Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1896

Zomerdleost 1896 Aangevangen 1 Nel OOU Dl ROTTERDAM 1 S5 1 84 8 60 3 67 4 60 6 19 5 51 7 11 Directe Spoorwegverbindingen met GOUUA 7 68 7 59 8 6 8 13 8 88 5 81 18 38 18 8 18 48 18 56 1 44 4 8 4 15 ItOTTIRSA H a O U D a 11 80 10 4 10 7 47 11 50 18 87 18 08 18 47 7 46 8 07 8 18 8 15 9 50 10 11 OOUDADEN HiAO HAAO OODDA iHage 6 617 JO 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 811 96 8 4 3 40 4 04 4 38 5 17 6 187 18 7 58 9 88 B MTcKirb 6 57 10 17 1 41 4 38 6 18 9 84 Z Zegw6 11 10 88 1 56 4 58 6 80 8 48 Zei H 6 8S 10 48 8 06 6 04 6 80 6a Gnada 6 887 50 8 18 9 18 47 10 1610 6418 05 18 62 8 17 8 14 4 08 4 886 15 5 47 6 607 488 8810 1010 88 Slopt te Bleiawijk KraUireg en Nootdorp Leidaoheadam eu Hakaodorp D T R B C H T 0 O U D A trtracbt 6 83 7 60 9 9 88 10 10 88 11 38 18 50 8 08 3 68 4 45 6 86 Woordan 6 68 8 11 10 88 11 56 4 16 8 58 üudowater 7 0 8 19 10 81 4 84 Oolda 7 8 8 82 8 84 10 10 44 11 1018 11 1 88 8 48 4 87 6 17 7 09 1 87 8 47 4 45 5 8 6 147 14 T 49 8 28 8 54 9 84 U H 4 67 8 01 10 06 5 08 8 18 10 156 80 8 88 10 87 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 U 18 40 11 11 18 49 11 85 1 09 Ha a 8 l8 1 10 7 10 48 U 80 11 4819 46 1 08 1 67 4 17 6 85 6 58 6 8 7 44 8 81 8 58 8 8810 88 11 48 BOl DA UTRIOHT 10 17 10 84 10 41 11 07 Uoada 6 86 7 66 8 0 9 88 10 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 Oudew 6 60 11 14 2 87 Woard n6 6 6 18 11 2 46 8 84 6 17 giraalll 6 18 f 28 8 41 9 64 10 61 11 46 1 27 8 08 8 60 6 07 6 85 AHSTEXDA IC S O V D A 7 16 10 48 8 84 8 88 4 46 8 18 7 45 8 48 8 1 M 10 11 11 8 46 1 88 1 4 7 8 4 lUI e O Dl A A MtTERSAU 8 81 9 52 10 57 18 10 4 11 6 80 7 51 10 17 8 87 10 i 1 U U 6 10 8 66 11 86 10 80 TJarcle Iclasse 15 leerliag n Tyfde 7 zesde 5 Totftsl 68 lesrlingea onder wie 6 meisjes Vóór de Eerstracantie vertrok een der jongea Tan de 2e klasse De correspoDdeut tsd de N R Ci te üataTift seint onder dagteeheniofr ran gisteren Twee bataljons gaan naar Lampagar Een tweede telegram luidt Oua birouak in Lepong werd beicboten Twee minderen werden gedood en twintig ge wond Da actie werd zoidwaarts voortgezet By het departement van koloniën is oatrangen het volgende tan 12 dezer gedagteekende tel ram van den gouTerneur gcDeraal vao Nederlandsch Indië betreffende de krygsverrichtingen in Atjeh Eergisteren het i Lepongsche doorkmïst Ygand Terdrevpti to bezuideo Poetoet Liohigewond een officier en een fuselier c De Ia Iniienant ran det regiment grenadiers en jugers K Donderdag van de vorige week aan hflt Kanaal omvergestooten door eeoe stoomtram kon beden zoo goed aU hersteld het militair boapitsai verlaten Dinsdag werden J O C E en P S drij verdacbtu inbrekers naagehouden mpt de dievenbende to Maasniel door marecbanssees nit de gevangenis te Roermond naar Üorn geleid alwaar xy onlangs by den smid P O H R hebben ingiibroken en eene som van 7000 franken ontvreemd hebben De JQHtitie nit Roermond wa mede ter plaatse in stelde een onderzoek in Er in eene werkataking ontstaan onder de yzergieteri op de fabriek van de firma Qebr Hamers Jansen te Maastricht De aanleiding van deze staking was betont slag van twee werklieden rynde voorzitter en lid van de yzergietemvereeoigiug de Krachtige Hand De patroon gaf voor hen te moeten ontslaan wegene slapte masr na een ingesteld onderzoek door een commissie samengesteld nit het Maastriobtseh Arbeidp Secretariaat en bet Nat Arb Sbcretariaat is gebleken dat beide personen ontslagen zyn wegens hun lidmaatBcbap van eene neatrale vereeniging Door dezfl commissie werden pogingen gedasn by den patroon om de staking te voorkomen doch by bleef hardnekkig weigeren waarop de andere werklieden nit solidariteit voor hnn ontslagen kameraada bet werk nederlegden en niet aan het werk zullen gaan voor eü aleer de patroon ook weder de ontslagenen in dienst neemt Hierby ay vermeid dat bovengenoemde patroon de oprichter ts van den Roomschkathotioken Volksbond te Maastricht Aldus wordt medegedeeld door bet Nat Arbeid Ëjecretar iaat De regeering is naar de N R Ct verneemt bezig de hand te leggen aan een wetsontwerp tot verplichte levensveriekering van werklieden en tot oprichting van eene staatsbank voor levensverxekering die daarmede verband houdt Het jaarverslag van de Kamer van Koophandel on Fabrieken te Rotterdam een lyvig boekdeel voorzien van statistieken en tabellen wyst op de enorme vlucht door scheepvaart handel en ngverbeid in bet afgeloopen jaar te Rotterdam genomen In het algemeen overzicht meent da Kamer na het goede eu het oteohte te hebben gewogen dat 1895 ons bracht te mogen verklaren diït op de reBöltaten van het afgeloopen jaar met tevredenheid mag worden teruggezien zoowel van oen algemeen bandelsstaudpunt all wat betreft den voornpoed en den bloei 8 40 8 47 8 S4 9 1 8 10 7 8 S 7 25 7 88 7 89 7 48 7 55 noudn Uoorilrecht NiuuirerVork hp Ua Rotterdam 8 88 5 57 8 08 8 18 8 84 6 S0 7 Bottenluii 6 Otpelle 5 10 Kieuwarkcrk 5 19 Uoordrwiht 5 88 5 8S Qouda Oouda 8 87 Imaiardaa O St 8 14 Souda 7 80 8 85 Ua U 7 48 8 47 2 Z W 7 iS 8 56 Voorb 8 07 8 08 van Rotterdam en htar voornaamste bronnen van bestaan Ofschoon 1895 niet was een dier jaren waarop de koopman laier terugziet als een van groote winsten was er ovar het algemeen tof tot tevredenheid en meer levendigheid in zaken De balansen van tal van naamlooze vennoo schappeo bevestigen dit Het scheepvaartverkeer nam te Rotterdam weder toe evenals het Rynviartverkeer ÏD de Loc f leest men De le luitenant der art H M S Boersma die zooali onze lezers niet vergeten zgo zich op Lombok zoo anig onderscheidde dat hy de Militaire Willemsorde verwierf maar ook op deeriyke wgze gewond werd verzocht ons het bericht tegen te spreken dat etteiyke weken geleden in een der andere bladen werd opgenomen eu vermeldde boe zgn genezing te danken was aan de toepassing der X Stralen De zaak schrgft luitenant Boersma ons heeft zich toegedragen als volgt lu Enropa aangekomen won ik bet gevoelen in vau een boogleeraar in de chirurgie die my naar een Zaodar inricbting zond Hier werd gedurende zes maanden gedraaid gemasseerd en dia avonds nog eens gemasseerd Na dien tijd twee maanden rust nemend bemerkte ik dat de beweging in verschillende gewrichten slechts tydeiyk hersteld was geworden Op aanraden van bekende geneeskundigen ging ik in consnlt by dr J Mezger teParys waar my genezing werd beloofd De heeren Wittich en Anssems werden door dr Mezger niet in behandeling genomen daar by ben g en gunstig resultaat verwacht werd Dr Mezger benii my eiken dag behandeld hg vond het een belangwekkend geval en verklaarde my dat hem in geen tien jaar znlk een interessante massage was te beurt gevallen Die massage is nn afgeloopen als leek kan ik er helaas geen wetensohappalyke verhandeling over schryven maar daarom niot minder ben ik er van overtuigd dat de geneosheereu die my te Soerabaja en later te Groningen behandeld hebben er verbaasd over zulten staan De photographie met X itra1en was alleen een aardigheid de groote maisoor met zyn vingers die allev voelen had hieraan geen behoefte Dat ik de volgendo maand waarschyolyk door de commissie weder als geschikt voor den IndÏBchon dieoet zal worden aangenomen heb ik alleen te danken aan dr Mezger Te Loenen op de Velowe beeft sich Zondagmiddag na het einde der godsdienstoefening de 45 jarige ongehawde H W diakeeMfteu Ned herv kerk van het leven beroofd Berst bad hy in de kerk zyn plichten als diaken nog waargenomen en den predikant uit Hosnderloo die ditmaal de godedianstoefening leidde wan het niet ontgaan dat H W er zeer neerslachtig uitzag 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 8 65 Tot dusver merkt de Arnh Crt c op was te Parys het adres te vinden waarby men door het echryven van een brief gewaar kon worden op welke wyze men in zyo ledigen tyd f 1000 per jaar kon byverdienon Wy weten niet of het ligt aan de rnime winsten die het Panjscbe informatie of liefdailigbetdsbureau maakt of aan den last om het groot aantal liefhebbers dat oaar zulk een aardige byverdieosto bunkert ter huipe te komen een feit is het dat men aan een der Amiterdamsohe ad ver tentiebu reau s tegenwoordig de bigde boodschap evengoed als te Parya kan ontvangen H t is zeker belangryk te vernemen boe men t Parya voorspiegelt ryk te worden Hy die naar het Parysche adres schrytt krygttot aatwoord dat men een toestel gereed heeft waarmede men dagelyks drie a vier beelden een waarde van 10 francs vertegenwoordigende ban teekenen Men behoeft slechts het bewuste toestel dat geheel es al klaar 20 frcs kost tegen rembours te laten komen en het geld komt van zelf We behoeven niet te zeggen dat dit aanbod meer scbynt te dienen om het 11 88 9 81 10 85 8 10 19 10 88 10 86 10 48 10 49 8 81 6 65 7 10 7 18 7 8 8 48 04 18 88 8 51 Parysche adres te bevoordeelen dan hem die op deazelfa aanbieding kcht slaat Een alachtoff r d r wetenschap Do ingenieur Otto Lilientbal steeg Maandag van den Goimberg in Brandenburg op met een bes nurbaar vliegtoestel door hem n tgevondeo Hy vloog 200 M ver toen hief een windstoot hem plotseling omhoog hy raakte bet bestuur over ayn toeBt l kwyt en viel loodrecht neer De koene reiziger kwam er ditmaal niet 100 goed af als by een vorige proefneming toen bij in een moeras terecht kwam Men heeft hem opgenomen met gebroken raggegraat hy stierf kort daarna In den Haag is aangekomen een gezel schap Amerikanen waaronder twee dames die eeu reis door Europa doen op velocipedes Vandaar gaan zy naar Amsterdam en andere steden in ons land Te Utrecht is een congres van kleermakersgezellen gehouden Tegenwoordig waren de afdeelingen Amsterdam Rotterdam Den Haag Arnhem Haarlem Alkmaar en Middelburg die alle tot de boraadflagingen toegelaten werden daar ban mandaat in orde werd bevonden Voorzitter wai C A Becker van Amsterdam die het congres opende met den wenscb dat er in t belang van vakgeuooten gewerkt zou worden Aan de orde waren de statuten Door verschillende afd waren concept statuten ingezonden waarvan het hoofdbestuur een goed geheel had gemaakt Deze werden nu door het hoofdbestuor aan het congres ter bekrachtiging aangeboden De 12 artikelen werden vry wel aangenomen zooals het hoofdbeatoor ze geformuleerd had als men eenige toevoeging niet voor verandering rekent Er werd druk gediscussieerd en bet meeste debat lokte wel de naam uit In G uda was de bond opgericht onder den naam van ïNe derlandsche Kleermakeragezelleubood t Na was er door veracbillende afd en ook door particulieren verzocht den naam te veranderen in Nederlaodsche Kleermakeri ond dus weglating van t woord gezellen omdat op het oogenbtik de grens zoo uiterst moeilyk te bepalen is Met 5 tegen 2 stemmen werd aangenomen bem Nederlandsche Kleermakersbond te noemen Verder voorzien de statuten in oprichting van werkplaatien afschaffiug der baiaindastrie minimum loon en majcimnm arbeidstyd regeltog van t leerlingstelsel en vaa t gevangeniswerk hot organiseeren der vrouwelyke vakgeuooten opdat zy niet langer de concurrenten der mannen zyn Voorta is er een artikel hetwelk aan die rakgenooten werk zal veracbeflen welke bai ten schold op witlukeurige wyze worden oatslagen Zoolang er echter nog niet aan het werk kan geholpen worden zullen zy nla de bondskas dat toelaat een toelage ontvangen De contributie aan de booditkas is bepaald voor dit jaar op 1 cent por lid en per week hetwelk ingaat vanaf den datum waarop dit congres gehoaden is Het Bondsbestonr bestaat uit 9 leden Ie en 2e voorz Ie en 2esecr Ie 00 2e penningm en 3 commissarisaei te verdeelen als volgt AmRterdam ii gekozen voor de boofdfancties namelyk Ie roor Ie aecr en Ie penningm Haarlem 2e voorz dsn Haag 2e sacr Alkmaar 2e pennningm terwyi in Rotterdam Arnhem en Middelburg de commissarissau gevestigd zyn Het bestaur is direct herkiesbaar Elk jaar wordt in Augustus een congres gehoaden 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 6 10 4 7 5 88 8 44 7 80 4 40 4 60 4 57 5 04 5 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 DEN Amaterdam S 8k Soida T I Ten slotte werd nog besproken de weufiab van leden van Patrimoniom om bet congres te houden op een dag in de week Daartegen werd aangevoerd dat als byv Va v Zondag is en men den zin van g doet dat voor in de week vergaderen ia men tegen den wit van do meerderheid handelt Besloten is noohtani om als de knuen in voldoenden staat zyn dat er sobade vergoed ing aan de afgevaardigden toegekend kan worden wanneer een volgeaden keer bet congrea op Maandag mocht gehouden worden Men eindigde met balde te brengen aan t roorloopig hoofdbestuur voor de voorbereiding en aitvoering van t congres De voorzitter sloot met den wenseb uit te preken dat van den kleermakerabond kracht zon uitgaan Een collecte voor de glasblazers te Maaatriebt bracht f 4 10 op De heer dr L Bleekrode leeraar aan de H B school met 3 jarigen cnrans te Hage ia naar Spitsbergen gegaan om het opitygeo by te wonen vaa Andrée spoolballon In een schryven aan het Vad geeft dr B een uitvoerige beachryving van het vallen van den ballon Op den 29 Juli toen de brief verzonden werd was de valling gereed en ook het inpakken der be noodigdbeden afgeloopen het achuitje behoefde nog st htv er aan te worden bevestigd Dit zal op het laatste o enblik geschieden wanneer er namelyk eea gonstigen wind is die uit het Z Z W moet waaien schryft de beer B Deze zal den ballon over de Pool voeren en daartoe wordt do inrichting getroffen om nadat al de ballast die hem na nog vasthoudt ia weggenomen hem alleen door een touw dat viin de mand in faorisontale richting over den grond is geapannen en weer daaraan is bevestigd terug te bonden om op het oogenbtik van vertrek met een enkelen bylalag hem zyu vryheid te geven Trouwens dit is een der moeilykste oogenblikken van da gebeele reis om zonder storting te beginnen op te stygen Door deskundigen is beweerd dat er veel kans op bet welslagen dezer merkwaardige Poolreis bestaat en men kan sleobta den moed bewonderen van Aodrée en zyno tochtgenooten die hun leven op t apel zetten om een vraagstuk op to lo sen dat reeds zooveel menBchenteveni geëiacbt besft en datgene moet ontsluieren wat tot nog toe aan bet menaohelyk oog onttrokken is c Zoo als men weet werd dezer dagen van verschillende zyden gemeld dat de opstygiog by gebrek aan oen gunstigen wind dit jaar niet zal plaats hebben Een Fransch schip van Spitabergen te Vadrö aangekomen bracht de tijding mee dat Andrée vier plaatsen in zyn ballon ontdekte waardoor liet gaa ontsnapte Men achryft uit Groningen aan de Asier Courante Als allpB wel gaat zal de oudste inwoner van Nederland de beer Boomgaardt in het Jacoben Annagasthuis zyn lOSen geboortedag mogen berdenken Den 21en van herfatmaand treedt de patriarch zyn 109den leveuijaar in De onde mania nog in het volle bezit zyner geestvermogens slaat met aandacht gade wat er in zijn nabyheid gebeurt eet nog flink en volgens zyo eigen verklaring smaakt het hem lefcker Hy vindt echter zelve dat hy niet vroeg opstaat hoewel hy voorzeker in bet tydig opstaan vele jeugdigen van jaren een voorbeeld geeft De beer Boomgaardt staat nl dei morgens tegen zeaien op en begeeft zich des avonds te raim 9 nar eerst ter roste Maandagmorgen was hy o a te halfzes uur reeds uit do veeren Zooala bekend ia ia H M de Konïngin Regentea in het bezit van eeu portret van den nestor in jaren van Haar Koninkryk De pos verachenen aflevering der lAntiSlarery Reporten orgaan der Britsche Vereeniging tegen aiaverny behelat weder nittreksela van brieven uit Marokko welke staven dat da slavenhandel daar ondanks alle diplomatieke gescbryf onverlet en openlyk voort duurt De correspondent der N R Ct geeft een uittreksel nit eeu brief van Tnnger Verleden week ia er bier uit Marakaj TUd van Greenwicb 1 11 9 8 7 85 8 10 8 6 8 47 6 17 87 8 84 6 41 6 47 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 0 47 8 84 7 46 8 85 6 61 7 50 8 08 9 07 10 84 88 10 84 i 8 82 8 41 9 49 11 10 10 01 10 07 Hoofdkwartier ted den meDaohenhanda aan lerache parly alarea auogflkomeD Zij bestüod nit veertien negerinnen van tien tot Tyftien jaar onder da raderlykec hoeda van Hadji el Medbo den befatmden laTeDkoopman diedeie aoort Tan karreweitjea bezorgt taaacben de stad Marokko en Taoger Ue verkoop dezer ongelakkigen vindt hier na bedektelgk plaata Sedert de openbare verkoopiogen van menacbenvleesoh alhier en in andere havensteden verboden werden de bomoeiingen van wylen iir John Drommond Hay is er oieta geschied om aan dit Bobandelyk vertier een einde te maken Nn en dan worden hier en daar aelfi openbare veilingen gehoaden In een anderen brief beet hei lk heb a te melden dat er dit jaar aan groot aantai slaven openlyk geveild zyn op het plein te Mogador onder beo waren vele kinderen Deze kinderen komen van Soez en van da a ad Marokko Te Soez en Teroedaot baataan kweakptaataen om negerkinderen op te fokken en dit bedryf levert goede winsten aederi het moeielgker en mopielykrr wordt slaven uit Soedan t betrekken Zulke wichten tyo altoos terstond realiseerbaar Liet alleen aan Arabieren maar ook aan Joden Ër is baast geen enkele Israëliet da brscherming der Amerikaantcbe of Braziliaansche vlag genietende die geen slaven er op nahoudt en men zon zeggen dat deze grawelyke handel straffeloos gedreven worden kan Het ia te hopen dat de Vereeniging legen slaverDy tegen zulke praktyken verzet aaoteo kenen zal by de regeeringen die baar beschermen Het lykt bevreemdend dat aan Engelsch man tot de consulaire agenten dezer soort behoord Het groote schandaal in Marokko is deze bQitenland ebe bescherming aan Arabieren en IsraJilieten verleend Dit is geheel onrechtmatig en de mogendbadeo die bet grootste aantal patenten uitreiken zyn juist de mogendheden wier handel met Marokko bet kleinst is b V Noord Amerika en Brazilië Kwaosnis wordt de bescherming gegeven om den handel te bevorderen In werkel beid strekt zy tot uitznigery der armere boorlingen Mooren zoowel als Joden tot vdnnenigvuldigiog van woeker en slavenhandel c Door de Aoti slaveroy vereeniging is de aandacht der gezanten van Brazalië en de Vereeoigde Staten op deze ongerechtigheden gevestigd PosterUen en Telegrapble A an ge teek en do zendingen voor Obvek zoltcn voortaan slechts worden verzonden tot Djibouti waar de geadresseerden zullen worden uitga ooodigd ze te laten balen Thans JEuauen mede moDiSers tot een maxi mnm gewicht van 850 gram worden toegelaten in het verkeer met Hoogarye Benoemd 1 Ang Tot commies der telegraphic 4de klasse te Amsterdam R de Jong thans klerk der telegrapbie l te klasse aldaar 16 Aug Tot adsistent te Nymegeo T J Glatz thans brievenbesteller aldaar Verplaatst 10 Ang De klerken der posteryen en telegrapbie 2da klasse G de Graaf van Amerongen naar Amsterdam telegraafkantoor J Q de Graaf an Amsterdam naar Amerongen 6 £ Mater van Venloo telegraafkantoor naar Driebergen de klerk der posteryen en telegrapbie late klofse 8 van Kleef van Driebargen naar Venloo tele raafkaotoor Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen en Land naby het Hoekscbe Huis onder Bergambacht van de Erven wed A Koppe 12 Aug 1896 door Notaris J P Mahlitede aldaar Perceelen 1 tot en roet 4 en 6 en 7 kooper J Koppe voor f 6480 Perceel fi kooper C Boer voor f 2100 BultenlaDdsch Overzicht Hei lang verwachte memorandnn van Spanje aan de Enrnpsescfae mogendheden ia nadat de gezanten ten bove van Madrid er kennia van hadden genomen thana rondgezonden Het handelt over de Cabaanache qnaestie en de verhouding tot de Vereenigde State u Hoewel met den grootaten eerbied voor de correcte hnndelwyae van president Cleveland wordt in het stok gewezen op het onvoldoende der maatregelen te Washington genomen om de hnlpverleening van Amerikaanscho onderdanen mk de opstandelingen tegao te gaan Spanje wil den moreeten en vriendschappelyken ateon der Eoropeesche mogendheden verwerven om er by de Vereeoigde Staten op aan te dringen dat deze Spanje ten opzichte van Coba laten b 4un eo zich werkelyk neutraal houden Spanje is van plan groote cono niea aan da Cubanen te doen ten einde da banden tu lehen kolonie en moederland te Teriterken naat tegelijkertyd is bet vastbesloten voor geen enkel offer terug te deiuzen om het eiland te behonden De heer Stanhope aeint nit Kaaea aan de New Torker Herald c dat thana de toestand ock daar veel verbeterd ia en dat de bevolking dezelfde verwachting koeatert voor een vreedzame oplossing ala in Kandia en Retimo Bet achynt dat wyze raadgevingen meer gehoor gevonden hebb tn zegt hy dan de kryg zachtige voorstellingen van de voorstanders van Btryd tot eiken prys f De winkels worden meer en meer heropend en de boeren komen van bniten em te kq rP D o koopen Het revolutionnaire comité heeft getracht de afgevaardigden te bewegen ban post te verlaten docb zy hebben het comité doen weten dat zy nog een week te Kanea willen blgven omdat zy ook naar aanleiding van de berichten nit Athene en Triest vertronwen dat dan de zaak nader tot een gunstige oplossing is gebracht De heer Stanhope erkent dat nn en dan nog pinnderingen en moorden voorkomen Maar veel minder dan de Ëngelsche berichten souden doen gelooven £ en Tarkaab afgevaardigde zeide Het is slechts een qnaeatie van wraakneming Wy zyn menachen met menscheiyke eiganicbappeo En wy doea anderen wat zy ons gedaan hebben c Zoolang uit Griekenland troepen en ammunitie naar Kreta worden gezonden zal dat wel blijven voortduren zegt de New Yorker Herald De Vosa Ztg verneemt uit Athene dat de Landdag van Kreta Zaterd ia uiteengegaan en dat de Christen afgevaardigden lioh vereeoigd hebben by Zizids in de provincie Apokorona waar zy een provisioneele regeering hebben gevormd onder voorzitterschap vaa den ooden Gerokostakoa Volndakis Het hervormiogscomité is ontbonden Binnen enkele dagen zal de vereeaiging van Kreta bij Griekenland worden afgekondigd Da voorloopige regeering zal een circniaire zenden aan de boitenlandscbe conanla waarin zal worden betoogd dat de Kreteaaers alle vreedzame middelen hebben beproefd vóór zy tot dezen laatsten atap overgingen Doen alle pogingen zyn afgeitait op den onwil der Turken die de Kamer gebruikten om tyd te winnen en inmiddels door aanvallen moorden en andere gruwelen den wapenstilstand verbroken hebben Voludakia die als president van de republiek Kreta optreedt is eeo grysoard van 92 jaar Hy ia een der bekeodite leiders van de verschillende opstanden en waa hoofd van het Kretenaer gezantschap dat naar bet oongrea te Beriyn werd afgevaardigd 0 pogingen van Ooatenryk om de mogendheden tot samenwerking in de Ooatersche qaaestie te brengen zyo miilukt door de Ëngelsche staatkunde van afzondering Thans achynt tnaschen Engeland en Rnaland een overeenkomat te zyn tot sland gekomen voor de rei ling der Armenische en Kretenser quaesties Ten minste een bericht van den Daily Chronicle doet het vermoeden Rnaland is de laatste dagen krachtig in Konstantinopel opgetreden tot groote verbazing van de Porte die meende vast op den steun van den czoar te kannen vertrouwen Volgens een telegrapbische mededeeling uit Athene eiaohte de Russische gezant te Konstantinopel namena syn r eering de onmiddellyke terugroeping van den militairen gouverneur van Kreta Abdnllah paoha Hetzelfde bericht meldt dat Zibni pacha gouverneur generaal van Broasa en OskiadiaEffendi een Griek door den saltan in buitengewone zending naar Kreta zyn afgevaardigd Ma ir wat baat dit zegt de Pall Mali Gazette Er tyo al zooveel gewone ee buitengewone mannen naar Kreta gezonden door den Sultan maar de Kretensers zyn nog niet gelukkig Zy hebben daarom maar bealoten den Sultan stil in Yildiz kiosk te laten en een eigen regeeriug in te stellen Dit bealnit maakt echter een spoedige oploasing der Kretenser qnaestie meer dan noodzakelyk in MocedoniS winnen de opstandelingen voortdurend terrein De afdeelingen in het noorden hebben na hardnekkige gevechten de Tarkscfae troepen uit Monaitir verslagen en zich by Qrammatikowo vereeoigd De Turksche bevelhebber had een voorhoede gevormd van Christeiyke bewoners om daardoor den opstandelingen te beletten te schieten Doch de Christenen vonden gewoonlyk gelegenheid naar den vyand over te loepen Thana is bevel gegeven alle Tnrkaebe troepen nit het district Mooaatir byeen te trekken en de opstandelingen met dei macht te overvallen Brnphos Karageargioa en Makris hebben een proclamatie gericht tot de Griekacbe en Christelyke bevolking van Macedonië waarin de nakometiogen van Pbilippns en van Alexander den Qrooten werden opgeroepen tot den atryd tegenYdeTurkscheoverheerachers De leiders van dan opstand beloven leven en eigendommen van alle bewoners Christenen zoowel als Muzelmannen te beschermen en te eerbied n en verklaren dat hnn esaig doel is het herstellen tan atn wettelgken toeatand in Macedonië De Soltan heeft door de noodzakelyk beid gedwoogea der Servische bevolking ia Macedonië thans dezelfde rechten toegekend als de Griekacbe en Bulgaaiacbe nationaliteiten reids beuten Dat ia een concessie van groete beteekenis En het rainisterie Novakowitch is zeer verheugd over dit resultaat van agn bamoeiingeD dat er waaraehyoiyk toe zal bydragen om het treurig bestaan van het Kabinet nog wat te rekken Da VoB8 Z wyst er op dat de Serviërs deze erkenning meer te danken hebben aan Griekenland dan aan ban eigen regeering De Sultan ia booa op de Grieksche regeering omdat zy het deelnemen van Grieksche vrywilligeo aan de opatandeu ïn Macedonië en op Kreta niet beter belet £ n die boosheid toont de tschadnw God8 door concessies aan Servië te vetleenen Toch lal het doel dat de Porte zich voorstelt niet worden verwezenlykt Servië zal zich door deze toezegging niet laten weerhouden om met de Grieksche eu Balgaarscbe nationaliteiteu samen te werken aan de vry making van Macedonië De stryd over de verdeeling van dun buit komt later als eernt de Turken maar verdreven zyn AtAR TBBRICHTËN Qouda 13 Aug UDfl Granen waren heden ruim aangevoerd Tarwa Jarige Zoouwaohe 6 60 4 6 1 0 Mindere dito 6 30 ü ƒ 6 50 Afwükendo 6 50 a 6 75 N Zoeuwsche 6 60 ü 6 75 Uoggo N ZaeuwBche 4 ü i U Folder ƒ i ƒ uiterflftndaolie per 70 k ƒ 8 40 ii 3 60 Gerst Winter 8 80 ü 4 50 Zomer 3 75 k 4 85 ChoTallier 4 6 a ƒ 5 25 Haver per heot 3 60 a ƒ 3 85 per lüO kilo 6 25 6 60 Hennepzaad Inlandsob 7 h 7 Ï5 Bmtenlandsche ƒ 6 50 Ü 5 7fi Kannriezaft l 6 i 7 50 tookaad uiou 7 i 7 50 Krwiou Kookarwton a Niet kokende ƒ ü Builenlandsohe voererwten per 80 Kilo 4 40 ü ƒ 4 7B Boonen Bruine boonen u Witte boonen a f Daivenboonen Paardenboonen ƒ a Mais per lOÜ Kilo Bonte Amonkaansülie 4 40 a 4 50 jinquantine 6 60 a Ö 76 Foxaniau 4 75 a ƒ 6 VEGHiasT Melkvee weinig aanvoer handal en pryzen matig Vette varkens goede aanvoor handul vrijwel Uti le gct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig iS i 1 per half KQ Magere biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 40 a ƒ O BO per week Vette schapen red aanvoer hamlêl Bteods flauw 16 ü fii Weilamraeren weinig aanvoer bnadel red Nuchtere Italven eenigB aanvoer handel vlug B a ƒ lö Graskalvercn weinig aanroer handel fianw 14 ƒ 26 Fokkalvoren 7 a 16 Vachten Wol ƒ il per K U Aangeroerd 115 partijen kaas Haiulel vlug Ie qual ƒ 25 a 27 2o qual 1 a 22 Zwaardore a NoordHollandsctie a Boter red aanvoer handel vlug üopboter I 20 a 1 80 Weibotrr 1 1 10 p Kilo KGEPOKINEMIKG Dg Burgemeester aD Goadn Brenf t ter algemeeoe kaonii dat aaoRtaatideo ZONDAG den 10 AUGUSTUS 18G9 de middags 12 nar op bet liaadbuis voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid al bestaan om zich gebeel kosteloos rechtstreeks Tan bet kalf te doen inenten of herinenten terwyl Bij die verhinderd zyn of bezwaar hebben Tao die gelegenheid gebroik ta maken de kanstbewerking kunnen ondergaan op bet Gasthuis a s Maandag 17 Augastua des toormiddigs te 9 nar Oonds den 13 AugaUne 189G De Burgemeester ooruoemd R L MARTENS Burgerlijke Stand GEBOREN 11 Aug Anthonins oudere C Scbeok en C D tan Vliet Corneli Josephna onders H F C L Marsé en T M de Brugn Jobanna ouders J C Slreng en M H Neerschollen Hondrika Sophia onders H van den Heuvel en E 8 Pnnselie 12 üerardna Anlhonie ouders D tenLeeuwen en G Nienwenbuizeo Johannes Adrianns ouders J G J van der Kind en A E de Kroon 13 David onders F vandar Ploeg en M Schotel OVERLEDEN 11 Ang C H van Werk 4 kooven 2 d W J van der Zijde 5 wS J Sprnijt hoisvronw van W G Boskamp M 52 j A Happel 23 j QEHÜWD 12 Aog A M J M Beaumont en N Hornes A D van Vrenmingen en J C Beekeokamp Beeuwltk OVERLEDEN A Schouten 4 m GEHUWD C Ooma eu F Kalkman A Buitelaar té A van Es D Fokkens en C Jongeneel GEKLEURDE met aoo o korting A van OS Ai Kleiweg Ë 73 73a GOUDA Beurs van Anistenlaai Vorki slolkn 91V 91 looy HOV lüO 861 68 DS s 8 l ♦ SS i 68 18 18 1 93 98 40 100 48 600 00 49B lOOl 66 lOlV 200 lajv 44 4S 101 100 187 V V 10 918 I3 299 101 l 5 114 98 69 9 78 101 101 99 144 1881 V 99 40 101 9 1 9 11 11 106 697 68 106 48 11 192 208 107 107 I 103 1113 1 117 122 I 169 i 33 112 18 AUGUSTUS t iDim u D Gert Ned W S S dito dito dito S dito dito dito 8 HoNOAB Obl Goudl 1881 88 4 ITA UR Inaotirgving 1862 61 6 ÜosTiNK Obl inpapie 18S8 dito in silver 1868 5 PoRTUOAL Oblig met coupon U dito ticket 3 KuiUNu Obl Binneul 1894 4 dito Geoona 1880 4 ditobijRothi 1889 4 dito by Hopel88 0 4 dito in goud teen 1688 6 dito dito dito 1884 5 SfjlNjk Perpot achuld 1881 4 ToKKiij Gepr Conv leen 1690 4 Goc leening BorieD Geo loening aeria C ZuidAfr IUp v obl 1898 5 Ukxigd Obl Buit Boh 1890 A Vrnmukla Obl 4 onbop 1881 AllsTBtUAU Obligatien 1896 3 aoTTKkUAH Sted leen 1894 3 Niu N A fr Har deliv anud Arendsb Tab Md üertifioalen Duii Maattchappij dito Arnh Hypottiebkb pandbr 4 GuU Mij der Vontoul aaud Gr Hyoothookb paudbr S i NederUnaache bank aand Ned HandolmaaV h dito N W k Pao Hyp b pandbr E Rott Hypolheekb pandbr Vi Utr Hypotheekb dito 3 OosTiNK Oost Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4 i A MKUKA Kquit bypoth pandb 6 Haxw L G Pr Lien oert 6 N rd Holl U Spoorw M aand Mij tot Kxpl V St Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Nod Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iT LiK Spoorwl 1867 89 A Eobl S Zuid ltat Spwmü A U obl SPOLRN Waraoliau Weenon aand 4Ru Or Ruaa Spw My obl 47iBatiliohe dito aa d Putowa dito aand 5 Iwang Uombr dito aand SKurak Cb AzowSp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHiRiKA Üont Pao Sp Mij obl ft Ohio North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Kio Gr Bpm eert r a lUinoia Central obl in goud 4 Louiiv k NaahvitleCert v aand Mexico N Spw Mjj lehyp o S Miaa ICanias t 4 pot pref aand K york Ontario West aand dita Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif lo hvp in goud 5 St Paul Minn k Manit old 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuo Col Ie hyp O 5 amada Can South Curt v aand ViM O lUnw itNav loh d o O Amtterd Omtjbus Mij aand I Kottord Trnmweg Maats annd Nsu Stad AEiistordani aund i Stad ILotlordam aaihl 3 Hkloik Stad Antwurpmil887 S i Siad HruBBul 188 S i lloNU ThiiiBb HeioiÜT iostdUrli 4 OoaTKNH Stafttslooning 1800 5 ADVERTENTIEN VAK TMOONSTELLIl met daaraan verbonden iirrnnuofpnrriiin Ie ISCIIOOMHOVEW ening 17 Augustus 1896 K K OoBt II Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 I8fi6 Mrd Ver IW Hyp Spobl oert tia de becte inwruviag tegeL Rhenmatiflk Lenaenpynsn Jitilit kortom tegra If ta ran 9i r r r A BrMn Expeller lgf ISButliettsitlliMSsasBtewsiulentegea H Ü Anker PalnlxpeHer yit Moet is Btsedi in leder hoisfe EsS ftiterfalB Expellef Prijs 60 oeat 76 cent m fl25 de mil 7oor ui daii ia ds msssts Apotfaekaa en hit T Ac aiaH t k a te BottüpUiii