Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1896

18 en 19 K Hofflaud 3635 20 D Burger 570 21 T Burger UU 6 1 61 7 11 7 68 8 8 ff ff ff 7 6 ff ff ff 8 6 ff n ff ff 8 18 ff 6 80 6 10 7 80 8 88 8 47 8 44 4 7 4 40 6 81 6 17 4 60 ff 6 87 4 67 6 84 6 04 V 6 41 4 04 W4 S7 6 10 6 61 6 47 DEN HAAe OOUOA f 17255 Peroaelen 6 en 17 onverkocht gebleven RECLAME door duizenden Profes soren en geneeaheeren beproefd toegediend en aanbevolen I Sedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het beate goedkoopste en onsehadelijkate Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1896 AaDgevaBgeD 1 Mei TUd vas Greenwlcb OUDA ROTTIIIBAU UOTTKRDA H fi OUDA 11 80 13 87 7 47 18 08 18 47 7 48 8 07 S 18 U OOCDA DEN HAAG U go 6 61 7 80 7 48 8 60 9 18 4610 1111 8611 88 1 36 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 68 9 88 8 18 Voorb 6 67 ff ff 10 17 1 41 4 8 6 18 8 84 Z Ze rw6 ll ff ff ff 10 88 1 66 4 68 8 80 9 48 Zer M 6 88 ff ff ff ff 10 48 8 06 6 04 6 89 9 6 Gouda 6 887 60 8 13 9 18 9 47 lOJt 10 418 06 18 8 8 17 3 14 4 08 4 SS6 I8 47 6 07 488 1810 1010 88 8topt le Bleiuriik Kraiawae en Noa iMQi Leidaeli ndain ea Hekandorp utieo Hm da ainekt 83 7 60 9 9 88 10 10 88 lllPfiW 8 08 8 68 4 46 8 7 0 09 9 07 lkS4 Woerden 6 68 8 11 ff 10 88 11 6 4 16 6 3 9 88 10 4 OHdewater7 07 8 19 10 81 ff 4 84 8 Oonda 7 8 8 88 8 84 10 10 14 44 11 10 18 11 1 8 3 46 4 87 6 17 7 0 8 8 8 41 9 49 11 10 AHSTIIDAH SODDA Amatordau e St 7 16 10 t 8 84 8 68 4 4 6 16 7 46 M a 7 88 8 19 W IO M ll 8 48 1 8 7 46 ll H 8 86 8 64 8 6411 C 10 06 10 16 10 87 68 8 8810 8811 48 OoudA 7 80 8 86 87 10 18 10 48 11 16 18 18 18 88 1 87 S 47 4 46 6 f8 6 64 7 14 7 49 ZaT M 7 48 8 47 U 18 40 4 67 8 01 Z Zeiw 7 6S 8 68 11 11 18 48 6 08 I ISrooib 8 07 8 08 11 86 1 03 6 80 8 88 Hage 8 18 8 18 10 7 10 43 11 30 11 4618 46 1 08 1 67 4 17 6 88 6 68 6 88 7 44 8 811 0 1 DA U TIIOBT 7 E6 8 08 88 10 18 10 67 18 66 8 80 3 17 4 86 6 67 11 14 8 87 8 18 11 88 8 46 8 84 6 17 r S8 8 41 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 8 07 6 86 10 17 10 84 8 48 10 41 04 11 07 O O V 1 A A MSTIRBAH Soud 8 17 8 81 68 10 7 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 imrtudaa e at 8 14 1 87 10 86 1 8 16 8 80 8 88 U I8 iing en iDiUndhoadiag trd Trg iclioleD op Gereformeerden grondslat Toor jongens en meiRJeiB met drie onderwgsers Tier kweek Hogen en eeue onderwijsereii oiUloitend Toor de handwerken Roofd de heer J vao der Laao waarop ouderwïjt wordt gegevuu in de vakkeb a k ran art 2 d r Wet eo boToadien in de b mseten der rormleer de Biibeische gescbiedenii en de beginaelen der Kerkga shiedenia Bet untsl leerlingen op deze Bcboleo be drong 1 Januari 1 April l Juli 1 October 1057 1100 1070 1093 In 1894 waren de cnfera 103Ö 1029 1055 1048 Het getal kinderen die de bi zond re scholen beioeken is das wederom leta toegenomen Het aantal baiten leerlingen klom op deze scholen ran 79 tot 97 terwgl bet aantal schipperskinderen 6 bedroeg Op de beide Katholieke schoten ontvingen op het laatst van het jaar 287 kinderen koatelooR onderwas tegen 836 in bet jaar 1894 De Besturen an deu bgcondera Mholen oDlTiugen de R kabgdrage bedoeld by Art 54bis d r Wet op het Lager Oaderwys In het personeel met bet onderwijs belast kwamen de volgende veranderiogen voor Op de R K Jongensschool werdun aaogeiteld de kweekelingeu H J Jürgens W P J tierteli P van Dam en C M Keyzer t r gl de kweekeliog J van Breakelea de school verliet Aan de school der Verèenigingvoor ChristeIgk Nationaal Ooderwys werd ter vervanging van den heer D J Dragt tot onderwycer benoemd de heer J A van Kbijo Als onderwater werd ook aangesteld do beer P M Uotli By de aebool werd een nieuw lokaal voor 40 leerliogen in gebruik genomen Aan de school der Vereenigiag tot eprichting van vrije ichoten op Qeref or meerden grondslag trad in ds plaats van den heer J Hes inga de heer L Morits als ooderwgier op en werd de wed Emmahl geb van Rgk als ooderwyaeres in de handwerken vervangen door mej A J S C Brokaar In het personeel der il K MeisjesHobooI kwam geene verandering Herhalingt onderwijs wordt vau wega de Gemeente gegeven op do beide Avondscholen op de eene aan jongeuB op de andere san meisjes Hat onderwgs wordt gratis verstrekt De resultaten waren in het afgeloopen jaar be redigend Da onrauH voor volwasRenen werd wnderoni gehouden in eau paar lokalen der 2e Kosleloose School onder de leiding van den hoofd ooderwyier G Kruyt bygestaan door den onderwgaer J Viseer De oursas eindigde in fatit vóórjaar mot 31 deelnemers voor den niaswen oursas werden 67 personen ingeschreven De belangstelling was onierflaowd Kr xgn hier verder twee Openbare Bawaarscholeo door de Geueeote opgericht en in stand gehouden eeoe Ogzondere Bewaarschool van de Roomiich Katholieke Inrichting van Liefdadigheid en eebe Byxondeie Bewaarschool van mej J Beloojt Wed F H Wearman Het personeel der beide Opeobare Bewaarscholen onderging geene verandering Op de school van de wed Weurman werd Agatha Maria Johanna Wiegel als kweekeliog ver vangen door Geertruida Balthasardina Weurman De N R G verneemt dat de directie der Vereenigde Rotterdamaohe Tooneetibten Le Gras en Haspels een overeenkomit g 8loten had met mevr Guusje Poolman maar dat deze overeeokomst met onderling goed vinding is ontbonden Me r G Poolman wordt dus geen lid van het gezelschap Dezer dagen werd verteld dat eenden elernn hadden gelegd met een zwarte dooier Dit blgkt juist te zgn De zwarten kleur is daaraan toe te aohrgfen datde eenden eikels hadden I 2 7 S 7 8 7 4 7 it 8 40 8 47 8 S4 l 10 7 85 8 88 6 S7 9 08 6 18 14 g so Ossda Uoordreeht Kiflttverlrerk OajitUt EoHerdun Rotterdun 6 Oapelb t lO mnmikuk t ll Uoordnokt t i Uoidl 6 86 Undew 6 60 WHrdM 6 68 Vlmhl 8 18 Ooudi 5 M gegeten d ze toch bevatten veel looizuur en in den dooier ia veel gzer aanwezig Met de chemische verbiuding dezer twee stoffen ontstaat looixuurgzer de grondstof viceger veel gebfoikt voor de bereiding van inkt Men kon volgens proefnemingen eieren krggen met een schitterend rood gekleurden dooier door aan de kippen den afval van kreeften te geven waarop zg zeer verlekkerd zgn De smaak zat echter niet winnen door deze kunstmatige kleuring De gewezen gemeentesecretaris e de ge meenteontvanger van Alkmaar zijn gister naar de gefangeni te Scbeveoïugen overgebreoht tot het ondergaan au de ban opgelegde straf Dinsdagmorgen werd met den eeraten treiu ouder geleide van een serjfeant majoor naar Deo Bosch overgebracht om tereebt te staan voor den krygsrasd de heer N uit Vaals N was geestelyk broeder in Noord Amerika en werd van daar door zgne nperieuren overgeplaatst n ar Rome Op zyne reis deed hy ook Limburg aaa doch men herinnerde htm dat hy niet aan de oproeping voor de jaariykscbe inspectie voldaan had N begaf zich daarom ook ooraiddeliyk naar da kazerne en maldda zich aan Vandaar het overbrengen naar Den Bosch Naar bet VolksdghKc verneemt heeft de beer M den Hartog zich gewend tot Gedep Staten met versoek bet besluit van den Raad waarby by als derde ooderwgzer is ontslagen niet goed te keuren Eveneens zal met hetzelfde doel 10 onderwyzerskringen een groote adresbeweging op touw worden gezet Mochten Ged Staten het bes uit goedkeuren dan zat de heer Den Hartog den minister van binueol zaken vernietiging vragen Ten huize vau een geneesheer wonende op de Amsterdamsohe Veerkade te sGravenhage vervoegde zich Donderdag tgdeoa diensftpreekuur een slaapsteeboader van het Ledig Erf die beweerde schade iu zgo bedryf te oodarvinden door een ziektebiljet aan zgne woning aangeplakt De man eiachte van den geneesheer die zga kind dat de mazelen had behandelde bet bewys dat de ziekte geweken was hetwelk de dokter echter weigerde daar hg de ziekte oog niet als geëindigd beschouwde De man stelde zich hierop zoo onbeschaamd aan dat de hulp van de politie moest wordea ingeroepen om hem nit de woning te verwgderen lO lt 10 80 II li 1 7 11 4 11 11 10 88 11 10 ll St 8 8 S6 81 18 88 18 82 li sa 18 48 11 88 10 1 10 89 10 88 10 48 10 40 8 81 Meb weet dat Jaap Hldea nitt in de wereldkampioaniohappeo te Kopenhagen deelneemt daar hg te Parjis dan f 1000 kan verdieoeo Naar aanleiding hiervan zegt De Kampioen dat bet lot eeoe zekere hoogte te begrgpeo is dat Jaap voor dit leer fraaie aanbod bezweken i Maar ook niet meer dan tot een zekere hoogte want de fioancieele omstaudigheden waarin onze wereldkampioen op dit oogeublik verkeert zyn van dien aard dat ofschoon xoo n prys van f 1000 niet te versmaden is by door bet niet verdieaen van dezen som toch in geenen deele in eeoige geldeiyke moeiiykheden zoo zgu geraakt Wg weten zelfs dat hg al wat men noami een heel mooi potje heeft overgespaard Ën al had hg te Kopenhagen geen klinkende mout verdiend voor ziohielf en oor de sportreputatie van sgn land had hg toch grootao roem kannen behalen terwgl onie Bond al zgu kost n KOU hebben vergoed Maar veroorloven wg ons ook te vragea heeft Jaap dan vergeten hoevelen zyner landgenooteo in vorige jaren zich voor hem opofferingen bebb n geirooat waardoor het hem mogolyk ia geworden een zoo ichitterende sportcarrière te maken Sn zoo hg op het oogenblik aan de spits van onzen aport staat dan heeft h dat naast zgn persüonlgke bekwaamheden nato riyk aan deó steun van de Hollanders te danken Dat onze Bond zijn vele vrienden en tairgke sporttupporters na da sooceavnlle financieple loopbartu die hg te Pargs begonnen is verwacht hadden naast den man as zakeo ook nog den royalen Hollaodscben jongen te vinden die iets in ruil zou geven voor dien steun en de opoffefingen en oog ieti omr beeft voor zijn klein maar tocb zoo goed Vaderlandje Jaap weet dat evengoed aU wg Tttr eere vao de Dordteche teotoonstelliogsfeesten steeg de heer L Antenne eergisteren aldaar met den ballou rËBpéraoce op Hg ia over het Hollandsch diep getrokken en een balf uur na de opstggiug te Hooga Zwalawe neergekomen Ër was eergisteren ook een festival van fanfare korpsen te Dordt In een beesteuspel te Pargs werd een heer terwgl bg met aandacht naar eenige slangen stond te kgken door een beer bg den arm gegrepen Dun eigenaar van het spel gelukte bet door den beer zweepslagau te geven den man nit dian oeteligeu toestand te redden de beer had hem echter ernstig gewond Aan het Handeloblad van A otwerpeo wordt uit Osteado gemeld De politie bracht Vrgdagavond 11 een bezoek in de beruchte npeelialeo der Karsaai te Osteode De speeltafels waren dank aan het byzonder gunstig seizoen ongemeen talrijk bezet eu het spel waa in vollen gang toen de politie de zalen binnenkwam Hare verscbg uing bracht in de Knrzaal groote opschudding te weeg Op het elida nut kwam de po itie ook de gpeelsaleo van BUukenberghe binnen Het spel bad in deze twee plaatsen een onrustwekkende uitbreiding genomen en men verzeke t dat de Kouing het f erlangen uitgedrukt beeft deze misbruiken te zien eindigen en aangedrongen bad opdat de overheid si de strengheid der wet toepaiae Het spel zal dua nog alleeo in de bgzondere clubs waar de wet geen recht van tuSBcheokomat beeft toegelaten sgn Het college van Gedeputeerde Staten van Zeid Holland zal voortaan bestaan uit twee afdeeliogen of commlBSiëu onderscheiden in afdeeling A en afdeeliog B De werkeaambedeu dier afdeelingen zallen xftc verdeeld als volgt Afdeeling A Fforiooialo en plaatselgke financiën onderwgs armwezen jacht eu vi acherg reclames Rgks en plsatselgke belaslingen toepassing der drankwet en der arbeidswet Afdeeling B Gemeentezaken voor zoover die niet aan Afdeeling A zgu opgedragen kerkelgke 7akeo waterAtaat eu wegen walerschaps aaogelegenheden politie ngverbeid landbouw militie en schntteryen benevens strandvondergen Tot leden dier afdeelingen zyn benoemd Afdeeliog A de boeren Mr G J Goetoop Mr C A van der Kemp en Mr D van Weel Afdeeling B de beeren Jhr M H A C de la Basaeconr Caan Mr P L F Blueséeo Mr C J £ graaf van Belandt Door den Minister van Waterstaat is opnieuw een instructie vastgesteld voor de oube zoldigde llgksveldwaehters betast met het toezicht op de naleving der boterwet Daarin wordt o a het volgende bepaald By denzelfden bandelaar mag geiyktgdig niet meer dac één monster genomen worden Ook nemen xg na bg een üaodelaar een monster gestoken te hebben by denzelfden ban delaar geen nieuw monster voordat bon oieedeeling is gedaan omtrent den uitslag van het onderzoek van bet eerstgenoemde moneter 4 80 4 87 6 4 6 11 8 80 8 60 4 18 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 Zg houden een register by waarin na het namen van een monster wordt aangetaekend de datum waarop dit goscbiedde de naum en het adres straat of gracht en buisnummer van den handelaar waar het monster genomen werd alsmede de uitslag vau het deskundig onderzoek welke nitalag bon ui worden medegedeeld door het departement van Waterataat Handel en ngverbeid Zy zenden dadelgk na afloop van elke maand aaa voornoemd departement eeo door beo onderteekeode opgave in ran de door hen in die maand gestoken monatere Zij genieten eene belooning vau f5 voor elk door ben gestoken monster dat volgens het onderzoek der deskundigen gebleken is surregaat te zg i 4 Men ecbrgft nit Haarlem Ëen bekend fabrikant die met lyn familie voor eenige weken op reis ging liet op ten tafel op een goed in het oog loopsnde plaata het volgende briefje achter Heeren dieven eu inbrekers Kooals ge waet is hier niemand thuis Denkt echter niet dat bier iets voor u te halen is Alles wat waarde had is in veiligheid gebracht Ge kunt u hier zelf van otartuigen want zooale ge zult zien iteksn alle ttleutels op de deuren en kasten Het is a dus zoo gemakkelgk mogelgk gemaakt Doet me daarom het genoegen zonder iets t beschadigen den boel oa te zien De hierbg liggende twee rgkidaaldera agn aan vergoeding voor de moeite die ge u wel wilt getroosten Achtende enz Ër is ongelukkig bg de familie niet ingebroken Een vreemde geschiedenis van watvisaehen wordt uit Jacksonville in Florida gemeld Daar arriveerde Woenadag morgen de nieuwe schroefboot Seminole metende 2 557 ton eigendom van W P Clyde Co te New York met de diepe sporen van groote tandenbeeten aan bakboord eu stuurboord Wat was haar overkomen Onderweg had ze een walvisch die met haar schroef in aanraking was gekomen gewond Nauwlgki begon de visch bloed te spuiten toen vgf andere sommige schenen wel 75 tot 100 voet lang te zijn gezamenlgk tot op korten afstand van bet sohip zwommen en daarop met alle kracht en spoed op de boot loskwamen De schok was zoo hevig vertelde de manschap dat het schip trilde van voren tot achter Tot viermalen toe werd deze aanval door de walviasehen herhaald zoodat da passagiers van den voet raakten en op t dek vielen en veel van t huisraad in de achterkajuit losraakte en gebroken werd Na de v arde maal gaveo da visschen den oogetgken strgd op Sommige hadden nogal leelgke wonden opgedaan en de piek waar 7 a verdwenen waa over een grooten afstand rood gekleird doOr bun bloed In Frankryk beeft onlangs iemand vyn wgnleveraucier een proces aangedaan wegens hetleveren van wyn op fust waarvan de hem toe gezonden monsters van superieure qualitaitwaren dooh toen da wijn gebotteld was Ueekdeze niet drinkbaar De rechter ten einderaad liet de wyn onderzoeken door een eoheikoodige en deze bevond dat sommige beatanddeelen van de fieesühen ala potasoh soda enIgm in den wgn waren overgegaan en dezenongeschikt voor bet gebruik hadden gemaakt In plaats van tegen den leverancier van denwyn IS nu een proces aanhangig tegen denfabrikant van de flesschen De Ngv Voor een elektrische maatschappg te NewOrleans werd onUogs een drgfriem vervaardigd die 46 meter lang 2 15 meter breed eo 13 millimeter dik is Hiervoor werden 450 huiden verwerkt De gebeele riem is oergena genaaid of geklonken maar alleen te lamen gelgmd in drie lagen wat geschiedde onder eeo zwaren bydranliscfaea druk De riemschgf der machine van 3000 paardekrachten waarvoor de riem bestemd is beeft eeo doorsnede van 8 5 M Voor het traoaport van dezen reusachtigen riem welke ruim 1400 K G weegt moest en byxondere wagen gemaakt worden 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 43 47 8 84 10 01 10 07 1 18 11 80 7 46 8 86 10 4 PosterUei es Telegraphte Het kantoor té Murgeoi in Roumaniê is voor den dienst der pakketpost ïa het internationaal rerkaer opeugeateld Vacante directiea Postkantoor Zutphen Jaarwedde f 2700 en vrga woning Borgtocht f 7300 Postkantoor Borkelon Jaarwedde f 1400 en vrge woning Borgtocht f 1000 Poai en Telegrasfkantoor Terschelling Jaarwedde f 1700 met 1 April 1897 f 1800 en vrga woning Borgtocht f 3000 Ofacboon aan de ambtenaren van de beide dieaatvakken vrgheid wordt gelaten om zieh aan te metden bebbcQ toch ingevolge de bepalingeD van bet Ro inkigk besluit van 21 Maart 1894 No 17 1 de telegraafambteoaren voor liats eooemde directie den voorrang Sollioitatiea in te zenden vóór 15 Aogostus aanstaaande Benoemd I Aag Tot klerk der posterijen en telegraphic 2de klasse M S Wagener te Amsterdam telegraafkan toor eo J M J Kliebisch te Hardbrwgk tot brieveogaarder te Biggekerke 8 Kesteloo16 Aag Tot Directeur van het poatentsle graafkantoor ta Delfzijl G J Acket thins in gelüka batrekkiog ta TeracbeHiDg tot klerk der poatergen en telegraphie 2de klaase mej A M Koek te Velp tbans geagreëerd klerk aldaar Verplaatst 1 Aug De commies dar telegraphie 3de klasse G J Hotker van Amsterdam nnar IJniaiden de klerken der postergen en telegraphie 2de klaase P H van Waveren van Amsterdam telograafkantoor naar Hillegom Jhr P A van Bolth van Aeasterdam postkantoor naar Amarifoort H D van Diggelen van sGravelaad naar Dordrecht telegraafkautoor HO de vrouwelgke kerk der poatergen eo telegraphie 2de klasae J M C Vermans van Rotterdam postkantoor naar Tiel postkantoor de klerk der poatergen ea telegraphic 1ste klasse L Pitlo Rz van Tiel postkautoor naar s Graveland 4 Aug De vrouwelgke klerk der posteryen en telegraphie 2de klas J H Urinkman vau Am terdam telegraafkantoor naar I Leeawarden telegraafkantoor Eervol ontslagen I 1 Aug De bnevengaarder J van Wasrden borg te Alem I 16 Ang De vrouwelgke klerk dar poatergen I 1ste klaase F P Hamm re te Velp Overleden 23 Jali D Directeur van het postkantoor te Borkeloo C Dbels van der Loe£f da brievsngaarder te Warn veld S J van Hengel BuUenlandscii Overzicht Het Ëugelsch Boogerhuis heeft de artikalsgcwgze behandeling van de lersche landwet geëindigd Ëen door do regeeriog bestreden amendement werd verworpen met 59 tegen 44 stemmen een ander amendement dat eveoeeos door de rege ring was bestreden werd aangenomen met 61 tegen 46 stemmen Hat Pargsch hof van cassatie beeft het vonnis waarbg Artou werd veroordeeld tot zes maanden tuchthuis vernietigd en een nieuwe behandeling van da zaak gelast De beruchte maire van Carmauz CaUignac ia veroordeeld tot een boete vao 100 frs wflgeoi beleedigiug van inenten toen Calvigneo last gaf om de tribnoes af te breken opgericht voor het feest van den I4d JdIi Te Toulovse zgo door den prefect wvderom eenige verkieiingen van Gemeenteraadsleden nietig verklaard wegens ernstige onregelmatigh laa Dientengevolge rullen de GemeenteraadsledcD collectief ontiUg indietien ala eenige Raadsleden dis nn nog uit de stad zgo terug zgo gekeerd Terwgl de Fraosohe pers o steeds allerlei sensatiebericbten verspreidt over de waarechgnIgkheid van een bezoek van den keizer aller Russen aan Pargs dringt zich onwillekeurig de vraag op of de Ozaar wel in t geheel op reis zal gaan of niet op het laatste oogenblik ook de besoeken vau Weenen Berlgn en Kopenhagen tullen worden afgelast Want bet aohgnt dat de gezondheidstoestand van den Cuar meer bezorgdheid inboezemt dao men wel wil toegeven De indruk die de ontiettende ramp op het Chodinskj veid op den jongen heerscher beeft gemaakt moet roo sterk zijn dat zgn gebeele zeuuwgestel er door geschokt is De Rmaische offlcieele berichten spreken van geelzocbt maar het feit dat professor Meodel hoogleeraar in zeanwxiekteD telegraphisch nit Elêrlgn naar Petersborg ontboden is geeft veel te denken al behoeft men zich de zaak niet ernatigar voor te stellen dan zg ia De sToas Ztg wgst er op dat de herbaalde w igiag in de reisplannen der Russische keisersfamilie met den ongonstigen getond bridatoesland van den Ozaar samenhangen en dat de Guar sieker ia dan nit de officieele berichten is op te maken Zooals ta verwachten was is kapitein Lotbaire door den Hoogen Riad van den Conga vrggeaprokeo vaa de aaokiaobt ali zou hg doodslag gepleegd hebben op den £ ngelschman Stokes Giiter de taatute dag van het proees is die vrg raak gevallen Den ganschen dag heeft de advocaat vao den beklaagde mr Grauz het woord gehad en in een schitterende rede een verdediging van Lothaire a gedrag geleverd In die rede vond de advoeaat gelegenheid om ano de Durtsche ambtenaren in Afrika te verwgten dat zij niet loyaal handelen tegenover den Congostaat want dat zg toelieten althans niet verhinderden dat de negers die dezen staat bestookten uit Daitscb g bied van Duitsobe wapenen werden Toorsien Mr Graux kon natuurlgk ook niet nalaten een vergelg ing te maken tusschen het te Londen tegen den roover Jameson gevoerde proces en dit waarin hg als verdediger optrad een vergelgking die DU niet precies eervol voor Engeland was Zyo schitterende slotrede pakte het talrgke publiek dat aanwezig waa zóó aan dat de presideat met moeite de toejuichingen die den spreker ten deel vieleo kon bedwingen Na een pauze van drie kwartier wees het hof het volgende vonnis overwegende dat commandant Lothaire vervolgd wordt wegens doodslag overwegende dat er geeo doodslag is zonder misdadige Ledoeliug overwegende dat deze bedoeling zou moeti o afgeleid worden uit het niet in acht nemen van zekere regelen van procedure of van zekere dwalingen overwegende dat zelfs als men deze dwalingen geheel of ten deele aanneemt de misdadige bedoeling daarom nog niet is aangetoond overwegende dat Lothaire heeft willen handelen na de feiten volgens zgu geweten en in alle recbtschapeofaeid te hebben beoordeeld en na aan Stokes te hebben toegestaan zich schriftetgk te verdedigen overwegende dat hy bezield was door de overtuiging dat hg handelde als militair bevelhebber die aansprakelyk was en is voor de voiligheid en bet leven zyner maoschappeu overwegebde dat de beschuldiging tegen Lotbaire ingebracht wordt gelogenstraft door zgn gansche verleden en door zyn gedrag ten tgde dat de geïncrimineerde handeling beeft plaats gehad f bevestigt het Hof bet gewezen vonnis eu ontslaat het Lothaire van rechtavervolgiog t Daarmee is ook deze zaïtk afgedaan en kan Bngelaod zich weer met zgu eigen Arikaanscbe processen bemoeien De onlosten te Valencia die scbynbaar gericht waren tegen de belaatingauibtenaren hebben volgeiiH de Voss Z een veel dieper grond Ttflegrammen uit Madrid melden dat de regeering da schriftelyke bewgzen gevonden heeft dat de onlusten zgu aangestookt door de CubaauBche opstaadelingen Brieven afkomstig oit Ne York en Argentioië doen zien dat een complot was gesmeed om door het op vekken van opt tattden in Spanje het afzendeu van versterkingen naar Cuba te bemoeilyken De Spaausche minister van binoeulaudscbe zaken heeft verklaard dat te Valencia twee benden zyu gearresteerd en dat hunne wapenen io beslag zyn genomen Een gepensionneerde overste van het Spaausche leger Barnardo Alvarez was da aanvoerder dier beoden Ook te Genui in Noord Catalooie zyn pogingen aangewend om een opstand te bewerken doch de aanleggera werden gearresteerd Welke omvang de onlusten in Spanje zullen aannemen is niet te voorzien Wellicht getokt bet aan de regeeriog door krachtig optreden verdere uitbarstingen t voorkomen Maar het feit dat op twee verschillende plaatsen pogingen gedaan zgn om opstand tegen de regeering te verwekken is verontrustend genoeg Te meer daar deateramingia Spanje ten gevolge der hooge lasten die op de bevolking gelegd worden en die zwaar drukken zeer ongumtig is De republitteinen wakkeren de ontevredenheid aan Euderevolutionnairen die in Spanje een sterke party vormen sehyoen thans steon van buiten tt ontvangen Dat kan gevaarlgk worden a niet alles wordt gedaan om de rust te bewaren Afloop van OjMnbare Verkooplng Tan Onroerende Goederen Gebouwen en Land te Berg Ambaebt samen groot 9 24 92 hektaren 7 Aug 1896 door Notaria Mahlstede aldaar gehouden Peroeelan 1 2 en 3 k C Schouten voor f 2955 W Kok 1060 W Zaaoen 600 J P MtthistadeJr 1400 P de Jong 2770 P Blanken Jt 1600 E Laogerak 230 C ZanenHz Sr 170 J Faas 150 E Laogerak 695 A Blanken Di 575 0 G A Koog 140 D de Laogan 575 BL0EDZUIVERIN6S en Laxeermiddel dat vooral m het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur gejomen in plaata van Engelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet andera te verkrygen dan in doos jes i 70 Cents in de Apotheken Het etiket der schte Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zgn van den vcrm zoo als bovenstaande afbeelding op een rood veld De dagelykscbe kosten bg gebruik zgn slecht 3 centen Niet anders te verkrygen dan in doosjes Ü 70 Cents in de Apotheken HoofddepötF E VAS SANTEN KüLFF Rotterdam GEKLEURDE Ï= A R A S O LS met 20 o korting A van 05 Al Kle weg E 73 73 GOUDA Vorkn 100 Beurs van Amsterdam slotlcrs 91 lOOf 100 7 AUGUSTUS ID HND Cert Ned W S l dito dito dito ü dito dito dito 8 Hoiioiii Obl Ooudl 1881 88 4 iTjLUn tusohr JTing 1883 81 S 81 OoniNE Obl inpapie 1868 8S dito in zilver 1868 6 8t PÓHTVaiL Obtig met coupoa ü 26 68 dito ticVet 8 2 7 AsauNU UU Binuenl 1894 4 68 diloaeooi 1880 4 t7 i ditobgBotha lS8 4 gs i dito bij Hope 188U 90 4 98 dito in goud leee 18836 dito dito dito 1884 6 104 SuNn Perpet lehuld 1881 4 60 ToUIH Oepr Ooiir leeo ISeo 4 68I 1 19 öeo loeniog serie D 19 Geo ieooing wrie J 90 Zom Ara Bip Iv obl 189S 6 110 Uuioo Obl Buit 9eh 1890 6 95 riNIlulLA Obl 4 onliep 1881 40 AIIRBIDA M Obligatien ISIS 3 100 EOTTIIDAM Sted leen 1894 8 96 NïD N A fr HacdelBT aand 48 Arendsb Tab Mij Certificaten 530 Deit MaatBchappij dito 526 kmk H potbe6ltb paodbr 4 100 Gult Mij der Voratonl aand 68V1 Qr Hynolheokb paiidbr 8 101 tfederlandsche banic aand SOO s Ned Uandelmaa rh dito 137 46 N W k Pao Hyp b pandbr 6 46 Rolt Hypotheekb pandbr 8 100 Ulr Hypotheekb dito S 100 OoiTIKl Ooat HoQg bank aand i 187 Reu Hypotheekbank pandb 4 l l 99 Aheuka Equit hypotb paudb 6 74 Maiw L G Pr Lien eert 6 87 108 Kbd Holl lJ Spoarw Mij aand 1071 Hij tot Gipl T 9t 3pw aand 99 Ned Ind Spoonregin aand 206 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 iiOV dito dito dito 1891 dito 5 lOiVt oorwl 1887 89 A i obl 3 60 Zuid Ital Spwrnq A H obl 3 62V PoLIN Warubau Weenen aaiid 4 165 97 691 Rm Gr Bu Spw Mij obl 4 97 Batilaohe dito aand 59 Fwlowa dito aand 5 77 Iiraag Dombr dito aand 5 101 ICurak Ch Au w Sp kap obl 4 101 diio dito oblig 4 nV AmuiA Cent Pao 8p Hij obl 6 99 Ohio k North W pr Cf aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 188 UV Denwr fc Bio Gr Spm oert v a 10 Illinoia Ceotral obl in goud 4 100 Louiav k NaahTilleCert T aand 48 Mexico N Spw Mij lehyp o 6 101 10 12 Uila Kanaaa t 4 pet pref aand 1 0 N Tork Ontario k Weit aand 12 dito Panni Ohio oblig 6 101 Orwon Calif Ie hvp in goud 6 707 St Paul Minn k lilanit obl 7 109 Ub Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp O 5 29 Oisjjix Oan South Cert T aand 44 T il C E U tNa leh d o O 1 Anuterd Omntbna H aand 192Vl Rottard Tramweg Maal aand I lOl NlD Stad Amaterdam aand 8 lOS Stad Bottoidam aand 3 107V 10 B L8iB stad Antwerpenl887 8 lOS Stad Bruaael 1886 i l lOS OoiTniK StaaUleening 1860 B K K Ooal B Or 1880 S Sruin Stad Madrid 1868 NiB Var B fc Hyp Spobl oert lit 166 15 US HoKo Theiat Begallr OeMllHL 4 117 BurgerlUke Stand OVERLEDEN 6 Aug M Oibboii 9 m 7 6 Woerle 7 j ONDERTBOUWD 7 Aog G v d Leenwiai 23 j on A E Binoeiidijk 21 j N dt Hoop 23 j eo M MoleTold 25 j R a reiiego e Dordrecht 34 j en A M d den Beemt 26 j J Kapsron 22 j en J Jongeneel 22 j F J T n de Paroordt 25 j en B A O Fr ikin 27 j Hoordrecbt GEBOREN Dirk oudere H de Wilde a O TBD Vlaard ofien ONDERTROUWD J Tto dar Wiswl sGraveobage 25 en M E Marl 23 j ZeTenhulisa GEBOREN Jaoomius ondera 0 M yer en 6 M Rikaart Arie ondera O t d Bogerd en M M laflaar ADVERT E TtEW TAE TENTOONSTELLINS met daaraan rerbonden 71 te IS€IIOOMHO¥E V Opening 17 Angnstus m BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP Tl IIXI tegen en onder Fabrieksprijzen Deze lülTerkoop dunrt slechts korten tijd ISi Koninklijke Machinale Fabriek BE mmm TAN H I van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Hepplerttraat 9 en 0 naby de Regentesselaan Hoflevoranciers Z IL den Koning van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de t irA Allerwege bekroonde Wereldberoemde Superior DEUIVEU Borsl Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Ct 70 Cti en l Terktflgbaar bfl F H A WOLFF Drogiat Markt Qtmda B H Ti MILD Veewtal B 126 te Oouia A BÜDMAN MoordraÜ 3 C KATELAND flo oop B T WIJK Oudeuatrr Hat beata onacliadelrkale n a makkalykate poatamiddel voor Uaaras en vooral dame en KtoderKhoanawk la da Appretuur vao C M MMlar 4 Ot IV Nrlli Baitk Slr 14 Man MtKggad fQi op naam en fatirlekBmark IMrrmvii HHrMWMBIImlanka ivirt l rii lfla araHrvMMii iU 8n raa 0afatky W a rMMaa Arahta