Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1896

Buitenlandscli Overzicbt De wet waarbg Uadagaakar en de omliggende eilanden tot een Franache kolonie worden verklaard ia Donderdag jl door preaident Faure ondert ekend en veraoheen Zaterdag 8 Aagnatoe in de Staataconraot Uit offiaiöele bron wordt ait Peterabnrg over da raia van den Keizer en de Keizerin gemeld dat ag earat keizer Frana Jozef zullen bezoeken te WewuBt aa vatvolgena keizer Wilhelm te Berlün d Ooausk koninklgke familie te Ko eahagen koningin Victoria te Balmor l den Preaident van de Franaeka BopaUiak te Parga en den Groothertog van Heaaea te Daraatadt De reia geaehiedt deala over land en deala ta water en lal nagea wabaa dnren De Keizer komt tegen t eiid van September te Parga met prina Lobinof Man aan a aindelooa artikel kunnen aabrgven over de mededinging tnaaóbeit Engeland en Roeland op het groote veld der wereldpolitiek Ia bet in het ooat n van Europa ia het in het midden van Azië of io het Verre Ooatan overal ziet men Roeland eo Engeland oponlgk of in etilte tegen elkander egeereo Van weareztjden worden de fijnite diplomaten in kot Tnnr gezonden afwiaaelend zegeviert een van beiden doeh in het algemeen kan men eonatatoaraa dat io den laataten cgd de politiako weegaohaal aanmarkelgk varalaat ten gnnata van Rnalaod Vooral in bet Verre üoateo achjnt dit het ge al ala men ten minala vettronwen kan atailen in den berichtgever der aDailjr Newa te Tokohama Hat ziet er daar in de politiek vredelievend nit Haar of men Engeland met deze goede kuian op dan vrede kan geink wensohen te dien optithia loopen de meeningen uiteen Japan ia lattarlgk in Roalaada armen gedreven en men ateekt het niet onder atoelen en banken dat toaaohen Japan en Roeland eeu Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Nel TUd van Greenwlcii OOSDA XOTTXRBAM 80 IM 8 80 MO t 0 lO lB lO iO 10 16 lO iO ie 67 11 88 11 4 o 11 81 ll U IMt 10 86 11 80 11 38 18 31 11 66 1 44 4 8 4 16 KOTTIRDA U e O U D A 1 51 lO la 11 50 18 87 1 44 10 88 1 64 I r 10 88 8 01 I 10 48 8 08 7 46 8 07 6 18 9 11 9 60 10 11 10 40 18 08 18 47 8 14 eOUDl DEN BIAS 7 68 7 69 8 0 8 13 8 88 6 31 10 7 47 DEN HAAG GOVOA Soudl 7 S0 8 85 9 87 10 18 10 48 11 16 11 18 11 88 1 87 8 47 4 46 6 1 6 54 7 14 1 4 8 8 8 64 9 64 11 C T M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 10 00 Z l e W 7 63 8 6 11 11 18 49 8 08 8 19 10 16 Vooib 8 07 9 08 11 86 1 03 6 80 8 8t 10 87 Hagg 8 18 9 1810 7 10 43 11 80 11 46 1 4 1 08 1 57 4 17 5 85 6 69 7 44 8 81 8 66 9 M 10 38 11 48 iHage 5 517 807 488 10 t l99 4 10 1111 8618 tt 1 86 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 197 18 7 689 88 UToorb 6 67 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Z gw ll 10 88 1 66 4 68 8 80 48 ZeT IC 89 10 48 8 08 6 04 8 89 9 59 Goad 8 88 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1810 6419 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 898 16 6 47 8 607 488 8810 1010 88 Btopt Ifl Blnaw k Kraiiweg eo Nootdorp LflidBohendam en Hekandorp B T H E o B T G O D D A tltnolit 8 88 7 60 9 9 88 10 10 88 11 88 19 50 8 08 8 69 4 46 8 88 7 50 8 09 9 07 10 84 WMrdeii 8 58 8 11 t 10 83 11 66 4 18 68 0 98 10 54 Olld wator7 07 8 19 10 81 4 84 9 88 Oouda 7 88 8 88 8 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 98 8 45 4 87 6 17 7 09 8 18 8 41 49 11 10 door laizendeii ProfMsoreD en geneesheeran beproefd toegediend ön aanbevolen Bedert 14 i ftren bg het pabliek be end en geEooht ali het heste goedkoopste in onsohadelifkau SOVDA tlTIIOHT 7 65 8 09 9 88 10 10 10 57 18 56 8 80 8 17 11 14 8 87 t 11 9 8 46 8 84 8 41 9 54 10 61 11 45 1 87 8 08 8 60 10 17 10 84 10 41 11 07 lo ao S O U 1 A A M8TIXDAU aondl 1 17 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 imtlardui 0 11 8 14 8 7 10 68 I 1 8 16 AMSTIKDA M a O U D A 7 16 10 48 8 84 1 68 4 48 8 19 10 10 11 11 1 45 8 88 8 49 t l8 7 46 9 48 7 48 8 4 n lO prftgramna zooals het boot io iedere Landbo uw Tereaniging of Maattchappy wordt gSTOudeo Nttast en misiahiea Id coucorrentie met aa aal io lommige proTinoiëo althans de Boerenbond 8 ich nu in het vervolg doen gelden Bj sommige zaken en aaogfllogenbcdeo waar da Itandboawmaaiiehappgen officieel of officieoa gehoord worden aal nu de Boerenbond ook een item willen hebben in het kapittel commluiëo nit haar benoemd aubsidiën door het Ryk of de proviarie aan baar Terleend zullen nu OTOr beiden moeten worden Terdeeld de krachten tullen worden terioipperd by landbottwouderwyt proefvetden lezingen ene suilen dezelfde belangen zieh door twee organen laten gelden hetgeen tot verwarring aanleiding zal geren niet alteen maar allicht een bron zal worden van uayTer waarby ten ilotte de landbouw schade in ptaata ran roordeel tal onc errinden Zaterdagmiddag werd in de Sociëteit der Diergaarde te Rotterdam de jaar vergadering ran de Pror Vereeniging ran Bargemaei tan en Secretariisen in Zaïd Bolland gebonden onder roortitterKhap van den heer F B Jacob bnrgemeoeter ran Rotterdam Nadat eent een rergadering met geiloten deuren wai gebonden werd ometraeks half een de jaar rergadering door den voorzitter geopend De heer Lamaison ran Ueenvliet braobt de rekening en verantwoording uit Nadat de contributie voor het volgend jaar op f 1 wai rastgesteld had de verkiezing van drie beetnureleden plaata Periodiek aftredend waren de hoeren C L J Bob en P B Dingemane van de Kaateela Zy werden op de meeit vleiende wyze herkozen Door den be r jhr L De Geer van Jutphaaa bnrgemeester van Lekkerkerk werd naar aanleiding van een gesprek met den CommiHAris der Koningin de volgende stelling ingeleid Het ie wensohelyk dat niet de QeuieentebeetnreD maar de afdeelingen der Nad Mij van Landbonv do gegevens veritrekken voor de famanetetling van bet Landbr owverfllag De eommisiaris had hem medewerking toe gezrgd zoo de Vereeniging zich lot de regeering wendde om iu d n geest zyner stelling een regeling te vragen By deed daartoe het rootital De heer De Bruyne en de voorrltter wezen er echter op dat niet in alle gemeenten afdeelingen van Landbonw maatacbappyen bestaan maar bovendien was t de bedoeling was althans door de llegeeriog geenszins uitgesloten dat de Gemeentebestaren zieh in deze door eoumisBariasen laten voorliobten Om die redenen ontraadden zy de aanneming van bel voorstel dat dan ook met 28 tegen 18 stemmen werd verworpen Dei heer Jacob van Waning burgemeester van Onderkerk aan den IJsael zon de volgende twee vragen gesteld dpor de Zt star vereeniging op Schouwen en Duiveland inleiden loi Is het wenecbeiyk dat by de gemeentebesturen aan uniforme regeling wordt aangenomen ter berekening van het bedrag vaneen gedeeltelyk nit te betalen tractement ingeval van overlydsn tusschentyda vertrek of ontslag van een uit da gemeenlekae gesalarieerd ambtenaar 2o Is bet wanaohelyk om by die beteekcnis te volgen het voorschrift graven by bet beelnit van 21 Jan 1884 Staatsblad no 8 voor da uitbetaling van de wedden van RijksyrBge gesalariaerdeu over gedeelten van ren jaar Daar de inleider ecbtsr afwezig was bleven deze rragan buiten behandeling De haar De Kruijf kwam terng op het in de vorige vergadering bebandelda punt bet nemen van maatregelen tegen de toenemende baldsdigheid der jeugd hy bleef ter bestryding ran dit kwaad liehamflyke tuchtiging het beste achten en tiet een oaoniohouk stoK circnleeren die in bet buitenland voor dit doel iu g brnik is Een beslissing verd over dit onderwerp niet genomen 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 96 7 U 7 80 7 48 7 ii 8 81 6 57 8 08 t l I U t 30 7 QoiuU Mooraraekt Kieawerkerk OapeUa Rotterdam S S IO 5 1 6 M t ttoidl 6 86 Oudew 6 60 ffoniim 6 5 8 11 VImkt 0 18 1 98 Rotterdam Oapelle Kieawerkerk Moordreoht Oouda Door den heer Blok werd herinnerd dat in het volgend jaar da Vereeniging haar 25 jarig bestaan zal vieren en hij stelde voor alsdan aan de vergadering een feestelyk karakter te geven Het bestnnr rerklaarko dat ta zullen overwegen Tan slotte bracht da heer De Kruyf onder luid applaus holde aan dan bnrgemsester van Rotterdam voor zya betoond beleid by de jongste werkstakingen Na afloop der vergadering ward een boottocht op de rivier gebonden en ten 5 ure vereenigden de leden zien aan een dinar in de Diergaarde Onlangs kwam de Residentiebodec eer eens aan mat bat denkbeeld om den miliciens io Nederland gedurende hnn diensttyd vergoeding te geven De beer iTrayeo drong daar in Deeembar 1895 op san De Minister vreesde dat er ta veel onkosten uit zulk een stelsel aouden voortvloeien De cResidentiebode meende dat de lasten nit die kosten voortvloeiende niet zoo zwaar te dragen zouden zyn omdat het geld gebeel terugkeert io de zakken van bat belastingbetalende volk £ n van dezen maatregel zou volgens bet blad het gevolg zyii dat loting en militairen dienst minder impopulair werden Hy zoü ook by de aotimitittiristen steun vioden De netr L Haffmans aebryft nu in het Ventoosch Weekblad het volgende Terecht is de Re identiebode van oordeel dat indien daarvan iets zal komen bet thans da tyd is om er op aau te dringen Immers de begrootiogen zyn om dezen tyd in den maak eo ou i de vraag Zal er door den minister op de begrootiog van Oorlog een post gebracht worden om die acbaderergoediog te verleeneo ja dan neen Nieuwe posten hebbeo altyd groote moeite er op te komen en zonder sterken aandrang gaat dat niet Die aandrang meet van de pers koineo Alleen wanneer een groot deel der pers den minister verzoekt aan dien eiscb van rechtvaardigheid toe te geven bestaat er kans dat het gebeurt Van de pers baogt alles af Wel IS waar kan ook de Kamer by de behandeling der begrootiog een nieuwen post er in brengen maar dit is uiterst moeilyk SSal er in 1897 aan miliciens sobadelooaste ling geg reo wordao dan moet de pers zich doen gelden en wel terstond Op collega s sluit U aan by De Residentiebode c Hier hebben wy de grootkte verongelykiog van minvermogenden die zich denken laat Ën die wordt gepleegd door den Stsat io d eersta plaats geroepen aan particulieren een goed voorbeeld te gaven t Is geen zaak van partybelaog neen van sociaal belang Wie een hart heeft voor den kleinen man en wie heelt dat in dezen tyd niet kan en moet daartoe medewerken Het zon een schande wazen indien Nederland io dit oplicht by België nog langer ten achter bleef Sedert meer dan 20 jaren wordt daar aan den milicien wiens ouders minder dan 50 francs belasting bataten eene schadevergoeding van 10 francs per maand uitbetaald Hoewel dit den Staat 3 milHoen per jaar kostte beeft de regeering voor de laatste verkiezingen er niet tegen opgezien in plaats van 10 francs 30 frsocs per maaod te geren zoodst de Staat in plaats van 3 nu 9 millioen s jaars zal uitbeeren Zoo zeker was zij daarmee eeuen volkswensch te bevredigen Bedenk eens Om ds kiezers te winnen verhoogde de Belgische Regosring de nitgaveu en dufl ook de belastingen Sterker bewys dat bet doel algemeen hoog gewaardeerd wordt bestaat er met Moge onze Regeering dit ad notam nemen 8 8 51 8 31 8 66 7 10 7 18 7 89 8 48 8 04 8 17 8 86 5 10 0 80 7 51 8 66 10 17 11J8 Donderdag nacht is te Christiauia oen fabriek met vier aangrenzende woonhnizen afgebrand Men Toud in de puinhoopen 6 lyken 13 personen badden brandwonden gekregen waarren 3 aan de gevolgen zgn bezwakeu terwyl nog 3 kinderen werden vermist Het Fransche tydscbrift La Nature bevatte in een zyoer laatste afieraringen eeu vernuftig artikel over verkoudheid in bat hoofd en keelpgn en een middel deze veel voorkomende ongesteld beden zeldzamer te doen worden In Arable bad de schryrer opgemerkt dat deze ongesteldbaden byna niet voorkwamen by Arabieren en negers en wel by Europeanen Hy verklaart dit uit de manier van lig n ia den slaap Een Arabier slaapt op een bard bed waarin hy alleen op syo zyda kan liggen slechts in een zacht bed ligt een menscb op zyn rug dat bewyst de ondervinding zegt de schryrer AIb men nu op zyn rug ligt tullen de slgmacbtige stofieo uit don nens naar de keelholte loopen en deze met de omliggende deelen prikkelbaar maken en ootrankelyk voor de invloeden van temperataursveraodering Wie niet meer verkoudeo wit worden slape oiet op zyn rug o kieze daartoe een bard bed Uit Tilborg wordt gemeld Het personeel der Tilburgsche Conrantc dat zooals gemeld is het werk heeft gestaakt beeft Zaterdag eene circnlaire by de ingezetenen doen verspreiden Daarin wordt aangemaand deze staking niet te vervarreo met zoovele andere die voortvloeien nit ontevredenheid om trent het loon hoewel dit ook bier zeer veel te weoscbea overlaat maar ter oorzake van de onbekookte bandelwyza ten opzichte van den meesterknecht die al zyne krachten inspande om da steeds meer en meer wankelende zask uit haar benarde posuie op te beöen a De werklieden doen een beroep op de borgery en verzoeken baar door het tydelyk opzeggen van het abonnement aan de firma Luyten bare afkeuring te kennen ta gaven over bet ongemotiveerd wegzenden van een opp send huisvader met acbt kinderen en mocht dit niet baten door bet byeenbrengen van een klein kapitaal een coöperatieve drnkkery op te richten Te Akkram ii de roim 70 jarige arbeider J Velstra onder verdachte omstandigheden gestorven Daar ar aan vergiftiging gedacht werd ia bet gerecht van Heerenveen naar Akkrum vertrokken Naar men one meldt gingen de doktorenKylstra van Heerenveen en R A r d SloisteAkkrum tot een schonwing orer Tel De feesten te Wezel en Rnhrort zyn gced geslaagd Aan de parade van schepen op den Ryu te Robrort namen icbspen van verschillende natiën deel Men zag er veel Nederlaodsohe vlaggen eo er waren een groot aantal Hollanders r x oxe ix z Daar stond zy de tbeeroos op een lichten abbenbooten standsard voor bat venster der zyksmer De ryke zyden gordynen met hare kostbare franjen vielen ter weerszijden van haar neder an rondom haar schitterden al de zeldzame sieraden die de weelde kan aanbieden en toch was de eenvoudige roos bet fraaiste van alles Zy zag er zoo rein en zuiver uit hare bladen waren zoo helder wit bare kalk was zoo gevuld hare kruin zoo zeer overhangende alsof zy onder baar eigen rykdom gebokt ging Neen de menscb kan zoo ieta niet voortbrengen Doch bet zonÜoht dat door bet venster drong beacbeeo nog iets anders neg iets schooners dan de roos 5 19 6 8 8 44 4 60 4 57 6 4 6 11 6 90 8 60 8 10 4 7 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 9 09 4 04 4 87 AKatardaa 8 8t Sstda 7 88 Op een gemakkelyken stoel en iii liet lezen van een boek verdiept rustte bet evoubceld van die prachtige bloem t was Florence Zie dien scboooeo mond die smartelyke en toch zachte en milde uitdrakkiog op dat bleeke gelaat Florence FtoreoceU Het aioh eenewellat lende stem op ongednldigen toon hooren Wend OW hoofd om lezer en gy zult een vroolijk meisje zien bet jonste beeld van een kleine ondeugende fee met fonkelende oogjea an een glimlachje om de wangen sKom Florence sprak het lieve kfoil leg dat wyze en geleerde boek eens nit de band daal oit de wolken neer en spreek aens met een arme kjeine stervelinge De scboone verscbyniog gehoonaamde an opiieode vertoonde zg jniat zalke oogea alt men onder zulke wimpers ton verwachten oogen sprekend gevoelvol en ryk aan weemoed en zoete dweeperji Ik teg nichtje sprak bet lichtzinnige kind dat ik er over nagedacht heb wat gy van plan tgt met nw theeroos te doen als gy naar Indië gaat Gy weet toch dat het jammer aou lyn haar aan een wildzang als ik ben over te laten Ik bood wel van bloemen maar maar van afgesneden en tot eea bouquet aaamgebonden om naar een of andere party mede te nemen doch van al dat opkweeken en verzorgen om ze levend te benden daarvan heb ik geen verstand Stel o gerost Cato antwoordde Florence glimlachend ik ben niet van plan uwe talenten op de proef te stellen ik bah aana achoiU plaats voor myne lieveling op het oog t 0 dan weet ge al wat ik u juist wilde medadeelen Mevronw Marshal heeft er zeker met n over gesproken zy was gisteren bier en ik liet my recht vrootyk over bat onder werp nit en verhaalde haar het verlies dat aw lieveling stond te wachten en zoo al voort Toen zeida zy dat zy de roos gaarne in bare trekkas wilde plaatsan ie ziet er thans too fraai uit aoo vol knoppen Ik vertelde baar dat ik wist dat ge uw bloem met ganoagao zoudt afstaan Qy houdt toch van Mevronw Marshal c Het spyt my Cato ik heb er anders over beschikt Aan wien hebt ge haar dan beloofd Oob dat is weder eene ran myne zonderlinge grillen Qy kent louh het bleeke kleine meisje Cato dat wy zoo dikwyls naaiwerk geven 7 Hoel de kleine Marie Stampers Hoe gekt Florence dat ia weer eene van nwe moederlyke oude vrysters manieren poppen kleeden voor arme kinderen mutsjes maken en konsjes breien voor al de voile kinderen uit achterbuurten Ik geloof dat gy meer bezoeken hebt afgelegd m die twee donkere sombere gangetjes achter ons bois dan in de K strsat hoewel ge weet dat iedereen brandt van verlaogaa o eens te zien en na om de kroon op alias ta zetten gaat gy nw kostbaar kleinood aan een naaistertje geven terwyl een nwar intiemste kennissen oit onzen stand er zoo koogen prys op Kon stellen Wat ter wereld hebben lieden nit zulk een stand aan zoo n scboone tbeeroos Joist hetzelfde als wy Cato Hebt gy niet opgemerkt dat hst meisje nooit bier komt of zy ziet met begeerte en belangstelling naarde ontluikende knoppen En heriooert gy n niet dat zy my onlangs verlof vroeg of bare moeder de bloem eens mocht komen tien ty hield zooveel van bloemen Maar Florence stel o eens voor owe zeldzame plant staande op san tafel met ham eieren kaas en meel in het kleine kamertje waar vrouw Stampers met haar dochter gewoon ia ta wasschen stryken koken en de hemel weet wat maart Welnn Cato wanneer ik gedwongen was op eene kleine ksmer te wonen en door te wasBcfaen stryken en koken zooals gy zegt wanneer ik elke minnnt van myn tyd met hard werken moest doorbrengen en daarbij bet uitzicht had op een uuden stesnen maar een morsige gang dan ion eeir bloem air daast een ongehoord genot voor my zyn c Ha ba hoe sentimenteel I Arme lieden bobben wel wat anders te doen dan naar mooie bloemen te kyken Baitendieo geloof ik dat de roos by hen niet eens gros en en bloeien 9 87 10 4 10 11 10 18 10 97 9 48 9 47 64 10 01 10 07 1 18 8 47 9 8 11 10 7 85 8 6 17 g 97 8 84 8 41 47 10 4 6 61 7 46 8 86 10 94 i I n in M tnkku of ten miatte W t dnli betreft Ctto bloemen Tragen niet f luM beiitter rflk of rm ia en vronw SUnpera lij moge eel ontberen zonDe biJn beeft M even goed nla wjj De haerlgke dingen die God geechapen beeft ïjn loor iedereen en Mn iedereen geachonken Gg lalt tien dat aiin fraaie rooe aven aohitterend en vroolijk ui agn in de kamer lan ironv Stampere all in de on verdrag ia gaaloteo ter bevredigiag van Korea Maarachalk Yamagata heeft dit tot itand gebracht Voor zoover daardoor eau toenadering taaaoben die beide landen ia bevorderd beteekent dit in der Britien oog niet veel goede voor bon belangen Niet Japan verdient hiervoor een verwgt Toen lord Rosebarj er voor bedankte gemeeoaehappelgke zaken met Itoaland Duitaohland en Frankrgk te maken om Japan van Haa diraai took Alt men wat aan arme da Trnohten agner oterwinning te berooren liadea geeft dan moet men vat garen dat aren de Japaunera bereid Bngeland atean te natticar ia een mnd aardappelen een bam of Terleenen aoo lata Zakar Cato roer aardappelen en ham moat gaiorgd worden maar ala in onu drin genda behoeftaa rooriian ia tie ik Liet in waanm men niet eenige kleine genoegena ion mogen toegen bg de geacheokeo die wg nrpliokt ign Ie gefen Ik ken menigen arme die oen fijn geroet heeft en een jniat begrip ran kat acboooa dat uitgeroeid en onderdrukt wordt omdat bet diet io igne maebt ligt het te betredigeu Bgr de arme familie Stampera ik weet dat an gaarne rogela en bloemen cnziek aelfaarop na ladan willen bonden evenala ik doe maar ig kunnen bat niet Ik aag de oogen der f ronw aobitleron ala ig al het fraaie onier igkamer beacbonwde en echter kon ig er geen enkel Toorwerp ran bekomen Uit nooddruft moet allee wat iij heeft hare kamer hare klaeding allee moet eentoadig en arm agn Qg baat de opgetogenheid van Marie moeten ian toen ik haar mgne tooa aanbood Liere hemel dat mag allea waar ign maar ik heb er te Toren nooit aan gedacht Ik meoade dat arme lieden niet het minite begrip van amaak hadden En hoe komt bet dan dat de gerauinm of rooa 100 lorgToldig rerpleegd wordt in een oidfo gebaraten melkkan In de armata vertrokken moet gg klimop aienl aliDgereo langa de teuater geteeld ia een tigareakiatje met wat aarde er in en ala ge dat gezien hebt aalt gg mat mg uggen dat het menacbelgk hart in alle rangen der maataehappg oaar bat acboooe haakt herinnert gg n oog Cato hoe onto waaohironw na den gaoacben dag over de waaebtobbe goataan ta hebben den ganachen naaht op aat om een lief doopkleedje roor haar aoigeling te maken Ja het heagt mg nog eo ook dat wg zoo gelaohan hebban toen gg zoo n amaakrol ra ntaja oor dat kindje hadt gemaakt aWelan Cato ik meen dat de lach van vergoaoegen waarmede de arme moeder haar lieveling in de nieuwe kleedereo beaehouwde de moeite rnimachoota beloonde Zg had niet dankbaarder kannen agn wanneer ik baareen mnd koren gezonden had c lk dacht er vroeger oiet aan een arm menaeb ieta andera te geven dan hetgeen bet noodig had an ik ben altgd bereid geweeat dat ta doen zooveel ala in mgn vermogen waa Lfeve nicht gg weet toch ook el dat men van brood alleen niet levrn kan Wat zon het er treurig uitzien in eo buiten onze haiian zonder boomen vrachten en bloemen 6y hebt gelgk Florence ik ben big dat gij mg vóSr nw vertrek hierop gewezen hebt i Wordt vervolgd de een of andere actie io bet Verre Ooaten De vriendaehap werd veraterkt door oen beaoek van Earl Spencer wiena tact en beminnelgkheid een goeden indruk maakten op de ongevoelige aan het hoofd der zaken atoande Japannere Toen volgde de criaia in Kore i en lord Saliabury zijn opportoniatiacbe politiek getrouw weea bat van de hand een bealiste positie in te nemen Japan zag zich geplaatat voor e kenae toBschen een mogendheid die bet ernatig meende en een die mooie woorden aprak doch geen bepaalde beloften deed Japan beeft tbaua met Rnaland een bandelaovereenkomat gealoton Engeland geniet in het Verre Oosten weer dat aaehitterend iaolemeot dat naar het govoelen van aanguiniaehe politioi zooveel bewooderenawaardiga in Europa tot stand heeft gebracht Engeland heeft China van zich vervreemd en Japan ontmeetigd Bg de dreigende moeilgkbeden Kualand heeft 100 000 man gereed ataan om op te marchceren en een geduchte vloot die maar wacht er op loa ta gaan aal Engeland oorzaak hebbeo zgn neutrale ofaoboon niet ouvriendelgke houding te betreoren tegenover een mogendheid die voorbeatemd acbgnt om de machtigste in Azië te worden Bg deze Kasaandra kreten moet men niet over bet hoofd zien dat zg geuit worden door ein liberaal orgaan dat dus minder dan sympathie koestert voor de politiek van het tegenwoordige Britache miniaterie Ds Engelsohe bladen kunnen zich nog niet vereenigen met de vrijapraak ven den heer Lothaire Zg uiten in vencbilleode hatelijkheden aan het adres der Belgen hun woede over de genomen beslissing Niemand die bekend ia met België en den gedachtengang der Belgen heeft ooit kunnen twgfelen aan den uitalag van het reehtageding Majoor Lolhaire woa reeda vrijgesproken voor het geding begon i Zóó luidt het oordeel van de Evening Standard Andere bladen wijzen op het zonderlinge vertchijnael dat Lothaire is vrggesproken maar dat de Congostaat toch reeds schadevergoeding heeft betaald aan de erfgenamen van Stokes Het zal de moeite waard zgn zegt o a de Westminster Gazette om te zien hoe de Belgische bladen het betalen eener sehadsvergoeding van 6000 pond sterling aan de bloedverwanten van Stokea kunnen overeen brengen met de algoheele vrgapraak van den man of irory De aPall Mali Gaaettea Het ia een treurig aehoowspel vooral na het betalen der schadevergoeding van 6000 pond aan de bloedverwanten van Stokes Dat ia allea wat er van gezegd kan worden Da Dnitache para ia al even hard in haar oordeel Da aKölniacba Zeitnngc spreekt van een juridisoba comedie terwgl de Neueite Nachriohtant van oordeel zgn dat na deze vrgapraak de laak nog niet als geëindigd kan worden beschouwd Bet ie een opmerkelijk verach oael dat het Unioniatiscbe kabinet in Engeland voortgekomen nit een verkiezing waarin de Unionisten zich voordeden als de kampvechters voor bet Hoogerhois juist in het Hnie dea Lorde nederlaag op nederlaag Igdt zoodat de regeeriog zelfe moet erkennen daardoor in een moat hamiluting position te zjjn geraakt Tweemalen hebben de Paria zich veratout amendementen op de lersohe Landwet aan te nemen die door de regeeiing wuen beatreden In parlementaire kringen in Londen begint men te vreeien voor de verwerping van het ooiwerp En dat zon voor da regeering een alag zgn Dit zon reeds het tweede hoofdpunt van het regeeringsprogran zgn dat door de regeeriogsmeerderbeid ten val wordt gebracht Da heer Balfonr doet zgn best alle Lords die geacht kunnen worden op de hand der regeering te zgn naar Londen te roepen om daardoor de oppsaitie tegen de vooratajlen der regeering te breken Maar of hem dat zal gelukken is zeer de vraag de jachttgd ia reeda te nabg en de Lorda laten niet graag de agronsec vliegen om aieh met vervelende ataatazakan ta bemoeien Vooral niet nis de bealniten der aanwezige leden ten voordeele vallen van da groot grondbezitters wier belangen de mewte laden van het Hoogerhaia zeer na aan het hart gaan De voordracht voor 15 leden van de ZuidAfrikaansche commissie is nu gereed Zg beataat nit Chamberlain air M Hicks Beach air R Wobitar air W Hart Djko Jookaon Bigham George Wyndham Crippa en Wharton vertegenwoordigende de regeering ir W Harcourt air H Campbell Baoaerman Sjdnej Buxton John Ellis fjabooahere en Blake Ier vertegenwoordigende de oppositie Men verwacht dat er in het Lagerhuis verzet zal komen tegen de benoeming van Labouchere ala te partgdig tegen do Chartered Company waartegenover dan ataat dat Wyndham ala Ie partgdig voor de Chartered Company onbruikbaar zon zijn De Parnellieten acbgnen ook nog eea vertegenwoordiger van hunne fractie iu de commiasie te willen hebben Bovendien is bet twijfelachtig of de oommisaie oog wel iets anders zal kunneu doen dso zich constitueeren te elgk met de sluitiog der parlementaire zitting altreden en io de volgeode zitting verzoeken herbenoemd te orden Sir R Weba er Bigham Cripps en Wharton zgn rechtsgeleerden De liberalen betreuren dat er geen enkele reclitigelee de voor de oppositie zit GEKLEURDE met 20 korting A van OS Az Kle weg E 73 73 GOUDA Beurs van AmsloTdam 8 AUGUSTUS Vorkrs slotkrs NzDZaLmn Cert NedW 8 91 i I 91 Vidito dito dito 3 lOO i 100 dito dito dito 3 100 100 HoNOi Obl troudl 1881 88 4 ITAUI IniolirijviDg 18fi8 81 5 88 OosTSHs Obl inpapio 1868 i 86 681 dito in rilver 1868 5 85 PoaTuoAL Oblig met coupon i dito ticket 3 86 auauilD Übl Biuueol 1894 4 8 dito Qeoons 1880 4 97 ditobüRotha 18811 4 98Vi dito bü Hope 18811 90 4 98 dito in goud leen 1888 6 19 dito dito dito 1884 5 104Vii Sfahh Perpet sohuld 1881 4 OToizaiJ Oepr Oonv leen 1890 1 68 Gec leening serie D 19 Geo leeninx serie O 90 Zoin Ara Ezp V obl 1899 6 UO Ubuco Obl Buit Sch 1890 e 96 VaiiazoaiA ÜW 4 onliop 1881 401 AHSnaSAJi Obligation 1896 8 100 SorrlaDUi Sted loon 1894 S 96 mo N Afr Uandelsv aand 48 Arendib Tab Hu Gertiloalen 680 DeuMastiohappij dito 686 Arob Hypotheek pandbr 4 lOO Oalt Ma der Vontenl and 68 a Gr HypoHeekb paudbr 3 101 tfederlandaohe bank aand 90e 8 Ned Handolmsat rb dito 137 46 N W k Pao Hyp b psndbr 6 4S Rott Hypotheekb psndbr 3 lOO Utr Hypotheekb dito 8 100 OosTINl Ooit Hoog bank aand 137 i EüSL Hypotheekbank rnmdb 4 99 Amuiia Equit hypoth pandb 6 74 108 993 68y 97 69 Mazw L G Pr Lien eert 6 97 NsD HoU U 8poor MÜ aand 107 Uy tot Bipl V 8t 3p aand 99Ned Ind Spoorwegm aand 206Ned Zuid AMk 8pm aand 6 990 dito dito dito 1891 dito 6 loii IiIJ1 8p oorwl 1887 99 A ïobl S 60 ZuidIU1 8p mij A U obl S Si POUH Warschau Woenen a nd 4 166 aoaL Qr HusB 8p Mij obl 4 97 Batilaohe dito aand 69 FaatowB dito sand 6 77 I ang Dombr dito aand 5 101 Vb tnrsk Ch A ow 8p kap obl 4 101 dito dito oiilig 4 99 111 10 b 18 AluiMUL Cent Pas Sp Hij obl 9 9 Chie fc North W pr 0 v aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 183i Denver fc o Gr Spm eert v a 10 llllnoiB Central obl in goud 4 100 Louisv bNaBbTilleGertr aand 48 Ueiioo N 8p Mij lehyp o 6 101 If laa Kansaa v 4 pot pref aand 10 K York OnUrio h West aand U ia dito Penns Ohio oblig fl 101 Oregon Calif Is bvp in goud 5 7078 gt Paul Minn k Msnit obl 7 i 109 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Io hyp O 6 99 Gl i Di Can 8outh Cert v aand 441 i Tan C Ball Ii Nav Io b d o O 1 Amsterd OmnibaB Mij aand 19i i Sotterd Tram eg MaatB aand iOl i N D Stad Amsterdam aand 3 108 Stad Bolterdam aand 3 i 107Vi BlLon Stad Antwerpe il887 8 s 108 10S b Stad Bruasel 1886 8 10S i HoNO TbeisB Begullr QeaellBcb 4 117 OosTZNR StasUleening 1880 6 188 K K Oost B Or 1880 3 168 9mi b Stad Madrid 8 1868 36 Nai Ver Be Hyp Spobl eert 112 RECLAME BL0EOZDIVERIN6S en Laxeermiddel dat rooral in het voor en najaar verkozen wordt en bg voorkeur gejomen in plaati van Engelfloh Zont DroppeTi Drankjes en Bitterwater Niet andera te verkregen dan in dooi jea 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitaeraohe Pillen van Apotheker RICBARD BB NDT moet een wit bminzüi van den vcrm boo ala boTenetaande afbeeldingj op een rood veld De dagelgkache kosten by gebruik zgn slechts 3 cenban Niet andera te verkrggen dan in dooijps ii 70 Cents in de Apotheken Hoofddep6tF E VAN SANTEN EOLFF Rotterdam ADVERTEWTÏEW Aan den WelEd Heer A K vm on OARDEN brengen allen die uit het Bestede lingenhois de pleizierreis naar den Botk wn HMhnd hebben mede gemaakt hunnen harta i Ipen dank voor den zoo genotvollen dag Gourfa 9 Aug 1890 i eüe Boeken OBT UAA 6Ii voldoende aan het Pro gramma Ie en 2e kl H Burgerschool en Ie kl Gymnasium Adres onder No 2410 Bureau dezer Goarui TAE TENTQOETELLIl met daaraan verbonden ïiiöisTiiii m öi IC liICBOONHOVeN Opening 17 Augustus i8 Koninklijke Machluale Fabriek BE immw H van Schalk Go gevestigd te ê Qravenhage Hepplentraat 99 en 9 naby de Regentesselaan Hofleveranciers VAN Z M den o i g van België INDIEN GIJ HOEST g ebi uikt de iMTA Allerwege bekroonde Wereldberof lilde Soperlor DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLAC0N8 van 40 Cts 70 Cts n 1 verkrjgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H VS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordreeht C RATELAND Soiioop B T WIJK Ottdeaairr