Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1896

No t045 Maandag 17 Augustus J800 35ste Jaargang COIRIOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeU è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a fi e 1 ij k 8 met tiitr ondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ig 1 26 nco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Aan Zc nuwü Beproetd en aanbevolen door de heeren i rof Ur Merinlére l urij Prengruber Dujardin Baumetz ranja BoUChOt Parijs Goh Ralh Dr Schering Kms lez Rath Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opporstafurts Dr Jeohl Weeuon Opporelalarls Dr Sohlesl Kssi hefart l r Darses l nrijs tier Akrn Dutrioisarts Dr Grosamann ohtingen uil DistrictsartsDr Busbaoh irk Krankarts Dr Steingreber Charonton ousnl Dr V Aschenbach Corfu Dr med Corrazza Venrtie Angeville Parijs Lavabre Panj Wille Taufkirchen V CablliOt Arcaclion Fortget Louzao Guiifoneau Bor doaux V n LabatUt Bordemix Bougavel I o For rière L HlrsohtlBld Weenen K II Lieberi Innsbruck Hammer Plaue Weiner Weenen H AUSt Rrocton Matusohlechner lïrixn 11 ttftatnen de heer J E ran Dor gcD Bot tlio i verkreeg G Blommen ÜirePteur de heer P A Schroot raet ït temmt o rln henr A L van Uven Tt rkn fj 8 Rtemmei Aan 1 orde Üh beiioiMu nt pan eou Lid dtr Cofniiii Si vao T iezicht op hpt Middolbaur Onderw i i IJpnorrud wordt iIp fiecr O L Bcbim an der Ijotft met 10 ft de hror J U HonHfndijk furVref 7 steinnn n Wordl vervolgd ADVERTENTIEN Ondertrouwd W A J WARTENA M ber pred te ISreeilevoorl BK si M TBN U08CH L H Jouda 13 Augustas 1800 m Faillissement TEN SANDE DerekeiUng en DernntwoQriHiig m in plma $$ van op 3 HKPmmiHtCB den 14 mKPTtCinHKtt a des y V t lO i UH Fluatii hebben üe Curator Mr 8CUIM VAN DEB LOEFK TAE TENTOONSTELLINS met laaraau verbonden iiiismid w m I iffll liSÏ IC fil€l100MII0¥En Opening 17 Augustus m Het Wissel en KITectenk ntoor BAEENDS C 187 WA11MOE88ÏUAAT by deu DAM telepboon 877 koopt en verkooiit Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeel IgHte cotuliMn t F Uitgave van het Maandblad FORTUNA ƒ 1 per jaar franco per post proefnoiumers kostytoos Geen GrijsHaarmeer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet hek uitvallen en neemt de pelletjes van het hooid S u j u al r ondon Eitcht op den hals van en Sacou DÉ si Verkrijgbaar in fiacous van 1 50 Jt t Ofili bö i BUITEHGEWOHE FINALE niTVERROOP legen en onder ï abrieksprijzen Deze Uilverkoop duurt sledits korten tijd lil zie de Prymeu in ae ÈTMI MGK U Mula ünik van A lU kMA Zoon GEVRAAGD voor eene aotide Bino Brand Assnr My Brieven motto Brand assurantie WeBt rmarkt 9 Amsterdam feansche stoomveeveeij Chemische Wasscherij VAH II OPPE IIEIiHFJt VJ KruUkade Rotterilam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddep6t voor GOUDA de Heer A VArf OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van allu Heeren en Damei igarderobeD B acok alle Kindergnederen Speciale inrichting voor het etoom d van pluche mantelB veeren bont enz Gordynen tatelkleeden enx worden naar du nieuwste en laatste methode gcverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschndelök voor de gezondheid en volgens Btaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekeo zyn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanve en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau fl z i lfbewarl g Hollandsche uitgave met 27 afb Próa 2 gulden Ieder die aan de verschnkkel ke gevolgen van doze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi a ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Octobcr ïour bovengenoemde ÏIIERKINQ zjju verkrijgbaar bvi A BRINKMAN ZN Prijs per lot f 1 ii loleu voor f 10 By plaatsing der loten Ie en 2e Pr js COMPLEETE BESPANNINO benevens minstens 20 PAARDEN nvt PDIKE ODDB f 4S SCHIEDAMMEIl GENEVEE Merkt NIQHTCAP Vorkrygbaar bij PEETER8 Jz Als bewiji van echthoid ia cacliel on kurk tleods voorzien van don fixa iler Firma P HOPPE Elnna VmKELSiCV peidockn KllM Kl l lkl Sl MVl RVI KU m Agentuur by de Firma Wed BOSAIAM te Gouda AMERSFOORT AMER3FOOHTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Iteschuilfabriek Sloom Automatische WaUen Meeltahrlek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wonll n de tgnslc oorlen tnmo gemaakt I alJ Vii met zuivera onaffïuroomdo beste melk v rmen d l lijft liierüoor mnistens vier digen veracb eti overheerlijk van imaak en 13 verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard gekn pt plaat Engelsch Daitioh en gallenvorm la stuks v an 6 ot 8 et 12 et in vloarvorm ook van IB et 24 et in extra fijn geknipten vorm In stuks van 7 et lO a et 14 et en met toavoogiiiK van prima tafel natuurboter ats Melkka detjes van 2 et 1 et Gewoon Krentenbrood wordt aU Pijn gebuild Melk Tarwebrood maar met 1 toevoc iDg van prima krenten en andere prima zuidvruchten vervaardigd bljjft hierdoor I vele dagen verach en liijzonder heerlijk van smaak en ig verkrijgbaar in buS I vorm en Engelsehen vorm in stuks van 8 et 12 et 16 et 21 et I 32 et en als ErentenboUetJes van 3 et 1 et Muni iebrOOd bruinbrood wordt van speciaal er voor gesoliikte beate tarwosoor 1 I ton gefabriceerd smaakt hierdoor buitengewoon heerlijk Is zeer gezond en verkrijgbaar in ronde a vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 et en in langen vorm 50 Ug S et 75 Dg 77 ot 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze gewichten rbebalve van kantbrood worden gegarandeerd Onza dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen z jn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdtI houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gena besohllderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I I een dëpothouder met klein gezin gevraagd tegen vrU wonlnghuur matig vaat loon plus flinke prorisie en minco vrachten dor volle on ledige kisten uifde Victoria Bron fè Vber ahnstein by£ms Tafeldrank Yanh JY ninklykef u s der eder anden ders en Zeiuivvzwakkeii Thans is do 26o oplage veraehcneo van het boek De Ze uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doei van dit werkje is keunis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakto hare oorzaken en gevolgen onderricht to geven en genezing te vinden liet handelt over bet bekend worden van de Physiologische ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wgzo op ons zennwgeslol kan toewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen nis de geneeskundige pers annloiding tot disoussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan iedor die aan zlekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlgheld lijdt welke zich koninerkt door habitueole hootdpiju migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroflen zgn eu aan do gevolgen daar van lyden oomeda aan PerlammingeO Spraak verlies of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudinga en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren gaivaniseeren darap moiider of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegons veraabünselen van voortdurend aUgStgevOel benOVeldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dulreligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde calhegonen van ZenuWlijderS behooren zoomede aan bleek ZUohtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aau gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie der geestelgke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich lu bet be it van bovengenoemd boekje te slsllen dat franco en kosteloos te vorkrggeu is te Amsterdam M OLEBAN Co Ueiligoweg 48 Rotterdam P R vab SANTRN KOI FF Korte Hoofdsteeg 1 DtreCht lobHY i porton Oudegrachl b d Oaardbrng F 88 Fatent H StoUen In ilDiii mk dicktnrgittn Filrtakm sim Kkirt Irmiunn uBoaüci Der ffrofwe Erfotg imtn PnTenfH SroUen munim M Arlatt lu rarMhtidmm wertlitonen yaehahmnn fen gagtbm Uui kaufi dthar unurt ttetg acharfen H StoUett nut ton Mil direct adv la loictiea ikentitmdliitiitn In duim unitr PInkti uit mbmtehmd êiultlwiti lU = S PnUHttm and Zmtnt t frtlk id frum Warnung i S BINNENLAND GOUDA 15 AogDBtoi 189ti Dfi comnisMrii van politie t Gooda heriooert dat aan cijn bareaa is gedepooaerd een bedrag van f2L0 gevonden op den opeobareo weg Btgkena circolaire van het Beitour heeft Floraliac het voornemea de jaariykache tenloonatelÜDg ta hooden op 22 en 23 Anguatos in de saai Kunstmin van de Sociëteit kOns G noegen € Welkom znllen zyn allerlei voorwerpen in da eerste plaats buisnoudelijke artikelen doch ook Inxe voorwar pen bloempotten tafels hangers eni om als prgzen t dienen Groot is reedt da belaogsieUiBg die FlO raliac by d arbeidende klasie vindt getuige het dit jaar zoo helaogryk gestegen cgfer der uitgereikte planten 1222 in 1895 en 3178 in 1896 een belangstelling als bewgi Taa het not der Vereeniging zeer leker van groote waarde doeh tevens een vermeerdering dar financieele lorgen daar de planten fasnedpn den inkoopsprys worden argestaan £ en bekroning met prgaje moedigt hen aan het loont hunne tuoeiten en zorgen aan de plantjes besteed en vermeerdert voor de toekornet hanBe lust tot het kweeken W wekken ome lezers op dit goede werk te steunen Naar wy vernemen zal er by genotgiame deelname op Zondag 30 Augustus a s door de Gymnaatiek Yeieeaigiog Excelsior alhier door hare leden donatenra en geïntroduceerden een boottocht gehouden worden naar Dordrecht om IJselmonde en zoo naar Rotterdam Aangezien er slechts een beperkt aantal kaarten verkrggbaar zulten gesteld worden is bet voor hen die gaarne meegaan zaak zich spoedig van een toegangsbewys te voorzien In de commtsiie welke zich ten doel stelt de verjaardag van H M de Koningin feestelyk te herdenken is nog als lid toegetreden de beer Tb A van Berkel in de plaats van den heer J H Kok die gemeend heeft daarvoor U moeten bedanken Het programma der orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 18 Ang 1896 des avonds 7 nor door den heer J H B Spaanderman luidt aldus FEVlLLETOSa GKNEVIÈVE 18 De patroon die weet dit ik met da wedenijdaolie partjjeD bekend ben beeft mij opgsdragen alle stukkan iu ordo te brengec en wg hebben aiete snder eer te doen dan de Isilste band san dit ooutroct te leggen Ik heb gedacht au begon hy weer op dentetfdaii toon dien hy alty d tegenover my saaaloeg ta Bpraken dat je mooie hand er niets op tegen zou hebben zulk een sobttterend proza op een wit velgn papier over te brengen vanierd mat kapitale letters van je eigen vinding welke kopie vervaardigd met de aitstekenda kamt van Jonan Fouqnrt nü met de levendigste bewondariog gecolliUtoaaard door ons Jesn Uiohel de B Srins vierden klerk op het kantoor van Hr Chsmpon niet miader dan tian louis d or zal opbrengen tan Ai goeden kopiist Pierre Denis van ik weet niet waarvaa Daois van watF Denia van nistsl Uaar met behulp van die tweehonderd franken zal ik Amadia Pierre Denis van het hoofd lot de voeten in laken van Elbeuf ia satijn van Lyon en in sehoenen mst gespen steken en hem daardoor zulk eene gedaanteverwisseling doen ondergaan dit da groote enigte ham voor deu hertog van Chsrtres in burgerkleeding zal honden Dit gesprek mst myn versehrikkslykcB vrisnd maakte my sear galakkig en kat wal thaoa voor 1 Praelndiom en Faga C moll J S Baob 2 Adagio uit de Vlle Sym phonie Jos Haydn 3 The Harm onions Ülaek smith G F Hïndel Solo Toor CarrilloB Allegretto en Si minenr Alex Guilmant Solo voor Scho Trompet a Pastorale J S Baoh b Marcia Fnnèbre aolla morte d nn Eros L v Beethoven 6 Sonate No 4 S de Lange f a Allegro moderato b Andante e Maeitcso e vivace d Fuga 7 Marcbe in B flat £ Silaa Naar men ons mededeeld bestaat de commissie betast met het afnairen van t examen oor kommies bg Kgksbe lasting dat gehoudenzal worden te Utrecht en asnvangt den 14 September a s nit da H H C Romer Inspecteur te Qooda Yoorziller V d Meer Heogezand Lid de Vriea Bortiugen Arnoldts Eiodhoren van Nieawkuik a Doetinohem Ongeveer 650 lieihebb ra hebben zich daarvoor aangemeld In een vereenigde vergadering van Scbont en fieemraden met gecommiteerde ingelanden van den polder Berg Ambacht ia de rekening over 1895 goedgekeurd en vaatgesteld De inkomsten baddeu bedragen 1 12948 35 en de uitgaven f 10236 12 toodet er f pn balig saldo ia van f2712 23 Ook werd in diezelfde vergadering de begrooting over 1896 vaalgesteld tot een bedrag van f 13046 03 zoowel aan inkomsten als aan nitgaveo De polderlasten zullen bedragen f3 per hectare belastbaren grond De correspondent der N R Ct c te Batafia seint onder dagteekening van gisteren Men zegt dat Toekoe Baid zijn onderwarping aangeboden heeft Een tweede telegram van dien correapondent luidt Onze troepen verlaten Lehong Zy onder vonden weinig tegeoatand Een mindere werd gedood 4 minderen werden gewond De kapitein der infanterie E P van Thiel werd licht gewond Of Toekoe Oemar niet in Lehong was of vandaar naar elders gevlucht is blykt uil het de eerste mail dat ik begreep dat er tutschen tiem en mij ene zekere getykheid bestond Tntussobon miakte ik geene misbruik van myna overwinning en zalfs verzocht hij mjj op dan dag na onze wederzydsche vertrouwelijke medodaelingan zonder aeniga omwegen hem een gawichtigen dienst te bewyzen Het was er om te doen by Mme Provost de be roemde bloemenverkoopster van hot Falais Royal een bouqaet te koopen voor zekere dame eens brunette mei zwart hsar Zelfs vertoonde zich op hare bovenlip een zweem van dons het dons der tweede jeugd Zulk aece inlichting son voor de schrindare bloemen verkoopster voldoende zya om een bonqeet te maken dia met de sohoonheid der dame tn overeenstemming woa Zoo begaf ik m in atler l naar deze verzamel plaats der schoonite bloemen uit geheel Parijs De bloemanverkoo iter wai eene vrouw op middelbsren leeflyd zij was zeer schoon geweest en had attyd veel vsn bloemen geboudee In latere jaren bad zy hare gehechtheid aan de roos en aan de anjelier die bloemen die zoozeer in de gunst van dichters en jonge meisjes mogen deelen bahouden schakeerde met den meest kiaioheD imsak al de bloemen die de lente oplevert de jasmyn ea de iriaa hst viooltje en het vergeetmy nietje Zy behield voor de levendige dames de tuberoos en voor de kalme harten de witte camelia en een teiltje viooltjes Maar zou de bloomen verkoopster san da wooBchao van dengena voldoen die bsar om een bouquet voor eeoe onbskendo verzocht dan moest mea hsar daarom rondboralig zooder oanmatigiog en zonder hoogmoed vragen Ik vond grnade in bsre rogen Zg ootriag ray teer goed an toen ik haai baaehrevea had hoa de tweede telegram niet In elk geval achyut er ttxi te blgken dat in zoo verre het doel van dan tocht naar Lehong waa Oemar te vatten dit mialukt ii Da ledaa van de Eerste Ksmer d r StatenOeneraal zgn byeengeroeppn tegen Woensdag 2 September s avonds half negen Eeniga ingezetenen van Montfoort daartoe byesng roepeu hebben bealoten te trachten galden bgeen te zamelen van de ingezetenen cezer gameente en omstreken om ook dit juar en wal op den zevenden September het Soninginnsfeeat luisterryk te vieren Aan het Verslag der Gemeeclo Gooda over 1895 ontieenen wu het volgende De Openbare B ekery genaamd da StadsLibryp gevestigd in het geboow der voormaliga Qasthuiakerk thans Archiefgehoew aan de Ooithaisn i eiken Woensdag en eiken Zaterd daa namiddags iusaohon 2 en 4 uur geopend Ook op andere dagan kan zy worden bezocht waartoe men zich tot den Custoa heelt te wenden De verzameling onderging in het afgeloepen jaar wederom eenige uitbreiding too door sau koop als door geschenken vsn bstaogsteUenden T ea geschantce ontving de Lihr e R K Boekmeyer Adaotationei criticne in f ratorea Atticoe Academisoh Proefncbrift Jhr B W F van Riemndyk Histon oha beschrynng van bet klooster van Sinto Agatha met het Prinsenhof te Delft Eraimn Moriae Encömïon Dat is Banen tof der Sotbeyt Rotterdam 1616 Idem Colloqu a familiaria Dat is Qemeenaame t Samenspraken Utreoht 1664 Cicero Officia vertaald door Cuorohert Delft 1614 Dr W P 0 Knattel Catalogus van de Ptamifetteo verzameling berustende in de Koninklyke BibÜothtek Een exemplaar der gedrukte Veralagen omtrent a Ryks Verzamelingen van Geachiedenia en KoDst 1893 Aangekocht werden HDygens Gedichten nitgflgeven door dr Worp Legrand Geachiedenia der Bataafscha Repabliek Dr P J Blok Geaehiedenis van het Nederlandache volk J van dan Vondel Gyabreebt van Aematel 3 Muller Bydrage voor een Oorkondenboak van het Sticht Utrecht EraamoB Silva oarminum autebae numquam impresBornm Gooda 1515 Reproduction photo damo er uitzag zeide zy Welnu dan zal ik haar mirten reseda s witte rozen en irïassen geven en wat soa u van aen weinig oranjebloosem denken f Terwyl zij dit zeide vervsardigda zij haar mees teratak mot zoo veel kiinst en smaak dat aene dame mat blond haar dit mat afgryun van zich rou geworpen hebben Daarentegen lag men dat desa Bchoonfl bloemen het bare zouden toebrengen om da schoonheid te verboogen van die Parysohe dama met haar bleeke gelaatetint en met hsra oogan dte van eest tintelden Ik bleef zalf in ttewendering opgetogen voor dit wonder slaan reeds niouwsgieng om te weten hoe veel het wel zon kosten Maar de goede koopvroaw zeide tegen m met een vrirndely ken lach tfDat zal voor u mynheer I op één kroon komen Mr de Botbaoh ld zou or twintig franken voor mof ten betalen ik dankte haar met eene beleefde buiging en liep mat myn boaquet ood te boven do stralen langs Het stortregende Het Paliis Eoyal was een heel eind vsn ons huis verwyderd Ik moest geheele beken vol modder doorwaden en kwam druipnat in de kamer van myu vriend aia Hy kleedde zich vlak bij het vnor aan lerwyi hy zeker evenmin aan mij docht all wanneer het het mooiste weer van de wereld geweest waa Ongelnkkige I riep hij uit wat heb ik gedaan Ik stel je san een verkondbsid bloot om een inval waarvan ik at teruggekomen ben Te gelyker tyd gaf hij my zonder dm bouquet mst een enkelen blik te verwasrdigao zfjn fauteuil en zyae pantoffels i by deed ny sjjn ohamberoloak litbograpbique par Ruelena Brnxellea 18i 4 Mr N de Roever Het leven van onu vooroud an Mr J E Heerea De opkomit van bet Nederlandsob gezag in Oost lndië De Instructie voor den Caatoa werd gefieel herzien en op nieuw vaatgeateld en goedgekeurd Het College van Librjumeesters dat met het beheer van de Boekery U tielaat onderging geene verandering De heer dr A van IJaendyk nam da function van Bibliothacaria op lioh daar da heer N Hcholtema wegena zynan gevorderden leeftyd daarvan ontheven wenanhte te lyn Ter beitryding dar aitgaven ten behoeve van de inatelling boachikken Librjemeeitera ovar de rente vau een kapitaal groot f 5200 ingeschreven op het Grootboek der Ned Werk acbiild i 2 pet pet alsmede over eene vaate bydrage van de Gemeente ad f 100 a jaara Naar men verneemt heeft de gepen aio n neer da kapitein van het O I leger V V die raeda een gedeelte heeft ondergaan v n de gevaaga nisatraf waartoe by door de a Gravenhaagsche rechtbank werd veroordeeld wegena verdoiataring vau effecten aan zyne schoonmoeder toabehoorende van H M de Koningin regente kyryttcheldiDg bekomen van bet overige gadeelte vnn zya straftyd Hy ïa dientengevolga in vryheid gesteld De geeatalyks broeder N die de vorige week van uit Vaals naar Den Butob werd overgebracht omdat hy vei zuimd bad te voldoen aan da oproeping lot bet maken van inapectia ii thans ingedeeld bij een der compaguiea ta a Hertngeiibuseh Gablflkeo is dat de beer N die Hemiman tijd in Amerika vertoefd hseft er heel onschuldig ia tDgfloopen iets wat trouwene ook blykt uit zyne eigen aanmelding zoodra hy vernam niet voldaan t hebben aan zyne verplichting Onlanga werd aldua bericht Ons Vakblad de volgende aankondiging door een bakker te Scboveoingen gedaan na een opgaaf te hebben gedaan van onmogelgke pryiea eenige centen minder dan andere bakkera natuurlyk aluit hy zyne aankondiging ala volgt Een ieder zal moeten bekennen dat snik een groote afslag voor alk een groot voordeel oplevert doch bovendien laat ik in een groote party brood kwsrtjea bakken alleen op den dag van opuniug zoodai men a a Zaterdag de kans haeft brood te koopen an geld toe te krygen een prachtig kleedingstuk aantrekken Rindslyk bevond ik mij dank z zijn medeiydan gsheal op myn gemak Toen Bérins met tiJQ toilet gereed wss seids hy tegen m terwyl bij my eau stuk of vier bladen van het grootste tegalpapter liet sien Hier is het ooniract waarover ik gesproken heb en hier is bet papier waarop ja de bow zen van deze vereeniging tan twoe fortninen moet sohryven ia moet allai als je wilt met een groote latter sebrijveu opdat da namen do voornamen en de qualiteiten der beide oontracteerendn partyen duideiyk in hflt oog rallea Ik skI je nu alleen laten en wees maar mot bekommerd over je souper san kip wat sla en een Aesoh Bordeaux dssr heb je ret t op Nanon zal je dat alias omstreeks midaarnaobt brengen Ditmaal zal je hot licht krijgen van twee waskaaisen eoodal j niet de moeit zult behoeven te nemen ze om de tien minuten te snuiten Hy zeide my dit alles terwyt hy zich zelven In den spiegel bekeek een weerspannige boarlok in orde bracht en in r jo das een van dia knoopen legde welks by de Pirijscbe notarissen barosmd gebleven zyn Hy vertrok met den bouqaet dioht in zyn mantel gewikkeld en ik boorde op de trap den loo jong n van t kantoor dia lachende tegen ham zeide f Het rijtaig van mynhrer dan graaf staat voer de deur Iwtfft nna fKij