Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1896

u Zomerdlenst 1898 Aangevangeo 1 Nel aoVDA ROTTIRDlM 11 16 1 14 8 60 8 67 4 60 6 19 6 61 7 11 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 18 88 1I 8I 18 46 11 61 1 44 4 8 4 16 UOTTÏRDA Mx 8 O U D A 11 80 10 4 10 7 47 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 1 10 n A A 11 60 18 87 7 46 8r07 8 l8 lis 60 10 11 I 00 D DA aOVDA DEN BAAO 97 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 17 8 47 4 46 6 18 6 647 14 7 4 S lo 8 64 64 11 6 U 18 40 4 67 I OI 10 06 11 11 f 18 4 1 08 8 11 10 16 11 86 1 68 6 10 1 16 10 1710 48 11 90 11 4111 46 1 08 1 67 4 17 6 16 6 616 88 7 441 818 66 1110 8111 46 lÜMf 8 617 80 7 48 8 60 4610 1111 8618 811 81 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 68 1 86 68 Voork 6 67 10 17 1 41 4 1 6 18 84 10 81 4 14 H 44 U U 11 11 1 18 8 46 4 87 6 17 7 0 O l O A U T 11 O R T 10 67 11 66 I IO 8 17 11 14 8 87 ll tl 8 46 8 84 11 46 1 17 8 08 8 60 M 17 16 84 10 41 lj 07 10 80 AM8 T1I01 M O C D A 10 41 I M l U 4 41 l ll 7 41 1 46 10 10 ti ll Ml l 6 6 41 7 41 1 4 U ll o o V 1 A A MSTEIDAM 68 10 67 18 10 4 11 6 10 U 66 1 1 6 16 AM Toorswu Tfto UieiUn Ds TerbiDJiogibrag ii xtra TeriUrkt terwgl ét dekbaizeo Teti Is de KhoonteeDeD ffto tuigeo zgo foortiao Da ÏJkMten tgn togericbt roor b t verbluf der opvareodeD en voor beripog raa deo proTiand ea fao 250 ton itMokoleu Gedoreode deo geheeUo floeptocbt blgveD de dokmacbioflB onder stoom teo einde ten allen tyde gereed U KJjo voor bet doen r zeu van bet geTaarte De opaniDgeo boTen in de zykaDten zgo met boot dichtgeiaaikt ea orerigeoi alle mogelgke voorzorgen tegen de getareu der reiigeuomeo Op bet dok zelf voert kept A Weltevreden van de ilespboot Wodao bet bevel Hij wordt bygeetaan door een eertte en twee tweede mBcbiniRteo een ituarnian een tJmmeraian twee matrozen eo twee rnnoeri itokerp allen Hollandiehit zeelieden Het ie voor V O dagen geproviandeerd eo verder nltgeruit met e n reddlDgboot en een jol etf zwemveiten de noodige reddinggordels alimede vier olie tortzakken Het sleepen zal geschieden door de bekende sleepbooten Oceaan en Oostzee onderscbeidenljik onder bevel der kapiteini Homan en Bonman eo reipectieveljjk 1200 en 800 p k Beide bootea eveneens volledig geprofian deerd en van extra eqnipage voorzien hebben leveni ioricbttogen aan boord voor bet storten van olie om de golven te itilleo De verbinding tuBichea dok en eleepbooteo geschiedt door aan het dok bevestigde 1 doims ket tingen die aan zware ringen aan de bniten yden bevestigd achter de eerste ponton aan de biQDeniiJden opkomen en aUdao gekruist worden Aan de einden dezer 25 vaam voor bet dok oitkoraende kettingen worden stalen voorloopeis bevestigd en hierop de 18 daims geteerde manilletros vto de Oceaan eo de 15 duims tros van de Oostzee c Door de 140 tons wegende weartooze ponten wurdt aan bet dok een stuurlaat vao oirca een voet gegeven De leiding van den tocht is aan de drie genoemde kapiteins opgedragen die voor het geval y elkander niet konneu bereiken door middel vau een speciele coode elkander mededeelingea kunnen doen De beide leepbooten varen onverzekerd terwgl bet ileeploon evenmin verzekerd is Volgens rhwe berekening bedraagt de te ileepen afstand seidoizend Eng mglen Zij die het werk moeten doen zgo vol moed eu ertrooweo op den goeden nitelag Veel wordt er ook gesproken zoo schryft da Haagscbe correspondent der N Gr Ct c aan zgn blad over bet prooee rerbaal door de politie opgemaakt tegen den houder van een geli enbeid veor hazardspel om geld te Sohevuniogen waarvaa eenige bladen gewag maakten andere niet Mg doukt dst de laatste gelgk hadden Dat er te Scheveningeo gelgk in alle badplaatsen iterk wordt gespMld ii = aeo feit waartegen ik meermalen nn opgekomen en ia i me oog ergert Doch dat is geen reden om onze badplaats in bet vage als een ipeelbank aan te teeketen en zonder verdere aanduiding van een gelegenheid tot htaardipel ie spreken Onwiltekenrig zal t pobllek daardoor in den waan komen dal het een ot ander étnbliaeeraent Korhaus Seinpoat Ilótel d Orenge Qarni Pension lUuob Dentschpian Altebarg of welk ander ook de r etel der oogerechtigbeid is en als er maar 66a plaats is waar onwettig spel wordt gespeeld dan werpe men den schgn niet op allen Maar er i ffog een reden on dit zaakje niet al te serieus op te vatten Meo beweert ui dat het hazardupBlletje waarmee zich groot eu klein sedert maanden in een der groote etablissementen vermaken vooral van de zgde der politie heel veel clandiaie heeft genoten dat een tweetal inspecteurs te Soheveningen er om too te ai ggen met geen stok was van daan te krggen en nu ion t toch at te dwaas sgn als dieulfde beeren ten slotte op bet drukste oogenblik vau t seizoen nu Schev ningeu overberolkt ia door badgatteo tpf dat sp l hadden fe erlmlisAnrd 6 80 8 40 8 47 8 64 g i g io 7 16 7 16 7 11 7 8 7 46 7 66 6 6 10 6 1 6 16 M 8 88 6 67 6 08 6 16 6 14 6 80 Ooild Hooidnolil Niranrknii OaptUa Botindua t aotterdui Oipall Mlravnluik Uoordndil Sa uU Gouda 7 80 8 86 IttT M 7 48 8 47 ï ï w 7 68 8 66 Voorb 8 07 08 Mf 8 11 18 10 7 Uo a 6 86 7 66 8 0 ll I0 1 Uudaw 6 60 Wo dn6 6 l 8 18 trMkl 6 18 8 18 8 41 I4 10 11 Ooud 6 87 8 14 8 11 O Bt J7 Men soa dan waarlgk aan een intrigue in plaats van handhaving der wet gaan denken Daarom geloof ik oog niet zoo dadelgk dat het gerocht waarheid bevat Wat intnsacben wel waar ia is dat er weder gebaipel i tusenben de hoofden onzer politie over de uïtoeff ning van bun taak te Hcheveningen en dat kan misschien de oorzaik wel zgn van t gerocht Hoe het zg de gelegenheid die tot biertoe bestnnden openijjk voor iedereen en in verschillende eta bliaaementeu van gelgken aard zgn er nog zoodat als er werkelgk proce terbaal mocht zgn opgemaakt dit in de prartgk geen effect beeft gehad mitsohien juist doordien men tegenover de inricbtingeu waar gespeeld wordt niet met gelgke maat heeft gemeten Zaterdag namiddag werd een jongen van 12 jaar die koeien hoedde in de duinf treekachter de oitspanning Oraejezon onder de gemeente Vronwenpolder dook den bliksem getroffen en gedood De troetelkinderen van John Bull fo Londeoiohe bladen wordt het volgende meegedeeld over de iotereieante gevangenen dr Jameion en Co De doctor eo zgne vrienden zgu allen gezond eu opgeruimd Hun eetlust is zoo goed als itechtH mogelgk ii gelijk bigkt uit de eer welke zji al de spgzen aandoen welke het bekende restaurant der heeren Bealein Uolloway hun zendt s Ochtends wordt bon eiken dag bet menu gezonden met de vraag of zg het goedkeuren en welke veranderingen ze er in wenschen gebracht te hebben Ze teekenen op bet menu aaa wat ze wenachen voor bun untbgt huu luncheon eo bun diner Df wgn wordt hon toegezonden oit het Hotlowaj Castle Hotel De doctor houdt bet meest van visob en is matig in het drinken maar voor goeden gezonden kost en stevige schotels toont hg zich zeer partgdig Wanneer ze geen lichaamsbeweging nemen lezen ze Over een overvtoedigen toevoer aan boeken en dag en weekbladen enz hebben ze te beicbikken Ëon redelgk aantal benoekers wordt tot hen toegelaten Als een vermakelgk staaltje hoever de eiscfapu die men aan hare gastvrgheld maent te mogen tellen wel gaan kunnen deelt de directie der Ned Gist ep SpiritQ8fabriük te Delft een bg baar ontvangen ecbrgven mede gedagteekend van Soheveoingen waardeecbrg ver zgn zomerkwartier achgnt te hebbeo opgeslagen Het luidt aldus Aaogezidu door onze vereenigde beeren bakkvra dit jaar geen gebruik wordt gemaakt om zooaU eerst plau was Deifi of meer hoofdzakelijk de Gist en Spiritusfabriek te besoekeu waagt ondergeteekende met beleefde vryheid u sgn voornemen mede te deolen niet ague kinderen en drie kleinkiodertjes aanstaanden Woensdag van de gelegenheid eens te frofiteeren terwgl indien niet te veel gevergd ona dan per rgtnig uit Scbeveniogen te willen afhalen s ochtends ongeveer 10 ure t In de onzekerheid of een rgtuig met twee of met vierj paarden Jwerd bedoeld zoo schrgft de directie heeft de directie deze bestelling niet aanvaard maar den schrgver verwezen nsar een herberg ol hdtel waar hg waaraohgiilgk meer gastvrijheid zal vioden dao de directie ditmaal zich geroepen achtte en geneigd gevoelde te betoonen lu de maanden Maart Juli 1B97 zal een tentoonstellingl worden gehouden uitgaaude vanwege het gouvernement van Guatemala midden Amerika Deze tentoonstelling verdient de bgzoodere fVanndaoht Ie voor plaatsruimte moet niets 10 60 16u67 11 4 11 11 11 10 8 66 wnrdon betaald 2e aan de meest verdieoati lgke 11 88 81 10 86 I 11 81 lO ll 10 S 10 86 10 41 10 41 ii es 6 66 8 81 6 17 1 6 81 7 8 48 04 6 01 7 61 8 66i 10 17 U il 1 61 ea naltigsie nitatalliagen worden prgaen uitgeloofd van 250 tot fl 12 000 of in Amerikaansch geld van af iOO tot 5000 dollam Dn producten voor dit land geschikt zgn IJzerconatroctiin welke voor niteennemiog geecbikt zgn alles wat betrekking heeft op spoor of tramway materieel landbouwwerktuigen in da rnimste zin dea woords Wapenen van alterlei aard Benoodigdheden voor drukkerijen Velocipèdeo Caootcboue eo verder daarmede verwant Glaswerk aardewerk tegeltJBP touwwerk kaarsen bebaiigaelpapier linnen katoen school en boiaraad meubelen benevens de Rjllaudsehe fijne likeuren en gene ver Geene inkomende rechten worden aan deelnemers in rekening gebracht en zgn alle bekroonde artikelen zelfs geheel vrggesteld van alle invoerrechten TAS TENTOONSTElLINe te SCHOONHOVEN Het vorige jaar werd door de Vereeniging Onderling Belang bet plan geopperd om eene tentoonstelling te bonden ten voordeele vao het ziekenfonds voor handwerkslieden Allange werden comilé leden gevra d en bereidwillig word aan deze roepstem gevolg gegeven Nadat alzoo alle voorbereidende werkzaamheden waren a eloopeo werd overgegaan tot bet uitkiezen vso een gebouw waar men gedurende een maand deze tentoonstelling kon houden eo dit vond men weldra in het gebouw der voormalige lioomsch Katholieke Kerk Deze tentoonstelling berat drie afdeelingeo bestaande uit de Ie afdeeiing a voorwerpen vervaardigd door ambacbta en band werk lieden uit Schoonhoven waaraan een onderlinge wedstrgd ia verbonden b fraaie dameehandwerken c al wat tot de tegenwoordige bouworde en kunstng erheid behoort De tweede afdeeiing a voorwerpen die maar eeoi zios betrekking hebben op OadSchoonbo eo ale Schilderyen teekeningen boeken goodenen zilveren werken vaandels wapenen en oude voorwerpen van ameed loodgieters timmer sohilderwerk enz b oude kunst in het algemeen als meubelen schilderijen goudenen zilveren werken tapiaeeriewerk porcelein en andere voorwerpen De derde afdaeliog uit alles wat tot opluistering kan wordt o aangemerkt en in zich bevat kunttwaa rde op elk gebied Teq 1 nar hadden zich een massa genoodlgdsn en commissie leden vereenigd np het afgeschoten terrein aan den wal waar de tentoonstelling is geopend 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 1 60 6 10 4 7 6 8 8 44 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 04 4 87 8 0 18 47 SEN ülreekt 6 88 7 60 8I Woetdea 6 68 8 11 Uldenk r7 07 8 1 Ond 7 88 8 88 84 10 10 AMrt dui ai Sndi 7 M 7 16 8 1 De beer H Bruese voorzitter van Onderling Belang c opende deze vergadering en gaf he woord ain den heer H A Schreuder voorzitter van bet tentoonstellingscomité die het volgende sprak Damea en Heeren ik roep u allen e n ba telgk welkom toe op deze plaats jaren lang wordeu hier en daar in den otntrek tentoon stellingen gehouden en nu wordt bier de eorate tentoonatelling gebouden die meer een wedatrgd i voor de verachillende vakken onde zoowel aU nieawe eo vooral de oude die op ons stedeke betrekking hebben Voorts moet ik eon woord van dank brengen aan den achtbaren burgemeester voor de iedewerking van hem ondervonden ook bh Wethouders en leden van den raad eu vooral den heer H G Geelhoed die ons met raad en daad heeft bggestaau voornamelijk hg het organiseereu van de e tentoon stelling Bg de intreèe zien wg een burg der middeleeuwen van Albregt Begliog die de hh Tepe en Grootbeen geheel belangeloos deze burg hebben geteekend en gtncbilderd voorts den raad roor het acbenken van medailles en hrt afstaan van vaandels on verder m n dank aan allen die door meer of minder ateun het welslagen dezer tentoon stelling mogelgk maakte W daokoi a taer voor uwe gewaardeerde hulp en moge wg hopen dat deze eerste teBtooBateHiag rgko vniebtea m dragen eo moge zg voor Schoonhoven fioaotiael voordeel opleraren n tol bloei daarvan medewerken ea oiadigde mat een leve Sehoonboven Nadat da miiziekvereenigiog ApolIo eenige faofarea hadden doen hooren nam de heer H G Geelhoed gemeente aecretaria ea adviaenr der teutuoostelling bek woerd dk o a het volgende zeide Door Burgemeester en Wethouders beaoemd tot commiaaaris der verloting van deze lentoonstatliog een eer die ik ten zeerste op prga stel werd mg door het tentoonstelt inga comité verzocht ook deze tentoonstelling te keipen organiaeeren den raad die hg daaromtrent gegeven had moge goed of kwaad zgn hg had naar zgn beste weten geadviseerd en had hg zich bienu vergist bg had het aooala bg boven reeds zeide met innige overtuiging gedaan Hg geloofde wel dat de beeren der jary eene zware taak op hunne acbouders was geladen doch met volharding zonden zg die ongetwgfeld volbrengen Ook over de finantten wilde hg in bet kort bet een en ander zeggen hei uaité dezer tenloooatelliog was het niet te doen om finantieele voordeelen hiervan te varkrü en maar bg hoopte dat het fioantieel voordeel teo goede moge komen aan den ngversn handwerksman Ook de verach Uende penvertegeowoordigers werden nog korteling toegesproken en dank betoi d voor hanne tegenwoordigheid op deze plaats Nog stelde hg voor aan U M de Koningin een telegram van bolde te aeaden vau de ingezetenen van Sehoonboven hier feestelgk vergaderd £ ea driewerf hoera was het teeken dat men algemeen hiermede inetemde Daarna verzocht hg den Burgemeester Mr Kotff de tentoonatelling te openen en in oogeoicbouw te nemen Genoemde beer itoud een oogeoblik stïl bg de wordingsgeschiedenis dezer tentoonstelling hg dankte allen die bunoe gewaardeerde hulp daaraan hadden besteed en hoopte dat de knüat iu Schoonbovea steeds zon vooruitten want koost is de ware grootheid van een volk neem het achoone daarvan over en den 17 Aoguatua 1896 zal nog lang in de gedachte van een ieder blgven Daarop tikte ZËd tegen de deur die werd geopend en waaruit twee hellebardiers te voorschgn kwamen die op de brug bg den borg post vatten De muziek speelde daarop het oude Wilbelmua $ Ê èet ging naar binnen om het achoone kuu8ti r i antieke te bewonderen Bg ckzen omgang was het ondoenlgk alles naowkanrig op ti oemeo wg hebben ter loopa eenigY aanteekeningen daargeeteld en hopen dat v leo deze tentobuatelling solleo bezoeken ovartoigd als wg ign dat tg zeer voldaan zollen zgn In de eerste plaats recht tegenover den ingang sagen wg den beroemdeu ringkraag van Jacoba van Begeren waaraan vete kleine ver aieringen ontbreken maar waarvoor aan de gemeente Schoonhoven een aom van f 60000 is gübodeo Verder zagen wg eene groote collectie oodporoeiein van den haer S de Jong Ji te Haastrecht wiens inzending een beele ezposilie i indien al de serviezen worden tentoongesteld ook een antiek horloge was door den beer de Jong ingezonden dat vervaardigd was door 6 vau Scholfgaarde ond gouweoaar waarvan een zon en maan den tgd aangeven en waarachter op de kast een bgbelscb tooneel voorkomt Onder de versoheidenheid boeken en platen op Schoonhoven betrekking hebbende zag men een schets van het alot van Jacoba van Beieren benevens eene aaowgzing van de plaats waar Albrecht Beiliog begraven ligb Ook ziet men hier denoodmoat die Schoonhoven in 1575 sloeg ter gelegenheid van hetbeleg alsmede een noodmunt van Leiden van1574 f Intereasant is da heksenzak van Marigje Arieua die in 1472 op de Bteenenbnrg is geworgd geworden Tl d van Greenwich 1 18 7 68 7 6 8 6 8 18 8 6 11 67 10 8 6 8 8 7 16 1 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 loill 10 18 10 17 48 47 1 64 10 14 7 46 6 16 6 61 7 60 8 0 67 10 84 18 10 64 86 8 88 8 41 4 11 10 10 01 10 07 Vhi du hor tu iu Veldaa indt men d gtdreteD ilakkn lÜTerwerk oonlelleDde da ititc TU Potter en prioi Hendrik en in kepw de bMldtenii tu Clmidini Citilee welke op de lastete weieldtentoonatelling te Puye met das eanlea prg werden bekroond Voorte een orgeltje onder glaien tolp ter nudigd door den werkmu Pan dit beeft de bjiionderheid d t bg ontblooting n bet knnetwerk het klxier en de trappers tm lelf in beweging komen Ook op bet gebied ru kinetouüdwerk i tmI Irtaie te tien Hal Mhip nn bet Toormnlig kerkgebouw il onder de gilerö beeteaid roor recltmein unding Hen tindt er roorwerpen op rerichillend gebied ellee getoigende ren den oonilgnng der Scboonbo enicbe iodaitrla Ter opluiiteriug weren eenige antiquiteiten ingaioaden waaronder arresleden ren Uagastein te Willige Langerak en Bolk te Gonda 0 k ugen wg een paar achildergtjea tbd knipwerk ran dea beer H C den Ugl Hi die ten olie de aandacht terdieaen en meeileretakkea genoemd mogen worden O a ugan wg een klein gond dameiremontoir dat niet grooter wai dan 2 cM in diameter en hetwelk zeer joist den tgd aangaf Nog kunnen wjj mededeelen dit aan de tantoonitelling i erkonden eene rerloting Tan ait tentoonge telde voorwerpen aangekochte prgien waarran de hoofdprgi een amenblement ter waarde van f 350 werd verraardigd in de atoommenbelfabriek van anten voormaligen itadgenoot den beer J B Bik terwgl de tweede prga beitaat ait een moonmentaal voorwerp in lilver voorttellende bet atadhnii van Saboonhoveo ter waarde van f 150 De opbrenget der v rkoekte loten wordt vervolgeni beitaed tot aankoop van andere voorwerpen van kantt en smaak LatAi wg hier nog bgroegea dat de prgi der loten aleohts f 0 35 bedraagt BulteDlandsch Overzicht De proefneming met het tenden van beel een vloot door het Keiier Wilhelm kanaal is nitatekend geslaagd Negeo en dertig oorlogsvaartnigsn waaionder de grootste pantaerschepon van de W8rtb klasae tgn in SOtiurtgds gedaellelgk bg natht snel achter eikander de ilniHn en het kanaal gepasseerd Het is dus gablekea dat hst kanaal aan baitengewoiie eiseheo kan voldota De proaf heeft de laataU bedonkingea ten opsichta van het kanaal die miseehieo de oorsaak sgn van het tot dusver battekkelgk gering verkeer weggenomen Toch moet de doorvaart der groote paotsersehepen niet aonder nadeelige gevolgen voor bet kanaal zelf zgn gebleven Op sommige plaateen zjjn groote brokken van de oevers weggetakt Zaterdagavond kwam de Uoitsche Reichianseiger offiaieel vertellen dat de ministsr van oorlog generaal Broneart von Schellendorf op sgn verzoek nit zgn ambt is ontslagen en da oommaodant der Hesiisohe divisie loit gantaal Qossler tot minister in lijn plaats il beaoemd llaa weet het de ware oorzaak van het aanvragen van dit ontslag ligt in den strgd tagan het militair kabinet De minister draagt la verantwoordelgkbeid van al wat dst Kabinet uitvoert doeh feitalgk heeft bij op ign beslaiten niet den mineteo invloed In den laatalen tgd zijn zelfs dikwijls besloiten genODMO geheel in strgd met de wenachen en bat verlaoffen van geaeraal Bronsart von Sehelleadorff Zoo werden de generaals Von Sehlichting en Tra Blame bgv beiden uitstekende legeraanvoorders en erkende steunpilaren van de horvorming van het militaire a fwetbook op aon aetifiteit geplaatst tegen den zin van den minuter Ook tegen den nitdrnkkelijken wenecb van den minister in hoeft men heu sgn depaitamenla chef geaeraal Von Spitz ontnomen ofschoon deze zich bereid bad verklaard te blgven Even weinig werd er aefat geslagen op de wensohen van den minieter toen men geoeraal mqoor Baberling ebefvan het oontrale departement aan het ministerie van oorlog van zgn betrekking onthief en beia eer bg de troepen plaatste Geen wonder das dat er reeds langen tgd een minder aaagenaiH verhouding tnaacbeo bet bedoelde Kabinet en den minisur van oorlog heerscbte Bronsart beeft na moetaa wjjken voor Von Habake die door dan keizer wordt beschermd Zal Goinler de aienwa ministar het zich op den dnar laten welgevallen dat hg als bet diande faagaart voor dan obef van het militair Kabinet Da president van den Franaebe miniatemad M41ine heeft in dan algemeeneo raad ven het departement dar Vogaezen eene redevoering gebonden waarin hg de ataatknnda van zjjn kabinet eene staatkunde van stagen vooruitgang noemde welke vergunnen zal alle mogelgke verbeteringen door te voeren zonder dat daarvoor iets behoeft te worden omvergeworpen Iu dezen gaeit zgn de financieele hervormingen ontworpen die een hoofdbeetanddeel van het pragnuB vau het kabinet vormen Uat die her vormingen hoopt men meer billijkheid en meer gelgkbaid in het Scale stelsel te brengen daar men alleea verkregen rjjkdom treSen wil in gelijke male en de inkomsten door arbeid verkregen zooveel mogelgk sparen Ds ontlasting van dea landbouw is overigens het overheerscheude begiaeel waarfan de regeering niet meer zou kannen afwjjken maar waarvoor zg trooweos verzekerd ii bg da meerderheid van bet parlement staan te zullen vinden t Is na officieel dat Tsaar en Tsaritaa in het b gin van October omstreeks dsn Cn of 8a dier maand een bezoek aan Frankrijk zullen brengen de Russische gezaDt te Parga be ft daarvan aan de Fraoscbe Itegeeriog kennis gegeven De aankomst zal geschieden te Cherbonrg op de terngreia van Kogeland waar president Fanre zgn hooge gasten zal begroeten en met den Tsaar bet Fransche rn het Rnssiaohe eskader zal inepecteeren om vervolgens Hunne Majesteiten per eztra trein naar Pargs te vergezeltan Daar znllen zg bun intrek nemen in de Rnsaisohe ambaaaade wijl de Tsaar bedankt heeft voor logiee iu bet ministerie van Boitenlandsohe Zaken aan de Quai d Orsaj De Taaar zal minstens vier dagen te Pargs toeren misschien zelfs een heele week Het program der f eestelgkheden is nog niet definitief vastt esteld maar er zal een groot diner zgu in het Eiyaéeen een gala voorstelling in de Opera waaraan de artisten van de vier gesabsidieerde eohouwborgen zullen deelnemen Men spreekt verder vau een groote militaire revue Bj de gala voorstelling ia de Open wil Artbnr Uejer van den Gaalois t den toegangsprgs gesteld zien op 40 frs Hg hoopt op deze wgze 500 000 francs te verkrggen wsarvan ua aftrek der ko iteu voor de feestvoorsteliing oog 300 000 francs zullen oierblgven welke onder de armen zullen verdeeld worden Volgens het sFremdeoblattc zulten Nicolai en gemalin als zg te Weenen igo ook even naar GmUoden gaan om de koningin weduwe van Haouüver en den hertog van Cumberland te bezoeken Te Kopenhagen warden Tsaar en Tsaritsa verwacht tegen 8 of 10 8ept waar zjj verscheidene dagen op Fredensborg zullen toeven alvorens naar Balmoral te gaan om koningin Victoria te bezoeken De samenwerking der Eoropeescbe mogend heden waarvan lord Salisbnrj in zgn redevoering te Dover gerept heef schgut volgens de Times niet zoo heel zeker te zijn De Weener correspondent van dat blad doet thans den onwil van Oostenrijk vermoeden om met bet denkbeeld van lord Salisburj mede te gaan Is dat nu gekrenkte aigecliefde of koppigheid omdat Eogalaud tegdn hel Oostenrgkacfae voorstal zich verzette De Times correspondent meldt den dal Ooetenrgk geraar ziet in het verleenen van autonomie aan Kreta omdat daardoor de rechten der op het eiland wonende Turken niet voldoende worden gewaarborgd eo bovendien omdat bet niet goed is kleine staten in bet leven te roepen die niet bij machte gn hun volksbestaan te beschermen en elachta werktuigen worden in de hand van macbligabnreo Oosienrgk wil wel medewerken om een lolf kestoar voor Kreta iu te stelten dat in de prsktyk alle voordeelen van de volkomen onafhankelgkheid zal aanbieden doch waarbij de Sultan in naam beerscher blgvend een Christelgk gouvernenr benoemt die zonder goedkeuring der mogendheden niet kan worden afgezet Hieruit blgkt dat da vorsohillen van meening tusscben Londen en Weenen niet het hegineel maar den vorm betreffen zoodat dus de samenwerking nog niet geheel is boitengesloten Hat il thans vrg zeker dat het Engelscbe denkbeeld door Baslaod en Frankrjjk wordt goedgekeurd zoodat van dia zijde geen tegenwerking te wachten is Dnitscbland heeft verklaard elke overeenkomst tusscben Rnslaud en Engelud te zullen stennen en ItaliS beeft zich reeds meer dan eens bereid verklaard met Engeland in de Oostersoha qoaestie te willen samenwerken Het Eoropeeeche evenwicht kan door deze gunstige stemming behouden blgven De correspondent van de N Y Herald te Pera meldt dat Zifani acha van den Sultan de meest onbepaalde volmacht heeft ontvangen om op Kieta naar omstandigheden te handelen Daaruit leidt by af dat Turkge ter elfder ure inziet dat een vreedzame oplossing dar qnaestie voor da Porte aan moreele overwinning zon zgn De heer Stanhope gaat voort aan zgn blad rapporten te zenden dia op zeer kalmaa toon spreken van dsn OMtand en waarin de vrees der Chrutenen voor de Turken eenvoudig h lacheljjk wordt gaaoemd Stanhope heeft herbaaldelgk meb de Turken gesproken en een geheelen avond Aiat hen doorgehraobt iets wat de Cbriateoen hem eigenlgk kwalijk nenen eo hg vertelt dat de Turken wat zg ook mogen denken volstrekt niets over de Chris tenen zeggen Da Chriatenen daarentegan hebben altgd dan mond vol over de verregaande wreedheid der Uohammedanen en zg vergaten daarbg dat zg ook niet de zachtheid derlammena paren aan de onschild der daivan Woensdag habben de opelandelingen in de naki beid van Haraklion een aanval gedaan op een troep Turken de Turken werden verslagen en een troepenaldeeling uit H raklion die hen ter hulpe anelde werd teruggedreven Da Orieksoke regeering heeft bet herrormiogsoomilé op Kreta den raad gegeven geao proclamatie uit te vaardigen waarin de vereeuiging van het eiland met tiriekenlaod wordt afgekondigd Een Torkscb afgsvaardigde zeide iu een gesprek met den heer Stanhope te hopen dat de Porte de eischen dar Cbristenea niet zoo inwilligen Wg Muzelmannen zouden liever starveu dan te laven onder de heerschappij van da Christenen zeide de man Hieruit blgkt het beat hoe moeilgk bet is op Kreta een regeeriugsvorm in te voeren die èn Chriflteoen èn Turken tevreden stelt QEKLEUU0E met 20 o korting A van OS Az KIrwcg K 73 73 1 UÜUDA Iteurs van Imslcrdam Vorkra l A 100 too vs 84 V 1 l8 is l04Vi 6 081 18 l J is 8 100 97 43 61 0 608 1007 6 i lOl l 800 IS7V 41 ijioo IS6 17 AUOUSTUS Vorkrs ilotkn WsozzLAND Cert Neil W S l 1 dito dito dito 8 IOII lOo dito dilo dilo 8 160 100 Ho o z Olil iouill 1881884 lliuz luIohr j ing 19ilJ 81 5 OosTsNa 01 1 iapapio 1868 dito in zilver US 6 86 i 8t l PoRTltOAL Oblig met coupon 3 dito liekot 8 86 I6 OSUKU übl Binnonl 18 t 4 ditotiecons 1860 I dito bij Rolhi lSI 4 Jllobii Hope 18Stt U4ditoiuKuud leen I8B3 1 dito dito ililo 1884 iirkttn Piirpet Bckulü 1881 4 Tuuzu depr Conv loen I8U0 4 iec loeuinK wrie D ieo leeoinx serie tj ZuuAra Hap v obl 18111 6 Msxioo Obl uit Sch 18110 Vzilasiizi 1 Dbl 4 oulisp 1881 AaniZDAM OliIiKAtiüD 186B 8 RotTszniM Slwl loon 18S4 3 Msn N Afr Mandoliv umi Arsndili l b M CertiüoiilenDeiiUaaluhsppu dito 608 61 Arob Hypolheeiib piuulbr 4 üuU Mij lier Vorati iil iwuiil Or llypolliookb paodbr 8i l HsdnrUiidenhu bank aanil Ned Hanilelniaa h lito N W k P c Ilyp 11 jian lbr SI Roti Hypotbeokb paiiilbr 3 Dlr l y olheekb dito SVi OosTZNZ Oost Hoiig bauk aaiid KuBi Hypotheekbank naiidb 4V I Amiziza ICquit bypüth pandb 87 108 Vi 1 80 lOlV 6 68 113 69 77 101 10IV Vi H4V 1887 10 40 101 18 106 104 Mazw 1 li I r lien eert 6 Ütu Holl U Spoorw Mij aaml Uij tot Kipl V St 9piv aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm and i 1S I 186 dito dito dito 18 i dito 6 517 ftaLlz Bpoorwl 1887 8 A Kobl S Zuidlul Spwmij A H obl 3 foLlN Waraflhau Weenen aaiid 4 Eual Or Uuaa Spw Mij obl 4 lKatilaohe dilo aand Faatows dito iiand S wane IJonibr dito aand S Kurak llh Aiow Bp kap obl 4 dito dito ohlig 4 10 i V AvlBiZA Oeot Vu 8p Mij obl Ckio k Kortb W pr v aaml dito dito Win 81 Fetar obl 7 Denver fc Rio Ir Spm eert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 fjouiar b NaakTilleOert v aand Uozioo N Spw Hij Uhjp o Uiaa ICanaas r 4 iict pref aand N ïorkOntario tWoat aand dito fenna Ohio oblig Oregon Calif Ie hvp in Roud 6 8t Paul Hinn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlfjn oblig 6 dilo ditb l ino tiol lehyp 0 6 41 ÜAHAOA Can South urt v aand 10 TsK C Rallw fcKav leh d e O 10 Amaterd Omnibus Mij aand i I i 808 107 lOJ 108 lottord Tramweg Haata aand ff 10 Stad Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand S BzLOia Stad Anlwerpentt87 8 Slad Braaael 1866 108Vs HoKo Theisa Regullr Oesollsch 4 U7 181 169 88V 118 OosTHK Stsataleenijig 1860 6 K K Oo t B Cr 1880 8 Span Slad Madrid 8 1868 Nnn Vu Bes Hjrp SpobI eert BurgerlUke Stand GEBOREN U Ang Hendrika Maria ooders J H Oouka en M J da Jong 1 5 Fraderita Lodewica Maria ooders A Rietveld an T Papa Geertruida Johanna onder G Ukerveld eo C van der Heg Marianne oaders H de Vries en W 8 van Leanwen 16 Hendrik ouders C Teakans en J Kalkman 17 Petrus ouders B J van Raag en A M M Schouten CornelU ouders li van Ueijningen en E van Egk OVERLEDEN 17 Ang P M KasUlain 17 m J O van Dam 74 j 352 Staats loterV 3s l laase Trekkiag vse Dinsdag 18 Au ustns lf86 No 6648 1600 No 17668 en 18406 ieder lOQO No 608 en e6 a isdsr 800 No 4 4 87 14000 1667 en 17 06 iedea IOO Prijun van 46 16 3068 6tS6 8048 11198 1S6IB 18611 latHtl 48 3103 636 6066 11138 13648 16686 188Sl 68 3183 6366 8073 11878 18666 16700 18848 8 818 6317 8088 11304 18638 1676 18 6i 146 8189 1378 80 3 11316 18671 16817 1S8 8 838 3810 6461 8096 11381 13679 16869 188 6 861 8333 6677 8181 11336 13686 1687 18 87 i 8861 6643 8166 11481 13708 U98S 18960 8868 66 8 81 6 11481 18789 16018 1 01 333 3897 6716 8317 11606 18790 181128 1908 1 378 38 6 6761 8961 11689 18891 16111 19076 3366 6804 8866 11619 14010 I6IS4 lta84 616 3406 6888 84 II706 14078 1614 1910 1 636 3478 6 88 8618 11717 14107 16856 1 84 660 8486 6914 8636 11778 14146 16886 1180 9666 6990 9068 13006 14386 16609 19661 1806 3788 6896 9 18017 14418 16641 196111 1818 3740 6411 ai8 18041 1443 16678 196lo 1848 8818 6413 8t6 18108 14464 16768 1 78 li 3881 6467 9870 18110 14467 16978 Ig808 188 8988 6619 8 8 181 6 14486 16901 1 80 I 1377 4008 6681 880 18883 14630 16911 19860 1896 4019 6679 387 18976 14686 16 17 l 868i 1448 4039 6683 9860 18864 14660 16981 19906l 1470 4043 668 39S 18861 1466T 170 1 987 1646 4076 6680 9411 183 6 14669 17161 1 49 4100 66 B 9446 18447 14S99 17197 19ii 8 4111 6708 9467 18463 14601 17806 SK071I 1686 4113 6831 6I0 18467 14666 17808 900741868 4117 6906 9667 18684 146 17814 8009l 8013 4808 6919 9596 18666 14K98 17946 8OOB1I 8016 4317 6 88 9618 18648 14716 17816 800 8 8066 4830 6 61 9666 18668 1 784 17863 80096 8111 4361 6 8 9718 18r61 14749 17366 801098134 4367 7096 9846 18710 14767 17473 801068171 486 7190 686 18719 14771 17680 809198848 4401 7148 880 18790 14840 17687 80838 9869 4466 7166 a 87 18797 14868 17846 8O860I 8866 4668 7t 1 9978 18918 14969 11 81 80888 9881 461 7899 10043 19831 14966 17787 80890 8397 4696 7303 10160 18870 16016 17778 808 8i 8410 4684 7393 10196 18978 16018 17888 8O8O4I 8480 4674 736 10838 18888 16018 178 4 9086 8468 4686 7377 10860 13116 It0t7 17974 80368 84 7 4736 7389 10889 13167 16166 17978 80B 6 8604 4796 73 1 10800 18 01 16179 180 0 80386 618 48O0 744 f 10378 13886 1696i 19086 806131 617 4843 7664 10880 13988 16894 190 7 806 718681 4844 7884 10477 18866 16800 19101 8064IV 9668 4866 7888 10608 18974 1 340 19146 906198697 4996 768110680 13976 1 969 18878 90688 6 7 4916 7760 10e9 18301 16461 1 9 1 806 9666 6004 779 10708 18 09 16431 18446 80661 9741 6010 7798 18766 18387 16486 18684 80744 8787 6096 7999 10869 13416 16639 1868 807 906 5066 7 99 11010 184 6 16647 19661 0 40 993 6904 7980 11071 13467 16678 18611 19689988 5818 ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed na een kortstondig doch smartelgk Igden onzo geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvaderoien Heer JOHANNES QERARDL fJrviH DAM in den aoderdom van ruim 74 jaar Uit aller naam Wed S C vax DAM B Oouda 17 Ang 189 Assurantie Mnatachappy tegen BrUldichsde IIR van 1845 NEDERLANDEN Utphey AnMtrrdani Sophiaploin Rotterilan üuldblask 60 Iravenliagi NnbeUtraat 90 Bletia Prinwokade Alkmaar Ungealraat irondliapltaBl 8 000 000 eservet 1 00 000 Betaalde BrandiichadeB 14 600 000 BsiilbMsskani vstisfcsrt Ikaaa ssklsgsa INBRAAK m Sn oMVüi vi HU ii iii Agentuur bg de irma Wed B08M I11 te Gouda EtTtetrii jn Hrandkaat zoowel als Isbaedeli ttlnkrlKOcderen riiz