Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1896

INo 1043 iDonderdag 13 Augustus J800 35ste Jaargang mmim Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitaondering van Zon en Feeatdaöfen JDe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 flranco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Open baar Onderwiós Toelating van Leerlingen op de Avond of Uerltaliogsseliolen voor Jongens en voor Meisjes op de Koslelooie en Bewaarscholen De COMMISSIE vau TOEZICHT op het LAOER ONDERWIJS alhier maakt hekeiid dat de Inschrilving van Leerlingen wier pl ataiog meu met den U a Octobet1896 op een der boTengeuoemde icholen verlangt geachiedea zal io de BchooUokalen op D1N80AQ 25 AUQUBTUS 1896 des namiddags ten Tgf uur Voor Terdere byzonderheden worde verweMD naar de aanplakbiljetten Namena de Commissie De Secretaris J H VAN DEH VOORT eouda U Angaetus 1896 FEANSCHE STOOMVERVEEIJ Ghemiscbe WassclieriJ H PPE IIEIilli it 19 KruiHhade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Konin der Belgen Hoofdd6p6t Toor GOUDA de Heer A VAN OS y z Specialiteit Toor het atoomen en verven van aUtt Heeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het stoom n van piu me mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsohadeiyk voor de geiondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de pröien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in a dagen te verven goederen in eens week TANDARTS E CASSÜTO Turfmar ktJTZ GTouda MGEIIS TE Kiliffl uttgemmderd ZOI DAGS Assurantie Maatschappij tegen Br Qllscbade m NEDERLANDEN va is45 Xatpheu Aiiistrrdnm Sophinplein Rotterdam Zuidlilaak SO S Iraveilhafe Nobelitrsal 20 Breda Priosoiikade Alkmaar Langeetraat Orondkapltaal uoo ooo Heaervea 1 200 000 Betaalde Braudachadeii u oo ooo Bw KialMbpiU Twakirt tkaai Mk U a INBRAAK Eflteteu ill Brandkast zoowel als Inboedels WInkeltoederen eni llo lllHl lot iltirrr pKni hnnk kun m wnl kivHttt liBt K ld Ot wAr uit nemttn sItornng il W tiyeen goaiinKrd yii duRF Borht kladMi d ipiuu bftnk aioh nutumaMieh nUi B lTe Mt Nh lader lawwpifig ilolt aiefa da ip Krbuik ratoiMtttMh m Mfl Uj ljrk rtyd diddel jk hatlDfftvofpan bauuftkn Na f l dlfd U ajn d mwrbitnk KMr WTtudig w ar t liüWn en w kt op nl nv d last tot sparan Varaandlnc tagt rambt or vooraltVi Yenendhiiis Merkar Comvia Haatofih Q B hnbBTt kt Oo AmitWui H Z ToorbnrfWftl SM 15 cents pórte extra OnnAit Drok vaa A Bahixman ft Zuü w ril III De HUISMEËSTEKES thu het OIJME MANMENHIIIIi Spieriogstraat vraagt tegen 1 SEPTEMBER a 9 of later een fntgoenHjke Dienstbode tnaschen 30 eu 40 jaren oud eenigszius bekend met Strykeii en t opdoen der Wasch BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAH iLLB iX ü utitisnaiikijai ii le fen en onder Fabrieksprijzen Deze Ijilverkoop dunrt sledils korl D tijd Xte de PrOmen in de ÉTSIjMtlB Koninklijke Naeliliiaic fabriek BE mmmr Ti tl M van Schaik Co gevestigd te aOravenliage Hepplerttraat 90 en O nab j de Hegentesselabu Hoioveranciers ViS Z U den £ o ing van België INDIEN gTjÏOESTü g ebriiikt de J êêêTA Allerwege bekroonde Wfreldberotiude Superior DRÏÏIVEF Borsl Bonig Extract MELIANTHE FLACONS tan 40 Cta TO Ct en J Terkrggbaar hg F H A WOLFF Drogiat Matkt Gouda E H TiB MILD Veerstal B 126 te fJouda A BÜUMAN Moordreeht J C BATELAND Bos cop B T WIJK Oudtmtirr Wlo zeker ijn wii da Echte £ lK6l C Cao te ontrangen tesamengesteld en na vele proifnemingen in dor handel gekomen ondet den naam de uitvinders Dr Micbaelis vorvaardi ril op do beste machines in het woroliibercsmde étabblissement van Qebi StoUwerolc te Keulen alsch J F n2ie 2aeIlV Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezond drank vtor dagel ijksch gebruik een A 2 theelepela van t poeder voor een kop Qiooolate Ma geneeskraobtige drank bg geval van diarrhee slechts met water t gebrolkei Terkrygbaar m de Toornttmit H 1 Apotheken ena P 1 Vi Kft Vt K prmflin 1 80 o 0 90 t a35 Oeneraalvertagenwoordigeir tow Nederland Julius MattenMadI Amsterdam Ealvetetraat 103 Kalhreiiicr s Rneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen TU MnnwhAofdptJn f tot 4e oorafgiuiQile k otMk nen v n tptipltile hMMnbnOttM IM A SR i M U Ua Ln doorï m dliol w tm th p uWsw ni nttuatn dmS iilnild Mn pliyil Io l oh ontdekkliii god an heeft die n honderds pni iumIuSr u£i T leheel wer fd verbreid 1 en terwijl tjj lo weteoech ppelUke kringel i iJiStfKlMaït lSÏ iSt Tea eu weldiud Wijkt te ijn voor de ul zenuikT l ï ii deiJUMBHSdSL ÖÏSS ÜP nitMTradwi doop dan aweMV omcier TiB öaïoaïheU Dp vuiboien en benut op de ondarvlndliiK opsedun In eene bO Jariga pïaktijk7 ll iSt J t fTS worden dMrliie fM k t to oUttaranda rainlUten Tarkrege en zij maakte ooveal opgaDr dat van mb èa êS ie hreven wepkj OVER ZIENUWLUDEN EN bIrOERTE 1 kare voorkatning an ganazlng binnon korten tyd raada de 31e drnk versclienau la Dit boekja bevat nlat aUaaa mm k pnhUak vnitainbare Tapklarlngen omtrent het wa n det SenwA CwSTS totaMSrï VJLKi54TH Ï£ K SÏ 7 verkregen ottwerkint maar ook Tlndt man £ ik wttïJSïpïSuk TM tftl Tan getolnchrtnan vaa hooKepl wtate reneaaks dlnn onder welke rnéM liiLZT fHHr CH e pMlfihelek la Parij rueKuaamont 1 iWntnUrri C ffikmJ mr o C Vi Foreetier leHMhear ritreolwr van bat kOMJtaal te Afta f nnft Pr iMmT KtiiB te Zlrharta Aar alakMrit Jaohl mad dr ta Waenae Dr 0 aaiival t La Far CoH all Central d byiün el de Santé ta Frankrl eit vele anderen Aao allen wier inawKcatel m r faelBder Kaiiir d nBl r Vï i waarvan de fcenteckenen zijn Dbr al eke hooMeUa beeMaljB bleeiaadrani groote rikkelbaarhald gelaagdheid alapaiooMield lloftamHtte earut i mM baitjtjk roliek dawTUt aeo U dar gewrioktM met weortdurande osder maeakandlfe bel en koodwaterkaur wrlj a verlamningan onvernQgen tdurendepl n plaatialijka iwaiite verzwakking vaa gehettién eni T ta 5nila ïSiïiZ OBder maeakondlfe behandetfnK eweeat njn maar door rte bakende mlddalen ide onSmiluHZ en kmidwaterkonr wrijven electrisoeren stoomlool otzeebaden ceanMneiiiw fleolïrtwluimlï Ml C t Bdefl hebben en ten Blott sQ dm vpeeii sewclen v or b r inUirm iuStM ofzeebaden aan geneiiiiil f Ii i ji Kevvclen v or fc redenhakheaweganaTereahljnBolen ai ikh aanhoudanil aniatlg vaelen vardaovlea la MtotiH hMffc pIjR mal düliaNihald Slkkarligan aa donker wordsn veor de oogen rakkanite alle eBdM ftaTvMrimn fi krlebeling In en hel alapen vanfhaaden aa veatae ft a al ta iriS sis ook asii Dnge melijtt lijdende aan bJeekieoht aa krMhtaludwM ttfiriïfM Bulling la da aerea ket voetan van cateioriu van MnwwUJdcr ook MB gexonde lalfl aee jonge perionen dit veel met hel hoofd werkae en ceaateïUk rwettt voopkomea wordt dpiofend aangeradrn zioh hat boven veimelde werkje aan te aah opaaBTfasekealateeaanfl enanvftrEeniJfln wonU dnnr op aanvrajie keitatoea an franoe vereendon wordt onr ABBStardain door OLKHAN Co HeitlgeweK 4U V r V baitlt ke teoataiid VOPdar alle aleken die door li ro5rte EelroiTen warden en noS UJ oCterdniB P E vHii NA f TEN KOIj Apotheker Korte Hoobta L eeht LOBRV Jt POnrON OudeKraoht bij de GaaHbnc fa L jlenniBch medMnale tfntoimatfilUnK ia de Ör V TV AMERSFOORT A UËR3FO0RTSCHË MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek Stoom Automatische Walsen Meélfabriek PrilDa Wittebrood ie een puitc aoort wittebrood van de beate ingrediëntea gs I I fabncperd is liior door overheerlijk n staaak en zeer goedkoop VOrkr gbaar lU 1 pauTorm gemerkt met twee keepen la elk einclo raa den rug in 1 I stuks van 5 ot 7Vi ot 10 ot Fijn Faasohkrentenbrood wordt ran de fijtieto zuidvruchten beste Ufel 1 natuurboter eieren suivere volle beste melk enz gemaAkti is hierdoor een buitengewoon I beerlek gebak hetwelk niet droog wordt en voor dnzo voortreffelijke kwaliteit Keer goed I koop verkrijgbaar is in busvorm in stuks van 20 ct 30 ct 40 ct I 60 ct 80 ct en als Fijne Krentenbroodjes van 2Vi ct Zoet Roggebrood wordt van de smakelijkste soorten rogge en beste Zwarte I I tafelsiroop verfaardi d is hierdoor bijzonder heerlijk van smaak en VOrkr gbaar 1 I in gegarandeerd gewiobt van 1 Kg 10 ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook an de beste soorten tarwe gemalen maar I I is eoQ minder üjne en blanke aorteering dan Prima Tarwebloem wordt epeoiaal aanbero I I len aIb uitstekend geschikt voor bebangeremecl en met water gekookt plakstüfael van te 1 makeu en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 5V ct Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerdOnze artikelen Kijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze depot 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beaohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur I matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der volle en ledige kisten s Patent H StoUen f SIIU ictirl iTüinrtti uiiguot Dll IlIIlI MV Ilitki Ut ilalli Der grouse Erftilg rnUnO PWen H S oU l teruntm til Anius iif r Ktihi uwi toerthlosen Nachahmun mi geitlmi Uut kaufi dalier utmre steta êcharfen H SfoUmi nar ton ani dlract adar In tahhan ittanhandlaniaa fti aanaa uaiar Platat wla nabaaitalmdl autfaltbnt liL Z VreiaUaten and Xeugniaee tretli and frtnea FlMltlti ui fdel lctoriaJBronttVberlahnsWuibyBtts Tafeldrank evestiffdte oUerdani I jmMAmA S BINNENLAND QOCDA 12 AogDstDi 1896 VERGADERING TAN DiN GEMEENTERAAD op VrQiiag den 14 AogQstos 1896 des namidd g8 ten 1 ore Aan da orde Oe MDwyxing TBQ twu persoDeo voor te drftgen tor TarToIling ener vacatDre ia hel eoUaga van lettars De baooeraiog ru het paraoneel der Avoad sohool voor mbacbtsliedea ea daarmede verband hoadeude roorstelleo De baooamiag vao een Lid der CommiMie Tan Toesuht op bat Middelbaar Oaderwys De Rekeiiog dar Stedeiyke Bank vaa Leeoiog De Kekeaing der d d Scbultery orer 1895 l e Rekeoiog der Geiueenta over 1895 De Begrooting der Gemeen te Gasfnbriek roor 1897 Het Toorstel tot wijzigiog dar GemeeateBagrooting voor 1896 en tot besehikkiog orar een deel fan het taldo ran den dienst 1895 Het voorstel tot coutinoatie van de heflSng vau Teergetd fooi het pontteer OTer dtn Kattensiogel Hat Toorstol tot cootinuatie tbd de heffing Tan door aar lden TOor het Reeuwgksche Verlaat Bet Toorstel tot aitgifte ia erfpaeht vao grond aan da Stearine Kaarsenfabriek GoQda Hat Toorstet tot bet aangiao eener orereeakomst met de Goudacbe Mtohinale GarenipiDnary ter verbreediog van de Jao Fhilipalaan Het Tooistel tot ingebruikgeTiog vaa grond fa den heer P Tan Meoicb Het voorstel tot aanwyzïDg van den post der Gemeen te Begrooti Dg dienst 1B96 voor de f oldoeaiog der bgdrage io de onderhoadakosieD van den weg van de Hoflaao naar Gooda Het atw xeDd praeadvies op bet versoek van H van der Maaa om hem de vissofaerü in de nataren der Gemeente te verpacbten Het Tooratel om de erlpacht aaD J tbd Menaeh te doeo ophouden Het praaadTÏes op het verzoek va i M Palagraai e tot bestrating van de Heerenkade niddag Gisteren okmididag tuBscben 6 en 7 aar werd uit het kanaal van den XaidpUspolder ta Nieawerkerfe aan den IJsel opgevischt bet Igk van een sergeant van het 4e regiment infanterie Op het Igk werden bevonden aan geld 5 gulden 20 en een balve cent een totergbriefje 6 aleuteltjea en een Eakdoek gemerkt J K 6 Ouder toesicht der politie FEVILLETOIM GENEVIEVE 10 Dit zeggende liet a haar hare poet le armen en hare bUnke fasadea zien O die meisjea I Zij weten tieh wel op ta schikken I Men ontmoet ze eerst te nüdden der velden met zwarte wollen kouBen met klompen met een muts op het hoofd door de zon verbrand boeraoh io hare manieren Na verloop van vier en twintig uren vindt men in plaata van de boerin eene dame met witte kousen en satijneD sohoentjea geen atrootje is er meer in hare lokken geen hruiu vtekja ia er meer op hare wangen te zien En wat heeft zy een duo middeltje t n gevolge van haar nieuw coraet en wat weet zy het behendig aan te Xtfgm om het bor uunel van haar rok en de punt van haren voet ta laten aien Zoodanig waa de gedaanteTcrwisseling die Genevieve ondergaan had en mijae tante waa onhandig genoeg om baar twee paren faandsohoenen vao geparTuraeerd leer te liUsn zien Deze waren haar zes maanden geleden door zekere dame uit het dorp aanbevolen en deae dama was onbillijk ganoeg om er mijne tante mee te laten litten Zy waren veel te kleio Neefl zeide mijne tante pas deze dame eena en van deze beide paren aan Zy waren haar te groot en terwijl ik ze aanpsate liet Oenefiève lachende toe dat ik hare hand die we bluk en aaohl als satfjn was ko werd het lyk overgebracht io het dreukelingenboU By bet itistereo te sGravenhage gehouden examen Friniche taal L O ia o a geslaagd mejuflfroow Yf Kirrwald van Schoonhoven By het isteren te Utrecht gehouden examen gymoastie J L O ia o a toegelaten de beer F Goudriiln van Ouderkerk e d IJael De beer A F M Dupper Az te Haastrecht behaalde op de tentoonatelling te Spa mot een Eogelacfae 1 setter teef een tweeden prya in open klasfie en met een setter reu in open klasse een E Y Gieteran middag beeft de harddraveryver eeoigiDg Voorwaartse te Oudewater een wedstryd gebonden van paarden iogespanDeo voor da sulkey dio op de korts baan nooit een prys van neer dan f 200 hebben gewounen Ingeschrevin Willeraeüntje Martin Vliegende Hollander Lucille Fancj Cateau Sokol Becford Oavid 11 Graaf Adolf Batir Miaa Bronghton en Graaf Adolf Uitslag 1 Miss Brougbton 2 Vliegende Hollander 3 Soko s Ochtends was er door Voorwn rti een gehouden wielrgderü Voor de Arrondissemeuts rechtbank te Rotterdam sto iden gisteren terecht C S 2ij jaar boerenknecht te Vlist werd teu laste gelegd in den avond van 28 M ijl op den Histerdyk onder de gemeente Vliat moedwillig C vnn Aohthoven gevoelig in het aaugeiichr geslagen en bloedend verwond te hebben £ len onbeduidende quaeatie bleek tot het feit aabletding te hebben gegeven Eeiach 3 dagen gevaDgenisstraf 3 van D 21 jaar boomkweeker te Boskoop raoeat daarna voor de vierschaar tredea onder de aaDklacht bIb zon hy in het begin van Mei 1896 of daaromtrent te Wadding veen een aantal aaq Carel Quataaf Olie toebeboorende elzentakkeb oit een heg gesneden en weggenomen te bebben Beklaagde was echter niet verschenen I Het bleek dat de man een groot aantal takken bad afgesneden om op zijn stokje land het gezaaide tegen de zon te beschutten Ëisob f 25 boete aubs 8 dagen hechtenia Aan E H hoiivrouw van J deJ 50jaar zonder bijroep te Reenwyk werd ten laste gelegd op 16 Mei aldaar Margarelha Toor moedfvillig gevoelig ta bebben geslat en terwyl by diezelfde gelegenheid £ da J 19 jaar boerendaggelder te Reeuwyk Margaretha Toor rlk neem ce beide Urne Honoiinsl zeide iij yen Zyne Genade zal u voor uwe moeite een louie d or geven Daarop glimlachte zij vriendelgk tegen hem en zeid 4 Uyoheer de hertog I hier hebt gq nu den jongeling over wien ik u gesproken heb Hij zal zich daar ben ik zeker ran uwe hMcherming wel waardig maken Hierop haalde zq een kaartje nit haren zak en vervolgde Ik heb tgn naam zyns voornamen en zijne qualiteiten hierop geeohreven t Ia een eerste klerk die zeer veel kennis van reohtazaken bezit en uiterst eeriyk ia Ëen enkel woord van u op dit kaartje zal aan mija gunateling het kantoor van Mr Cbampon uw qotaria oDtsTuiten en gij zult een gelukkige te me r gemaakt hebben Zij reikt hem het kaartje en eeu potlood over en de hertog schreef daarop Door mij aauberolen en plaatste zijne handteekentng hierociler Toen de paarden voorgespannen waren de pikeur vertrokken waa en iedereen zioh op zijn poat bèrond deed zioh het geklap van twee zweopen hooren en verdwenen de ealèebe en het blauwe lint en tevens de jonge d me met een vnenJelyken glimlach voor mijne tante l voor müoe moeder eo voor mij Ik bad nog den geur barer hand op mqne lippen hel liefelijk geluid barer stem in mijne ooren eu den indruk barer ichoonheid in mijn hart Toen alles verdwenMi waa riepen myne moeder eo mijne tante verwonderd ui baar Kent gij baar Maar het is vKent gj eaa angall gevoelig in het aangezicht geslagen en bloedend verwond zou bebben De eerste beklaagde was niet veracbenen De aanleiding tot het gebeurde moet hierin gezocht worden da 4 iniHhHnd lde den tweeden beklaagde bad uitgescholden voor dief sonals deze beweerde Geinige Toor aprak dit ecbtwr tegen en gaf als aanleiding op dat zij met twee kinderen over het erf vau den eertten beklaagde ging juiat op het oogenblik dat deze twee eieren miste Ëisch voor de eerste 3 voor de tweede 14 dagen gevangentastraf De corruapondent van de N Rott Ct t Batavia aeint onder dagteekaning van gisteren In Lepong werden geen geweren gevonden Een tweede telegram luidt aldna Van gourernementswege wordt bericht dat da vyaod nit Lepong verdreven werd tot be zoiden Ganung Putat Licht gewond werd de luitenant Spoer eo de mindere Da Vries Het 5de bataljon en de 2de bergbattery kregen bevel terng te keeren naar Juka Luitenant Bpoer die in bet telegram vermeldt wordt komt niet in bet offioieraboekje oor wel de Ie luitenant der infanterie J Spoel wieus naam roet den vermrlden naam bet meest overeenkomt Mogelyk is ook de DMm Juka verkeerd overgebracht en moet dit By bet departement van koloniën is ontvangen het volgende van 11 dezer gedagteekeoda talegram van den gouvernenr genernal van NederlandschIndiü betreffende de krygsverrichtingen in Atjeh kEergiatereo naar Lepong Vyand nit benting Dea Mamplao verdreven Aldaar bivouak opgealagen E u militair benedon den rang van officier gewond Vyand oit strandbentings door bet vuar der marine verjaagd c Aan het Verslag der Gemeente Goada over 1895 ontleenen wy het volgende By den aanvang van het jaar bezochten 102 leerlingen ds Ryka Hoogere Borgerschool Het volledig onderwya volgden 68 matnelyke en 5 vrouwelyke leerlingen terwyl enkele lessen werden bygewoond door 7 raanoelyke en 22 vroBwelyke leerlingen Vóór hot einde van het achooljaar vermeerderde het aantal leerlingen voor het volledig onderwys met één en verlieten 6 leerlingen de aohool Evenioo nam hfit aantal leerlingen die enkele lessen volgden met één loe terwyl verder 9 learlingau van da e catagorie de school vaarwel zeiden Ëen enK U waaraan gy uwe mooiste kleederen verkocht hebt tante I ToeA ik haar zeid dat het Genevieve waa wilden zij my niet geloovea En daarop weoacbten zy nty geluk met myne fortuin f Ziehier 1 zeide myne tante tegen my vneem liezen louis d or die van haar afkomstig ii en kom dan een houtje eten van de rerats kip die ik door jou gekregen heb beate jongen 1 Wel zeker zeiden zij als uit ééuen mond ntiet boutje van je kip en bet brood van je meel Maar al die grootheid waa sleohts van een voorbygaaoden aard Ik bad den tijd niet daarover een reohtmaligen trots te gevoelen Want juiat toon ik my wilde verhelï on deed zioh iets andera voor om mij te vernederen Dit kaarde dat door een neef des konings allen die de ridderorde van den Heiligen Geest droegen waren zijne neven aan den nota ii Ghampon gericht was had m weldra weder tot myn nederigen ataat doen terOgkeeren De keukenmeid van den notaris Champon waa toevallig uit ons dorp vandaan Zy had mot myne tante aohool gegaan alleen zat myne tante in de tweede klaaae en Nanon zoo heette zij in de eerate Zy hadden samen heet wat vogelnestjes uitgehaald heel wat appelen afgeslagen en heel wat grondelio en gevangen Later had miJDe tante die zooala men weet van burgerlyke afkomst was zioh eon weinig trotach tegonoror Nanon betoond die haar dit duchtig betaald gezet bad In een woord in deze veiwarring van herinneringen kwam het mij voor dat deze tweo goede vriendinnen niet altijd op den beaten voet roet elkaar gestaan hadden Toch was ik het mst mijne tante en m ne moeder eens dat er aan De uilalag van de m Juli gehoud n orerganga examens was dnt tot eene hoogere klaaaabevorderd werden d t de I kl onvoorw 19 en voorw 3 leerlingeQ 2 12 a 1 leerling 3q 13 2 leTlingea 4e 11 2 leerlingen Vyf leerliugeu der 5e kUase nnmen deel aao het eindexamen der Hoogere Burgarsobolen in Zuid HoHaud Vier van hen vetkregfQ hetgetqigachrift van welke 2 thaus te Utrecht in de medicynen studeeren en 2 aan de Poijteflhnische school te Delft De niet geslaagde keerde niet tot de school terug Voor bet admissie examen meldden zich 26 manneiyke en 5 vrouwelyke aspiranten voor bet volledig onderwys aan Toegelaten warden tot de Ie klaase 18 jongens en 3 meisjea tot de 2 klaase 2 jongens tot de 3e klasse 2 joogena en tot de 4e klasse 1 joogea Tot het volgen van enkele leasen gaven sieh op 1 mannelyka en 7 vronwelyke aspiranten Toegelaten worden 6 meisjea van watka 1 tot de eerste 3 tot de tweede 1 tot de darde en 1 tot de vierde klasse Zonder examen werden nog loegelaten 2 teerlingen in de 2e 2 in de 3e en eveneena 2 leerlingen in de 4e klaaaa allen voor belvolledig onderwg Op den 5e September werd denienwecorna geopend met 102 leerlingen waaronder 21 meisjes Zy waren aldus verdeeld 25 in de eerste 32 io de tweede 19 io de derde 15 in de vierde en 11 in de vyfde klasse Ü n leerling verliet inmiddels de acbool Eoodat op het eiodo van het jaar aanwezig waren voor het volledig onderwys in de Ie klaue 18 jongens en 4 meiijes in de2eklasie 23 jongena en 2 meisjes in de 3e klaaaa 14 jongens in da 4e klasse 10 jongens nu in de 5e klaaas evenzoo 10 jongens voor enkele lessen in de Ie klasse 2 meisjes in de 2e klasse 2 jongens en 5 meisjes in de 3e klasse 1 jongen en 4 meisjes in de 4o klasse 2 jongens en 3 uteisjes en in de 5e k a se 1 meisje Totaal 101 leerlingen Het onderwys in de gymnastiek werd door 61 raaunelyke leerlingen gevolgd verdeeld in vier afde lingen Elke afdeeting ontving 2 aren les per week Voor het exerceeran waa in elke afdeelmg een half aur bestemd By den aanvang van het jaar was de heer mr W M H Boers leeraar aan het Gymnaaium te sGravenhage opgetreden als ge woon Leeraar in de StoHtsweteoschappeo terwyl het onderwys in het boekhouden opgedragen was aan den heer A Roozeboom De beer J J Bertetman verzocht eo verkreeg wegens gevorderrdeo leeflyd ervot ontslag Nanon een vriendeiyk sohryven moest gericht worden opdat zy mijne voorspraak by haren heer en by de klerken zou zijn en ziehier hoe de gunatrling van een beitog on pair de minnaar van eene gravin voor het minst in zoo weinige uren niets meer was dan de gunsteling in sp van Nanon Na verloop van een paar dagen waren al mijne kleederen klaar mijn Zondagspak waa a ikapUaternieuw mijne daagsohe kleeren woren nog goed genoeg om ze op het kantoor af te dragen Wy bezaten Diet £ 00 veel ijdelheid dat wij op den hoogaten post louden gehoopt hebben en de betrekking van vierden of vyfdeu klerk die met vijfentwintig franken in de maand beloond werd sobeon roy rseda benydeiiBwaardig toe Eindelijk vertrok ik veel minder zeker vsn ny zelven en van myne toekomatige lotgevallen dan Willem van Norroandie toen hy Engeland gtr g veroveren Ik bevond er mg wol by dat ik aan Nanon aanbevolen war zij deed dt deur van Mr Cliampon wagenwyd voor mg open de aanbeveling van Mr de Boispréaui wb maar eene bijzaak Weea welkom beate vriend zeide zg Wel i waar was uwe tante Honorlne een boelje trotach len opzichte van hare minderen maar daarentegen was ik de sterkste en die kleine aohoolkibbelaryen bezitten eene groote aantrekkelykheid als er veertig jaren tasachen dien tyd on het tegenwoordig o btik Uggen Zy wilde de aanbeveling van dea hertog siea Wordt rtfpotfdh