ver lagsMagaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedmg ook in postzegels en iu eiken boekhandel Id Holland t k Het bMte ontchadolykttc en ge makkelykite poetamlddel vo Heeren eo vooral dames en Kladerschoenwerk 18 de Appretunr van C M Milller k Ca Berlin Beuth Str f4 M n lettoigoed Müi op naam en fabrieksmerk Virkryibatr by Htwen Wlnkellsn In igtiggnwerk gilintiriM leryia ani ni Btawtal Dtjiat by W BvimMM Arnhea FRANSCSÈ STOOMYEEVEEIJ Glieiiilsche WasscheriJ II OPrEXIIEIMFJV li Krainhade Roiterdatn Gobreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor iOÜDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het stoom n van plucheman tets veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ens worden naar dia nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prezen 25 u gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week UepJa PDIKE ODDE m SCHIEDAMMER GEWEVEE Merkl NIOHTCAF Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Als bowijs van eclitlioid is üacliet on kurk steeds voorzien van don naam der Firma P HOPPE Assurantie MaatBchappij tegen Brcttldschade E NEDERLANDEN v n 845 Zutplieu Anistrrditni Sapliiapioiu Uotterdiini Zuidblnak 50 s Craveullllge NoliBUtraiil 20 Breda PrioBankade Alkmaar Langeatraat Groudkapltaal 2 000 000 Reserves 1 200 000 Detaalde Brandschaden li BOO ooo Isn KutaghiplU vamktri tktu uk iiiia INBRAAK ElTecten tn Brandkast zoowel als Inboedels WInkeltoederen enz Koninklijke Macliliiale fabriek DE HOHMOEU VAN II I van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 90 en X9 nub de Regcntesselaau Hoieveranciors VAN Z M den Koning van België INDIENGÏJ HOEST g ebruikt de Ailerwege bekroonde Wereldberoemde Superior DEUIVEH Borsl Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ l verkrggbaar hfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TiN MILD Veerstal B 126 te flouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boê cop B V WIJK Oudetea r Druk i a A MltliNKSlAN Zoon I AMERSFOORT AMER3FOORTSCHE MACHINALE I Sloom Brood en Beschuitrabriek 1 I atoom Automatische Walsen JUeelfabHek 1 I RiagbrOOd is wiltübroud iii apt ciale door riiigen omKevou dicbtti vormoö gebakluti I I waar door de siiedi u üroole runde liuacliuiteii uhjkeii wordt vau du fijosle aoorlen tarwo I I jjeraaakl is ovorbeiTlijk van maak on verkrijgbaar als melkbrOOfl ullcói mot 1 I zuiver on f oroomdo besto molk v rmüm d in Stuks van 8 A Ct en als Water 1 I brood in stuks van 1 Ct I Roggebrood met Krenten wordt van ds puilate loortun rogge prima krentenji I en prima rozyiien gefabrioeerd IB bier door buitengewoon beerlijk en fijn van smaak on I I zeer gezond blijft weken lang versch en is Verkrijgbaar in gegarandeerd ge I I wicht van 1 E Q 12 cent 1 I Weeaerbroodjes van 2Vs Ct worden van de fijnste Ilongaarsche tarwebloem I I beste tafelnatuurboter eieren oovormeugde volle beate molk en andore prima grond I I sloffen vervaardigd on lu expres er voor ingu riobte ovens gebakken zijn hier door by I I zouder heorigk on lijn van smaak en Verkrijgbaar als Halvemaantjes Tum II pen Frofeetjes ea Qalletjes en als Fune Oultsche Kadetjes van II e voor 10 Ct I Frlma ongebUild Tarwemeel wordt van speoiaal er voor goaohikta beste I oorion tarwe gemalen en is verkrijgbaar in Vi K G pakjes van 6i ct I Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande I ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd I Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onza dépöt I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa I gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ I Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevrjiagd en wordt I een depothouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woningbuur I matig vast loon plus flinke provisie on franco vrachten dor voüc on ledige kisten £ et voora op de handtoeicBiiinff met rood letters OIReCTEUKDCR VICTOKIABRON OBeRlAHMSWII Overal C££ nt verkrijgbaar t j niiom ta aO Maat8cfMppij tot Exploüatte der Victoria Brmi gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S Kalhreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste kofiSebijvoegsel Q ebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Donimatige door de nieuwste uitvindiii on op marhiiiaal bied rerbeterde bricatie en uitsluitend gobruik van fijne en fijiibtü gnindstoffen garandeei oi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eeu anbove enswaardig fabrikaat nauwneuf ig beantwoorde do aac den inhoud der resp iCtikr titin De firma boïiaalde 27 Brorets als IIofleTerancier 44 Eero üiplomas gouden enz Medailles pn bflwij fan uitmuntend fijn fi brik i tt iCeeda ISH schreff de Accademie national de Paris Kous Tous dévemons une IHvdalllA d or première clawHé en oonsldöraüon aeTotre excellente febrioatioa da Ohooolat bonboDS variee etc etc 8tOltworck B Êibrikaat is verkrijg baar bij IX H Cuniiseura Banketbakkers enz enz ïeneraal vertegen woord if er vjor Nederlaiid Julias Mattetïtilodt Amsterdam Kaiversiraat 103 Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting A BRIi KMA Zl BINNENLAND GOUDA 5 Aogaataa 189Ö Men 8cbrö t oit Baaatrecbt dd 4 Ang Hedenmorgen viel de logé van deo beer A van Ë in den ÏJael Gelukkig werd dit op gemerkt door den beer Kn albier die d drenkeling spoedig oanprong en baar redde Men meldt ons oit ZeTenbaiz D Zondagmorgen omstreeks negen uur i e brand nitgebrokee by d n landbouwer H Paul de braud is ontstaan by d n hooiberg VVoaiu eu hooiburgeD zyn geheel afgebrand met de voorraad booi fan den iuboedel ia weinig gered kunnen worden door dat de vlam de wo ning die met riet gedekt was io een ooj wouk aan e n vuurzee deed gelykeo de oorzaak van den brand is onbekeni woning voorraad booi en inboedel zya verzekerd doch zeer laag Ook wordt er gezegd dat er een boekje met ongeveer f 300 is ontvreemd Mocbt ik u viSór eenigeu tgd melden dat ean bewouer in de gemeente Zevenhuizen een levende kip gekookt had om zyn ziek kind tv genezen t welk hg meende dat betooverd was na is dese too verges b leden is een tweede stadium iugetreden Ben ander bezweerder uii Rotterdam ia te bolp geroepen eu deze verschgnt tweemaal per week en beveelt het plaatsen van een staeüen kop van een paard op hei dak by den schoorsteen gemetseld on waarlgk het geschiedt vant dit zal holpen Elke nacht op zeker uur waarschyulyk het tooverunr keert het kind zich eensklaps de andere kinderen volgen het voorbeeld bet wordi door de wakera gezien maar boe Ziedaa de viaag De vadnr lost een schot io delncbl met zilveren kogeltjes en het wordt beantwoordt door de echo misschien ZoQ men gelooven in één der beschaafdati provinciën van ons laod te zjjn als men dezenonzin voor waarheid hoort uitkramen En uKgy bezoeker van de bonrtschnp de Kotte een bygeloovig meoscb spreekt paa dan openklop niemand np den schouder al is het uitkortswyl want gy wordt aangezien voor toorenaar S Ct Door de afd Alfen van den Nederlandscben Sigaren makersbond ia Zaterdagavond een circalaire verRpreid waarin door de werkstakers der firma A van Vliet hun beswaren worden uiteengezet en de reden wordt nangej eveo FElliLLETOS GKINKVIÉVK De heele middagzon scheen over den geheelen omtrek en hare bmndomie stralen bekommerden ich weinig over do rechterbaud vau den deurwaarder Belavoine Het wus twee uur toen k door v rmoeidheid en honger gedreven oeno boerderij biiinoulrad waar ik voor mijn geld om datiteue vroeg wat men bij ons niet lieht aan don bedelaar weigert een stukje brood met eeu glas water maar do boerin sloeg toen zij my zag een kruis uu riep hare hondoQ te hulp Zij had niij nsn mya sigualement berkend Eene blinde vrouw bracht mg eindelijk weer op den rechten weg ffOg moet maur reoht toe recbl aan voortloopen en als gtj aan het begïa van het dorp gekom n zijt dan sal het kleinste kind u La l aisanderia vel wyzan Na verloop vau nog een uur son moede was ik kwBiD ik niet ver van de aangeduide plaats aan en het toeval wilde dat het eerste meisje hetwelk ik ontnioBtte mgne danseres op het fwst ie NoisyrOrjuBiüeux was Z j was niet zoo keurig gekloed maar daarom tooh uiet minder mooi Zij bezat in de faoogate mate dien blik ron spotternij en vorach tiDg waarin nog e nlge goedhartigheid doorstraalde Het ongeluk wilde dat ik den weg naar La Faiaudtre juist aan haar vrotg Z antwoordde op waarom de werkstu ag u begoiioen Aan d burgcra werd iu deze öulp verzocht Maandagmorgen zyo onder geleide van ge meeate en rykspolitio vyf niet btakende jon gens naar de fabriek gebracht eu zoolang d toeaiand zoo blgft aU by na ia zal de potiti eich steeds moeten belasten met bet halen eu brengt n der jougetis naar de fabriek De grootste grief der takers ia dat zy zynoutslageu omdat zy lid zijn van genoemdenSigarenmakersbood sLeidscbe Dgbl De in truetie tegen Jan Beudeker verdacht van de bnkeudfl mishandeling met doodeli ken afiuOp gepleegd op den veldartiUerist Fortuin ia gtislot n en do verdachte naar de openbare terecbtzit iog verwezen Naar gemeld wordt ia de instructie der ank tegen de officieren die den inspecteuivan politie Vati der Schriek nii ihaodeldeD teneinde Men weet nog mede te deeleo dat waarpchiintyk 3 der 4 officieruo naar den aaditeurmilitair verwezen zullen worden ende Vierde met zgn biot der een student voordeu burgerlyken rechter terecht zal etnan Tel Aan het Verslag der Qemeente Gouda over 1895 ontleenen wy het volgende Verder beeft de Gemceote twee Avondscholen e Avondschool voor Jongens gevestigd in hetj geboow der Ie Ko telooze School in du Patjsrsteeg aan het hoofd waarvan ia geplaatst de heer J van Kempen en waarop herhalings ondtirwys wordt gegeven iu de vakken vf rraeld onder de letters a g van Art 2 der Wet op het Lager Onderwys eo de AvoudBchoot voor Meisjes gevestigd in het gebonw der Ie Burgernchoo voor Meisjes onder eiding van den heer B P van Cilterl waarop herhaliiig ouderwya wordt gegeven in de vakken a d en k van Art 2 der genoemde Wet Met hel onderwys in bet handteekenen op zes openbare scholen is de heer J J Bertelman en op de 2e Koatelooze School de heet M den Oudften onderwijzer am die scboo bela 41 Bet ooderwij in de gymnastiek ia aan dt Ie Uurgerfichool voor Jongens de Tu schen school en de 2e Kostelooze School aan den beer H J Steenbergen opgedragen eu dut aan de Bargerschool vnor Jongens de beide Bnrgnischolen voor Meiajea en de Ie Kostelooze Scboo aan den hei r H Ouderkerk Het onderwys in de handwerken voor mei jcs werd gegeven mijne vraag rael eeu bitteren glimlach en zeide torw l z spoedig eeu bwsluit nam MtËCD van onze knechts heeft mij verteld dat bij u een grooton omweg heeft laten maken Ik zal eorlykor zyn en u rogelrecht naar mijn vader brengen voor wian gij een van de noodlottige dwangbevelen bij u hebt die het geheele land tn ellende dortpolen xi zonder menr te zeggen begon zij mij vooruit te loopen Al was de bliksem vlak voor rayn voeten in deo grofid geslagen dan zou ik niet heviger ontsteld kurlntn geweest zijn nogtaLS volgde ik het mooie mei je eu al spoedig daarop traden wij het ruime vertrek binoen waarin haar vader zich met een stuk of vier boeren zijne naburen bevond JVader zeide zij liier is de klerk van Mr Belkvoine die zonder twijfel met oen boodschap aan u belast is Terwijl de man rlis zoo plotseling in de redo gevaljen was zich ternauwomood verwaardigde een blik vau diepe vfraohting op my to slaan vatte hij den draad van zijn gesprek weder op fZoo waar als er een God leeft beo ik aan niemapd iets schuldig Men vervolgt mij reeds sedert byita anderhalf jaar met eene voorbeeldelooze verhill efing voor een sobuUL die mijn vader en moeder betaald hebben Voordat mijn vader stierf zeide bij nog tegen mij yio bent aan niemand iets schuldig I Met d e verzekering op de lippen is hij gestorven Gedurende vijftion jaren heb ik ia bot vertrofiwen op die verzekering geleefd zonder dat iemand my in mijo rusligon arbeid durfde storen En nu word ik als 0IQ versefaeurend dier voortgejaagd en op de Kerate Kostelooze School loor twee opderwyzeressen der schoot en twee uitsluitend daarvoor aangt stelde ouderwy eresaen op de Tweede KostsJoozn School door drie 0 oderwy ere8 eü der ichool en twee onder yzeres en uitsluitend voor de handwerken op de Tut scbeuBchool door drie onderwyze res en der school en twee uitsluitend daarvooi aangewezen ooderwyzeressen op de Eerste Burgerschool voor Meisjes door vier onderwijzeressen der school en op de Tweede Bnrgerscljfol voor Mei jet door de ooderwyzeressen der school Bet onderwyz nd personeel onderging de volgende veranderingen Op de Ie Kostelooze School verkreeg de heer A Lootsma op xyn verzoek eervol ontslag in welke vacature aan het eiada van bet jaar nog niet voorzien was Op de 2e Kostelooze School trad iu de plaats van den heer A Stoorvogel die in 1894 op verdoek eervol ontslagen werd op de heer J M Schooneoberg terwyl raej G Kok din mede op verzoek eervol ontslag ontving vervangen werd door mej M C van der Kleyn Aan mej B P Kluit werd wegens ernstige ongesteldheid varlof verleend baar werd tevens toegestaan bare lessen iu de handwerken ook dit jaar te doen waarnemen door mej E Sprayt te Waddioxveeo Als tydelyke ouderffyzerea fungeerde in har plaats mej G G gchinkel Op de Tus cbenachool werd in de plaats van mej J A Kramert aan wie op haar verzoek eervol ontalag werd verleend benoemd mej M B Bnrger8di k Op de Ie Borgerccboo v or Jongens werd de her H van Huunik aangesteld ter varlani iuK van den beer P van Trotsenburg in het vorige jaar op verzoek eervol ontslagen Op de Ie Burgerschool voor Meisjes verkreeg mej J Schouten op baar verzoek eervol ontslag zij werd vervangen door mej M Kruisheer Op de 2e Burgerschool voor Jongens werd Aangezien inkrimp ng van het onderwijzeud personeel vóór bet begin van het nieuwe Kchooljaar niet wenschelijk bleek de heer 0 Weverling uit Ritterdam m Februari tot tydelyk 0Dderwy7 er aangesteld Deze hieef uan d school verbonden tot 1 8e tenibfr Op de 2e Burgerschonl voor Meisjes waarop de nieuwe regeling in 1892 aitneatHld volledig werd ingevoerd ontving de tydelyke onderwyzerei mej C M W Bos met het einde van het Bchoüljaar haar eervol onts ag Voorts verkreeg mej ile wed J Ë van der Klpfln Verboef op haar verzoek eervol ontslag uit de betrekking vdu onderwysereain de harid in onuitwarbare netten gewikkeld zoodat ik niet meer weet waarheen ik mij moet wenden om aan die afzetterij te ontkomen Ik ben ten einde raad Ik moet dmo boerderij verlaten waar ik als eeu koning was waarop mijni ouders gestorven zyn Da deurwaarder zal alles iu beslag nemen als ik hem mijne dierbare Genoviüve niet tot vrouw geef Zoo sprak de eigenaar van La Faisaoderie Hg was in de kraciit zijner jaren Men kon aan hem zien dat hij ist te hevelen omdat hij had leerbQ irchoorzamen Dat is bot voonooht van soldaten zij nemen al spoedig hot voo komen de sj raak en den blik der kapiteins over wier moed zg zich igen maken Ik was over deze woorden diep getroffen maar myne valsche schaamte hohitld de overhand en ik hield ten einde toe vol Mijnheer i zeide ik het past ons niet kwaad van de rechterlijke maclit te spreken eu als gij het mij vergunt zal tic mijn last ten uitvoer brengen l Boe het maar mgnbeeri hernam de boer f maar ik dacht dat er niets meer te doen was Hier bob ik het bilj t mijnheer waarop vermeld staat dat de landerijen de schuren tm de hulxen van Victor Malivean g naamd des ïreteaux op gerechtelijk bevel verkocht zullen worden wÜot is waar mgnbeeri heruom do boor Mgn geslachtBOfl am is des Yveteaux Den niUim Maliveau hebben wij ontleend aan dat bosohje dat zich op de helling van den heuvel bevindt w ar wy rust in den zomer en vuur in den winter vonden MaUveau des ïveteaux Mynheer I heroara ik terwijl ik hem het biljet opgevouivea aanbood hst zal voldoende liJn dat werken aan de Ie Burnersoboo voor meisjea waarna aan mt j G van Grooa werd opgedragen om aan dio chool tevens onderwijl io de haodwerken te geven Da ooderwyzers M den Oadi iea en A van Kersen verwierven de hnofdacte de onderwyuK reason C M W Boa en J C Hoogendyk de acte voor de Engelscbe taal De dames W G M Coofurius en G Q Schinkel en do heeren Cb Emeis P vaa Leeuwen en L Swanenburg behaalden de acte van onderwyzeres of onderwyzer AIb kweekelitigen werdea iu den loop van heb jaar op de verschillende achoUn toegelaten M Boogaerdt A Breebaart A Burgersdyk M J Hubor L M H Jonker M W Julius W M Peppelman van Kampen A B van der Klein H M S J A van Nes P de Raadt H Spruijt J H Teeling T Vlas D C Vorster en G P do Vrie De kweeketingeo A Burgeradyk M J Hnber J F Kriek H Oosteoryk J W C Vermeulen eo D C Vorster dedan met ganstig gevolg exameu voor de acte van vry 6d ordeoefeniugen der gjmnastiak Het verwyderon van vreemde voorverpet uit het oog Indien men onder het onderste ooglid een lyozaadje doet en dan het oog dadelyk sluit wordt dit zaadje weldra met een alymerig vocht bedekt waardoor bet in alle richtingen tr iJdeD kan Na eenige oogeoblikkaa verwydert men het oit den binnenboek Vfto het oog waarheen het zieb bewogen heeft bal vretmde voorwerp tooaU een klein deeltje stroo of koolstofje medevoerende Zoodra men het lynzaadje onder het ooglid gebracht heeft bnudt alle pyu op Een tweede middel bestaat in bet gesloten houden gedurende minstens een minuut van het oog waarin i ti gekomen ia De afgescheiden traan vloeistof maakt dat het voorwerp gemakkelyk verwyderd kan vordnn tM t d V Uit het wrak der Li tine heeft men Vry dag naar men uit T r chelling m ldt een xeer zwaar kanon opg haald terwyl zïcb up een stuk van dat wrak nog eeu vyftal dtrufl ke bevinden TliHns zal men heproevt n door tma kring van 7 Hkkeu met klei het toelo pen viiq ht t zand te beletten De heer il W Ter Meulen te Bodetiraven frbrylt echtar in eeu hroühure dat de Lutine w arsehyuljjk niet meer op ééa plaats ligt ctaar het belangiykite gedeelti de ac ter tteven geheel uiteen i gerukt Iiidi44n ten jaro 1859 het voorstel ar 4 aangenomen van den ingeni nr Taore om nl gij hal in handen neemt Dat nooit antwoordde Malivesu Ker moge mijne ha ld verdorren dan dat ik dit ellundiga papier zou aanraken Maar Mynheer I het is eeu aanplakbiljet gij moet het zelf aanplakken opdat uw patroon en de wet alle genoegdoening mogen hebben Ik nam na de aankondiging die op geelachtig papier gedrukt was in de eene hand eu den styfial kwast in de andere Men zou zeker den spot met mij gedreven hebben als de zaak minder ernstige belangen betroffen had Mijnheer de klerk hernam de boer ik heb het recht om te eischen omdat ik er voor betaaL dat het biljet iu het midden van den muur aangeplakt wordt hoog genoeg opdat menseheo van mijne lengte en wij zijn hier Hen forsobe mannen het gemakkelyk kunnen lexen Neem dus een taboaret en als gy bang zyt om te vallen die zal ik de eer hebben doz voor u vast te houden Ik nam de tabouret in handen ik zette haar tegen den muur aan en uu bestreek ik den muur met de uiterste moeite terwijl ik tweemaal in mijn styfselpot moest doopen on zoo was bet biljet dan atodelyk zoo goed en zoo kwaad als het ging aangeplakt Men had die mannen en dat meisje eens moeten zien tenvijl zy hunne sombere blikken op dien muur gevestigd hielden Meu zou gezegd hebben dat zij tegenwoordig waren bij de begrafenis van dit buis dat zich nog kort geleden zoo fier boven al de andere verhief flet mooie meisjs stortte tranen Ik had ternauwernood de kracht om de tabouret weder op hare plaats hij de taf 1 neer zetten en het soheeldri niet vmI of ik viel flaa