Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1896

No 7039 Maandag 10 Augustus J800 35ste Jaargang mwsm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitconderingvan Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN ASSlirUiie Maatschappij tegen ErctQuBchade NEDERLANDEN van 1845 Xutiiheu Ainslrrdain Sophiaplein Kutterilam Zuidblftak M S iraveilliafe N olieUtrnat 20 Hteda PriDienliBiIii Alkmaar LatiKestraal GroiidkapUaal 2 üoo ooo Beserves 1 200 100 Betaalde Brandschaden U 500 ooo SMtVulKUnli TitMkirt tUu nklain INBRAAK Effecten In Brandkast oowel aU Inlioeilels Wlnkelfoederen enzl FEANSCEE STOOMVEEVEEU Chemische Wnsscherij TIK H oi pe iii mii i 19 KruUhade Botterdam Qtbrenteerd door Z M deu Konini der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpacialiteit Toot het atoomea en verven vau alle UeereD eu Dameagarderoben alscok allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u an IucbemauteI veereu bont enz Oordgneu tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode goverld Alle goederen hetzij gestoomd ol geverfa werden onschadelgk voor de gesoudheid en volgens itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ga de prnaen 25 gedaald CÜeen Grijs Haar meer Te stoomen goederen als nieuw alleverbaar in S dagen te verven goedereu iu eene week Kischt op den hals van en flacon DE MKÖWE LONDON doet de grUM haren binnen enkele dagen verdwHOen maakt het haar glanzend en zacht belet hel Bitvalleu 11 neemt da pelletjes van het hootd I London DËPOSi Verkrügbaar in flacons van t 1 00 t ƒ 0 S5 by ƒ J CA TS iabr de Papiermolen te Gouda Wie zt kt r y Hii ue liclite Eikel Ollt ttt te oiitvan jLii u s aniv ngeatold en na vele nifot neimng ti in dun handel gekomen oude dun n tain dea uitvinders Dr Michaells vervaardigd op de beste machines In het werehlbercemde étabblisaoment van Qebr StoUwerck te Keulen elachs J i TI2icl2 LeIH Bikel Cacao in vierkanten bnsaen Deze Eikel Cacao is met molk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagolgksch gebruik een A 2 theelepel van t poMler voor een imp Chocolate Als geneeekncbtige drank b j geval van diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar by de Toornumite H 1 Apothekers enz Vi Ka Ko ptcefbni e i ry t M c 0 90 e 0 85 Oenoraalv rt genwoordig r toot Nederland Julius Mattenklvdt Amnterdam Kalveistraat 103 VRUE PAARDENMARKT Zatei dHg 17 OctoberI iCJ pL JfcJJu voor bovengenoemde TltEKKlNU zjjn verkrijgbaar b j A BRINKMAND ZN Prijs ier iul f 1 Jl loieii voor f 10 Bij plaatsing der loten Ie en 2e Prjjs COMPLEETE BESPANNING benevens minateos 20 PAARDEN Een ware Schat voor de ongelakkige slachtoffers der ZeHbeTlekking Onanie en geheime uiiapsttingen ia het beroemde werk Dr Retau s z i lfuevvakii g Hollandsche uitgaro met 27 aih Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeagd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzending van het bedï ook in poetzegolB en in eiken boekhandel in Holland Rheoinafciek LeadeDpyDen kortom Ëji MerPain Expelier ferlei urd gf Is mat Iket bnti mm ua te wendeo tegeu = pfl Aiikerfaln Expeller vu ttaeda in ieder ntüsgezin Anker Paiii Expeller Il gl nuwt du ttoada in Ieder htüsgezin III II I TOOliU den worden ge Pn s 50 oent 76 oeat en 1 25 de flesch Vnorhandsn bi de maatta Apotheken en by F A tiolitor t Co ta Rotterdam Ta Gouda bjj A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt CmaWINKELAC V KOMNKIJJIU SkiOMVHRVI RIJ on Oii iiiist iH w s srnf KU Agentuur bji de Firma Wed nOSMAl tMioiNla hoadtB 6000 Stuks uit de felliete miist eener de eente buitenlandaohe fabripken over genoraene Eoogenaamde Leger Paarden Dekens iTioeten tegeti den apotprga van fl 2 7S per stak wordeD mtrerkocbt Deze dikke oaalljlbirtt dekeat ilJn zoo warm ilt een pelt o 140X190 om groot dm het geheel pwrd bedekkend met wol opgenaaid en 8 breede atreepeu Toerta een kleine partl witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 om wegens zeer kleiiip leohte door raklni benaerklmin fouten iii het weefsel aangeboden a 1 fl 3 50 per stuk Kotten anders het ihilihcle S DnMslIJk ruchreven bi leJni feD worden Unc As voeiTM l itrek i loesendfuK b THhm of onilor imilioniw premiit alt ge o r i B HHl vvitx ® autrioht OrooM Sinu 81 Zeer Kette Gesteendrukte NAimAHIJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Dl lik tan A riiDikMO Zoos AMERSFOORT AMEESPOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood n iteschuitlabriek stoom AutomatlHOhe Waltien Meel abriek Prima WlttebrOOA 19 eo puik soort wutfliroïd vmi lio bMiIrt iii ïreilientL n tjofiihricccTil i liler door overheerlijk vnn sinaiik en eer toedkooii verkrijgbaar in j i panvorin gomerkt met twee keepea ia elk einde van den rug n stuks van 5 ot Tl ot 10 et Fijn PaaBchkreDtenbrOOd wonlt van de tijnato s uidvruchtcn beate tafel 1 iiatiturlioter eieren zuirere volle beste inellc enz gemaakt is Iiiordoor een buitengewoon lieerlijk gelmk hetwelk met drong wordt en voor drse voortreffelijke kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar is in busvorm in stuks van 20 ot 30 et 40 et I 60 ot 80 ot en al8 Fijne Krentenbroodjes van 2 et Zoet Roggebrood wordt van de smakelijkste soorten rogga en besta zwarte 1 j tafelsiroD vervaardigd ts hierdoor bij tonder heerlijk vnn smaak eu verkrügbaar I in gegarandeerd gewioht van 1 Kg 10 ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de beste soorten tarwe gemalen maar 1 13 een minder üjne en blanke sortoering dan Prima Tarwebloem wordt speciaal aaubavo I I len aU uitstekend geschikt voor behangersmeol en met water gekookt plakst fsel van te f I maken eu is Verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 5Vi et Onze dépötbouders mogen niet duurder verkoopen en verande ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zUn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépötbouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de waI gens besohllderd met de fabriekstitels eu W H MBURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd on wordt 1 l een dép6thouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur I matig vast loon plus flinke pro isie en linnco vraohten dor volle on ledige kisten iilflMlW il pi IITALE Q ITVEHZOOP van allo AKTIKI Li i tegen en onder Fabrieksprijzen WISBRUN LIFFMANN W t Kf Wegens voorbereiding voor deze Bui tengewone Uitverkoop blijft de Winkel j van ZATERDAG tot MAANÜAG OCHTENü 9 uur Het groote aantal zenuwkwalen Tan isnawhoofdpljii af tot ie ToarAfgaande kenteekenen van apoplexl hananltarestis tee iMlh itcreD HOK Btoooii alia middelon door ae medltgcbe wetenschap aaiiK c d Sent aaa des niettWH tijd komt He eer toe dAt IJ door het gebruik niskeu van den eenvondlgstea weg navaUJk laigl dehntd eene phyaiologlsohe ontdekking gedaan lieefi die na honderde proUbumlngea tkmu eraxde geheels weiefd verbreid ii en terwijl zij iii we ten bcIi appel ijk e kringen de hooftta htltniatfllin r j kwalen ly denda maiiMUUM DMt tevana aena weldaad blijkt te zijn va egeh rekt Jklw naeaairiJB Is nltievonden door den gewpzeu Ufficler van Oeaondhelt Dr Baman Vllshftfan en bemët op de ondervinding opgedaan in eene BO Jarige praktik D vnm het b M eenmaal p r dast wortAt dnartoe msehlkta atoAB i oamiddallijk aan het aannwcealel iuedl9Ueeld Met de genaanrijia TWÏaa waritaUfk ehltterenda raanltatao rarkragen en zlj maakte aooveel opgang daNvan ean AoW Hlllill geaehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkomlnB en geneilng binnen korten tijd reeds do Sla dnik venohenen Ie Oit boekje bivat niet alleen i pnbUek verstaanbare verklaringen omtrent het wBxen der nlanweie Uierapie ia I lelfk ia wanhopige gevallen verkregen nttwarking maar ook vindt men daarin TttaiankajfaJiPra Tr laa M R a Dr P ForwllBr o eei ir ilh eDtiur van het hoapitaal te Agen lahelnratk Or taliariafc uilMl la Bad Ene DtriM mid dr genaaibaer dirsDteur der Balvano MiiriBautliohe larfalitlai vaar laaaw llfltn te Parijs me St Henori 334 Consul von Asohenbaoh med dr te Corffl Dr laabaalit amatf aril ta Urhnttt Otar atakunt laohf ffifld dr te Weanen Dr C BanBsvel ta La Farrltre EaraV IM M tfia Osneall Central d byiièta at de Banté In Frankrijk en vele anderen Ïijaagdhflld ilapelooiheld flohamelijke aarnet Mt sit eroertfl gelronen veraen en nog lijden aaa dajHin tot apreken tware tongval meelalijk eHkkaa aflHlM Aaoallen wier aannwcestcl meer ofnaludcr niicedaau la jd nt wiiarvan de k graeta prikkelbaar held naiBiiiKs loasnni veraer alle aieken die dooi reigen daarvaa sooaU vsrlamnilRgen onvermoBen dar iSwrliAtan et voortduraeite pijn p eatiell ke zwakte venwakklng van geheuaen ens én a ue iMii Older geaeeakimdlge behandelinK geweeat iijn maar door de bekende middelen ala oatbandt nven koodwatarkonr wrijven elecrrTseeren stoomlaoi of zeebaden geen ge eslng tf I uilgls kniuuz kwaal gevonden hebben en ten slotte ii die vrees seveelen voor ber rt i au Aaaitca reden hskben wegens venohijnHelen ala iloh aanhoudend angstlB veelan verdoovlni la het kaaN kaafih pijn nst d liell held fllkkarlnBen en donker worden voor da oogen drukkende pijn onder hel vsariiMfll lulling In de eeran bet voelen ven krlebsllng n en het alapsn van ihandaa en voeten aan al fteH Uii oategeriaa van wlljdera als ook aan Jonge melijei lijdende aan bleskiuobl en krartteleaslMl ook aan gexoode lelfl aan Umga personen die veel mat hal hoold warfcan en geostellJkB reutta UlM voorkomen wordt dringena aangeraden zirli het boven vermelde werkje aaa ta sehaffas kal alk op aanviiuiakaatelooeenfranooverxonden woidt dooi Anaaterdmn door M d i niN A € u Hciligeweg IU Bnttcrdnm 1 E tnn NAN TKN KOLFF Apotheker Korte HoolktMt L echt LOBHT A HOUION UnUi gradit bij de Gaaxdbng f lÏL Op da vgienniaah medictnale tniitooimretlinK is de Ur WelnauiaHn lofaa r irijie daer JnrU net de Zilvereu Mednille bekroond X Patent H Stollen W eliil fnt ilitm Ur üUili mrtiinti Stit ictarf ITOnnt lii unsuit Warnung Der grOBM Erfolg tfw anttn Patent H Stoltsn arrungm hat Anlaii zu rarKfiledenm wtrrihlosen Nachahmungtm gtg tn Uui kaufa dêhar ifpitra stets êcharfen H StoUeii nur von utu airect odar te fcA Ekeithgnttfun Bn In ëanta untte Plakat fwh MbaMtahand uiigahanit l$t = FreinlMmi uird Zeu niue gntn uad f noo j r brJt BINNENLAND QOI DA 8 AognstDi 1896 Db f J Lm prediltaat te Brttobêm beeft voor het beroep oaar hier bedsukt Het roorbarige berioht tah gieterea io het lOagblftd TOD Goodoc ie oDJaiBt Het Beitaor tad den Ked R £ VolkiboDd ofd Goude rersoekt oas ta willen mededeelen dat de ciroalaires waarin donatearB of beguastigers gevraagd wordeo in den loop der rotgeade week lulleo wordtn opgehaald De cadet H IJssel de Schepper ia aan de Bofauol te Alkmaar vao het Ie naar bet 2e itudiejaar bevorderd Ia de GemMale Stom tad 3 Aogmtus lezen jj het volgeode Bg de behaodeliog ran het ontwerp eeoer algemeeoe politieverordening to or de gemeente Gooda werd door een Ud voorgesteld daarin een artikel op te nemen Inidende ala rolgt itBehondens bet recbt to ekend aan bet plaatielyk bettaar io art 4 der Zo d awet EQn poblieke vermakeiykheden zooaU optochten wedetrfiden harddraTeryea nn vat daaronder geraogachikt kan wordeo ep Zondag verbodm Nadat over dit Tooritel in eene vorige zitting de stemmen badden gestaakt werd het in de jongste Raadarergadering met 8 tegen G Btemmen verworpen Wg herinneren aan het Kon besl ren 15 Mei 1885 Stbl no 119 ook te vinden io OD 00 1757 hoodende vernietigiog van een artikel in eene aig politie Terordeoiog waarby de sloiting ran de tappergen gedorenJe sekere uren op Zondag wab bavolen en wel op grond dat dit onderwerp bg de Zondagewet il geregeld en eene plaateelgke verordeoioK krachteoi art 150 gemeente wet daarin niet mag treden Indien het veoratel te Goada gedaan ware aangenomen het zon hoogst waarachgnlgk evenzeer zgu vernietigd geworden want ook in bet houden van openbare vermaketgkhsdan op Zondig is bg art 4 der Zondagiwet voorsieo c Bg kon bea ie benoemd tot hüogleeraar in de facalteït der wit en uataurkuode aan de rijka Oaiveniteit te Utrecht om onderwgs te geren in do proefoodervindelgke natanr FEVILLETOX I 1 GKNEVIEVK 7 paarep tild bg lyn priesteilijk kleed met even weinig komplimenlen op ala een boerenjougeD zyn Zoadi ohen kiel en ging unast mi j zitten Ea ik gevoelde m geheel gerust gesteld bij bet zien rnn dien zaohtmoedigen grijsaard wiens hoofd met zilveren kuren bedekt wss en aan wiens vinger een prachtige saffier prgkte dien hij mij liet kussen Wat is bet mij biet wel te moede ceidc hij met een diepen zucht van tevredenheid wat ia bet buiten toch heerljjk aan den oever van eene beek wanneer men slleen of zoo goed als alleoD ia ëd wat ben ik er u dankbaar voor mga zoon I dat gg nj voor eea oogenblik van dit tweetal dat mg vergezelt hebt verlost Dit gezegd hebbende keek fag zwijgend in de rondte Ben oude sppelboom waaronder hg gezeten was zon gaarne tegen hem Mgn broeder I gezegd hebben Zg waren van denzelfden leeftjjd en de een zoDwel aU de ander hadden hunne plaats op de aarde bekleed terwgl zg bloesems en vruchten om zleh heep strooiden Eindelijk wendde hij zieb weder tot mg t ïs waar ook I zeide by ik zou die gewichtige laak beelemtal vergeten Welnu spreek op m n looal 27tt weer gehasl op njjo gemak vertelde ik ben lEonde de meteorologie en de pbyaiBcbo anrd rgkekandBi dr W H Julina buitengevroon hoogleeraar aan de gemeantelyko oniversiteit te Amsterdam De Uinister van waterstaat handel en ngverheidi heeft bepaald dat te rekenen van 1 September a b zat bevoegd zgo in do late arbeidsfinspectie de adjunot inspectenr vanden arbeid 11 P De Voojs wieo als standplaats wordt a4ngewe2en de gemeente Breda Men ichrgft uit Haastrecht We ns bgzondere omataodiglieden zei dit jaar h l verjaringffees van H M Koningii Wilbelnina niet op 31 Auguatui maar op WoeoBi ag 2 September gevierd worden Gisteren werd eene in het laad grazende geit an dep landbouwer Noorder ijraat te Btotwgk door twee losloopende honden oit het nabarige Hsaetracht verwoed aangevallen en loodaoig verwond en veracheord dat de dood van het dier er bgna onmiddeltgk op volgde Naar meu verneemt sal de eigenaar r proc B verbaal van dofso opmaken Waqneer zallen wg toch eens verlost wor den v n die ellendige plaag van losloopende boudenji die volgens hunne eigenaars geeo Tin ailen ooit iemand bgteu maar toch op de pdbliek vrege de pereooea n goedareih van voetgangers en fietsrijdera in een voortdureud n staat van onveiligheid brengen die moeieliik met de hooggeroemde negentiende eeuwBcpe beschaving is overeen te brengen Menl Bchrgft oit Boskoop Verleden week is met goed aacces het gzeren krnis op den toren geplaatst hetwelk een niet gemakkelgk te noemen werk ia Het kraia is 5 meier lang metde beveatigingsiitaDgen mede en weegl 400 kilo Het geeft aan den toren een flink aanzien wat nog meer zal uitkomen als de hann en de bal geplaatst agn Dit ge Bchiodtl deze week Ook de wgserborden zullen alsdan plaatsing vinden reeda ia er een als proef igesteld en het bleek dat men op rg verren afstand den tgd aal kannen waarnemen Zij komen drie meter hooger dan de vorige te staan en zga 35 c M in middelign grooter Zoodrai de spits met leien is gedekt en een paar floeren nog gereed zgn wordt met het stellen van bei torenuorwerk hetwelk geheel klaar ii begounen Ook het brandspuitenbnis nadert zgno voltooiing De gevel is keurig net de inriphtiog practisch te noemen terwgl ntt een en ander bigkt dat allee op den door den het drama waarin ik beurtelings de edele en de sohurkaphtige rol kon spelen Hg hoorde mg met blijkbar belangstelling aan Hij viel mij meer dan eens m t een kraohtigen uitroep in de rede Blijkbaar hid ik iemand ontmoet aan wiens aandaoht niets ontanapte Toen ik hem alles verteld bad en toen ik hem het bewuste perkament had laten zien dat geheiligd was door de handteekening en den uitersteifi wil van dien rnder en die moedor dia lot aan hub einde zorgvuldig gebleven waren riep de bisBohop uit Mijn loon 1 gg moet niet aarzelen Kr ia geee recht tegen het recht dit is de wil vrq het Evangelie e i Tan het Burgerlijk Wetboek Wij zeggen in onze alledoagsohe taal Dwalen ia meisohelgk Welaan moed gehouden I volbreng uwe taak Uw biaachop beveelt het u en uwe medeburger smeekt er u ok En nu mgn zoon I als gij m een groot genoegen wildet doen dsar wg nog tgd genoeg hebbrn en daar de zon nog zoo hoog aaa den heftiel staat djan moest gg terwgl mijne vicarissen in bun breviariam lezen eens eens ecloga van Virgilius voor njg opzeggen of liever dan moest gg de herder Damoetas en ik de herder Tityrns zgn Amant al ter na Camoenae Ik was zeer gelukkig dat ik mg de derde eologa nog wist te hertanereo eu alles ging goed tot aan het einde toe Nu stond de bisschop op en zeide jrWat is dat schoon en wal is dat heerlijk die godd lgko verzen nog eens te faoored Dengene die gezegd heeft Virgilius is een Christen zou ik niet gairne tegen willen spreken Deus Deus ille Menalca Daarip kawdc dB goede bissohop op mgn arm gemeenteraad vastgestelden tgd 15 September gfreed zal ign Men jichrgft uit Ouderkerk a d UbbI In de Woensdagavond gebonden raadiverJTing waarin afwezig waren de befiren van 1st en Hoogendgk werd Io medegedeeld dft by Kon beslnit opnieuw concessie ïa veriMiad voor drie jaren tot heffing ven veergeld bet schuiteoveer ovir de rivier 2o aaogeboden de gemeente rekening over 1895 bedragende in ontvangst f 14828 11 in uitgaaf f 13734 92 en alzoo sluitnnde met een voordffelig saldo van f 1093 19 3o onderzocht en gaedgekenrd de begrooting vau het borgerlgk ailnbestnur over 1897 bedragende in ontvangst ad nitgaaf f 1412 79 en roet eene subsidie p t van i 1100 tegen f 1200 io 1896 4e a edaan een bezwaarschrift van M van Doijvendylc tegen zgn aanslag in den boofdelgken onslag 5o goedgekeurd de kosten voortgo vlpeid uit de berstelling van het torennurwerk door de firma Dupont Zoon te Rotterdam 6a vergonning verleend aau de vereeniging aWerkmanscorgc alhier om hare driemaandet scbe ledenvergadering te honden in pen Inaal van scbool I op bet dorp 7o opgemèakt de voordracht van zetters ter vervalling Till de plaatsen der twee leden die aau de be irt van aftreding doch herkiesbaar zgn Op h4 dnbbeltal werden geplaatst de heeren J Yiè oUt aftr lid C Hoogendgk Ai aftr lid M Dogterom en J Rgkaart Mz De Staatscourante oo 185 bevat de atatntender Verfraaiingsvereenigiog te Boskoop Bg het op 7 Angnstus te s Gravenbage gehouden examen voor de Franncbe taal L O is u a geslaagd de heer £ Hoogvliet te Krimpen a d Lek Men scbrgft nit Oudewater d d 7 Angnstus Sedert eepige dagen wordt vermiat onze wethooder de heer M C v W aannemer en handelaar in bouwmaterialen Dinsdag verliet bg de gemeente en begaf zich naar Voorschoten alwaar bg eenige buizen heeft gebouwd Vandaar i i men zijn spoor bgster t Uigkt nu dat bg van verscheidene menschen meest uit den kleinen burgerstand geld beeft geleend sommigen vertrouwden bem zoo dat Eg hem oogal belangrgke somman leenden zonder eeoig bewgs daarvoor te ontvangen Ondanks bet verbieden van lamentaholingeo door het geiupentebestnar van Alphen hield bet pabti k uit Alphei Oodahoorn eu Aar leunende naar zijn rijtuig terug Door het lange wachten waren zijns mstgezelten in slaap gevallen nik heb zeide hg tot hen ook een schoonen droom gehad Vaarwel mijn soon I Gtj bezit alles wat noodig is om een braaf menscb dat is een goed Christen te zijn £ k zetle mgne wandeling voort van nu sf verzekerd dat ik niet verkeerd handelde Toen ik bg het begin van de groote weide waarop de schapen graasden gekomen was herkende ik de omheining waar ik Genevieve vroeger ontmoet had en begon ik met meerdere snelheid voort te loopen terwgl ik mijn kostbaar perkament in mgne roohlerhand hield Ik verbeeldde mg dat iedereen het reeds van verre zou kunnen lezen en ik verwonderde mg er over dal ik de vreugdekreten zich nog uiet aan de dankbetuigingen hoorde pareu Maar boe dichter ik bij het huis kwam dea te stiller werd het in den omtrek daarvan Elndelgk ontdekte ik achter de heg een geweer De boer legde op mg aan Een luid geschreeuw deed zich ran dan kant van het buis hooren Dit kwam van Geneviève sg had de gebaron en de woede haara vaders gezien zij kwam mij ter hulp terwgl t haren vader toeriep Dood hem niet t Op hetzelfde oogenblik vloog de hagel waarmee het geweer geladen was door mgu hoed en door tngii haar Ben enkel hageltje trof mij in het hoekje van mgn linkeroog en ik viel op den grond neer zoozeer was ik geschrikt Ku snelde Geneviève naar m j toe en toen zg zag dat ik met m n hoofd op het gras lag riep zg dat ik dood was Zg weende zij noemde mg haren vriend en zeide eindslgk ff tle gelakkig niets 1 laoderveen samengevloeid weder demoostratiat Met den gemeente veldwachtor waren 4 rgka valdwaobtera aaniVezig De oodate wefchonder trad weder zeer kalm op doch zonder hal minste eflEect zoodat eene charge met de bajonet noodig was waarbij een jongen eene lichta ftcekwood bekwam Toch warden daarna nog rniteo verbrgzeld en keerde de ruat niet v6or halftwsalf terug Io het bericht omtrent da werkstaking b den heer A van Vliet en de daarait ontstane ongeregeldheden komt eene onjuistheid voor Die fabrikant woont in de gemeente Aarlaoderveen Hei is dus niet het gnmeentebestuur van Alten dat samenscholingen heeft verboden maar dat van Aarlanderveen De werkstaking zal voorloopig oog wel niet geëindigd zgn De waarnamenda burgemeester en de tweede wethoader hebben getraoht d D neer Van Vliet te bewegen in ta sobikken doch dese blgft weigeren aan den eiseb dr r werklieden toe te geven n l bet weder in dienst stelleu der beide ontBlagen bes nursledaa van de Naderlsndsche Sigaren en Tnbaksb werkersbond De rgkspolitie kon Donderdag avond de orde niet voldoende handhttvf n waarom gister avond een detachement huzaren uit Leiden is gearri reerd onder bevel van dan Io luit V tlckar Het publiek is op de hand der warkstakaia Aan het Verslag der Gemaeota Good ovar 1895 ontleeneo wg bet volgende Ment vindt io deze Gemeente vier bgcoodera schoten een dagschool voor meisjes van de RoomschKatholieke Inrichting van Liefdadigbeid met zes oudervgzeressenen eene kweekeling Hoofd mej A H van der Bom waarop oaderwga wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet op hel Lager Onderwgs de beginselen der Fransche taal en da nntügeen fraaie handwerken eene RooraBch Katholieke Parochiale dagschool voor jongens met vgf onderwgzors en zee kweekehngen Hoofd de hf er J G Kropman waarop onderwijs wordt gegeven in de vakkan a i van art 2 der Wet en in de beginselen der Fransche en Hoogduitsrbe talen eene dagschool dnr Vereeniging Voor Christe Igk Nationaal Onderwgs voor jongens en meisjes met vgf onderwgsera een kweekeling en eene ooderwjjzeres nitslniteod voor ds band werken Hoofd de heer J van da Putte waarop onderwgs wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet alsmede in da natttge handwerken eene dag cliool der Vereeniging tot oprieh Zg vcegds de bloeddroppels die er langs mgn gezicht lidpon met hare teeilere hand af zg besproeide ze met hare tranen Het was een heerlijk oogenblik In mgn leven en ik deed dit langer dnren dan miaachien wel noodig geweest was Toen ik rayne oogen eindelg k opendeed zag ik den boer die mij voorzichtig optilde met neergeslagen oogen zonder twijfel om de verwgticgen van ijne dochter te ontgaan Toen ik er mg van verzekerd had dat het geen droom was dat ik werkelgk leefde dat Geneviève eu haar vader bg mjj Cp ds knieën lagen begon ik Ie glimlachen en teide terwijl ik mijn kostbaar perkament overreikte Hi r hebt gg de qultantia die u van alle ver volgiagen zal ontslaan vergeef het mjj dst ik a zoo veel vreos aang sagd heb Hij zette zgn geweer op den grond neer en sloeg met een gretigan blik de kostbare bandteekeniugen gadi waardoor zgn vader en zgna moeder verklaarden onder bekraehtiging van den leener dat hun zoon van de schuld ontheven was Toen liet deze eenigzina rnwe man ziob geheel door zjJDe gemoedsaandoeningen bebeersoheo h weende evenzeer als zijne dochter geweend bad en w hadden heel wat werk om hem tot beitaren te brengen Hierop trad ik bet huis zegevierend binnen eu scheurde het noodlottige biljet dat reeds los begon te raken vao den muur af waarop ik het onder n s voetea vertrapte