Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1896

ülrecle Spourwcgverblnüliigen luct GOUDA 8 40 10 18 10 60 11 18 18 18 18 86 10 7 47 8 07 8 18 1 Dl DEN Hlie l tUge 6 17 10 7 48 60 9 19 9 4 loTU 11 9 1 1 88 44 8 40 4 04 4 88 17 6 197 18 7 6 9T 8 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 M 6 18 9 4 Z Z g n 10 99 1 68 4 61 80 9 48 Z f M 99 10 48 8 06 6 04 89 9 69 0 di 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1010 6419 0619 698 17 8 14 4 08 4 816 16 6 47 607 4S8 i8l0 1OI0 Stopt te Blaiiwijk Krinireg en Nootdorp Leidnbendui en Hektndorp C T R ï O B T G O ü D A 10 10 88 11 88 18 60 08 4 46 7 0 09 9 07 1 4 10 99 11 6 4 16 10 4 10 1 4 94 9 10 44 11 1011 11 1 11 46 4 87 17 7 09 11 41 49 11 10 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 97 8 47 4 46 6 18 6 647 14 7 49 8 M 64 9 64 H ll 18 40 4 67 Ol O I 11 11 U 49 8 08 18 016 11 96 1 08 6 90 1 M i ii nl0 i lO WÜ ÏO ll 4819 46 i OS l H 4 17 6 6 6 69 6 98 7 44 8 11 8 81 9 88 10 88 11 46 B0l DA 0T 10HT Uold 6 86 7 66 8 09 I9 10 10 10 17 lt 66 8 90 8 1 Ouda 6 60 11 14 8 87 WMrdeD6 69 9 18 11 81 8 46 8 84 tiwllt 18 1 98 8 41 8 64 10 61 11 46 1 97 S 08 8 60 AMSTKDAII OVDA 7 16 9 10 41 1 4 4 4 19 10 10 11 11 M 1 6 49 6 o II U A A USTERDAM 8 11 9 68 10 67 18 10 U 9 7 lO H 1 l l da eenU 27 is de tweede 14 in de derde 21 in de vierde en 15 in de vgfde klaese Van de 23 leerliagen uitjden Tortgen cunui die niet teragkwAmeo behoorden 3 tot de Ie 13 tot de 2e fi tot de 3e en 3 tot 5eklute In verband met beataftode plaoaeu tot reorganieatie van het oaderwija ep de 13urgerafondechool werd bepaaM dat bg wgz Tan proef jongelieden die eeoe êhriftelfike verkUriog koodeo overleg eu van het hoofd eener If4Eere aohool in deze Gemeente waaruit bleek dat ly in den loop van het jaar die acbooj hadden verlateo oa haar met vrucht tot h t einde te hebbeu doorloopen zonder fxaraen tot de lesaeo konden worden toegelaten Voorts werd bepaald dat in de vacaiare oatutaan tengevolge van hut aan den heer mr J Fortaga Droogleerer ia b t vorige jaar verleend eervol ootalag Toorloopig ajecbti in Koover 200 worden voorzien dat hetonderwga in het boekhouden alteea by genoegzame aaovraag zon worden reretrekt aan die leerlingen welke dat ondertvgi wenachtan te ontvangen In verband daarmede w rd nadat de beer A Roozeboom leeraar aan de aehool bezwaar had gemaakt otn zioh met datooderwgi te belasteD nati den heer W de Mol alhieropgedrageo om gedurende één jaar onderwga te geven in het boekhonden tegen eene belooning van f 50 In het onderwgsend perioneel kwam verder nog eene verandering doordien aan den heer J J Bertelman op zgn verzoek met ingang Tan 1 September eervol ontalag werd verleend ala Laeraar aan de Bnrgeravondichool en zalkt met dankbetuiging voor de door hem in die betrekking aan de Gemeente bewezen dieuflten en in zgne plaats tot Leeraar in het haodteekeoen en boetsecren voor den tgd van Ua jaar werd benoemd do beer G W ürona Middel Leeraiir aau de Rgka Hoogere BurgerKbool alhier De oitgaren voor de aohool hebbeo ia 1895 bedragen de aom van f 6094 82 Aan echoülgeld werd ontvangen f 191 25 Het sohoolgeld bedraagt voor elke leerling f 3 en voor meer nit een gezin voor ieder f2 per ia r Gratis onderwga ontvangen zg die geen Mhoolgeld kannen betalen Van 55 leerlingen Verd geen schoolgeld gevorderd Eeu buitengewuon incident kenmerkte Zater dag jl te Tooia de ter dood breoging van t e Tun siach roorerhoofdman den beruobteu Mo bamed ben Aed el Benzertie De man waa wegena een vienoudigen moord ter dood veroordeeld en Zaterdagmiddag zou hg eren buiten d stad opgehangen worden Ue executie had ploata onder de gewone oaistandighaden toen de veroe deelde den bepaalden tgd had gobeageo werd het lyk afgenomen en aan de dood grarars ter hand gesteld die het zouden kleeden en begraven Nanwelgka waa dit werk voltooid of bat lyk richtte zich aan dea rand van het graf op en riep Maak mg in Godsnaam dood voordat je mg begraaft Deze ooTerwachte opatandiag uit de dooden deed alle aanwezigen vol schrik de vlucht uemen De doodgravers waarschuwden den directeur der gevaugeolit die Benzerti naar het hospitaal liet overbrengen Men gelooft dat de veroordeelde zgn executie zat overleven en dat hem uithoofde van de zonderlingheid van dit voorval gratie zal worden verleend Gisteren ia te Vlaardingen bet lijk aangespoeld van den sedert eanige dagen vermijten SeheveniogBchen visacher De man aat eene weduwe met zes kinderen onversorgd achter In ons land worden gevonden 592 klooatara of buizen bewoond door paters broedera of zusters Meu meldt nit Amsterdam Het stoflFelgk overachot van een der officieten van het L er des Heiln den enaeign P More is heden op eene zeer luidruchtige wgze t r aarde beateld op de Oosterbegraalk iaata Al dr te Amatf rdam Efevestigde manoflykc m vron 8 80 8 40 8 47 8 64 l V IC 7 8B 7 8 7 89 7 48 7 88 8 8 10 8 18 8 88 8 81 8 88 8 87 8 08 16 i U 80 Ooadt ULooidrMht tfiettworVerk 0 p lla Kottordun RottenUm 7 46 Ximwnktik lioordnelit OoBd kmttaiêa CSt 8 14 Boi d 7 8 S 8J Uy V T 4 8 47 Z b W r 88 8 68 Tooib 8 07 08 hg verlangde van die vrj age af te zgn vooral omdat hg inmiddels met een ander en rgker meiaje thans zgn vrouw ia kennis wa geraakt Nn wordt hem ten iMte gelegd dal hg op 2 Mnart 1880 na een schgnhare verzoening met Anna Wetzold waardoor zg vroeger zeer neerslachtig en zelfs zelfmoordpUnoen geuit hebbende weder volkomen vrooHjk en opgernimd waa geworden s avonds haar naar zgn slaapkamer gelokt en haar daar geworgd beeft waarna hg het l jk iu een groeten mand pakte deze op zgn rug naar een naborig bosah droeg en daar het Igk aan een kleiueo eikenboom ophing Destyds werd vreemd genoeg tegen Pufe zelfs geeo voorloopig gerechterlgk onderzoek iugeftetd ofschoon het algemeen gerucht hem als den mnordenaar aanweex Ook ia nog at vreemd gebleken dat zelfs het proceaverbaa der op 8 Maart 1880 verrichte Igkschonwing niet meer aanwezig is het werd reeds in bet jaar 1886 als eeu tot niets meer dienstig stok papier vernietigd Tegenover zoodanige achteloosheid van gerechtelgke zjjde steekt gunstig af de duidelgkbeid en helderheid waarmede de meesten der talrijke tbans gehoorde getuigen hun vurklaringen afleggen omtreut de feiten en omatandigheden welke zg een 16 jaren geleden hadden waargenomen zoodat die erklariogea in haar ouderlingen saicsnhaQg een geheel duidelijke en volledige voorsielliug geven van het toen voorgevallene De uitspraak der gezworenen verklaart Pufe schuldig evenwel niet aan moord maar aan doodslag Krachtens de bepalingen der Daitsebe atrafffet nu verjaart moord na 20 jaren doodslag daarentegen reeds na 15 jaren Hadden dus de gezworenen Pnfe aan moord schnldig verklaard dan had hg nog deswege veroordeeld kannen worden Thans echter nu hg aan doodnlag schuldig werd verklaard een doodslag in 1880 gepleegd kon geen varoordeeling hem meer trefifso Het hof heeft dan ook op grond van verjariog der misdaad den misdadiger vrggeaproken welgke officieren en soldaten van het Tvpger waren op de been Er werd bg het graf gpzongen gebeden en muziek gemaakt De baar was getierd met een bloemenkrans en de pet de jan en de bgbel van den overledene weiden mft hem begraven Honderden nieuwsgierigen wooodep da vreemdsoortige teraardebeatelliog bg Met een bord met eten sterk naar phosphorus riekende kwam een der laatste dagau van d vorige week aan bat politiebureau in ds Lange Torenstraat te Rotterdam de 20jarige koperslager W 6 mei de meJedeeling dat dit eten hetwelk zwaar vergiftigd was hem door zgne stiefmoeder hg wie hg op het Achterklttoster inwoont wat voorgezet De verhouding tuasohen hem en die moeder laet te weuschen over en uitte tieh meermalen Terntond werd een nauwgezet onderzoek ingesteld doeh in de allereerste plaats de joakman die een heel verbaal deed van zgaa omstandigheden in verhoor genomen Zgn waflkelende verklaringen deden het vermoeden rgpen dat bg niet geheet waar in zgn mededaelingen waa en hg kwam er dan ook na eeo herhaald ondervragen voor nil dat zgn aangifte valach waa en alleen dienen mue t om zijne stiefmoeder in een verdacht licht te plaatsen Hg bad zelf het eten vergiftigd met luciferskoppen die hy op den winket vau igu patroon in een flesehje met wat r bgeen gegaard had Wegena het doen van eene valscbe aangifte werd tegen hem een ttrafrervolglug ingesteld Reuter aeint uit Rome d d 9 Augustas Naar uit Perim geseind wordt is de Nedariandache stoomboot Doelwgkc met wapens en ammunitie aan boord en met oogenschijn lyke bestemming naar Karachi Bombay buiten de route op 11 mglen van de Afrikaausrbe kust door een ItaliaauBche kruiser lerrast en naar Massaoa opgebracht De Doelwgk kapitein Datema behoort aan de firma W Rujs en Zeoeu te Rotterdam Het schip heeft sedert den ISden Muart de volgende bewegingen gemaakt Het vertrok op dien datum naar Reval 25 Maart vandaar naar Stockholm waar het 30 Maart aankwam en de sebade herate de welke het geleden bad doordat het op het strand had gezeten Einde April verliet het Stockholm en kwam den ISan Mei te Riga aan Vandaar vertrok het den 4den naar Rozenburg en kwam den 12en Mei ta Maasaluiaoan Twee maanden later eiudelgk den 12en Jali voer het naar PoitSaïd en pasaeerde Suez den 2den Augustufi Naar wg vernemen ia de iDoelwgkt vrg van molest voor 12 maanden aan de RotteEdamscbe Benra verzekerd en is zg aan een Fransche firma te Parga in maandoharter verhuurd De lading werd grooteudeela gescheept te Maassluis en wordt vermoed bestemd geweest te zgn naar Ohock of Dzjiboeti of eeu andere plaats op de Ooat Afrikaausche kust Volgens een telegram aan den Petit Bleu had het achip 40 000 geweren van Luikach fabrikaat aan boord welke voor Abesaynie beatemd waren en ia het geanapt door een van de kruiaers welke in het kanaal van Suez de wacht honden tegen den invoer van oorlogscontrabande Gelijk men zioh herinnert worden handelaars te Dzjiboeti en te Obock door de Italianen verdacht en bescbuldigd berbaaldelyk groote voorraden wapens en kryg voorraad voor Menelik beatemd vjn schep welke dea nachis gfliost werden iu onttan sl te hebben geno In het gebied der vroegere instortingen te BrÜx zgn weer verscbgaselen waargenomen die op de nadering van een nieuwe ramp wijzen In den naabt van Donderdag op Vrgdag jl sprongen in eenige huizen voornamelyk in de naaat de Wenzeltksrk gelegen woning van de familie Qlater verscheidene vensterruiten en in de muren ontstonden kleine scheuren Tegen 1 nor a nachts werden deze veraohijnselen plotieliag zoo dreigend dit d bewonera der benedenverdieping van het pand van Glaaer met achterlating van allea nasr buiten vluchtten Weinige miuuten later stortten de gevel gedeeltelijk en de rap geheel in zoodat de bewonera der eerate verdieping in een gevaarlgken toeetand verkeerden De brandweer die op het hulpgeroep toesnelde rüdde de bedreigden met levensgevaar Nanwelgks was hot reddingswerk volbracht of hot huis stortte in terwijl da pninhoopen in brand geraakten Byna op hetzelfde oogenblik stortte het huil van den architect Opocenaky in de Neue Querstrasse in De overige huizen d r wgk vertoouen min of meer eruitige scfaeurbn en bariten Volgens den direoteur der Annamijn te Brüx is de beweging van dan grond een zniver ptaataelyke bewegiog die met de verzakkingen van t vorig jaar niets te maken heeft In den tuin aohter de Weozetskerk ontstond een verzakking van 20 meter lengte en in de Qaergaaae vielen plotseling twee groote gaten van 6 meter diepte Het benedengedeelte van het station van den AnssigTeplitz ppoorweg zakte aanzienlijk De oorzaak der ramp wordt door deskundigen to eachreven aan bet plotseling afvloeien van groote dryfzandiiiasKa a in een groote holte tusachsu de bodamlagen De plaats der verzakkingen ia door honderden omringd Het terrein wordt echter ter voorkoraiog van verdere onheilen afgezet De gemoedstoestand der bevolking ia kalm Voor het Schwurgerioht ta OörlÜz heeft zich üet zeldzame gevat voorgedaan dat een besohutdigde ofschoon door de gezworenen schnldig verklaard toch oeit worden vrggesprokeu De beschuldigde zekere Pafe laatatelgk kramer te Horka stond tereeht wegena een vóór 16 jaren gepleegden moord Pufs deatgda knecht bg een bakker had liefdeabatrekkiogen aangeknoopt met de jongedochter Anna Wet7 old dien tui ei je in een herberg Doeh ZooierdiiÉst 1896 AaDf evangen 1 Nel OOUDl koTTERBAU 1 84 8 67 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 8 80 10 67 11 4 U U 18 88 11 8 6 10 4 7 18 48 s sa S 44 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 EN R Al 10 86 11 80 11 88 18 88 18 66 1 44 4 8 4 15 8 6S ai 8 61 10 19 11 60 19 87 1 44 10 88 1 64 10 86 9 01 10 48 8 08 4 87 6 67 6 66 8 81 K 7 10 6 17 7 18 8 48 6 86 7 89 8 04 ITInoht 6 88 7 60 8 8 88 Woardea 6 68 8 11 Oudawater 7 07 8 18 0 Mdl 7 91 8 88 9 14 10 10 10 17 10 84 10 41 11 07 Autwd ae ai a d 7 11 io a H 6 10 7 61 10 17 6 0 68 IIM 8 60 10 11 10 49 19 08 19 47 8 14 men ec met kleine karavmeii naar den Neg i te bobben doorgezonden Z lfa werd deFransche gouverneur van Obock Lagarde verdaebt dien handel waarin naar men zegt ook Rostand de hand zou bebbeo oogluikend toe te laten zoo oiet erger De correspondent der N R Ct i te Londen aeint D correspondenten te Rome van de EngelBche bladen geven de volgende bgsood rhedeanopens bet opbrep n van de Doelwgk door den ItaÜaanichen kruiser Etnac Hetgeschiedde Vrgdagavoud in de seeëngte vanPerim tien mglen beoosten de Afrikaanachekust De kruiser had van de regeering orderontvangen om uit te kgken naar de doorFraoachen bevrachte Doelwyk c daar desewapens aan tioord had voor Menelik lïeatemd wiens agenten te Dzjiboeti gereed heltten tezgn om ze in ontvangst te nemen en door tezenden caar Sjoa 1 Toen de Doelwgk weigerde aan het bevel van de Etna om alit te honden te gehoor zamen au integendeel met volle kracht dooratoomde loste de Etna een aohot en enterde daarna de Doelw jk c walker gezagvoerder do Nedertaodsche vlag heesch en verklaarde zich onderweg te bevinden naar Hindostan Aan boord vond de commandant van de Etna echter 40 000 moderne repetaergeweren 6n vete miUioenen kardoeaen De commandant van de aStnac heeft geseind dat de opbranging geschiedde in de ïtaliaansohe territoriale wateren hetgeen de gezagvoerder van de Doelwgk evenwel loochende Desondanks werd de Doetwgkc met den Fraoachen suparcargo door den taliaantchen kroisor Aretu9a naar Massaua gesleept Het ïtaliaaoBcb bewind benoemt beden een commissie om da Doelwijk goeden prgs te verklaren Een telegram van Llojd meldt dat de Doelwgkc te Massaoa ia aangekomen IL Het was eeu klein vertiek slechts door ééa venster verlicht Er lag geen tapgt op den vloer in eeu hoek der kamer stond eeu eenvoudig doch ziodelyk bed in een anderen hoek een reohtbank met eenige borden en schotels een ladetafel en vóór het veuster een standaard van wit hout Hg was nieuw en ongeverfd Nieuw Het was het eenige voorwerp dat daarop bogen kon Een bleeka ziekelgke vrouw van ongeveer veertig jaar leande iu haar ziekeateel hare oogan waren gesloten en bare lippen pgolijk op elkander gedrukt Zg bleef eenige oageublikken aldus zitten daarna bracht zg de handen aan hare oogen en dan ging zg verder met het naaiwerk dat zg op haar schoot bad liggen De deur ging open en een tenger meisje van soo wat twaalf jaar trad binnen Hare groote blauwe oogen fonkelden van vergenoegen terwgl zg de vaas met den rozeboom er in aan hare moeder liet zien 7ie moeder hier is er een in volten bloei en twee die half uit zgn eik nog zooveel knoppen die uit de groene bladeren komen kijken Het droevige gelaat der vroaw helderde op toen zg eerit de bloeiende roos en daarna haar kwijnend kind beschouwde op wier gelaat ijj in maanden znlk een levendige kleur niet had gezien God zegeoehaar c riep zg onwillekeurig nit aJuffronw Florence bedoelt ge ja ik wist wel dat gij dit zoudt zeggen moe Gevoelt gÜ u nu beter nu gy die heertgke bloem ziet Thans ruit gy zoo bedroefd niet meer sien naar die bloemen op de markt want dese rooi is achooner dan al die blotmen Zy is zooveel waard als ons tuintje vroeger waa Tel eens hoevrel knoppen en noe lekker rniktzg Maar waar zullen wy haar nn plaatna om te maken dat n haar goed kunt lientt Marie huppelde been en weer plaataie da 8 89 7 88 7 68 8 6 8 18 8 99 8 47 6 81 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 9 10 10 87 n io 8 6 1 TUd vas Greeowlcb 9 8 7 96 6 17 7 96 8 6 9 48 10 4 6 87 9 47 6 84 9 84 41 10 01 6 61 6 47 7 46 8 86 10 07 10 14 11 7 4 9 M 7 M lUl a 6 O n D A blom dtn hiat u du dur om hat Saot ar M in lien totdat hara moeder da opmerking muitte dat da bloem niet bqitaD zonlicht kon 0 ja gg hebt gaiyk c mafte Marie twelnu daa moet xy op onzen nieuwen ataodaard Btaao W l ben ik big dat wg inlk aan mooian niwwan atandaard er Toor hebben dat lal de bloem DOg fraaier doen ign £ i rroaw Stamper legde baar werk ter sgde en roowde eene oada kraot rierdobbel waarop da achat vooriiehtig werd nadergeiet Zie c tptafc Marie met ongednid de toeberaidaelen afwachtende i nn aal het goed cgn neen want nn kan men de twee ontlaikeuda kooppen niet tien uo u na ia bet goed en dan wandelde Uarie in het rond om de rooa ran alle kanten ta bekgken waarna xij hare moeder bewoog ooi met baar naar bniten te gaan om te tien hoe bet van daat atond Hoe riendelgk ran jaSronw Florence die achoone bloem aan ona te geren Ie aprak Marie txg heeft teel oor on gedaan en reel aan ona gegeven maar dit geacheek ii bet beste Tan alle want het bewgat dat tg aan om gedacht beeft en nl t vrat wg geroelen en dat doen xoo weinigea moederlief T Welk een rroolgke middag b acht die kleine gift in dia kleine kamer Hoeveel te aneller vlogen Marie a ringera dien dag toen sg bg hare ooader aat te naaien rronw Stampara rergat door bat gelak r m haar kind de hoofdpgn en ig meende toen ig avonda haar kopje thee dronk dat zg zich aterker gevoelde dan ag in langen tgd waa geweeat Die rooi haar uohte iorloed hield niet met den earaten dag op Deo geheeleo langen kouden winter door dee d het opkweeken en raraorgen dier teedere bloem eene menigte aangename gedachten ontwaken die de eantoonigbaid van baar leven deden erdwgoen Slken dag apreidda de tooa nieuwe sekoonheden tan toon en blad een knop een loot rarooriaakte tetkena nieuwe vreugde aan hare beaittera Zoo ala zij daar voor het venatar aloud bleef de toorbygaoger aoma atil ataan door de achoonheid aangetrokken en o boa gelukkig waa Marie dan I En ook de ernatige wednwa waa niet onrerachillig oor de opmerkzaamheid aan bare lievelinge geachonken Maar Florence had waioig kunnen vermoe dan toen zg dat geachenk gaf dat er een onzichtbare draad aan gespannen wad die ver rer nikte leikta tot in het web barer beatamniag Op aekerea kouden dag in da rroege lente kwam een rgaig elegant gekleed heer in de kleine woning om oenig naaiwerk te betalen By waa een vreemdeling eeu reiziger en door eena of andere beacbui mater van rrouw Stampara bg de aanbarolan Toen bg wilde vertrekken bleef zgn blik met bewondering op den roseboom gericht en hg bleer er voor atil ataan Hoa fraai riep hg lit aJa antwoordde Marie en hij werd ons gegaran door eene dame eren fraai ala deze rooa aWaarlgk En boe kwam zg er toe n die fraaie plant te garen 0 omdat wg arm zgn en moeder ziek ia Wg kannen nooit iet mooia koopen Vroeger hadden wj een tuintje en tooreel bloemen en juffrouw Florence wist dat allee en daarom gaf ag ons bg haar rartrek deze bloem Florence I herhaalde de rreamdeling aja Florence Leasing een ichoone dame Men zegt dat ze uit een rreemd land is maar ae preekt eren goed BoUanduh ala al de andere dames I Ia zg thans hier In deze atad f rroeg de rreemde Neen eenige maanden geleden is zg rertrakken sprak da wadawe die de teleurstelling op zgn gelaat laa amaar gg kant naarhaar informwan bg hare tante in de K straat No ICH Korten tgd daarna ontring juffrouw Florence in Indië een brief ran een hand die haar deed beren In de jaren die zg iu Engeland doorbracht had Bjï dit achrift goed leeren kennen zg bad bemind zooals eene rrouw maar eens bemint doeh ar waren hinderpalen ran bloedrerwanten n rrienden geweeet Eeae lange en bange scheiding was daarop gevolgd totdat zg aindelgk het er roor hield dat de golren die baad en dat hart rertwolgen hadden en daarom had zg gebeefd toen zg die hand herkende Doch deze brief meldde haar dat hg nog leefde dat hg haar waa gerolgd eren als een rerborgen stroompje gevolgd kan worden door da fnsohheid en goedheid ran hart welke zgne milde daden oranl waar het geweest ia hebben achter gelaten En na wg dit allea rerhaald hebben bahoeren de lezers geen hulp om zelt de ge chiedenia tot een goed einde te brengen O n B S BulteBlandscb Overzictit Nu bet zeker is dat de Tsaar in Frankrijk lal komen beginnen de Waden zich ver het bezoek ait te tnten De Tempi wydt aan dit onderwerp eenige basehonwingea waftrvao de hooidinbond bier volgt I Na eenige vreagdebetuigiogea zegt bet bad I zioh niet belacbelgk te willen maken door no raeda de politieke en diplomatieke gevolgen van 1 het bezoek la gaan voorspellen bet laat die taak aan de buitenlandache en bgzoaderlgk aan da antiFransche pers over De commentaren 1 van deze zullen even beteekeniavol zgn als haar stiliwggea aOnzs rol is op dit oogenblik niet te spreken maar te luisteren Europa zal djor zgn houding en zgn taal ons opni uw toonen hoeveel reden er ia om ona geluk te wenscheo met de richting woarm degebenrte aiaaen zioh hebben voortbewogen aëdart den dag waarop tot bat verbond tossohan Rusland en Fraokrgk voor Kroostadt de grondslag gelegd werd c Vervolgeoa wgat het blad etop dat by al hat verachil iu zeden en instetlingeo de grondder oprecht vriendschap tu scheo de twaergkenvooral ligt in de ofereeoatemming van watsg beiden verlangen en niet verlatagen Deoverwinning welke Frankrgk door dit bezoekbehaalt is te danken aan 25 jaren m we kerverloop men ondanka alle tekortkomingen ateedsde vaderlandsliefde heeft betracht Die gedachte zal de Fraoachen bg bat bezoek van jden Tsaar bezielen Zg fzal nus helpen goed op te treden en I niet anders dan goed de getnkkigate manifestafiën te vinden en uitsloitend de geluk kigate om onze gavoeleisB uit te drukken en te midden van de meest oorspronkelijke en overstelpende geestdrift een waardigheid te bewaren voor welke onze gasten zelf gevoelig zullen zgn Zg zullen er een eerbetoon temeer in zien bewezen aan de kiesehbeid hunner gevoelens een eerbew a dat de waarde zal varhoogen van al de eerbewyzen waarmee men hen op Fransohen bodem zal omgeven Voor wie lezen kan ia d iw opwekking zeker niet weinig beteekeniavol De DébatB zegt in zgn artikel heel weinig over het bezoek meer over de verhouding van de Doable Alliaoce en baar beteekenia in Europa Maar ook dit blad dringt erop aan dat Frankrgk bg het bezoek btgk zal gaten van den goeden smaak die voor een van onze nationale karaktertrekken doorgaat De Figaro c vestigt in een hoofdartikel de aandacht op het verschil dat er bestaat toseohen het bezoek der Kuaaische officiereu in 1893 aan Parijs en deze reis van dun Taaar Toen openden de bladen iu chrgvingen en organiseerden banketten na is de Keizer zelf uitsloitand de gast van de r g ering en zal waftrachynlgk geene eestclgkheid bezoeken welke geen volstrekt officieel karakter draagt Toch moet de pers die in den vreemde da Fransche opnnbate meaning verkondigt volgens den Figaro iett doen Het blad geeft het volgende denkbeeld aan waarop het de goedkeuring van de Pargaehe en departementale maand el gk ache wekelgksche en dagalgksche pers vraagt Elk blad zon frs 10 opbrengen en van de frs 25 000 aldus verkregen zon men een eeredegea of een ander gesohentE aan den Tsaar aanbieden met een album met de namen der bladen in alphabetiache volgorde De Figaro deelt verder mede hetgeen nog niet officieel bericht ia dat de Keizerin mee zal komen en dat bg zioh de eer voorbehoudt door een van hem uitgaande inachrgviug haar een geschenk aan te bieden van de vrouwen van Frankrgk beataande iu oen wieg voor het kind dat de Tiaritaa verwacht De Ganlois dringt op het tentoonspreiden van groote weelde aan meubelen uit de kaBteeleu bg Fontainebleau Yersaillea Compiègne paarden van de edelate ratien praohttge atatiekarosacn attei moet eren grandioos zgn Het Journal c wil een rensaebtige wapenflohonwing Da aKadicaU daarentegen ie maar matig iogenomen met het bezoek het blad is bang dat men Rostand sgn Tsaar zslgaaa bengden Nikolaae zon Frankrgk wel een vorst vanzyn familie willen afstaan als bet er om vroeg Napoleon heeft op zga sterfbed voorspeld dat Frankrgk aan het eind dezer eeuw repoblikeinscb of kozaksch zou zgn Hg had niet voorsien dat het beide tegelyk sou wezen Het bericht van enkele Duitsche bladen dat de crisis nu reeds zon zgn uitgebroken blykt voorbarig te zgn Wel heeft prins Hohenlohe een bezoek gebracht bg den Keizer op Wilbelmshöbe Maar niet om zgn ontslag aan te bieden doch om te spreken over staatszaken zooals door de aTosa Ztg c wordt aangetooud De Keizer en de kanselier zgn beiden langen tgd afwezig geweeat het is dus doidelgk dat i de kanselier de gelegenheid waarneemt om over de jongste gebeurteniasen met zgn lOuverHo te apreken Dat daarbg de hervorming van I bet militaira alrafrecht ter sprake is gekomen I il mogelgk en zelfs waaraobijniyk Indien de beslsaing dea Keizers uïst in overeenstemming is met de meeniog van bet Staatsminiateria dan ia de kana groot voor het afiredan van den kanselier en den minister van oorlog en kannen nog andere demissiea hiervan het gevolg worden Maar het is volstrekt niet noodig dat die erisis onraiddellgk het gevolg ia der bgeenkomst op Wilhetmaböhe Integendeel men Terwaaht voeteer dat de Kdtn er prgi op lal stellen prins Hohenlohe naaat aieh te zien bg het aanstaande bezoek van Czaar 1 Nicolaas ata ware het alechts wijl de rgka kanselier peraoonlgk mat den Ciaar bekend is 1 en Qog voor enkele maanden met den Ruasisohen heeruher over staatszaken heeft aeconfereerd Als er een erisis dreigt zal bat dua wel na bet bezoek van den Czaar zgu dat deie uitbreekt De opstand der Lorda tegen de regeeriog u binnen de perkan gebleven De dianunsiën van Vrgdag waren veel kalmer dan die van den vorigen dag De ei chan der reg ering werden op verschillende punten toegegeven en bg een atemmiog over een der hoofdbepalingea wist de regeeriog zooveel stemmen te veieenigeii dat haar lezing werd aangauomen Men mAOot dat de oppositie gezwicht is nadat lord Salisbury aas enkele rrienden had te kennen gegeven dat hg zicb genoodzaakt zoo zien dan politiekeu toestand met zgne collegit s te be spreken ata nog meer wyzigiugeii tegen bet advies der ri t eriag in da lerscbe landwet worden aangebracht Do St Jamea Gaxette mrent dat nu de Landlords geprotesteerd hebban tegen de landwet het volstrekt ntH hou brdoeling is de wet te doeu vallen By derde leztog zal waar Bchgalgk bat wetje in zgn tegenwoordigen vorm worden goedgekeurd En als dan het Lagerhuis na de beraadslaging over de amendf mentea der Lords niet al te veel op zgn atuk biytt atann ia de kans groot dat met eeu beetje geren en nemen de wat tot stand komt en aan ds goedkeonng der Kooiugin kan worden onderworpen Opmerkelgk ia bet zegt de St James Gazette dat lord Salisbury stilzwg end het wijzigen der wet beeft aangezien en defoootie van leider van het Huis heeft overgelaten aan ign lord Lanadowna Zelfs de beschikking over den tgd dien bet Haia uog over heeft ieta wat anders alleen door den leider van het Hmi maf geachiedeo was aan lord Laoetlowne overgelaten Hy atelde vuor Maandag het eindverslag over het onderwerp te behandelen en daarna de derde lezing te doen plaats hebben De St Jamea Gazette maakt hiernit op dat lord Lanadowne moet worden opgeleid voor de betrekking van leider in bet Hoogerhai en miaschien wel voor hateerste miniaterschap De Jodenkolonie die baron Hirach met zoo goede bedoelingen in Argentinië had gesticht blijkt volslagen mislukt te zgn Uit Constantinepel wordt nan de Schlesische ZeitnDg geschreven dat veel Huisiticha joden die Daar de genoemde kolonie werden gezondfn thans in de Turkscbe hoofdstad het Russische consulaat Iwatormen om passen en geld voor de terugreis naar Rusland wat zy echter maar niet zoo knnn n krggeo omdat zy toen zy naar Argentinië giogeo afstand bobben gedaan van hun Rusiiscbe antionaliteit Zg loopen nu ellendig rond eu doen vreesoIgka verhalen van hun Igden in bet verre land waar de agenten die met de leiding van de philanthropisohe onderneming waren be ast ken op allerlei wijzen bestalen jydrogen en verdrokten Daarbg werd door ooeeuighedea tnssohen de jodeu van verschillende nationaliteiten de orthodoxe Spaaniche joden haten de Duitsche SU de Rnssische bun het leveu nog meer verbitterd Vooral op den hoofd besta order Feinberg zijn de teleurgestelde kolonisten fel gebeten Hg leidde een weelderig leven te Parys en liet alles over aan mindere beambten Toen de nood zeer hoog was en hg naar Argentinië overkwam ontsnapte by ternauwernood aan het gevaar van vermoord te worden De aAlliaoee Israélitec tracht nu de mislukte onderneming weer op orde te brengen Maar de teruggekeerde koloniiteo gelooven niet dat het haar gelukken zal door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevoleu Sedert U jaren by het publiek bekend en gezocht als het beste goedkoopste m onaehadelijkste RECLAME BLQEDZDIVERINGS es Laxeermiddel dat rooral in het voor en najaar rerkozen wordt en bg roorkenr geiomen in plaats ran Engelsch Zont Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te rerkrggen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken H t k der echte Zwitsersche Pillen ran Apotheker RICHAKD BRANDT moet een wit brmnzgn ran den rcrm zoo als borenstaandeafbeeldi g op een rood reld De dagelgksche kosten bg gebrnik zgn slechts 3 centen Niet anders te rerkrggen dan in doosjes h 70 Centa in de Apotheken Hoofddep4tF E ri 8ANTKN KOLFP Rotttrdam BargarlIJke Btaiia GEBOREN 7 Angnitns Corneli Petras onders C Lafebsr en H J Streefland Hermanns Franoisens Lonis ouders J H Stilting en C A ran den Akker 8 Theodoor Albert Fraociacoe onders H W ran der Laan en J Vergeer Cornells oodera J Kranendonk en M Broekhuisen Pieter ondera P ran der Hont en O ran der Velden 9 Nicolans Bernardna ondera J J Moreliaen C Boer Catbarina Belena ondere F X van Werkbooven en J ran der Poet 10 Agatha oeders C Rakker en J Wiezer OVERLEDEN 8 Ang J J Nieowenhni en 20 m J Pe k 8 j P Vergeer 18 m 9 C Breeliland 52 j QEKLEUKDE met ao korUng A van os Az Kle weg E 73 73a OODDA Beur van liitsleniam lotkrs 1 10 AUOÜSTDS I Vorkra HaoiaLiNB Cert Ned W 8 l i dito dito dito 8 10oI 100 lïï dito dito dito 8 lOOy HoNOM Obl Ooudl 188188 4 iTALll iDiohrijfiDg 18 i 81 6 8iVi UoSTlxa OU inpapio 1888 841 dito in iilver 1888 6 88 I PoaTuoit OUig mat coupon II dito ticket 9 8fV i KuauKD Ubl Binneal IBVi 4 8 i ditoöeeona 1880 4 S ditoligiloths 1889 4 SVi litobüHopel88a 0 4 8 i dito in goud leei 1888 dito dito dito 1884 K 104Va 3uHJa Perpel sohuld 1881 4 ToMZU Oec leening tarie O 18Vi i y Oee leoninB serie J 18 ZuiDAr Bap V obl 18 1 8 Maxioo Obl Buit aoh 1890 8 8 Vaxaztliu UU 4 onbep 1881 40 I AVBTBIDUI Obligation 18 B 8 100 BoTTZanm ated leen 1804 8 T NZD N i fr Handelir aaud 48 Arendib Tab H i CertiAoal n 100 i Deii Haalachappi dito 800 Amh Hjpotheekb pandbr 4 iOO Oult HiJ der Vontonl aand BS i i Or Hypotheekb pandbr S i lOl s Naderlandsohe bank aand 100 Ned Handelmaat h dito Ul i N W k Pae Hyp b pandbr 8 441Va Roti Hjpotheekb pandbr SV 101 Utr Hypolheekb dito 9Vsl WO UoiTBMB Oast Hong bank aand 187Vb KiiBl Hypotheekbank pandb 41 BS s Ahebika Kquit hypoth paudb B Mazw L 6 Pr Üenoert 8 T s JSD Holl IJ Spoorw Mij aand 10 Hij totKtpta V St Spv aand 1 L Ned Ind Bpoorwegm aand 918 818 Ned Zuid Afrik Spm aand 8 183 dito dito dito 1801 dito B 101 iTALlLSpoorwl 1887 8 A Kobl 8 BUI Zuid Ital Spwmij A H obl t Sl PoLBK Waruhiu Weenen aand 4 18 4 aDSL Or Susi Spw Mfj obl 4 98 B V Batilsehe dito aand 8 Futowa dito aand B 78 Iirang Dombr dito aand B lOl i Knrak Gh Aaow 8p kap obl 4 lOl s dito dito oblig 4 09 Aniaiti Cent Pao Sp Mij obl 8 99 OMo Il North W pr G r aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 188 s Uenrer fc Bio Qr Bpm eert a Illinois Oentral obl in good 4 9 Louisr k KsaliTUleGert r auid 40 llVs 68V Ueiico N 8pw Hij Uhyp o 8 101 Uisa Kansaa r 4 pet pref aand 9 1 N ïorkOnUrioh Weet aand 111 dito Panne Obto oblig 8 108 Oregon Oalif Ie hyp in goud B BOV St Paul Uinn k Hanit obl 7 i 108 Un Pae Hoofdli n oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O B I JiHAüA Oan 8outh Cert r aand 48 Vax C Ballw kKav leh d c O 11 Amiterd Omnibui Uy aand 19 I Botterd Tramweg Maats and I iO Nao Stad Amsterdam aand 3 107 u I SUd Holinrdam aand 3 107 I BzLOia Blad Anlwsrp mlf 87 SVi 108 8ud Brunei 1888 S i l 8 s I lloNo Tbein Begnllt Oosnilscb 4 117 OosTZNR StaaUliiening 1880 5 191 I K K Oott B Cr 1880 8 169 dPAKji Stad Madrid 8 1888 33 I N D V r Bea Hyp Spobl eert 1 118 ADVERTENTIEN Faillissement A TEN SANDE De rekening en verantwoording in genoemd failliasement waartoe alle Creditenren worden opgeroepen zal plaata hebben op MAANDAO den 7den SEPTEMBER a a dea roormiddags te 10 uren in een der lokalen ran het GEKECHT8GBB0UW aanhetHaagsohereer te RotUrdam De Curator Hr M M SCBIU TAM DIB LOBFF