Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1896

den kleinen ondernemer aan den loontrekkende die op redelykd wjjze voor zioh en de zynen kan zorgen kiesrecht verzekert dat van de uitbreiding ten opzichte van de groepeeriugder partyen iu vergelykiog van de tegenwoordig ontredderde partyen stellig verbetering Ie verwachten ia te eerder daar de pogiogeo om by de eerste verkiezing opnieew bet kiesrecht vraagstuk tot shibboleth te maken ydel zallen blykea De minister voorziet een goostigen iotloed van den voorgestelden maatregel Tea aanzien van de vrees in de Eerste Kamer geuit dat clericale en protectioniatische stroomingen zich by de kiesrecht uitbreiding in toenemende mate zulten doen geldan zegt de minister dat hy voorstander ia van de onzijdigheid van den Slaat in geloofszaken en van de handelsvryheid en dat hy elke verandering in de richting van ons staatsbeleid onder deze opzichten zon betreuren Hij acht t daarom eea groot voordeel dat de Eerste Kamer samengesteld als zy tegenwoordig is weeratand kan bieden aan een niet gerypte volksovertniging Verder treedt de minister nog in byzooderheden die echter sedert de indiening van het ontwerp by de Tweede Kamer reeds zoo vaik besproken zyn dat wij ze thans niet nog eens behoeven to herhalen De Bchryrer van Am erdam ch9 Brieven bet over dan derden ondsrwyzer Den Hartog gevelde vonnis besprekend en de sentimentaliteit wrakend welke in deze zaak door velen getoond is segt Na kan de mantel der liefde dienst doen Mogen nu allen die zoo geroepen hebben dat da straf te zwaar was voor het misdryf aok toonen dat het hun ernst waa met die bewering en het bon niet alleen te doen was de heelmeesters tot zachtheid te dwingen n dan later zelf maar te zien hoe zy de verergerde wonden zouden genezen Datzy nu Den Hartog belpen aan een heboorlyke broodwinning Al heeft hij zyn ongeschiktheid als onderwyzer bewezen welnu hy is aan de school niet getrouwd wie weet hoe naltig de ontvangen les voor hem nog zyn zal en of hy nog niet eenmaal nu hy hlykt zooveel machtige vrienden te bezitten een eervolle positie buiten hel on erwys zal bekleeden Zou de bnidal der liefde wel zoo ruim blykeo als de mantel dar liefde van sommige zyden geweest is Dezer dagen werd medegedeeld dat de onderwijzer Den Hartog voornemens was ziotkin hooger beroep te wenden tot GedeputeAda Staten om het besluit van dun gemeenteraad van Amsterdam waarby hy werd ontslagen vernietigd te krygen Slaagde deze poging niet dan zoo heette bet zou hij zich wendea tot den minister van binnenlandscbe zaken In verband met deze laatste mededealing brengen wy in berinnering dat art 14 dar wet op het lager onderwy in verband met de artt 19 en 29 dier wet van hooger beroep op den Koning uitsluit de besluiten door Gedepateerde Staten genomen o a ten aanzien van het ontslag vau ooderwyzers door den gemeenteraad op voordracht van B en W De bealiasing van Ged Staten in de zaak Den Hartog zal das een eindbeBÜssiug z jn waarvan geen hooger beroep openstaat N Rott Ct Qetoigdeo in 1870 onze rivieren van den bloedigen kryg tnascfaen Frankrijk en Duitschland soo wordt uit Loo aan de Arnb Ct geschreven thans getoigt de Hyn van de vreugde die er in de Rijnprovinciën geheerscht beeft In 1870 gaf de Maas lyken in 1896 de Rijn honderden flessctien velen met briefjes er io met visite kaartjes van heeran hoofdsakelyk uit Duisburg geteekend 7 Ang Dus in een nacht maakten ze de reis Op een briefje staat Finder dieses wird dringend gebeten nm Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1896 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwicb door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen 1 Bedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het beste goedkoopste en onschadelijkste OODDl ROTTEKDAU 9 40 10 16 10 50 10 67 11 4 11 11 11 80 1 66 18 86 18 88 Ji 89 18 4 18 61 1 84 7 68 7 59 8 8 13 8 88 6 81 11 98 9 91 10 7 47 18 88 8 61 10 85 1 44 4 8 O T I ÏR D i a B O U Di 10 19 10 89 10 88 I0 4 10 49 11 50 18 87 19 08 18 47 7 46 8 07 9 18 916 9 50 10 11 BOGDi DE N HAiO DEN HAAS OOUD k iHage 5 61 7 80 7 48 8 60 9 19 9 46 10 1111 9618 881 98 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 68 i 8 58 Voorb 6 61 10 17 1 41 4 99 6 18 9 84 Z Z Kwe ll 10 88 1 66 4 53 6 80 9 48 Zer l 6 89 10 48 S 6 5 04 6 99 9 59 Qnada 99 7 50 8 19 9 18 9 47 10 1 10 84 18 0618 58 8 17 8 14 4 08 4 896 16 6 47 6 607 498 8810 1010 88 Stopt Ie Bloiiwijk KiaUweg en Nootdorn Loidaohandai m Hekandorp U T 8 O H T G o O D A Utnebt 6 98 7 60 9 9 88 10 10 88 11 38 18 60 9 08 9 614 45 8 1M 8 09 9 07 lO UWo rd il 9 68 8 11 10 89 11 66 4 1 6 53 9 88 10 14 OudewalerXO 8 19 10 81 a 4 84 9 86 Qoada 7 8 8 88 9 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 88 8 45 4 37 5 17 7 08 8 88 8 41 9 49 11 10 Oouda 7 80 8 35 9 87 10 13 10 48 11 15 18 16 19 88 1 87 3 47 4 45 6 88 5 547 14 7 49 8 8 8 54 9 64 11 2av H 7 48 8 47 11 18 40 4 57 8 01 10 06 i I w 7 58 8 6g 11 11 18 49 1 08 8 18 10 16 Vooib 8 07 9 08 11 85 L 03 6 80 8 86 10 87 B ge 8 18 9 18 10 7 10 48 11 80 11 45 18 46 1 08 1 57 4 17 6 85 5 58 6 88 7 44 8 81 8 56 9 88 10 98 11 4 01 D A UTIICRT 7 65 8 09 9 88 10 19 10 57 18 56 8 80 9 17 4 86 5 57 H II n n 11 14 v 8 87 nu 11 89 8 46 8 84 17 8 41 9 64 10 51 11 46 1 87 9 08 3 60 6 07 8S 8 91 6 56 7 10 7 18 7 99 8 48 9 04 e o U 1 A A M8TERDAM 8 81 9 58 10 57 la lO 4 11 5 10 7 61 10 17 9 17 10 8a 1 l l i ll 6 10 8 88 IMI AH8TIBDA M S O D D A 7 15 0 10 41 9 14 1 M 4 41 1 19 Il lO 11 11 i 4 t l6 l 11 7 41 9 1 M ll M all leeraar aitn de Kgks Hoogere BargerBcbool Hy werd by den utiTang van den cursua opgevolgd door deo beer G W Brooa Middel oit Meppel la de kosteo der Rykg Hoogere Burgerichoo wordt door de Gemeente jaarlyka eene som van 6970 bygedrageo namelgk f G700 ten behoeve van bet ODdfrwyg ea f 270 wegens vergoediug aau den concierge Toor gemii van vrye woning met vunr en licht Verdere scholen van bgzondere aard en strekking zijn Ie De Gymna tiekschoo aan de Spieringstraat waarop de leerlingen der Hoogere Bnrgerschool en der Openbare Lagere Scholen waaraan geen gymuaitiektokaal verbonden is beoevens de kweekelingen der KgksNormaal gcbool oadervys ontvangen De beide onderw zers in degytnnaatiek asn de lagere scholen der Gemeente verbonden geven ook p ivaatlessen tot welk einde de heer H J Steenbergen met toestemming van bet Gemeentebestuur gebruik maakt v n dit lokaal en de heer H Ouderkerk ran het gymnastieklokaal behooreode by de Ie Kostelooze School 2e De Zwemftcbool aan de Hootmansgracht voor een ieder tegen botaliog en gedorende enkele aren per dag ook voor nietbetalenden toegaokelyk Nadere byzonderheden omtrent deze inrichting i a reeds vermeld 3e De Haiivlytichool opgericht en in itand gehouden door de Plaatselgke Vereenigiag tot bevordering van trouw schoolbezoek Ten einde in staat te zijn ook on en minvermogenden aan het onderwys te doen deelnemen ontvftngt de Yereeniging nene subsidie van de Gemeente tot een bedrag van f 100 i jurs Gisteren is het antwoord van den minister van Binnenlandscbe Zaken op het verslag der Eerste Kamer over de Kieswet verschenen De minister verklaart zich vereerd door het gonstige oordeel in de afdeelingeo geuit omtrent de wjjce waarop by het aangeboden ontwerp heeft verdedigd Hij heeft zich beijverd Mnsdaels de na rype overweging door de RegMring aangenomen beginselen onveranderd te handhaven anderoordeeU toevoegselen te bastryden waarvoor hy de varantwoordolykheid niet kon aanvaarden Eïy meent daardoor tevens te hebbeo gehandeld ia den geest der Ëerate Kamer die ook nadat de indiening van het ontwerp geennrlel onzekerheid meer het omtrent de voornemens der Regeerirtg aan dezen haar boogge waar deer dan steun is blyven verlesnen Na een verdedigiug van de dadelijke indiening van aen ontwerp regeliug van het ge meentelyk kieerecUt wordt ook van de zyde der Regeering gaarne erkend dat de Eerste Kamer volkomen vry is een zelfstandig oordeel oit te spreken over bet vraagstuk dat by bet aan haar beslissing onderworpen ontwerp tot oplosainf wordt gebracht Zij is door niets gebonden dan door baar inzicht omtrent hetgeen het belang dai Landa eisabt Te recht ia echter ook in de afdeeViogen opgeinsrkl dat het onmogelyk ware zich hieromtrent een oordeel te vormen zonder op de geschiedenis der laatste jaren te letten Voorts betoogt de minister dat door het ontwerp de groudwets herzieoing van 1887 overeenkomstig haar geest jen bedoeling wordt aangevuld Geschiedde dii niet de regeling van 1887 zoo ïnpopulair blyTan waardoor aan onze staatsinstellingen een ongewenachte onvastheid werd gegeven Dat de grieven tegen een uitgebreid kiesrecht door de vermeerdering van bet kiesersaantal niet veranderen kan geen bezwaar legen het ontwerp zyn t welk voorkomen wi r dat een belangryk gedeelte van de oeconomiscb zelfstandige burgerij wettetyko bevoegdheid zpu missen om voor zyn wettelyka belangen te waken De verschillende bezwaren in de afdeeliugen ontwikkeld beantwoordende doet de minister uitkomen dat het ontwerp evenzeer als aan 6 80 8 40 8 47 8 54 9 1 a ic 7 85 7 8t T 88 7 8 7 4 7 15 6 1 10 5 18 5 85 5 88 8 80 8 88 S t7 a 08 18 84 0 80 Qottda Moordrecht NifluworVerk kpaUo KoMsrdwn UoBd 5 86 Oudaw 6 50 tVoudao 5 59 8 18 Vlreokt 6 18 88 Oouda 7 Am M UaO t 8 14 Eottordun Oap Uo Kiouwerkerk lioordnobk Sood stahendem einen Schinken vod 29 Mark ZD eenden c Op een ander Liebe Mina habe die Güt mir zu tobreiben wie es diese Flasobe vergangen lBt By a Keizers bezoek achynt er wyn gestroomd Ie hebben als men bedenkt dat V van dfu Kyn de Waal afgaa n dat op ons Ys zooveel flesschen dreven duizelt het van de flesseben Ëergiiterenmiddag 12 nar brarht de directrice van de Amsterdamscbe Kookschool een bezoek i an de Oranjekazerne in Den Haag Door den kolonel jhr H Laman Trip den kolonel boofdintendant Van Gendt henevens kapitein Xjs Bron de Vexela den kapt adjadant J H A Nierstrasz en den kapt tan de week E van Mulken werd zy door de vertchillande keukens geleid en daarby ingelicht door een der opzichtors die gedurende een drietal maanden aan de Amsterdamscbe Kookaobool gedetacheerd geweest is Omtrent de toebereiding der spyzeu en de constructie der ketels werden de noodige verklaringen gegeven Het middagmaal voor de manschappen bestond uit aardappelen prinsesaeboonen spek en vet Alles zag er in de keukens keorig oit en de koks if aren in bun beate plnnie Ds directrice betaigde over een en ander haar tevredenheid Dit bezoek moet in verband staan met de nieaw in te voeren wyze van voeding Men Bohrytt De sedert fiept ber 11 by de manoeavrea in de provincie iJtrecbt oaby Zeist vermiste soldaat mtlici4n P Ujangaveld van het 7ereg infanterie over who zooveel te doen is geweest naar wiens lyb toen gezocht ia en van wien men alleen da wapeoen gevonden beeft is terecht Onder krcen werd hy Zondag nabg de Pruisische Wrens door twee marechanasées aangetroffen als desertenr aangebonden en overgebracht naar Venio vau waar by gevankelyk naar zyn korps te Amsterdam zal worden gebracht By de familie te Amsterdam is het tele grapbiscb bericht ontvaneien dat de Ie luite nant der infanterie K J C Rynen die don 29an Juni by Anak Galoeng in Atjeh zwaar gewond werd van Atjeh naar Batavia is geëvacueerd en dat zyn toestand gunstig is By zyne laatste inspectie deelde de Initenantgeneraal Hennus den officieren mede dat de kleeding en bewapening der infanterie met uitvooderiog van het hoofddeksel zoo goed als geregeld was Dat laatste sehynt nu ook gevonden te zyn De Ie compagnie 3e bataljon van het 7e regiment infanterie die de u enwe uniform en uitrasting in beproeving beeft zal nj eerstdaags voorzien worden van een hoofddeksel dat veel gelykenis heeft mat de z g popillenpet en er met eeoige wgziging zeer goed uitziet Op het moment wordt het model nog ontsiert door een veel te zwaren slormband van dof leer Ook de kwartiermuta blyft met eenige wijziging behouden D c In zyn M r A op de Kieswet deelt de Minister van Binnenlandscbe Zaken mede dat de herzioninir van bet gsmeentelyk belaitingstelsel by den Raad van State aanhangig is dat het ontwerp geen byzondere bepalingen bevat tegen eenig gevaar dat men duchten mAcht van de uitbreiding van bet gemeentelyk kiesrecht maar dat wel een twpaüog opgenomen ia omtrent de male waarin de hoofdelyke omslagen progessief mogen worden ingericht Een akelige vondst 6 19 8 67 4 50 4 57 6 4 5 11 5 80 8 50 7 11 5 39 3 44 e io 4 7 4 16 7 80 4 40 4 50 4 67 6 04 5 10 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 87 Zondag avond werd achter een bloemeak raampje op bet Hofplein te Rotterdam in een hoedendoos hst in staat van ontbinding rerkeerend lykje van een kind van het mannelyk geslacht gevonden Door de politie wordt ttn iderzoek iaoestetd of hier midaad of alleen oTertrediog der verordeningen op hei begraven in hei spel is Tn het paleis van jnstitie te Vertailles wai een gemeenteraadslid oit Sevres met zyn schoonzuster en haar echtgeuoot om gehoord te worden in een iamilieqnavstie By het verlaten der rechtszaal ontstond een hevige woordenwisseling waaraan de man een einde wilde maken door alleen zyn weg te vervolgen Toen hy den uitgang van bet gebouw bereikt had achterhaalde cyn schoonzaster hem en loste vier revolverschoten waarvan er een in zyn schouderblad drong en een ander in zyn linkerarm Het echtpaar is gearresteerd £ en familie te Pargs man vrouw en dochter trachtte ziob door koleodamp te vergiftü gen Daar het meisje den vorigen dag aan ean familielid een brief bad gesebreven waarin het plan werd meegedeeld snelde deze naar bun woning en door spoedig verleende hulp slaafïde men er nog in de beide ei h eoooten in t leven te houden het 17 jarige meisje echter was dood Oe menschen badden een bahoorlyk bestaan zoodat armoede niet de dryfveer tot de wan hopige daad was Omtrent bet wedervaren van den milicien Langeveld wiens rerdwynen zooveel sensatie maakte deelt de Umb Koerier mede Langeveld vroeg onder de manoeavrea verlof om even het gelid ie mogen verlaten Dit werd hem toegestaan en van deze gelegenheid maakte hy gebruik om stilletjes achter te blyven Toen zyne kameraden ver genoeg uit het gezicht waren verwyd rde hy lich ia tegenovergestelde richting Hy wierp toen geweer en bajonet weg en rnilde by een boer zyn uniform tegen bnrgerkleereu In deze kleederen heeft hy de wyk genomen naar Daitschland alwaar hy in de gameenten Walbeek Wachtendonk Straelen en Herungen afwisselend gewerkt heeft Verscheiden over zyn dood geschreven artikelen heeft hy gelezen en er natoorlyk hartelyk om gelachen Daar hy geen Heimatsohaia kon vertoonen werd hem het verblyf in Duitschlaad aldra bemoeielykt en werd by eicdelyk Maaadag door den burge meester van Walbeek de grenzen overgezet en aan de marechanssee te Arcea overgeleverd Binnenkort zal hy voor den krygsraad tereohtstaan Wy lazen in het N v d D t Da wegen van justitie en politie lyu voor gewone menaohen niet altyd even doidelyk dachten we onwiJlekearig toen we heden uit den Haag een lange lyat kregen van dezilvaren voorwerpen walke hier ter stede gestolen zyn in den nacht van 1 op 2 Augustus Men zon denken dat de politie na zoo n diefstal niets haastigers te doen had dan de hulp van de bladen in te roepen om door vermelding van het geetulene te trachten nog te redden wat te redden viel Dit is de weg echter niet De opgaaf gaat naar het alleen voor de politie bestemde Politieblad dat in den Haag uitkomt en van daar komt ze langs indirecten weg ter beschikking van de bladen op een tydstip dat hoogatwaarschynlyk alles reeds in dea smeltkroes of over de grenzen is Wy aebten de vermelding tbaas geheel doellooi Onder het opschrift Een reden van schoolverzuim c deelt Hot Nieuwe Schoolblad hei volgende verbaal mede van een voorval dat aan een der redacteuren van het blad d denkelyk aan bet hoofd eener school te Amsterdam moet overkomen zyn Een jongen uit een der middelklasseo bleef onlangs een dag nit de schdbl Op mynvrug naar de reden van dit verzuim deelde hy den volgenden dag mee dat zyn Vader bekeurd was en voor don kaatonreohter had moeten komen en toen mocht hy ereis mei vadar mee 8 43 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 9 64 10 01 10 07 1 18 9 8 7 86 9 10 8 47 17 87 84 41 47 f lUO 10 4 K 6 61 7 46 8 86 10 84 De Torige week b eef by lencheidaae diigeo acbtereen weg Ziek wu bij niet verklaartle tjjne medeacbolieren Bod briefje naar zgo hoia geachreTao bracbt licht Tadar schreef terag lUgaheer ik bab eeo café zonder rergenniog Dn lit de politie my zoo op bet Igf dat ik den jongen tebnie moet bonden om op dat aoort menacben te letten Het leeren van mgn jongen maat dan maar Igden voor mgn brood c k Ring er been an vond den jongen in de koffiekamer die door een boateo sehot ran t Toorbaia geacbeiden wai Kwam er on Tcrdaeht becoek een matselaar of zeeman b r waarin de kastelein een vermomden politieagent Teruoedde dan trok bg aan een belletje en t knaapje moest dan io de gelagkamer Tlag de jaoevergloaajes doen Terdwgnen Het baatte weinig of ik den man t ongeoorloofde van sgn baodelwgie onder het oog bracht De handel was door Thorbeche vrg gemaakt verklaarde hg en niemand mooht bem beletten te verkoopen wat hg verkoos User indruk maakte het toen ik bom wees op de slechte omgeving waarin zyn kind thans Jagelgks verkeerde en vroeg wat er van den jongen worden moest als hg on reeds de school voor de kroeg verruilde Qeholpeo door de moeder kreeg ik den man eindelijk zoovar dat hg beloofde t kind weer school te zullen zenden en reeds wilde ik vertrekken toen zjjn vronw hem aanstootte en hy mü vriendelgk vroeg sZal k n een oogoacja inschenken mgnheer In t Friesohe dorp Terbaot erseheen een koopman in ondbeden Hg kwam o a bg eeo blinde vronw die in t bezit waa van drie oeht porceleinen borden DezJ wilde hg volstrakt koopen maar hoeveel bg ook bood de Treuw wilde de borden uiet missen waarop i koopman vertrok Ëenigeo tgd daarna kwam een bunrvronw tt zag dat een der borden vermiat werd Dadelgk werd de politie er mee to kennis gesteld en t gelakte haar den dader iemand nit Leeuwarden op te sporen met bet bord bg zioh Op de tafel lag een kwartje en nu beweert de koopman dat bg voor 25 ets het bord beeft gekocht Die bewering sal bem echter wel niet veel baten Keeds sedert aenigen tgd liepen te Berlyngernobten dat er een nienw koloniaal achandaal in het voornitnitaicht wai Thans heefthet iTageblat een uitvoerig artikel vol beaohuldigiagen tegen den f oiiveraeur van Ka ttseroen Jeako Von Puttkamer aen vieu dranklacht en geldelgke efbaoketykheid van Hamborger kooplieden in Kameroen verweten jaoelfa oneerlgka neigingen ten laste gelendworden Voorts wordt er op gezinspeeld datdese Pnttkamer eokel door nepotisme als zoonvan den vroegeren mioister gouverneur isgeworden terwgl de vorige verdienstelgkegouverneur Zimmeren nit de betrekking zonagn gedrongen io verband met dit schandaalsou ook bet aftreden staan van den booggeHhatten Afrikakenner ritmeester Von Slettendie commandant van de Dnitsche troepen inKameroen is gewaeal r Da beide wetentchappelgke expedities walke de 1 British Astronomical Association en de Royal Astronomical Society c naar Vadtö badden gezonden om de zonsverduistering waar ta nemen zyn niet gelukkig geweest De lucht was aoo bewolkt dat van bet verscbyosel niet Tael te zien waa Wet kwam er even een opening in de wolken maar dit duurde slechts 80 seoondea dns te kort voor waarnemingen nu wetenschappslgk belang Te St Petersburg kon nen ten gevolge van da bewolkte lucht nieta van het verschynael zien Te Odessa was de Inoht helder en te Weenen ook doch daar kon mao geen waarnemingen van veel wetenschappelgk belang doen omdat da eolips reeds voor het opgaan der zon baar maximum had bereikt Van de SngeUcbe expeditie naar Japan is nog geen bericht oulvangsn en van de Rus sisobe expedities in het Amoer gebied kan eerst over eenige dagen tyding komen omdat deze xiob 300 werst van het naastbggelegen telegroafkantoor bevinden Te Haarlem zag de heer N een man op een stoep die zyn roes zat nit te slapen eif zie drie itraatroavers streken naast den man neer en plnnderden hem De heer N volgde de roovem die misacbien nog meer van bun slachtoffer wilden halen en daarom na een poosje tot den ilapende terugkeerden Deze wai toen juist ontwaakt en vertelde aan een agent dat men bem bestolen had De beer N wees toen het drietal aan dat naar het bnrean werd gebracht en in het bezit bleek te agn van een aanlal geroofde voorwerpen woarnit bleek dat ag dien dag nog andere aloehtoffers badden gemaakt De politie hield hat drietal vast en vernam naderhand dat het zeer goede bekenden van de Amaterdamaeha politie waren Da vangat waa dus niet kwaad Boltenlandsch Overzicbt Chamberlain zeide in het Ëngelscbe Lager huis dat by niet geloofde dat de tyd reeds gekomen was om de politiek der regeering ten opzichte van Zoid Afrika te bespreken Wat de bervormingen in Transvaal betreft sullen wy al het mogetyke doen om bet gewenscbte resultaat te verzekeren door middel van vrlendschappetyke vertoogen Sedert den ongelokkigen inval is het onze taak de goede gevoelens tosscheo de HoUandsehe en de Bngelsche bevolking te heratellen Spreker geloolt dat deae politiek slaagt er is reeds een groote verandering ten goede De Transvaalsohe regeering hseft een wet aangenomen lot beperking van dta verkoop van sterken drank aan de inboorlingen een onderwyswei om kinderen van alle nationaliteiten op ie voeden op kostet van den Staat en varder overweegt de regeeriog de instelling van een nieuw gemeentebesiunr voor Johannesburg Het zya wel niet alle hervormingen welke bet volk reeM heeft te verlangen maar bet is reeds een groote betaling of afkortiog in deze tyden waarin de gevoelens zeer opgewonden zyn De comaiisie van onderzoek in aake de Chartered Company is benoemd Zy bestaat ait vyftien leden n1 Jackson sir Michael Hicks Beach ir W Hart Üyke sir Richard Webster sir William Harcourt sir H CampbeHBannermao Wharton Bigbam Crippt Wyndbam Sydney Buxton Ellis Labouchere Blake en Chamberlain De President van Frankryk set syn reis ongestoord voort Lorieot luray Pontivy Slechts in de eerste deee drie plaatien deed zich een incident voor Faore bad zyn speech tot de Kamer van Koophandel beëindigd toen eeo stem riep De arbeid van gepensionneerde werklui moet verboden worden Ik spreek oit naam van de nerkniansktasse Algemeen st geroep de onder ptefent gaat naar den man toe het is de burger Trevaoz voorzitter vati bet pleatselyk aocialisteo comité De man echter gaai voort en segt dat alleen zy die aan den Staat leveren gebruik mogen maken van den arbeid van gepensionneerden en gevangenen Da President hoort bet aan en segt dat de burger wel gelyk kan hebban maar dat hy zich kalmer behoorde nit U drukken Dat herhaalde hy later nog eens bii bet heengaan tot den man zelf wien hy dtt hand reikte met de woorden Ik U niet dat er misverstand heeracht tusschen de democratie en den Preiideni der repnbUek c Vermeldenswaard is nog een speeeb van den voorzitter van het landbonwsyadioaat Jacob die teen en been klaagde over den toestand van den landbonw en meende dat de regeering de drukkends lasten zon kannen verminderen Faore antwoordde dat het van algemeens bekendheid was hoeveel belang d minister van landbouw tevens premier in bet vak stelde En Métine die naast bem st nd gaf zyn zoetiten protectionistisch en glimUcli ten beste Verder is te Lorient een enkele mail leve Boni eois geroepen maar dii strekte slechts om de kreten voor Méline te verdubbelen Ëindelyk zij melding gemaakt van een brief in dan Figaro opgenomen en door de coo servatieve senatoren en dépotés van het departement Cütesdu Nord tot Faure gericht De vicomte de la None A Olivier en Le Provost de Launay beklagen zich daarin uit naam van al de senatoren eo het meerendeel van de afgevaardigden van bei departement en van den departementalen raad dat zy hem niet kannen komen begroeten daar zy in stryd met de traditie en de beleefdheid systematisch bui ten de voorbereiding van de komst van het staatshoofd gehooeen zyn Zy meenen dat de regeering op dit pont verkeerd iogelicht is geworden zy zallen er den premier over spreken Men was zeker bang dat deze vertegenwoordigers van een meerderheid van goede burgers zouden komen protesteereu tegen de daden van een administratie welke de gevoelens van dit deel van bet land krenkt en lyn rechten miskent Keizerin Augusta Victoria en prins Heiorich bezochten Zaterdag de fabriek van Krnpp te Essen en ook de stad zelve Des avonds feeit maal in de Villa HUgel c Na de tafel werd het bekend dat Krnpp ter herinnering aan bet bezoek der Keikerin een fonds van 300 000 Mark had geschonken waarvoor een Reconvalaecentenbeimt voor herstellende arbeiders zal worden gesticht de Keizerin gaf verlof dat da instelling den naam Augnaia VictoriaHaas sal dragen Graaf Ëulenborg overhandigde Krnpp uit naam dea Keizers diens portret een eti naar de sehildery van Lenbach gevat in een kostbare gooden lysi mevroaw Krapp ontving van de Keizerin een praebtigen armband In dan van eleotriaeh licht stralenden tuin tong een mannenkoor van 1100 stemmen Dnitsehe liederen en daarna werd een zeldzaam Bohoon vaarwerk ontstoken gevolgd door een kanonnade die een dnlaendstemmige echo in de berpen wekte De Keizerin vertrok nog denielfden avond naar Kassei en prins Heinrich een paar uur later naar Kiel De jongste berichten nü New York deelen een en ander mpde van de daling op de bears zegt de Palt Mali Gazette Er zal in deze week heel wat gesproken worden door Populisten Vrytil verman nen en de invloed daarvan blijft niet nit Bryan is oit Desmoines in Jowa vertrokken voor zyn triomftocht naar New York In verschillende plaatsen tassehen Desmoines en Chicago hield hij toespraken eo hoewel hy veel voorstanders van een eerlyk gald politiek t enorer zich zag werden zyne vryziWer uitiugen met gejuich begroet Io Chicago sprak by de menigte toe van het balkon van Chfion Uoose Zyn redevoering scheen veel geestdrift te wekken Qflnera il Weaver die bij de vorige verkiesing candidaat der Populisten was vergezelde Bryan op zyn reis Zyn aanwezigheid dient om de Populisten te overtuigen van de goede verstandhondiog met d democraten in Jowa is de samensmelting der beide partyen reeds tot stand gekomen zeide de generaal De veldtocht van Bryan in het Oosten zou een kruislooht zyu die de onderdrukte millioenen als een strydbare politieke macht zou byean brengen Al kan Bryan ook niet reel nieuws vertellen toch hepen ryn aaohangerp dat hy in NewYork succes ral hebben Woensdagavond zal de groote meeting gehouden worden ia Madisonsqoare Qarden en meu verwacht dat daar aen groote menigte zal byeeu lyn om den vryzilver eandidaat toe te juichen Da reis van Bryan heeft tot dusver ondanks bet groote succes in het Weateo nog niet veel bygedragen tot wegnemiog der be zwaren van de Populisten Iu sommige streken zegt de correspondent van Pall Mali Qazetts zyu de democraten en de Popu1i9t n soj ontzettend ver van elkaar verwyderd dat de leiders b na geen kaoH zien een fusie tot stand ie brengen Vooral in Georgia Noord Carolina Alabama Kansas eu Californië hebben de Populisten elk aameugatn met de democraten geweigerd hoewet vooral voor deze staten Watson candidaat is gesteld iu plsats van Senall voor het vicopresidentschap Ëu al zegt de heer Jones ook dat ds democraten in die streek sterk genoeg zya om het op te nemen tegen de Republikeinen en de Populiafrn ts zemen de ait Jag van de vorige verkiezingen beeft geleerd dat het zeer twyfelachtig ii of de democraten het wel kunnen opnemen tt gen de Republikeinen al werden de eersten door de Popolisten gesteund In CaUforniS tenminste is de ovarnJDDiag der Republikeinen verzekerd als de domooraten eu Popnlisten niet samengaan En in andere staten is de verhouding nog ongunstiger voor Bryan Er wordt veel geschreven over het stellen van een derden candidaat een democratinchen goudmau De correspondent van P ill Mali Gezette meent dat vele duizendi n democraten io geen ge al Mc KinUy zullen steunen en dat deze stemmen aliefu te erkrygen zyn door eeo derden candidaat Daarom zou het wensehelyk zyu dat de conventie te Indianapolis een derden candidaat aanwees en niet meeging met het vooroemen de oandidatuur van Mc Kinley te steunen De democratische party kan dan bare stemmen vereenigen op een democratischeo candidaat zonder üat de kans voor Bryan wordt vergroot De Pall Mali toont met een aardig voorbeeld aan hoe weinig waarde bet Araerikaaosche vo k eigenlek hecht aan de leuze waaronder deze verkiezing wordt voorbereid De cilverprya ia in al dien tyd niets gerezen iotegendefll eer wat gedaald Als er werkelyk eenige overtuiging bestond datdezilvermanneo er komen zouden en dat de vrye aanmunting van zilver zon worden ingevoerd moest de zilverprys gestegen zya Maar geen enkele speculant is er van overtnigd dat de toestand een groote speculatie in zilver wettigt hoewel bet zeker is dat na de iu voering van vrijzilver aanmunting de zilverprys sterk zal ryzen al is hel dan ook maar tydtlyk RECLAME BLOEDZUIYERINGS en Laxeermiddel dftt vooral in het voor en najaar verkoiion wordt en by voorkeur geiomen in plaats v n Engelsch Zont Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrygen dan in doosjes i 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zyn van den vorm zoo als bovenstaande afbeeldit g op een rood veld De dsftelykscbe kosten by gebrnik zyn slechts 3 centen a Niet anders ie verkrygen dan in doosjes 70 Cents in de Apotheken HoofddepÖt F E VAN SANTEN KOLFF RotUrdam GEKLEURDE Ic3 j£m S o S met 2 y a korting A van os Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van n i$terdam Vorkjn slotkrs IV I 100 J5 1 98 lOWf 68 UV 18 lOO u 95 i yi 40 100 97 48 6a0 too ioov mi 900 187 101 100 187f 99V 977 1091 91 919 998 109 194 79 loiy my 99 144 188 99 40 101 9 117 10 491 U AUGUSTUS NsDKRLANn Cert Ned W S S dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOAa Obl Ooudl 1881 88 4 ItaLir loflohrgviug 1862 81 6 OosTiNa Obl in papie 1868 dito tn cilver Ufl8 6 FeaTUOAL Oblig met coupon U dito ticket S OSUND Obl Binneal 1894 4 ditoOeooDs 1880 4 ditobyKoth8l8S 4 ditobg Hopel8SV90 4 dito in goud leea 1888 d dito dito dito 1884 5 SpANJi Perpet schuld IgSl 4 TaaKRiJ Oepr Conr leon 1890 4 Gec Loening serie D Geo leeaia serie C ZuiuAra Rif v obl 1893 B Uiuco Ohl Buit Scb 1890 O VsNazuELA Obl 4 oubep 1881 iüSTiauAN ObliKktiea 1895 8 KoTTRRUAif Sted leen 1894 8 tit N A fr Handelsv aaud Areadsb Tab Mtj üertifioateo Dtiii Ha tachappij dito A rah Uypothefakb pandbr 4 üulLMg der Vorstont aand b Gr HyDolheekb paudbr SV Ssderlandsahe bank aaud Nod Hsudelmaa rb dito N W k Pac Hyp b pandbr Rott Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito Si i OoBTiNO OoBt Hong bank aand B usL Hypotheekbank pandb 4 991 Hsxw L O Pr Lien oert 8 Htv Holt lJ Spoorw Mij aind Mij tot Kxpl V at 8pw aand Med Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Airik Spm aand fi dito dito dito 1891 dito lTAUZ apoorwl 1887 86 A Bobl a 691 Zuid Ital Spwmlj A U oht S POLRN Waraohau Weonoa aaDd 4 RuaL Gr Russ Bpw Mij obl i g BatiUohe dito aaud Kaatowa dito aand K wang Dombr dito aand S Kursk Oh Azow Sp kap obt 4 dito dito oblig 4 V 11 48 11 198 901 107 Vi 107 108 108V 117 189 169 33 119 AHBaiKA Oent Pao 8p Mij obl 6 Ghio h Nortb W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 UoDVor k Rio Gr Spm cert v a IllinoiB Ceotral obl m Roud 4 Louisv Il KastivilleCert v aand Heiioo N Spw My lehvp o fl UisB Kansas v 4 pet prof aaud t4 York Ontario k VVott aand dito Penos Ohio oblif 8 OroRon Calif Io hvp in goud 5 flS St Paul Mino k lilanit obl 7 106 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Umaüa Can Bouth Oert v aand Vim C Rallw k Nav Ie h d o O AmBterd Omiiibus Mij aand Rotterd Tram weg Maati aand I NiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Roitordam aand S BiLSia Stad Antwerpenl887 9 i 8ud HruBsel 1B8R S s ÜOKO Thflisb Uegullr Gesellscb 4 OosTKNR Staataleoning 1880 K IC K OoBt B Cr 1880 3 Spanji Sud Madrid 8 18 18 Nso Ver Rei Hyp Spobl oert ADVERTENTIEN Getrouwd ANTON D VAN VRECMINGEN IN JOHANNA C BEËKENKAMP die mede namens wederzydsche Familie hunnen hartelyken dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling ter gelegenheid van hun huwelyk ondervonden Gouda 12 Augoi tus 189G Vak Tentoonstelling SCH OONHOVE N Voor PLAAT8IN0 iui Advertentiën ia den CATALOG UH bestaat legenhtid tot ZATBRDAO IS deur Een blad 8 post 6 Een half blad 2 Adni by dan Voortiittr van hat Comité