Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1896

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei Tijd vao Greenwlcb BOUDA aOTTEBBiM an 1 tl a n am g tO 10 11 10 iO ll M ll ig la tS 1 34 S 60 8 7 4 10 S lt S Sl 7 11 7 SS S lt S 4S S 51 V tl IQD I la ts IS SS l 8 1S 4 ll tS 1 44 4 1 4 15 HOTTIRDA M 8 O U D 1 7 69 7 69 8 13 S ll 6 81 10 7 47 11 50 U 87 U 08 18 47 HAAO HOtlDA iHigg 5 61 7 80 7 4S8 60 9 19 9 48 lo ll U SIK K 1 86 9 44 8 40 4 04 4 3 8 5 17 117 18 7 68 l8 9 88 Voorb 6 67 i 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Z n ll 10 1 51 4 58 8 80 9 48 ZeT l 8 10 48 0 6 04 8 80 9 59 lOniid 8 88 T 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6411 0511 61 17 8 14 4 08 4 8 6 16 6 47 6O7 48S 810 10l0 18 Btopt te Blniwük KraUweg en Nootdorp LeidKhndua i Hekmdorp O T E E O H T G O n D A trtnoht 88 7 50 9 9 81 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 514 45 6 88 7 10 8 09 9 07 10 84 Woerdgl 8 58 8 11 lO lS 11 56 4 18 68 ÜDdaw terT 07 8 19 10 81 4 S4 find 7 8 1 84 10 10 M 44 11 10 U ll 1 1 8 41 4 87 5 17 7 09 aOUDA DEN Hi AS 9 S7 10 18 10 48 11 16 18 10 18 18 1 87 3 47 4 45 5 5 64 7 14 7 49 8 1 8 54 9 54 11 11 18 40 4 67 S Ol lO OS 11 11 11 49 08 8 18 10 16 11 16 1 08 6 10 8 18 I 10 17 10 48 11 90 11 4618 48 1 08 1 67 4 17 6 16 5 51 8 11 7 44 8 S1 8 66 9 1110 81 11 4 Ol D A VTXICBT 7 16 8 09 9 11 10 19 10 67 11 65 1 10 8 1T 11 14 1 87 11 11 8 46 8 84 9 64 18 61 11 46 1 17 8 08 9 50 10 17 10 4 10 41 11 07 iK8TlBDAH 0VDA 9 10 41 4 18 4 41 a K 7 4t 9 41 1 10 U ll 41 6 4 IA M a K S O II U A A HITEISAM 11 61 17 10 a 1 1 1 16 10 0 B n huil tUftodt togenorer bet pMtkftbloorte WinschoUn en rropger toebehooreude ud de wed K Fütkers dooh nu bet eigeDdom tbd deo beer J D Tftn der Veen aldur wonU verbonwd Bg bet uitbi kau aa een der TlooreD Tosd men een gemetaelde brAodfrye kiiBt wurran niemand bet beitaan vermoedde VoUgene t gen moet dece eene aaozienlpe hfio Teelbeid good en lilver hebbm bevat wat ènToor den eigenaar èn Toor de Tindere een niet ODsardig bnitenkaoBJe zou ziJD daar de achat krachtene art 642 6 W voor de eene helftaan den eerite en voor de andere aan detaatlieo soa toebehoorea Aan t beitaao derbrandkast wordt niet etw feld maar of tbeitaaa Tan den achat niet door den een ofandereu grappenmaker uit zgn dnim getogeniif wat zal men xeggeaf Veend Ct Ëen vreeaelijke brand woedde Dioada te Rn da de Medina een stadje van 4000 iawonera in de Spaanache provincie Valladolid Er waren bgna geen spuiten en soo aioegde brand Tan bet eene hnia naar bet andere over Ongeveer 500 woningen werden vernield £ r ontatond een paniek en een oproer De meeste inwoners vluchtten naar de omstreken der atad waar hun door de bevolking der oal plaatsen bolp verleend werd D rechtbank te Breda heeft A M O E Konder beroep wsnende te Qinneken gedetineerd ter sake van het verbergen van een kindertykje met het doel om de geboorte te verhelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden Vier beschonken kerela b mo ilijkten giiterenmiddag een onden gebrekkigen man die op het Plein 1813 te sQravanhage rostig op een bankje zat Zy trachtten den grgaaard die op krukken springt vau de bank te duwen Een telegram bestel Ier die de laffe handfllwüze zag ging naar het viertal toe en maande beo aan den ouden stakker met rust te laten Tot antwoord kreeg hy d aanzpgging dat by een pak slat kon krygen De besteller riep daarop de hulp van en agent in doch nanwelyks had deze met een kameraad een der kerels van de bank getrokken om hem wegens dronkenschap naar bet commissariaat te brengen of de andere drie trachtten den arrestant te ontzetten Zy sarden en sloegen de genten die inmiddels den wapenstok hadden getrokken fn militair hielp de politie flink Door een der omstanders werd hulp gevraagd aan bet commisaariaBt en aan oen groot aantal agenten gelukte het de vier kerela te arresteeren De laatste dagen trekt te Amsterdam een troepje wielrgdera de aandacht die gekleed io nette grgze uniformen op hun transport wagens driewielers gezeten door de stad rgden om zich te oefenen Qet zgn de bestellers van de nieuw opgerichte naamlooze vennootschap Algemeene Besteldienst welke maatschappg binnen enkele dagen baar nienwen dienst zat openen Het doel is voornamelgk het vergemakkc Igksn van de betrekkingen tnascben particulieren en neringdoenden en tevens het vervoer van pakketten in de stad tegen een laag tarief en binnen den kortst mogelyken tgd Voor het vervoer zullen driewielers carriers gebruikt worden van luchtbanden en alle uieuwigneden voorzien die elk uur van s morgens 8 tot savondp 9 zullen rgden in alle richtingen Ooudiy g so 7 S Hoordreoht w 7 M Nlrawsrkarl 7 M 0 p Ua H 1M Botterdun 7 7 i 6 taMlla 1 10 Hieawttkerk S l Uoordnoht S M a id i tl 8 40 47 8 54 9 1 1C 7 15 8 81 t 67 OS 14 SO 7 46 Oood 7 80 16 Z T M 7 41 8 47 Z Zl gw 7 58 8 6g Voorb 8 07 9 08 H 8 18 9 18 10 7 Uold 6 85 Oudaw 6 60 ro nl 5 69 8 11 fliwkl 0 11 1 98 7 1 14 Ooud IwtndMi est Sr zgn 150 bestel kantoren in alle wyken van de atad gevestigd alwaar pakketten ter bezorging kunnen worden aangeboden tegen betaling van 15 cent pcrjpakket Ook kunnen de pakjes voorsien worden van een zegel welke zegels door de maatscbappy worden verkocht en waardoor het tarief Oog iets lager wordt Voor winkeliers en kantoren die groote verzendingen hebben wordeB afaonderlyke tarieven gemaakt De maalschapp zat lieh ook belasten met het afhalen van pakjes en brieven van huis by geabonneerden die dan slechts een aan ben hnis betestigden waarscbuwerf hebben te stellen waardoor de beiteltsr die elk uur op zyn rywiel voorbg komt riet dat hg iets ter bazorgiüg moet meenemen Voorloopig begint de dienst nu t 36 bestellers die zich eerst io het Willemspark terdege Keoefend hebben en nu druk bezig zgn ook bet ryden door volle straten goed te leeren verder zijn er 5 controleurs behalve het administratief periooeel De maatscbappy heeft haar centraal buresu gevestigd op de Keizersgracht by de Hartenstraat Nog steeds boort men allerlei uien en grappige gezegden die onlangs by het geweldig onweer tijdens den brand in de Frans Düuveostraat Ie Roermond pluts hadden Wg willen er een paar aan da vergetelheid ontrukken £ eo beer vroeg heel ernstig aan een spuitgast waarom de langen van de brandspuit niet in de Roer waren gelegd waarop de man zoo lakoniek mogelgk ten antwoord gaf Moet dan morgen de scheepvaart op onze Koer geheel stil liggen c Een ander vroeg of de Roer al leeg was De opperbraodmesster onderhield een apnitgast er over dat by zoo beschonken was waarop de e stotterende antwoordde Dat zou wel een Koermondsche jongen ayn die op Zondag avond niet minstens drie kwart aangeschoten isic Commeoiaar verder overbodig Jan van Roermond beeft in de N K gevraagd of bet op Zondag negAO uur des avonds io alle stedekens van 13 000 inwoners zoo n lamme boet is Is dan het drinken overal een tweede natanr geworden vraagt hy Of Igdt Roermond alleen aan die kwaal Èeluo dat op deze laatste vraag beslist ontkennend moet worden geantwoord Maar wat gelukkigerwyie tut de hooge uitzondering behoort misschien vel een unicum mag genoemd worden is dat de schutters die by brand de orde moeten bewaren met de bajonnetten hnnner geweren gaatje gaan prikken in de slangen der spuiten Dat doen voor zoover we weten tot nog toe alleen de Roermondscbe jongens all schutters op Zondag avond Toen Zondag de wedstrgden op de Sporlbaan in de residentie geëindigd waren verdrong zich een enorme volksmassa aan de uitgangen van bet terrein on den grooten Jaap te zien Rechts en links hoorde men nit tal van manden Wie is toch Jaap Bden Waar is tbah Jaap Zelfs de politie inspectenra konden het pobliek slechts met moeite tegenhonden zy werden met vragen bestormd en om inlichtingen lastig gevallen omtrent het signalement van den grooten sportsman en wet zoodanig dat sy op het puot stonden van bun wapens gebruik te maken om een paniek onder het volk te voorkomen Eindelyk dringt een rytuig door de menigte heen waarin een beer met insignes aan Hoera leve Jaap 1 klinkt het oit dnizenden kelen De heer wien de ovatie ten deel viel was echter orde commissaris Op den bok nam leukweg een jongmensch plaats die even met zgn pet salueerde Deze was Jaap maar het publiek begreep er niets van en bet rytuig verdween londer dat men eigenlgk snapte wie Jaap Eden was geweest Dhd V Z H 10 iO 10 67 U 4 11 11 11 10 8 55 U Si 51 ll tt 10 81 10 19 1 S9 lo se 10 48 10 49 8 18 1 50 10 11 1 57 65 7 10 17 7 18 6 86 7 89 8 S1 8 48 9 04 6 0 7 61 8 0 81 10 1 ll Vrgdagavond bra ibt de politie gelyktydig een bezoek in de speelzalen te Ostende en Blankenberghe haar verscbyuing verwekte heel wat opschudding ondar het tslryke pabüak Naar men verzekert beeft koning Leopold het verlangen te kennen gegeven om een einde te maken aan deze misbruiken en erop aaugedrongen dat de overheid al de strengheid der wet toepaase Het spel zal nog alleen in de bijzondere clubs waar de wet geen recht van tiiflsobenkomst heeft toegelaten zym De borgemeester van Amsterdam was als Hoofd der Gemeente eergittoren dour den heer J Kogel Nieuwe Heerengracbt 21 in kort geding voor de rechtbank gedagvaaad om een telephouisobe verbinding van zgn perceel zonder goedvinden van den eigenaar daaraan vastgehecht te doen verwgderen De pleitbezorgers van partyen kwamen echter overeen de zaa na de vacantia en wel op l Sept e k te berechten Het is zeker niet atg meen bekend dat de tegenwoordige sultan van Turkge afstamt van een Fransche damt Zgne overgrootmoeder Na basadal sultana gemalin van Abdut Hamid I was op Martiniqae gekomen in het laatst van de vorige eeuw Haar meisjesnaam was Aimée Dubeo de Rivery zy was een nicht en speelgenoot van Josephine Tascher de la Pagérie die later keizerin der Franschen werd nadat baar eerste man onder de gtfillotioe was gestorven Mile de Rivery voltooide baar opvoeding in een klooster te Nautes Zy zon naar Martinique terugkeereu en scheepte zich te Marseille in zy leed echter schipbreuk en werd gered door ern schip dat op weg was naar Algiers Dit schip werd door Algerguscbe zeeroovers buit gemaakt en de dame als slavin verkocht aan den Bey dia haar ten geschenke zond san Abdul Hamid I Uit haar huwelijk met deze ontsproot Mabmoud II de Hervormer en grootvader van den tegenwoordigen sultan Toen keizerin Eugenie in 1869 op weg naar Eaïro ie Konstaotinopel vertoefde vertelde sultan Abdul Aziz haar dat hg door zyn afstamming van da nicht van keizerin Josephine nog aan haar verwant was Door eau rechercheur te s Gravenhage is gisteren in een slaapstede aangehoudeo een man verdacht van diefstal te hebben gepleegd van voorwerpen van verschillenden aard o a cbirurgiecba instromenten scheermessen kleediagstukkeu enz Hy gaf overal waar hy logeerde sen valxcben naam op Op eigenaardige wyze werd de aangehoudenetot bekqatenia gebracht De zakdoek namelyk gemerkt G V 6 io het Politieblad onder degestolen voorwerpen opgegeven werd in zgnbeiit gevonden liegen hielp dus niet en dedief moest door de mand vallen De man gafop van beroep te zgn visitekaartjes vervaardiger Dagbl c Met veel belangstelling ziet byna degeheele wereld de aanstai nde lachfcvaart van den beer Andree naar den Noordpool tegemoet Over de toebervidaelen sohreef de wakkere luchtreiziger zelve Gednraode de laatste stormachtige dagen beeft de bal waarin de ballon lal worden gevold en die spoedig voltooid zal zgn een zware proef moeten doorstaan Den 20aten Juliniterlyk zal alles in zooverre gereed zyn dat met bet vullen van den ballon een begin kan worden gemaakt komt er dan geen onvoorziene omstandigheid tusscbenbeiden dan zal de ballon den 29n volkomen gereed Xgo De ballon belooft aan zgn doel goed te zulten beantwoordea Ik heb een nacht in bet schuitje geslapen en io spyt van den storm heb ik den naoht teer goed doorgebracht en mg zelfs verslapen lederen èu worden er meteorologische waarnemingen aan en meermalen badden wg gedurende eenige dagen een wind die uitstekend zou zyn geweest voor een balloutochije in noordeiyke richting Wy hebbeu eenige postduiven opgelaten maar voor zoover wg weten is er niet een in Europa aangekomen Wg zgn allen zeer gezond en vol goeden moed c Een tater bericht bracht de tyding dat de beer Andrée den 22Bten met bet vullen van zyn ballon begon en den 25B 6n of 26sten gereed zou zyn om te gaan 4 60 4 67 6 4 6 11 6 10 50 8 10 4 7 6 89 8 44 7 80 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 1 44 1 54 i Ol S 08 8 14 3 09 4 04 4 87 DE Autndut Bt Soul 7 1 7 11 8 19 Van Spitsbergen ontving de Berlgnache Lokal Anzeiger een telegram den SOenJnli over TromsS venenden wasria wordt mede gedeeld dat het weer slecht was geworden zoodat Andr het opstggen uitstellen moest otiobooo alles Voor den tocht klaar was Het vollen van den ballon was den 27Bten Juli zonder ongevallen volbracht Zoodra de Zuidenwind die reeds een pooa gewaaid had bestendiger werd zon de opstgging gebeuren ofschoon proeven hadden bewezen dat het gasrerti s grooter was dan Andree oorspronkelgk verwachtte De draagkracht van den ballon is 5000 K O Voor eenige weken brandde te Groot Driene by Hengelo de boerenwoning af van dea landbouwer Welherg die daarop onderkomen vond bg een in de buurt wonend familielid Doch ook hier mocht W niet rustig wonen Maandagaiond brandde ook deae woning met den aanwezigen oogst totaal af terwyl van den inboedel slechts een gedeelte kon worden gered Er loopt een gerucht aU zouden deze branden in varb knd staan met vroeger door Welherg ontvangen dreigbrieven Uit Amsterdam wordt van gisteren gemeld Het voornaamste punt der agenda voor dt Raadszitting van heden was wel de voordracht van B en W om M den Hartog derden onderiryzer aan de openbare lagere school der ie kl no 78 die op 8 Juli 1896 twee hoofden van openbare lagere scholen wegens het vervullen van hun duor B en W kraohtent wettelyke bepalingen opgedragen ambtelyke werkzaamheden in het openbaar beeft belee digd te ontslaan Aldus luidt de voordracht waarover reeds zooveel hoofden zich warm gemaakt hebben en zooveel pennen in beweging zgn gebn cht dat we kunnen volstaan met de vermelding van den uitslag die zoker tegen veler verwachting dezi was dat met 17 tegen 8 stemmeu hot vooratel is aangenomen om Den Hartog te ontalsan Aan de eiodstemmiog gingen nog twee stemmingen voorsf over motiea Nottiog en Heioeken waarin Ü en W verzocht werden nu Den Bartog zyn verontschnldiging bad aangeboden de voordracht terug te nemen beide werden met groote meerderheid van stemmen verworpen Van Hall s vooratel om t ontslag eervol te verleeneo werd In dier voege gewgzigd dat bat motief voor bet ontslag in het besluit zal opgenomen worden De schat van Lombok komt oog eens op t Upgt De door ons aan den laataten vorst van Selaparang ontnomen koatbaarhedeo xyn in Nederland veel Uger getaxeerd dan bier schryft de J B en daar dus de kosten der Lom bok expeditie uit de opbrengst van die sieraden voor een kleiner deel zooden worden gedekt dan vroeger aan de Tweede Kamer is voorgespiegeld heeft de ministervan Koloniën zich er niet bg neerge egd dat een deel van den buit io Indië is gebleven en niet wordt verkocht maar in het museum wordt tentoongesteld Men is over de zaak nog doende Een geweldige storm teisterde Maandag de hoofdstad van Spanje Tosschen 8 en 9 nur savonds begon het too hevig te bi Eelen dat na een nor de straten voeten hoog methngelsteenen van buitengewone grootte woren bedekt Een massa ruiten werden rerbrgzeld terwijl bet erkeer op straat totaal onmogelyk was gemaakt door den vreeeelgken storm die verscheidene tramwagens uit de rails slingerde De zitting der Kamer moest worden geschorst daar de bagelsteenen tot in de zaal doordrongen De storm werd gevolgd door hevige stortregens die verscheidene huizen onder water zetten De aangerichte schade is enorm 9 67 1 18 10 4 V 10 11 f 10 18 10 87 11 80 9 48 10 4 47 64 10 01 10 07 10 4 8 47 8 17 7 S4 41 47 7 15 7 46 8 11 6 61 9 18 10 64 9 S 8 41 9 49 11 10 8 11 Io een twist heeft te Doetinehem een zoon met een revolver op zyn rader geschotsn Hg raakte hem echter niet en misschien is het schot ook meer getost om den vader vrees aan te j en De marechaussee doet onderzoek Bnltenlandsch Overzlcbt De einduitkomsten van de volkstelling zyn tbana bekend Op 29 Maart jl bedroeg de bevolking van geheel Frankryk 38 228 969 personen Vyf jaar geleden 12 April 1891 was bun aantal 38 095 150 Ds vermeerdering in vyfatjaren bedraagt dus atechts 133 819 Io 24 departementen nam de bevolking toe de vermeerdering is byna oitslaitsnd toe te schryveo aan de groote steden In niet minder dan 63 departementen ging bet bevolkingseyfer achteruit In het departement van de Seine ia bet ermeerderiogicyfer bet grootst 197 008 idsariia volgen de departementen met groote steden De laodelyke bevolking eu die van de landgemeenten gaan bard achteruit in sommige departementen zoo bard dat de toeneming in de steden niet heeft verhinderd dat de lotate bevolking van het departement is afgenomeo Het ergst zyn de volgende departcmenteo achteraitaegaau Crue met 17 060 Maucbe met 14 6 6 Lot Calvados Dordogoe Oers HaoteGaronne Mayenne Haote Marne Yonne Aveyron Nièvre en Cö e d Or mat getallen van 14 000 tot 10 000 zijlen Da preaident der Republiek is te SsintMalo aangekomen Dadelyk om half elf s morgens 1 bood de atad hem een banket aan Faure dronk op Bretagne Daarna begaf hg zich ep weg naar de nabgltggende gemeenten Saint Servao en Dinard Allerlei twistjes zgn naar aanleiding van deze reis tosioheu de maires van die plaatsjes ontstaan De grenzen namelyk zyn niet juist bekend en er wordt dus hevig gekibbeld over de juiste plaats waar de eenfl maire uit en de andere maire in hst presidentieele rytuig moet klimmen De maire van Saint Servan Demalvilaio een depute nog al zoo er met zyn collega van Dinard om duelteereo 1 Die zaak werd evenwel geschikt Dat prins Max van Saksen afs and beeft gedaan van zyn recht op den troon en priester is geworden geeft de ultramontaansche pers stof tot juicbeo zij stelt bat voor als bad het katholicisme eene sehitterende overwinning behaald Een berichtgever der Germania gaat zelfs zoo ver te schrgven v Heden c d w z Zondag toen de prins in bgzyn van hooge geestelyken aartsbertogionen en prinsen voor de eerste maal de mis tns heden beleefdea bet koninklyk huis en de katholieken van Saksen een feest zooaU er slechts io den kring der katholieke kerk mogetyk is een feest vsn troost en hoop van genade en overryken zegen Onder de protestanten ia en buiten Saksen waar de protettantache bevolking de meerderheid heefi i men door deze opgewondenheid der katholieke pers onaangenaam getroffen gelgk blijkt it een hoofdartikeltje in de Vo B Ztg waarin o n het volgende voorkomt Het laat de protestanten koud of prins Max hertog van Saksen nadat hg gestnd erd en den titel an doctor in de rechten verworven beeft als Uhlanen offieier een vrg leven geleid en zich als sportliefhebber heeft doen ken oen plotseling zgn geestelyk hart ontdekt beeft en op zgn 26e jsar priester wordt Hy heeft het recht aan zyne neigingen gehoor te geven niet meer en niei minder dan ieder burgerman Zelfs als by lust mocht gevoelen toe te treden tot dö Qit Saksei verbannen JezQÏten orde en haar generaal to wordnn zou bg dat alleen met zich zelf hebben nit te maken Het lust ona niet in te gaan op wat er al zoo verteld wordt over de redenen waarom de prins priester is geworden maar wat wg mogen verlangen is dat waar de proteatantsche pers zich er volkomen van ontbonden heeft dt feestvreugde der katholieken te verstoren de oltramontaansehe pers ook eerbied toone voor de uietkatbolieke meerderheid der bevolking van Saksen en het rgk in plaats van het als eene schitterende overwinning der katholieke kerk voor te stellen dat een levenslustige prins in zyne jonge jaren vroom geworden is Door aan de eerste priesterwgding van prins Max eene politieke beteekenia te geven ten gunste van het katholicisme wordt de godsdienstvrede in Dnitsohland niet bevorderd en evenmin de eendracht onder de Sakaiaehe bevolking bevestigd en hare verhouding tot haar koniogahnia verbeterd Vrydagavond wordt de rykskanselier prins Hohenlohe nit Alt Ausaee teBertgn verwacht Wanneer de Keizer daar terug zal komen is nog onbekend Als reden v or de dreigende miniaterieele crisis in Spanje wordt in een aantal bladen de ongunstige financieele toestand aangegeven Indien de ministar preaident niet het gevaar wil loopen gebrek aan de noodige fondsen te krggen voor het voortzetten van den strgd op Cuba moet hy bedacht zgn op de middelen om zieb die fondsen te verschaffen Daartoe beeft hy een aaolal plannen gemaakt die eobker niet in den smaak schijnen te vallen der liberale oppositie te meer daar de rekening over het afgeloopen aar een tekort aaowyst van 36i millioen pesetas Da hberale oodminister van financiën Gamazo heeft een rapport over de plannen der regeering uitgebracht waarin bg het tekort over het loopende jaar op 60 millioen pesetas begroot Deze tegenstand der liberalen heeft eerst het denkbeeld doen ontstaan de Oortes te ontbinden en nioQwe verkiezingen uit te sehrgven Maar het schyut dat het ministerie teruggeschrikt is voor de gevaren die daaruit thans kannen voortspruiten Het aftreden van een of meer ministers maakt de zaak niet beter want geld om den strgd te kunnen voortzetten moet er zgn Daarom heeft de r geering onderhandelingenmangeknoopt aMtt4a paansche fiank over het aangaan van nieuwe leeoingen Eu deze heeft zich bereid verklaard onmiddelIgk een krediet te openen van 34 millioen pesetas en de voorwaarden te overwegen waaronder een grootere leening kan worden gesloten De toestand op Kreta is voorloopig nog weinig veranderd De Tnrkscbe troepen laten geen gelegenheid voorbygaan om de Christenen te kwellen Te Heraklion vreest aien voor een oitbirating omdat de gruweiyke plagery waaraan de Christenen daar blootstaan alle perken te buiten gaat De Vo88 Ztg hoopt dat de vastberaden houding van Ërtgetand een gonstigen invloed zal hebben op den Czaar Reeds wordt een aarzeling io de houding der Rassiaohe regeering merkbaar zegt i ï blad en het voorziet reeds dat Nicola H dentelfdaa weg zal opgaan dien Alexander III in 1878 ten gunste van de Bulgaren heeft ingeslagen Hat blad acht den vrede hoog maar sterker dan de liefde voor den vrede is de noodzakeiykbeid in Konstantinopel daidelyk te spreken opdat do Tnrkscbe regeering begrgpen ban wat van haar verlangd wordt De hoofdleiding van den opstand in Macedonië berust bij een 45 jarigen mau Aoastasias Brupbas die sich reeds bekend gemaakt beeft door zyn optreden in den opstand vsn 1878 Jarenlang oefende by een soort rechtspraak uit in alle geschillen tosschen Grieken Albaneeien eu Slowakkeu zgn wgze van doen had bem den bgnaam van den Rechtvaardige gegeven en bet volk vereerde hem als een heilige Maar overal en altgd predikte hy haat tegen de Turken en geen gelegenheid liet hij voorbygaen om dien baat te toonen Voor eenige jaren vestigde hg zich io den Pirneus als handelaar maar meer nog dan door handelszaken werd bg beziggehouden door zgn onvarmoeiden samenzweerderegeast De Grieksche regeering bad volstrekt geen erg in zyo doen en laten Plotseling was Brupbas verdwenen en nu staat hy weder Han hst hoofd van den Macedonischen opstand PersooDlyk beeft bij de 250 man aangevoerd die in Tbeasalië byeengekomeo waren en na langs verschillende wegen de grens tl zijn o vergetrokken zich bg Monastir vereenigd hebben Daar vaaidigde hij een proclamatie uit aan de Grieken in Macedonië üa z naam heeft aan de beweging een ongekende kracht geschonken Li beeft eergisteren een bezoek gebracht aan lord Saliabary op bet ministerie van bnitenlaodBcbe zaken Het onderhoud wai zeer barteiyk en duurde een uur Alleen een tolk was er bg Li giog daarna naar bet Hoogerbois en toen naar het Lsgerboi waar hy met Cbamberlaiu gesproken heeft Aan een yerslaggever der Daily Chronicle c beeft Li gezegd dat bij in Engeland de meeste vrienden had en ook dat hy niet alleen io het belang van China s handel io Europa was gekomen maar in dat van den wereldhandel Komische toonetleo hebben Zaterdagochtend plaata gehad toen Li uit Pargs te Havre aankwam op weg naar de Ëngelsehe boofdotad Toen de trein nl het station binnenreed was de onderkoning nog bezig met ontbyteo en weigerde hg op te bonden met de meeste ouTeracbitligheid voor de autoriteiten die voor zyn waggon stonden te wachten zette hy zgn ontbgt op zyn gemak voort tot groote vroolgkbeid der nieuwsgierigen die nu den Chineesc zagen eten met behnlp van houten stokjes Toen eiodelgk de onderkoning zgn laatste kopje geledigd had zette een zgnsr bedienden hem zgn gouden bril en zgn hoofddeksel met de paowgveer op en verscheen de Cbineesche ataat man ia een rood gewaad met een paars vest gesteund door twee zgner bedienden op het perron Na de begroeting der autoriteiten werd hy in zyn rolstoel geplaatst en naar een rgtuig gebracht De Franachen debiteeren deze ni Die oade Chinees moet wel moe worden van al dat reizen en trekken c Wel neen hy r tt altijd in een wagon LiU Een vyftigtal personen met geweren gewapend doorkruisten in den afgeloOpen naebtda omgeving der stad schoten op de ectrooiheambten en antwoordden eveneens met geweeraohoten op de sommaties der politie Een inspecteur twee agenten en een vrouw werden gewond In de omliggende dorpen bespeurde men eveneene gewapende benden Twee personen zgn gearresteerd Onder voorbebond wordt verzekerd dat men hier met een revolntioonaire beweging te doen heeft In een onderbond deelde de minister van binnenlandsehe zaken medOt dat twee benden ia de buort van Valencia uiteen werden gejaagd terwyl ook tairgke wapenen werden bevonden Bet hoofd der bende wai Bernardo Alvarei gepelmioneerd kolonel Zeven personen zyn in hechtenis genomen De regeering aehryft deze ongeregeldheden tos aan de vrienden der Cubanen bggestaan door den bood van proteatantsche vrgéietsalaars Een dergelgke beweging is mislukt nabg Gerona waar eenige arrestaties plaats badden Sedert eenige dagen worden door de regeering voorzorgsmaatregelen in de provincie genomen Aan de Daily News wordt nit Athene geaeind dat tweehonderd opitandeliogen in de nabgbeid van Elassooa Maandag driehonderd man Torksohe troepen verslagen hebben die zich verzetten tegen hun voortrukken in het binnenland van Macedonië Een andere troep heeft zich by Katraoitza door een leger van 1200 Tutken heen geslagen na twee dagen door han bevig bevochten te zyn gekleürdü met 20 korti g A van OS A Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 6 AUGUSTUS NlDBHUND Gert Neii W S 1 dito dito dito 8 dito dito dito S HoNOiï Obl Goudl 1881 88 ♦ ITILM lusolirij iiig 186S 81 6 OoSTïNB Obl in papio 1868 dito ia ziUer 1868 5 PoïTUOiL Oblig met coupon 3 dito ticicot 3 RmuND Obl Binnonl 1894 4 dito Geoons 1880 4 ditabüRathi 188 4 dito bij Hope 183U 90 4 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 6 BpiKjB Perpet ohuld 1881 4 TotKHj Oopr ConT leen 1890 4 Gec leening serie D Geo leenin serie ü ZuiD Ara Eip obl 1893 6 Mllioo Obl Buit Soh 18 0 6 VimzoiLi übl 4 onbep 1881 KSIIEDAH ObligiitienlStS 3 aoTTWDm Sted leen 1894 3 C tD N A fr HandeUv aaud Arendsb Tab Mg Certifiealen Dtju Msateohappij dito Anih Hypotheekb psedbr 4 CulL Mij der Yontenl amd Gr Hynotheekb psudbr ai KederlsnclBohe bank aand Ned Handelmaal rh dito N W k Pao Hyp b pandbr Rott Uypotheekb pandbr 3 j Utr Hypothoekb dito S j OoflTENK Gost Hong bank aand dusL Hypotlieekbank pandb 4 i Vorlcn slotkri 91 l 100 100 11 100 100 857 86 6SV 86 68 97 98 98 60 68 19 19 80 110 96 40 100 96 48 630 686 00 68 101 800 isr 46 1871 V AuEBISi Kquit liypotu pandb 6 74 Maiw L G Pr Lien eert 6 87 1081 U D Holl IJ Spoorw Mij aand lOJ Mij tol lipl ï St Spw aand 98 Ked Ind Spoorwegm aand 806 Ne kauid Afrik Spm aand 6 ajo dito dito dito 1891 dito 6 108 liLH Sp oorwl 1887 89 A Bobl 8 60 ii2 97 69 Zuid Ilal Spwmij A H obl 3 68 Poli Warschau Woenen aand 4 166 ROSL Gr Enss Spw Mij obl 4 97 i Batilaelie dito aand 69V ïaatowa dit aand 6 77 Iwang Dom r dito aand 6 101 Kursk Ch Azow Sp kan obl 4 10l i dito dito oblig 4 99 Am lli Cent Pac Sp Mij obl 6 99 Ohio k North W pr O f aand 144 dito dito Win St Peter obl 7 183 111 Den er li Bio Gr 8pm eert a 10 Illinois Ceotral obl in goud 4 100 Louis k Nash villeOerl v aand 48 Mexico N Spir Mg tehjp o 6 101 10 18 Miss Kansas V 4 pet pref aand 10 N York Ontario h West aand 18 dito Penns Ohio oblig 6 101 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 VO s St Paul Minn i Manit obl 7 109 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 29 OimDA Can 8outh Cert r aand I 441 Tu C Ballr iiNav leh d c 0 18 Amaterd Omnibus M j aand 198 Rotterd Tramireg Maats aand 801 i NiD 8t d Amsterdam aand 3 108 Stad Rotterdam aand 8 I 107 108 Bnoii Stad Antwerpenl887 8 108 Slad Brussel 1886 8 108 Hong Theiu Begullr Gesellach 4 117 OosiEHK Btaatsleening 1860 6 188 K K Oost B Or 1880 8 166 SpiNJl Stad Madrid 8 1868 36 tilD 7 r Bes Hyp SpobI cert 118 HARK TBBRICHT£N QOUda 6 Aug 1896 Granen Vac het nieuwe gewas werden heden rerschillenda artikelen getoond die tot noteering rerkooht warden De kwaliteit ia oTer hot algemean zeer mooi Tarwe Zoeuwsoho 6 60 a 6 90 Mindere dito 6 30 it 6 60 Afwijkende i f Polder 6 76 i 6 86 Rogge Zeeowsche 8 78 i f 4 86 Polder f il Buiteulandsohe per 70 k 1 8 4o 4 8 60 Gerst Winter S 80 l f 4 S0 Zomer 4 Oh TaIliar 4 10 i ƒ 5 Haver per heot 8 60 a 8 96 por 100 Ulo 6 86 è 6 60 Hanoepsaad Inlandsob 7 7 86 Buitenlandsohe 6 60 i 6 76 Kanariesaad 6 a 7 60 Kooliaad nieuw 7 i 7 60 Erwten Kookerwten o Niet kokende f 1 rooretwten per 80 Kilo i Bruine boenen i Wiltt ƒ i f Duirenboonen f Paardenboonon f if Mais per 100 Kilo Bonte Ameriknansche f 4 40 i f 4 60 Cioqaantina 6 26 il 6 76 Poianian 4 76 il 6 Vebhabet Melkvee weinig aanvoer haodal en prijzen vrg wel Vette varkens goede aanvoer handel red 14 ü 16 ot per halt KG Biggen voor Engeland goede MToer handel vrg wol ISV ïl 14 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 40 a 0 70 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag 14 il 82 Weilammeren weinig aanvoer handel red il Nuchtere kalven red aanroer handel vrg wel ƒ 6 il 10 Graskalveren eenige aanvoer handel traag a Pokkalvoren il Vachten Wol a per K G Aangevoerd 188 partgen kaas Handel vlug le luaL ƒ 84 a 27 8e qual 19 il 88 Zwaardere ƒ il ƒ NoordHollandsehe 20 i 84 Boter retl aanvoer handel vr wal Goeboter 1 80 i l SO Weiboter l k 1 10 p Kilo 352 Staats loteriJ 2a Klasse Trekking van Donderdag 6 Augustus 1896 No 4841 400 No 0863 en 11616 ieder 100 Prgsen van 30 178 286 260 291 499 702 19 861 938 1868 1730 1740 1888 8068 4840 2103 4498 8690 4969 8637 6832 8078 1899 3164 6307 3836 6467 8669 6908 3797 6960 8860 6881 3998 6631 4807 6683 6867 7138 7778 7809 8046 8167 8648 8699 8607 8697 9167 11408 9749 11468 10016 11761 1006 12698 10319 13317 10611 18623 10684 13627 10672 13699 10676 1878 HOOS 14028 11208 14088 11281 14638 14983 17841 15288 18160 16328 18180 16441 1801 16698 19040 16667 19113 16698 19301 16863 19396 llOS 19741 16014 80271 16069 80864 17487 80 8t BurgerlUke Stand GEBOREN 4 Ang Ari Jobaanea ouden G J de MqI eo J van WerkhovcD Cornelia JacobiiB ouders D Rejjkan eo C J de Keiser Adriana ondera F Bloot ea O Both 5 Cornelu ouders O Kuri Taar overl en M J van Eyk Martiuut ouders Q Gibbon in P k OVERLEDEN i Aqk M VarRwr ij 9 m 5 J JoDf eoeel 5 w A Jougeoeol 5 w GEHUWD 5 Ang C MichaSlii ee M Zaïdam J de Bruyo en A Zurdam D de Jong en H de Krieger C van der Neut en C P Steen J S oopendaal en N Anders bg voloiacbt P van der Byl en R Badaat fieeuwilk GEBOREN Wilfaelmtia oudere C Streng eo E Boere Trgntje oudere J Verwaai en G Batter Fraas ouders J Verweij eo J JoDgeneel Cornelia Geertraida ouden C Hofland en N Stonthart APfVERTEWTIEN Biykens akte op den 12i JULI 1898 voor den Notaria O C FORTUIJN DROOGLEE VER te Qouda verleden op het ontwerp waarvan de konlnklyke bewilliging ia verleend bg bealuit vsn 12 Jnni 1896 No 22 ia opgericht de Xaamloome FennooUchap Stoombootreederij DE IJSEL te Gouda welke akte met de kouinklgke bawilligiDg in haar geheel ia geplaatst in het bijvoegsel van de Nederlandsche Staatacoarant van 5 Angnstns 1896 No 182 Zeer ITetto Hstoendnikts mmMES worden GELEVEBD door i BRI KMA m Zn