Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1896

Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 8 48 8 61 Zomerdlenst 1896 GOBDA SOTTÏKDiH U SB 1 84 3 80 3 57 18 38 11 89 18 48 18 68 1 44 4 8 4 15 UOTTBRDAM Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 8 47 8 17 8 87 6 4 41 41 HAAG GOUDA 10 7 47 11 60 18 97 18 08 18 47 8 18 9 15 GOUDA DEN RAAG 8 07 H ge 6 61 7 90 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 881 86 8 44 3 40 4 04 4 88 5 17 187 18 7 8 9 88 9 8 foorb 6 57 t 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z n e n 10 88 1 6 4 68 8 80 9 48 9 87 10 18 10 48 11 15 18 18 18 88 1 87 3 47 4 46 6 18 6 64 7 14 7 49 8 88 8 64 9 64 11 11 18 40 4 67 Ol 11 11 t 18 4 0 11 K in BSO M M 8 88 w lO aT 10 43 1180 ll 481l 46 m IM 4 17 6 86 5 58 89 7 44 8 81 8 68 9 88 10 88 U 48 Voorb Ze M 88 10 48 8 08 04 8 39 5a QiHidA 8 38 7 0 8 18 9 18 9 47 10 1 10 4 18 0618 8 8 17 8 14 4 08 4 898 15 47 8 607 488 1810 1010 88 Stopt te BleiiwHk Kruiiweg ad Nootdorp Leiduhaodam m Heksndorp O T 11 O H T G O D D A 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 45 8 38 7 60 8 09 8 01 10 8410 83 11 66 4 18 68 e O U D A U T ï K C H T 10 67 18 66 8 80 8 17 4 36 8 57 11 14 8 37 11 88 8 46 8 84 17 11 46 1 87 3 08 8 50 8 07 8 86 10 17 10 34 10 41 11 07 Ljjit van brieven geadreaaaerd aao onbekenden gedorende de 2e beUt der maand Joii 1896 welke xyn terug te bekomen door tassoheokomst van bat poitkanloor ta Gooda Oadei lei7 07 8 19 10 81 Ooadl 7 88 8 88 8 84 10 10 iO 44 11 10 18 111 88 AH8TKHDA U B O U D A 9 10 41 8 84 8 88 4 46 10 10 m ii mi 9 41 IU GOVDA AHSTERDAM 9 59 10 67 18 10 4 11 8 80 7 61 10 17 10 8 1 l l 8 18 8 80 8 18 11 18 BieUÏDg van d betaling Tan schoolg Id en roor dat op de piano 41 leerlingen De leerwgsa in de rericbillende klasdeu onderging geene verandering Het oordeel van de Commissie omtrent de resaltateu van het ooderwyt dat degelijk wordt genoemd ia over het alg ineeo gnnstig by da leertingen nam men veel beIan ateUiDg waar hnn gedrag gat reden tot tevredenheid verinim Tan leasen kwam hoogst zelden voor De leorlingPD welbu tot dasrer gratis onderwijs hadden ontrao gen werden door de Commi ie in de gelegenheid gesteld om betalende leerlingen te worden Met het oog op bet lage achootgeld in de aldeeliogen A en B waarin alleen gratis onderwya wordt gegeven meende do Commiaaie tot dien maatrpgel te mogen overgaan Voor den loopenden cursua werden dan ook geene niet betalenden ingeschreven De uitgaven tan behoeve van de acbool hebben in 1K95 bedragen f 3063 09 aan schoolgelden werd ontvangen eene som van f 2297 75 Onder buurvrouwen Twee bewoonstera van de Kleine Bagyoenilraat in den Haag hielden Woenidagmiddag een geï ellig praatje Een haror liet tot verhooging van t genot een beetje c jenever halen en ook op andere wjjze toonde zg zich heel rojaal wat de achterdocht der andere vrouw wekte hg onderzoek piate deze haar beursje met f 8 50 Zij was er zeker van dat de buurvrouw t haar ontrold ao daarvan goeden sier gemaakt bad De politie werd gewaarschuwd en men haalde haar iipoedig uit haar woning om haar naar het bureau op de N Haven te brengen Dicht by t comroiasariaat wist zy te ontsnappen eu sprong in het wa er Du inenten brachten haar met behulp van een ladder op het droge en droipoatwerd nu de tocht door haar voortgezet Aan het bureau kwam het beursje van onder de kleeding der vrouw ta voorachyn Zy is naar de gevangenia getraniporleerd Ter gelegenheid van den dOOsteo gedenkdag der geboorte van Günslaotyn Huygens zal den 4en September voor het Kurbaua te Scbeveningen een groot toepaaselyk uurwerk worden ootstokeu behoorende tot het program der ieestvieriug op dien dag Het program bevat lo Het portret van Cooatantyn llujgenB 2o het wapen van Oonatantyn Huygens ïo de aliogerbeweging van vuur aansohouwelyfe voorgeiteld 4o de planeet K AturQns in den ring 5o blinkende bengaahche kou Go groote decoratie eene voorstelling gevende van de Hnygenspoort aan den Sohefeniugichen weg in schitterende vnnrscbikkiugen verrassend to Toorscbyu tredende By de laatste lynch party io Amerika zijn niet vyf mnar drie Italianen omgebracht Uit de nadere byKonderhaden blijkt dat de zaak xicb als volgt heeft toegedragen Ken Amerikaansoh winkelier te Hahuevilla by N wOrleana werd Woensdag doodgeschoten door een Italiaan omdat hy in eeo proces tegen hem had getuigd De Italiaan werd uaur de gevangenis gebracht het volk dreigde hem te lynchen maar de oherifT wi it de menigte Ie bewegen haar voornemen te laten v aren Doch II Zaterdag li p het olk weer voor de gevangenis te hoop overrompelde de wachters en drong het geboow binnen In de gevan genis voud men nog twee andere Italianen eveneens beschuldigd van moord zy warden t gelyk naar buiten gesleept en gelyncht Deze Italianen hadden een jaar geleden eenigen hunner laodgenooten vermoord De bevolking trok er zich toen weinig van aan want zeide men de Italianen moesten bet maar onder elkaar oitvechten doch toen oea Ameri kaan werd vermoord besloot het gepeupel een afschrikwekkend voorbeeld te stellen Mea zal lich herinneren dat een paar jaar geleden een aantal Italianen werd gelyncht te NewOrleans hetgeen toen aanleiding gaf tot ernftigo diplomatieke verwikkelingen tuascheu Italicen de Yereenigde Staten 8 10 8 47 8 54 9 1 1C 7 88 7 16 7 88 7 S 7 4 T 8S 8 J IO s ia 8 88 8 81 Ooudt HoordrmV Niouwarkork ï 8 88 8 87 8 08 18 8 84 8 80 Oapoll aoHonUm BotUrdui Otpelle Kieuwerkerk ItoordTMht 7 48 aooda Uoldl 5 86 7 5 8 09 9 10 19 Uud w 8 60 troerden 6 69 8 19 trtnelll 8 18 8 98 8 41 9 64 10 51 Soud Oouda 7 30 8 86 ï r M 7 49 8 47 2 Zegw 7 58 8 8 Men meldt uit Tilburg Naar aanleiding van het optreden van Soydelaar voorzitter van den Ned Tfpografenbond voor de Tilborgacbe typograten in verband met de werkstaking van het personeel der Tilborgsche Courant berat de aNieuwe Tilburgsche Courant een namena bet stakend personeel onderteekeod ingezonden stok waarin zij verklaren niets met den Typografeabond gemeen te hebben eu de beginselen van dien Bond niet te huldigen De Tilburgsche Courant € verdedigt het wegzenden van den meesterknecht der firma Lnyten hierm de dat hy de wed Lugten barhaaldetyk np de grievendste en brutaalste wg e bejegende en dat onder zyn bestuur en leiding de zaak io benarde positie geraakte Verder beweert bet blad dat de meesterknecht den vorigen redacteur er uit kegelde en den zoon der weduwe Lugten door alle mogelyke zelfs ongeboorde middelen het leven oodragelyk maakte om zelt de zaak in banden Ie hebben Daarenboven zftgt het blad was hem reeds zooala hy zeide het geld aangeboden om de zaak te koopeu en over te nemen eo ziedaar een bekenteni die zooveel te denhen geeft dat het wankelend worden der zaak volgens hem in aanmerking genomen niet langer meer het beatnor aan hem mocht worden gelaten De advocaat generaal by het gerechtshof te Amsterdam heeft bevestiging gevraagd van hel vonnis der rechtbank waarby Samaoo dieden kapitein Mac Leod sdoodvreterc en tgoudvinki gescholden bad veroordeeld werd tot gevangenisstraf van een maand Sameon zeide dien officier niet persoonlijk te hebben willen beleedtgen doch slechts uitiug te hebben willen gaven aan zgn afkeer van het militarisme Ook ten aanzien van een zekeren L die de Koninginnen heeft uitgefloten vroeg de advocaat generaal bevestiging van het vonnis der rechtbank welke 3 maanden gevangeniastraf oplegde Da verdediger mr Van Gelder zag in het uitfluiten geen persoonlyke beleediging maar een uiting van pol tioke gevoelens en oen protest tegen een instelling Op het gunstig verleden van den bekfaagde wyzende vroeg pi verzachting der straf Onze lezers herinneren zich wellicht nog de even zonderlinge als geheimzinnige zaak vao Cauiio die verdacht wordt van medeplichtig heid aan den indertyd gepleegdeu moord door verstikking op de tachtigjarige mevrouw de wed Mouttet te Pargs Marie Michel bat jeugdige dienstmeisje dat zich zelven na v r loop van eeoige jaren van dezen moord boBchuldigdo werd daar er behalve haar eigen bekentenis niet veel bewgamateriaal voor haar schuld kon worden aangevoerd veroordeeld tot een paar iaren gevangenisstraf Thaua wordt voor den rechter opnieuw de taak behandeld van Cauvio s medeplichtigheid De verdediger van den beschuldigde beroept zich op de vsrklnriugen van dokter Qille de la Tourette die zegt dat de hond tan een meisje als Marie Michel teer goed de verstikking heeft kunnen teweegbrengen terwgl de beschuldiging daartegenover stelt de uitspraken van andere doctoren die dit beslist verklaren als een onmogelijkheid Taino hevfl aoonetten geschreven dat wist men maar men ineande dat het er slechts enkele waren Thana biykt dat de dichter De ïlérédia een beeten bundel verzen van Taine bezit in manuscript eu keurig ingebonden Maar de Hérédia laat niemand een regel van deze verzen lezen Dat De Héiédia juist de verzen van Taine in bezit heeft is niet zoo vreemd by was ats dichter eenigszins de leermeester van Taine ofschoon het toch betwyfeld mag worden of zyue tea den odspirant dichter veel heeft geholpon Toeu hg lust gevoelde verzen te schrijven kwam Tame by De Hérédiaeu vroeg hem welke methode welke uanier van werken 10 0 10 87 11 4 11 11 11 80 8 88 11 98 81 10 88 8 10 19 10 89 10 88 10 48 10 4 li 9 8 81 8 81 6 56 7 10 7 18 7 89 8 48 9 04 9 60 10 11 hg volgde bg het sefargvea van verzen Het antwoord was oog al merkwaardig Ik doe niets zeide De Hérédia ala ik aen sonnet moet pcbryveu dan voel ik plotoeliog een soort gegons in mgu hoofd Zoo iets als een btjenzwerm Dan ga ik aan mgu tafel littan ik neem een pen en ik wacht Het gegons houdt aan Op eens vliegt eeu by van da anderen weg als een gooden streep Dat ia een vers Het komt van zplf op het papier Dan wordt bet atÜ Het geluid begint weer Weer vliegt éen hg weg sn er komt een tweede vera bg het eerste en zoo oort Het is heel eenvoudig c Taine moet De Hérédia toen eenigen tyd hebben aangekeken Maar bg zei niets meer Zou de dichter van de gebeeldhouwde de fijn geciseleerde sonnetten in Lea Trophées Taine misschieu een beetje voor den gek gehouden hebben Aan da school met den Bybel te Bussum is een honderdtal prgzen uitgedeeld welke vanwege het gemeentebestuur voor getrouw schoolbezoek waren beschikbaar gesteld Eene openbare les iu tegenwoordigheid van de plaatselijke Bchoolcomraia e leden van bet schoolbestuur enz ging aan de nitdeeling vooraf Het comité voor de Parijsche wereldtentoonstelling van 1900 heeft een ingenieur de plannen laten maken voor een zeaboekigen stalen toren van 115 meter hoogte die 24 verdiepingen zon hebbeo waarin concert en comedie zalen en restaurants worden ingericht Deze toren zon op een draaiscbgf komen te staan die in een uur rond zou draaien en zoo de bezoekers in de gelegenheid stellen de geheele tentoonstelling te zien zonder zich van hun plaats te bewegen Een fabriek van valscbe bankbiljetten Te Tunis heeft men door een huiszoeking iu drie veracbillende woningen de grootsle fabriek van valach Franach bankpapier ontdekt waarvan men ooit hoorde Honderdduizend biljetten vau lOO francs of een nominale waarde van f 5 000 000 werden in beslag ge nomen bovendien vond men een aanzienlyke voorraad papier voor bankbiljetten een waarde van f 500 000 vertegenwoo digende De nabootsing is zoo prachtig dat zelfs de kasitiers van verschillende banken die den gebeeleu dag niets anders doen dan bankpapier tellen en uitgeven de valsche bankbiljetten niet van de echte kunnen onderscheiden Verscheiden paraonen zgn gearresteerd Aangaande het ontslag van den hoofdonderwyter Van Ilijn te Loo gemeente Duiven waarover Gedeputeerden nog g an beaiiasing hebben genomen sohryft men aan deN Amat De gemeente Duiven is byna geheel katholiek Er zyn drie dorpen Loo Doivec Groenen De gaheele raad ia Uoomseh Katboliek van Rjin ook In Oct 05 werd v K nog benoemd tot eerste onderwyzer bg het R K bys onderwgs te Rotterdam hoofdzakelgk op eeo allergunstig advies van den pastoor van Loo Reeds in November moet deze pastoor gezegd hebben dat hy dit maar geschreven had om v R kwyt te raken Sedert stelde by v B voor als een slecht katholiek In de maand Maart begonnen de gezamenIgke geestelijke en wereldigke machten openlyk beschuldigingen tegen v R te zoeken Dat de school goed wac zoo dat rykatoezicbt steeds to prgzen had en de onders hoogst tevreden waren waa misschien voor deze vierschaar ook al niet iu het voordeel voor v R Sedert Maart ging het onderwgs geregeld voort V R studeerde voor Duitsch Fr on Eng heeft hy en solliciteerde naar verschillende plaatsen bg kreeg daartoe bewyzen van zedelyk gedrag 7 11 4 50 4 67 6 4 6 11 8 80 8 50 6 10 4 7 6 39 3 44 7 80 4 40 4 50 4 67 5 04 6 10 e O U D A 1 44 1 64 S Ol 8 08 8 14 4 97 DEN 10 88 10 48 8 38 7 60 9 9 89 8 68 8 11 Dtraohl Warden 7 15 8 19 AMtwdui 9 St eo dl 7 99 Den 17 Juni kwamen gecommitteerden van onderwijs van Ged Staten het huis van v Ryn keuren dat was immers de ateen dea aanstoota gaweeat Qacommittearden naakfen vale aanmerkingen Dat heeft naar het oordeel van deaknndigeo da wonda weder opgereten Den leo Juli viel bet onthlag en wel met een bavigbaid die niet teer ehriatalgk achgot Als toeh dit bealoit io zgn volle kracht wordt goedgekeurd ia v R op 1 Jnli met ingang van dien dag ontslagen en ia zyn gezin vrouw en ijf zeer jonge kinderen aan de uiterste ellende prya g eveo daar ze onbemiddeld zgn Rcboolmeaatera zitten er in den regel niet heel dik in Nn na 1 Jnli werden hem ook bewgsen van zedelgk gedrag geweigerd terwgl de geeatelgkheid hem verzekert dat bij aan eeo R K achool geen kaos heeft Inmiddels ia de school gealoten da hnlpouderwgsers en onderwyzerea mogen ook gaen onderwgs geven Maar het hoofd v R is niet geschorst daarvoor is hot voorstel van den arr schoolopziener noodig Doch de raad kon het kwaadaardig ootali E niet uitvoeren of hy moest de wet overtreden De raad was bevoegd v R te ontslaan baboudena goedkeuring maar toen hg hem ontsloeg met ingang vao deo dag moeat se hem ook de school ontzeggen dus de school sluiteo eo dit ligt buiten de competentie van dit lichaam Waarom v R zoo eo Diet eervol ontalageo Waa hg gevaarlgk op achool V Waarom hem dan van Maart tot 1 Jnli op aehool gelaten En bgna alle ouders der schoolkinderen teekenden laatst een request aan den raad waarin ze intrekking veriocbten van het vonnis omdat ze hem zoo o uitstekend ooderwgzer vindan De hitte eiichte Dinsdag jl te Naw York 182 menechenleveos temperatuur 98 graden terwgl ruim 500 personen die op straat in zwym vielen naar de hospitalen werden vervoerd Ook iu de andere groote sleden b int de sterfte tengevolge van de hitte ournstbareode vormen aan io nemen Door de politie worden de straten van tatloozediereoliiktin gezuiverd en ontsmet Men verwacht binnenkort verandering van weer Maandag j l brak een hevige brand uit in de boaaobeo rond de stad Suk Ahraa tan zuiden van Bona waardoor deze plaatst gedurende geruimen tyd door bet vuur omringd was en met ondergang bedreigd werd Eeo groote uitgestrektheid woud en eeo groot aantal hnlten van ioboortiogen werden vernield terwgl de geheele oogst iu de omstreken der atad verbrandde Een uit zes personen bestaande inboorlingen f am il ie kwam in de vlammen om Mafiudflg waB eeo 25 tat infantoriateo van het ie reg infanterie bezig zich te oefenen in het leggeu van bruggen Een drukte van belang Eindelijk was da brug klaar en men zou overgaan tot de beproeving Met hun 25 zonden zg op de brug gaan staan Zoo geoümmandeerd zoo gedaan Zji gingen er op staan maar zg stonden niet lang Krak krak daar ging de boel de geheele brug met de 25 iufanleriaten en al viel in t water dat gelukkig niet diep ia zoodat 7 y allen zich betrekkelgk spoedig wisten te redden Eeo hunner kwam met het hoofd op een balk terecht waardoor hg vrg ernstig verwond werd De moraal van de gesobiedenia is dat het voorloopig niet za ik is door dit 25 tal een brug over da Lek bg Kuilf nbnrg te laten ilaaa Op de Twentsche Pluimveetentooostelling io Maart 1 1 te Enschede gebonden werd door bet bestuur aangekocht een paar postduiven voor de verloting welke duiven voor een paar jaar uit Parya waren gekomen Mevrouw M huize Zorgvlied w a de gelukkige winster dezer dieren en plaatste ze io een nok Na verloop vaa een piar masudeu kregen ze een paar jongen en no raadde men mevrouw M dr ou e gerost te laten uit 9 7 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 8 84 10 01 10 07 7 69 7 59 8 0 8 13 8 88 6 81 9 10 8 6 9 3 7 86 7 46 61 9 48 9 9 8 80 8 39 4 68 04 9 88 10 84 9 88 8 41 9 49 11 10 4 94 3 46 4 87 6 17 7 09 8 88 18 1M 1M 1 48 l 18 10 4 vlttgeD dur ze un u joogan baddea wal larng soadeo korucD Mevroa T M gaf hiarUD gehoor da ouden I gen uit docb keerden belua niot weer Oexer dogen kwam brricbt nit Pargi ran dan TOrigeu eigenaar dat ie ftldaar waren ternggekomeo eo huu oude hokje weer hadden betrokken De jongen konden oog niet bniten de oodan en atierren Jaap Eden rgdt Zondag a s op de Seinebun te Pargi een match tegen Gongoltiorer 1609 maten met gangmakera Ëlk der rgdara baalt twee qnadrnplata lot rgn beschikking Ean nienwe Nederlandscbe amateur lo de Figaro leeat meo dat ons land te Kopenhagen zat worden Tortegfuwoordigddoor da tmatenn Qorter de Zwalle en Nibhrig eo den profeasiooal Gordang Wia zon die meneer Oe Zwalle ign TfUgt men lioh op t eerste moment af om alrM tot da conclusie te komeo dat de hrare aportredactaur Qorter a woonplaats Zwolle eeUTOodig Toor een Nederlandsche wielrenner heaft aangeiian Het gemeentebestuur fan Harlingen wil io overleg treden mat den heer L H Egdman t DoKt oter da oprichting eener fabriek tan drtokwatar Hg wenscht erenwei geen concesaie TOor 75 jaar te geren gelgb de aanrrager roirstelde Er wordt eena gedetailleerde b aobrgTiog rarwacht ran de wgze waarop de heer £ lioh roorstelt zyne zaak io ta richten en wel binnen een hem gesteld tgdaverloop Wordt hierun niat roldaan dan acht men bet overleg geëindigd Mat de stieraagerecbten wordt bet hoe langer hoe gekker in Frankrgk Thans heeit de geiueefateraad ran Nimps uo de directie der stierengerechlen rerlof gegeren lot het houden ran eeo groot corrida met afmakingt ran welker opbrengst eeo som ran 4000 franken zal worden afgezonderd als bgdrage tot de atandbeelden rao Pasteur en Ktorian Een twgfelachtiga eer t Terwgl de familie P hoek Markt en de Qat te Öittard Diosdagarond omstreeks halfelf rnatig in da woonkamer bgeeozaf drong eensklaps eeo koge rermoedelgk uit een rerolrer gelost door een vensterraam op de Gata uitziibt gerend in het vertrek gelukkig zonder iemand te treffen Ondanks on rerwgld ingeflteld onderzoek mocht het niet getokken den dader te ontdekken Bulleolandscfe Overzicht Da toestand op Kreta is in bet Ëngelecbe Lagerhuis weer tor sprake gebracht In antwoord op de opmerkingen van eenigeledfu xeide CnrzoD o m dat voornamelijk door tweeërlei moeilijkheid de politiek der mogendheden wordt gehinderd ten eerste door den voortdurendso invoer van wapenen jp krygsvoorraad eo door de aankomst van vrgwilligera op het eiland ten andere door het uitbraken vsn godsdienitige twisten op Kreta Wat de eerste moeilijkheid betreft tot de Orieksche regeering zgn vriendsohappelg et doch krAchttge vertoogen gericht over de zaak eo zy Bcbgnt wet baar best ta doen om den genoemden aanvoer tegen te gaan maar tegen de openbare meening io haar tand biykt haar macht niet Un volle opgewassen te zyn Ën wat dan stryd tusscben belgders van verschillend geloof betreft Curzon achtte t oiet billyk te zeggen dat in alle gevallen t da christenen zyn die slachtoffers zijn geworden Corzoo gewaagde ook van da blokkadequaestie De regeering meende niet goed te handelen door aan den Sultan de hulp te geven van da Britsche vloot en levens niet waarborgen tf varlaogen dat eeo beter bestuur aan bat eiland in de toekomst worde verzekerd Lord Salisbury twgfelt oiet of in aan anneiatia van Kreta door Griekenland zoo geeo enkele dar groote mogeodöeden toestemmen De hoop dat bet geschil tasscbaD de twee partyen nog Mn oen eind komen en da opitaod onderdrukt worden lal geeft de regeeriog niet op De EDgelsohe schepen hebben in de havens van Kreta reeds onschatbare diensten bewezen Maar aiet ia korten tgd kan een vraagstok opgelost worden dat reeda geslaohten lang is gegroeid Zelfbedwang en geduld zgn noodig Da reedi maandao hangende quaestie over den terugkeer dtr naar Rusland nitgeweken Bulgaamhe officieren beeft io Bulgarye geleid tot eene ministarieete crisis De minister van bniteolaodsche zaken Natujewitsj ao die van oorlog Petrof hebben hnn ontslag ingediend Patrof moat oiet onduidelyk te kennen hebben graven dat hg gedwongen ala ilaehoffer van dan toestand heengaat Missohiao hebben nog andere omstandigheden dan da quaaatie der oitgewekea officieren er koe medegewerkt maar reeds geroiman tyd voelde hg dat zyn poaitia t enover het hof oohoodbaar werd De Spaanscha Regeeriag heeft aan de Ëoropeeache Mogendheden een nota gezonden over de Cubaansohe qaaa tie io verband met de betrakkingan rao Spaaje tot da Vareaoigda Sta ten Ondanks da Tolkonen comete honding van Praatdeot Cleveland an zyn Miniaters zoo wordt opgemerkt znllen de te Washington genomea maatregelen onvoldoende zyn om da aaohondende toeiendingaa van onderstand aan de Cubaanaehe opstandelingen door Amarikaanscbe bni era te beletten Met deie nota tracht de Hpaansche R eering den zadelyhen en vriendschappelykeo stenn der Mogeadheden by de Regeeriog der Vertenigde Staten te verkrygeo opdat deze io haar nentraUteit volharde Zy geeft aitzicht op roime concession aan de Gabanen ten einde de banden tosschen de kolonie en het moederland te bevestigen tevens het vast besluit te kennen gevende om voor geen offer terug te deinzen ter handhaving van Spanje s heerschappij P bat eiland De heer Segasta gaf in eeo intervieow te kaooeo dat hy de laatste proclamatie van President Cleveland een handigheid achtte om Europa s sjmpathie aan Spanje te ottrekken Hy vond bet noodig de schepen te koopen en 00 leeoiog aan te gaan oordeelende dat de voorstellen der Kegeering ofschoon met a lands belang in strjjd dienden te worden aangenomen De voorvallen te Saragossa en Vatancia achtte de Sagaata van weinig beteekenis op zich zelf maar als verscbynselen zorgwekkaod De politie te Valencia heeft een aantal plakkaten afgescheurd waarop men las Leve de fiociale Leve het vrye Cubalt Frankryk zendt veriterking naar Madagascar t Is hoog tyd Twee cnmpagoieëo van bet vrpemdelingenlegioen sterk 688 man zyn te Algiers iogesobeept Met de Ipaketboot lYang Tse die 500 passagiers voor Madagascar aau boord heeft is ook de opperbevel heliber van het bezettingsleger generaal Gal lieoi met zyn ataf vertrokken Tevens gingen 334 mariniers naar de nienwe kolonie en 80 instructeurs voor de inlandsche militia Binnen weinige weken zal koningin Victoria het zeldzame feit kunnon herdenken dat z langer dan eenig ander souverein heeft geregeerd over haar volk Dat feit weosobte meu io Engeland feest lgk te herdenken Van meer dan één zyde werden maatregelen beraamd en Toorstelleo gedaan Io een kabinetssohryven aan den miotster van binneolandsche xaken heeft de Koningin thans medegedeeld dat zg hoogelyk is ingenomen met de atgemeene uiting van tronw en gebechtbeid bij gelegenheid vao dit merkwaardig fei maar dat bat baar weasch is dat ala zy gespaard blyft io het bestour over haar geliefde onderdanen voor snik een langen tyd zij liever elka feestelyke herdenking van die gebeurtenis zoo willen zien uitgesteld tol zg zestig jaar zal hebben geregeerd Ds Timei bevat eeu hoofdartikel over dit koninklijk besluit Het blad wyst er op dat daardoor het jubilee met ta meer geestdrift zal worden gevierd omdat het niet verzwakt wordt door een gedenkfeest dat er onmiddelIgk aao voorafgaat Ue Kooingin schuift daardoor tevena het plan opzgde geopperd door lord Saliabnrj in zyn antwoord aan lord Ürayo om het jubelfeest te herdenken op den verjaardag van Hare Majesteit Engeland zal feestviereo in 1897 ais koningin Victoria de regeering van zestig jaren geheel zal hebben vervotd dos op of na 20 Juni Oao ia de season c io Londso in vollen gang en is de hoofdstad de beste plaats waar dit merkwaardige feest kan worden herdacht zegt de TiraoB c Wy hebben reeds melding gemaakt van het bericht van den Daily Chronicle dat Engeland en Ruiland tat overeeostemmiog zonden gekomen zgn over een regeling van de toestanden in Armenië en op Kreta Hat blad wgai er op dat dit zeer goed geacbieden kan mita beide mogendheden samenwerken Uusland beeft ean ieger aan de Armenische grenzen Ëogelaad een vloot in de nabybeid vao Kreta Zy kuooen dos door hnn nacht gesteund eischeo dat garecgtigbeid geschieden zal De 3tandard bevat een waarschgnlgk geïnspireerd artikel waarin wordt uiteengezet dat alleeo de autonomie van Kreta onder waarborg der mngendheden den vrede kAn doen herstalten Als Europa iets doen wil moet bet optreden voor de Kretenaars niet voor de Porie De Ëogelscbe r eering zon zaker $ een 00 beraden stap doen als zy aan de mogendheden voorstelde de aotonomie op Kreta in te voareo lodieo Rusland of Fraokryk daarentegen bezwaren hebbeo konden die sleeht gegrond zyn op redeneeringen die niet in verband staan met de gewone beginselen van humaniteit of van eeo vredelievende stastknnde ludien zij een beter eu rechtvaardig voorstel weten mogaa zij het doen Maar er moet worden opgetreden om een einde te makeo aan handelingen die een schade zgn roor de menschheid £ r zitten te Barcelona nog 253 anarebisteo in de gevangenis die atleo na den joogstso dynamtetaanslag in hpcbteoia werden genomen Daar de gawooe gevangenis niet veilig genoeg werd gaacht zgn zij opgesloten io een afzonderlgke barak eo 16 hunner de gevaarlgk sten zittao in kazematten in da vesting Munjnicb waar oiamand zelfs oiet ban rechtsgeleerde raadimao bg ben wordt toegalaten Tot dos var is de aigaol ke dader van den aaoalag nog niet ontdekt In het Eogelscbe Parlement heeft Balfour aU First Lord of the Treainry toegezegd da henneming eener enq iétejommiasie die nagaan zal waaraan de sommen besteed worden die io Engeland jaarlyka op het budget voor koa t genoteerd worden De pahlieke opinie daar heeft zich in den laatslen Igd ol sterk vtrklaard tefien het onstelselmatig aaokoopen van allerlei knnatwerken speciaal voor bet Kenriogton moaenra Men is vao oordeet dat in de ËngeNche mnsea en hetzelfde wordt van Pargs en Berlijn gezegd de nieuwe stukken maar opgehoopt wonleo als in de kgkzaal van een auctie zonder dat er gevraagd wordt of men daardoor een uit historisch oogpunt belaogrybe of volledige verzameling krygt Preaident Fanra ia gisteren te Saiat Briaox aangekcmen en dezen morgen naar Vilray doorgereisd Vrydag denkt hji te Pargs terug te zyn om er den ministerraad te presideeren Dan zal de taotoonstetling te Rouaan door hem bezocht worden waarna de president aan boord van de Sftinte Barbe zich naar Havre bbI begeven GEKLEUEDK IP uii 13 A S 03LS met 20 korting A van OS At Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beur8 van Amsterdam Vorkrs slotltrs 1 91 lOuVi 1001 100 84 861 5 26 631 98 98 liuv 89 681 18 18 19Vb 98 Ö 40 100 97 48 800 00 495 iOOl 50 lOl s 21 0 is 4 43 101 100 13 99 97 1091 911 912 213 892 108 IS l 52 1B4 98 59 6 V 78 7 V 101 101 99 997 144 188 9 9 99 40 101 9 CV 11 11 108 69 88V 106 43 11 19 203 107 s 107 108 108 117 122 169 S3 1 2 18 AUGUSTUS NaniEUiND Cert Ne l W 8 S dito dito dito 3 dit dito dito 3 Hoiloti Obl Ooudl 188l t8 4 TAUR Insehrijving I8f 2 8l 5 ÜoSTBNa Olil inpgpio 1868 i dito Iu iiWer 1888 h PoBTUOAL Obiig met coupon y dito tirket 3 SOILIND Obl Biononl 1894 t dito Qeeoui 1880 4 ditobqltollii 188 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito ie oud leen 1888 dito dito dito 1884 9uHJl Perpot lehuld 1881 4 Touiw ftepr üotiT leen 1890 t Gee loeaiuK serie 1 Geo laenÏDK aerie O ZuiDAr Hip ï obl 189Ï S tolioo Obl Buit Soh 1890 6 VaHUVlu Obl 4 onbop 1881 A USTBBUAH Obligatiou 1898 8 BoTTimUAli Sted luon 1894 3 fiD N Afr lUcdeU ml Arendib Ïab Mij ertilio leij Duii MaAtaob pp j dito Arnh Hypothofekb p ndbr 4 Cult M der Varstent aand s Or Hypollieekb paudbr 3Vi ffldertaIld ohü bank i nd Ned Handeltnaat rh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr SVJ Utr Hypotheekb dito 3 OosTINï Oost Hong bank and ftüsL Hypotbeekbenk pandb Vi Ambbika Equit hypoth pandb B Maiw Ij o Pr tien eert Nbu lloll U Spoorw Mq aand Mij lol Kipl T 8t Sp aanil Nod Ind SpoorweKm aand Ned Zuid Afrik gpm aand 9 dito dito dito 1891 dito 8 lTAUB 9poorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLBN Warschau Weeoen aand 4 ROBL Gr Kusa Sprf Mg obl 4 Batilsoho dito aand Faatowa dito aand i Ivang Dombr dito aand 5 Knrak Ch Asow Bp kan obl 4 dito dito oulig 4 AniBllA Cent Pao 8p Mij obl 8 Ohio fc North W pr O r aand dito dito Win Bt Poter obl 7 Denver It Rio Or Spm oert a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NashvilleCert r asod Heiloo N Sfw Mlj lehyp o 8 Miss Kansas t 4 pet pref aand N Tork OnUrio k West aand dito Penns Ohio oblig A Orogon jalif le hyp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pae Hoofdliin oblig 8 j dito dito Line Col le hyp 0 S Cabada Can South Cort f aand Tb 0 Rail kNa loh d 0 0 Amaterd Omnibus H j aand Eotterd Tr mw g M ts aand Nbd at l Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aaud 3 Bbuiib 3tad Antirerponl887 i i Siad llruasel 1888 S i Hoxa Theist Begullr Oesellsch 4 OosTBBli Staatslsening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 3 SrAllJB Stad Madrid 3 1888 Nbd V r Bot Hyp 8pobl cirt H Blaoken ta Amsterdam Voordoak o t Fiange id J Melkert Arnhem B Benkers Briefkaart M VV Janknegt Arastenlam De fd Directeur van het Postkantoor WOLTEaSOM VEIlG4DERiNGV4NDEN6EHI ENTI R41D VRUDAG U AUGUSTUS VoorKttter de heer tt L Mnrteos Tegenwoordig alle leden Het nieuw beneeiftde mad lid de beer G Prince legt do gevorderde eden af en netmt daaroa zitting De Voorzittar wenscbte hem geluk met hi t blyk vao vertrouwen dat de kiezers in hem hadden gesteld en boopt dat hy de belangen der gemeente evenals yu overledea broeder in wiens plaats by is gekozen op waardige wyse zal behartigen Ue Notulen der orige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door de Staten van Zaid HoIlaod aan da eerlang te openen Avondscbool voor Ambachtsliadeo eene jaarl subfidie van f 1000 was toegekend Dat door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd de verordening op het bouwen en de verplichtingen van eigenaars den 17 Jnli gewyzigd lugakomen 1 De begrooting dar dd Schntterg voor 1897 Wordt gesteld in banden aener Comotissie waarin worden benoemd de hh Jager Herman en Van der Sanden 2 Het rapport der Uaadioommiasie belastgeweest mat het onderzoek der rekeningen dorgesubsidieerde instellingen van weldadigheid tot goedkeuring advisaerende Ter visie 3 De rekening der baten en lasten vaohet voormalig Armbestuur van Stain Ter visie 4 Een voorstal van B en W tot wyaigingder begrooting dezer gemeente voor l89G teneinde bet warkloiin der werklieden der fabricage te verhoogen Ter visie 5 £ eo brief van B eo W hotratfeodea tnkoop van menhjleu in de Kamer voor deoImrgemeaster Ter vine G Een vooritel van B an W betreffende bestrating en verlichting dar Boom gaard straat Ter visie Een brief van B en W betreffende deoriinbaarrcrklaring vao enkele posten der dir belasting over I8i 5 Ter visie E n brief van B en VV tot afechrijviogvrm aangeslagenan in de plaata dir belastingover 1896 wegens vertrek uit de gemeente ofoverlyden Ter visie Hohrijven vau Curatoreu betredende het MAOstellen van een tydeltjk leeraar in da BebreeuwBohe tsal aan hntGjmDasiam Curatoren tellen voor de heer A Kelellapper weder vooroen jaar te benoemen Ter viaie Aau de orde De aoDwgzing vsn twee personen voor a dragen ter vervulling eener vacature in het college van zetters Tot eerste persoon wordt benoemd de haer 0 G Hpit met 10 it De heer T J Bonneur verkreeg 7 st Tot tweede persoon met 10 Btemra n de heer II Straver verder verkreften de kh 0 Brunt 4 Bountur 2 n Braat 1 atem Aan de orde Dfl benoeming van het personeel drr AvondKchool Toor ambachtslieden en daarmede ver Imnd houdende voorstellen De Voorsitter Eerst komen nn da roorktt llen van 1 ea W in discussie Niemand dntrtegeu dan zyn xy goedgekeurd Benoemd worden tot learaar in het handtaekenen het boat aerea i ii de stijl sn ornamentleer de beer 0 W itroni Middel met 17 stemmen leeraar iu bat hand eo rechtlijoig teekaoeo ÜH hear U van Steel met 10 stemmen de heer W FiUar Jr verkreeg 7 stemmen leeraar in bet bouwkundig en vakteekeneo kennis van bonwstofien en het makeD van hf groolingen de heer P A Schroot miet 15 stemmen de heer Spyker ti rkreeg 2 stemmen tweede leeraar in bet bouwkundig on vakteokeneo de beer C J P Spruit met IG Blommen 1 biljet in blanco leeraar in de nalnor schei en werktuigkunde da heer A L van Uven niai 17 st Iseraar io b t Nederlandscb en bet rfkeneo de heer J Slop met 13 at de heer K van Dantzig verkreeg 4 stemmen leeraar in d Wiskunde de heer G N Kruish er met 10 st de heer E van Daotzig verkreeg 7 stemmen ireraar in het boekhouden de heer tV da Mol met 17 stemmen Asslsteot by het teekenonderwfls voorDamelijk voor bet scbddereo de heer J Logtbartmet 17 stemmeo Assistent voor het hand eo rechtlgDig teekeneo de beer M A van Zutphen met