Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1896

Vrijdag 7 Augustus 1896 35ste Jaargarig iNo 7037 fiouDSCHE rnmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s net uÜTaOndering van Zon en Feestdaggen pd prijs per drie maaiden is 1 26 franco per o8t ƒ 1 70 AMonderlijke Nommers VU F CENTEN Te Gouda bij A WOLFt Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Hoogere Burgerscliool D YMNASIVIU BOBKKIV door H H Leeraren geweuscbte uitgave en Billijke Conditiën en spoedige aflevering WIEG AND BRUS8 Boikoop Koninklijke Maeliliiale Vabriek BE nONISBlOEU H K van Schaik Co gevestigd te g Oravenluige UeppUrttraat 9 en X9 uabg de Begeutesselaau Hoieveranciers TAM l U dea iConing van België INDIEN GU HOEST di gebruijft ile J Allerwege bekroondi Buil WereldberoeDide Superior BorslBonig Mfact MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cta en ƒ I verkrggbaar bjj F H A WOLk Drogist Markt Gouda E H vi MILD Veerstal B 128 te louda A BÜUMAN ifoordreeit J C KATELAND Boalc B V WIJK Oudma rr De Wónder microscoop wMrran op d wneldtentoouxt GhiMfO ovu d S i DitUiosn Taiko WÉrdaii iBnabyoBaTuoi U gtrlBg pry n iloobta TCrturgta r D ToardeoiMi tku itpiB wondn mlor vya dat meti USBTOorwwpo SOOniMiUorgroot llM ku WMrdüor stofatomeu M oor h t oog oMlohtbar di ren nalksTara aoo uroot cbyuan OnontboArlyk voor lint ondorncht Mr planUn n dleronkunde sn n bof gewanaobt hmoboiidelyk ftppVMft tot onderBooWiig Uer Toidlnfimiddclaa op grond ii l dl ad dkrtfva die voor het Lloote oog niot Biohtbur yp aiet in n Iwnlg oinBWaiiim ii Buitendieu iv Im iiutrnmont mot oon loiipo voor koitelolitlcoa tot hat IsBon dar kWlÖitolottartvooriieiv Qel ruik boogar By voorul bBtalliigilachU 10 ola Toor porto Veraeailhni Vrrkiii CuTjinnndit Mii t cliiM p J ii Hcliuh4 K ACio r i j N Z Vdiirhtirgwttl ov Nioiiw V i T i FEAUSCEE STOOMVEEYEEIJ m GheinisrJic Wassrherij M opi eÏiii i ii ii 19 Srui h ule Hottertinm Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen aoofddepót voor üOU DA de Heer A VAN IS Z Specialiteit voor hüt stuooieu eu verven van alia Beeren en Damesgarderobe alsook alle Kindergoedereo Speciale inrichting voor het toom u van plüche inantela veereu bout enz Gordynen tafelkleeden eus voorden naar de nienwBte eu laatste methode geverfd Alle goederen betz j gestoomd ot uevertu worden onschadelp voor de geaondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken li n de prijaen 25 gedaald Te stoomeu goederen als nieuw af leverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week Qoiida Druk laa A l KiNKMA ZouN AMERSFOORT AMEKSFOOBTSCHB MACHINALE Sloom Hrood en Beschuilfubriek stoom Avtoinattiiche WalHen Meettabrlek RingbrOOd is Utebroüd lil speoule door ringen ünijifveu diptito vormen biikkon waar door dö suedt n ïi oote ronde liesobniteii lijken wordt viiu ile lijnvle soorten ttirwe jfemaekt is overboeriyk vim smuiik eu verkrijgbaar alS meliCbrOOll uUéón iniit 7uiv r oniifKcroomdu liesta melk vermengd la StUkS Vau 8Vi ct enalS waterbrood iD stukfc van 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van de jiuikate soürtüa rouge prima kroiiten en prima rozijnen gefabriceerd ia hier door bmteng woon beerigk en fijd van sinaak i n eer gezond blijft neken lang v rsoli eu is Verkrijgbaar in gegarandeerd gewloht van 1 K O 12 cer t Weeuerbroodjes van J Ct worden van de lij uate liougaarscUe tarwebloem beate lafelnatuurboter oieren otvarmeugde volle beate molk en andere prima grond stoffen vervaardigd en in exprw er voor ingerichte ovens gebakki n zijn bier door bij I zonder beerlijk on tijn van ami pep Profeetjes eu Oall 1 Voor 10 Ot f ebu en verkrijgbaar al8 HAlvemaantjes Tumtjes en als Fijne Dultsche Kadetjes van Prima ongebulld Tai I soorten tarwe j alen en ia ve emeet wordt van speciaal er voor gescbikte beate 1 j i ïligbaar in KG pal es van ev Ct Onze défOthouderg mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der torljzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aljn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépötbouders wellie te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohll rd met de fabriekatitels en W H MËURSING re GOÜDAJ woonhulzei voor depots in lAiur gevraagd eu wordt n dépóthoufrter mét klelu gezki gevraagd tégen vru woninghnnr Mig vast 10on plus flinke prg isie onlfranèöi vrachten dor eWT f jia ii4t00kejiliig l i op df Ol eH a nstein WRBCTCUKDtn VICTORIABRON OBe ilAMfSre l f c $ Overal 5£££l £ erkrijabaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria BroVt gevestigd te Botierdam Zuidblaak S Kalhreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegcel Het groote aantal zenuwkwalen Vkn EaDQwhooIdpiJn t tot de ToorafKaande kenleeksneii van apoplexie bmenberoarta toe tmfr eereii nog 8beedn alle middelen door öp niediHcho wetenschap aaaïewond £ ent aan dto nlmwM tijd komt ae eer toe dat iij door het gnbinik make i van den eenvoudigsteii veg umsUJk Ungt de huid eeue phyHioioKiBohe ontdekkine gedaan heeft die na honderde proebtendngMt thani or degeheele wereld verbreid la en terwijl eiJ in weteniohappellike kringen da hoont b lai CitriUiig wekt tevena aene weldaad blijkt ta aiJn voor de aan aeBnwkwalan lUdend mnuoUuO Dtxa genoeawhie la uitgevonden door den gewezen omcior van Oaaondheit Dr Boauut Walmatum U VlUhofen en beraat op de ondervinding opgedaan ia eene BO Jarige praktijk wMwaklM vna het b rd niiiMl per dav wartlopi dnartoe aeaelinita aiolhM r e bnld vnmlddellljk aan fact acnnwKcatel medegedeeld Met dese ganeaawlja WUUB watssiUk aotaltterenda reinltaten verkregen en sij mankte Eoaveel opgaoT dat van s n Atw Oaa lltrllldur gea hreven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en geneilng binnen korten tijd reeda de ïle druk verachenen h Dit boekje bevat niet allwa T t litt groflU pnbllek verataanbare Terklaringen omtrent het weeën der nlenware therapie i da da vm aa teira in wanhopige gevallen verkregen nltwerklrg maar ook vindt men dauln w t nuhappBlDka Tarbaodelingen nlt de medlaebe bladen die aan deze geneaawljEe gewUd djn zoomada a ohrift van tal van getnlgiohrinen van hooggeplaatst geneeaknndigen onder welke r diiilfa nwd ir preream aan de polykllattk t Parlji rualouaenont 10 Steingraher mad dr prakUaitraad laaaaahtar au fett kraikiinilaaa gaafloM da Charinten BanlUtarath Or Coha te Stettia Broumaaa m dr rrand irtl ta JëliliaaaM Dr Feraatlar lenauhaer dtraDtaur van kei hoapltaal I Aifn aahtlmTBU Dr SelMria luatNl Oataanla Bad Emi Daraaa mad dr aaaaeilieer dlreoteur dar oahrano thartpautliob Inrifthting vaar uaawllldara te Parfla ra 8t Koeoré 334 Caneul von AHkeiibiDh mad dr ta OarTH Dr Baakiab arraaé aria ta Zlrkalti oiw stafeaaril Jechf nied dr te Weanen Dr 0 Sangaval t La Farrllre Ear lid vii d n Oaaaall Oantral d kygüa at da éant In rranirlü n vele anderan Aan allen wier nnwK tel meerWmludar aancedaanU oraana csBaMBda aennwiMhtlvhAld lUdcn waarvan de kenteekeuen sljn okrenlaoha heofdaria nliralBi aeMa he fdalla IhaSaadruiq iroet prlkkalbaarhld aajMtdheM llipeloe h id Neha r k an n t b htgelAk teaataadi verder alle zieken die door beroerte getrolfen werden en nog Ujden aaa da frolgm daarvftn aooalB verlK ii lngea Diivir ioaaH tot aprelen iwari tongval aieeloHJk alUM aUJfAu der wr ehlta nut voortdarendi pijn plBatialiJlte iwiütte venwakklng van gehaugiiH au tn ctj dl reeds onder geBaeakundlgB behandellag geweest zijn maar door de bekende middelen ut onthoodlugMaen kondwaterknnr wrijven electrleoeren atoomlooi of seebaden geengeaesing flenlfiaff hiuiner kwaal gevonden bobben en ten slotte tl die vreeH eveeleu voor beraert n dauto reden hebben weg na renohiJnBelen aia xlob aanhoiidand angillg voalaa verdeovlag la htt bMN bcaN Bilfl aiet dalisllahald RIkkerIngan an donker worden voor dt oogen drukkende plja oadtr kat vtarbaaN iKiiIng In dt a rV het vaelen van krleballng In en het slapen vanfhaadea en voetea aas al Otu drU categtriui van aawlUderM als ook aan jonge meisjsa Itjdend aan blaakuBlit an kraohtalVMlnM ook aan gezonde isirt aan Jengt parsoaen die veel met het hoofd werkin en geeatelljka reMtl wUlu voorkomen wordt dringend aangeraden riuh het boven vermelde werkje aan te Hliaffaa katvatt op nanvrac kestaloes en franoo vorconden wordt door Amatcrdam door BI l BAN dt Vo Hi Uigeweg lü Rotterdam F K tiiii SAMTEM HOl Fr Aiiotheker Korte HootalMc Leeht I Oimv A IM H rO Uud gnuht hij de Oaacdbrtyc F UO Op d i gionnUoh medliiiiHle tpntoonKiellinK ie do Dr W U mayB aGb ftanaaa wlji dAor Jurll met de ZllicrrH Hftlnllle hehr M ud Het Wissel en EffecteDkantoor BAEENDS C 187 WAIIMOKSSTRAAT bij den DAM telsplioou 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELËËNINGËN Oitvoeriug van Specuiatie orders tot de n eé8t jlDoo leeM e condUlèn VT Uitgave van liot Maandblad iFOUTONA ƒ f per jaar franco per post proefnommera Ifogtelooa Wie y ia r i dj Eciit Eikel Cat tjt te utv qi rtn tesamengestold ün ii i eie pi ctl uemingeu in den handel gei ünion oude dun naam des uitvinders pr Miobaelis rvaardigd opido beste ri u liine9 in het wereldberoen de étabblisacinunt ti ii Gebrj Stol werok te Kdulen els jiii Eikel dlcab in ieriiantcn bnsson jt Deze EiliBl C irai ia niet m k gekuukt eene aaiijienanie gezonij drank voo itu lijiiscli lebmilt oeij ü 2 theelepels van t piBderfvoor een wp Choooata Als gppooski il b l dranE bij qved i van diilriheé fljliiuts met jvater m BWuikch VurbijMm bg de tüurnaaallto E 1 Apothel jpS eni K O 0 prcofl usjofl I jtijuraalvi Hcdor ÖO I c 0 90 t nwooidiger vt w JüJius Maknklodt Am toi 1am iKalieikT iat lOI fr Een wire Hchal voor de ongelukkige alacbtoffer der Zelfbevlekking Onanie en geheiiA uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVVAIlli G Hüllandsche uitgave met 27 afb Prüa 2 gulden leder die aan de verscbrlkkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ka duizend Vau een zekeren dood Te verkregen by betVerlags Magazin te Leipzig Neum rkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland VEIJÈ PAARDENMARKT Zaterdag 17 Uctuber voor bovengenoemde TBERKING z n verkr gbaar b A BRINKHAN ZN I rijs per lol f 1 U loiea voor f 10 Bij plaatsing der loten Ie en 2e Prgs COMPLEEÏE BESPANNING benevens minstens 20 PAAKDEN Wat hwts mvruTUi £ teguD Jidit Bkeumatiel Lendenpgnen korlMi f AflkBrPaiBExpeller Will iamethattnllltmtuatawnidmtegini lai wsmoM IB leoel aai ABkBrPa frEx e Vat noai du llMdl ia iadn hmigeap Prv 60 oaai 7S oaat m fl ii d ftaaoli ToorlüadeB io ds mHste Apettiak D d b F iAiiolitei i Oo Ie Rotterdam i Het beiM onichaddylutt ta n nukkelykile piMUmidilal voor HeMM en vooral dames en IQnderachoanwerk la de Appretuur van C M MblMr ft G Btrlls Bealll Str 14 ManUtteviM ll v op naam en fabrlekainerk vart laar ky Havn wlaMlari la naiMiaart lalaalariaa kaïarjraaaai lai SM raal D atlyiW tanliiaaaa Anika d r Aoker Painlxoelief QODDA 6 AogQitDs 1S96 T van Wolff ren J H Vatte De e Mren T van Wolfferen J H Vattekann lln W Boer resp klerken en kautore der directe belaatingen Goada ToEtpectia Qoodd u Qoi ds buitengeibeeuteD zyu benoemd door den Nfiniaiec van Financiën tot ryksklerk eo val toet iogting vnn den eeraten dezer Op m bakkergtentooniiteHing t Dordrecht werdei o a bekrooingen toegekend aan onze tadgeilooten T Zaal en 0 br Kandphuiten Bg de gisteren te Bodegraven gehouden verkieïjiDg van en lid voor den gemeenteraad ter vfiYvalÜng der vacature ontstaan door bet overlgdeo van den beer D Menra waren vao da 4j34 kieters oleohts 255 opgekomeu Op 7 ich vereeoigden de heerea Ca v Muiswinkel anti revolutionair 80 D Tarkenburg conservatief 75 A V da Harg Roomtch Katholiek 52 Ha H Jangeliog liberaal 45 stemmen soodat tnasehen de twee eerstgenoemde beeren heratemming moet plaata hebben Uit bg het departement van koloniën iogekomao telegrapbiaohe berichten blykt dat bü de jongate tcrygsverriehtiDgen in Atji h 7 gn geanenvcld de foaelieri A F Bejjersberge itamboeknommer 40530 D P S Hoolet No 34526 en J F Salmon No 16770 et gewond ia de Ie luit der cavalerie J Pa Geotil D laatste ceremonie van het ter aarde bo tellen van het ioffalgk overschot van prin Willem George Frederik van Oranje Nassau heeft te Delft plaata gehad In tegenwoordigheid van graaf Damonceau en den burgemeester van Delft tgn de overblijfselen geslote in een metalen gebroniden kist pi Qia 1 meter langa Hierna ia de graf kelder op de gebruikelgke wgze gesloten De uit de gevangenis aan den Noordsingel t Xlotterdam ontsnapte geraugene ia door de politie op aanwgziiig van een vrouw in de Peperstraat aangebonden De proeven te Sahtedam met het gaagloeïlioht nis straatverlichting genomen hebben niet voUaan De lantaarns zgu weer van gewone branders voorsien FEUILLETOIX ËNÏËVIÉVE 0oh hepnsll riep Victor Maliveao uit Hy gevoelt zioh niat wel Krjjg eena gauw glazen en cider dan zallea wy eens met elkaar drinkea Dit jonge mensch is minder slecht dan ik daobt Het meisje waartegen dit gezegd werd kwam nu met een groote kan cider aandragen en aohonk de glazen in Zij braakt hare lippen aan elk glas b1vorens het over te reiken Zij zette er een voor mij neer zooder dm mond ann te zetten Ik verliet deze woning die ik in treurigheid gedompeld had in een wanhopigen toaBtand en goede meniohen die mjj bewQStfllooa op den weg vonden liggen rapten mij op Ik werd naar m n kantoor teruggebraoht vol wroeging over het kwaad dat ik aangericht had De wroeging is een atrenge en rechtvaardige meeaterei zij hondt den onnoozele die zioh in het verderf wil storten op den rand van den afgrond tegen sij geeft aan ieder die naar haar wil luisteren een heilzamen raad Gelukkig wie aan haar gehoor geeft I Mr Balavoiie ontving mij uog iets minder goed dan een hond die pos uit het water komt i eece lamonkomst van jonge dames ontvangen wordt ttMünheer 1 riep hy my toe wilt g j my dan met geweld in het verderf storten f Weet gü wel wat gji gadaan hebtP Al d dagraardiogen dia ik Aan het Veralag der Gemeente Qoada over 1895 ontleenen wg bet volgende Het aantal leerlingen op de Openbare Scholen bedroeg op 1 Jam 1 April 1 Juli 1 Oet Op ie Ie Kosteloo e School 455 471 451 475 Op ïe 26 Kosteloo e School 438 460 435 459 Op 4s TuMcheoBchöol 435 417 444 417 Op de Ie Burgerschool V jongens 224 220 210 331 Op de 2e Burgerschool V jongens 52 47 46 36 Op de Ie Burgerschool raeiBJeB 200 188 185 220 0 de 2e Burgerschool Va meisjes 45 40 27 30 ïe zamen 1849 1843 1798 1868 Io 1894 waren deze getallen 1835 1886 1818 1889 Op het einde van het jaar werden de opeubare scboieo met aitiondering van de Avondschoten bezocht door 1841 leerliugen In het jaar te voren bedrueg hun aantal 1869 Hnt aantal leerliogen uit nabnrign gemeenten daaronder begrepen 3 schipperekiuderen was aao het einde van het jaar 87 tegen 119 ep uit December 1594 dus 32 minder Op de Avondscholen werden bg den aanvang van den cursus in September ing schreven 60 jongens en 104 meisjes Aan het einde van het jaar waren op de Avondsc iool voor jongens 54 leorlingeu en op die voor meisjes 56 leerliDgeo Het aantal leerlingen op de Avondschool voor meisjes dat aan het eiode vso het schooljaar 189495 slechts 24 bedrreg was bg den aanvang van den nieowen cursus zoodanig toegenomen dat het noodig werd het Hoofd evenals gedoreode het schooljaar 1893 94 door twee onderwgzeressen de damen Q van Groos en C A Sehriek tedoenbgttaau De beide dameB welke op verzoek van de Commissie in den vootlaatsjou cureus toezicht hndden uitgeoefend op het onderwgs in de nuttige baodwerken verleeudeu ook in bet afgeloopeu jaar haren welwiUenden steun De opkomst en de jjver der leerlingen gaven over het algemeen reden tot tevredenheid De toelating van leerlingen op de verschillende scholen bleef op denzelfden roet geregeld Zg geschiedt op de beide Koatelooze Scholen tweemalen sjaarii met 1 April en l October eo wel voor kinderen dia den leeftgd van 5 jaren en 10 maanden hebben bereikt in de laatste veertien dagen onderteekond heb mijne protesten mijne inbeslagnemingen zijn door uwc sohuhl van nul en geener waaide verklaard En weet gij waar ik vandaan kom mynheerF Ik kom van het parket van den procureur dos konings die ni j al uwe feiten uwe proeven van een sohoonen atgl eo uwe dichterlijke invallen heeft laten zien gy dagvaardt Mr Joliooeur als gg Mr Dubois moest enhryven Gy hebt meer dan oen gezegeld papier bemorst door er klachten of zangen op te schrijven Dat heb ik gezien met eigen oogen gezien nit de stukken die in handen van de heeren van het parket zgn Mijnheer I heeft de procureur des konings tegen mg gezegd wij hebben u al lang in het oog gehail Gelukkig dat uw klerk deze papieren door er dergelijka dwaasbeden op te aohrgven zelf van rul en geener waarde gemaakt beeft Terwijl Belavoine dit tegen mij zeide keek hij mij aan met oogen die met bloed bespoten waren Maar wat mij betree toen ik dit gelukkige avontuur vernam en mg ontheven gevoelde van al de wroegingen die de laatste veertien da eo mg berokkend hadden gevoelde ik mg onuitsprekelgk gelukkig Het geluk dat mg vervulde was zoo zichtbaar dat de toom van Mr Belavoine daardoor nog meer toenam Wg moeten van elkaar scheiden riep b j uil en dat wei op staandan voet Verlaat mgn huis Mgnbeer I hernam ik frmen jaagt lijn eersten k erk zoo maar niet weg of men sluit althans voordat men hem wegsendt de rekening met hem af Ik zal u het papier dat ik volgens u verknoeid heb vergoeden m ag zuU mg mgn traotement uit bstaleot sooder daarbjj dta last dien gjj ny vaadaag op da Tosschonscliool om lt achtmaandeo terv I de kinderen niet jonger mogouzijadau 5 jfren en 9 maanden op de Bargerscholen behalve de 2b Burgerschool voor meisjes ééns per jaar namelgkna het einde der zomervacantie voor kiuderen die 6 JHreu oad zgn ot in het jaar der toelatingdifn leeftijd bereiken eo op de 2e Burgersobool voor meisjes die allefiQ toegankelgk ia voor kinderen welke in het jaar der toelating den leeftgd van 12 jaren bereiken eveneens ééui per jiar namelgk in de maand Augoetus Volgens de regeling der sohooUgdenknnnen da leerlineen op Dinsdag in de morgeourenea des namiddags tot half 3 uur van de godadieuatjeeraren godsdienstonderwgs ontvangen Op de 2fl Burgerschool voor meisjes is da Woensdagnamiddag voor het godadinnstonderwys aangewezen Het schoolgeld bedraagt op deTosschenachoöt f 0 10 per Week op de Is Bargerschool oor jongens eo op de Ie Bnrgerscbool voor meisjes f 1 50 per maand op de 2e Burgerschool voor I jongens f 50 per jaar en op de 2e BurgerHCheol voor meiajes f 40 per jaar Kinderen van onvermogeude ouders kunneu om niet op de Burgerscholen worden toegelaten en kinderen van miuvermogcoden tegon betaling op de Ie Borgcreeholen van f O 80 per maand op de 2e Burgerschool voor jongens van f 4 n aip de 2e Bargerschool voor meisjei ao f 3 per drie maanden Ëlf leerliogen oatvingen volgens deze bepaling kosteloos onderwgSa Voor de toelating au kindcTen niet in deze Gemeente woonachtig zyu in 1895 met de Besturen der gemeente tot welker bevolking 7 jj behooren na verkregen machtiging van Gedeputeerde Staten overeenkomsten gesloten Men achtte het namelgk onbitlgk en engewenscht de ingezetenen ao andere gemeenten te doen deelen in de lusten van het hier ge geven onderwgs met zyne niet hooge schoolgelden zonder hen of do gemeenten alwaar zg wonen zg het ook eenïgermate in de laaten te doen bgdragen Uit ülrecht meldt men aan het Volkidagblad c Sedert een week heerscht hier een groote paniek doordien de habkiersfirma Ma zich failliet gegeven heeft De nadeelen die daardoor gateden worden moeten zeer aaniirnlgk zgo eu vooral io kringen van werklieden ondervindt men groote schade Zoo wordt gezegd dat A B K St Jozef Vereeniging alsmede Recht en Plicht c dooi deze firma hare zaken lieten administreeren Doob ook opgedragen hebt te vergeten Ik was hevig vermoeid ik had behoefte tan rust en ik wilde mijne moeder en ragne tante niot ongeraat maken door tot haar te komen met een geaiobt dat gebee ontsteld was door deze onherstelbare rampen en deze onverwachte beleedigingen Bg geluk waa de geheele streek reeds van blijdschap vervuld en de mensohen welke dien zelfden morgen den overbrenger van dagvnordiigen met alle genoegen zoudea gesteenigd hebben rifpon terwijl tij onder mijn raam vooibijkwamen wLeve Pierre Deuis Denis de Wreede was in vier of vgf uren Denis de Groote geworden terwgl iedereen er doh in verheugde dat de stukken van den deurwaarder van nul en geener waarde verklaard waren Maar dezen zonderlinge troost hnd zeer spoedig allen invloed op mg verloren en ik ncht weder met diepe smart aan de rampen die ik aan La Paiaanderie berokkend en aan de wanhoop vanden braven eigenaar daarvan Hij zeide zoo earigk Ik hen niets achuidig dat ik er door overtuigd werd Maar welk middel bestond er om hem aan dezen afgrond te ontrukken Toen ik de oogen dicht eed zag ik bet trenrenöe en verontwaardigde meisje voor mij en ik gevoelde dat ik de edepliohtigo van Belavoine was O welk een veraohrikkeIgke dag wea dat 1 De loopjongen van bet kantoor was bg mg t waa nog maar een jongen maar eou jongen die dadelgk begreep aan welke smart ik ter prooi was Hg was de eerste geweest die overal heengeloopen was om aan de betrokkene personen mede te deelen dat mijna laatste dagvaardingeu voor nul en van geener waarde verklaard war n veel kleina bnrgers en dieBitbodao dia daar hunne apaarpenningen hadden gedeponeerd worden door dit ongeluk getroffen Ëen p r pastoors de failliet waa rooroseb katholiek en maakte vooral ood r ign geloof genooien elaohti £ Fers nit den omtrek moeten nogal voor vrg aanzienlijke bedragen bg het faillissement betrokken tgn Het vertronwen keeft een grooten schok gekregen Wat Toor l ergernis wekt ia dat de bankier eenige dagen voor het failliaaemeut zich met ign familie nog io een opan taodaner over het kermieveld het rgden Het Be tnqr van het Provinciaal Groninger comité voor kiesrechtuitbreiding heeft aan de aangesloten democratische Vereeoigingan medegedeeld dat de laatste algemeene vergadering nu zeker zal gehouden worden op Zoiidng 16 Auga a Sa 8 middags 1 uur iu het cnfé Ds Sendrachtc te Groutngpo Dan zal worden overwogen of tot de opriebitng eener Groninger volkspartg zal worden overgegaaa als onderdeel eener Ned Volkspartjj dan wel of het wenschelqk ia zich bij den Radicnlen Bond aan te aloiteo Uu Apeldoorn wordt gemeld Door het hoofdbestuur au den Bood van oud onderofficieren is vtirganning gevraagd aan den burgema ater van Apnldourn tot het hou den vao wa optocht met vaaodeli ii baoiarvn op Maandag Jeu 10 Aotrustof van het station naar het koninkigk paleis Bet Loo en terag De gevraagde toestflmmiog is dadelgk verleend Genoemde vereonigjug komt dien dag per extratrein ten getale van omstreeks 300 p rsooen van Zotphen om dien dag grootendeela in het paleis en het park door te brengen Men meldt uit Den Haag Te middt n van een dichten drom nieuwsgierigen begaf de klompensohutter Dojveitein zich gisterenmiddag naar het gebouw van des achutleraraad op de Groote Markt tot het ondergaan vau 14 dagen provooit arrest in de plaats tredeode voor niet betaalde boeten Bg had plaats genomen op een steenkolenwagen naast zgne vrouw en droeg d uniforin van artilleriesohntter met klompen aan Alvorens het raadsgebonw biooen te treden verwisselde hg echter zgoe klompen tegen pantoffelsa Ondrr een hoeratje van zgn gaestverwantao wie hg oen vaartwelt toeriep eUot da danr zich aohter hem Da goede jongen atrekie zelfs zgne vrlendsohap voor mg tot aan do pooitea van La Paisanderis uit Daar ter plaatse hadden de smart en de wanhoop hare tenten opgeslagen Het biljet was op deu muur geplakt gebleven en de ongelukkige boer stond met een geweer in de band op den drempel der deur rn soheen de nieuwsgirigen te willen tarten Het znu niet geraden zijn zei de loopjongen tegen mg zich aan Victor Malireau met eene dagvaarding in de hand ta vortoonen Da kleine koedrgver die nijn neef is heeft mg verteld dat de baas zich boos gemaakt heeft over de Dieuwagierigen die zijne boerderij komen bezoeken en over ds buren die hem komei beklagen Kij wil niet dat men hem beklaagt bg wit niet dat men hem aankijkt Het verhaal van den jongen deed mgn leedwezen ten top stggen lutussohen sorteerde ik mgne papieren en deed ik al het werk nf dat ik nog vdtSr mijn vertrek ten einde wilde brengen Mgne hand beefde mijne gedaoh eo waren verward bet aeheeo mg toe dat ik mgn verstand zou verliezen Ik waa in deze stemming toen ik mj te middernacht naar het bed begaf waarop ik voor de laatste maal uu slapen Daar vond ik eene bezigheid die ik nog vergeten had ik moest al mgne goederen die er in dit kamertje verspreid lagen opzoeken en ze in een koffertje dat ik van mgne moeder geleend bad bij elkaar pakken Zoo liep ik mgne goederen te zoeken toen ik een klendingstuk dat ik nog vergeten had van eene plank kreeg en daardoor oude stukken die zonder eenige orde of regelmaat op deze plank lagen daarvan af deed vallen JFordi vtntifé V