Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1896

No 1048 Donderdag SO Augustus J800 35ste Jaargang Koninklijke ilaeliiiialc fabriek JE mmiT VA I II van Schaik k Co gevestigd te e Qravenhage Uepplerttraat en 9 naby de Regentesselaan Hofleverancieifs VAN 2 U den Koning van België INDIENiUBOESTü g ebruikt de 21 4 Allerwege beltrooiide fiOMKHE GOIMMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s i met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderl ke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regala a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertendën tot l uur et midd Wereldberoemde Supfrior DRÏÏIVEN Borsl Honig Ext ract MELIANTHE KLACONS jnn 40 Cte 70 CU en l verkrygbaar hg V H A WOtFF Drogist Markt Oouda E H VIN MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J O RATELAND Bo rop B V WIJK Oudetimi T Te GOIID PE1T5I01T gevraagd Vrije Slaapkamer bg nette Lieden van den P Ü Toor een JONOMENSOH Br fr mot prüiopgaven onder lett L R boekh PlfCKAaT Uideclie atrBat 8S Amaterdam BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP lcg en cii onder Fabrieksprijzen Dtzt Uitverkoop Énrl skhls korten tijd liiiaiii Mie a JPrUme iu de ÉTSIjMUm Ken nette oppasaende Boeren xoon 1 O bekend met landb n veet zoek plaatsing by een landbouwer op aannemelijke voorwBar l0a BrieTen fr onder nonim r 2411 Bureau dezer Courant INBBAAK MERCURIUS I J J A Montijn Cral ethstraat 3 6 FBANSCEE STOOMVEBVERU N Chemisehe WasscherlJ TitH II OPPE HËIMUK 10 KruUkaOe Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t TOOr GOUDA de Heer A VAN 08 Az Hpeoieliteii roor het etoomen en verren van klle Ueerenen Uttmeeguderobeu eleook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het toom n an pluche mantels voeren bont enz Gordyneu tafelkleeden enz worden naar de nieuHite en laatate methode geverfd Alle goederen hetay gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken xgn de prgien ÏS o gedaald Te toornen go deren als nieuw afleverbaar is 3 dagen te verven goedereu in eeue week miR PDIKE ODDE aENEVEE Merkt NIQtriXDA P Vorkr ijlt baar bü M P£ETE IS Jü N B Als bewiji vau oolitlioid ia nichot eu kurk staeda voor u I E h i u r Bit v naam der Kirmi TEGKN 1 SEPTEHBEB te huur gevraagd een nette Uuurpr 8 lAO ii tUO gulden Aanbiedingen met eeoige omschryving onder lett W aan de Boekhandelaren U BUNKEN BERG ft ZOUN Amer looTl uuimmmm met laaraan verbonden m I te l§i€IIOOMIIO¥eil Opening 17 Augustus m Een ware 8cbat voor de ongelukkige sliushtoffera der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspel tingen is het beroemde werk z Dr Refau s ELFBEWAKL G HollandBcbe uitgave met 27 aib Prbs 2 gulden leder die aan de verscbrikkelyke gevolgen vau deae ondeu l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt j arlyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlagB Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedraa ook in postzegels en in eiken boekhandel in llollanü Wal Rh um tiek tegen Jkjht LendenpljDan kortom fcT ff AiiliBr PaiiiExpeller yat IsnstkstlsillinWaanUwendentegei = g faterfaliilxpBHBr Anker Pain ExpeJIe Vit suMt dis stseds ia iadn Iuiis aij deo wordsa m hoaëear Pit B 50 OMit 76 oenl n7l 26 da Saiuli Vooi den in dfl meeste Apotliekei sn bij F A üiolitai t Co te Botteidun VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Octob er voor bovengenoemde TUËRKING zgu verkrijgbaar by A BRINKMAN h ZN I rijspetlolfl JllolenïoorflO By plaatsing der loten Ie eh 2e Prgs COMPLEETE BESI ANNING benevens minstens 20 PAARDEN WIc oker ziju ii do Edito Eikel Cacao te ontvangen tesamengostfild eS na vele proDfnemingon ia den handel gekomen ondet den naam dos uitvinders Or MlohaeliB vervaardigd op de boste machines in het wcreUlberojmde ótabbliescment van Oebl StoUwerck te Kenlen l che J pTI2ie ieUV Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt ecne aangename gezonde drank voor dagolgksch gebruik een jl 2 thedepela van t pmder voor een kop Chocolate Als geuwstrooblige drank b geval van diorrheo slornls met water t gobruikea Verkrggboar by de Toornaimat H 1 Apothekers eu V Ka t K piq ftNe f UO c 0 9Ó e 0 35 Oenor alT rt gonw ordigm vqor Hederiand Julius Manenkltdt AmDterdam Kalveiatraat 103 Openljaar Onderwijs Toelating vib Le rliii$ei op de Avoid F Ikrimling sseholeB oor Jongens en voor Meisjes op de Koslelooie m llewurselioleii De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de inschrijving van LeerlIngeD wier plaatsing men met den October 1896 op een der bovengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schoollokalen op DINSDAG 25 AUGUSTUS 1896 des namiddags ten vgf unr Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie 3 H VAN DEB VOORT Gouda 11 Augnstos 1896 ËiiËÈPÖTvïm Men wordt verzocht op t MERK teletMa UIT HBT Ma AZXJN VAN M RAVKMSWAAY ZONEN QORINCHEH Jkht Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes van vijf tuee en een half en een Ned one f met vermelding van Nummer en Prjjs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepoZicb tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelenne J BHEEBAAUT LZ EENIO DEPOT der SjnsU Uaagsche Beschuit AMERSFOORT AMEHSPOORTSCHE MACHINALE Sloom Urood en Beschuitrabriek stoom Automatiache Walsen Meelfabriek Pijn gebuild Melk Tarwebrood wordt n lU lijn le soorten Urw gamnaVl I alliït ii niBt aivore oiiHfgeroorado besta melk verraenffd Ijlgfï bienloar mmiteiib Tier di gen vorscb en orcr ioori k thii mank en Is verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknpt plaat ÉngeUch Duitach en gallen vorm in stuks van e ot 8 et 12 et In vloervorm ook van 18 ot 24 ot in extra fljn geknipten Vorm In stuks van 7 et lO i ot 14 et en met toevoeging lan prima lafel natuurbolrr alS Melkka I detjM van 2 et 1 ot Gewoon Krentenbrood wordt aU Fijn gebuild Melk Tarwebrood maar met 1 toevoeging van prima krenten en andere primn Kuidvninhten vervaardigd blijft hierdoor vele dagen Tertcb eo b zonder beerlijk van smaak en ia verkrijgbaar in bUS vorm en Bngelschen vorm in stuks van 8 et 12 ot 16 ot 21 ot 32 et en als ErentenboUetjes van 2 ot 1 ot Muni iebrOOd bmmbrood wordt van speciaal er voor g schiktn beate tarwesoor 1 tail gtftibnceerd smaakt hierdoor buitongoWoon beerlijk l8 zeer gozond en Verkrygbaar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 et en in langen vorm 50 Dg 6 et 75 Dg 7V ot 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et deze 1 gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande I ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de iiëpötborden en de wa gens beaohilderd met de rabriekstitels en W H MEURSING Te OODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépdthouder met klein gezin gevraagd tegen vrUwoninghuur matig vttst loon plus flinke provisie en iraueo vrachten der volle en ledige ki ep jLfit voorai op de met rood letters ECHT Oberlahnstein IHftTfURDtliyiCTOHIABROII OBilHAHêlSWlK fiïeral 42££lüS wkrijflbaar jenilom ia ftotJEa UtMUehappij gevettigi JExploüatie der Victoria Brw Otterdam ZuidMoMk Oouda Dink van A BÏThkii n Zoo K BINNENLAND QODDA 19 Aognatns 189 i De kl rk t tegra6st 3a kl A P W Van 4ar Hoeven alhier is mat 1 Sept a bevorderd tot klerk UlagraSst 2e kl hg de StaaUspoor Het bericht betreffende het weder aannemen tan de 3 werklieden aan de Stearine Kaarsanfabriek in ons lorig nummer nas niet juist Niet door de bemoeiingen van het Bestuur van de R K Volksbond waren sg aangenomen aar wel door het optrsdea van den heer J A Donker Pres van genoeosde vereeniging Gisteren avond zgo de statuten der Weililiedm Vereaaiging aOoor Eendracht Sterke goedgaktnrd zoadat deze verMuiging thans is D leerling der 5e klasse der r h borgsrsohoel alhier A Diemont onlangs geslaagd voor het eindexamen hteft ook voldano bg het vergelgkend examen voor cadet aan de Militaire Academie te Breda waar hg tagan 16S pt e k wordt gsflaatst voor decavalsris hiar to lande Oiatoren is te s Oravanliftge geslaagd voor M namen hooldakto de heer J J Winsveen van Stolwijk Beroepen bg d Kvang Lnlbirseh Kerk te Monnikendam ds J h V de Megsre J Ct te Bodegraven Uil Sehoanhov n is gisteren naar Rotterdam overgebracht een man die wegens openbare dronkenschap een week hechtenis moet ondergaan Bjj aankoBiit aan het huis van bewaring op d Korte Hoogstraat was hg evenwel zoo geducht beschonken dat men hem niet insluiten wilde men bracht hem toen naar het politieborean om eerst ook dezen roes uit te slapen Jl Vrgdag had smorgens op hst kerkhof te Miuwerkerk a d IJsel een treurige plecbtigbaid plaats Da oodar officier J C K wiens Igk eenige dagen van te Voren in het kanaal van den Znidplaspolder was gevonden zouter aarde besteld warden Ondanks het zeer ongnastige weder waren velen naar dsn doedenakker gegaan om getuige te zgn van die hegtafenia Da ondsr offieioren uit Gouda waar FEViLLE TÓN GENEVIÉVÈ 1 r Tmd ik tlDdciyit mat d Q tutaUn regel fclau wm Ok opbiald tar ptutae waar de koning rin Fraakryk Ih Oeiievièfe huaiie aaugebedeoa ntmen binnen kort Cöudea teekeuan en de ilMp tB oTenueHlerde strakta ik m op hat bad van tn a Trieod mt en sliep dan sUap dea raohtrsaidi o tot ud s norgani Bcbt uur Toen de dag aangabrokan vaa ontdvad ik my van myoa galaeoda kle aran n trolE myno eigene aan tQ a man mij kwam xaggen dat de patroon reeda naar my gcrraagd had Ik trui by hem binDan Hij laa uitent bekommerd het rerzet ran deo markiei dl JaiUy t Q het buwetyk vaa lyn eoon Ik wilde u Terioekan lei da patroon tsg ni my niat toort te gaan mat het huwetgkacontract waar ran mab het opftatlen aan u opgedragen haeft A apijt mji w l maar allea ia afgaaproogtn Man kon het wal aan zgn gezicht zian dat het hem werkalyk apeet Hy waa li da man niet nhar om aich aulk ene aq oonq galageDheid om lioh op da Tuiltriaci te rertooneo zoo maa te laten ontgaan De koQ ng kende hem en verwaardigde xioh altyd hen en nieudelyk woordje toe te aprekea Ditmaal zelfa waa hü r zeker van dat hy ala ridder raa het Legioen vaii Eer ran het kaatMt a terugkonen IHt vaa de baloeoiiig Mlka i b adala ook da dreokeliDg iogedeeld wm waren overgekomen om hDD mekker de lutste eer te bflwgzeo Zy droegen de kist wearoy een prachtige krant erd neergelegd grafwaarta en nadat bet lyk aan da aarde waa toofertaoawd werden er oog eenige woorden ter nagedachlenia Tan den joDgao uao getproken die too vroeg ea dan op zulk een wyze waa beeugegaan Giateren werden door de Arrondiaeemeolirechtbank te Rotterdam de volgende vonoiaflen gewezen C Ë 26 jaar boerenkoecbt te Vliat wegene miabandeliog tot f 3 boete suba 3 dagen bechteoia h tan D 21 jaar boomkweeker te Boakoop wegene atrooperQ van een hoeveelheid elaetakken tot f iO boete lubi 5 dagen bechteoia A H hniavroQw van J de J 50 jaar zonder beroep en £ de J 19 jaar ecbipper betden te Reenwgk wegens miabaodaling van Margaretba Toor tot reep 3 en 14 dagen gevangen laatraf Diefatal van een citTeren horloge bracht daarna voor de heeren A It 53 jaar grondwerker gedoraioilieerd te Groot Ammera Dan San Joli jl zoo hy te Vliat een un Oerrit vao £ ck toebehoorend cilveren horloge hebben weggenoman Beklaagde bekende bat ien laate gelegde Op gemetden dag middags omatreeki ién uur was hn ouder Vliat een timuiermanawerkplaata bioneogeloopen waar by in een oabewaaktc oogenblik bet horloge dat op een werkbank lag w nam of hy niet de bedoeling soa hébtMD gehad xicb bet horloge ioe te eigenen Maar man zei mr Van Tianboven je bent er toch mee weggeloopen Bekl Ja maar ik heb het ook weer teroggegeven Prol Dat aon je waaraebyolyk niet hebben g aan ala ze je niet op een velocipede hadden achterhaald Het bleek dat de itaimermanabaaa en aijn knecht na het oonstateereo van de diefatal op bon fietsen deo man dien de beitoleo knecht langs deo weg had zien komen badden nagcjaagd eu aangeklampt Men bad hem toen geDoodiaaht bet horloge terog te ge en De preaident mr Van Tieuhoveo had den beklaagde zoodra hy de rechttaal binnenkwam reeda opmerkutam aangesien Thana scheen Z E A en terugblik te hebben geslagen in lyn reehterlyke loopbaan en even het porïret albam van veroordeelden in zyn gehengen te hebben geraadpleegd want plotseling vroeg bg deu delinquent ohoDt de hertog do Uoispróaiix hera beloofd liad Ik lipt hem eenigs oogenblikken aan zime tomberheid t prooi en eonaklapa toen by dacht dat ik al naar het kantoor teruggekeerd waa zeida ik toi hem Tk mag edhtT de geronde hoop koestaren dat gij dit mooie oontract niet lavei eefa opgesteld hebt Hier hebt g j bet geheel gekopieerd op popièr dat waard is om m de arcbieron tKiwaard te worden en gy kunt er op rekenen dat het door iedereen tal geteekend worden Uaarop deelde ik hem made zoader myn geheim te rerklappeo hoo ik na van dit onrechtmatige véreet t en dit zoozeer gewehsehte buwelyk gehoord te hebben 109 lang gebeden en gesmeekt had en zoo goed had bewezen dat wy at waren er ook op onze goedenn te veel hypotheken iategendeel vepl krediet bij h t hof en den toegang tot de miniaten zoudeA hebben en dat een aohoonzooa all hy maar ry k fSa sn or goed uitzag kostbaar bont tra 1 waarvan men hertogeo en pairs kon maken Ziehier myoheeri wat ik eerat giateren tegen de eigen zuster i ao den graar ds Jaitljr gezegd heb Ka een vry langdnrigen tegeniland hee zy si b eindelijk door my laten ovei alan ea mij rerEoeht den brief dien t lelf aan uw fauia bezorgd had aan u terug te vragen Naarmate ik sprak verdween de wolk al meer an neer van bet voorhoofd van den gosdea man hEu ia dit hawelyktcontraat werkelyk geheel klaar r hernam bg Hier hebt gy hot mynheer I Heel goed heel goed eide fay ga nu zitlaa dan zulten wy het samen een oottaLiouapren Dese vergalyking van de kopie met het oorsproo Heb jtj al niet eens in Dordt tervchtgeitaan Ik mijnheer Wifl neen mynheer a i beklaagde met een ongeioovig bootdaehndden Maar jy bent toch Arie U ia t niet zoo V Ja maar der sgn sooveel K a je hebtKryo K Gya R Pres Nu maar ik weet bet eoo net niet De preaident die zyn klantjea niet soo lieel ganw vergeet bleek goed gezteo te bebben Na afloop van het getuigenverhoor nam mr Enderleio de aubat officier beboedzaam een vel papier uit zyn aaotaekeningon en richtte dan bet woord tot beklaagde Beklaagde jy bant Arie R oiatwaar Bekl Ik tuyoheer Ja myobeer Bo jy bent dan 30eo December 1843 te 6root Amm n geboren is t niet Bekl iSa eenige aarteting Deu 30en Deeember niet wel den 19 n Dat kan niet nn entio je geboorteaete preekt van den 30en December maar jy bent Analfde dien ik bedoel Wil je na eena taialeren Ben je deu 14en December 1870 niet in Dordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisatraf sn 24en November 69 tot 2 maaaJen cel in 7 en 82 tot 14 en 15 dagen cel Heb je in Isn BoKb IQ 87 niet I jaar cel gehad en beu ft in Uordt in 1888 niet veroordeeld wegene tf licbiing Dii waa beklaagde zichtbaar te marhiig hy proteateerde aaiivankelyk nog wel eu beweerde dat men zieb blykbaar in bem moeat vergiaeen maar toen bet oo eithdre O M bet verschrikkelijke lijitje nogmaals begon te raadpt en eo voorlas dat de man ook nog ettetyke malen wegena tandloopery en bedolary was I veroordeeld en opgewonden toen het hy deu i oed ainken Tt en zulk een oanwkeorïg staliatieui valt ook niet te redeneeren 1 Het O M achtte het ten laaie gelegde wettig en overtuigend bewezen en reqoireerde tegeu beklaagde gelet op msns niet zoo heel viskkelooa vertedeo veroordeeling tot aea maanden gevsugeniaatraf Deo 2 en Mei jl vernam de beer Akkerhuis hoofd van een der openbare scholen te Schoonhoven dat er geld was vermist uit een aigarenkiitje zich bevindend io een door Hem gesloten acboolkast Dit geld waa bet sigeodom van de scboolkiadereo Men kre weldra vermoeden op deo IC jarigen mandemaker J G H f wonende te Sobooohoveo an den 7eu Jooi werd by door een der getuigen betrapt terwyt hy s morgena slnipenderwya de school verliet j £ r werd toen uit het kistje een bedrag van f 1 50 vermist Het O U rfqoireerda thans tegen den niel veracbenen kqaap uithoofde kelykfl wai voor my ata ik aleehu geane fouten gemaakt had een gelukje TurHlcind begon ik en de eerste bladzijde leverde goene hiDderpala on Bij da tweeile bladzyda vatt hy mQ in d rede tn zegt tegen mij jvWaarom maakt gij ia den tekat toob zulk eaoa verandering f Ik verklaar hem daarop dat myn rulzio duidalijksr en in aulk een hiiwelpsoontraet veel ggputer is Hü h rleeat den volzin en z t f Dat is ook zoo Daarop verbetert hy dien ia het geschrift dal bij in ds hand hield Bij dé volgende blatlzijde rieht bij ziob weder tot mij met de woorden Gy moegt want Ut is de regel in de taal spreken die te Parija g bftiikel k Is yOg hebt gelijk zeide fk lot ham maar toch mem ik het reoht ook oenigermate aan mijne ayda I e hebben Wy zijn hier midden in Picardié en daar de gebruilÊen van Picardii eo van H arnandie detelfile zfjn dacbr ik dat de berinnering daarvan un da grootouders aangenaam zoji sijn an daar by Wot vao rekening do eerste klerk en ik er eveneens over denken beataat er geeo bezwaar om buo dit kleine genoegen te doen Hij glimtacbte eu verbeterde de uitdrukking iu zijn ezempltfar loo gingen wij ten einde toe voort en lot aan het einde keurde hij mijne veranderingen na eeuigan tegenatand goed zelfs erkende hy Ofii da varduidelijkingen die ik aangtfbraobt had meer regelrecht op het doel afgingen ea aao da hoogevontraotesrende part aa sanpnaam aowlea a n Toen fa alM m van zgn oogaostige patalie een gevaogenisstraf en wet voor den tyd vao één maand Andermaal werd verstek verleend tegen Ë B 13 jaar zonder beroep te Jaaraveld Desa knaap had den Itien Juni j l Idaar met v n Il jarigen broeder Hendrïkus een hoereslheid boot aan de ervt u mr N R Van Nooten toebehoorend hooi uit een griendboMïb wt snnmen Tegsa den knaap die nist gaoatig bekend moet ataan reqoireerde Z E A 2 dagen gevaugeoinatrar G A K 19 jaar J O 17 jaarenO O 18 JMr arbeidera te Jaaraveld hadden ticb in deo avoud van 20 Juni jl aldaar te KameoeD in vereeniging e n hoeveelheid aao J Van Spronssn toebehoorende en op de s g Lange Stakk Q te veld staande aardütlSo toegeiigeod Hoewel daar vroeger meer aardbeien waren vermist vo het drietal niet zoo heel gAvetig bekend ft al verklaarden se alle drie doodüoscbaldi tezynaan vroeger gepleegd stroop ryen Tegen elk der beklaagden isobte het O M f 5 boete sobs 5 degen beahtenis Verder stonden terecht Jan K 28 jaar en O K 21 jUr werklieden te Ukkerkerk Zg zmideu ia den avond van 7 Juni jl omstreeks lOi unr te Krimpen a d IJtel te samen en in vereeniging wederrechtelijk rlJn biunengedr OQgan ia de woning van I eendert Pols door met geweld de deur open te rukken Het bleek dat beide b klaagJun die volgens bat O M hoogst onguoatig bekend ataan en faerbaaldeljjk wegena miabaridelUg eit wederapannigbeid veroordeeld werden voor den rijkaveldwachter op de vlocht warso gegaan omdat zy droobau waren Eiicb tegen elk 7 dagen gevangeniaatraf Men meldt uit Stolwyii Terwyi gisterenmorgen de ronw van een werkman even hare wunlog verliet om eene boodschap te doen is een lief daar binnengeslopen heeft ds kast waarin wat los gald en gouden eo zilveren voorwerpen geborgen aren geopend eo ia er met alles vhn waarde ran doorgegaan Tot heden van den dader geen spoor men vermoedt evenwelf dat hy geen vreu jng is reu jn ft 3l sgmiddsg l rd te Slotwyk een kaa a wedatryd gehnudsn van Stoltvykera tegen Aehterbroekera Van Do tien partyen die gekaatat ign hsbbeo de Aobterbroeksra er even gewonnen waarna ag vroolyk haiawaarts keerden onder het zingen van Uip hip hoera de boeren hebben Coverwouhea De werkstaking onder de aigareomskars der firma A van Vliet te Aarlaudervaeu duurt nog steeds voort Uut pubhek beeft Maandagavond anderd had zfide hy Vergun my u bhaas mijn komptlmeat temaken OTSK uwe ecbranderheid an ng zalven geluk te wensohea met de weldaad die mgn oli nt de hertog da Boisnrt ui mü bewezen beeft door o aan mijn kastoor te verbinden Ik dank u daarom voor uwe moeite en gij zult zien dat ik f akwame maunan op prys stal Hij deed zijn ttaaenaar opev waarin bij m ne kopie weglegde Tagflifkert d zeide h t gea nij i Neem dit gy hebt het et verdiend Daarop stopte hij ra j v ftiao touis d or ia da band Ik had maar zeldea 100 veel geld io mj u bezit gehad en Ik bedankte hero van ganioher harte Hond a gereed I zeide Jij tegen my toen Ifij ny varliet Ik tal dezer dagrn naar dan koning tue gaan en dao moet gij mg vorgezeUen Xaar den koning I Naar Gtnericva I Iemand dia minder vontandig waa zöu er zijn veralami bij rerturen bobben Ik wachtte om hierover te beraad iageu op myn afwezigen vriend Up bet uur waarop w gewoonigk kóflÜe dronken was tiij nog niet terug Hij had dea goheolen nacht met edellieden van zijne koort doorgobraelit en eenig getu van heu gewonnani Toen ik hem vertelde dat xyne kamer bastocnd en dat de damt booa geworden was begon hij dan ipol mat mg te drijven zeggende dat ik nolaria m Areadii moest worden Op dit ooganbllk Irad zijn kleermakor binnao en men zal ziob üohtalyk kunnen vooritalloh hoe vortfcaderd h j waa toen deze tieslag op rgfbondard franken vaa de winst van den aft eloopea nacht legde Toeh bestelde de Burina voor zich een voltedig balkoalaum JTêrM serwV U