Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1896

door duizenden Profesaoren en geneesheereu beproefd toegediend en aanbevolen Hedert 14 jaren by het publiek bekend eu gezocht ala bet bcHte goedkoopste en onschadelijkste Directe Spoorwcgverblndlngetl met GOUDA Zomerdienst 1896 Aangevangeo 1 Mei Tijd vao Greenwicb GOUDA ROTTERDAM 7 68 7 6B 8 6 8 18 8 88 6 81 18 8S U S2 0 w 1S 89 V 1M6 w a 11 66 1 14 4 8 4 16 itOTTBRDA M G O U D A 10 1 U IO 18 87 U4 10 89 u V 1 84 10 86 y K 8 01 10 48 K 8 08 10 49 18 08 18 47 8 14 10 7 47 GOUDA DEN HAAO DEN HAAS OOGDA s Hage 6 61 7 80 7 48 8 60 9 19 B 46 10 1111 8618 88 1 86 8 44 S 40 4 04 4 88 6 17 6 187 Voorb 6 67 f 10 17 1 41 4 89 6 18 2 Zegw6 11 ff V 10 88 1 66 4 68 6 80 Oouda 7 8Ü 8 86 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 9 47 4 45 6 Ï8 5 64 7 14 7 49 8 86 8 64 9 S4 1 Zev M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 10 06 8 ïegw 7 68 8 66 11 11 h 18 49 6 08 m h 8 18 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 86 1 08 8 80 8 86 10 87 sHage 8 18 9 18 10 7 10 48 11 80 11 46 18 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 6 8 88 7 44 8 818 68 9 8810 8811 46 1 66 8 06 Zer ll 6 88 w $ n 10 48 w 88 www 6 04 89 Onada 6 887 80 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 Stopt te Bluawjjk Kruiswag ea Nootdorp Leidsohendam en Hekendorp U T E O H T G O ü D A Utreeht 6 SS 7 60 9 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 60 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 66 4 16 6 68 Üudewator 7 07 8 19 10 81 4 84 Goada 7 88 8 88 9 84 10 10 10 44 11 10 18 11 1 88 8 41 4 87 6 17 7 09 8 88 O I D A v T RICHT 7 B6 8 09 9 88 10 10 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 6S 11 14 8 87 n H 7 10 8 18 t U S8 8 46 8 84 6 17 7 18 tM 8 41 9 54 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 8 07 6 86 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 fi O U U A A M8TEBDAH 8 81 8 68 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 M7 10 60 1 IJ Ml 6 80 8 18 1146 AHSTEBOA H O O ü D A 7 16 9 10 48 8 84 8 68 4 48 6 18 7 41 8 48 8 18 10 10 tl ll 8 41 8 16 1 4 746 8 48 11 10 mat MB Btoompomp tfl werken dao boo meent de beer Ter M men nu denschkt wftarsehyolyk roeda geborgen hebben Dai RosQDdoal 200 cb üH men nan de N R Ct c bet kikrorBcheDlaed by uituetat u lheid is bigkt bieroit d t een aldaar woonacbtig Balgisob kikvorsehenvauger in de afgeloopen maaod niet minder dm 34 aiaodeckik orichen billetjea naar bekende BruMelsche en Parüscbe höteli beeft afgesonden Voor dose zending 50 billei ftEi tot een iro9 geregen en 12 trossen in iedere mand hebben tien duizend twee honderd kikroracben bet lereo moeien laten De rechtbank ie Miastriobi heeft ootaug een Tonnis geweren dat een aardig lesje is roor burgemeesters die niet precies op de hoogte zijo an verphcbiiagen welke de w t ban i plegt Een brikkenbakker te Heerlen bad den burgemeester Eijner gemeente bet rooruemen te kennen gegeren met zgn gebeele gezin naar Dnitacbiand ie gaan om daar ta gaan werken en een bewys ran de poliüe gevraagd dat hem alt inwonvr van Heerlen zou legitimeeren Dit bewgs bsd de burgemeester hem gvge en Kort daarna werd de brikkenbakker gedegvaard door lyn huiseigenaar tot ontbinding der banrovereenkomii en ootruiming van zyn woning Die dagvaarding werd daar bet gebeele buif leeg toad beteekend aan den burgemeester vao Heerlen Deze legde baar ad acta Oa rop volgde veroordc eling van den gedaagde beteekening van liet vonnis weer hg den burgemeester en eindelyk werd bet bais door den deorwnarder opengebroken ea at het huisraad op straat gezet Toen de brikkenbakker terugkwam ond hy zgn huis leeg Hg beklaagde zich bg den btirgemeester dat bg niets van de di vaarding eu de beteekening van het vonnis geboord had en eindigde met den burgemeester te dagvaarden tot vergoeding van da door zgo nalatigheid geleden schade £ n de Maastricbtsche rechtbank heeft den burgemeeiter die uii t de minste moeite bad gedaan de dagvaarding aan baar adres te doen komen veroordeeld Door den direoteor generanl der Staatsspoorwegen is de hoofdcnnd ioteur 2e klasse C F W Scbüttelndreier te Leeuivardeo dia de Bdaatsehappg door zgne waakzaamheid en plichtfbetraebtiog voor een vrg aanzienlgk verlies wist te vrijwaren met ingang vau 1 Augustus bevorderd tot hóofdconducteur Ie klasse Te Maastricht is gistereDuacht ingebroken in I een goederenloods van het spoorwegstation Dé dief die door den nachtwaker betrapt ea aanvankelgk aangehouden werd wist te ooikomen Zgne opsporing sal eobter niet moeügk vallen daar zgn naam bekend en hg te Maastriobt woonachtig ii Op bet in deze dagen ie Parga bgeeuge komen congres van scheikundigen werd door de redactie van het Maandblad tegen de vervalschingc in een uitvoerig rapport gewezen op de dringende noodzakelgkheid om den eerlgkan handel te beschermen tegen onjaii t conclosiën vvo deskubdigen Speciaal werd hierbg bet boo bedeoketgke feit vermeld dat in den wiiiie n bet vorige jaar tal van dergelgke labrika n groot geldelgk nadeel geleden hadden ten gevolge eeoer onjoiBte beoordeeling der Eogelsche schAÏkondigeti die onbekend waren met het feiti dat de normale onvervalichte HotUndsche boter op sommige tgden des jaara afwgkiogen in samenatelling vertoont welke deo oppervlakkige o beoordeelaar kunnen doen denken aan opzettelgke vervalsching 3 40 8 47 8 4 9 1 9 1C 7 8 7 8 7 88 7 89 7 46 7 5 louila 6 9 Hooruraoht Niettwerlrerk Oapalle EoHerdam 7 8 88 5 7 6 08 8 16 8 84 6 30 6 10 19 80 88 ftotterdam Oapelle Kieuverkerk Moordrwht Oouda 7 4 Uoada 6 86 Üudew 6 60 WoerdeD 6 69 etreeht 6 18 floada 87 Anatardaa O Bt 8 14 Door dr van Hamel Koos Harmens is naar genoemd maandblatl mepdeelt naar aanleiding hiervan in bovengenoemd rapport in overweging gegeven dat in ieder land commitislën van regeeringswege benoemd zonden worden om in twyfelacbtige gevallen of daar Rur eu product uit het buitenland vcrdacbt wordt van vervaleehiog van advie te dienen Alvoreus een gerechtelgke veroordeeling uitgesproken zoude kunnen worden zoude de commissie in bei land waaruit de waar afkomstig IS geraadpleegd moeten worden ten einde na té gaan of niet soms de gewijzigde samenstelling verklaard zou kunnen worden tloor natuorlgke oorzaken zonder dat er vervalscbiag san ten grondslag ligt In ons land zoude b V de permare ite oommiaaie voor de proefutatiooB in deta uilnnmende diensten kunnen bewgzen Het doel van het bovengenoemde rapport is om dfn handel in onvervalschte waren zooveel mogetgk te belpen bevorderen en te voorkomen dat de wetenscbap wier eeuig doel natuurlgk is de waarheid aan het licht te brengen medewerke lot verdachtmaking van eerlijke fabrikanten en niet knoeiende handelaars Maandagnacht is in Den Haag een agent van politie door een veldartülerisi dien hg io srrett wilde nemen omdat bg en burger mishandelde bevig getrapt en geslagen terwgl bg bovendien mishandeld werd door een aclittsl burgers die voor den militair partg tro r ken Met acbterlatiug van belmeu wapenstok moest de politiebeambte het veld ruimen voor de orermacbt De noodhulp remmer ien Zondag in de Riefclaoden ta Amsterdam door een goederentrfin een been werd afgereden 19 aldaar in het liekenbois aan de gevolgen overleden De Hooge Raad te s Hage bibandelde gisteren lo het beroep van den bloemist te 3 Gravenhage die wegens vcrdaifaterinp van meubilaire goederen hem door een juffraow ter bewaring toevertrouwd en wegens opzet telgke brandstichting in z in woning in een hofje aau de Westerbaenstraat tot 5 jaar gevangenia traf werd veroordeeld 2o het beroep van een teidekker en klompenmaker io NoordBrabant door het Hof te s Hertogenbosch veroordeeld tot 4 jaren gevangeniasiraf wegens het vervaardigen an valsehe Daiioche mnnt het opzcttelgk uitgeven en in voorraaH hebben van valsche mnotspecie Het Openbaar Ministerie concludeerde jn beide zaken tot verwerping an bet b roep Uitspraak 14 dezer Door den kantonrechter ie Haarlem is een voor de liefhebbers van isiohen mei den hengel belangrijk vonnis gewezen Hat viacbwatar van de fjeidscbevaart is varpacht en de pachter het minder aaugenaam vindeude dat de vaart door Amsterdamache en andere liefhebbers van visaehen meiden hengel werd afgeviscbt lokte een bekeuring uit tegen een inwoner oit Heemstede die op 24 Jani bezig was eenige baarsjes ie vericbalkeo Da zaak diende en de liefhebber verdedigde tieh er mede d t de Leidschevaari is een openbaar vaarwater en daarin alzoo een ieder gerechtigd ia tot visscben met dan bengel in de haod Da kantonrechter vonnis wgzaode ontsloeg den man van reohts ver volging op grond dat de Leidschevsart ia een verbindingsweg te water o m tnssebeu Haarlem en Leiden die door schepen en stoombooten wordt bevaren en als publieke vaart openstaat Als zoodanig moet bedoeld water worden beschouwd als een bevaarbare en vlottende stroom waarvan de Staat ingpvol e de be palingen van de artikelen 517 en 579 Borg Wetb als reohtbebbeade wordt beschouwd terwgl volgens artikel 2 der wet van 13 Juni 1 57 lot bet visscben in die watereu met den bengel in de band noch akte nocfa vergunning wordi vereiscbt Alzoo staat de Leidscbe vaart voor viaichen mei den hengel voor een ie ler open I S4 10 0 10 7 11 4 H U 11 80 8 5 Onder leiding van den heer J Hudig voor ftter heeft ia Rotterdam de oommiaaie rergiiderd Toor de op iphting nn e standbne d 10 S 8 11 9S 9 81 IS SI 9M 8 81 8 48 9 04 ft lS 9 1 9 60 10 11 te Rotterdam van Maarten Hirpertz Tromp Besloten werd drie aub commissiëc td voriufu waarvan een belast mei de zorg voor het standbeeld een mei die voor de fluaoeiën on een voor de feestelgke onthulling Met bekwamen spoed zullen de commiiaiëo zich van haie taak kwgten Medegedeeld werd dat de oprichting niet beschouwd kan worden in verband te staan met de feesten ter gelegenheid van de kroning oozer Koningin hoewel het zeer op prijs gesteld zou worden indien de onthulling zou gesohiaden in tegenwoordigheid van H M de Koningin Loiteoant Eloff de kleinzoon van president Kroger is io Londen door een omnibus overreden toen bg eene jonge dame wilde redden die er onder viel Hg slaagde er in de dama nog tgdig weg ie rokken doch viel zelf en bekwam eenige kweiioren Er worden tegenwoordig zoovele reclimepapiartjes in de brievanbass jn gestoken dat de meesten nngelezeu naar de prollemand verhuizen Da Haagsene correspondent van het lUtr Dagbl verhaa t mi dat een handelaar iu de residentie er iets nieuws op veraouuHo beeft om zgu reclamrs gelazen te krggeo Oe man beeft n l oude blauwe postzegels verzameld en die op zune annoncebrie ven geplakt zoodat de geadresBwrden toch inderdaad met balangstelliug begV t te kgken wai er in is Ken reisgezelschap van 45 personen heeft in groot gevaar verkeerd op de booge spitsen der Monie ECosa waar een geweldige nteuwstorm beo verraste Met de niter te inspanning gelukte t bon de M rgareihs but te bereiken waar zg 48 uur lang do r du eneenw zaten opgesloten Toen werden zg gelukkig bevrijd Een afschuweiyka mitdaad is Donderdag jl tusacben Pfefierbaaaen en de Lotbaringacbe grens gepleegd Twee schoon broeders waren bezig een door hen geslacht varken schoon te maken Op een gegeven oogenblik zei de een tot den ander Wat bgg jg verschrikkelgk men zou zeggen dat je een borstlijder waart c Door deze opmerking tot woede gebracht gaf de aangeiprokene zgn sohoonbroeder met het mes dat hg iu de hand hield twee levensgevaarlgke steken in de zgde De eerste had echter de beweging gezien en bgna op hetzelfde oogenblik dat bg getroffen werd verdween zgn mes lu de borst van zgn aan aller De beide schoon broeders bezweken de een 00middelgk de andere vgf minuten na bet bloedige tooneel Te Berlgn atond een wielrgder terecht die door Ie wild rgden een oude vrouw aangereden en op deo grond geslingerd bad tengevolge waarvan zg hevige kwetsuren bekwam De getuigen verklaarden dat beklaagde wel herhaaldelgk had gebeld maar zgn vaart niet verminderd De voorzitter der rechtbank was van mqening dat het geenszins de taak van het pobliek i om terzgde te gaan als een wielrgder schelt omdtt het zeer dikwgis gebeurt dat wielrgder schellen zonder dater de minstfl noodzakelgkheid toe beaiaaf Hei vonnis luidde 50 mark boole De Paiia beeft aan Prinses Mand van Wales ter geUgenbeid tan haar huwelgk ten geschenke gezonden een pracbtigeu antieken gouden armband vergezeld vsn gelokwenscben Dit is de eerste tcaal sedert meer dan een eeuw dat b i Ysticaau notitie neemt van een huwelgk m het Engelacbe Koniogabuio Koningin Victoria was met deze attentie eer ingenomen 3 0 4JlQ i 6 4 6 U 6 80 3 67 8 10 4 7 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 K IO 3 09 10 88 10 48 AKaterdan 6 Bu GoKda 7 88 Een merkwaardige proef is ouUngs mei de X straleo genomen waaruit weer het groote uut dazar straten voor de weteo chap ten doidelgkste blijkt Da Berlgnsche correspondent vau de Daily Newsc vertelt dat een jong banketbekker Ie Hamhnr dio 7ich in 1886 io de gevMgenia bevond altgd bewcurd bad dat hy een kogel iu zgn hoofd had door en poging tot telfmoord daar gekomen Hg laed zeer veel piin doch de dokters van het boapitaal bemerkten aiet i bgzondera aan hem toen de man echter een naderen patient aanvloog en sloeg razend van da hoofdpgn werd hij naar een krankziunigengesiicbt gebracht In 1890 kwam hg in eau ander gesticht waar hij gedurende vier jaren bleef In het afgeloopen jaar werd hg vrg gelaten Hg beweerde van zgn hallucinatie genezen ie tgo en dat hg nooit een kogel in het hoofd had gehad Een dezer dagen nu kwam hg ie nerlgo liet zgo hoofd met X stralen pbotograpbeereu en de kogel werd ontdekt Rgo onderzoek De Technische Oommiaaie voor het bevsreB van den Rgn zat iu de eerste helft dezer maand een ioapectiereia op den Kgn maken van Straatsburg tot Rotterdam De eommissie die aaaiangeetsld is uit de vertegenwoordigers der Rgooeverataten en om de 11 jaren den Rgn bevaart zal rapport hebben uit te brengen over den boidigen toestand an genoemden waterweg en over de werking der middelen sedert 1885 aangewend tot verbetering van het vaarwater alsmede over bei uit den weg ruimen vin hinderpalen en moeielgkbeden welke un een geregelde scheepvaart nog in den weg staan De inspectiereis zal acht dagen doren Te Steenbergen heersohi de ziekte onder da varken zeer hevig Dh dieren krggen de huid vol blauwe vlekken en iterven na drie of vier dagen Geen dag gaat er oorbg of de gemeentearbeiders moeten er eenige verbrdoden Te Nieuw Beierland is een S jarig knaapje onder een met koren geladen boereuwagen gevallen wa rbg hem de wiolen over bet hoofd gingen Kort daarop overleed de knaap ButtentaDdscli Overzictit Te Atderahot is alles geri ed voor bat zenden van troepen naar Zoid Afrika Het 9a reg ment lanoiers beeft bevel gekregen zich kli te houden om oomiddetlgk ia kannen wordei ingescheept Waarschgniyk zal het regiment deo 25e Augustus geheel gereed zgn Het telt 620 maa eo 400 paarden Het regiment heeft vroeger deelgenomen aan den veldtocht tn Afghanistan Men legt naar de Daily Telegraph verneemt dat ook de bestemming van de Rojal Scotch Fusiliera die last hebben in September naar India ie vertrekken gewijzigd ia en dei zg naar Zuid Afrika zollen worden ïugatcbeept Hieroit blgkt dat de regeering in Engeland krachtige maatregelen neemt om Sir Frederick Carrington te hulp te komen Eu terwgl de toestand in Zuid Afrika tot groote bezorgdfaeid aanleiding geeft wordt in het moederland oog vaak np de meest dolle wgie over Afrikaanseba toestaodoo gesproken Zoo deed Zaterdag aan een feestje van de Primrose Leagoe te Knntsford de heer Alao de Tattoo Egertoo die in zgn redevoering zeide 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 8 64 10 61 10 07 Wg Igden nu onder de gevolgen dar staatkunde van 10 en 15 jaar geleden een groote verantwoordelgkheid rust op deo heer Gladstone Door zgn toedoen hebben de moeiiykheden met de Boeren zulk een omvang aanganomen En als er een verandering plaats grgpi dan zal bet er een rgn waardoor Transvaal gevoegd zat worden bg het Engelache Rgk Db toestand is van dien aard dat zg voortdurend d aandacht vraagt van het Departement van Koloniën Eo ik ben verheugd te kunnen z gen dat nooit aan het hoofd vau ilat departement een man heefi gestaan zoo krachtig als de heer Chamberlain die evenals hel kind in de badkuip niet gelukkig zijn zal voor hg zgn ttnkje seep heeft gekregen De 9 8 7 86 8 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 11 80 10 4 7 46 10 84 18 7 68 9 88 8 88 V 9 84 6 80 89 9 48 9 69 468 8810 1010 88 8 09 9 07 10 84 9 88 10 64 f 9 88 8 41 8 49 11 10 beer Ohamberlain is een vuris strijder voor koloniale federatie en hy wïï daarmede iu frika beginnen Doch ongelukkig is de tyd Aiar nog niet rijp voor Toch ia het streven i an Chamberlain goed en rechtvaardig want eik optreden waardoor bet moederland vaster ajan de koloniën werd gebonden ii een stap I de goede richting c Zoo sprak Alau de Tatton Sgerton eu hy temde Rbodes een groot man die olkomen t opgewassen t eo de moedijkbeden van zyn ttuik eo die ook deo siryd io Matabslelaod rtaldra tot een goed einde zal brengen Bet is te hopen dat da beer De Tatton Bgerton zyn ideanl niet overschat I bi Hung Chang de onderkoning van Petobili ia te Londen aangekomen Na een indruk gekregen te hebben vau de macht van Rnaland Duitachland en Frankryk 7 al men hem thans de rykdoumen en de nyverheid f van Engeland tuooen Van alle steden die hy gezien beeit is Parya hem nog het beat bevallen vooral de arsenalen en het Fraoaobe leger hebben zyn bewondering opgewekt Aan een der personen uit zyn omgeving beeft by verklaard dat hy niet vreeat voor het veratoren van den Ëuropeescheu vrede Ik heb nn byua geheel Kuropa gezieu eu overal eag ik ontzaglyke legers en aterke vloten Ëu toch verlaat ik Europa met de zekerlieid dat het nog lang zal bewaard blij vau voer de rampen van den oorlog Want dit heb ik opgemerkt dat vrede de voornaamste weuaoh is volken noch heerschers denken er aan hunne wapens te gebruiken behalve voor zelfverdediging Wat ik zou Doemea bettydperk ran veroveringen ia toorby De aansluiting der Europee cbe mogaudbeden heefi geen ander doel dan te voorkomen dat daartoe neiging ontstaat Europa geniet tbans vrede sedert zes en twintig jaren Het kent de voordeelen van deo vrede en de beroeringen van den oorlog En daarom geloof ik dat op bet programma v in geen beschaafde natie oorlog kan voorkomen Li Hou Cbang gaf verder de afdoende verzekering dat vooreerst ook geen vrees behoeft gekoesterd te worden voor een oorlog io hei Ooa en tnsschen Cbioa eu Japan Want de Europeescbe staten zouden io het belnug hunner bandelibelrekkiogen allea doen wat zy kouden om een uitbarsting te voorkomen Te Brussel ia eergisteren voor het Hof van Appèl van deo Congoataat de behandeling der zaak begonnen tegen majoor Lothaire die beschuldigd ie van moord op den Engelseben naudetaar Stok Lothaire had als bevelhebber der troepen v o den Coogostaat Stokes roor deo krijgsraad gebracht by werd ter dood veroordeeld en het onnii werd byna onmiddetlyk daarna voltrokken Op ver oek der EngeiBche regeenog werd een onderzoek ingeateld doch het gerecbtsbof te Boma eprak Lothaire vry op grond dat hy sou gehandeld hebben in overeenstemming mat de bestaande wetteu Over deze uitspraak was men in Eogaland niet tevreden en op aandringen der Engelache regevriog teekende de regeering van den Congoataat appèl aan tegen bet voDuis van het Hol ie Boma Het Hof van appèl is samengesteld oit den ond miniater van justitie Devolder als voorzitieri en twee byzittrnde reohterB de beeren Wiener en De Jaer baron Bethnne fungeert als griffier advocaat Ojmaos als nmbteoaar van het O M Volgens de Etnile Beige zal voomamelyk de vra behandeld worden of Siokes het recht had booger beroep aan te teekenen van de uitspraak an den krygsraad De rechtvaardigheid van het vonnis van den krygfraad wordt niet io twyfel getrokken wel de bevoegdheid van Lothaire om dat voorns s ante pede uittevoeren De toestand in de verschillende deelen vau het Torksche Kijk is nog ste ds onveranderd ZoohIs in 1870 het wachtwoord was sNtets nieows voor Fsrys zoo is het tbani Niets nieuws oit Sonstantinopel f zegt de New Yorker Herald Hei bea uit van den saltan om deo gouverneur vau Kreta ie vervangen door Basaanpaoha heeft op het eiland een goeden iodrak gemaakt maar of t thana oog zal bydrageo tot bevordering der goede verstandhoodiog wordt vry wel betwyfeld De iVos i Ztg c gaat voort met ingenomenheid te spreken over het voorneroen van Engeland niet mede te doen aan de hetnoging der mogendheden tegen Griekenland Het zal gaan als in 1875 met Bosnië eo de Herzago wina z t het blad iDeEuropeeschemogendheden wikken maar de misbandelde volken besobikken t Wellicht echter dat bet aarzelen van Engeland de overige regeeringen tot de erkenning brengt dai er ook hoogere belangen zyn dan die van den grooieo Turk en dat hei niet aangaat volken te laten uitmoorden omdat hei beletten er van misschien ten nadeele van enkele bevoorrechten zou komen t zegt de ïVoas Ztg c Ten gevolge van de bezwaren van Argentina togen den verkoop vanden kruiser iQaribatdic zou het Haie Ansaldo te Qenua ver klaard hebben dai bei vaartuig niet aan Spanje kan verkocht woiden Naar het heet heeft de Spaausche minister van marine than ooderbandehngen aangeknoopt om twee kroinera iu Schotland te koopen Een commissie van Spaausche marine officieren zal naar Glasgow vertrekken om de onderhandelingen te voeren De Eogelscben hebbeo eindelyk een meldenswaardig auccea behaald op de opstandelingen in Mantnbaleulaod Majoor Burrell eo de kapiteins Taylor en Foteringbam hebben tusscben Gwelo eo Fort Victoria de rebellen uit elkaar gejaagd en bei district schoon geveegd De Matabelen verloren 200 man 200 kranls werden verbrand vei 1 graan werd buit gemaakt en bei verlies aan de zijde der En gelscben hsd weinig te beieekenen De Eogelsche troepen beBtouden ait het contingent van Gwelo bestaande uit 97 blanken en 20 Capa boya c met eeu Maximkanon en de patrouille van Victoria beataande uit 25 blanken 50 Gape boya n een aantal bevriende inboorlingen De kolonne der Matappo heuvels onder kolonel Plomer bevindt zicb thans aan de Umiingwaoi Dea eersten Augustus by het krieken van den dag deed zy eeu aanval op de opstandelingen sterk 400 man dia met eeu verliea van 30 man nit alkaar werden gedreven De BURGEMEESTEa en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier gemaente io zyne vergadering van deu 17 Juli 1896 ia vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING tot wyziging der verordening op bet bouwen en op de verplichtingen van eigenaars van gebouwen en van naburige erven in de gemeente Gooda ARTIKEL 1 Tn de Verordening op bet bouwen en op de verpliohtiDgeu au eigenaren van gebouwen en VBO naburige erven in de gemeenta Gouda vastgesteld den 7 October 1887 eu afgekondigd den 26 October 1887 worden lo iu artikel 4 tusscben de 4de eu 5de zinsneden de volgende drie nieuwe zinsneden gevoegd Ter verzekering dat hetgeen volgens de ingediende teekeuingen zal worden gebouwd op of ingericht niet ia ïn stryd met deze verordening worden deze voorzieo vaneen sfaewya van goedkeuring door Burgemeester en Wethoudera c Acbten belanghebbenden het gedurende den bonw gewensebt het w rk te doen uitvoeren in afwyking van de ooraprooke lyke teekeningeo dan moeten voor die af wijking evenzeer vooraf teekeningeo als bedoeld by de vorige zinsneden van dit artikel worden ingediend eo door Burges meester en Wethouders goedgekeurd c Het is verboden de in artikel 2 bedoelde werken uit te voeren of te doen uitvoeren andera dan overeenkomstig door Burge meeater en Wetboodera goedgekeurde tea koningen 2o in artikel 6 het vroord gewaarmerkte vervangen door het woord igoedgekeurdei 3o artikel 9 gewijzigd en gelezen ala volgt Het ia verboden steigera of acboitiogen lop of aan den weg of aan het water te stellen zonder vergunning van Bargemeeater en Woth oders en zonder iiuchtnemiog der door of namens hen te geven voor sch riffen c De ateigeis moeten stevig gesteld zijn eu voorzien van eene leuning van ribben of planken ter hoogte van 0 90 Meter oit den werkvloer gemeten aan debinnenzyde aan de steigerpalen atevig beveatigd en van eene nagelvast acbuin bevestigde voetplsok op bare kant een eu ander met inachtne ming van de toegangen tot aanvoer van materialen terwyl de steigera verder zoo danii moeten zyn ingenoht dat geene bouwatoffeo puin of ieta dergeJykt op den weg of in hei water kan vallen c 4o Aan artikel 12 toegevoegd de volgende zinsnede Hei tl verboden op grond buiten de Singelgrachten gelegen gebouwen te stichten of geheel ie vernieuwen tenzy deze rosten op paalfundeeriogen bestaande uit palen van min itens 10 Meter lengte Voor ge bouwen van geriogen omvang kan door Borgemeester en Wethouder vrystelliog vsn dit verbod worden verleend zoomede voor bei gebruik van palen van mindere lengte dan 10 Meter 5o Artikel 15 gewyzigd en gelezen als volgt Straten niet aangelegd in eene door den Gemeenteraad bepaalde richting en niet voorzien van voldoende inrichten tot afvoer van hemelwater worden niet door de ge meenie in beheer overgeiiomeo c 6o In de artikelen 44 en 45 tusscben de woorden de Gemeente Bonwmeester en eo telkena gevot d de woorden de beambten der boQwpolitiec 7o Io artikel 46 a in de eerate zinsnede tuasehen artt en 41 gevoegd het nummer 15 b iu de tweede zinsnede weggelaten betnummer 15 ART 2 Deze verordening treedt iu werking op deo achtsten dag nadat zg zal zyn afgekondigd Zjjnde deze verordening aan de G deputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van dea 28 30 Juli 1896 in afschrift medeged cld En is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort den 5a Augustus 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER RECLAME BL0EDZU1VERIN6S en Laxeermiddel dai vooral in het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur ge oman in plaats van Engelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet andera te verkrygen dan in doosje ü a 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitaersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zyn an den vcrm zoo als bovenstaande afbeeldii g op een rood veld De dt elijkscbe kosten by gebruik zyn slecht 3 centen Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken HoofddepótP E TAN SANTEN KOLFF Rotterdam 352 Staats loterij 38 Klasse Trekking van Woensdag 6 Augustus 18B6 No 9787 aOOOO Ko 6965 ƒ 400 No 13260 300 No 1183 18S8 8689 6798 en U666 ieder 100 15941 18786 16961 18818 16036 18869 16066 18893 16096 189 O 16108 18938 16143 13950 16165 18998 16178 10144 16190 19163 16196 19194 16333 19809 16340 19243 16270 19366 16299 19384 16378 19864 16444 19488 16506 19144 16650 19480 16S09 19494 16633 19503 16643 19516 16658 19647 16753 19658 16790 19663 16794 19641 l 859 19731 16863 19784 16958 19836 16989 19858 17044 19874 17070 19910 17164 19930 17364 19964 17271 30107 17321 30113 17368 30118 17389 20189 17613 30337 17618 80263 17640 30386 17656 20195 17934 80456 18018 30476 18079 80560 18090 80698 18800 30614 18864 30640 18819 30668 18881 J0718 18411 30787 18461 30817 18485 30830 18665 30838 18659 30841 18598 30883 18699 80933 18663 3O450 18673 30969 18676 30974 18786 20991 Prijsen n SO ttO 3468 i9i5 7143 1087 13303 m 3465 4947 7336 10409 13S45 918 MS 4973 7336 10494 13349 3 t 3608 4993 7346 lO iU 13416 3 11 4997 7358 10681 13469 3569 6009 7363 10663 13602343 3679 6078 7345 10678 13664 433 8668 5194 7895 10591 13571608 3698 6380 7437 10S5Ö 13589 686 3718 6337 7444 10690 18700706 3747 5346 7471 10863 18806 3766 iUe 7589 10897 13809 2766 6277 7900 10932 1S911 780 2783 ES84 7613 tlOjS 1S969 834 2804 6816 7706 11087 13967839 3861 6837 7861 11117 140 7 860 2949 5449 7865 11118 14164 880 8139 5464 7900 11259 14330 94 3193 6491 7936 11365 liHS 917 8300 6606 8040 11389 14280 lono 3308 6544 8336 11889 14300 1011 3369 5689 8867 11343 14315 1073 8389 6666 8369 11S81 14333 1076 3Sli 6786 S372 11385 14346 1105 3364 f849 8857 11888 14369 llSO 3894 5874 8372 11419 14405 1180 8463 6931 8394 11454 14412 1332 3487 6989 8396 11483 14487 1369 8603 6018 8408 11491 14628 1422 3618 6037 8461 11567 14537 1466 3699 6028 8641 11698 14687 1620 3030 6031 8566 1161Q 14623 1633 8730 e068 8615 11669 14648 1648 8784 6089 863 11820 14829 1694 8738 6122 8630 11836 14860 1604 3749 248 8670 1 906 H n 1619 8799 6371 8826 11964 1963 1690 3869 6388 8897 11956 16021 1710 3866 6373 8943 12030 16036 1743 4024 6894 8960 12n36 15130 1761 4046 433 9079 13071 16161 1778 4088 6461 9087 13104 15246 1796 4112 6626 9093 12135 16299 1813 4140 680 9116 12304 15805 1856 4151 6640 9143 1323 16341 1901 4203 6647 9811 12279 16409 1906 4251 6661 9356 12333 16483 1931 4304 6574 9503 13878 15434 3017 4813 6583 9586 18514 16444 3095 4337 6685 9602 13508 15453 3101 4339 6691 9631 13604 15458 3161 4366 6610 9741 13631 16616 3180 4386 6639 9776 13739 16637 8818 4602 6734 9811 13761 16641 8326 4686 6874 9913 18768 16634 8341 4661 6883 9935 13831 16696 3350 4595 6931 9935 12944 16730 3376 4637 6931 9946 12969 16757 3314 4664 696110017 18986 16887 3S67 4665 7043 10089 13041 158413403 4810 7076 10143 13808 16 51 434 4815 710510804 GEKLEURDE E A IB A S OLS met 20 kortlikg A van os A Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslenlam Vorkrs 91 slotkn i lOO 100 leo 13 85 861 35 3 98 T 68 30 110 95 40 100 96 48 530 586 lOOl 68 lOl i 3001 137 45 lOOV lOOV 187 V4 74 37 38 806 3301 103 ll A 63 1661 977 697 777 miVi 101 99 9 l 144 188 10 100 437 101 100 SS 68 467 4 AUGUSTUS I BDIELAND Cort Ned W 8 i dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOAE Obl Goudl 1881 88 4 Italië Insohrijving 18f 2 81 6 OosTENB Obl inpapio 1868 dito in zilver 1668 6 PoHTUQAL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 ftüsLAND Ubl BioneDl 1894 4 dito GaooQS 1880 4 dito by Kotha 1889 4 ditobijUopel83tf90 4 ditoiof oud leea l8SB 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpet cbuUl 1881 4 ToEKEiJ 0epr GoDv leen 18 0 4 Öeo looDing sene D Geo leeoiflK serie C ZuiuAra Rep v obl 1899 K Uekioo Obl Buit Soh 1890 6 Venbzobla Obl 4 onliep 1881 Ahstbedau Obligatien 1896 8 Rotteedau Sted lepn 1894 8 N ed N A fr Handelsv aaiid Arondsb Tab Mij rttfioateti DmiMaatechappij dito Arnh Hypothebkb pandbr 4 Cult MiJ der Vorsteul aand Gr Hypotheükb paudbr 3Vi bTederlandsohe baak aand Ned HBudolmaa rb dito N W Pac Hyp b pandbr 5 Rott Hypotbeekb paudbr 3V Utr Hypotheekb dito SVi OoiTENE Oost Hoog bank sand RusL Hypotheekbank pandb 4 l l Ahkeika Equit hypotb pandb 6 108 sy 7 59 y Maiw L G Pr lioo eert 6 Kkd Holl IJ Bpoorw Mij aand Mij tot Bxpl V St Spw aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afnk Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito 6 TALiE Sp oorwl 1887 89 A Ëubl S Zuid Ual Spwmij A H obl S Polen Winohau Weenen aaud 4 RVBL Gr Euss Spw My obl 4 BatiUche dito aand Fastowa dito aand S waag Dombr dito aand S ICunk Ch AzoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 117 AHBBiEA Cent Pao Bp NLij obl 6 Ohio fc North W pr O v tand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 LouIbv k NaahvitleCert T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 lov 13 Miu Kansas ▼ 4 pet pref aand 10 N ïork Ontario West land 13 dito Fenns Ohio oblig 6 101 Oregon Cahf Ie hyp in goud 5 707 St Paul Uino k Manit obl 7 109 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino üol Ie hyp O 5 89 Canada Can South Cort v aand i 44 Vk 0 Ballw Si Nsv Ie h d e O 18 Amiterd Omi ibui Mij aand 198 Botterd Tramweg Msats aand I 301 NiD Stad Arastordam aand 3 108 Stad lloltordam aand 8 107 BlLOll Stad Antwarpenl887 37 103 lOSV Stad BrussBl 1886 37 IDS lloNO Theiss Kugullr Gesellsoh 4 117 OoBTKNR Staatsleoning 1860 5 138 K K Oost B Cr 1880 8 166 8PANJE Stad Madrid 3 1868 36 Vi 1 Ver Bill Hyp Spobl eert 118 ADVERTEMTIEW ViK TEBTDOïïSIELlISS met daaraan verbonden iimnnunmnnnTn i lil nsï IC fSCIIOOMHOVEtir Opening 17 Angustus m Assurantie Maatechappy tegen Br ndBchade van 1845 DE NEDERLANDEN Zutphea Amsterdam Sophiaplein Hotterdam Zuldblaak 50 8 Gnivenhafe Nobelalraat 30 Ureda Frinsenkade Alkmaar Langestraat rondkapitaal 3 000 000 Reserves 1 300 000 Betaalde Brandschaden 14 600 000 Sm Kulnkippl Ttmkirt Iktu Hk Uin INBRAAK Effecten In Brandkast zoowel als lalwedels WInkelroederen eni