Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1896

gtrecte SpoorwczverblndlDKen met GOUDA Zomerdienst 1896 AanKevasgeD 1 Mei 0ODDA 8OTTÏRB4M door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen I Sedert U jaren bg het pabliek bekend en gezocht ali het bestct goedkoopsteen onaehadelijkste 7 68 7 8 8 8 8 13 8 89 6 81 18 86 18 88 18 89 18 48 18 68 1 44 4 8 4 16 UOTTIRDIH HODDI 11 80 10 4 11 80 18 87 18 08 18 47 HAAS GOUDA Ha a 6 61 7 80 7 4 8 60 1 19 9 4810 1111 8618 891 86 9 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 68 98 8 88 Toorb 6 67 10 17 1 41 4 89 i 18 84 Z Zegw ll 10 89 1 66 4 63 80 48 10 81 4 84 10 44 11 10 18 11 1 99 8 46 4 87 6 17 7 0 AMSTCIDAM aOVDA 10 41 8 84 i 68 4 46 8 18 7 48 i lO lO M 11 8 46 i 8 4t T e M U 1 alleen de zgmnreo Voor zoover wg konden vernemen was alles verzekerd De opstallen van bet pakhoin moeten behooren aan een inwoner ie Leiden Het vla eigendom van den heer A den F oed was aan de Kotterdamsche beurs verzekerd voor f 42 000 Voor de overige cgfer moeten nog nadere inlichtingen worden ingewacht Oiitereo is de hoofdkerk van Ostende de St Pieter pd Panluskerk in de ftfch gelegd Bet onheil ia veroorzaakt door loodgieters die aan het dak aan het werk waren Wg vinden in de Indépendancec de volgende bgzondérbeden Om half eon van middag toen de loodgieters die aan een der groote torens der kerk des Saints Pierre et Paul werken waren heengegaan steeg een dikke rookkolom uit dien toren op Onmiddellgk werd alarm gemaakt en men snelde toe om de kostbaarheden uit de kerk te redden kasuilels reliquiea kruiien lobilderstokken eni Ëea oor later stonden al de drie torens der kerk in band Sn om 3 anr stortte aan drie zgdeo van het gebenw bet schip met wat daarbg behoort in in zgn val de slielliogen der telefoon measleepende Toen leek de kerk één groole vuurzee waartegen bet onmogetgk wai te stryden De orgels de kapelleu de ruiten en de meeste schilderstukken zgn totaal vernield Het mausolenm opgericht ter nagedachtonis van de eerste kouiU gin der Belgen Louise van Orleans ts gelukkig gesdaard gebleven De kerk was gebouwd in 1717 Hoewel bet blad niet spreekt van de vernieling van omliggende buizen deelde gisiereu een telegram uit Oatende daarvan reeds bet een en ander mede Ook wordt dit gerucht door Dh Koophandel na der bevest gd kermiiierrein aaa d Veemarkt eo oogeviDg op de Hoogitrftten Qoadscbe Wagenatraat en Gottdichflweg Het ww een boot gevoel eo gehos waaraan vooral de lagere staodeo een g erig aandeel namen vete jongens verkleed all Trouwen vele meidea als jongens waarby een luchtig loa gewaad zeer in trek was Ën bp dat alles weder een oor ver doo rend lawaai Tan trompetten gagcbreenw en gezaag tan het in trek zynde kermislied Adèle Bg het ÏDgaan Tan den nacht door drank opgewonden gezicfaieo zwierende kwajongens en op grove wyjze liefkoozende en geliefkoosd wordende vryers en vrysters waar vooral de ran bniten komende kerniisgaogers tot welgeoB toe een handje van toonden te hebben Doch niettegenstaande dtt weerzinwekkende bij enkelen in Torgeiyking met de duizenden die op de straat waren behield een opgaraimde geest den boTtntoon Iets nieuws op dezen ketmisarond was het Teelruldig gebruik dst overal loo op de straat all in café spellen en tenten gemaakt werd VBO serpentines en confetti Beeds in dtan namiddag werdener op pleinen en in straten betoogingen gebonden door heilsotdaten Terwgl eenigen hunner liederen zongen door tambouryo mnziek begeleid bielden anderen een soort hagepreek om zoodra de politie in het zicht kwam met snellen pas te verdwynin eu een paar straten verder betxelfde te herbalen Na middernacht bielden een aar flinke regenbuien een goede opruiming ouder de overgroote menschen massa Aan het commissariaat van politie in Den Haag kwfim gisteren een man hulp vragen die een echte ongeluksvogel bleek te zgn t Was een Pool die op zga doorreis van Duitscbland naar Londen te Rotterdam was uitgestapt Van daar ging hg naar Schiedam om ver otgeni z n reis naar den Hoek van Holland voort te zetten Hg stapte echter bg vergissing te Schiedam niet eit den trein en stoomde door naar den Haag Bg aankomst aldaar moest de snkket zgn laatste geld offeren om de boete te betalen wegens bet reizen zonder plaatskaartje enz Zonder een cent op zak stund de man nu in den Haag in t bezit van ee passagebilletLondeo dat alleen nog maar voor deuzeltden dag geldig was Door de zorg van de politie werd bg naar den Hoek gebracht waar hg nog juist bgtgds kwam voor deLon densche boot Qiitermorgen vroeg ciroa halfTQf toen een deel van Hotterdam nog druk in da weer was op de kermis en een ander deel lag uit te rosten van de op bet feestterrein doorgestane vermoeienisien had men de politie te atarmeereu voor een brand ontstaan in het benedenhuis van het pand No 55 aan de Boompjes waarin door den scheepibevracbter 11 Kuipers een tappery wordt uitgeoefend Met snelheid grepen de vlammen om aioh heen zoodat spoedig het geheele pand in lichtelaaie itond en de inmiddels met een groot materieel aanrukkende brandweer voor een moeiiyke taak Itond £ en zeldzame promotie mag na cum laude heeft de doctorandus Héooeberg aao de BerIgnsche universiteit gehad Zgn opponenten waren nl zgn drie oudere broeders een prosector de tweede adsisteot in de psychiatrische kliniek de derde doctor in de wgsbegeerte Dpze vier knappe broeders zgn zonen van een geneesheer te Maagdenburg De bovenverdiepingen van het pand waar een drietal families gehuisvest zyu moesten ten spoedigste worden ontruimd en misschien zouden er nog slachtoffers gevallen zijn indien niet een dnr omwonenden syn leven had gewaagd Op een der bovenste verdiepingen lagen d1 en viertal kinderen in zoete rust door bun ouders die ter kermis waren tonder toezicht achtergelaten Zg werden na in veiligheid te sgn gebracht voorloopig in bet in de nabgheid zgode politiewachthnis opgenomen waar zg later door hun niets kwaads vermoedende vader en moeder in ontvangst konden worden genomen Op de uairie van het dorpje Prégnj kanton Geneve op welks gebied het kasteel van baron Rothschild uit Parijs staat kou men onlauga de volgende publicatie lezen De gemeenteraad besloot in zyn zitting van 21 Juli II het volgende Het verzoek van baron Rothschild om gedurende kgn verblyf te Prégnj het gemeentelgk outwerk te laten stilstaan werd met vgf tegen twee stemmen ingewilligd Het blad Ie Peuple de Qenère merkt hierbg op zouder twgfel zal baron Rothschild bg zgn volgend verblgf te Prégny den gemeenteraad vragen bet balken der ezels te voorkomen De gemeenteraad zal overeenkomstig dit verzoek besluiten en voor de uitvoering vae dit besluit goed zorg dragen door zgn leden gedurende de aanwezigheid van den baron bet ftipste Btiltwggen op to leggen Het vernielend element had intosscben nog niet genoeg aan zgn éene prooi het zocht en vond er meerdere in bet daarDaantgrlegou paud waarin verschillende kantoren zgt gevfstigd en een achtergelegen pakhuis uitkomende aan de Scheepmakershaven en gelgkvloers dienende tot berging van margarine terwgl de zolders vol lagen mot vlas I aatstgenoemde zelfstandigheid deed natnnrlgk het vuur nog meer aanwakkeren aoodat niettegenstaande groote hoeveelheden water van weeraxgden in de vïammen werden geworpen er langen tijd van sBcces niet de minste sprake was Na nreo werkene had men het vunr onder den duim doch het was eerst heel laat op den dag voor men van volledige blntscbiDg kon spreken voornamelgk een gevolg van het steeds meer opvlammende vlas Voor de veiligheid der omliggende gebouwen moest dan ook de geheele hoeveelheid naar buiten worden gebracht wat gereimen tgd in beslag nam Toen men eindelgk de gevolgen der ramp kon overzien bleek pand 55 geheel uitgebrand terwgl van pand 54 de zolders en de bovenste verdiepingen door het vuur zgn verwoest en 4e overige ruimten aanmerkelgk door het water hebheu geleden Van het pakhuis taan nog 1 84 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 S S6 40 10 16 8 40 8 47 8 64 1 10 7 86 7 86 7 88 7 8 7 48 7 68 18 38 81 11 38 81 10 36 8 Qoada ICoordraeht KiflBwerkerk hpaU Aotterdun 10 7 47 8 88 6 67 8 08 8 18 8 84 8 80 7 10 1 10 88 10 38 10 48 10 4 totterdui 8 8 10 8 1 6 88 6 88 7 46 8 07 8 18 in 60 10 11 SOt Dl DIN BAte Otpalle Kinwerknk lioordmlit QoBd 87 10 18 10 48 lltl6 18 18 18 88 1 97 8 47 4 46 6 88 6 64 7 14 7 4 8 98 8 64 64 U 11 19 40 4 67 01 10 06 10 16 10 87 8 18 8 88 6 08 6 90 1S 4 1 03 11 11 11 86 Oo U 7 80 8 86 ïaT M 7 48 8 47 E Za r 6S 8 66 Toorb 8 07 a 08 H ge 8 18 18 10 7 10 48 11 30 11 48 19 40 1 08 1 67 4 17 8 96 6 69 6 99 7 44 8 81 8 66 88 10 89 11 4 Ol D A I TkICHT 10 17 10 84 10 41 11 07 Uoldt 6 86 7 66 8 09 8I 10 18 Oudaw 6 60 rMrdan6 6 8 18 Fln bl 1 9 98 8 41 9 64 10 61 10 67 18 66 9 80 8 1T 4 18 6 67 8 66 11 14 8 87 7 10 8 48 9 04 11 89 9 46 8 84 8 17 7 18 11 46 1 97 8 08 3 60 8 07 86 7 M Oouds twttiilm a 8t e o U U A A HSTEBDAM 1 87 8 91 0 69 10 67 19 10 4 11 6 10 7 61 10 11 8 14 97 10 8 1 l 8 16 8 80 8 86 IIM Wg itetlen onzen leze den beer Zoo gn ermeere voor De beer Z is ambtenaar ea behoort dui zooata honderden met hem tot hen die van een beperkt inkomen moeten leven Hoog is zgn salaris wel niet doch met zuinigheid en niet te groot geziu kan hg op bescbeiden voet rondkomen Maandelgks ontvangt onze vriend zgn salaris en steeds wordt bg die ontvangst het geld bestemd zooveel voor bet buishoodeo zooveel voor kieediDg enz zooveel voor belasting Dat laatste is wel hard geld en de belastingen zgn te Amsterdam erg boog opgevoerd maar Z schikt er zich in Fg gaat met zoovele duizenden gebukt onder dien druk betalen moet hg dos elke maand ook iets afgezon derd voor de belasting Kinde Juni moeten de eerste der üen termgnen van het personeel en van do inkomatenbetaating betaald worden het geld moet er voor klaar liggen de aanalai biljetten zullen due in den loop van Juni wel bezorgd worden Het beeft er wat van 1 Het aanslagbiljet komt in Juni niet en in het laatst van Juli ais de tweede termgo bgna betaald moet worden is bet er nog niet Z heeft nu een vry aardig belastingpotje De aanslagbiljetten zgn er nog niet ze blgven al heel lang uit Nu heeft onze vriend Z reeds sinds lang een nieuw pak kleereu willen koopen de vrouw heeft reeds geroimen tgd naar enkele liuishondelyke be noodigdheden verlangd als hy hetl een en ander nu maar vaat kocht van dat belastinggeld want voor rekeningen ia bg bevreesd t Kau immers aangevuld de biljetten blyven lang uit Z aarzelt een paar dagen de biljetten konden eens komen maar nu zy in het begin van Augustus nog niet bezorgd zgn neemt hg geld nit het sbelastingpotjec en koopt voor zich en de vrouw wat ztj verlangden te bezitten Ën steeds bigven de belaBtingbiljetten nog uit Maar op 14 Augustas ontvangt Z ze ten laatete en nu leeat hg d t de eerste ter mgn moet worden voldaan vóór einde Juni en too vervolgeni tot de laatste termgn vervalt einde Maart c Z schrikt Einde Augustas zal hg dus drie termgnen moeten voldaan hebben Dat geld heeft niet hg heeft kleereu euhaiahondelgke zaken gekocht io de meaning dat de biljetten nog wel langer zonden uitblgven hg is in do verleiding gebracht doorden fiscus en nu grgnzen hem dia termgnen aan hg denkt aan waareehuwingeD aanmaningen hg ziet reeds den deurwaarder die den boel komt opachrgven hg ziet reeds den publieken verkoop de fiscus is zoo hardvochtig Wat te doen Gelukkig heeft Z vrienden en een er van leent hem het benoodigde bedrag Vóór einde AagustuB znivert Z zgn drie lermgnen aan maar wat hem nog nooit gebeurd is bg beeft schuld gemaakt No moet hg maande lyks a de belasting aanzuiveren ên een deel van syn ichdld afdoen Het gezin moet zich bekrimpen i een derkinderen wordt ziek dokter en geneesmiddelen zgn uoodig er moet iets beleend verkocht alles de schuld van den fiacu Neen f hoor ik reedt zeggen niet deschuld van den fiscus maar eigen schuld Uw vriend had niet uit dat belastingpotjemoeten nemen voor kleeren en hoishoudeIgke zaken 1 bleven die aanslagbiljettenuit hij wiat dat ze komen zonden en alsgoed bnitvader c H 8 67 6 61 7 11 8 60 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 8 10 4 7 6 39 S 44 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 17 DEN mncht 8 88 7 60 t 89 Woerdea 68 8 11 üudgw ler 07 8 19 OoidA 7 81 8 88 8 84 10 10 Awtwdui 6 Bt a dt 9i 7 16 8 19 O hoe deugdzaam redeneeren lieden die nooit in verleiding kwamen Zeker had hg van dat belastiugpotje moeten afblgven maar gg vergeet dat al is hg een ambtenaar hy toch maar een gewoon mensch ia een zwak mensch zooala er honderden zyn een man die niet veel verdient die niet gewoon u veel geld iu huis te bebben en is het niet ie verklaren al ia het niet goed dat zoo iemand als by veel geld bgees beeft in de verleiding komt dat te gebruiken voor andere doeleinden Laat ag die niet van een beperkt iakomen leven dus niet te hard oordeelen over zoo iemand Want wij verklaren hg is een eerlgke brave kerel Maar den fiscus mag het wel euvel worden geduid dat de beeren van de belaating die van de bni erg eischen itipte betaling die lo oficbuwelgk Hollandsch eu onbeleefde taal dreigen met rechtavervolging verkoop van den inboedel zelve nooit stipt hun verplichtingen opvolgen De heeren die op hun aanslagbiljet laten drukken dat de eerste termgn moet betaald worden einde Jnni zenden de biljetten eerst half Angnstui aan belanghebbenden Dit is onbiilgk Wte zendt deu fiicns eens een deurwaarder om in alecht Hollandsch tot inlevering der bilietten te dagvaarden t Is te hopen dat bg het in werking treden der nieuwe wet op de personeele belaating een einde al gemaakt worden aan eenvoor honderden zoo hindertgke wgze vaa doen Handbl De schoolbank waarin Nioolaos Beets zat toen bg zgn eerste lessen ontving van den heer P J Prinsen wordt nc steeds in hooge eere gehouden Het instituut vaa den heer L T d Wilk te Haarlem waartoe die bank behoort ia uitgebreid en verplaatst doeh de oude schoolbank ging mee en kreeg een eereplaats in een der nieowe lekaleo Uit s Gravenhage wordt gemeld dat de aanleiding tot bet verleenen van gratie aan den gep kapitein van het Indische leger V V hierin zoo gelegen züd dat de lu vrgheid gestelde die voor zyne veroordealing wegeai verduistering van effecten van zgne schoonmoeder steeds geweigerd had te openbaren waar hg de stukken verborgen had na het ingaan van zgn strafigd aaowyzingen moet hebben gedaan waardoor de geldtrommel ontdekt ia en de waarden zonder dat daaraan iets ontbrak aan de rigenares of bare rechthebbenden konden worden teruggegeven Ëen Fransch geneesmiddel tegen slapsloosheid In Havre is 30 jaar geleden een mgnheer Lamerre gehuwd met mejuffrouw Marie Lepere Hun zoon werd onlangs burgemeester maire van een dorp in Seine et Oiie Deze benoeming heeft een philauthroop op de gedachte gebracht bet volgende verbaal te doon dat men niet kan pogen te vertellen zonder zich zelf en anderen in slaap ifi praten M Lamerre a épousé mademoiselle Lepere de ce manage est né an file qui est dèvenn Ie maire de sa commune Monsieur c est Ie pere madame o est la mère et les deux font la paire Le fils est Ie maire Lamerre Le père quoiqoe póre est reaté Lamerre mais la mère avant d etre Lamerre était bien Lepere Le père est dono le père saus 6tre Lepere puisqu il est Lamerre et la mère est Lamerre étant DÓe Lepere mais n a jamais pa être maire Le père u est paa Ia mère toot en itant Lamerre Si la mère meurt Lamerre qui est le père et qui n a jamais été Lepere pas plae qu il n a éié le père de la mère du maire le père disje devenant venf la perd et le père Lamerre ainsi que le maire Lamerre c Ëo na du8 nog twee minaten te sgn doorgegaan was iedereen met de handen voor de ooren in slaap gevallen BultenlaDdsch Overzicbt Vrgdag is het Ëngelscbe Parlement gesloten en daarmee begint de groote komkom mertgd Veel steat er in de afscheidsrede niet eu dat kan ook moeilgk De buitenlandsehe qoaesties zgn te verward om er veel van te zeggen en wat het binnenland betreft ii zwggeo of ootniikeu DOg maar het best De eerste zitting TUd vao Greeowlcb 8 80 8 43 i l 18 10 8 6 8 7 86 8 47 8 17 8 97 8 84 8 41 8 47 67 10 4 10 11 10 18 10 91 9 48 47 t 4 7 46 8 86 8 09 07 10 14 88 10 84 I 8 89 8 41 49 11 1 7 60 10 01 10 07 0B4 r h t Uiautari hteit oitt I1mii wtiDig oMrIernd mur erger ia er ie gebÜ i dat het un flinke leiding ontbreekt en de uken telkens dreigen in de war te loopeD De een toekt de nortank in bet ontbnk TU de geechikte personen op de ungtimen posten de uder meent dit de slappe en ferwarde gang van zaken het gerolg ia van den tweestrijd die bestaat tussohen de conserfatieTeo en noiooisten Daar de parlementair komedie in Engeland altgd acbler de sehermeo wordt afgespeeld koanen wg moeiiyk weten boe bet eigenlijk staat In elk ge al kan geconstateerd worden dat bet parlementair regime in Engeland in da laatste jaren TwI Tan lijn aaniien rerloreo beeft en wanneer het obetroationisme bat algemeene toegepaste middel onder al de partgen blgft om de behandeling der wetten onmogelgk te maken aal bet met lang meer duren of de praktische Ëngelsche sin ut aieb fan xalk een regeeiwgia afmaken De Westmflkter Qaaette noemt de zitting die thans geiindigd is de zitting fan fenpilden tgd en ferspild geld f Het roornaamste besluit is tot stand gekomen na eindelooEe debatten en de toekenning fangi oote bedragen aan Engalsehe en Sohotscbe landlord londer er rekening mede te bonden of xg dat geld noodig hebbeo is een der gewichtigste ontwerpen waarvoor de regeering gestreden beeft Wat der regtaring meer nadeel heeft gedaan de aanneming fan de Rating Bill of de intrekking van de Education Bill is moeilgk to zeggen Maar zeker is het dat beide ontwerpen haar geen goed deden De Parlementszitting die nu gesloten is beeft het eigeoaardigen schouwspel opgeleverd dat eeo sterke regearing met een groote meerderheid in beide Huizes toch ten slotte niets blgrends heeft tot stand gebracht Zaterdag heeft lord Snlisbar aan een feestmaal te Dofar een redevoering gehouden waarin bg Tolgens de eerste berichten zeide dal het aanzien der wereld fredelievend was maar aan een der extremiteiten van Eorofa vertoonde zioh koodf uur en dit knn wellicht de gezondheid fan het geheele lichaam bedreigen Zonder Engeland te rerbinden tot een oorlog meende lord Salisbnry echter dat het voor GrootBritannië onmogeljjk was af te wijken fan de eenheid fan handeling welke het tractaat van Pargs scheen voor te schrgfea Gefaar foor ferstoring fan het Ënropeesoh evenwicht bestond wet degelgk spreker hoopte dat de andere mugendbedeu een middel zouden weten om het gevaar dat reeds te tang duurde af te wenden De fersiflgen vaa Saliafaurj s redevoering loopen zeer uiteen maar het volgende ichgnt een juistere leaiug te zjjn Sprekende over de bron ran geraar io het onstelgk uiteinde van Europa welk gevaar geheel Europa bedreigde leide lord Salivbur De menschen fergissen zich die beweren dat bg omdat h Tnrkge gewaarschuwd had foor een erentoeele straf Groot BrittanniS had ferbonden tot een oorlog tan einde de ttraf tan nitfoer te leggen tig geloofde dat d Britache regcering niets zen doen om de eenheid fan handeling der mogendheden te verbreken Er was een rotte plek fanwaar ziekte en fervat zioh zonden kannen uitstrekken naar de gezonde deelen van het lichaam Hg hoopte ernstig dat de mogendheden in staat zonden zgn net gefaar af te wanden terwgt het oog tgd was De Franscbe mioiiterpresident Méline preeidoerde Zaterdag bg de uitdeeling der prgzeu fan de genootschappen tot befordering fan den landbouw en hield daarop een rede waarin bg weea op het belang fan den foonpoed fan den landboow en betoogde dat daarran alleen de ngrerheid ea da handel afhangen De wetten dia in de laatste 15 jaar sgn gemaakt in het belang van den landboow hebben het Termogen ras Frankrgk met honderden millioeoen vermeerderd Tarder deelde de minister presidant mede dat hg spoedig aanbangig tal maken ontwerpen tot landhouw versekering en tot instelling Tan kamars Tan landbouw lo fiheinu aal de Tolgaada week een cobgrea bgaenkoman dat roor Fnnkrgk lekar boitaagewoon mag worden genoemd Onder leiding Tan den Iwkenden abbé Itemire zullen meer dan driehonderd geeatalgken een beapreking bonden orer het socialisme en orar de middelen om bat cbristelgk socialisme in Frankrijk meer dan tot oog toe te beforderen Dit aongres ia geheel onaffaankelgk het zal daor geen der bisschoppen worden bggewoond Want hoewel kardinaal Langenieox in wiens bisdom de Tergadering plaats heett geen beiwann heelt gemaakt eu zelfi sjmpatbie toont Toor de beweging ran den abb Lamire wordt die beweging door de bissehoppen OTor bet geheel met een ongunstig oog aaogezian in aan brief Tan mgr Isoard bisschop Tan Anneey Dtdl geaegd dat het program van het congrea menig pont bcTat dat in strijd ia met de begiasalen der kerkelgke hiërarchie Dia brief wordt door den abb Lemire baentwoord wat aaa sehrgven waarin kg niteeniet dat da bisschip de geheele hewegiag Terkterd begrgpt en waarin hij opkomt Toor da orthodoxie der leer vnc de driehonderd geeetelgken die aan het congres deelnemen De corraspondeot fan de Daily Chronicle ferneemt neg dat kardinaal Richard door den afgcTaardigde Toor Hacehrouok oTer het plan was gehoord Toor tot de uitToering werd Ofergegaan en dat deze kerkforst sgn zegen geschonken beeft aan een beweging die zoo geheel in orereeastemmiog is met de denkwgze fan zjjn ondeo friend bafdinaal Manning De haadeling tn van het congres te Rheims zallen niet na ateu batangstetliog te wekken Zoo men aan eenig land in de wereld wel eens wat foorspoed wit gunnen ia bet xeker Italië Het beeft zóo donkere dagen achter den rug dat ieder zonneatraaltje er met dankbaarheid wordt begroet £ n zulk een zoDueetraaltje is er Ond r tereudige bigken van foldoeeing is ia den laatsten tgd bg herhaling geconilateerd dat de Huancieete toestand des rgks beter wordt fooral teu gevolge fan de hoogere doaanerechten Deze laatste hebbeo over bet dienstjaar I895 96 da raming met 29 546 228 lire overtroffen Daardoor ia het dreigend tekort feranderd in een batig saldo en stnit de ItatiaaDsche rekening over dit jaar met een som van 8 000 000 als overvcbot En die goDstige douaoerecbt oijfers houden aan ook lo het nieuwe financieele jaar De maand Juli bracht b v 900 000 000 tire op d w z 1 300 000 meer dan over d ezetfde maand in 1895 werd geïnd eu 3 000 000 boven de raming Een en ander rechtvaardigt de verwachting dat de regeering da hoogere oitgaveo voor het budget van oor og zal kuoneu beitrjjden zonder nianwe bronnen van inkomsten te exptoiteeren of de bestaande belastingeo te verhoogen Dat neemt echter niut weg dat er toch gverig wordt gestudeerd met betrekking tot eeo reeks vaa nieuwe betasliugmaetregeleo Misschien zullen ze niet noodig bigken te zgn Dei te beter dan voor ds ïtatianen dia zoo niet gewend xgu en ja ir in jaar ait hun finaociaele draagkracht zwaarder zagen beproefd Het gevolg van dezen giinsligen toestand ligt voor de baud De naaste toekomst biedt all verrassende dingen oitbigveo Keen groote zorgen Loopt het met de financiën beter in Italië dan staat ook het ministersbankje hechter Naait da opgernimde gesprekken over da iïoanciën wordt maar uiet minder betaogstetting geaproken over de vraag of de regeering zal overgaan tot bet nitscbrgven van nieuwe verkiezingen ja dau neen Men beweert dat bet ministerie zelf niet eensgeziud is over de uoodsakelijkheid om of met de Kamer die gekozen is op Grispi s naam verder te regeeren of baar ta ontbinden n de afgevaardigden te laten rerkiasan op eeo zniver regeeringsprogram De leider vau de uiterste tinkerzyde Cavatotti beeft hieromtrent als zgn besliste meening uitgesprokeo dat nieuwe verkiezingen nitgeecbreven moesten en zouden wordeo flg beroept zich op au ecedenten Maar toen deze voorvielen waren de gemoederen zeer verontrust en stonden de partgen scherp tegenover elkaar Nu is onder de veretendlge leiding van Di Rudini de politiek hartstocht wat bedaard De gunstige staat der financiën heeft da rtoa bijgedragen en zoo is het begrgpetgk dat de regeering zich nog eens bedenkt alvorens tot partementiontbinding over te gaan waardoor noodzakelgkerwgze weer wat agitatie verwekt wordt Caralotti a uitspraak heeft trouwens voor bet oogeoblik niet dan iersooolgka waarde en kan moeilgk beschouwd worden als een zekere aanwgzing van wat de regeering zal doen RECLAME BLOEDZUIYERINGS en Laxeermiddel dat fooral in het voor en najaar ferkozen wordt en bg foorkear ge lomen in plaats fan Engelsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrijgen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Het etiket dor aehte Zwitsersche Pillen van Apotheker aiCHAKD BKANUT moet een wit bruin zgn aan den vorm zoo alafaoTenatoande afbeelding op een rood veld De dagetgksche kosten bj gebruik lijn slechts 3 canlen Niet anders te varkrggsn dan in doosJM h 70 CenU in de Apotheken Hoofddepót F E fA SANTEN KüLFP RotUriam GEKLEURDE met ac o korting L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam slotkrs 91 100 lOO l Vorkrs IV 100 18 0 l s 84V 86y 5 is 8 l 8 ls 104 6 68 18 l Vis l 897 100 97 43 60O 608 lOOl 60V lOl i 200 187 48 99 100 130 99V m s 108V 91 809 1081 611 68 163 97 69 77 101 101 99 144 183 l l 9 40 101 9 18 106 69 104 8 86 16 AUGUSTUS Nlosal isn Cert Ned W S Si dito dito dito 3 dito dito dito S HoHSAX OM Ooadl 1381 88 4 iTAUa luscbrljvuig 18A 81 6 OoMziia Obl inpapie 18 8 dito 111 zilver 1868 6 FoaTUoii Oblig met ooupon 3 dito lioket 8 tvauKD UU Bieneiil 18 t 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij Bolhi l88 4 dito bij Hope 18SII 90 4 ditoingoud leea 1888 A dito dito dito 1884 i SriHja Perpet aohulil 1891 4 Tduiu 0epr Jotiv leen U 0 4 Oeo loeDinft serie D Geo leeDiDK serie O ZuiDAra Ilzp v obl 18 3 6 U iObl Duit Scb 1890 6 V HlzvA A Ubl 4 onbep 1881 Lhbtbidui Obligatien 1816 8 ftorriaDAM Sted toen 1894 S Kxu N A fr Har delsv aaud Areodsb Tab Mu Certifioaten DeiiMaatschappg dito Arab Hypotheekb paadbr 4 GuitMij der Vortteul aand s Gr Hypotheekb psudbr 8 ederlandaehe baak aaod Ned Handelmaat rh dito N W k Pao Hyp b pandbr S Bott Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito S i OosTBNa Ooet Hoag bank aand ülisL Hypothoekbank paadb 4i AuxaiKA Squit hypotb pandt 6 886 62V lO s Maxw L G Pr Lien cert 6 Hko HoU U 8poorw Mlj aand UÜ tot Eipl V St Spw sand tfed Ind Spooriregai aaud Ked Zuid Afrik 8pm aand S dito dito dito 1891 dito 6 iTiuLSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid lul Spvmü A H obl 8 PoLSN Warschau WoenoQ aand 4 BusL Gr Kuss 8pw Mij olil t gi Batilsohe dito aaud Faatowa dito aaod t Twang Dombr dito sand h Kurak Ch Aeow Sp ksp obl 4 dito dito ootig 4 12 4 10 192 802 107 107 102V 102 117 121 169 83 112 10 AifXalKA Cent Pao Sp Mij old 6 Ohio fc North W pr C aaod dito dito Win St Peter abt 7 Denver Ie Blo Gr Spm cert r a Illinois Ceatrsl obl in goud 4 Louisv k NasbritteOert v aand Mexico K Spir My leliyp o 8 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aand dito PenoB Ohio oblig 6 Oregon Calif lo byp in goud 6 9t Paul Hinn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp O 5 Oahada Can South ort v aaiid Vin C Ballw k NsT le b d o O Amsterd Omiiibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aanil Kan Stad Amsterdam sand 3 Stad Boltordam aand S HiLsll Stad Ant erpenl687 S i Sud Braasol 1886 t l Ho o Tbeiss Regullr Gesettsch 4 OosTiNK etaatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 dpAMJB Blad Madrid 8 1818 Nbd Ver Bos Hyp Spobl eert 352 Staats loterij 8s KUsas Trekking van Maandag 17 Augustus 1896 No 4691 1600 No 11668 1000 No 11119 13183 en 1634 ied r 400 No 1876 200 No 8877 10687 16278 en 169 3 ieder 100 Prijeen van ƒ 45 84 8464 6078 7S10 10661 12984 l 7lt 18649 27 2690 5139 7841 106S3 13007 16718 18860 88 9628 6163 7843 10643 13083 16736 18600 184 86t8 8169 7S4II 10777 ISOTS 16686 18656 176 2668 6168 7849 10808 13149 16908 18667 889 2608 6211 7958 10896 13188 15968 18743 242 2617 8247 8008 10960 13277 15959 18880 277 8696 6268 8023 10985 13278 15999 18937 899 8736 6297 8107 11038 18280 16008 18861 889 2814 6328 8113 11089 13306 16009 18978 364 9898 6839 8146 11134 13S 4 16063 19016 394 8017 6858 8158 11138 13430 16068 19019 4 1 8060 5484 8160 11206 13443 16074 19084 486 8118 6641 8811 1247 13476 18808 19096 464 8180 6667 8818 11891 13666 16211 19289 4 6 8172 6648 8824 11438 1 3646 16216 19290 497 3884 6661 8340 11625 lS6li6 16349 19291 56 8239 6670 8 66 11631 18730 16888 19314 676 8864 6748 8457 11871 18731 18430 19884 678 3488 6750 84S9 11194 18798 16587 19327 606 8437 6852 8648 11586 18810 18686 19858 76 3687 6808 8767 11681 13840 16649 19866 ns 721 763 764 786 909 946 979 990 1039 1080 1084 loss 1196 1883 1319 1462 1480 1586 1699 1688 1767 1887 1961 1976 8066 9083 2106 9162 8204 2807 2824 2239 2299 2317 9328 2341 2S1S 2358 2405 8688 3S94 3633 3741 8762 3784 3938 3950 4085 4119 4in 4166 4107 4182 4226 4265 4301 4307 4333 4341 4359 4403 4456 4448 4630 4576 4646 4672 4789 4776 4787 4855 4901 4907 4971 4994 5002 602S 6047 5066 6937 8818 6029 S898 6069 8987 6096 8978 6139 8974 6141 9026 6146 9156 0284 9171 6365 9186 6382 9300 6425 939 64lf8 9872 9378 6563 93966570 9426 9483 6677 94706686 95186689 95876742 97866790 98206909 98806982 99396991 99647043 99977049 9905 723J1007B 7290 10177 7276 10267 7188 10260 7307 10889 7420 10296 746310314 7508 1033 7616 10354 7632 104127717 104557774 106177807 10518 11888 11668 11663 11685 11698 11790 11986 11991 12063 12093 12182 12217 12233 12364 12864 12338 12346 12419 18449 18479 12608 12609 12537 12646 12683 12687 12616 126211 12734 18748 IS767 12896 12847 12866 18904 18929 1896S 12964 12965 18868 18689 18888 18912 16699 19406 18941 16906 19443 14010 16888 19461 14041 16960 19478 14080 17057 19496 14118 17077 19683 t4l 8 17134 19808 14245 17149 19704 14291 17158 19716 14318 17188 19732 14346 172 18 19861 14470 17927 19873 14476 17963 19892 1 478 17891 1990S 14481 17315 19909 14522 17416 19926 14549 17460 19964 14642 17488 80086 14666 17489 8011U 14670 17514 20170 14786 17579 80 20 14772 17590 20888 14836 17698 80348 14890 17672 20882 14918 17694 304al 15044 17699 90567 15067 17712 20670 16193 17775 80620 16131 17991 80868 15186 1 912 2080 15218 17981 20723 16267 18009 20746 1533S 18099 20749 15456 18125 20789 16482 18163 80 07 15408 18189 20 69 15600 1j307 90860 15687 18349 20876 Burgerlijke Stand ZevenhoiEen GEBOREN Maria ouder A van de Ruit en F Uorgers Joban ouders B van der Beek en J nn Rheenen Autonia ouders T Veen en K van Kemp ADVERTENTIEN I ro Deo Faiibmt P C VERIEULEN Ug vonnifi der ArrondiasemeDtN Rechtbank te Rotterdam ran 12 AU0U8TIJB 189G ii VIETEÜ CENTJS VMRMBVLBN broodbakker en koopman te Gouda in Hinat van failHHHement verklaard moi iag a $ ▼ au 11 AUGUSTUS j l Tot Rechter Com missans ii benoemd do ËdelAchtbare Heer Mr O PULAK DANIELS rechter in gemelde Rechtbank en tot Cnrator de oüdergeteekende De Curator Mr M M HCHIM tan una LOEFF Adrocaat en Procareor Gouda I Het Wissel en KITfctenkaotoor 187 WAltMüKSHTllAAT bg den DAM telepboon ü77 koopt en verkoopt Effecten Couposs enz Sluit UELEENINUEN Uitvoering van Hpeculatie ordera tot de meest voorileettffHte eomlUlèn BMp Uitgave van het Maaudblad KOUTÜNA por jaar franco por post proefnommers kosteloos Wlo zeker iijn wii d Echto j Eikol CoCOO te ontvangoii lesain n gestold en na vele prmfiicmlugf n la don I handel gekoinon oudor don naam des I uitvinder Dr Miohaelie verraardi d 1 op de beeto machinoa in het weroldbe 1 rtomde ótabblieaonient van Oebr StoU1 werck ta Kouion aUGhe 1 J rl12ie 2aeli $ Cikel Cacad in vierkanten bossen I Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt een aangename gezonde drank voor da1 gelijksoh gebruik een h 2 theelepels van I t polder voor een kop Chooolate Ala 1 gcnecekracblige nnV by geval van I diarrbee lechts met water t gebruiken Verkrijgbaar by de Toornuiut H I Apothekera en 1 p Ka Vt K pnetboijea I l 1JS0 ïIoSö e 0 35 OeneraalvattegenToordiger voor Kader1 Jullut lattenkiMtt I Aoiiiterdam Kalvetstraai 103 I