Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1896

No T047 35s e Jaargang Woensdag Ift Augustus J890 mimm cohant Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regeU ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitsondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden ia 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlüke Nommers VIJF CENTEK üaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam ZuidUaak Gouda Drnk ao A B rNrHiN Zooü Een netU oppMModt Boeren io n P O bekend met landb en veet I Koekl plaatsing by een landbouwer op aannemetyke Toorwaardeu Brieven fr onder nommer 2411 Bureau deier Courant Koninklijke Maeliiiiale Fabriek BE HONMOEM TAN H N vanSchaik Co gnroHtigd te t $ Oravmiftaye Meppierttraat 99 m 99u nabu Regentesselaan Hofleveranciers TA Z H den Eo ing van België INDIENlijioESTl gebruikt de wSt Allerwege bekroonde Wtreldbemmde Superior DEÏÏIVEN Borst Uonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Ot 70 Ct en I verkrygbaar hj V H A WOLFK Drogist Markt Gouda K B VIN mia Veerstal B 12G te flouda A BUUMAN Moordrecht J C RATELAND BoêUop B y WIJK Oudeuiairr Een ware Schat TDor de ongelukkif e alachtoffers der eltbeflekking Onanie en geheime nitepatttngeu ÏB hot beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUNC lollattilache uitgave met 27 atb Prhs 2 gulden Ieder die aan de veraohnkkelijke gevolgen van deu ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duiaend van een lekeren dpod Te verkrggen bg hetVerlaga Magaziu te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen iniending Wan het bediag ook in posttegels en in alken boekhandel in Holland VRIJE PAARDENMAEKT Zaterdag 17 October la OTB T voor boven noemde ïltBK KINQ zgn verkrijgbaar bi i BRINKlAN ZN Prijs per jol f 1 H loten voor f 10 By plaataing doi loten Ie en 2e iPri i COMPLEETE UEHPANlNING benevens minstens 20 PAAltDEN Geen Grijs Haar meer UE NIEUWE LONDON doet de grgre haren binnen enkele dagen verdwijpen maakt het haar glanzend en xacht belet het uitvallen ei neemt de petletjes van het hoofd liacht op den hala van en fiaoon 1 D I oti Verkrijgbaar in flacon van 1 B9 £ ƒ 0 8Ji bü I 4 CL 2Wiabr daPapiarmolailUtiini a BÏÏITENGEWONE PINALI UITVERKOOP Ti U m leg en oil onder 9 Fabrieksprijzen Deze rilverkoofi daurt sledils korten lijd Xie ae Frijmen in de ÈTMtjMtiK eopyntD kortom Rh umtóok L naeop4iitD AnkerPainExpeller aiB t waoden tagaa togea Moen ru ailerlel aard Vgt Ismtttufttati HooMptjB Vsrkftndhald H gl Bo t doa itMdi in ieder haisgesip MBr PalnIxpelle Prijii 60 öflot 75 oeot en ƒ 1 26 de llaMii Vofir üp4en in da mMflta ApoÜiekan n by r A Kuihtgr 11 Co ta Botlenlam Ta OondI bg A WOLFF Markt A 144b en UE LAAT en VAN SON apotheker Markt Assurantie Maatschappij tegen Brandschade van 1845 IIK NEDERLANDEN Zutniieu AiuKttvdani iiopliittploin ttotlerdani iiiiflilaak 60 iravenhaifc Nobalatroat 30 Brrilll l tiuioiiklile Alkmaar Laugeslrsat roiidka iilaal i uno ooo Ueserves l Oo noo Belaaldr Brandschaden lt 600 ooo Sm MatlHhappll vimkitt ikaai Hk ttgn INBRAAK Kdcctcu In llrandkast uowcl aU JiiboedeU Wlukelicurderrtt m m wmmvm met daaraan verbonden fiii uniAftunrrnirui i te ISCHOOMIIOWeM Opening 17 Augustus m FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ MN Ghemiscbe WasscheriJ VAN II OPI E ilEli Elt 1 9 Krulnhade Uotterdam Gebrevsteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOlfOA de Heer A VAN OS Az specialiteit Toor het atoomen en rerven Tan alle Meerenen DameBgarderoben alMok alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n Tan pluche mantels Teerfln bont enz Gor gnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geTerid Alle goederen hetz j gestoomd of geverfd worden onscbadelyk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens uitbreidiag der fabrieken zgn de prgsen 25 gedaald Cogoae fio Bols t X ao de Xiltar Da ooaivAO riH non van da 1001 14 ABQBTmo worft mlaranl In vai iialIda bamanda ftaaaohan van 6 LItar inhoud vooralan van hal attaat ran Dr P F yAK HJHtm HOOB Proafllaach a f 1 90 ültalHiMad verkrusbaar h I H J V WANKUM MECKERT Oosthaven Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar in 3 dagen te verren goederen in een week AHEBaPOORT A HERSF0ORTSCHE MACHINALB Sloom Brood en Beschuiirabriek stoom Automatiiiehe IfalMn Meel abriek Fijn gebaild Melk Tarwebrood irorilt van de Hjhbu airanen tuwe lamuki I allét n met zuivere OfiafKcriHjEnde besta melk Tarueoffd bl jft htenlüor mia tens vier da 1 I gen voraeb en overheerlyk van atnaak en IS verkriJKt aar iu pan geknipt pan vloer hard geknpt plaat Engelsoh DaiUcb en I gallenvorm in stuks van 6 ot 9 ct 12 ct in vloervorm ook van 18 ct 24 ot In extra fljn geknlpten vorm In stuks van 7 ct lOVi ct 14 ct en mot tae odging fan prima tafat natuurboter alS Melkka I deties van 2 ct 1 ct QeWOOn Krentenbrood ordt ala V n gabuild Helk TirirebTOöd maar met 1 Loevoe ting van prima krenlen en andere prima uidvrnohtan vervaardigd btgft hierdoor 1 vele dagen veracli eu Injmnder heerlijk vau amask en is VOrkr gbaar in bUS vorm en Engelscheo vorm in stuks van 8 ct 13 ct 16 ct 34 ot 1 I 33 Ot en als KrentenboUetjes van 2 oi 1 ot ll Uni iebrOOd bruinbrood wordt van apaciaal er voor geacbikta beate larireaoorten gefabriceerd amaakt hirrdoor buitengeToon beorlgk il zeer gezond en verkrilg I baar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ct en in langen 1 vonn 50 üg 6 ct 75 Dg Tl ot 1 Kg 10 ct 2 Kg 20 Ct deze I gewichten behalve van kantbroodj worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prUzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zUn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dipdt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEURSING Te OODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en irordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wonlnghnur matig vast loon plus flinke prorisie en mtnco vrachten der volle ledige xiiten Het groote aantal zenuwkwalen nr H Trï aaia Hald Mat i aa f aaawllaa vaiïai nkaSÏ aobltUrand rnnlutsn v rkr mn n rij maakt zoov l opiaw da Van aan laaêda SiSilS pa b v n rlJ oygR ZENUWLIJDEN EN bIrOÈhtÊ I voirtomlai en imiiIH binnan korten tijd raadi de Ule unik vftraclu nen li Dit liaekja fe vftt slat êUmm kM Mto ï Pl I t 11 ii verkregen uitw rkin maar ook Tinit m d a mt u £tDiMU na tl TUt OtnlHobrlftoo Tin hooHsplutat rflnoeaknBdlxan ondar weUu r ltÉZlEr TJ rTZ Ir lT Miaa lafMa flataafMa Eiaa Oaraaa na dr aRai hVer llriDtVHr 7ar la lvaMÓ araaVatiaatoTlirirtÜaTvMr umw ta Zlrkalfei 0W ataka it Jaohi Md dr t Wxna Dr c ianfa ar ta U Firrlèra YaT y lid WMlC nt jaoNl nai dr ta Waanan CaHHll Otatril d kyiiiaa al da Sanlé in Frankrijk en vole tnderan Auiallan wiar iiHWE atel H e r roaludar nKe4 HlS fataas nawa i h Ifjdaii waarvsu de keateekenen bIJq dkrantaaka kaafdaUa kaafdatja ktBadudrMt I l frikkallawheid qajaaftfaald alafalaaalfttd liak MlO a kaaMtlha Matand veraer alle slekeo die door bnroartv getroflea werden an rolgea durru lAoala varlammlnian envemegea tot aprelan noc l Jd B ua da rvlvkSxKK u rariji r Riiigtinaiit IS Btata r kar mad dr rchUtMrMÏ wMaataw aaa tat FaraaUar Maaiihatrirriotaiir van hat koapKul ta Aitni latalanUt Sr iabiHH taalaat roigen uuumjl i oua varnmmlnian envemegea tol aprelan iwarai wrijven alctriaenreii atoüinlitoj of leebadefi EflfB canealntf f iuttciiw ïuM kvnl ceTUidM babban en tnn alnttr eIJ die vr a cvaelaa Waïar b avSaTra uStM raden htaben waiena reraeh naeleu aln lietfi eanheadend angilli vealaii varfaovlai ia katMaM kaaMaRUa nat daliaH ktld tHtkarlngan ea donker worden vaar da ooaad draUhadi afla ndar kat vmiSmm aalilni da aar kat vaalaa van krlabiKng m e hel alapan van haalM ae vattw aaa id SmhESI rateforiw van wlUdam ala ook aun jonge meujei llldeada faan Uaaknakt aa irinktilaaakili ook aan raionda lalfk aan iOBBe periontn dia veal met het hoold werken en eatalUka naatta wULm voorkomaa wordt drlBiend Mnraruli n eI h hnt boven vermel e werkle aan t aahKfl h mlC paanvraffakaattleoaanfranooverxon lPn wmiitrlour maiwaiB Anaterdam door M CfaKHAN dl Co HelUKew L R U r Ain F K tnii NANXKN HOLrr Apotüeker KorU HoofktaM 1 d enniaoh medinlnale tnntoonM eillux ia de Dr WelaamaMB £a C n jFiirU mat la Zilveren ned iii bakraoad Katlireiiier s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel BCCTENLAND QOCDA 18 Angnatni 18 Z x la wg leedi in oeie aaekoiidiging v s de MBitetDcle ten tooo stel ling van Flor li nadedealden tollea gesehenkan om tot prgieo I dienen un het BMtnur uer welkom sgn D Verwnigieg werkt met groot snoeei blgkens de toeneming ven het sntal uitgereikte planten maar in dieielfde mate nemen ook de koeten toe loodat ds voorstander van dete goede laak leker de behnipvame hand anlISD bieden om dsario te voorzien Een kleine prgs wekt de oagver op en moedigt de iweeken aan Wg dringen daarom bg bet publiek aan voorwerpen in te zenden die daarvoor geechilt gn Welkom ign in de eerste plaats hoiahonde Igke voorwerpen maar ook eenvoodige luieartikelen zooals bloemenstanders hangers en dergelgke agn seer geschikt voor het doel Wie medswerksB il om d n smaak van hst TOlk te veredelen tende eene bgdrage aan het Bestnur bestaande uit de hreren ü IJasel de Sebepper M Spmgt A Steensma D C W van der Laar en J B van Catz Naar wj nit gowl bron vernemen tgn de drie werklieden der Stearine Kaarsenfabriek atbiei welk onlaags sgn ontslagen door taasehenkomM na het Ueatenr van den Nad R K Tolkriiond afd Oonda wederom toegelaten De Afd Oonda van dan Ned Roomeeh Kath Tolkabond lal Woensdag 19 Angastus des avonds te 8 nnr in de saai aKnnvtmini der Sociëteit Ona Oenoegent eeae buitengewone vergadering bonden tot oprichting vao eme onderafdeelingaFabnakarbaidersaen idem Moer onderafdeeling Bleekers Bg dsae gelegenheid lal als spreker optreden d heer Van Rgswgk van Rotterdam De heer J J Alblas leerling van het instituut van admiraal Kinsbergen te EIberg is geslaagd voor het examen bg de Cadettenscbool t Alkmaar voor dan dienst hier te lande Hat mvlewerking van het moiiekgeislsohap iApolloc van sGravenhage xal teZevsnhniten op Zondag 23 Augustus eene provinciale meeting gehouden worden ter bespreking van da afschaffing van het privaatbezit Als sprekers luUen optreden Cbr Oornelissen en J A Bargmegsr terwgl Geertje Kleefitra zich ook zal doen boeren sGnvenhage Rotterdam Boskoop Stolwgk en m a zeilen zich op de Bteeting doen vertegenwoordigen FEVtlLETOlX GKNEVIÈVE 1 V B mo a eohter ii het om ter ooreD pkoraen dat sij gsane eenige dochter ta en dat ue hertog de Boiapréaux baar aiata anders mee ten huwel K kan gerea dan eene familie waarop ni al wat te zegna faUKr tgo dm duialera pantec die op helaaring rereiichea alroreoi verder ta ga n Daarom deel ik u offloieoi raed dat gy ilit oontraot dat mat da baad Tta een aohoolmAaater getehreren is maar onder uwe bernstiog moet houdeo Bg deze woorden bagoa zij luïdkeelt te laaheo dit was hara wraak over u jne ematige tonpraak Door bad brief diea b heden aTODd ali bg ihaii komt in handen ui krijgen want ik heb hem ia den ïtah aaaaehen Schoawburg getiea wordt Mr Champon daarrao op offioie Ie wij retwittigd Vergoo my du ala ik aftobeid rao u neem terwjjl ik vergifTeais tnag roor da rrqheid die ïk genonsa bab Op dit oogeablik speelde er eca apolteode glimlach on hare lippen Daarop wiern ik tnij ten gerolge Taa eene aaadoeaing waarren ik mg thans nog grene nkeuohap weet t gefon TOor kaar op da knieëo koetA bare banden en leide tot haar met eene stem die van ontroerÏDg trilde Neen aten merroaw I Qij lalt die rerKhnkkctSke bedreiging niet rolbrcngen en gq salt die beid JoBfeUedea welke daor ntke MkeoM banden De borgeoseester heelt befc bonden Tan een optocbt Terbodeo terwgl de meeting om ti nar moet afgeloopen xgn mei bet oog op een ia houden godedienitoefeniDg Ia den afgeloopen week ilaagde o a loor bet eerste gwleelte Tan bet notarieel Staaiiexamen de heer D A K Coitermin Boodt Tan WaddÏDgiTeen Qedep Staten ran Zaid Holland hebben mei Tarnietiging Ttn een bealait Tan Burg en Weth Tan Ridderkerk aan het parochiaal kerkbeitaar ran de U Martelaren tbd Qorcom te Feganoord alsnog rergnoningTerleeod tot het stichten Tan een noodkerk op een perceel te Botoee De schade Mn gebonwen eo goederen daaronder b repeo da huizen aan de Boompjes ontstaan door den braad welke io den oaobt Tan Zaterdag op Zondag te Rotterdam woedde aal 50 toi 60 000 gnldao bedragen Aan hei Yerita der Qemeecl Qoada over 1895 ootlaenen wg hei Tolgaade De toeitand Tan het armweien mag ook orer het afgeloopen jaar gtnitig genoemd worden Het getal bedeelden wai bgna getgk aftn dal Tan ijaar ie Toreo De geioodheiditoestand was bevredigend Onder insteltingan door of Tan wege de Oemeente beheerd of gesnbaiditerd moeten d hierna genoemde worden garangichiki lo Het Borgarlgk Armbestuur dkt oadericand verleende onafgebroken aan 50 haisgetinoen en aao 22 afzooderlgk lerende penoneu tgdelgk aan 61 hniageiinnen en 19 afxoo derlgk lerende personen Aan 841 baiagezinDDen eo 151 afzoaderljjk leTende peraonen werd koateloof geneea eo heelkundige hulp varleend Tot Terkrggiog vau Torloskaodige balp werden aan IU Trouwen onder vr lke drie ongehuwde ooDientea afgegeven TeDgevolge vaa den lagen aaoaamingipryi waren de uitgaven voor eetwaren brood eo brandstoffen minder dan in het vorige jnar De ni aren aan bedeeling iu gvJd wareo eveneena minder doordien niei sooati in b t jaar ie Toreo behoefde te worden overgegaan tot e ne verbooging der bedoeling aan enkele personen wegens toenemend Hohaamsgebrekea en boogen leattgd De dourtaam bedeelden oniTJngen ondersteuning ia geld de meestsn bovendien brood en tgdens de wintermaanden soep en turf De kosten ran Toediog nachtverblijf en reisgeld aan doortrekkende Treemdeliogen door met elkaar verbonden zgn mat van elbw willon iofaeidan Wat doet een wsioig meer of minder geld bg znlk eene verbintenis tot de saak afP Het doet er integendeel wel eo veel ook toe dat uw oudste broeder Ik legde een bijzonderen nadruk op dit woord oudste hetgeen aan de dame genoegen deed sloh de eer Terwerfl dteaian dsn schooezoos vso dan hertog de Boisprósax ireggcl d is Denk toch Mevrouw 1 aan deun deft en titel en denk aan het pairsohap oordeel zelf of eene eereplaata aan lie hof niet ruimschoots ofweegt tegen bet bent van een tand vfti een huis en van oen renlebewiji Tevens moet ik a sejnten dat men u verkeerd togaliobt heeft als men n beeft gezegd dat bg twee dochten bad Hg bezit er maar eene en da andere Wtrlnu de andere P gKeti kind uit zijne jongere jaren mevrouw eenoBliftivroHW waarvan hg geene ttiftsvrouw van Ueroiremont heeft kunnen maken Duizend kronen hnwehjkagifi in een klooster is dat geen gewiehtige hinderpaal Nt masls z ik u denk er eentnog eens over na Ik was opgestaan en bleef eeoigen tgd id doulfdo veetUteekenende bonding ataan Zg werd te geIgker igd door vtfrwondenng en door verdriet aanaangegrapen zoowel over dese zaak ali over het gesatlg van Mme Mainvielle Fodor dat ziofa in de verte deed hooren Eindelijk vond eenezekere bekoorlgkheid ia zich alfoo te hooren smeeken door iemand die de aal ran een notaria op den toon vaa een overwinnaar sprak Toen tk dan ook seide Heb msdelgdea met twee jeugdige harten I toen wist tjj niet wst s rag ten aatwootd sou geven en vroif liob lalren af of tk niet orar kaar hart lUDScbeDkomat Tan da Politie veratrekl waren waderom hooger Aan bmtediogskosteu vaa pereonea ia hei Nederlaiidkohe Oaitbnia voor nuglgden te Utrecht eu wegens geheele opname ren per N tien in de Werkinriebtiog alhit r werd bgna MQ geiyk bedrag ai egeTeo all in bet vonge JMr De koiieo ran nitbestediDg van kioderen en é nloopende gezellen waren echter l 400 hooger Het getal deelnemers in bet fonds van de Vereeniging vaa Werkliedeu bedroeg 17 meer dan iu bat vorige jaar Door 307 pereooen werd ingebracbi f 3712 55 tegen f3l 17 C0io 1894 Ër werd dus t ii meer iugtibracht Met het rersireltken Tan Toorscboiten up penaioeoao van de Land en Zeemacht waarvan Iwt bedrag leU kleiner was dao io het vorige Jaar wordt geregeld vuortgegaao Zooats reeds is vermeld werden in dit jaar aan 710 peraonen waterlaidiogkaartan uitger ikt en wel aan 393 voor 1 emmer eo bid 317 voor 2 emmers daaga Klachten van armen orer geneeskoodige be kandeliog kwamen niet in Bei Collie van het Bargerlgk Armbsstuur leed een groot verlies door het overlgden van de heeren H W Q Koning en J Korteaoever Io hunne plaats werden benoemd da heeren C van Veen en G Prince Ijaaiatgeuoemde lie w bat etode va bei jaar vm de beari van aftreding wat werd herbenoemd Twee rechereheure in Den Hang ontmoetten Zondag avond on streeks 9 nnr op den Bezuiden bout vgf peraonen onder welke drie beruehte fltroopera die op een sportkar twee gevulde zakken rervoerdeo Daar dit hun verdacht voorkwam hieldcu zg het vgftal aan eo de xukkea bleken te bevatten 21 gedoode eendvu wmrvan de vervoerdere de herkomst niet voldoende kouden aang even en die vermoedelgk op bei gebied eener naburige gemeente ontvreemd iiju Het vijitai waarTan er een ontvlocbtte maar later gearresteerd werd is Toortoopig io bewaring gesteld Da officier ta Antwerpen gearresteerd over wien allerlei gerocbten liepen dat bg tot bet O I leger behoordjB en wégena afdreiging wai aangehouden blykt niemand anders tezgndan de luiieoantkwartiermeoater B L Jochrm indertgd te s Oravenbage bg trommvlsUg ingedaagd eu bg niet vericbgning TerbaoQen en Ihans wegeni verduieteriog door de Belgiaobe rogeering aan da Nederlaodsehe jastitie uitge en bet mij e sprak Ken kloppen op de deur brak onze overpeinzingen af Het was Nanon die mg het heerlijk loupsr waarop mjjn vrioad het uitzicht geopend bul binaenbrseht de tbee de koude kip en zelfs de heerligkate vruchten o een porseleinen schotel Maar wat kwamen mg de gsrrehten nu te onpas te meer daar de dame bg het gezicht liierTar wa ler in laohen uitbarstte Wel zoo Ztfide z dnt ia seker de prga van ons oontraot en daarom waart g er zoozeer op ge teld Mijnheer zal een horntje van het kasteel van Boispréanz opeten en eeoigo perziken uit den boongurd van Jailly verolwrea Ket smakalijk Mgnheer I Ik zal heengaan en ai gg het goedriodl zal da meid mg wel naar mgn rijtuig terugbrengen Kg wilde heengaan maar hutzij zij medelijden had met het gekke tignur dat ik slo g of dal zij het in hasr hart net mijpe woorden eens waa zoo veel is ker dat zij op een plechtigon loon tegen m seide Mgnheert er is tussohen ons bepaald dat gij dit contract nog in den nacht zult roltoolan en dat daarin niets zal voranderd worden Ik ben het die dit tegen o zegt Kn toen ik haar naar bet r jtuig wfjde brengen seide zi tot rag Oeh wat ik u bidden mag ga niet verder Ken welopgevoed man vergerelt eeno dam niet ia iijo cbamberoloak Zij ging heen Nanon bracht hasr naar baar rijtnig en kwara al spoedig met de verdere bestanddealen van m n souper terug haamte en wanh Buidcten ileh van m meester Het ebeen mfj leverd Het kliokt wet zonderling dat men nit heiland gebaooen wordl endat later dejuetitie van dat land de uitlevering aanvraagt Voor oniagtwgden wordt bet mtUlaira roobt een ware doolhof en doet vertaogend uitiien naar het oogeablik dat de Tweed Kamer tgd aal vinden om het ontwerp der nieuwe militaire alrofwetlta eindelgk eani ouder banden t In de Te istr kea der gemeente Emmea woonde ledert roim 20 jarea een arbeider die 10 1870 tgdens den Frauich Daitechan oorlog berwaarta gekomen ea nier gehuwd ea Ja K vaa der V er redaetevr aitgavar tbd bei socialistisch weekblad De Toekomit die In de termen valt om schatter te worden heeft in zgn blad ten open briei gericht aaa den eomniKidaal der aobatlory ia Middelbargi waarin hg verklaart wat er ook de geTolgen van mogeu zgn zgn dieuit all schatter te weigereo en den commandant Teraoeki hem te Tericbooaen von toezeodiog vaa uniform a wapenen daar hg ze tt ah nooit lal gebruiken Sedert eenige wekea hoodt lich de alf ap dienst L Smit Co direcieuren de hoeren Mark Leis Zoon te Albtaiserdam beiig met het zeewaardig maken raa het tbaoi ia da Kateadrechteobe faaTen te Rotterdam liggeada lizerea droogdok gebonwd door de ftrma A K Smolders te Hlikkereer en bestemd TOor St Paul da I Bnda op de kust van N Guioea Afrika Hot dok ulf btglt tan de vooregde open de zee pon oni waarop d zg kaïteo roeten worden door de opvulling der louchenruimte met grenen hout ea keggen tot een geheel gemaakt Ken zevende waarlooze ponten is op de drie achterste pooioni io het dok geplaatst en met zware trekatangen bevestigd Deze ponton ie opengehooden ao bet water loopt er derhalve in eo nit zoodra dit tot zekeren hoogte over dea dokvloer stroomt Op de beide caiaiooi zgo maaten geplaatit dal do loboonHle regnprahl mg ontgiDg Wnt zou ik or mij in verheug I hebben nis ik aan den veroot waardigden Mr de It nns deze dwaling van eene vrouw uit znlk een sanxienhjken stand ktn vertellen I DU unrde zooals ik tot ra ne iwhande moet zeggen wel viar a vgf minuten maar toen ik Nanon de kip dia op een zilveren sehotst lag op oen helder lervet zag neerzetten toen ik uit den trekpot zulk een walriekeDdon geer lag opstijgen die mg zoo voel genot Iwloofde an oen tk weer alleen wal ter wgl de Iwuiiuet der dame die lij had vergeten mee te nemen aan mijae voeten lag toen deed de honger dien ik eenige oogenhlikken vergaten bad zgne reobuin golden en deed ik euu aanval on hel beste soaper dat ik ooil van mijn leven gthadheif Welk een eetlnst had ik wat was het een genot dezen drank met kleine leugen te slurpen I Te geIgker tgd vergat ik mijn Aodorlaag eo daebt aan mijne segepraal en reeds zag ik dezan jongdlng en dit berolnt ke meiaje wier verbintenis tonder dat zij er iets van wisten zoo nabij aan het verbreken geweest wis door mij vereenigd En bovenal waart gg het die ik weerzag Uenevlèra met uw mooie oogen Toen ik mijn laatste kopje op de gezondheid van Genevtère leeggedronkea had begaf ik mij alnstonds weer aan m n werk waarmee ik tui eo dan ophield om mg te ven keren dat ik niet de speelbal van een droom waa Op dien jeugdigen leeftijd is mea er spoedig mede klaar om zich met de Helsl kste droombeelden te omgeven I De droom gehoorzaamt zoo spoedig op de eerste de bsete roepstem