Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1896

Vrijdag 14 Augustus J896 35ste Jaargang No 7043 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uilxondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BooHpija TerkoadluM y t aiMl dn itaadi In iadar buiige f AikBr PaiitIxpeflr Prijs CO eaal 76 owt m 1 de leaeli TANDARTS E CASSUTO is véér 20 Augustus mETTEGONSÜlTEEM Een ware Schat voor de ongelukkige elacbtofiera der MtbeTlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s HoUandscbe uitgave met 27 aih Pr s 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkeltjke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het f eeft redt jaarljJRB duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Het Wissel en EITectenkaDtoor BAHENDS C 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telepboon C77 kooi t en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BëLEENINQËN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voortieeliggte con Htian W w Uitgave van bet Maandblad FORÏÜNAf ƒ i per jaar franco per post proefnommera kosteloos 0000 stuks uit de ritlliflte mtiBft eonar der e rite btitteniRnilRube fabrieken ovrr jjeiioineiie roogeaftamde Leger Paarden Dekens irioetuu tcf t n den Bpotprijs van fl 2 76 l or stuk wonleii uitvcrkoolit Deza dikke ontlijlbire dekens zijn zoo wftrm alt een peil OA 140X190 om frroot dua h t geheels paard bedekkend met wol opg naaid en 8 breede Btreepen v ortH een kleine pnrtM witte woUeneSlaap Dekens BTOOt 140XtiK üin w fi n9 nfier kli nu Bleoht door Taklui bemeikl are fouten mbetweehel aangebodi ii h fl S BO perituk Koeten anders lipl dubbele MP Uutdel k g tBoKr VM tjKHinlMniien worden M laaf de voorrMi miitIk K tren UMaendlut nui ImI kediaf of omtu ifuiimun pnapt oliBevoeiil B Hni wlte Maastrlolit Cioote Staat 81 PEANSCEE STOOMVEEVEEIJ HN Gheniiscbe WassoheriJ VAN H OPPE tiFJiUFJt 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door ï M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordynen talelkleeden ens worden naar du nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsy gestoomd ol geverfd worden onscbadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ïjn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Gouda Druk van A Urim 1iam ZouN AMERSFOORT A MERSPOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Steeltabrtek Prima Wittebrood i ea puik oort wiuebroaii van io bfate ingr heiitc n goI nl ri iPf rd is Itiur door overlioerlijk vaij aiiL iak en zeer Roödkoop verkrygbftar in 1 pan vorm gemerlit met twee keepen in elk einde ran den rag in stuks van 5 ot T i ot XO ot Fijn FaMChkrentenbrood wordt mu de Irjuotu uidvruchteu boslu tafel 1 iiutiiurbotor eiorcn zuiroru rollö beste melk enz gemaakt is hierdoor een buitengewoon hoiTlijk gelnik hetwelk niet droog wordt eu voor deze voortrolfelijko kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar is in busvorm in stuks van 20 ot 30 et 40 et I 60 ot 80 et en als Fijne Erentenbroodjes van 2V et Zoet Roggebrood wordt vau de smakelijkste soorten rogge eu beeto zwarte 1 tafelsiroop vervaardigd is hierdoor bijzondor heerlijk vau smaak en verkrijgbaar I ia gegarandeerd gewiolit van 1 Kg 10 ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de besta soorten tarwe gemalen maar 1 is eea minder lijno en blanke sorteeriog dan l rima Tarwebloem worilt speciaal aanbevolen als uitstekend geschikt voor hehangersmeol on met water gekookt plakstijfsel van te maken en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 5Vi et Onze dépdthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen Eijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépót I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINO Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd eu wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loan plus flinke prorisie en franco vraouten der voiie i ledige kisten Aan Zenuwlijüers en Zeniiwzwakkeii Thans is de 25a oplage verschenen van bet boek DO Ze Beproatd en aanbevolen door de heeren l rof Dr llerlniére Parijs I II Prengruber üujardin Bau metZ Parijs BOUChOt Parijs Sell Ttath Dr Schering Kras lez Rath Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opperstnfarts I r Jeobl VVaeuon Üpperstafarls Dr Sohiesl Ksst Chef arts Dr Darses Parijs r tier Aken Districiaarts Dr Orossmann ohlingea nitz DiatllctsartsUr BUSbach 2irk Krankarts Dr Steingrobar Charenton € onBui Dr v Asohenbaoh Corfu Dr med CorraZZa Venetië Angeville Parijs Lavabre Parijs II Wille Taufkirchen u H CabiliOt Arcachon ff Fortget Lonzno Ouilfoaeau Bor deaux Labatm Bordeaux Bougavel L Ferrière II L Birsoht eld Weenen II II Lieber Innsbmck Hammer Plauen I H Weiner Weenen AUBt Broetou Hatusohlechner Brixo nuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent len aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen ouderrtcht te geven en genezing te vinden Uet handelt over het bekend worden van de Pliysiologisohe ontdekking lioe op de eeuvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wel met een enoces dat zoowet een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot diseusaie gegeven heeft Hot wordt derhalve aan ieder die aan ziekeUlken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke zich kenmerkt door hahitueele hoofdpijn mi tralne congestie groote gevoeligheid opgewonenbeid Slapeloosheid algemeeue llchamelUko onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn eu aan de gevolgen daar van lyden zoomode aan rerlammingèn Spraakverlies of moeielljk spreken Stijfheid ia de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz n die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als onthoudlnga en koudwaterkuren inwrijvingen eleotrisaeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aaualle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versohijnaeleQ van voortdurend angstgevoel beueveldhOid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorieo van zenuwlijdershehooren zoomede aan bleek ZUohtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezondon zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich iu het boïit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te voikrijgen ia te Amsterdam M OLKBaN U Oo Heiligeweg 42 Rotterdam V R va SANTI N KOI FP Korte Hoofdateeg 1 DtreCht LOBRT ii porton Oudegrnoht b d Onardbtng K 28 GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dmlmati e door de nieuwste uitvindingen op machinaal pobiod rerbeterde flubrlcatlft eu uitsluitend gebruik van fijn en fijnste grondBtofVen rarnndeeroi len verbruiker van Stollwercjk s Ohocolade en Cacao oen aanbeveienswiardig fubvikaat niiuwU U ig be ntwocrdui do aan don inhoud der resp Etik tten De Kirraa beiiaalde 27 Brevets als irofUvcrfïiictcTj 44 Eere Dlploma s j oudeii ei z Medailles een bfiwiJB an uitmuntend fijn fabriltatt Kt eds lS t scbreyf do Accademie njtional de Paris NoUB vous déMmooB one HedAÜln d or premiere cSo ne on consideration aevotr exoeUente fia brloatlon de Ohooolat bonbons varies eta etc StOllwarck t iabriltaat is verkrijgbaar bij H H Cdufiseiirs Banketbakkers enz enOeueraalvertegenwoordiiror cor N erlaiiJ Julius Matteuulodt i Msterdara Kalverstrnat 103 Rouwkaarten en Eonwpost met Fortefenille Sluiting A BUIi KMAX I S TAK TENTOOHSTELUNB met daaraan verbonden li ira ei ie ISCHOOIHOWEN Opening 17 Augustus m BÏÏITENGEWOEE FINALE OITVERROOP VIN tLI B tegfen en onder Fabrieksprijzen Deze Uitverkoop iluurl slechts korten tijd Xie de Prtjmen tu de ÉT gjMtlB Koninklijke Maeliiiiale Valiriek BE mmvM VAN II V van Schaik Co gevestigd te Oravenhage Heppleniraat 99 a Jltfa nuby de HegeutesselaaD Hoieveranciers VAN Z HL den Koning van België INDIEN ÏJÏOEST gebruikt tie Allerwege belcroooile Werelilbemm leSup rior DRUIVEir Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts eu ƒ 1 verkrijgbaar hy J H A WOLFK Drogist Markt Qouda B H liV MILD Veerstol B 126 te Rauda A BÜÜMAN MoordraU J C RATELAND Botkcop B V WIJK Ouimalcr W tagfli ran al ar ygfH il mat kit Ml mm au to waultn tigai Aufcer Pali ExiHiBer Wq ia de beste mwrijving tegen JioUt nAl Rheninatiek Lenoenpüaen kotiom VoorI lorKmdea bi da maaate Apotheken an bv k ttiolitai t Oa ta Batlardaiii Ta Gouda by A WOLFF Markt A UM ea DB LAAT en VAN SON apotheker Markt BINNENLAND QOUDA 13 AogDBtaa 18 Onze Btadgeuoot de beer W J Endenburg heeft met ganitig gefolg deier dagen te i GraTenhftga examen gedaan voor de Hoogdaitscho Door de politie ia beden een monater boter in beslag gaooaieD op Termoedaa van bedrog in den boterbandel In ean gister avood albier gebonden vergadering il besloten de verjaardag van H M da KoDiugÏD op 31 Aagastan ook dit jaar niet onopgemerkt te duaa voorbygaan Eene GooimisaiQ beataande nit de beeren J Upelaar Jx voorïitter L Bisschop viceTOoriitter j Ooderkerk aecretaris K H Cools 2e seoretaria B W vaQ de Pavoordt penningmeester J Zwart Pz 2e peooingmeeiter J H Kok W vaa de Kasteeteo J A Yerboeff D de Jong J N Botb en J D van dar Want zal de vrjïbeid nemen deiar dagen een inteekonlgst aan de ingezetenen aao ta bieden De Conmiaiie spreekt de hoop uit dat bü door flinke bijdragen io staat aal worden gesteld het fesAt £ 00 loisterrljk mogelgk te doen lyn Oisteran ia door de reobtbaak te Rotterdam oitgeaproken het faillïasement van Pieter Cente Vermenlen koopman eo broodlrnkker Spieringringitraat F no 111 albier rechter com missaris mr G Polak Danijjlt curator mr M M Sohiu van der Wfl advocaat en prooureor albier Naar irg Ternemen heeft de directie d r kaarsenfabriek te Gouda 3 werklieden ontslagen wegens het aanplakken in de fabriek van een biljet waarbg eene vergadering werd aange koodigd Dientengevolge bad giiterenavond albier eene openbare Ttt gadsrinK plaats waar als sprekers optraden beatuaraleden van den N N B B Ie Rotterdam Tevens sollen er pogingen aangewend worden om de kaarden makers rereeniging een afdeeling te doen worden van genoemden bond eo ook zat men trachten de werklieden die werkzaam zL de potteabftkkery alhier op te wekken om zi eh te rereenigen By het gisteren te Utrecht gehonden exa man akte vrye ea ordeoefeniogen der gym FEVILLETOX GENKVIÈVE U Dat is 28ide zij een der clifinleo vaa het kantoor een germomr uau maar wy hebben er niets op tegen talke oude namen op eene reeke vao kaartjei te lohrijveD dat itaat goed en dat geeft aan de olièaten ia de wachtkamer een goeden dunk van om kanlwir Met dien naam en njJD bescberming gewapend kunt gy er zeker van zijn dat gij onder ds klerken van het kantoor lult opgenomen worden Men tal hun morgen by han ontbyt de kav de boter en de koeken van awe tante en uwe moeder voorsetten Zy zullen op uw gezondheid drinken en gü eult allen goede vrienden worden Het gebeurde tooats zy my gezegd had Mr Champon ontving my teer goed Hy stak het kaartje van den hertog da Botspri aax tassoben den api nel van E n sohoorsteea en daar by aioh xeer dikwijls ia den spiegel bekeek raakte by al spoedig met myo naam vertnnwd De eerste klerk een zeer yverig jong measoh verwaardigde mij temaawemood met een blik de tweede klerk die zeer eerznchtig wu dacht toen by sag dat ik zoo aeovondig gekleed was natuarlyk dat ik werkzaam miucbien wel sekrander waa en dat hy aan m veel werk zou overdoen en van my eenige goede denkbeelden overnamen Beeds terstond begon hy hiermede en scheen vtrwenderd over zoo vele dingen dis ik ia myne nasiiek L O is o a toegelaten de heer H J Verborg van Moordrecht Door den Gemeenteraad van Waddiogsreeti werd aan de 4 scholen 2 openbare en 2 bü zondere 100 gnideu verstrekt ter waardign viering van den aanstaanden geboortedag onzer geëerbiedigde Koniugio Ëeo ar beider viaseher nit Stol wyk stond gil teren voor het gereehtshof in Dan Haag terecht wegens diefstal van eenden te YUat Hy waa deswege in weerwil van zgoa ontkentanis van schold door de rechtbank ta Rotterdam tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld enkel oy grond van aanwgzingen Mr A Slotemaker door het bnreaa van consutntie als verdediger toegevoegd achtte dieaanwyzingen ODVoldoande om eene veroordeeling te wettigen en gispte voorts de houding en bet optreden van de Rgkaveldwacht ten deze die reeds voordat er iets van een diefstal bekend wa enkel op grond van een vermoeden den bekl aanhield en gedurende langen tgd opatoot terwyl een politiebeambte hem zelfs mishandeld zou hebben Bet Openbaar Ministerie vorderde beveatiging vao het vonnis IfededtteliogeD over het Bohooljaar 18951896 voorkomeode in het pas versobenan pro gramma voer den sieaweo enraos der R U B ootleenen wij bet volgende By de opaniDg der lessen die oa afloop van net onderzoek der ntenw ingeschreven en van de ber9X8meD8 plaats had op Donderdag 5 September 1895 telde de sebool in bet geheel 102 leerlingen waarvan 82 voor bet volledi onderwya Zy waren over de klassen rerdaetd als volgt Ie klasse 25 waarvan 23 het volledig onderwye volgden 2e klaaie 32 waaronder zeven voor enkele lessen 3e klasse 19 waarby vyf die alecbts enkele lessen by woonden 4e klasse 15 waaronder vyf voor enkele lesien waren ingeschreven 5e klasse 11 waarvan é ne voor enkele leasen la den loop van het jaar verlieten acht leerlingen de school Of wegens verandering in hnnne bestemming 6f wegens vertrek naar elders Drie nieowe leerlingen werden gedurende dezen cursus van elders in verschillende klaasen opgenomen zoodat de inricbting bezocht werd door 106 leerlingen waaronder 122 meisjes Btj de slniting der leasen waren dos nog 97 leerlingen aanwezig 24 in de Ie 30 in da 2e 19 iu de 3e 13 in da 4e en 11 in de 5e klasse Aan het eiadaxamen der H B ïn ZnidHolland nemen da elf leerlingen voor bet volledig onderwijs der 5e klasse deel roegare b trekkitig geleerd had iDr werd dus be paald dat ik den raag vau een vijfden klerk zou beVleedi n en ds bezigheden vaa en vierden klerk verriohten Doze vierdo klerk de trots en de plaag van het kantoor heette Mr de Ht rins en wui ofsobooQ hy zich er op beroemde weHk ltjk van adel Hy waa nog geen achttien jaren oud i mocht een knap jonkman beeten zyn haar nas als dat van Apollo zelf en syne oogen als die van dan jongen Amintas Vol van ydelheid vol van hoogmoed met minachting op alle menaeben neerziende onbvsohoft voor iedereen en zelfs voor de rijken hield niemaad van hem en toch bewees iedereen bpm eer omdat er wilskracht in dien jonkman zat Hy bebuorde tol eene militaire en geruïneerde famihe en bad de armoede die iemsnd als men den Latijnsoben satyricus raag gelooven belaohelijk maakt zoo dicht van naby gezien dal hy by zich zelven de gelofte afgelegd en aan al de zijnen de belofte gedaan bad dat by zich te eeniger tyd eene aanzienlyke fortuin zou verwerven Hij bad bet ia t eerst met bank ea baurszakea geprobeerd maar hy zag daarvan al bin oen vior en twintig uren af toen hij had ingezien dat bet eene gewaagde zaak was ea daar zijne familie een geruimen tyd zaken mat Cbampon bod gehad hood hij zijne diensten den ouden notaris aan Deze was er niet rouwig om dat hy iemaad op zijn kaatoor bad die een spruit was van de graven de Bérios wier voorvaderen zoozeer geschitterd hadden op zoo vele alog velden waar niet veel anders dan roem te verwerven of stagsa ta krijgsa waren Mr de Burins merkte al sp edig dat ik een eerlijk jeng meueh was wien het niet aan koude Iq het perseneel der leeraren leverde dit Mbooljaar de volgende wisseliogeu op Aan den heer Tb G G Valette werd wegens lyne benoeming aan de H B te Batavia op nyn verzoek eervol ontslag verleend tegen Io Mei 1896 In deze vaoatare werd tegen September e k voorzien door de henoeoiing van den heer A J Posima Iseraar aan de Q B en het gjmElasium te Sneek terwyl bet onderwijs in hst Hoogdoitach sedert 8 Jani jl gedeeltelyk werd opgedragen aan doa Haarlemschaa leeraar G Wesseldyk tot de zomervacantte Ook ia van zyne taak aan deae school op nrzoek eervol ontslagen da beer Dr B A W Speekman onlangs benoemd lot leeraar aan dn Hoogere Burgerschool te Arnhem Van het alngen van leerlingen ook uit lagere klassen by eldera afgelegde eiamens is alanog niets bekend Aan bet Veralag der Gemeente Goada over 1895 ootleenen wy het volgende In bet afgeloopen jaar werd achool ge vwtigd io de woning van den ooderwgzer J van Kempen die met de leiding ia belast bexocht door 23 oiet betaleode leerlingen en dMr 20 leerlingen welke een schoolgeld vao aents per leaaur betaalden De leaaen werden gegeven dea Woensdags gedurende 2 ln en den Dlnadags Donderdagü en Zaterdags telkens gedurende 1 nar Uit bet ingekomen verslag blykt dat het onderwya ook dit jaar met de grooists bela gatelling gevolgd werd van verzuim der leasen anders dan wegens ziekte waa geen apraka De leerlingen die kostelooa ondarwgs ontvaogen zegt het veralag doen wat yver eo geregeld bezoek der lessen aangaat in ge n enkel opzicht onder voor de betalenden Niet alleen dat vooral voor beo het ondorwya zeer nuttig ii doordat te hun vryeo tyd met nuttige hezigbeden leeren aanvallen maar ook de vaders broeders enz worden er door tot werkzaamheid opgewekt hetzij door de jongens tebnifi te helpen hetzy door lelf aan don arbsid te gaan Als men in aanmerking neemt van hoe groot nat dit onderwys voor den werkenden stand is hoe bet oog en hand oefent bo het de uithnizigbeid tegengaat eo de werkzaamheid bevordert dan valt het ta bejammeren dat niet meer leerlingen in de gelegenheid knnuen worden gesteld om daaroan deel te nemen In bet verslag van Curatoren vao bet GymBftsinm vinden wij het volgeode opgeteekend Het Gymnasium is wederom io bloei toegenomen het aantal leerlingen onderging ook in 1895 eene niet onbelaogryke vermeerdering outbrak en die wel geiioiyd zou zijn de meerderheid van een adellijkeu klerk boveu de gowotia klerken te erkennen Allea die op bet kantoor waren hadden siob tegen de verwaandheid van Mr de Burins verzet zjj badden zelfs eea wsiniK den spot met sijn adel gedreven en toen hij aan de spotters voorgesteld had den degen met hen te kruisen hadden zy gelachen zooaU men om de vlngobeelda zieke laobl waaneer men zelf gezond is Bérias had op tyne beurt gelachen en zelfs bad bij erkend ilat bet niet billijk was zijn werk aan zyne medeklerken over te laten Ik kwam juist op bet oogonblik waarop dit besluit ganomen was on onze edelman deelde mg made dat bij mg koos om hem te ver vaagen in al diu dingen welke niet lastig maar vervelend waren en die hij eouigszius benedeu zioh aoht e ffZie je solde hy tegen mij by zeide jij en jou tegen my ofsohooR ik hem met u aans rak ik soa liever met een boek in oad marokyo gebonden al woog hst ook tweehonderd pond over straat willen loepen dan mtt het Burgerlyk Wetboek onder mjjn arm Iedereen merkt aan die vrsobillende kleuren waardoor de veracbilleode wetboeken zioh van elkaar onderscheiden dal men een notarisklerk is Kan paar malen heb ik onzin patroon met eene portefeailla ondwr den arm moeten vergezellen ik heb eeo middel gevonden om hem zyue portefealUe elf te laien dragen door dsze eenige malan te lalen vallan wLomperd 1 voegde bij my toe wdia portefeuille is meer dan een millioea waard I Het is niet de vracht die ik wil ontwykan maar de schande Als men my verzoobt op de vyfde rerdlepiag t komen tn eindt een diohter die op Het bedroeg by den aanvang vtn bet jaar 55 vóór het einde van den enrsna verliet een learling der 2e klasse de school terwyl 3 van du 4 leerlingen der 6e klaaie zich aanmeldden voor het eindexamen bedoeld by Art 11 dar Wet op het Hooger ODdarwys Aan dik examen dat hier op 1 en 2 Juli plaats bad ten overstaan van de Regeerings gecommitteerdea dn J Verdam J van Leeowan Jz en H Q vanda Sftiide Bakhoyseo hoogleeraren te Leiden nam ook deel een extraneus die het getuigsehrift A begeerde doch niet slaagde De drie leerlingen der 6a klasse namelyk H M R Leopold M Rosbergen en P G van Tienbovao verkregen bet door beo verlangde getnigschrilt A een van ben evenwel na een voortgezet of verlengd examen op 6 Jali en daardoor toegang tot da Universitait Van de overige 51 leerlingen onderwierpet zich 50 aan het overgang exaaen dat op 11 en 12 Juli werd afgenomen tengevolge waarvan MVord rd werden tot de 6e klanae 3 leerlingen dir 5a kliuo van welke 2 na herexamen tot da 5e klasse 5 leerlingen der 4e klam tot de 4e klasse de9leirliogea dar Soklaaae van welke 1 na herexamen tot de 3e klas 8 leerlingen der 2 klMse van welke 3 na berexaiEeo en tot de 2e klaaae 11 leerlingen der lakluie van wolk eveneens 3 na herexamen Veertien leerHnfteB eh wel 1 van ds S 5 van de 4e S onder wie een dia onvoldoend herexamen aflegde van de 2e en 3 van de Ie klasse kondea oiet tot eene hoogere klas bevorderd worden Aan de admisRie examens die gehoodau werden op 2 eo 10 Jali eo 3 en 4 September namen deel 28 aspiranten Toegelaten werden 20 namelyk 15 waaronder een meisJ8 totde Ie klaaae 2 tot de 2e 1 tot de 4e 1 tot da 5e en 1 tot de 6e klasse Een aapirant voor de 2e werd in de Ie klaase opgenomen terwyl 2 aapirantan voor de 3e klasse in de 2e werden toegelaten Afgewezen zyn verder 3 aspiranten voor de Ie 1 aipiraot voor de 2a 2 aspiranten voor de 4e l aapirant voor de en 1 aspirant voer de 6e klaisê Van de 51 leerlingen die op bek einde van den carsui bet Gymnasium bezochten kwamen 49 na de groote oi zomervacantie hinne plaatüeo weder innemen By ben voegden lieh 19 van denienw toegelftteneo zoodat de nieawe cursus begon met 68 leerlingen over de rerschitteode klassen aldus verdeeld eerste klaiie 16 Iwiliogen 1 meinje tweede 17 5 meisjes derde 8 zyne ruatbank uitgestrekt ligt tussohen zyne hoestbuien zijn uitersten wil to hoeren dieteeren alk vermaak aan Madeleine Friquet eene som van drie honderd franken by de uitgave v n asyn episoh gediobt Welnu daa zou ik volgaarne aaar dien armen krrel toegaan en hem mei alle geaoagen als ik ze had honderd kronen geven om de tortnin van Madeleine te vorgrooten Ik btn er zeker van dat ik op dit zolderkamertje niet tou herkend warden Maar welk een baantje I mat oen gezegeld Fiapier naar een rijken beer toe te gaan dea walgijken stank van een ziekbed io te ademen en als myne taak eindelyk volbracht is meuacben te ontmoeten waarmee ik don vorif en dag gedineerd heb vrienden en missohi n wel familie van mij dia mij zullen vragen ivBeile vriend of beste neeft wat brengt dit leatameot a nu wel op f Bn als ik dan de vlncbt aeem dan roept men mij nog achterna ffMynbeer de klerk I mynheer de klerk 1 Ën bet gevolg hiervan is dat ik mijn goeden nasin verloren beb en my in geen veertien dagen jlurf vertoonon Zoo aehertsto by met allea Hjj was evenmin voor notarisklerk in de wiog gelegd als de hertog van Bellune voor herbergier of koning Murat voor sUlknecht Hij schikte licb boo goed mogelgk io syn lot en ik kreeg e ret medelyden met bem en vatte toen vriendschap voor bem op Zonder eigenlyk te weten waarom moebt ik hem graag lijden en nochtans behandelde hij my vr slecht imordt