Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1896

No 7044 Zaterdag 15 Augustus J806 35ste Jaargang ftOüMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uiteondering van Zon en Feestdagen De pr J8 pes drie maanden is 1 85 franco per post ƒ 1 70 Aiionderlflke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden lierekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild GYMNASIUM te GOUDA C ü R A BEN maken bekend dat het tweede Toelatliigs FAamen deu r en S SMPTMUBBB a 7 al worden gehouden Aanmelding vóór den 30 A0OUSTU8 e k bij den Raotor Dr A tik UBENDIJK VRIJE PAARDEMARKT Zaterdag 17 October roor bofenfieuoemde TRE KINO zgn ver krijgbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H lolen voor f 10 B j plaatsing der loten Ie en 2e Prijs COMPLEETE BESPANNING banetens min tens 20 PAARDEN TANDARTS E CASSUTO H Is vóér 20 Augustus niETTEOONSULTlESEN BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN ALLB tegfcn en onder Fabrieksprijzen Deze Uitverkoop duurl slechts icorten tijd Mie de erijmeu In de ÉTMljj a§c INBRAAK MERCURIUS J J A Montijn Ciabethstiaat 2 ff iilBMH Assurantie MaatBohappy tegen Er ndschado NEDERLANDEN van 1845 Zutpheii Anistrrduui Sopliinplein Kotterduiii ZuiilMaik 50 s UnyeutalKe NoM lrul 3U Uleda Frinienkaile AlklUMr l augmtraal Groiidkaiillaiil g ooo oo K sert 8 1 800 000 Iiet aldr Bntndscliadeu u 500 ooo Smllulnkinlj nnAnt ttui nkuia iNBaAAK Effet trn in llraniikast zoowel als Inboedels Wlnkelfuedereii om Hst btB otuohadclylulc ea $ inakk lykttc poMtmlddel voor Uetna n vooral damta n IQnderichoeawerk tl de Appntuur Tan C M Mlllltr k C ftcrlla Bf tti Str 4 Men lett i aed m Üi A op naam en fabrieltimerk VvrkryiUtr ly ïtttr inkillir In laUtfliiwtrk Htorlan Koninklijke Machinale Fabriek DE BONISBLOEU II van Schaik Go gevestigd te ê Oravenhage Hepplerttraat 99 en a0o naby de Eegentesselaan Hofleveranciers Ti Z M des Eouing 7an België INDIENGÏÏHOESTü g ebruilit de Allerwege bel roonde Wereldberofni Ie Superior DRUIVEN Borsl lionig Extract MELIANTHE PLAIJONS an 40 Cts TO Cts en ƒ 1 verkrijgbaar hij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E J VA MILD Veerstal U 12C te Gouda A UOUMAN Moordrecht C UATELAND Bos cop B T WIJK Oudewalrr M io zeker ziju mi a Édite Eikd Cacao te outrangon tesauipngesteld eu na vele prcofiiomingen In den handel gekomen onder den naam des ultvindora Dr Miohaells vervaardigd op de boste machines in het wereldberoomde étabblissomeat van Oebr StoUwerck te Keulen aliche J pTI2ieb eIH Cikel Cacao in vierkanten bnsaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eens aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theeli i van t pooder voor een kop Chocolate Als goneeskraobtige drank by gevd Tan diarrheo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de Tooroaamste H 1 Apotheken eni Vi Ko Ko preelbuajes t 1 80 o 0 90 ó 35 Oeneraalvertogenwoordiger toot Nederland Julius MattenIdMit Amnterdom Ealveistraat 103 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN Ghemlsehe WiusselieriJ II oin ii iii iMi R 19 KruiHhnile Hotterilnm Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat Toor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Torren Tan alle lleerenen Oamesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont eur Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetag gestoomd of gOTSrfd worden onschsdelgk oor de geaottdheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afteTerbaar in 3 dagen te verTen goederen in eene week Gouda Drnk van A Bjunkhan Zoos I AMERSFOORT AHËRSFOORTSCHB MACHINALE I Sloom Brood en Beschuitrabriek I Sloom Automailache ffalaen Ueel abrlek 1 Prima Witt6brood tdo puik soort wuiebrood van de beate iiijcredienten ge I I fiibriR4 erd is tuur door ovorheerlijlt van smaak qq zeor goedkoop verkrijgb ar in 1 pauvorm gemerkt met twee keepen in elk einde van den rug n stuks van 5 ot 7Vi ot 10 ot Fijn FaaSChkreOtenbrOOd wordt van de lijnsta zuidvrucbten beale tafel 1 riatuurboter eieren zuivere volle beste uielk enz gemaakt is hierdoor een buitengewoon I heertijk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze voortroHeiyke kwaliteit zeer goed 1 koop verkrijgbaar is in busvorm in stuks van 20 et 30 et 40 et 60 ot 80 et en als Fijne Krentenbroodjes van 2V et Zoet Roggebrood wordt van de amaketgkste soorten rogge en beste zwarte I tafetsiroop veriaardi d is hierdoor bijzonder heerlijk van smaak en Verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg lO ot Ordinaire Tarwebloem wordt ook van de beste soorten tarwe gemalen maar I is een minder fijne en blanke sorteering dan Prima Tarwebloem wordt speciaal aaubevo I len als uitstekend geschikt voor bebangersmeol en met water gekookt plakstijfsel van te I maken n is verkrijgbaar in Kg pakjes van S i et I Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande j ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zün uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de f briekstitels en W H MEUB8ING Te OODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder m t klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en nanco vrachten der voile ea hajadteeJkeiïJa f met raod letters Z t voora 1 op de ledige kisten i verkrijgbaar ï sendom te tiMUscTutppij tot Exploitatie der Victoria Brottf gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Ralhreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste ko£Eiebijvoegsel I Het groote aantal zenuwkwalen vu i nnirho9fdpljn af t t d Toonfraandfl kenteekenen van apoplexie hanenbaKMll lat Mfc eereii noc ataedi lU mlEtdelen door de mitdlHche wetenacliap aftngflwond Kent aaa ten bImiw tijd komt ae er toe i t li door het gebruik makeo van den eenvoudigiten war naalljlr iaifa deliutd e ne phrsh ioclBohe ontdekkmir gedann beeft die dk honderde proefDtmuftt tluai rar degeheela wereld verbreid ii en Urwijl zij in weteniobsppetijke kringen daboofatabaUuUtelUacwekt teveiiB ene weldud blijkt te zijn voor de tan lennwkwalan lUdead nunanWeii Daaa eenMiwlJze nitaevonden door den fewezen Uffloier van Qeionidliftit Dr I Vllihofon ea beraw op do o r iea beniiït op de ondervinding opgedaan In eene BO Jarlg praktllk ha ftl Bimwl p r émg woi an daarto éeaalilkta naiddcllijfe ha medavadteld Vet dei KeaMiwl r VMMMhlM Maiaaïrija wwiMi v A tt k Kehltterende renltatui Terkrogen en ilJ maakte sooveel opgaor dat van atn êtm 4m iritvMtt gmhreven werkj QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bar voerkemlRp gn ganutiii kinnen koHen tijd raadi de üle ornk venclientui la Dit boekje bevat nlat aUam Ta t h k tarnt publiek ventaanbat varUarlngen omtrent het waaan der nleowera thorapto ta ia laanuia aalfk In wantaoplga favallan verkregen uitwerking maar ook vindt man daadn vat MakanlaUika vorhaBdelinffen nit da madlaah bladen die aan deie sneeawljE gewild aUn aoemada vUklM van UI vaa fetnfanahrlftefi van hooneplaattto ganaeekondlüa oadat waUu f lelüi Md r tr htaar aaa da Mf liilak ta Parija niallBHaeiiioBt 10 Stalegralar nal i r praktlaMrMd MMMllMr au M kraaktlMliaa iMUaM da Bharantoe hnlUtarath Or QshH ta btattin SroaanMan mt 7lt wMad irta Ü JShHnua Dr r PorMtlv laaaaihaar dirtDtaar v t liaa itaal ta Awii lahalBrath Dr Mmtai kutMlaataafala tad Erna Daraaa al rir laaaeeliier dlraeteur dar Hlvana narBnallaaha hwMrtlai mr tWa ll art ta Pari nt Kt Hanori 334 Gonial vee Aiobaabael nari dr ta Darfk Dr iMfcin aiTMd ark to Urfcntti Otor ttaktant Jaohl mad dr ta Waaaaa Dr 0 loaiavM ta U rarrMka Cw M VM éN CenaU Oaalral d k a et de Sent in Frankrllk en vele andaren mYmm Iraaa iroeta prikkelbaarheid gafe verder alia eken die door bei e onvanaogaa t pfaattalljk iwal feweeat rijn n uui u wiajTou e ren etoomlool of aeebaden gaan toooalnff aflulatea k kwaal gevandds bobben en ten alotte x iii t i t rr folgen daarraa lOoali varlaamlngaa onvanaogaa tot tpralieii tware taaoval ipitelMi dar gawrMtaa aiat oertdaronda Bl n pfaBt a l k iwakta venwakking vaa eadar naaaakandif e bahandeUair gaweeat rijn maar door de bekani 1 koaawaterlraar wrijven eteotiii aa BahaitiaB a inde miodalai AanaUonwlar8aanw fel meer orwlndvr sBBvadBaAla f Tta kvagaiaaMda ia iiwB k lfliel4 lljdaii waarvan de kenteekenen slja afemltafet heoldalla MmIm firtiti hoardallB felealaadraaa iroete prlktalbaarhald gafaapdheld alapaiaaakald llobaaiali ka awMt mM kaaaHtk t aae taw d verder alia eken die door beroerte getr pen werlen on nM lildan au da folgen daarraa looali varlaamlHgaa onvanaogaa tot tpraleii tware taaaval awitalMt aWikaa aOHiaid dar lawrMtaa aiat oertdMranda il a pfaattalllk iwahta venwakkliia vaajtahaHfaB ana daSjila laatii vraaa vavaalaa vaar karaarta ta laaitaa e varaohljnBelen ale ilah aanhoadaed aagttlg vaalan vardaavtag la M IggM baaMr m mt dUnHilwld kkariegwi aa daaker ordoa vear da oaaaa drakkaada itla aadir UtmrtMn laUlai la de aana bat ealaa vaa krlebailaa la ea bat alapaa vaa tkaadaa ea vaa a aaa itf iSaMlt oataferiu van aaBswlIJdara ala ook aan Jonga malijte Hldaade aaa klaakiaeM ta kraaMaltaalMNL ook aaa leionda lalfi aaa tonga paraaaaa dia veel met bat feeold wtrkea on neatalUk taaoÜii wUiia voarkomaa wordt dringend aangeraden lich het beven vermelde werUs p aanvraao ktatalaaa en rraneo verEonden wonlt door AvaterdKro door M l LEHAIf A Ce Uflligeweg T atterdMi B vm HANTKXr KOI F Apc e ht K OBHT POHTOS Undcgraobt bit de Qaafdbrac 1 giennlacn medictnale tentoonetettlng ta de Dr WalHMaBK MS 4 Opd vf daar AirlJ Baat Xllvercn Hedallla bakraoad JNAAMKA A BRI KMA ZN BINNENLAND GOUDA U AogDstDR 1890 Naar aaoleiaicg van odb bericht ia ons rorig Dummer kanoea Wfj metledeeleD dat de drie werklieden der Kanraeofabriek niet lyo oDtilagen wegens het aanplakken fan een billet maar wel wegene den inbond aa ODderBlaand adrei hetwelk aldni Inidt iZooala gy weet gaat het met da beetaaode rereenigiog meer achter dan Toornit Om ooze paeitie te rerbateren cgn er dan ook eenige warkliedeo die een nieuwe vereeniging willen eprichteo om meer spoed aan onze belangen bg te zetten Daarom fertoeken sg dan ook hea die daar toe willen medewerken bun naam aao de aclrierzgde ran dit biljet t plaateen ea dit in te lerereo ean hem die het afgeeft Dan kannen wg eene rergadering belaggeo too er genoeg deelnamen agn Let wel voor WoenidagaTond in ta leveren One werd image reratrekt ran een brief tbd een Indiach militair die aan cgne oudere alhier had geiehreven en hen kennii gaf dat hg bg agne eerste ontmoeting TOor deu vgand ia gewond geworden Hg etond op poat eo kreeg een kogel in het reobteroor die het Uokeroor oitkwiim ign mond ia daardoor eenigaxioa ferdraaid aoodat hg met penaioen eeratdauga tarogkoDit ali gewond roor den vgand Qiateren slaagde te s QraTenhage roor het examen booidakte de beeren A van Uerk en B Tan Hunnik beiden alhier Onder leiding ran De Jonge roorzitter van den N N B B had WoenaJag alhier eene bgeeakomat plaats ran werklieden der Machinale Ooadsche Gareuppinnerg Ëene vereeeiging werd opgericht die besloot als afdeelï g van den N N B B op te treden N R Ct Ta i Graraohi ce is gisteren geslaagd voor bet examen Franache taal 1 o de baer V Hgmans van Waddinxveeo De correapoodent van de N Rott Ct ta Batavia seint onder dagteekeoing van gisteren aflen bataljon maakte gisteren een excursie naar de YI Maekims tot Lam Baroe en den paa Belang Kala waarbg geen aehotviel Een FEVILL ETOM GKNEVIÈVE 1 Iq ziJDe vrisQilelijkale woorden lag eene tekare mate van hooghartigheid opgeiloten en wanneer by mg somtijds lijn dank voor het eeo of sodet beluigds dsQ deeil h dit op een zekeren genadigeD toon Hy achtte eicb dan ook door zyn adel verre boveo mij verbeven Wg woondeo onder één dak op de tweede verdieping naait elkander en onie vertrekken waren beiden even groot net dit onderaobeid noobtani dat bet myne een hok waa en bet igoe een kamer Zijn bad waa varstard met een sprei waarin zgne wapens geweven waren Tegen den muur had hij oude portretten opgehangen en eanige lieve meiajukopjea do lenleknopjes van beden die tegen de lenteknopjea van weleer aahenan te glimlachen Zgne zakdoeken zaten vol scheuren maar zij waren met degtafelüke kroon versierd Hg waa een eenta liefhebber van bat apel en daar bg nu eeoi rgk dan weer arm was talde b i ii jn rgkdom niet veel evenmin sis by zioh OTsr igne armoede bekommerde Men zal zich liohtalgk kuanea voontelIeD dat loo iemand moeiligk ta ieiden waa en dat bi ny faeel at werk varacbafte Ala wg laneo uitgiogeD lisp hij nataurlgk aaa mjjae rachtan jde an ala ik een weinig achter hen hlcaf daa lachte bQ m vriaadal k toa Qingao wy bataljon is naar Lehong ea een derde bataljon ia daarheen over tee Een tweede telegram luidt sVan gou ver nemen tswcge wordl bericht dat Toekoe Oemar naar Liehong is gevlucht Een bataljon vervolgt hem Een later in deu namiddag ontvangen telegram luidt Generaal Swart is beuoarad tot chef van den genaralen staf f Bg bet departement vso koloniën is outrsngeu het rolgeode van 13 dezer gedagteekende telegram van den gonvernetir geueraal van Ned todië betreffende de krggeverrichtingen in Atjab Eergisteren vgand verdreven voorbg Seneng in da henveU ter weerazgiien van het dal an Lam Teb Toekoe Oemar a benden verspreid Vooral bg Tjagoe tegeostaud ondervonden Gesneuveld een Amboneesch fuselier gewond twee Ëoropeeache foaeliers en 14 tnlandscbe mililairen Toekoe Oemar gevlucht naar Lehoug een landschap op de N W kost van Atjeh tan zuiden van Lepong waarheen kolonel Stemfoort zich gisteren raet een bataljon inscheepte uit de Retieabaai Gezondheid en geest der troepen aitsiekend c Te Schevenioffen wordt sedert 30 Juli jl vermist uit een keet met achterlating van geld en kleederen Autonius Buga 37 jaren aardwerker geboren te Stoppeldijk lang 1 70 meter stevig gebouwd boog voorhoofd haar en wenk brauwen blond oogen blauw een litteukeu van een klier aaa de rechterkaak kleediog zwart kanigaren broek en vest gryaachtig bukskio jasje alappe zwarte hoed en bottioes Men vermeed dat hem een ongelnk ia overkomen Namens een broeder verzoekt de üommisaarip van Politie te Sobeveotngen opsporing n bericht De Haagflohe politie stelt een onderxoek ia naar de oorzaak an het aanrgdeu van deo Leo luitenant K aan het Kaoaal door eei atoomtram der S S De familie van den luitanant kwartisrmeeiter F Kenninck te n Helder is in het bezit ven dsn Koran van J oekoe Oemar die op 2 Mei II bg de be torm ag rau Lampisaog in de woning van Oemar door genoemden loitenaot werd buitgemaakt Het boek reeds niet nieuw meer is in rood Ieder gebonden zonder eanige bgzoodere versiering samen naar het Paleis an Justitie of naar de Kamer der NotarisscQ dan droeg hij zgne laak aan mg op en ging arm in arm met de beroemdate advocaten wandelen Als ik eindelijk terugkwam dan gaf hg mg de eer dat ik de zaak goed gedaan had Hy was voor m da gedienstigit en de veriohrikkelijkate van alle meDsoben Na m geholpen te hebben om rnyno dierbare Qeoeviève weer te vinden Maar laat mij de dingen niet vooiuitloopeu ea tot ons verbaal wedsrkeereo Ik hsb nog oiet vaa mgne jeugdige en kuiscbe liefde gesproken toch had ik deze niet vergeten lederen morgen begroette ik mat een leaileren blik de portffenitle die de papieren der familie de Boispr sax bevatte maar ik wachtte bet goeddunken van Qanevière af Zg wist waar zg mij kon TÏadan ea ik hield sr my atallig van overtuigd dat ik haar soa terug zien op het uur dat zij zelra reeds in gedachten bepaald had Op seksren Zondag wai ik alleen op het kantoor Ik dacht aan mgn vroeger leven aan mgus eerste ontmoeting m1 Qeoeviève aan haran uitroep waarin zooTeel omberhetd opgealotan lag t Ii jammer 1 aan dsn naat dien ik mg op deo bals gebaald had door de sohraapznchtige plannen van deu deurwaarder Belavoine in de hand ta werken ea aan bet volkomen herstel in mgne eer en tarwyl ik Genevieve op het hooreo van het achol dat er op my gelost was e naklaps zag toeioopen voside ik bare tranen aiijn voorhoofd besproeien hoorde ik mij door bare vriendel ke atem aanapreksn zag ik haar eeuakispa van eene boerin in eene priuies veranderd ilk lou wal eens willen weten riep Mr de B riiiB uil wearaan n o vriend Piarra op all oogen Oisteren namiddag bad te Meppel op het stationaemplacement bij het rangeeren vnu treinen de wiaielwaehter Pit bet ongeluk dorr een De arbeid aan de drukkerg der Tilb €t wordt voortgezet met bebulp van werklieden van andere drukkerijen Voor rekening van het rijk ontvangen da marecbaaaaees gestationneerd lan s de Belgische grens onderwga in de Franache taal Het plan bestaat om da marechaasacea die langs de oaatelyke grenzen gevestigd zgn onderwya ia de Duitsche taal te geven Aan het Verslag der Gameonle Gouda over 1895 ontleenen wg het volgeode Op het einde van bet jaar wurd het Gymnasium bezocht door 07 leerlingen van welke 40 in deze Gemeeuta woonachtig zgn en 27 dagelijka bier komen en weder naar elders bniffwaarta keeren Het aantal leerliogen bedroeg op het einde Tan 1889 bet jaar der oprichliug 20 op bet einde van 1890 33 1891 32 t 1892 48 1893 45 1894 55 1895 67 Het peraoneel der Leeraren onderging geeoe verandering De heer K K Doeknieger verwierf deu graad van Doctor in de klasaieke letteren aan He Groniogsche Universiteit De heer dr F W Raabe die gedurende den vorigen caraua geen las bad gegeven op het Gymnasium aangezien zich in de 5e en 6e klasse gi ene leer tingen voor het getuigschrift B bevonden kwam bg deu aanvang van het loopende schooljaar eder in functie en wel voor de 5e kla a Het ouderwya in de Hebree o vvKobe taal werd wederom voor den tgd van één jaar opgedrxgeo aan deu heer A Ke eltapper alhier Vóór de groote vacnntio volgden 5 leerlingen dit onderwgs en daarna evrneens 5 leerliogen Het ond rwgs in de Gade talen m bg den aanvang van den nieuwen cursiia aldas geregeld de Rector geeft Iea iu het Latijn in de 6e klaaae en in de 5e klaaae A en B alsmede in de Romeinsche antiquiteiten in de 6e klasse de Conrector geeft ïea iu het Grif ksch in de 2e M en 6u klasae dr K K Boekmejjer geeft lei iu het Latga iu de Ie klasse en iu bet Grieksch in de 4e en 5e klasse A en B en dr B J H Ovink geeft lea in het Latgn in de 2e 3e 4e en 5e kla Be A en in en ia bet Grif kBcb in de 5e klaaae A blilc wel denktP Aan zyn liafje rnissclilenP Jnist 200 Mgnheor e graan Ik ben wnl is waar maar oen boerenjongen doch ik bemin toch vaogood all ieder ander ffKn bemin je een lief meisje hernam mgn adellijke vriend met intwat groote voeten met ietwat roods handen met een bombaaijuon rok en met armen die door de zon verbrand zijn V Voor hst eerst Tan mgo leven vond ik dat dit jonge mensch onbeschoft was en ik antwoordde hem dan ouk op een toon dien bg zeker Tan niemand anders zon geduld hebben vKr woont in uw adellyken Faubourg niemand mgnheer I dis ade lijker en schooner is dan dit liere meisje en geen enkoio van uwe markiezinnen zou bare schoonheid met die tdh mijae beminde kunnen meten Laat ons ala t u belieft met eerbied oror haar spreken of liever nog laat ons niet over haar spreken Ik daoht dat hy boot sou worden hetgeen bij tegenover ieder ander zou gedaan bobben irVergeef mg dat ik zulke slechte edaohten van awe Boboone had zoide hg en vergun mij dat ik u met uwe liefde geluk wenicb Als het waar is dat do liefde adelt dan zgt gij in dit opzicht even adellijk als ik Laat dit dan eene nieuwe reden zijn om elkaar aeg meer dsn vroeger Hef to hebben en vergun m nu dat ik ia uw eigen belang een paar vragen tot u richt Woont uw meisje ta ParjjsF j Ja Verkeert zij in da wereld P Ia de boogate kringen fBn ban je ax lekar van dat zy aao ja denkt Omtrent de lokalen da meubelen en de Iwrmiddeleit zgn geene bgzonderhadfn ie varmeldeu bun toestand mocht bevredigend beaten Curatoren spreken ïu hun verslag da ueening uit dat het wensohelijk zou ign iit de leerlokalen de noodige gasleidingen fhat toebsbooren t doen aanbrengen voor da ver lichting waaraan dikwerf beboafta aohynl to bestaan en de ïu bet gebouw aanwezige privaten aan de waterleiding te doen aaualuitao De bibliotheek waarvan da catalogns baboorlyk wordt bygehoaden ia door aohenking en aankoop met 31 nnmmera vermeerderd zg bevat thana 180 boekwerkeu Ten slotte maken Cnratoren mat di p leedwezen melding van bet overlyden vaa huo geacht medelid mr A A van Bergen IJzendoorn op den I6en Januari 1895 Van 1865 af maakte by deel uit van bet Collage van Curatoren eerat van de Latijoache Bohool vervolgens van het Progyiunasium en aedart 1889 van het Gymnasium Hek College verloor in hem eenen waardigen Voorzitter die ateeds met de grootste welwilleudheid en op hnogat baraaoe wyze de vergaderingen leidde Curatoren brengen hulde aan zgne oagedachtfnls au zyn ervan osertuigd dat de vele en goede diensten door hem aan het gymnasiaal onderwgs in deze Gemeente bewezen in dankbare hernnering zullen blyven zoowel by hen all by allen die hom in zgne betrekking tot hat Gymnasium mochlan laeren keniwD o waar dee ren In zyno plaats werd tot Curator benoemd de heer mr H J Wuader die de banoeuiiog aanvaardde De uitgaven ten behoeve van het Gymnaiinm bedroegen over 1895 22084 2oi waarin door bet Rijk voor f 7176 werd bygedragen Aan schoolgeld werd oatvangeu eene aom vao f 6100 eu aan route van het 8ebol archic foiids f 1165 In da Commissie van Toezicht op de Muziek school uit wier verslag wy het een en ander omtrent dan toeatand der tchool ontle nen kwam in het argeloopen jasr geena ferandering De heer dr B J H Oviuk die aan de beurt was om af te treden werd als lid herkoiao Het achooljnar ving aan met 222 laerliagen namulyk 73 jongens n 149 meiftjes Van dezsn genoten 17 en wel 14 jongens en 3 mei jas gratis onderwyi lugeachreven waren voor bet onderwga in den zaag 153 leerlingen van welke 4 zonder betaling van schoolgeld voor dat in don solozang 14 voor dat in don rang en op e nig ander instmment uitgezonderd ds piano 6 voor dut op de viool of eeoig aader ioatruneot behalve de piano 30 wnarondnr 13 met vrg Uepaald zflkor Manr als er geen beletsel noob van baar noch van uw kant komt dan m iHi in bare omgaving liggen Het zal den rjifdeD klerk zeer mooilgk val len de aalona van den Faubourg Haint Urrnain binnen te treden Men opent zekere deuren niet gemakkelijk voor lehnmele kleederen TOor ilubbottt Zolen voor te wijdo broskon en voor te nauwe vosten Al houdt gij uw boad ook in do hand dti vrouw des huizes heeft al spoedig gemorkt dat de hoed en hjj die dien drSagt Iwidon rood begianan te worden Och boste vriend I wat al ellende staat u te waohton I Ik hub echter een middel bedacht om u den to ang to versrbalfea tot bet mooiat buis van geheel Parijs on wel op eon van dio plechtige oogenblikken wann er de mouiste dumea uit de stad en de grootste beeren Tan hpt hof er eene eer in stellen elkander in bnnoe prachtigste kleederen te begroeten Wg zijn op dit oogenblik b zig met bet opstellen van de trouw octe van deo graaf de Jailly met Mile Marguerite do Boispr iaax Op dii oogenblik koutte het mij heel wat moslts om mij zelvan niet te verraden Zou Mlla de Boisprc anx gaan t ouwen Gelukkig werd ikeenigi zina gerust gesteld door dien naam Hargnrits Zij ia eene eenige dochter hernam de vierde klerk Haar aanstaande is een van ds rjjkite grondeigenaars uit Picordiv waar Bille de Boiipri nz van moederszgde een aanzienlyk landgoed bezit Zulk eeo hu wei kscon tract wordt niet alle dagen opgesteld en vereiacht een langdnrigeo arbeid