Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1896

5 1 7 11 7 68 8 S9 8 48 8 61 67 1 18 f K 7 6 V 0 V 10 4 0 ë 8 8 t r lO U 0 M 8 18 B 10 18 6 10 7 80 8 88 8 47 9 10 10 87 11 80 ♦ 7 4 40 6 81 8 17 7 8B 8 6 9 43 10 4 4 60 0 6 87 K 0 9 47 0 4 67 8 84 U 0 t 84 0 6 04 8 41 f 0 10 01 0 4 S7 6 10 K 61 0 47 7 46 8 86 10 07 10 84 DEN HAAO GOnDA 7 88 8 80 8 40 40 lO U 10 60 U M 18 18 18 81 1 84 8 60 8 67 4 60 T 8S 8 47 16 87 18 88 H 0 4 67 7 38 8 S4 r U 18 89 V 0 0 6 4 7 48 9 1 V ii n 9 K 18 46 0 0 0 6 11 7 88 8 88 8 1C 10 lO SK U tO 11 81 18 88 18 66 1 44 4 8 4 16 6 80 OTTÏRDA H S 0 B D A 8 S B7 7 81 7 47 8 8 66 9 81 8 61 10 1 11 60 13 87 1 44 8 60 1 10 8 08 V V 10 89 V 0 1 64 jr 8 18 8 18 10 88 0 8 01 Ir 6 88 8 84 It Ir 10 48 K 0 8 08 f 8 88 8 80 7 46 8 07 8 U 1 IR 60 10 11 10 40 18 8 18 47 8 14 8 08 eOCDl DEN BA AG 1 Olrccte SpoorwegvcrblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aaogevaogen 1 Mei Tüd vao Greenwicli BOU D A gOtTISBAM lUuil 6 617 80 7 48 8 60 9 1 9 4 10 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 187T8 7 68 8 88 8 88 V wrb 6 67 0 0 0 0 0 10 17 0 1 41 4 88 8 18 0 9 84 Z Zegir6 11 00000 10 88 0 0 1 66 f 4 68 8 80 9 48 Z M 6 8a 10 48 8 04 6 04 OflDdi 6 887 60 8 18 9 18 9 47 10 1810 6418 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 386 16 6 47 8 607 488 8810 1010 88 Stopt te Bleiavijk Kratiweg en Nootdorp LeidMbandam es HsklodoTp UTRBOHT 0 OOD A atreokl 6 38 7 60 8 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 69 4 46 8 88 7 80 8 0 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 66 4 18 8 68 86 10 64 Oud w ler 7 07 8 1 10 81 4 84 Owdl 7 88 8 8 84 18 10 10 44 U IO 18 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 0 8 8 8 41 8 4 11 10 Soudl 7 80 t 86 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 1 6 84 7 14 7 49 8 86 8 64 9 64 11 i M 7 48 8 47 t 11 18 40 4 67 Ol Z Z BW 7 E81 68 0 11 11 18 49 8 08 000 8 18 0 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 86 1 03 6 80 8 86 10 87 Hap 8 18 8 18 10 7 10 48 11 80 11 46 18 48 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 81 8 66 9 88 10 88 11 48 Ol D A UTIICBT 7 66 8 09 8 88 10 1 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 11 14 8 87 7 10 11 88 8 46 8 84 6 17 7 18 64 10 61 11 46 1 87 8 06 8 60 1 07 6 86 7 8 10 17 10 34 10 41 11 07 AH8TIID1H eoODA 7 16 10 4 8 84 8 68 4 48 8 18 1 4 4 8 18 W 10 M 11 M 8 8 4 1 48 M 11 1 GOUD A A II S T E K P A U 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 10 11 9 IT 10 8 1 1 1 8 18 8 80 8 66 ll H 10 80 Onder d paRiagit dis ergiiterenarond met den mailtreia te VtiMiogea aaokwainen boTOnd 7 icb ook iemand die met de boot naar BreakeQo moeiit Zonder verder te Tra eti begaf de mnn 7 ich aan boord rnn eeu boot die gereed lag naar Engeland over te aleken Toen de troseea reeds loi waren en d biljetten werden gecontrol rd bleek liet den passagier dat hy op een verkeerde boot was Hy wilde no terug aan land gezet worden maar daar kon natoorlijk niets van inkomen de boot was ree s onder stoom en de man moest tegen wil eu dank mede naar QaeenboroDgb De afdeeling Zotd Hotland van den Algemeenen Nederlandse hen Poliliebond rergadert Woensdag 19 dezer in bet Zaid IIoliandxch koffiehuis in Den Haag Te Looidreoht kwam zakere A J P dienstbode by den beer S Woensdagmiddeg met bare kleederen ran achter in aanraking met eene gloeiende etrykkachet Hare rokken ratten rtam t welk nog verergerde toen zy in bare ontsteltenii naar boiten vluchtte Toen de buren na korten tyd de vlammen met dekens baddea gebloicbt bleek zy geheel met brandwonden overdekt te zgo Üoaderdagocbtend is bet meisje na een hevig lyden bezweken Door de politie te Leeuwarden is een airdige vangit gedaan De commiMani bad vermoeden gekregen dat zich aldaar een drifital Amsterdammers ophielden H P likdoornBoyder H S en I K die verscheidene plaatsen van ons land meer dan éeo persoon even licbtgeloovig als ydel geld uit den zak hadden weten te kloppen om hun de eene of andere boiten landsohe oadencbeiding te bezorgen voorat ook het brevet van Belgisch hofleverancier indien men er slechts f 210 voor wilde betalen By slot van rekening bleek echter dat betneerkwam op een verguld wapoobord waaronder staat Brevet d invention Ouk te Lseti warden waren door ben reuds een ptar fdachtoffera gemaakt De commisiaria van politie die zelf aan het onderzoeken was gegaan by een der luidjes zonder te zeggen wie by wap liet dezen soo prachtig mogelpk in deval loopen Uet gevolg was dat zy ingerekend en ter beschikking van de justitie gesteld warden r Eene Amerikaansche dame wilde te Loaden Li Hung Chang intervieuwen De Chinceeche diplomaat acbyut echter de konst te verstaan om eeu vraag met een wedervraag te beantwoorden en moet daar by de dame zeer veel succes van gebtd hebben Hoe oud is u vroeg by iWaarom ia u niet getrouwd sWaarom woont u niet in uw eigen land f Tableau Oisteravond versohenen Tyd en Centrum in feestgewaad ter eere van bet 50 jarig priestertobnp van den bisschop van Haarlem dat heden mot veel luister zat worden gevierd Laatstgenoemd blad beeft voor deze gelegenheid een toepasselijke titelpagina doen teekenen door Alflvander Bleys zoon van den bekenden boawmeester die zyn naam aan tal van ker ken verbond en ook het in aanbouw zyode R K Gasthuis te Amsterdam ontwierp Da Tyd geeft de volgende byznnderbeden nit het le ou van den jobitarie Mgr Bottemanna sinds 13 jaar bisscbop van Haarlem werd priester gewyd in eeu tyd toen Nederltnd voor zyn Katholieke bevolking geen naar de algemeene kerkwet geregelde kerkelyke inrichting moobt bezitten Wel waren er in ons vaderland katholieke bisioboppen door ééa van hen mgr Cornelis Lodovioas baron van Wykerslootb werd aan den 23jarigeu Alkmaarschen diakeu de priesterwijding toegediend maar zy droegen den titel vau zetels die vtr buiten Nederland fl emi Qoud 6 80 Hoordreoht v NÏBUwerkark r Otpdle 0 Kottndun 7 Uoidl 6 86 Oudew 6 60 Woardsn 6 69 8 18 VlKllI 8 18 8 88 Ooada 8 87 ImHudUi 0 81 8 14 BotUidam Otpalla KUawtrkerk Uoordnolit Oottdi slechts aan den oorspronkelgken bodem van het Christengeloof mochten herinneren De vice snperior der toenmalige Holtaodscbe zending benoemde den joagdignn priester tot kapelaan te Soeterivoode waar hy onder de leiding van den anrtHpriestcr pastoor E S van der Haagen naait dea ilicbt der berderiybe bediening de studie der kerkgeschiedenis teerde liefhebbea en beoefenen In 1852 belsst met de pastoreele zorgpn voor de gemeente Oen Borg op het eiland Toxel zag de heer Botte maone xich reeds in bet volgend jaar ooor den inmiddels tot eersten bisschop van Haarlem benoemden mgr F J van Vree aangewezen als boogleeraar in de moraal tbeologie aan het bisBcboppelyk seminarie te Warmond in welke eervolte en rerdieoateiyke hoedanigheid by werkzaam bleef tot den dood van cyn betrearden oudpastoor te Soeterwoode Tot deken en pastoor op laatstgenoemde plaats benoemd kon by wederom eeu aanzieniyk deel van zijn tyd aan zyn geliefkoorde studie wijden waarvan de vrucht deels niet zelden gelgk trouwens reeds in vroeger en ook in later tyd oen plaats vond io het tydschrift De Katnoliek c deels wy wyzen ats voorbeeld op de bekende atodie over de Honorius quaestie r in afzünderlyke uitgave met byval en waardeering werd begroet In 187G dour de kerkelyke overheid geroepen om deken Van Lueuen pastoor der St Cut hsrin aparochie te Amatvrdam iu laatstgenoemde hoedanigheid op te volgen bracht hy daar slechts een negental maanden door toen de heer Snickers president van hek seminarie te Warmond mgr Witmer op dan bisBcboppelijkcn zetel van Haarlem rervizig In diens plaats du met bet bestuur van het seminarie en tevens met den leerstoel van het kerketyk recht belast als kanunnik theologsal van het bisdom weldra io den bisacboppelyken raad geroepen ontving de heer Bottemanne op 10 Augnstus 1883 de tyding zyuer verheffing tot den bis choppelyken zetet van Haarlem Zyn voorganger op dien zetel tevens zyn voorganger nis president van het seminarie mgr Petrus Matthias Snickers aartsbiischop van Utrecht verrichtte in de knpel van bet seminarie te Warmond op 30 September de plechtigheid zyner biisohoppelyke halving by welke adsiateerden de bisaoboppen van s Bertogenbosch en van Breda mgr Godschalk en mgr Van Beek VER64DERINGVANDEN6EMEËNTERA D VKUDAG 14 AUGUSTUS Vervolg Aan 9 orde De Uekeaiog derStedelyke Bank van Leeniü Deze reksning sinit met eeo uadeelig saldo vau i 141 80 zoodat het bankkapitaal bedroeg op 1 Mei f 39397 11 Wordt goedgekenrd Aan de orde De Rekening der d d Scbuttery over 1895 Deze rekening sluit met een voordeelig saldo van f 37G 24 Wordt goodgekeard Aan de orde l e Rekening der Gemeente over 1895 Deze rekening sluit met eeu batig saldo van f 42442 1U Io stemming gebracht wordt deze rekening goedgekeurd met 15 stemmen Ingevolge de gemeente wet namen aan deze stemming de beide wethouders geen deel Aan de orde De Begrooting der Oemeente Qasfabriek voor 1897 De Voorzitter Wenacbt ook een der heeren algemeene bescboowingeu te houden over deze begrooting 8 81 8 48 04 De beer Dercksen M de V over twee posten zou ik willen spreken en die verminderen ten einde den gasprys te verlagen Ik wenschte in de ontvangst der p st voor gasverbruik te verminderen met f 6800 en de post in de uitgaven aflossing van acbnid eveneens mot dat bedrag te verminderen zoodat de prys voor lichtgas zou bedragen 6 cent en voor kookga 4 eont pnr knb Meter De Voorzitter Wenscht u het Toorttel daartoe te doen De beer Dercksen Ja M de V ik geloof dat de tegenwoordige gasverbrnikers sparen voor het nageelncht eb het is niet noodig dat die gairerbroikiTs moeten medewerken om de fabriek zoo spoedig mogeiyk vry te maken De Voorzitter Ër is wel degelyk finantieel iiezwaar tegen om de gasprya te verlagen daar die verlaging strekt ten voordeele van do gasverbrnikers en niet ten voordeele van alle belastingschuldigen en ten tweede bestaat er gevaar dat indien men op eenvoudiger wijze boreid gas gaat leveren vele daarvan K brnik zullen gaan maken De gascommisiie beeft ook wel overwogen of het niet doeolyk was den gafprys te verlagen maar zy mnende dit het volgende jaar ie moeten vooral lleo daar de gasfabriek nog een schuld heeft van f 73000 en daarby bhift bet niet daar io 97 of 98 de fabriek wederom eene uitbreiding moet onderdaan die een f 50000 zal kosten daar indertyd gerekend ia op eene productie van 3000 kub Meter en nn in den afgeloopen winter 4500 knb Meter noodig zya De verwnlven der retorten zyn daardoor zeer ontzet en wanneer wy niet willen dat de fabriek en jaar zal stilstaan moet tot eeue herstelling en nit breidJDg overgegaan worden is bet niet in 97 dan toch z ker io 98 De beer Dercksen Ik ben zoo vry M de V met u van gevoelen te verschillen en wanneer er concurrentie voor de gasfabriek komt is het rsadzamer de voorwaarden zoo voordeelig mogelyk te maken eo ook die som van f 50000 is niet alleen voor herstelling maar ook voor uitbreiding De bedoeling van de ij emeentewet is toch dat men wel sehiild kan aflossen masr geen spaarpotje mag maken De Voorzitter Ik geloof niet dat de tegenwoordige pryzen in stryd xyo met de gemeentewet er wordt wel win t gemaakt maar er is nog schuld De beer de Raadt Als wy zoo voort gaan met onzen hoogen gasprya zou het wel kunnen gebeuren det de fabriek schade zal gaan lyden daar dan toch velen dat nieuwe gas zullen gaan nemen De Voorzitter Ik geloof dat het gevaar nn nog zoo groot niet is daar het acetyleen gas driemaal zoo dnor is als het gewone gas De heer de Raadt In Rotterdam wordteen groot gebouw gemaakt voor exploitatie van bet oienwe gas De Voorzitter Biykens de opgave iu het Ga8 is het nieuwe gas driemaal zoo daur De h er do Raadt De heer van Kempen te Voorschoten beeft door iemand uit Bode graven bet nieuwe gas doen aanleggen in zjjne fabriek en die is dus overtuigd dat betyinder kostbaar zal zijn De beer van Galen Mei vreugde heb ik het voorstel van den heer Dercksen begroet de winkelstand moet door de concurreatie des avonds hunne winkels verlichten en wanneer ik HU zie dat de ftibriek voor f 73000 schuld te boek staat geloof ik toch wel dat die waarde door de fabriek wordt vertegenwoordigt en zat dus voor het voorste stemmen De heer Dercksen Volgens de letter der gemeentewet is dat ad rem maar het is weer iets waar men door kan kruipen doch door die uitbreiding worden toch de eigendommen der gemeente meer waard en daarvoor behoeven de portemonnaies der gasverbroikers niet gebruikt te worden De Voorzitter De prys van het gas is niet te booj de gelden worden gebruikt voor schulddelgiDg en nanueer nn na 9 jaar de ovens weer op zyn kannen wy nog niet voorstellen den prijs te verlagen De heer Dercksen Wanneer wy niet aflosten was bet iets anders De heer Jager In beginsel lachte my dit voorstel wel toe maar nu de Commissie die door ons is benoemd de toezegging doet dat door haar een volgend jaar vermindering zal worden voorgesteld cal ik no tegen stemmen 8 44 Aaitwdui 0 Sb Swd 7 88 De heer van Itorson Ik zal ook mijn stem motireeren en zal tegen vermindering stemmen Ik heb myn atetn wei gegeven om geld te leenen maar wanneer ik het vooruitzicht heb dat het nngeilacht tater daardoor gedrokt zal worden men alelt nn vermindering voor een volgend jaar kan men dit weder doen dan weet men oiet wat hiervan komt De heer van Gaten Er worden toch wel gelden geleend voor 60 80 of lOO jaar Dr van Iterion zegt nu wel dat ieder jiar ver mindering zat worden voorgesteld doch dit geloof ik niet De heer Dercksen Dr van Tterson stett het voor of al die druk op het nageslacht tal komeo mtar wanneer ik hem voorrekent dat er jaarlyks nog f 5000 wordt afgelost ik geloof dat ieder handelaar dat gaarne zon wenachen is het onmogetyk dat die drnk daar op kao komen maakt het gas zoo goedkoop mogeiyk en bet is in bet belang van de fabriek wanneer de Commissie nu zelf zegt dat zy een aoder jaar met vermindering zal komen ia bet slechts een verschil van f 5000 en ik geloof dat de winkelstand dat gaarne zoo zien De heer van Iterson Ik moet den beer van Galen er op wyzeo dat wy moeten leeaen voor iets dat noodig is maar een gasfabriek is niet een bepaalde eisch voor eene gemeente en daarom moet men onderaoheid maken waarvoor men leent om steohts een voorbeeld te noemen voor de kaaimuren aan hel Veeritat waa noodig d t geleend werd maar voor een gasfabriek is dat niet noodig De beer Dercksen vindt dat het mooi is als men f 5000 aflost maar dan kan het 25 jaar dnren eer die aobuld is afgelost en wy welen welke lichten er kunnen komen en dan hebben wy door langzaam af te lossen de schuld op ons nageslacht gebracht De heer Dercksen De heer van Iterion vergeet dat by een concnrreerende prys de fabriek eer toe dan afnemen zal en waar het verbruik toeneemt kan ook de aflossing weder grooter worden De Voorzitter U komt op voor de gasverbrnikers en ik voor de belastingbetalende en wanneer wy nu de aflossing met f 6800 verminderen dan komt dat bedrag ook minder op de gemeente begrooting en daar wy het voornemen hadden de percentage van 4 op 3 pet voor te stellen ia het niet weascheiyk voor de belastiugscholdigen De heer Dercksen Ik vind het prachtig mooi dat wij f lOOOO minder belaating behoeven te betalen en wanneer de gasfahrielï eenmaal vry is mogen wij toch geen winst maken maar da schuld der gasfabriek beeft niets te maken met de belastingbetalende burgers De Voorzitter Neemt n hiervan f 7000 af dan moet er by de inkomstenbelasting ook weer f 7000 bykomen De heer Dercksen Dan gebroiken wg het geld dat voor aflossing der gasfabriek is bestemd De beer Nederhorat Ik zal voor het voorstel van den heer Derokeen stemmen komt er concurrentie dan moeten wy ook ds bakens verzetten De beer Hoogeuboom Wenschte het voorstel Dercksen te splitsen Het voorstel Dercksen genoegzaam besproken zynde wordt tot stemming overgegaan en dit aangenomen met 10 tegen 7 stemmen Tegen stemden de bh Jager van Iterson Nootheven van Goor Herman Prince van der Post en Dessing De gebeete begrooting werdt daarop railgesield Aan de orde Het voorstel tot wijziging dar GemeeoteBegrooting voor 1896 en tot beschikking over een deel van het saldo van den dienat 1895 Het voorstel tot continuatie van de heffing van veergeld voor het pontveer over den Katten sin gel Het voorstel tot oontinnatie van de heffing van doorvaartgelden voor bet Reeuwgksche Verlaat Het voorstel tot nitgifte in erfpaobi van grond aan de Stearine Kaar8anfabriak GoDda c Deze voorstellen worden allen zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot bei aangaan eener overeenkomat met de Goudsche Maohinale Garenspinaary ter verbreeding van de Jan Philipslaan De keer Vingerling Ik zon liever willen voorstellen om met de heeren de Jong te onderhandelen om het laantje orar de Vlamingstraat wat breeder te maken daar de stroom der menschen naar de Heerenkade niet de Jan Pbilipelaan zal nemen Het voorstel wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot ingebruikgeving vao grond aan den heer P van Meusch Bet voorstel tot aanwyzing van den post der Gemeen te BegrooUng dienst 1896 voor de voldoening der bydrage in de onderhondskosten van den weg van de Hoflaao naar Goode Het atw zend praeadvies op het verzoek van H van der Maas om hem de visscherg in de wateren der Gemeente te verpachten Het voorstel om de erlpacbt aan J van Menseb te doen ophouden Deze voorstellen worden zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde Het praeadvies op het verzoek va i M Palagraaf e a tot bestrating van de Heerenkade De heer Vingerling stelde voor de eigenaars niet de helft te laten betalen maar slechts een vierde daar f 3 per strekkende Meter voor velen een bezwaar is Na eenige diacnseie wordt het voorstelVin gerling ïn stemming gebracht De stemmen staaJÉten hierover zoodat de beslissing is aangehouden tot eene volgende vergadering Voor de vermindering stemden de h Derokeea de Raadt van Galen Jaspers Hoogenboom van der Sanden Vingerling en Dessing De beer van Vreumingen had de rergarlering verlaten zoodat hg asn deze stemming geen deel nsm Nieta meer aan de orde zynde wordt de vergadering door dan Voorzitter gesloten BulteDlaodsch Overzicht De lersche landwet is toch tea slotte veilig het Ho erbuis doorgekomen Aan weerszgden is wat toegegeven Het ontwerp kwam met eene geheele reeks wyzigingen uit het Hoogerin het Lagerhuis terog De regeering nam daarvan het grootete deel over hetgeen zij gemakkeiyk kon aangezien bet meeste van wat de lords io heb ontwerp veranderd hadden redaotiewgzigingen was en naar t schynt verbeteringen Van de amendementen die ook de taak betrofl an aanvaardde de regeering er een paar amendeerde op hare beurt eeu ander maar hield op sommige punten voet hy stuk Wy behoeven voor onze lezers niet io byzonderheden treden van deze voorschriften betreffende de verhonding tusnohen grondeigenaar en pachter maar willen volstaan met te zeggen dat do regeerittg waar zy de wyzigingen van de lords afwees de belangen van den pachter verdedigde Het Hnia deelde in de opinie van da regeering en zonder veel debat ging bet wetsontwerp er naar baren geeat door Hierby deed aicb nog het grappige incident voor dat een amendement door de regeeriog op een amendement van de lords ingediend aangenomen werd op een oogenblik dat er geen Hd van de regeering en zeer weinig leden in het Huis waren en toen de regeering weer in de zaal kwam bleek het dat sy onder bet debat van meening veranderd was en zich niet meer by baar eigen amendement kon neerleggen Maar bet amendement was eenmaal aangenomen Ten slotte bedaoht men er dit op dat de regeeriog ten slotte voorstelde het aldus geamendeerde amendement van de lords te verwerpen Hetgeen geschiedde De telegraaf heeft ons verteld dat het Boogerbnis na byna weer de regeering een nederlaag te hebben toegebracht zieb bg de zaak heeft neergelegd De aanstaande komst van den Ciaar te Pargs maakt de Franschan nn reeds opgewonden De chauvinistische pere ziet de revanche reeds aan de lucht ea toont haar Duitscherahaat in onomwonden bewoordingen De Rappels bespreekt het bericht dat da Dnitsehe keizer in 1900 Pargs wil bezoeken en vooraf een samenkomst mat president Fanra in Engeland zat hebben Het blad xegt dan Het zoB van het gedold en de lankmoedig beid van het land te veel gevergd zgn als men slechte één oogenblik aannam dat bet under tegenipraak zou duldea dat zyn vertegenwoordigers bniohalachtige complimenten naak n tegen dezen Ceear Frankryk zal niet dolden dat zgn soldaten nit overgroote toegeeflgbbeid voor de wenscben van een vreemd hof het geweer moeten presentearen voor den keiur die aan onze nederlagen zgn kroon dankt £ n de Autorite bevat een artikel van Caasagoac waarin deze mooie pusage voorkomt Bet Roeaiaohe vorstenpaar zal bg ona eeo wondergroote niting van niet opgedrongen en onweerstaanbare tympathie vinden die zich als persoonlijke rertering zal openbaren Me ir daarnaast kOmt nt wat andera oamelgk onze haat tegen Dnitschland Want wy kunnen en mogen niet vergeten dat bat bondgenootBcbap met Rusland de ver ersoouiykiog ia van dien haat Iedere donderende kreet Leve Rusland kan geen andere beteekenis hebben dan Weg met Duitschland I Kn gy knnt n voorstellen met welk een genot en instemming die kreet zal weerklinken c Werkelyk zulke artikelen zyn eea goede voorbereiding voor de feestweek die Frankryk den czaar en zgne gemalin wil aanbieden Het algemeen comité uit de Fransche persvereenigingen heeft een vergadering gehouden om te beraadslagen over bet denkbeeld van den Figaro den czaar namens de Fransche pers een hewya van buide en eerbied aan te bieden Het voorstel van Arthur Mejer een gala voorstel ling in de opera te geven werd afgestemd omdat de czaar als gast der regeeriog geen nitnoodigiog zal kenuen aannem n die niet een officienl karakter draagt Diarentegen werd aangenomen het plan van den Figaro dat alle Frtnache bladen tien francs zullen bgdragen voor eee eeregeschenk De verstandige en bezadigde hoofdredacteur van dan Temps wses er op we ke groote gevaren er verbonden warpu aan bet schenken van een eeresabel Hy stelde dairom voor liever epn zegel met skeizera wapen een cachet of zoo iata te doen vervaardigen Dit voorstel werd in overweging gebonden Het tweede plan van den Figaro on de keizerin een wieg te vereeren voor haar verfvacbt wordenden zoon vond algemeene instemming De vergadering sprak den wenscb nit dat een damescomité zou gevormd worden om aan dit plan uitvoering te geven Elk jaar in Mei begint in de Amerikaansohe bladen een protestbeweging tegen den uittocht der Amerikanen naar vreemde landen omdat daardoor veel geld aan het land onttrokken wordt De minister van flcanciëa de heer Carlis e echatte bet bedrag ran het geld dat jaarlyka door Amerikasnecbe toeriaten wordt uitgegeven op 120 millioen dollars de beer Alfred 3 Heidelbach daarentegen op 75 inilücen Wanneer men berekent zegt een acbrg er in de Weser Zeitung dat elke toerist gemiddeld 1000 dollars uitgeeft dan zal dit voor 1896 een bedrag oitmaken van 100 millioen dollars daar dit jaar meer dan 100 000 Amerikanen naar Europa trekken De scbryver acht eeu bedrag van 1000 dollars per peraoon eabter te weinig daar verichilleade geldmannen byna het ganiche jaar n Europa zgn en elk Hd bnnner familie gemiddeld minstens 6000 dollar uitgeeft Elk jaar neemt deze exodus toe dat bewgst de statistiek £ n dat nisttegenataande de zaken niet vooruit gaan en niettegenstaande het verzet der pers De inzender vroeg een een dame waarosi zy toch steeds naar Europa trok en by ont ving eeo antvoord waarmede hy zich volkomen eens verklaart Ik ben een goede Aroerikaanscbe zei de dame en ik heb ons vaderland lief maar zoodra wy 5 6 weken weg kunnen gaan wy naar Europa Amerika is het land van den den arbeid maar niet van uitspanning en genot bisschaafd comfort en fijn genot is daar niet te krygen at geeft men ook nog zooveel geld ait Wy moeten ons verblgf in onze badplaats veel donrder betalen dan in Europa ofschoon in onze badplaatsen alles ontbreekt wat Europa voor ons Amerikanen zoo aaatrekkelgk maakt beschaving konst fijne zeden betameiyke behandeling goed geschoolde en opmerkzame bediening bescheidenheid van vermaken en overal een beschaafde smaak aangenaam gezelschap bescherming en orde in bet openbaar verkeer Ons tand is nog jong in den ruwen toestand der ontwikkeling bet schrijdt snel vooruit maar uerst aan latere geslachten zat het knooen geven wat lOld Europe ona heden reeda rgkelgk en goedkoop biedt £ n daar ik niet tot die latere geslachten behoor daarom ga ik naar Europa om datgene te genieten wat by one zelf niet te krygen is Ik ondareehryf aliea wat mgne landgenoote hierover gezegd heeft verklaart de scbryver ik weet nit eigen aanschouwing dat ieder Amerikaan die eenmaal Europa heeft bezocht attyd reikhalst naar een herhaling van dat bezoek Vooral bg de dames is het trekken naar Europa eene manie geworden naar eene reis door Europa verlangen sg evenseer als een Engelsche dame er naar haakt om aan het Hof genoodigd te worden Daarby komt de vraag van velen naar meerdere beschaving terwyl menigeen naar de oude wereld trekt om daar kundigheden op te doen die bon later in bun eigen land vrachten zullen kunnen afwerpen Amerikaaniche meisjea en jonge mannen zyn in grooten getale vereegenwoordigd op vertcbillende inriebtingen van onderwga in Doit chtaod Frankrgk en IKwHaerland En dat de goedkoope reii el enheid oer de verschillende etoomvaartmaatschappyen aangeboden bp d n reisluat grooten invloed beeft behoeft geen betoog Hoe bet bezoek ii to oomani aegt de vol gende statistiek In 1861 keerden slechts 1 1 551 Amerikaaoeche bnrgers uit het bniteuland terog in 1894 bedroeg dit geUl 90 678 waartan 76 384 te New York landden iu 1895 groeide het cyfer aan tot 96 157 en dit jaar zal het 100 000 bedragen Afloop van Openbare Verkoopiag van Onroerende Goederen Publieke verkooping van 7 woonhuizen aan den Ouden Singel te Scboouboreu van den heer J W Dof terom aldaar 13 Augustus 1396 door Notaris Mahlstede te Bergambacht irehoadeo Peroeet 1 k A Schenken voor f 1480 Perceel 2 k J Lazooder voor f 1350 Perceel 4 k P de H er voor f 1310 Perceel 5 k W F Stjeahorst voor f 1480 Perceel 6 k J van Aartryk voor f 900 Perceel 7 en 8 k A van der Sluys voor f 1980 Perceel 3 is nit de hand verkocht Pub ieke verkooping van woning en 9 77 86 hectaren land in benedenkerk onder Stolwyk den 14 Angnstos 1896 door Notaris Mshtatede te Bergambacht gehouden Kooper de heer M Dook te Stolwyk voor f 14260 GEKLEUHDfi met 20 korting A vau os Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amslcnlam Vorkra 917 100 100 I 84 BV I 68 I 98 98 j 104Vu 6 V 1 981 1 i v I 9S I 897 100 97 43 600 108 lOOVi B6I 1 1 loiv 808 137 46 99 100 189 y 108 91 809 lOJl 6 Vl 63 168 97 77 loiv 101 1441 188 107 alolkri 9IV 100 100 SSVl 36V 16 AUGUSTUS NlDiBLisD Cert Nea W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKO lIt Obl Goud 1881 81 4 iTAUS laiohrijviog 18f 2 Sl 6 OosTiNfi 01 1 in papid 1868 dito in silver 1898 6 PoRTUQAL Oblig met coupon U dito ticket 8 RuiLiND Obl BiDoenl 1894 4 dito OeooDi 1860 4 dito bij Kotbi 1889 4 ditobUHop 188990 4 dito in goud leoB 1888 6 dito dito dito 1884 i Spuiji Farpet lobuld 1881 4 Tounj Sepr Con leen 1890 4 Oeo leeuiag Mrie D Gefl leenioff rie C ZuibAf HIP V obl 189 5 Uuioo Obl Buit Scb 1890 6 VlNlzvKLA Obl 4 onbop 1881 AllRlluul Obligalien 1896 3 aorrnuul Sled leen 1894 3 NlD N kXr Har ileUr uiid Areodsb Tab Mij Oertificateo Deil MaateebRppH dito Arab Hypothoeko pandbr 4 Cult Mij der Voratonl aend a Gr Hypotbeokb paudbr S i Kederlandaohe btek aand Ked Haadelmaa rb dito N W k Pao Hjp b pandbr 6 Rott H patbeokb pandbr 3V Ulr Hypotheokb dito 8 OoiTKNK Ooat Hong bank aand EuaL Hypotbeekbaok pandb 4 Vi ilNH KA Kquit bypotb pondb fi 916 68 7 lO l Uaiw L O Pr Uen oerl 6 Mis Holl U Spoorw Hg aand Hij lot Eipl 1 at Spw aand Nad Ind Spoorvegin aaud Ned Zuid Afrik Spm aaud dito dilo dilol89l dito 6 lTU lE apoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid lul Spwmij A H obl 3 PoLlN Waracbau Weenon aand 4 Sm Gr Rual 8pw Hij obl 4 BatUaebe dito aand Faatoira dito aand S wang Dombr dito aand S iCurak Cb A20W Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aiu iu Ceiit Pao 8p Mij obl 6 Ckio k Korih W pr C r aand dito dilo Win St Petar obl 7 Denver It Rio Gr Bpm eert v a lUinoia Ceotnl obl in goud 4 99 Louiav fc NaahvilleCert v aand 40 Ueiieo N Sp H lehyp o 6 101 9V 1 V Miaa Kaoaaa v 4 pet prof aand 9 N Tork OnUrio i Woat aand 12 dito Penni Obio oblig 9 109 Oregon Calif Ie brp in goud 6 99 81 Paul Hinn fc Manit obl 1 104 Un Pao Hoofdlijn oblig 9 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 CiiiiBi Can Soutb Oort v aand 46V 10 Vn C Ballw fc Nav Ie h d e O 107 Amaterd Omr ibua Mij aand 192V Botterd Traniweg Maala aand 602 NlD Stxl Anuterdam aand 3 107 Stad Botlerdam aand 8 107 8 iat Stad Antiverpiinle87 2V 10 l Stul Bruaaol 1889 87 108 tloHs Tbeiu Ec ullr Oeaellaoh 4 117 OoatlXK StaaUleening 1890 6 131 K IC Goal B Cr 1880 8 1 199 itkTin 8lad HndlW t 1698 SJVa Nu Var Rea Hyi 8pobl eert UI Bnrgarlljke 8t nd OëDORBN 13 Aug Maarten Laeadert Pieter oudera M vau Vliet en F Ef ai OVERLEDEN 12 Aug A Trompet 75 j U C M Scbolteo 2 j H J Jurgena 16 j ONDERTROUWD U Aug W C F Tan der Sloot 28 j en J B Tan der Klein 28 j J van der Laan te Zvammerdam 32j enK Compier 40 j C Laurier 26 j en D van Stavel 27 j J Jacobi te Waddiolveen 33 j n C M Maatiok 28 j A J Wartena 24 j au M ten Boach 20 j J J P den Hrrtog 22 j en ü an der Noot 21 j H Kooijatra 23 j en r Ci Endenburg 22 j J L Verboom 18 j en P van Roon 16 j UaastrooM GEBOREN Jan Jacubut ondrra U Frt drikze en M N ëhngerland Adriaoa ouden J vau Leeuwen eu A II Dirka OVEULKDEN A d Baan 82 j ONüEllTllOUWD W Oroaneudyk n L Bek Vlilt OVERLEDEN R de Boop oud 75 j GETROUWD J Beerthuyien eu M Boere moordrecht GEBOREN Heluna Jobanua ooderi P Steenbergen en W Wildenburg Abraham ondera A N Kool en J C deu Hertog Arie oudin C Ooiterom en E W Viaaar OVtRLEDEN A van Kransubnrg 2 m ONDERTROUWD J Verborg 28 eu A vBU der Wegde 28 j OEHUWU L A Sehilt n J Tan dar Graal door duizenden Professoren en geneesheereu beproefd toegediend en aanbevolen Hedert 14 jaren by Jiet publiek be kend en gezocht als bet goedkoopste ea onschadelijkste R E C L A M E BLOEDZDIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkoMn wordt en bu Tootkeur ga omen in plaat Tan Engelach Zout Droppela Drankjei en Bitlarwalor Niet andera te Terkrggon dan i4 dooije 70 Cent in de Apotheken Bet etiket der echte Zwitseraohe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zijn Tan den Term koo ala boveuataaade afbeelding op een rood veld De dsgelgkache kosten bg gebruik zgn slechts 3 centen Niet anders te Terkrügau dan in doosjes ii 70 Cents in de Apotheken lloofddepót F E TAS SANTEN KÜLFF Rotfrdam ADVERTENTIEN TANDARTS E CASSUTO Is vóór 20 Augustus NIETTSCOEÜLTEim Copae fin Bols f X Q Q d Ziltar D COQNAO riir Boia TMD da 0ofllAt4 Attonyma wordt f t T rd la ▼ lda bsmuid lUiMtwa ru e lA ér Inhoud Toontca T n h tMt atT n Dr V T JAN BAMVL HOOS Proafflaaoh k f 1 80 niuivtuaa TMMjcbMT kgi P H J V WANKÜM J MELKËRT OostbaTen firma Wed B 144 Gouda VRIJE PAARDENMAEET Zaterdag 17 October Toor boTen enoemde TBËK KINO ign Terkrggbaar bg A BRINKIAN ZN Prijs per lot f 1 H lolett mi f 10 Bg plaatsing der loten la m 2 Prgs COMPLEETB BK8PANNUI0 beneTens min tens 20 PAARDEN