Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1896

ï Dinsdag 1 $ Augustus J896 INo 7046 3öste Jaargang m mm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgttve dezer Courant gfesciiiedt d a g e 1 ij k s met uitmndering van Zon en Feestdaggen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alïonderlijke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 regals a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het Wissel en EfTecteniitotoor EAEEISTDS C 187 WARMOESSTEAAT by den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEBNINGBN Uityoering yan Speculatie orders tot de meest voordeeligste eonditUn Htf Uitgare van het Maandblad FOKTUNA J per jaar franco per post proefuoramera kosteloos flaki H b tj onachadelyltate en ge makkelykste povtsmiddel voor HecrcM en vooral dames en Kinderschoenwerk ls de Appreluor van C M Mlllsr 4 Ce W erlls BesIh SIr 14 M nletM o l iVv op naam en fabrieksmerk Vsfkrylkae hy Hseraa Wlsktllsrt In aaeaaweril aalaaterita Sraiaryea aas aas Seaersa Otysl ky W SarSa aaB Arafe ss a M openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond ol HerhAlingsscholen voor Jongens en voor Meisjes op de Koslelooze en Kewaarscholen De COMMISSIE Tun TOEZICHT op het LAGER ONDEKWUS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wiet plaatsing men met den October 1896 op een der boTengenoemde scholen yerUngt geschieden zal in de scboollokalen op DINSDAG 25 AUGUSTUS 1896 des namiddags en Tgf uur Voor Terdere byzonderheden wordt verwelen naar de aanplakbiljetten Namen de Commissie Dt Secretarie J H VAN DEH VOORT Oouda 11 Angnstns 189C Openbare Vrijwillige Verkooping VAN Um HOFSTFJK gelegen in IlLOEMRNDiAL onder WADDINXVKEN De Notarissen A G BODAAN en Mr G Y i ROSSEM teVöraverihage als laatbebbende hunner principale zullen ten overstaan Tan den te WaddlnxKeen gevestigden Notaria Mr 1 MOLENAAR in het openbaar verkoopen BU SM P ala Basil s t des Toormiddags ten lï ure in het KofiSehuis Tan J M db Kuniia aan da brug te Waddinxveen De BOUWMANSWONING ca öe Oude Baars benevens diTerse perceelen uitmuntend WEI of HOOILAND gelegen in den gunstig bekenden polder Bloemendaat aan den Ijloemendaabchen weg binnen tWaOtHuXceen te zamen groot 14 i6 6Ö Hectaren Te Teilen in C in te Terkrygen biljetten in Uet breede omschreven nader te combineereu eb in massa aan te bieden perceelen Te jaraen verhuurd aan den Heer Klaas JomiiiaiD tot Kerstmis 1900 en Mei 1901 tegen 1200 per jaar eu resitutie T h balie Kunlands bundergeld BeUMlOag 9 October tS99 Lasten bedragende OTer 1896 grondlasten Toor het geheel 75 80 polderlasten per Hectare 7 en Rijnlands bandergeld per Hectare 1 10 komen ten laste der koopers vnn 1 Januari 1897 af de Huurnenningen ten bate der koopers van Kerstmis 1896 at Nadere information ten kantore van de genoemde Notarissen POIKE OUDE l 8GHIËDAMMEK GENEVEE Merkt NIOHTCAP VorkrMbaar bij s PEETERS Jz Qrm VlNK£L CB pmstocmL Agentuur by de Firma Wed BOSMAN teGuuda OoihIa DÉpr fay A Bhinkuan k Zuox A U bewiji vaa ooUtlioUl ia oBohot on kurk ateoiU voorzien vau leii naam der Firma P HOPPE Wsit ei iowrarin tegen Jiclit Rheomtóek Landenpynen kortom AnkerPaiiiExpeller teges f tyDen vaa f erlei aard lfg ii uet het hüti mai aan te wenden tegeu = gT Anker PainlxpBller ygl moet doa iteeda in ieder hmsgezip E gg flnker PaifrExpeiïer I njB 50 oeat 75 oent ea f 1 25 de flasoh Voorhanden in de meeste Apotheken en by F At Sickler t Oo t RoUerdMii Te Gouda bj A WOLFF Markt A 144b eu DE LAAT en VAN SON apotheker Markt öüöiiispiim in lie GROOTË of St JANSKERK OP DIKSBAQ 18 AUQUSTtJS 1896 des avonds 7 uur door dan lieer J H B SPAANDERMAN t De PROQRAMMA s tevens toegangsbewijzen zgn te Torkrjjgen 0 10 bfl de Boekhandelaars J TA BENTÜM ZOON en by den Koster tE MSGEV il G m Aangezien de ZAAK onder de l F firma G HOUTMAN C te Gouda ts opgeheteu wordeu allen die ieta te Torderon hebbeu van of TerschuldigJ zyn aan bovengenoemde firma beleefd verzocht daarvan opf ave or betaling te doen ten kantore van dhr J VAN ER WAL Proctizjjn BOELEKADE 163 te GOUDA Gouda U Augustus 1896 G Houtman dl Cie BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VA iU B leg en en onder Fabrieksprijzen Deze Uilverkoop duurt dechls korten tijd e ae Pramen In de ÈVMijMüE ASS1ir l tie Maatschappij tegen BlSAaBchade van 1845 DE NEDERLANDEN Zutplieu Aiiistrrdani Hophiaploin Kotlerdam uidbliiak 5 1 8 Gravcllhage Mobelatraat 0 Bieda Friaseoksde Alkmaar LaogosCrut iroiidkapltaal 8 000 000 Reserves 1 800 000 Uetaalde Braiidscliadeii u 600 ooo Ssse Kulicktnll TStükart ttaai tok tsgso INBRAAK Efléeten in Brandkast zoowel als inboedels Winkelcoedereu enz 7AE TEHT00H3TELl Ne met daaraa IISSÏIIJJ i mm te lS€IIOOMHO¥EW Opemg 17 Augustus 18 fictoriawd ter uifde VictoriaiBron te Oberlahnstein by£ms Tafeldrank Vanh£ ninklykef ujs derjfederlanden AMERSFOORT AHERSFOOBTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automattêche Walsen Meelfahriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt van da fijnste Boorteo tarnre gemaakt I aUüL U met zairere ooafgeroomde beste melk rermengd bt rt bierdoor minsteas Tier dagen vorach on overheerlijk rnn amaak on ia verkjTljgbaar in pan gekoipt 1 pan vloer hard geknipt plaat Engelsch Duitaoh en gallenvorm in stuks van 6 ot B et 12 et in vloervorm ook van 18 et 24 et in extra fljn geknipten vorm In stuks van 7 et lO l et 14 et en met toevoeging Tan prima tafel natuurboter alS Melkka det es van 2 et 1 ot Gewoon Krentenbrood wordt ala Fjjc gebuild Melk Tarwebrood maar met toovoe ing van prima krenten en andere prima zuidvrucliten vervaardigd blijft hierdoor vele dagen veracb en Ijijzondur lieerlijk van smaak en is verkrijgbaar in bUS I vorm en EQgelschen vorm in stuks van 8 et 12 et 16 et 24 et 32 ot en als Krentenbolletjes van 2 et I et Muni iebrood bruinbrood wordt van speciaal er voor geacliikte beste larwesoorten gcfabriceürd smaakt tiierdoor buitengewoon heorlijk is zeer gezond on vflrkrijg baar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 et en in langen 1 vorm SO Dg 5 et 75 Dg 7V et 1 Eg 10 et 2 Kg 20 et deze I gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dëpótbouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prüzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépótI houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohllderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wjrdi een dépöthoader met klein gezin gevraagd tegeu vrij woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie en franco vrachten der volle en lodigfl kiston Kalhreiiier s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel INBRAAK FBANSCHE STOOMVEEVEEU BK i Gbeinisehe WasscheriJ II OPPE IIEIMEIt 19 Kruinkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt Toor GOUDA de Heer MERCURIUS J J A Montijn Crabethstraat 276 ÜiHilliHHIIM A VAN OS Az dpecialiteit voor het Btoomen en verren van alle UeereDen Oamesgarderoben alsook alie Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n van pi acheman teU veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de aieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevarfd worden onschsdelp voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 2ö gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eena week BINNENLAND QOGDA 17 Angnatni 1896 Tan de 11 leerlingen der 5e klasps van de Ryks Hoogere Bargersebool alhier zgn 10 bg het ËindezameD in Zoid Holland geslaagd H t diploma werd oiigereikt aan de leerliagen J A ran der Dreggen A Diemont B J W Haber O de Jongh Ë Micbeels J F Oosthoek J J U Rademaker A A Reidt W J O Siniter P C de Voogs De eommies der telegrapbie Q J de Jong alhier op hei telegraafkaatoor werkzaam ia met lo September verplantst naar Amersfoort terwgl de commies 4e kl B J Windsant van Amersfoort wordt overgeplaatst nasr hier Bacteriologisch onderzoek tan het water dtrQonditche WaterleidingMsatscbappy Datom 7 Angastus 1896 Oorsprong Kantoor Waterleiding Aantal teldagen 5 kiemen per gram 110 vervloeide kiemen 4 soorten 4 zieklekiemen geeno OpmerV ingen goed Zaterdag ia ta sQraveubage geslaagd voor bet examen Franioba taal 1 o mej Ë Scbaly fan Sehoooboven Te Zegwaari is Zaterdagmiddag een kind van ongeveer 4 jaren in bet water geraakt en verdronken Men meldt nit Zwammordam In de Vrgdagavond gehoodea raadsvergadering IjAm een adres ter tafel van onderscheidene Ipnaetenen meest neringdoenden versoekenoé een talephonische asnslniting aan het telegraafkantoor te Bodegraven De Baad heeft daarop gnnstig besohikt Bg den gisteren onder minder gunstig weder gt honden onderlingen wegwedstrijd over 25 K M Leiden Alfen en terufr werd deeeritte prgs vargnld zilveren medailla gewonnen door B M H Keiler in 46 n 59 aac de tweede groot lilveren medaille door B J Hots in 49 ctt 52 see de derde kleine zilveren medaille door G Palm in 55 m 38 sec de vierde bionaen medaille gMobonken door een lid der vereeniging door P H Maandag in FEVILLE TODI GENEVIEVE 14 De Bérias had mjjn wsnsoh goed geraden en warkelgk gevoelde ik mg zeer gelukkig in deze sierlijke kamer gezeten aan deze Ufel waarop twea wssksarson braedden terwgl ik dit contraot las hetwalk zoozeer met de deftigheid van dien tgd strookte Kr stond op deze bladzgdea dia in aen koninklgk nourieelen atgl opgesteld wareo eena ongaloofelgke menigte bonwland weitaad molens kastaelen bronnen rgrars boemgaardan bonohen an buizen varmeUI Ren arme drommel zooals ik die gaan groote fo in kende dan twintig morgen middalmatig land kon de opsomming van zoo vele goederen die in é stak vermeld atoodea niet zonder verbaziag lezen Een rijkare sou er van geduizeld babban sen dichter zou gezegd hebban tis onwaarschgnlyk Helaas I kaar het blaadje aans om ea tantoad verdwenen als door een toovarslag voor uwe verbaasde oogen bezittingen hferlijkheden graaf sekappea hertogdommen boDwrallen van oude kostaelen ingeatorte abdgen De hypotheek een oovcrzadalgk aaonater ging ateeda voort met bet vefhrokkdaa van al die goederen in dnizend stakjea naar ds willekeur vsn onb ende bezitters En hoe Tsrbliadender de sokga wu dea te treuriger waa de wsrkalükkeid Uan zon dete fortuiaeD die ern oningewijde ben e voor eea vaa dis atilstsande 56 m 2 sec De wedBtrgd ging uit van de L W V De Albatros De Staatsconrant van 16 17 dezer beval het koninktgk beslnit van 10 Ang I waarbg wordt benoemd tot oommandanr in de orde van OranjeNatsaOf 0 J M Bottemanne bisschop van Haarlem Vrijdag werd de cHcketmatch tasicben Engeland en Z Bolland geëindigd De Hollanders zetten bnn innings voort en sloten omateeks 11 aur met een totaal van 58 Daarop gingen de KngeUcheo aan bat en sconrdsn 71 In de 2de innings scoorden de Hollanders slechts 43 Feiih 26 zoodat de Ëngelscben niet meer dan 31 behoefden te balen om te winnen Dit gelakte bun voor het verliea 4 wicket aoodat Zoid Hollsnd verloor met 7 wickets Men seint van gisterea oil Parga Heden bad de match Jaap Eden Googoltz op het Velodrome de la Seine plaats lu de eerste afdeeling nam Googoltz eerst een grooten voorsprong maar gaf het spoedig op In de tweede afdeeling kreeg Gougoltz aanvankelijk weder een aanmerkeljjkeii toorsprong maar Jaap Eden liep spoedig in en won met eeu afstsnd van 300 M Daar beide afdeelingen door Edun gewonnen lyv is hg dus winnaar van de matoh Aan bet Verslag der Gemeente Goada over 1895 ontleenen wg het volgende Volgens het Verslag van de Conmiasie voor het Stedelgk Mnsenm van Oadheden is de verzameling in den loop van bet jaar 1895 niet onbelangrgk verrgkt pe collectie gravnres onderging uitbreiding met bet portret van Balth Castiglione Italiaansch staatsman en letterkundige door li van Peragn de portretten van eene jonge vrouw 1659 Eraamns Episcopius Tombergins en Qomaraa door H Bary de portretten van Corn Sohonaeoi Gnuditch scbryrer Coroelis Visscber Gondsch schilder Joost genaamd salige Joost c Jooat van Scboonhovea Badrianus Jnnius P Nanniaa Harb Tombergins prsdikant te Gouda P Bor geschiedsohrg er ülrck Coorobert Dirck Volkertaz Coornbert snet de handteekeoing C de Hootmao Aut Blocktand geboren te Montfoort 1532 1583 Pieter Kies grarare van C Ketel en Sainie Marthe met hoed ovaal naar Pieter Ponrbns wateren gehouden hebben waarop gras en bloemen gegroeid zgn Op aenigen afstand bezien zou men deze vijvers voor eene uitgeatrektu weide boadan waarop alles welig tiert Onvoorsiohtige reiziger waoht er u wel voor uw paard daarheen te wenden Dia uitgestrakte weids is een afgrond waarin gg gflheaj zoudt verdwgosn geljjk weleer da jeugdige uer ran Raveniwood in do algkerïgs moerasaen En toen ik eindlijk het nietige van daze denkbeeldige fortnin bestudeerd had begaf ik mg aan den arbeid Ik sobraef vlug en met eene losse hand Eindelijk haastte ïk mg om aan den bekoorlijkan naam van Genevieve le komen Helaas I zij had een anderen naam gekregen Da hertog da Boispréaux haar vader duidde haar zonder haar in dit contraot te erkennen en zonder haar daarin te verloocbdnen onder een anderen naam aan hg noemde baar de sltflarrouw van Montdragon Ik had reeds meer dan één wijnU rg en maer dan één korenveld ten papiera gebracht V en er aena kleine hand op mijn schonder gelegd werd Ik keek om en zag nu eens dame mat een trotsohen blik voor mij ataan Hoe naP riep ag verschrikt uit ben ik hier dan niot bij Mr da Bériaaf Hab ik mg dan zoo vergist P Rn wat doei gg hier mijnheer f Hare woorden waren afgaaieteu en haar blik wss reraehlelgk Zeker had zg niet gedacht dat zg znik een onbeduidend persoontje als ik was op znIk aan uur ia dit vertrek zou aautroffen hebben Zij was hierover werkalgk miano l ea om eene onbeduidende reden sou zg ng als een knecht behandeld hebben Ik bsgre hare verlegaahaid an daar ik haar uit De versamehog portretten van Erasmus werd met een tienta vermeerderd Verder verwierf bet Muaeum eeue gravure vso een bas relief ntt een fries door 11 van Persgn en eene penteekeoing van Leonard Venroy te Goodn 1753 Van den heer S J Bartelman alhier werd ten geschenke ontvangen eene schildery door hem vervaardigd voomtelleode Galiten Galilei alsmede eene scbilderg ook door hem vervaardigd voortfteDende de Wilkyriën oproepende de gfeiiteo der afgestorven helden Van direns zaken kwamen in twee gebakken steenen mnt leeuwtjes waarop respect ie velgk de aartallen 1606 en 1614 eene spanen doos met het jaartal 1669 de promotie ponniog van zekere Johaii de Wit Gouda 1677 twee teekenlappen waarvan een van bet jaar 1692 het Arrainiaansch Testament met de beRchrgving eeu bouten vorm plank wsarin met brooddeeg de zoogenaamde bokjes en leeuwtjes gemaakt werden een buldepenning ter sere van Prins Froderik der Nederlanden bij ign howelyk met Prinses Louise van Pruissen eene tabaksdoos met in olieverf beschilderd deksel brieven van den Plaatsoommandant aan den Oowmanitoat van de Nationale Garde Jan van der Linden te Gouda 1810 het Heglemeot voor de IJkersobippera varende tuaaehen Amsterdam en Oouda met Igat der vracbtlooneo Ëiudelyk kwamen nog in de volgende boekwerken De nieuwe spiegel der Jeogd of Franse tyranny Ëerate oefeningen in bet lozeti door P J Prinsen J Le Francq van Berkhey De zeatrinmph der Bataafacbe vrgbeid op Doggarsbank Gedichten van H van Alphen ia tFranach met portret en eenige plaatjes Utrecht 1835 Lastige Historiën van G Boccaccio door D van Coornbert Amsterdam 1612 LacioB Anneus Seneca Van de weldaden door D van Coornbert vertaald nit bet Latgu Haarlem 1562 Officia Cioeronis leereode wat yegelynk in allen Staten behoort te doen in bat Latgo door Marcum Tallinm Ciceronem vertaald door D van Coornbert Delit 1604 D van CoornherL Rnobt ghebruyck en de Misbruyck van tgdlicke have Met portret van hem en door hem zeU in t koper gesneden Amsterdam 1620 Tweespraak van de Nederd Letterknost haar pgnlijkeo toestand wilde redden zeide ik Mevrouw I hab de goedheid naar rog tn Inisteres in ean paar woorden za ik u zeggen wie ik ben Ik heb de eer een dar klerken van Mr Champon te zyu en da vriend van een edelman dien gij londer twgfel kent Mr de Burins gehaeteo Daar hij heden avond belaat waa net een werk dat zgne plannen geheel hi de war bracht beeft hg mg verzocht dit tn zgn plaats te doen en daar ik dank zg hem al den regen die er tuateheD rijven en leaten gevallen is op mün Igf gekregen heb heaft hij da goedheid gehad zi ae ïcamar aan mg af to staan enden chamberotoak dioo ik aanheb aan mg te leenan Daarop is hg ais ean prins gekleed zoodra de tucht wader balder geworden ia vertrokken en ik zoa wol zeggen Mevrouw t dat bg zich op dit oogeobltk In den Iteliaanschen Schouwburg bevindt f Hg is althana niet bjj ons geweest zeido zg ffhg komt er in t geheel niat meer Mgn man mag ham niet al te best tijden toeh lie ik hem eens of twoonaal in de week in de Italiaanscbe Opera Dan treedt hg binnen groet mg en gaal weer heen als mijn man hem tenminste niet venookt om te btijvem terwgl hg zelfs ean sigaar op den boulovard i atï rooken Vandaag nog meende ik ham ta zien tavergalfs heb ik naar hem gezocht er was geen Mr de Bétiaê ii rien Gelulgk heb ik m bij jda herainnerd dat hg noo 1 lJf M is was en de reden van mgne komst Mtier Wi fiheor I tiestaat hierin dat ik aan Mr Clump n A Ij roiddeling vaa zgn vierden klerk wit M kennaii geven dat h j bet huwelgkseontract tussobisn M la de Boispréaax en den graaf de Jailly niet behoeft op te stellen Dua is et niets onaehuldigers dan mijn bezoek ik ben ean Ruygb bewerp van de redekaveliog Kort begrip des redeakavelings in rgm Redargokknnat door Coorobert Spieghel en Roemer Visscber Amaterdara 1614 Dirck Volokfrtaen Coornbert en zyue Welleveoskanst door dr J ten Brink Amsterdam I860 Adriani Junii medici Emblemata Antwerpen bö 0 Plaotijn 1575 Hadriani Junii Nomanolator in qoo propria nomiui Antwerpen bg Martini Natii 18z3 Hadriini Junii Batavia Met portret Dordrecht 1652 t Varbael van H van fievarningb W Nienpoort J van de Perre A P Jongeatal ala gedrputssrden en anibasitadenrs van dsn Btttan Geueraal der Vereeoigde Nederl inden aan de Repabliek van Engaiand Den Haw 1725 Het Museum werd in 3895 beiooht door 463 personen van we ke 328 den gewonen outréeprga van 25 cents en 135 den verlaagden prgs van 10 cents betaalden De Commissie onderging geene verandering in bare aamenstelling De uitgaven ten behoeve van het Masanm bedroegen f 421 13 waarin nit de Gemeentekas werd bggedri en voor f 319 31i Uit Batavia seint man aan d N B Ol onder di taekaning van gistaraa Van gouvcroementawege wordt medegedeeld dat twee compagnieën eergisteren getrokken zgn naar Toelioe Oemar a ferblgfplaata Hraa ueu kleine kampoog aan den voet van een berg in het binnenland Oemar vlacbtta in de richting van Lambesoi ei Mers Hy wordt werd zoo ver mogelyk vervolgd Uy bet de rlement van koloniën ia ontvangen het volgende van 15 dez r gedagteakende telegram van den Gouvernear Generaal vau Ned lodië betreffende de krggsverrichtingen in Atjeh sToekoe Oemar in Leboog vervolgd vlacbtta door een bergpaa in de richting van Lampsaoi Ëen gerecht vond plaat met Oemar a achterhoede die eene stsrke beuvelHtelliog bad ingenomen Een Afrikaanscbe toselier gesneuveld één officier eu drie Europerache fusfliers gewond De vesting van Oemar vernield Troepen allen teruggekeerd c De befaamde Zaterdagavond van de Rotterdamsche kermis braeht eene bnitengewoaa mensohenmaaaa op de been die zich bjina oitsluitend in dichte drommen bewoog op bat oliónte die bg haren zaakwaarnemer komt anders nlst Bg deze oavarwaohte msdedsaliag omlrant bat afspringen van aen huwalgk dat vij zulk aena choone gologeobeid kou bieden om Oenevitive weer te zien ging mg aen huivering ovar de leden Zoo zou ik dan de hoop dia mg vervulde reeds wadar moitan opgaven zoodra ik deze opgevat had i Hat kwam mg voor dat eane dergetgka getegeuhaïd zich mijn gehaele leven lang niet meer aan mg zou voordoen tn het scheelde weinig of de Iratien kwantu mg daardoor in da oogan Maar waarom Mevrouw I hernam ik op den toon van mgn patroon zelf wil men dit huweiyk doen afspringen op het oogenblik waarop al da voorwaardan van E eida kaaien zgn voorgesteld en aangenomen terwgl de bruiu en de bruidegom elkander goed varstRao an hot geincht van dia hewetgk sieh in den gsheolen Vaubourg St Garmain verspreid heaft Heaft men wel gedacht aai het verdriet der jougeliaden aan de verantwaardigiog der ouders aan da vcrkeerda uitlegging dis maner in de stad van zal garen Zoo zal Mr Cbampoa legen u sprekea on als gij zoo goed wilt zjja antwoord mij dan alaof hg het was dia tegan u apnk i Och hemel manheer zoïde da dame tarwül zg met een kwast speelde men liet dargeiyke dingen alle dagaa gebeuren Kr is daartoe slaofata en enkele kleinigheid noodig Ik ban da znatar van den graaf de Jailly Man heaft ona Mlla Marguerite vaal rijker afgeaefaifderd dan z warkelgk is maar wg zouden ons over dwza eerste nisrekening nog beengezat hebben r ntt sina j