Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1896

1 0 7040 Dinsdag 11 Augustus 1896 35ste Jaargang H1£T DB Zilveren Aledallle ZIJ DB ECHTE CiOVHSCHE fiOüBSCHE COmtAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üifgttve dezer Courant geschiedt dagfel jka met uitzonderinif van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rÉil 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Op het droge gekomen gingen sg bij het zien van een agent van politie haastig op den loop blgkbaar om niet in Pl tti 8 M formpettao en a ho etjl Mtuin taii u aangaande 4 k g l r l jaVafdeeUÏéSorden v ailtkt Beo oontrolenr TrAQDopig bealuit lalicbtiDgeu t geffa St ILTiooleua s T ZAAL Confisear Turfmarkt K 67 OP DB at BakkerU Tentoonslelliiig TB PORDRECHT TIN 3 7 AliGXTSTVS 1890 Openbare VrUwlllige Verkooptng De Notaris J P MAHL8TEDG te Bergambacht ii Toornemen op DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1896 dei nsmiddage ten O ure in het Koffieliaia Krimpenerwaard aan den Lekdijk te Schoonhoven in liet openbaar te verkoopen mm m mss geteekend B No 490 491 494 490 49é 499 en 501 allen staande en gelegen aan den Ouden Singel binnen de gemeente SCHOONHOVEN strekkende ran den Ouden Singel tot Stadsgrond en bevattende Boven en Benedenkamers Keuken Zolder en Tuintje Om te aanraarden 1 November 1896 Breeder bg biljetten en inlichtingen by den Notaris Maatschappij tegen ErSiIldsclmJe m van 1845 NEDERLANDEN ZotpheB AiuBtcrdHm Sophiuplein Rotterdam Zaidblaak SO s Bnmubtge Nobelalraat SO Bieda Prioienkade Alkmaar Ungeslraat ClrondkapUaal 8 000 000 Reaerrea l soo ooo Betaalde Brandschaden U 0o ooo Dw KtalMkapty vtmbfl Ikui akisin INBRAAK Effeeten in Brandkast zoowel als Inboedels Wlnkeltoedereu em 7EAUSCEE STOOMVEEVEEU Gkemische WisscheriJ TAN H OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Botteraam Qabreveteerd door Z M den Koning I der Belgen 1 aa fddep6t voor GOUDA de Heer VAN OS dpeoialiteit roor het stoomea en Terren van allti üeereueu Damesgarderoben alscok alle ondergoederen Speciale inriohtmg voor het fitoom n van tilache mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd ot geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en Tolgeus itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zi n de prüten 25 daald Te stoomen goederen ala nieuw aflererbaar ia 3 dagen te verren goederen in eent week Wüt ii inwruTui tageo Jicht Rheamatiek I endeopgnen kortom E g Anker PaiB Expeller Ylt ia mat kot lull inw uu te enden tegei = a Anl er Pain Expeller yg moet dug ftMdi in ieder hniagezia dyjjg AiiiBrfaifrExpellei Pnjs 60 oent 76 oont en 1 26 de 8 oli VoorMnden In de meeata Apotheken en by F liW SclitaT l Co te Bottenhun Te Gouda by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANDARTS E CASSUTO Turfinarkt 172 Gouda uitgexonderd ZOSDAGS Het Wissel en Elfecteokantoor BAEEFDS C 187 WARMOESSTBAAT bjj den DAM telephooo 677 koopt en verkoopt Eifecteu Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie ordei s tot de meest voordeeHgnte condUl én W r Uitgave van het Maandblad FOBTÜNA ƒ f per jaar franco per post proefnommers kosteloos TRUE PA BDENUARET Zaterd ag 17 October voor bovengenoemde TREKKING ayn verkrggbaar bij A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 Jt loten voor f 10 ü plaatsiog der loten Ie en 2e Prgs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is hel beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARL G Oeiida HoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 31 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Vlegens verandering van Zaken fP Finale Uitverkoop S mn alle ARTIKELEN tegen SPOTPRIJZEN Deze UITVERKOOP duurt slechts korten tijd en zullen alle voorI banden GOEDEKEN oo opoedig mogeHJfc worden VITVEIIHOCHT Men raadpleg e de ÉTALAGE en Strooibilletten WiSBRUN LIFFMANN liandteeJcsaïng met roodtt letter JLat yoora op de GOVDA JUAltKT 136 Overal £££ n 2 erkrljgljaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak AMERSFOORT A HERSFOOBTSCBE MACHINALE Stoom Urood en Beschuitfabriek stoom Automatische ffalsen lUeel abriek Prima Wittebrood i oen pmk aoort wilwbrood ï n de beslo insreilienlon gefabriceerd IS hier door overheerlylc van amnak on zeor goedkoop verkrijgbaar In panvorm gemerkt met twee keepen in elk einde van den rug in stuks van 5 ot 7 i ot 10 ot Fl n FaaschkrentenbrOOd wordt ran de Sjnate zuidvrucbtcn beslo tafelnatuurboter eieren nivera volle beate melk enz gemaakt is hierdoor een buitengewoon heerlyk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze Toortrelletyke kwaliteit seer goedkoop verkrijgbaar is in busvorm in stuks van 20 ot 30 et 40 et 60 ot 80 ot en als Fijne Erentenbroodjes van 2Vi ot Zoet Roggebrood wordt van do smakülykate soorten rogg en hvste zwarte tafelsiroop verïaardigd ia hierdoor bijzonder haerlyk van smaak en verkrijgbaar in gegarandeerd gewioht van 1 Kg 10 ot Ordmalre Tarwebloem wordt ooi van de boste soorten tarwe gemalen maar is eon minder tijne en blanke sorteering dan Prima Tarwebloem wordt speciaal aaubero ten all uitstekend geschikt Voor bohangersmeol en met water gekookt plakstiifsel vnn te maken en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 5 et Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen avjn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en w H MEURSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plas flinke prorisie en iranoo vraonten der volle on ledige kisten BnnaWINKEL O De 1Sonder ir ic i E t WftiirvAn p il i hi I te ChlcAga uvKi i TWrkoohtwer ion ia nu 4 c ring prya xun mkryfbiiftr nil r Sio mvi hvi rm C iii ns n v ssrii Chiontb rlyk v frof r heto nde MD fMiggswanaofat liniibotidBlVk ftppftrut tot Dn l rKoek ing Klinr VMdlBgttn dd l 0 op Er l v iD nrTKlaobiDHn n h C tImicIi op modvuitSahiTiaii Dein t wntsr CmndadicriJM d oor h t bloot kal InatnuMBt nut ui long voor kMlatoliainB lot hat l aan dar UabataUttaiaToonln Oabnilka kaonr Br T amUkal llii llastK 10 U voor porto TeraeadiwU Herku Ommaaait Huta bappU Ct Mckakert C Agentuur hg de Firma Wed BOSMAlVteGüUda Zesr ITette Qestfiendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door k Bmi KMA eo Zn BINNENLAND aOÜDA 10 Aognalos 1896 D beer W J Fortuy DroogiMver Js ilaagda voor bet tweede gedeelte van bet notarieel examen O lieer F H Wearman i gaelaagd voor bet siiidaxaiiiea der machioietenaebool der maria la BellevoeUlaia met No 6 der 15 leerliageii van bat laatate etodiejaar Bg da deur dagen gehouden lohietiredttrgd te Botterdam bebaalde de heer A J Ufeber de 17de prya voor de leboonate rooi en de beer C M van Wyogiardan de 34ite prya met 126 ponten op de pereoneele baan voor ponten Zaterdag had aeu aanbeeteding plaati voor het vernieniran van de brug in de Qonwvliet lageichreven ward door den beer C N den Hoed voor 298 J v Dam 1183 Qebri Hoogendoora f 183 A v Dam f 182 J Baaa 180 eo G Anker 179 T Moordrecbt ntatond Zaterdagavond ometreeki half twaalf in den wiahal van den heer J O een begin van braad doordien tanige ptpiertn sakken op eaa braadenden nelralanmlamp vielen Door iptadig aaaga M lit faaip itt man eahler de aloh reedi uitbreidend vlammen in hun verderen voortgang te ttaiten an werd hierdoor groeter onheil voorkomen Voor hat examen HoogdniUob L O geilaagd d heer A B Fournier Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Woabrofge da J D J Idenboig te Ter Ai Da oorretpsndent van da N B Ct e te Batavia aeint onder dagteekening van heden Hadenavond gaan troepen van om over Eroeog Raba naar Lepong Men meldt uit Aarlaaderveen nabjj Alfen Bel publiek aoheen Vrgdag avond retpect voor de hoaaren te hebben ten mioate er waa veel minder volk op de been dan de vorige avonden Het huia van den aigareofabrikant Vau Vliet werd omatreeka 9 uur door de huzaren a eeet terwijl a eharge door de btraten FEViLLETOJM GENEVIEVE Uitr toe vale gemoediaandoeningon kadden den vader en xyne doohter geheel verbrijzeld zij wareo niat alerk genoeg om al die vreugde en at die varbaring te verdtvgan en toen ik afscheid van hen nam hadden ig r groolo behoefte aan eonigo oogenblikkea alteen te zyn Ik keerde door de volden terag even aegepraleod ala da jonge Heotor de verdediger van Troje nadat hij de Oriaken tol aan huone acherea teruggedreven bad eo toen ik mjjne lliaa aan myna moeder on mijoe tante verteld had weende deze en lachte gene waarop beiden hearteliega nu eena in lachen dan weer in tranen uitbantten Ken verkwikkende slaap in mjjo kamertje dat van de heertijka gearen van tjjm en primotaeveria vervuld waa maakte dal er den volganden dag aieta meer aan mij te tien waa dan het kleiae wondje bi mijo linkeroog en een liehte aohram op mijn voorhoofd Mijne tante Honorine bad tot buarmaa eea braaf man Mr BerUu geheeten die met allerlei geheimen bekend waa daar hg de regiateri van dan burger lykon aUnd veertig kren lang bijgehouden had geiprokeo Ka deie Mr Bertau op pensioen gaateld WBi aprak hg gaarne over die voorvallen welke ken in lija Itvea het maeat getroïen hadden ea toea ik ia liju hiji o over de pogbifeo van Mr werd gemaakt Twee peraoaen werden gearreateerd De werkatakeude aigareomakera tchynen lich niet met de opitootjee Ie bemoeien ig bewaken alleen dag en nacht het buil en de fabriek van den heer Van Vliet en houden lich overigeui matig Aan het Verilag der Qemeeote Oooda over 1895 ontleenen wy het volgende Het onderwgiend parieneel van de Bewaartcholen heitond H oUoBdct ii Holpoadaiwij KwMkelingaa sarcHM reuao n kilpiten op de openbare uit 2 4 Hop de hjjtondere uit 3 4 3 Het geUl der leerlingen bedroeg uit Ueeember M V tolail lairl op de opeub acholen 221 186 410 op da byiood acholen 123 171 294 Te icamen 347 357 lÓÏ la het vorige jaarwaa het totaal 322 325 647 Van dd 410 leerlingen op de Openbare Bewaaricfaolen genoten 330 koetelooa ooderwya Voor 80 leerlingen werd nsboolgeld betaald bedragende voor ieder 10 cent per week Op de Bysoodere Bewaaracbool vau de R K laricbtiug van Liefdadigheid ontvingen 160 lao de 255 leerlingen gratia oodarwya Da artae der R ka Normaalleaeen begon op 1 April met 63 ieerliogeo waarvan 30 maonatyke en 33 vronwelyke terwyl daarna nog 3 learliageo werden toegelaten In den loop van het jaar verlieten 11 leerlingen de Iceieo Vier beeren en drie dames verwierven de ooderwjjzeraaote twee leerlingen werden aan de Vormeobool te iUUerdam geplaatat 1 verliet de Oemaente en 1 itaakte de tudie Drie leerlingen verkregen de acte voor nuttige handwerken en tien namelgk 2 hoeren en 8 damee die voor de vrye en ordooefeningen der gjmoastiek In het onderwyiend personeel kwam geene verandering Bg den aanvang van het jaar tilde de Iarichting tot opleiding van Bewaaraehoolhoudereteen 8 leerlingen terwgl de nieuwe carina op 1 October eveneens met 8 leerlingen aanving Xeoe van dezen nej H J Koliter legde voor de daartoe aangewezen Commiiaie met gnnatigen nitalag het examen ala hawaarKhoolbouderei af Behoodeni eenige leemten die bg het gehouden eiamen aan het licht waren gekomen fielavoioe aprak om sioh de band van de dochter van den eigenaar van La FaLMuderte te vartverren begon b te lachen Eeggeade rDte is ook niet met een beetje terredea daar hy met de doohter van een adellijk heer wil trouwen Daarop verhtelde h j om hoe t op dien dag vao dat jaar eene zekere min van Neubourg ntt een allerliefet ktnd op den arai op i n bureau gekomen wfu met twee getuigeo die verklaarden dat de moeder Ulle Genevieve des Yveteaux waa en dat het kind hier tegenwooidlg den hertog de Bolspréaux pair van Prankrgk en edelman van het buis dei koninga tot vader bad Het wai atiofhet kind bg bet hooren van dien achooD n titel reedi begon te glimlachen daarop werd het in alle deftigheid naar La Faiaanderte gebraoht en aaa ha e moeder overngaveQ Helaaa I de ongelukkige bad het leven te Parya eena willen gfanietenj ay had dien ouden verleider die zyn eerste vrouw verloren had ontmoet hy bad beloofd dat h net haar sou trouwen maar daar h j weigerde syo woord geatand te doen was de jeugdige moeder tot haar vroeger leren teruggekeerd Zy waa weder eene eenvoudige boerin geworden en ondanks de aanbiedingen van den vader had ay hardnekkig allerlei loort vau hulp geweigerd Dit ia de reden waarom da kleine Genevieve all een boerenmeiije grootgebraeht i Ka den dood ha r moeder was zg i i aangenomen door haren oom den landbouwer Malireau die haar met vaderlijke teederheid liefhad Hij was ioagalyks trotsoh van aard en in ayae moeilgkate omstandigheden sou hH er geen enkele maal aan gedacht hebbes de hulp en de oudentenBinf vaa den bertug ea den pair in te roepen Ovsrigeni had de hertog t en waarin tbana op voldoeode wgse acbyut te ign vooralen werkt de in 1894 ingevoerde nieuwe regeling van bet oaderwjja volgeoa het oordeel van den Directeur dar Inrichting gnaatig De Commiiaie van Toezicht op het Middel baar Onderwys aan wier Veralag wg de volgende bgzouderhedea omtrent den toettaod van dat oaderwga in deae Uemeent ontleenen leed 4an smartelgk verlies door bet overlgden van Ijjbareu Voorzitter den heer mr A A van fBergeu IJiendooro Het dankbare herinnering iwyat zg op hetgeeo door dexen humaoeo IHaleotvollen man voor hel Middelbaar Onderwgi Ihier il gedaan Zyo opvolger als Bargemeester dezer Qei ueote de heer B L Marlens verving bem k ia die Commisiia 1 De inrichtingen van Middelbaar Ondarwgs Jl alke hier worden gavondeo zgn de Burgeriwondscbool eo de Rgks Hoogere Burger obool ijnat vijfjarigen curiai i Zaterdag oamiddig louohsn 5 en 6 ure zgg I beer en eene dame in de Schie gesprongen iVeni bg toen zij Bun luil om te verdriokeu was schter niet groot want toen eenige werkHeden te hulp ichotao en bun een lat toestaken grepen ag dit redmiddel dankbaar aan Ook te s Grareobage beeft zich geoonslitoeerd een anti iociaal demoeratiscbe vereeniging vaa Nederlandach spoorwegpersoneel genaamd aitecbt eo Plichla een aldeeling van den onder dien naam bestaanden bood Bet voorloopig bestuur van deze Haagiche afdeeiiog ia als volgt saamgeateld voorzitter 0 van Doraten beofdoooducteur ondervoorzitter A van Well ladiogmeester Ie secretaris C Oliemans boofdcondücteur 2e secretaris S Vreeawgk scbaalknecbt Ie penningmeester W EuDze rangeerder 2e penningmeester J H Hatt nk rangeerder controleur M Storm assistent krnispuntwaoblsr adjooct oontroleor W H Hessing seinhniswachter allsu der B S M Onder de overige leden komt ook voor de beer Arooldy chef van het station der U IJ 8 M aldaar Mea meldt uit Schiedam Toen Vrgdag namiddag de schntterg alhier nitrakte om io bet exercitieveld bare gewone oefeoingeo te houden oatatond onder de marsch daar de boer rgk was zich volstrekt niet aan ngne doohter laten gelegvn zyn Hg Het haar op bet land opgroeien maar men zeide in die streken dat bg baar te eeuiger Igd zou komen terughalen En ik denk niet dat dit lal sgU om baar mat den deurwaarder Belavoine io het huwelijk te doen treden voegde Mr BerUu er by M ne tante en mgce moeder warea g heel van dezelfde meening Wat mg betreft ik gevoelde mg van aohrik ala verstgfd by de mededeeling dat zy die mgn hart veroverd had eene prinsus in boerengewaad was en ik lag er dan gansohen nacht over te denken Den volgeoden dag was bet markt de groute markt die om de veertien dagen gehouden werd ea reeds vroeg in den morgen werd het groole marktplein door eene bedrgvige menigte gevuld Men moet zeker wel nergens meer schik in hebben als men geen obik in dit vermakelijke schouwspel heeft De menigte stroomt van zes uren io deu omtrek toe terwyl iedereen datgene meebreoftt wat hij te veel heeft en datgene tiaoht te verkrggen wat hem ontbreekt Men haaat aioh men dringt elkaar voort men neemt eindelgk plaala de Urwe komt naast de geret en de eieren komen naast de kippen die se gelegd hebben Dez komt sijn oud paard tegen een jOng kalf verruilen gene is tevrcd n als hg een vat cider weet te koopen of els hy sijn zak met appelen verkoopt Te midden van al die drukte vergeet men Hehtelgk sfjne kleine verdrietelykheden om zieb allerlei oude liedjes te binnen te brengen De herberg ia tot overrloeiens toe vol Op school xgn er geen kinderen De forsoh gebouwde mannen loopen om de mooiste koelen de jongens om de tusaohan aan der olHcieren eo een tohaltaraM woardenwisaeling die aoo hoog liep dat da schutter op eens zgu geweer velde en op dan officier toeliep niet bet doel bent een buoaetateek toe te breogeo Doordat juist Hn kleina jongen tossehen hen doorkroop en de oBoiar op zg sprong werd bet plan vergdeld Daar men intUBscheo nabg het politie bureau was genaderd werd balt geboodsii en de lehutter ia versakerde bewaring gebraakt waarna da troep door marebearda Men mtldt ait Den Hutg Aaogesiflo het ledaiiUl ma n bet rsrbraik by de TuiaverwDigÏDg raa Eigeo Ualpblyrao toeDemea heeft bet bwtaar der afdeeliog be loteD Je proefüemitig met de lerering ran groeDt a en rruchtpo op oilgebreider achMl roort ie satten Eeritdaagi zal met de wagem worden rondgereden h de laden n b de verbruiken om deten ia de geUgftoheid Ie atellen baone kenie te doen Uéa ledeo die warrn venacheB te koopeo die niet op de wageni roorhanden sgD worden die waren oit het magasiju ale nabeitelling afgelererd met rrgbeid de waren terug te geren ali ie niet bevallen Ook bestaat bjj bet beatuur het voornemen eeo winkel of rerkoop Iokaal te openen in bet contram der itAd terwgl bg verd re toeneming vao het verbruik de wegfne lollen worden l eipanoen Aan de knechts tnllen ani zal waken oi r de bexorgiog der waren ea de leden beioeken Het NederlandKch Undboow Weekblidc ia vao oordeel dat de nieowopgeriohte Boerenbond wel spoedig overcompleet lal blókeo omdat do zaak geheel verkeerd opgevat werd De aangegeven weg tot bet vormen van een Neder Ja ndflchen Bood ware geweest de r lementen stataten en grondalagen van deie bestaande corporaliën te beatadseren en te toeken naar punten van overeenstemming om daarop teuoende e oe nlgemeene vereeniging tot stand te breogeo ellÊ onderdeel volkomen vryheid latende voor locale of provinciale eigenaardigheden speciale bele ogen godsdienstige of politieke kleur Dit ie echter niet geschied de oprichters hebben iets geheel nieowe willen Btichten met een bepaalde godsdienstige ea ledeiyke richting op den voorgrond Behalve miF Rcbien in een gedeelte van N Brabant dreigde dit laatete denkbeeld al spoedig fiasco te zullen maken en zoonls wg ugen heeft bet bestuur daarom alle bgrondere ken ieekeien dienaangaande teroggi nomen loodat er ten slotte iiitits is overgebleven dan een mooiste meisjes heen de knecht zotikt een baas en de baas zoekt een meid Mgne tante was bl e als ulk eeu marktdag weer daar waa want dan verkocht zg heel wal Keu oude bank die langs deu muur geplaatst waa Doodigde do klanton om plaats te nemoo totdat de beurt aan ben gekomen was Hoe dikwijls heb ik op deze oude bank een jonkman eieu zitten die met al den gloed der welsprekendheid eo al den ijver voor de vrgheid beziela was zijne woorden waren levendig en hadden oen goeden zin Hy vertelde aan syn verwonderd gehoor al do moeiljjke omstandigheden van het oogenblik Waaneer da verkiezingen naderden dan stelde bg aan bet publiek mannen voor die hg zelf gekozen had en gewooolfjk vertrouwde men hem op zijn woord Zoo was desemen eene maoht en al was bg maar eenvoudig advocaat zoo daed hy toch den prefect zelf verbleeken Men noemde hem Mr Dnponti hij heeA xich later Dupont de 1 Sure genoemd en e jn naam die my nu weer in de gedachten komt na zoo vela diensten die bjj bewezen heeft en die soo slecht beloond werden heeft de oude bank waarop h zieh zoo gaarne neerzette in stand doen bigven Juist stond ik op deze plaats en droomde over mijne al te boog geplaatste liefde terwyl ik m verwonderde at ik nog niemand van La Faiiaoderie had gezien om er althans eens naar te vereemen boe ik mg sedert vier en tw ntig uren gevoelde toen ik bet r tnig van de laodboeve dat met twee stevige paarden bespannen was aag aankomen eo den landbouwer die mgn leven in a ne hand gehad had daarop tag litteo imarU wtnolfi f