Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1896

Woensdag IS Aligustus J806 358te Jaarganu No T04I fiOÜDSCHE COÜMIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uiüwndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlöke Nommers VUF CENTEN Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof ür Heriniére Parijs Frengruber Diuardin Bau metZ ParlJB V BoUChOt Psriji Geh liath Dr Schering Kma ijez Kath Dr Cyurkoweoh ky Weeneu Opperatafarla Dr jeohl Weeneu Opperatafarla ür SohiCSl Kaai Chef arta Dr Darses l arya if tier Aken Diatriclaarta Ur GrOSSmano oblingen mts DiatrirtaartaDr Busbach iirkK rankart8 Dr SteiUgrebar Charentou Uouaui Ur v Agohönbach Corfu Dr med Oorrazza Veiictie ADgeVille Pariji Lavabre Parija Wille Taufkirchan CabiliOt Arcaohon II Fortget Louzao QuilToneau Uor deaui H a LabatUt Bordaanx Bougavel I a Per rière II Blrsohfeld Weenen II Iiieber Innsbruck H Hammer Plaueu Weiner Weeneu AU8t Brootoo Hatusohlechner Brixn firma Wed B 114 Qouda Gouda Dnik van A Bhinxuan Zoon Assurantie Maatechappy tegen Era Uscbade NEDERLANDEN va 845 Zntphcn Amstrrdaiu Sopfaiaplein Rotterdam Breda FrinuDkade Alkmaar Ungutnut Orondkaiiitaal i ooo ooo Rcaervei 1 200 000 Betaalde Braudschaden u 600 ooo Sw IhalHkafpl nnAnUkui nk t INBR A AK Bffecten In Brandkast zoowel aU inboedels WInkelfoederen enz Een ware Schat Toor de ongelalcki e slachtoffers der i elfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARL G Hollandscfae oitgftTe met 27 afb PrQB 2 golden Ieder die a n de veracbrikkelgke gerelgen van deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt juriy duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van hei bedi a ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FRANSCHE STOOMVERVEEIJ Il Chemische WasscherU TAN 11 OPPEKIIEIiHEIt 19 KruUkade Botterilam Oebrenteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót roor ÜOUDA de Heer A VAN OS Azg Specialiteit roor het stoonjen en verren tru alle Ueeren en Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Special inrichting roor het stoom n van plnone mantels veereu bont enz Qordyuen Ufelkleedei K worden naar de aienwstë en laatste methode geverfd Alle goederen hetzji gestoomd of geverld orden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prüzen 25 g gedaald Te stoomen goederen als nienw alleverbaar ia 3 dagen te verven goederen in een week TANDARTS E CA3SÜT0 Turfmarkt 172 Gouda ultgenonderd ZOSDAGS liet Wissel en ËiTectenkaDtoor BAEENDS Z 187 WARMOBSSTBAAT by den DAM telephoou 677 kootd en verkoopt Effecten Coupons enz Slnit BKLEËNINQlilN Uitvoering van ijpecnlatie orders tot de meest voonleeHgête eonditlfin I F Uitgave van het Maandblad FOllTUNA f per jaar franco per post proefnommers kosteloos VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 tober voor bovengenoemde TBEKKINU zfln verkrijgbaar by A BRINKIAN ZN Prijs per lol f 1 H lolen voor f 10 Bg plaatsing der loten Ie en 2e PriJs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP TAN iLLI tegfen en onder Fabrieksprijzen Deze liilTerlioop duurt sledits korten tijd in de ÉiTAIjMVB De WoDder microscoup mMWTUi op da wereldtun ooii to Cbioago ov de l i millioan V rkoeht w rd n li nu by ona vuur At riai prya van ileobti ▼ cki7 bft r Da voordMim r n MD woadar mlcr ayn d t men wdw Toonrarp o biiO mttnl v ri root Itek kftB waudoor tohtomen Mt TOOr k t oog oiuiolitbKra diareu da mtlkvvari boo root achyn n het onderrioht Önontbaarlyk mm puki MB Una aar Untan an dlerenkiioda ftng gawanioht huiaboudalvl TM lol ondarioaklsf ailm TOMJBgukiddalan op grond VKn CIMdTI UTfBlU kiUdlnt aB dia vaor hat bloota oot Biat dobtt Mr lyii slat nan tBCÜc nuwnuun Bnitandlan ia bat inatnuBtnt mat aan lonpa voor kortdohtiMB tol bat laian dar UalmtolaitaraTaoralaD QabroUta BWTiliut wordt bjtaToagd Tarvano togan ramiioiin U ata boogar By TooroltbatAling dMlrti 10 Ea TOOT porto ▼ ts Merkmr CovDUuullt ll fttaohkppU € ï tiehabert A Co Matarrfam MZ Voorburgw Itt D N iat ti iat PÜIKE OUDE t ST t gCHIEDAMMEK EIfE7EE Merkt NIGHTCAP Vttrkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijt vaD eohtlioid licachet ea kurk steeds roor uicn A u r i n dannaatndar Firuaa CHIfcPAM p HOPPB IVIe ZBker ny i v i ac Kclite iitd Cacao te ontyan u tesi 1 1 n übti M eo a vele pncfnemingün In dtii hnnilul gekomen ondo den naam des uitvinders Dr MichaoliB verraardigd op de boste machines in het wereldwreemde ótubbüssement van Otébr StoUwerck to Keulen elsche Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Ctcao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagolijksch gebruik een t 2 theelepel van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by gevj van diarrbee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de Toornumitt B tl Apothekers enz Vi Ko Ko preeflinsjea f 1 80 e 0 90 e 0 85 GenoraalTertegenwoordigei voor Nederland Julius Mattenklsdt Cognac fin Bois 11 40 d Liter D ooaiTAO rm bom run d Bo tAtd AaoDym iwordt s U flrd la T n l do bemand SsaMhea vui S Liter Inhoud roont a ▼ na hst tn t van I r P F yAIt BAICm BOOS ProefflêBCh 4 f 1 30 ITIUluluiil Twkrijgbur b H J V WANKUM MELKERT üosthaveu Amsterdam Kalveistraat 103 AMERSFOORT AHERSFOORTSCHK MACHINALE loom Brood en Beschuitrabriek stoom AutomatUehe ffalêen Steel abrlek Prima Wittebrood u e n puik oort wilwbrooil van de btala ingrddiëDten ge I fabricecrd a hior door overheerlijk van smaak on zeer goedkoop Verkrligbaar In de fiJDSte zuidrrucbtcD beste tar liiDsakt ia hierdoor een buttflegewooB te Toortrelfel ke kniiitit uer gaed s van 20 ot 30 et 40 et les van 2 et pan vorm gemerkt met twee keepen in elk einde van den rue n I Btuks van 5 ot 7 ot 10 ot Fijn Paasohkrentenbrood rordi van natuurboter eieren zuivere volle beate melk enz j heertuk gebak betwelk met droog wordt cd va koop verkrijgbaar ia in bnsvorm idi I 60 ot 80 ot an al Fijne Krenten Zoet Roggebrood orilt vae da amakeltliiala aoorten rogge ea beate zirarte I tafalatroop verraar li d ia bierdoor bijzonder heerlyk vso amaak eu verkriiffbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 ot I Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de beate aoorUn tarwe gemalen maar I ia een minder fijne en blanke aorleering dan Prima Tarwebloem wordt speeiaiil aanbevo i I lae all uitatekend geachikt voor behangerameel en met water gekookt nUkstijfael vao te I maken en ia verkrijgbaar in V Kg pakjes van SV et Onsa dépóthouders mogen niet duarder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadvei teerd Onze artikelen ayn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöt i houders welke te herkennen zijn aan de déjpötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en w H MEURSINQ I Te QOüDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd eu wordt een dépothouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke prorfsie eu franoo vrachten der voMe en ledige kiaten Aan Zeiiuwlijders en Zenuwzwakken Thaoa ia de tio oplage reracbensn van b t boek Dfl Zo uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hat doel vu dit werkje IB keuuia te varapreiden omtrent den aard der zonuwzwakte here oorzaken en gavolgen onderricht ta gaven en genezing te vinden liet handelt over het bekend worden van de Fhyaiologiaebe ontdekking lioa op de eenvoudigat denkbare wijze op ona ze uuwgealel kan gewerkt wolden en wel met sou auoeea dat zoowel een groot aantal uttatekeuda artaen ala de geDceakubdlge para aanleiding fot diacusaie gegeven beeft Het wordt derhalve aao ieder die aan zIekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtighsld lijdt welke zich kenmerkt door babltueele bootdpyn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelljke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zgn rn aan ds govolgee daar van lyden zoomeda aan ireriammingen SpraalC verlles of moeielUk spreken Bttjf heid in de gewrichten en voortdurende p n in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen ala onthoudingsen koadwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren galvanlseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einde ijk aan alle personeu die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegena veraohgiiselen van voortdurend angStgeTOOl beueveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandaiieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevena a o allen die tot de liovengenoemde cathegorien van Zenuwlijdersbehoorsn zoomodeaan bleek ZUChtige en daardoor tot zwakte vervatleode jonge meisjea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die d reactie der geeatelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van boreogeeoemd boekje te stellen dat franco eq kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLÉBAN Co lleiligeweg 4S Rotterdam f S SANTHN KOLFP Korte Hoofdalaog 1 DtreChtiLOBBÏ it POETON Oudegrachl b d Gaardbrng P 3 JLét vooral op de ECHT h ndteekeiiiag met rood letters h n o a l 9in TlVHOCffVICT0KIAB lON 0BC tlAHtlSTm itaatêchappij tot Exploitatie der Victoria BroH gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Mwunaaaibcu cu ntjt4w usb uieb c ujTbtueuiue uivuv RoTLwlcaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting r A BRIi KIUAN TS BINNENLAND GODDA U Aogaatas 1896 Oadu de rkliêdeo trd ds garenipttineriiftlhtar beiUit Mn vcmoiBÏog welk eneoodenfdMliag aikmukfc van deo N N B B U Roltardftm Door hemiddeliDg tbd desatibond xijn na un die fabriek de tooneo Tonrde garenipinDen unmerkelök verhoogd terwüifoortoui op de erkende ckristelyke feeitdageodoor de werklieden ia de fabriek niet meergflwerkl Mtl bthoeren te worden teDzë tegauextra loon N R Gt Gedorende de kermU zyn door da potiii albier uial mindar dan 05 pareoDon aangehoaden waaronder 13 minderjarigen en 1 Daitaoher Bovendien werden 2 Franaoben mao eu vroQW 1 Sogelaohe en 1 Dnittober oyereeokomstig de Treemdalingenwek over de greoEen d ryki gabraobt in de richting van boa vadatlaad OUteren vrerden twee penonan man en vronw die niet door bek howeiyk waren verbonden maar koeb in gemeenschap leefden io optocht naar bek bureau gebracht de ttraatjaogd tong Sien Sïea Siena laat m loi die nan en tie fMiw baddao raaie ze verweten elkaadar de weinige bnwalgkstronw hadden goed gedronken en toen ging bet er met neaieo op lof De politie gesteoDd door goed gelinde ingetetanea naakte aan die ruzie en dat vaobten een einde en man en vrouw werden na afaonderlgk in bewaring gesteld Bg een daten noi en gebonden onderhand che aaobeiteding tot bet inrichten van eeo bovenbaia van een woning op den Eattemingel wal de minita inaehryrer J Tergeer timmerman en boakkooper voor f 675 Op Maandag 10 Aag ia ta Barg Ambacht aanbestaed het bouwen van een wood boii voor den henr G A van der Lnot arte Ingeschrevan werd door C de Jong voor f 8150 Q de Vraagt en D terom 8424 A van der Straaten 8580 8 V d Oever 8600 P Blanken 8625 Aan den laagaten ïoichryver den heer 0 de Juog ia het werk gegond FEVILL ETOX GËNËVIÈVJËT Weizoo zeids hQ mst een vroolfjk geziekt t en Biq fihet doft mtj pleitier dst ge er vergenoegd en gezond nitciet Daarop wendde hjj zioh tot miJDe tante en mijoe moeder dir belden druk aan het verkoopen waren seggende irik ben er zeker vao dat hq d niet al ijjae edele daden van eergisteren verteld heeft dat ik bsm bjjna gedood had en dat by mjj mya fortuin weergegeven heeft O t t ia een brave jongen £ er zou ik myn vader en moeder vergeten dan hem Daarom breng ik B hier een zak meel en twee paar kippen en zoo laag ik leef solt gig deze alle maaoden van mij krygen hoor I Eb toen ik hiertegen bedenkiagen wilde maken hernam by fZw ül ea bsip mjj liever om mlJne plaats te midden van deze verwarring te vinden Ik moet eeaa nader met u spreken Xoao hij zijne sakken neergezet en den prqi van s iB maal o gsven had verrolds hy tOriok en ongelak wiiselen elkandai beatendïg ia desa wsrald af flergiitertn kreeg ik dank z Bwe kuip myn eigendom terug giiteren verloor ilc mjjue doobter Qij verkeerdet ceker ook in dan wau dat ik da tader van Oenevidre was en Uit Antwerpen schrytk men ona van 10 Ang het volgende De Antwerpscbe Zwemwedetrgd die reeds gernimea tyd de liefhebbers ran zwemsport bet hart warm had gemaakt is zooereo afgeloopao eu wel op voor de deelnemende Holtaoderaz er eervolle wgae Van de ze serie s waarin zy aU mededingers uiikwamea wat de afloop ale volgt Serie Waarin prgswinners Amsterdam Ie Rotterdam 3e Rotterdam lo en 26 Amtlerdam 2e Rotterdam Ie Amsterdam 2e Rotterdam Ie Zoodat zg slechts in een serie 800 Meter en waariu maar een Amsterdammer mede dong het onderspit moesten delven hetgeen echter vóór het begin al te voorzien waa Do 4e serie poor Fillettea en de 7e poor Dames werden allerliefat gezwommen in eeo niet ke wild tempo zooals dit aan dames paat Wat er tegpn kan lyo dat dames zwemmen in tegenwoordigheid van heeren is niet recht dnideigk als men het eens getien beeft Als men dankt dat zg er allerverleidelgkai aitzieu in bon zwemkleeding is dit een totaal verkeerd denkbeeld integendeel meer dao Ma staat hek afscbuwelgk en menig mammeaelleke was heel wat liever venchnning by de pryai nitdeeling Ik beb dan ook gehoord dak een practiscb Amerikaanscbe papa bat kwaad zocht te keeren door z n dochters op bon rag eeo etiqnet te bevestigen met de woorden BRUIDSCHAT 250 000 Dollar Om daardnor bet gevaar te ontgaan van altyd mat ayn zwemliefhebbende dochters te blyven zitten MisBchien ïs het de Goadeche Zwemclob p rsooolyk nog aangenaam ta vernemen dat hun pop het feeft met zgn tegeawoordigheid vereerde Toen by de eerste maal met Dyo lieftallig gelaat werd bovengebracbt vas ik ia da meeniog dat popje liefi de bartedief van de mazikaoten geworden was want deze begonnen eeniklj ps iWieo Neêrlaodacb Bloede te blaaeo en ik rond bet recht aardig dat de Goadscbe Zwemclob zooveel eer met zyn pop babaaldfl Later bleek bat my echter dat ik gedwaald had want dak hek was geweest roor den duiker die een Rotterdammer bleek te ayn Onder de juryleden die een zware taak baddan te vervallen had ik bek genoegen onder de Hollanders uwen geachten stadgenoot de haar A 0 Cosgn op ta merken aan wien ook da aar te beurt viel by da prysuiideeliug dacht dat wij Iweron zulke docbters konden habben all zy Maar verre vaa daar ieuevicva was een kind dat hare naoeder bij haar sterren aan mijne ViT bad toevertrouwd Ên nu ia baar vader na verloop van zeventien jaren nn bij zioh eenzaam gevoelt dien kostbarea tehat komen opaischen nog heden avond komt h cyns dochter terughalen en neemt haar naar Peryi mede Genevieve heeft mij rerroeht u dit mee te fleelffn en u uit haren naam te zeggen dat zij de weldaad die gg aan bear en aan mij bewezen bebt nimmer cal vergetfu Bq het hooren van deze woorden die mij het hart doorboorden wilde ik mij naar La Faisanderie begeven ten einde het meisje nog eens roor de Inatite maal ta zien doch Ualiveau weerhield my zeggende f Laat haar maar begaan zy is maeiteret van al baar doen en laten Zy zal wel eens gelegenheid weten te vinden om u vaarwel te zeggen Ëen duchtig mmoer door gejuich eo uiljouwingen door handgeklap en gefluit teweeggebracht brak ona gesprek af eo terwnl ik eeo blik aloeg op het hnis waarin ik zoo vele rampzalige aren doorgebracht had zagen wy daar eene groote menigte b een die een biljet las dat op de deur van bet kantoor van den deurwaarder BelaToine aangeplakt WW Toen de boer dit zag begon by te lachen tHet spreekwoord zegt Wie het laatst lacht lacht het best Komt eens kijkea of dit papier daar wel door een goed werkman aaageplakt is Zit het op da goede hoogte Ia het goed gesteld V Daarop laa hy het volgende fik Malivean eigenaar van La Faiianderie waarqU ik byaa rerdreren was verzeker aan elk en laderaaa dat ik de verloren geraakte saBaprakaa op ia da 9e serie het eere metaal aan de winuera ni ta reiken hetgeen by deed vergezeld gain van een speech waarin hg in weU gi ozen bewoordingen het grootte nut aaoloooda dat deze serie gekleed duiken op het gained van Zwemsport beoogde en io zyne nawUateo kao teagevolge hebbeo welke woor dw onder de levendigste tuejoicbiogen eeo uitbundigeo bgval verwierven Wat deze nitdeeling betreft voeg ik er nog by dal de secretaresse van de Rotterdamsobe dames zwe Bclub Lotos de pryteu uitreikte aaa hare Antwerpscbe zustere hetgeen een alnraaoganaaraste afwisseling was taaacheu ds waordeo van de noordelgke en a idelyke broeds en dit gebeete nummer ti t een der aang oaamske oogenblikken van bek programma da d worden Ovsr bet Antwerpscbe ewemdok was onder de Hollanders maar iéo roep eo byua allen slaakten de verzachting hadden wy ook maar coo n inrichting Het bad ia dan ook uitstekend geschikt eo vooral door zgne aaugenama omgeving zeer doelmatig ingericht om da dnizende toeschouwers eeo goede plaata Ie bezorgen teo einde alles te overzien Uit Aarlanderveen nabg Alfen wordt gameid Da rnsk is hersteld eo het detachement b Ibren naar hak garnitoaB keruggekeerd 49e Werkakakiog fe eraawel oog aïat geSiadigd Gisteren is de beer Van Vliet eo zya de werkstakers by den burgemeester geweest Ds beer Van Vliet wenscht niet toe te geven hg wil alleen de stakers nog vier wekeu werk verrebaffeo waarna allen ootslageo zullen worden De stakers willen deze voorwaarde evenwel niet aannemen De corre pondent van de N Rott Ct c te Batavia seint onder dagteekeoiog vao gisteren Onze troepen bereikten de vlakte van Lepong zooder rerbeien Zy ondervonden weinig tegenstand Ëen nader telegram luidt lOoze troepen verwoesten Lepoog De vgacd sloeg op de vlucht Toekoe Oeraar ontsnapte op een praow naar Melaboeb Het stoomschip Oondorc vervolgt hem By het departement van koloniën is ontvangoa bek volgende vaa9 dezergedagteekende taiegram vaa de goaveroeur generaal van Nederlaodacb Iudië betreffende de krygsrerriehtingan in Atjeh Bergintereo beoden op den Blang Bintaog het radertyk erfdeel teruggevonden heb Beden waarom ik ten einde myue vrienden en bekenden gernst te stelten deze medodeeling alhier heb aangeplakt Het lezen van deze onverwachte mededeeiiag werd bet sein tot esne algemeene vreugde En zoozeer lachte en schertste men dat Belavoine eindetyk hel hoofd uit het raam stak en daar hy zich van al dst rumoer geene verklaring kon geven kwam hy naar beneden ten einde het papier dat op zijne deur geplakt was insgelijks te lezen Hy dacht omver ie vallen H j las en herlas deze noodlottige mededeelicg hy berekende reeds hoe veel hy by deze zaak sou verlieten en hoe hij het getd dat hy aan noodelooze onkosten besteed had zou terugkrijgen Hy as zoozeer in zijn ougeluk verdiept dat hy naar zijn kantoor terugkeerde zooder er aan te draken dit biljet dat hem aan de algemeene bespotting prijs gaf van de deur af te scheuren Toen het gelach voorbij was en de dag reeds ten avond n eg begsf ik mij op weg naar het hols dat al rnyne droomen in zich besloot Al had Genevieve dit ook verbodoD tooh wilde ik er mij in eigen persoon vai overtuigen of hel waar waa dat lij wilde ver rekken Maar toeo ik er laat in den avond aankwam r nd ik het bnis gesloten Alles sliep of scheen te slapen De regen viel bij stroomen neer en het gelukte mij niet dan mat de uiterste moeite den w terug ta vindon Ongelukkige die ik faenl zeide ik tom ik weder bij mijne tantfi Honorine binnentrad O Genevieve I zyt gy dan Toor immer voor mjj verloren I Nochtans rekende ik op haar en op hare belofte eo Ik daed daar ftel aan Warkelyk zag ik den gevolgd tot in het gebergte Ben faseliar g woodac Aan bet Verslag der Gemeente Gonda ovtr 1895 oatleenen wy het volt ende Bg den aanvang vaa het jaar bedrog bek aantal leerlingio op de Uarger Avandsobool 123 waarvan 96 voor bak volledig ondarwga eo 27 voor enkele leasen Twaalf learliagan verlieten vóór bet einde van den eorvus de school en wel 4 wegens nrandariog van woonplaats 4 wegens gebrek aan tyd door vernodering van beroep en da overigen wegena gemis aao belangstelling in hst onderwys Op uil Maart war u lua UI leerliogpo aanwezig By het einde van dea onrsua werden be vorderd van de Ie kot de 2e klasse 32 laerliogen voor het volledig ooderwgs kerwyl 5 leerlingen op grond van bnnue vordariagan in de beide teAkenrakkeu naar da taakaalesaen io da 2a klasse konden overgaan vao de 2e tot de 3b klasse U leerlingen voor bet volledig onderwgs terwjjl 8 leerlingen alleen tot da teskenleaseo ia e 3e klasse werden bevorderd Aan 8 leorlingeo der 3e klasse werd na afgelegd eindezaman het getoigscbrifk nitgaraikt Van de 4 leerlingen we ka in ditexamaa nit t slaagdan verkragan 2 die iu de toakett vakken badden voldaan vargonnUig ow io l volgenden cursos He teekenlesien in de 4a klasse by te wonen Nog werden uit 3e klasse bevorderd 2 leerlingen voor hand eo Ignteekenen 2 leerlingen voor lijoteekenen en 1 leerling voor boetseereo Voor goed geslaagd taekenwerk warden in da verschillende klassen te zamen uitgereikt voor haudteekenen 4 groota eo 5 k eine prijxeu Toor IgoteekeBen 7 groote en 4 kleine pjyien Vo r boetaeerwerk werd één prgs toegekend Voor deo nieswen curans melden zioh 42 aspiranten aan van welke 38 tot de Ie klasse zyn toegelaten Van de UI leerlingen waarmede de vorige eurcos gesloten was lieten zidi 88 wederom tnschrgven Bovendien zgn öo dleerlingen teruggekeerd wies gedareode het schooljaar 1894 95 de gatagenbeid ontbraken bad bet onderwgs aan de soboal ke volgen De lassen ringen lo September aan met 133 leorlingeo Daarna hebben 5 leorlingeo da school verlaten en is aan éóo leerling voor bat volledig onderwys toegestaan slechts enkele lessen ta volgen Op bet einde van bet jaar werd da aabool bezocht door 127 leerlingen van welkeSIaaii bet volledig auHcrwiin en 46 slechts aan ankale lassen deelnamen Van ilit aantal raten 50 in volgenden dag reeds heel io de vroegte toea ik op de bank voor ons buis zat een man in groot Uvrei op een postpaard voorbykomen en terwyl h J aan de naburige poitery paarden bestelde kwam er at spoedig na hem eene oatèche met vier paarden bespannen aanryden Aan de geheels equipage kon men wel zieu dat zij aan een grooten heer toebehoorde Op den bok Zat een knecht in den achterbak zaten twee kamenirri en in bet inwendige van bet rijtolg bevond zioh een man wat zeg ik een man een heer die er deftig uitzag Hij had wit haar en sabeen minder oud da by werkelijk was Over een rijk gewaad droeg hy eeo breed blauw Uut waaraan de ridderorde van den Heiligen QeMt hing die maakte dat ilo mensehen die hy voorhyreed hem verwonderd aanftaapten Het was voor het eerst van ona leven dat wij hier iemand met zulk een blauw lint zagen en onze nakomolingen zouden wel bekend zijn met het gezag dat zulk een versiersel verleende Msar tcrwyl de calèche stil hield en men van paarden verwisselde zag ik het blauTe tint van den grooten heer niet ik zag niemand anders dan Oeneviève die er een weinig somber maar tooh loo bekoorlijk uitzag Zy zag er uit om te stelen dank zy hare beide kameniers en zonder twjjfel ook haar goeden wil Zij had een witte japon aan en een stroohoed op die versierd was met tinten welke in frisohheid met haar gelaat wedijverden Zy had bevoleo dat men vlak voor den wink l van rnyne tante Honorine zou stil faondro Mijne tante snelde naar haar toe en nu vroeg ly baar Hebt gij ook een paar bandachoenen die nogal laag zijn roor mii V