Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1896

op don inbond vao hetgoes oehter psalmen en gezangen wordt gedrukt aangezien er vele afwykingen in de verschillende Bybeloïtgavea voorkomen en in bet eene kerkboek veel meei formolierea gofaedeo enz voorkomen dan in bet andere en bet noodig is maatregelen te nemen tegen deze willekeur De rapporteerende commissie by monde van den heer Brediufl stelde voor om deu voorsteller uit te noodigeo zyn denkbeelden betreffende de nitToering van zulk een toezicht niteen te zetten eo mede te deelea aaa de synodale cooimisiie en deze op te dragen die inlichtingen in ootvaogst te nomen n mot baar udfies bg de Synode des volgenden jaari in te dienen Conform dit advies werd besloten Aangaande een voorstel van den kerkeraad van Deventer om by de Uegeoriog aan te dringen op bet opnemen van Goeden Vryd onder de algemeen erkende cbristelgke feoitdagen stelde de commissie eveneens bij monde van den beer Brediui voor inzonderheid op grond van de overw iog dat stecbts een dergelyke maatregel lou zyn in bet belang der Protestanten en de Roomachen den wenecb daartoe niet koesterden terwyl bet twyfelachttg was of de Regeeriog zich bevoegd zoo kunnen achten een dargelyk besluit te nemen als men verlangde niet te treden in het voorstel van den kerkeraad van Deventer Met dit advies vereenigde zich de Tergadeting Ër zyn io bet dagelykseh leTen voorwerpen welker gebroik ons zoo eenvoudig noodxakelyk en natourlyk voorkomt dat wy ons niet kunnen Toorttellen dat men z1cb vromer zooder die zaken moest behelpeu En toch komt dit dikwyia Toor De vork byToorbeeld is eerst in de zeventiende eeuw in de mode gebracht door een fijuproever nit dien tgd den hertog De Monaosier die door Mdsiillon in zyn lykrede genoemd wprdt de scheidsrechter op bet punt van goeden smaak Wel ii waar waa de vork reeds lang geieden ui STonden maar zy Terscheen slechts by uitzondering op tafel en dan nog om er Trachten eo koekjiea mee ie eten Aan het hof Tan B zantium at men met de Tork en van daar brachten de dogen van Venetië haar io de elfde eeuw mede In l rankryk begint xy eerst in de veertiende eeuw TOor te komea op de lystTan bet koninktyke tafelge reed schap Io 1328 na den dood Tan Clemeatla ran Hongarye de vroow van Lodewyk X worden er by den inventaris genoemd dertig lepels en één enkele vork Ëebige jaren rroeger werd er 10 Engeland Tan eeu gunst ling van Ëdnard II dteoras u weelderige levenswyze bekend was verteld dat by drie Torken bezat om er peren mee te eten Io het midden denelfde eeuw liet een andere koningin van Frankryk by haar dood na een vork lorgvnldig in een etui bewaard en vieren Zestig lepels Omstreeks dien tyd werd de hertogin De Tountine algemeen benyd om haar twee zilver vergalde vorken Eerst tegen de helft der aeventiende eeuw kwam de vork meer in gebruik ofschoon het bezit nog altyd beperkt bleef t o den adet en do ryko borgen Op dit tijdstip verscheen de Tork ook in Polen en Ruslaodt doch eerst in de Tolgende eeuw rergunde de PaUi dat zy in de klooaters gebruikt mocht worden Tfaani wordt do vork door alle bsichaafde Tolken gebruikt behalve door de Cbiaeozen die zich van de bekende stokjes bedienou de onbeschaafde volken eten byna all met do banden Bij de geboorte van een kind geven de gelukkige ouders soms op allerlei excentrieke wyzen luofat aan hun blydscbap Een seer ongewone Torm TOO advertentie is wel die waarin dr G Hageman oit Berlya de geboorte Tan zyn tweede dochter bekend maakt Als een goed boÏAvader zorgt by er voor by tyds trouwlostigen voor zyn dochtertje bgeon te roepen Vroeger kon bet al niet De advertentie die inoeoigeDnitschoblaidoft voorkomt luidt als Volgt A DKeyangeD 1 Mei TUd vas Greenwich Wrecte SpoorwegverblndlDgen met GOUDA ZomerJlesst lSM OOSDl kOTTIKBAH 11 11 II IS 11 18 1J4 8 80 8 87 11 81 11 1 I 11 48 I 11 88 1 44 4 1 4 11 KOTTIRBI O D D i 7 11 7 61 7 li 8 8 8 18 I II i ll 4 80 4 87 1 4 8 11 8 10 i 8 0 8 10 4 7 8 81 8 44 7 10 4 40 4 60 4 17 6 04 8 10 10 7 47 1 44 1 14 i Ol 1 08 1 14 U 8O 11 17 s oa 4 04 II M 11 47 4 17 DEM HAAe e OUDA ilU 6 817 107 418 101 1 i 4 lo ll ll llll li 1 36 1 44 3 40 4 044 38 6 17 8 117 18 7 68 l 1 68 Toolb 6 67 ir 10 17 1 41 4 80 8 18 0 84 Z Z gw8 11 10 81 1 66 t 4 63 8 10 48 lmrlL f 10 43 1 08 6 04 I l Gnadi 6 88 7 60 8 18 8 18 1 47 10 1 10 6411 0611 111 17 8 14 4 08 4 311 16 6 47 8 607 488 1810 1010 18 BtapI Ie Blauw ik Knuweg en N iotdor LsidKh du ra H k idorp UTRICHT 0 OUD Dtrwllt 8 88 7 601 1 31 10 10 38 11 88 18 60 8 08 3 614 46 8 8 7 60 1 00 1 07 10 14 Woerdn 8 68 8 11 10 13 ll HN 4 18 8 61 Uudowator 7 07 1 1 10 31 4 14 Q Mi 7 11 8 l I4 10 10 M 44 11 10 liai l M 8 46 4 17 6 17 7 0 aOSDA DIN BIAO Goud 7 80 8 U 0 17 10 18 10 48 11 18 11 18 11 18 1 17 1 47 4 48 I II 8 14 7 14 7 4 I M 8 84 14 11 I 11 7 418 11 11 40 4 87 8 01 10 01 Lh ir 7 89 8 88 ll U IM 8 08 t 11 Il Vooih 107 08 11 18 l OS t 8 10 8 18 10 17 i ftÏ 8 11 O 10 7 10 48 11 80 11 48 11 48 1 08 1 87 4 17 8 18 8 11 1 II 7 44 8 11 8 88 Ml 10 8111 41 OUD i U T 11 O B T lO l 10 67 li B I IO 8 17 4 88 1 87 8 88 11 14 1 87 t l 11 11 i 1 48 8 14 1 17 7 18 0 14 10 81 11 41 1 17 8 08 8 10 8 07 8 88 7 8 10 17 10 14 10 41 11 07 AKST IID AM on DA 10 41 1 14 63 4 46 1 18 7 46 1 48 10 10 M 1 48 1 88 8 40 7 48 8 4 U l OUUl miTE IBlM I II I II 10 87 11 10 4 11 6 10 7 11 lO lf Mt tO M 1 1 1 8 U MO l 8i UJH 7 11 lai 10 10 7 11 lieh weder voor bet buil a dan beer Tan Vliet Terumeld en d K met groote steenfia elle raiteD ingegooid loowel reo de eeritetle tweede verdiepiog woer de kioderen reeda UgeD te tlepea De heer fan Vtittt moest met syo gezip bg een aftder de wyk aemeo BlgksQS een bg het departement Tan kotoniga i ttaogen telegram beeft bg de jongite op tiën ie Aijeh de kipiteio der infriDterie K P Tan Tbiel oen champecbot aan het rechteroog bekomen Aan bet Yerilag der Oemeecte Ooada over 1895 ontleenen wy het volgende Op 1 Jannari IB05 befoadeo zich in het Vereeoigd WeHen i lemoesenierahuii 80 kinderen In den loop van bet jaar werden 8 weezen opgeDOOten 4 kinderen verlieten teDgevoige van bet bereiken vaa den bepaaldno leeftgd bet gesticht 1 kind werd wegens ziekte op verzoak van de bloedrerwanten aen de en t roggegereu en 1 verpleegde werd wegens wangedrag ontslagen u odat zich op het einde van het jaar H2 Torpleegden lo het Gestiebi baiooden De gezondheidstoestand was over het algemeen teer gnnstig Van het school en godsdienstonderwys werd getrouw gebruik gemaakt De rssnltaten waren seer berrodigend Het gedrag der verpleegden gaf geene aanleiding tot klagen Do Toeding was doelmatig De geboowen alsmede de kloeding en tiggingstakkeo zgn in goeden toestand De kleermaker Lankhorst werd verTsngen door J Sluiter Naar aanleiding van het feit dat do Regeatoa meir P tku Ëssen Collewgn en de beeren Hogeoten Q C Fortnijn Droogleever enD G van Vrenmiogen op 2 luti godarende 12 jaar als zoodanig werkxaam waren werden de ktoderon op dien dag feestelyk onthaald Bene tweeds verrassing was den weszen bereid op 4 Angastas Daartoe nitgeooodigd door den heer 00 msTtonw Van der Garden de Utorler albtor msakten y op dien dag in vereenigiogmeteen aantal verpleegden in andere bier ter stede bestaande tnatelliageD Tan weldadigheid eene boottocht naar Dordroobt die uitmuntend voldeed In de Oollegiüo van Ilegeaten en Uegenteueo kwam geeoe verandering By den aanvang van het jaar 1HD5 bedroeg het getal verpleegden in het Bestedtilingeiihaii 22 Van dszen kwamen A mannen te overlydeo terwyl 1 man wegins voortdurend wangedri moest worden ontslagen Daarentegen narden gedurende het jasr opgenomen 2 mannen en 2 vrouwen soodat op 81 December ié 5 oneu en 8 vrooweu te urnen ST rsoner zioh fn het Gesticht betvondso De gezondheidstoestand was of r bet algemeen bevredigoftd GevaaVlyko of besjnottelyke ziekt evallen kwamen niet vuor Do verpleegden t ooep aïob zeer in eaom6n met de voeding liggio en verdere behandeling De assistente of naayufiTroü uaj M Tan Willigen die top haai f orzoek eof vol werd ontslagen weid Tervaegan or mej C Kromhoot Het gesticht wordi lÈiaar eieeh onderbonden In de ColJegiën vkn Rogentofi en Rogentes en on tatooden geeuo va stDren Ib het bi in van bet jaar bv tond het aantal verpleegden in het St Ëliubetbe Gastbujs of Undo Vrouwenhuis nit 18 kostkoopsters en 11 prenTo beiitsteri to tarnen 29 perionen 2 kostkoopsters sgn in den loop Tan bet jaar overladen en 4 aionwo kostkoopston 00 1 prenvebezitster werden opgenomen Op 31 Deoeuber 1895 bevonden siob dm in het Geitiobt 32 vroowoD De gaiondhoiditoeetand der verpleegden was over bet algemeen gnnstig De genees en beelkuudige hulp haar verleend liet niet te weusohen oier De gebouwen verkoereo in goeden itaat vanonderbond mmmm I IO 8 40 8 47 8 84 9 1 8 10 7 11 7 11 7 81 7 II 7 48 7 11 I 1 10 8 11 1 18 I U 8 88 8 87 M8 8 18 aj4 80 7 Qoaila lleordrooht Nieaworkerk OapoUo Uotterdam 7 48 8 01 I II UttU 8 18 7 88 tkOnaaw 8 10 Wowdra 8 8 8 18 VtlMkl 8 18 8 18 87 1 14 Soidl It EotterdoM Oapelle Kuawerkerk Hoordrot t ttottda I De bedden en verdere liggiogstnkken werdan naar oisch onderbonden ir zoo noodig aan gOTuld Het Oodii Vrouwenhuis wordt door doceltde Collegiën ran R nteoen beoinard als het Bt Catbarioa Gaithnis Het IsroSlietiesch Armbestonr roert ook het beheer over het oode Mennen en Vronwenbnia voor Israëlieten Deze iofltelliag wordt door de Gemeente gesobiidiSerd Het armb stnar verleende onderstand onafgebroken aan 4 huisgeziiioen en 4 afzonderlyk levende personen en tydelyk aan 3 hoisgezinnen en 4 afzonderlyk levende penoneu In bet gesticht werden op den In Januari verpleegd 8 mannrn en 6 rroowea In den loop van het jaar werden 2 mannen en 3 vrouwen daarin opgenomen terwyl 2 mannen 7 yn overleden zoodat op deD3la December j het aaotal verpleegden 17 bedroeg namelyk 8 mannen eo 9 vrouwen Volgens de laatste goedgekearde rekeningen dienstjaar 1894 bedroeden de sobsidiSo door de Gemeente aan de Instellingen van Weldadigheid verleend f 22535 44 Naar aanleiding van de opmerking betreffende de uitlevering van den Initenant kwar tiermeesler B L J ondanks het vonnis waarby by uit bet grondgebied des ryks werd gebannen maakt men opmerkzaam er op lo dat tegen dien officier was verlesnd een bevel tot geTangenaemiog wegens verdniitering eeo misdryl waarin het nitlevenngstractaat met Bslgië voorziet en 2o dat vo gena art 201 van de rechtpleging by de landmaebt iniettegenstaaade het vonnis van baajitssement wegens het niet verschyuen op de lodagiogen de anditenr militair verplicht is zijne yjoformatiën over de misdaad tot volkomeokbeid te brengen Van die stjds is in bet Weekblad van bet Recht van 13 April jl No 4 787 eeu Ditvoerïg betoog geleverd dat bet banD iMment dat bier wordt uitgesproken gelyk staat tqet de vroegere wederspaonigverktariag aan de wet en dus niet meer dan een loort van verstek is dte de zaak ten principale geheet onbesliit laat Verbanning door den militairen recbtur geen straf doch een contnmacioele maatregel t luidt dan ook bet opschrift vao bet betoog en de scbryver de anditeormilitair te s Gravenbage hebt dat op verschillende gronden toe doch eindigt met de verzuchting dat by het wel niet meer heieven lal dat de militaire wetten gezoi verd worden van al de controversiea slt rr digbeden en ooiinnige termen waarop men by voo tduring sluit Nader vernemen wg dat de Uitenantkwar tiermeoster B L J wiens aangekondigde huwelyksroUrekkiog te Antwerpen de autoriteiten op zyo spoor schyot to hebben gebracht nog tydig schijnt gewasrachowd te ayn en eernt naar Fraokryk vertrok Doch ook daar werd by den langen arm der josÜtia gewaar en toen hy naar Antwerpen terugkeerde om zyo papieren Op bet stadhuis te lichten en de zee over te steken word hij aangeboudea Hy is onder geleide van marechauiaees in den Haag aangekomen en in het Huis van bewaring ter beschikking van den auditeur militair gesteld Volgens oen telegram aan da iTribnnas is dfl bemanniag van de t oelwiJkc Zondag in verhoor genomen door de commissie te MasBowah die belast is met het onderzoek De lading van bot schip is ootscheept Rr zijn 2477 kisten die van dertien tot dertig geweren bevatten In bet geheel moeten or meer dan Tyftigduizend geweren zyo gevoadon Voorts 2221 kisten vol patronen en 152 kisten met oabois 10 10 10 87 11 4 lUl 11 10 8 81 10 11 i 11 31 1 81 11 11 a 8i 10 11 lo ia p n 10 88 10 41 io 4r 8 11 118 I IO 10 11 8 81 1 48 0 04 In de jongste sitting Tan de tijruode dm Ned Herr kerk kwam onder meer in behandeling een voorstel Tan den heer Bronsveld om toezicht te oefenen op den tekst an den byltel door de Byb lcompagni uitgegeven en I zweite Kind in Jaogo mh So wünscbte zich s die Hnttor Dem Alten itt dos eioerlei Es kost t duselba Fntter Jodocb die Mitgïft Nnrd geochaihliFQr den der Uacki i Sehwestor i hlt Das neua Kind beioat Ilse Ihr Freier ran Wer wïU ae Berlin 2 Aoguit 1896 f Dr mad G Haobhaitv Qod Fran ÜMïe geb Rittor Io het Sociaal Weekbladc komt A K mr Kerdyk t rug op de werkstaking die de vorige maand heeft plaats gehad aan de waskaarsenfabriek Appolo te Schiedam De eehr brengt o a in herinnering dal de directie na eerst te bobben verklaard dat geen verboogiog van loon kon worden verleend enkele dagen later toen het geheele personeel tot staking dreigde over te gaan voor eoa deel de eiscben der staken inwilligde Mr Kerdyk erkent dat do bonding door de Sehiedamsche directie betracht wanneer men hasr byv met die der rma R onl vergelykt etellig daarby gunstig afsteekt Maar voegt hy er aan toe tbch zal zy opdat de hoop dat ApoUo eenmaal oen modelfabriek worde tot verweBonlgking komo verder moeten toooen dat bet met haar juist het omgekeerde ia van bet bekende alles vergeten en niota geleerd hebben der Bourbons Volgens een niet weersproken opgave hoeft de fabriek gedurende de 19 jaren Tan haar beitaan aan de aandeel houden een dividend geleverd vio gemiddeld 11 pet van 1888 tot en met 96 was de uitkeering gemiddeld bijna 23 nu taatstelyk beliep zy zelfs 35 pet kis bet den te verdedigenc vraagt mr Kerdyk dat de loonon gelaten werden op het soo lage peil waarop ly itonden Is het wonder dat toen loon en divideud cyfers bekend werden de sympathie der burgerg vry algemeen un de zyde der werklieden was Wonder ook dat dezen wrok koesterden en door een stoot van buiten gemakkelyk tot verzet te brengen weren Is bet redelyk en oorbaar dat zelfs by een onderneming als deze een daad van induitrieelen kryg noodig was t erlanging van de verbeteringen waarvoor on de directie zich heeft lalen vinden Tot welke slotsom moeten de werklieden komen waar ly gezien hebben dat eerat nog beslist geweigerd ip wat hun ten dtel viel zoodra de gedeeltelyke slaking eeo volledige dreigde te worden 1 het thans niet ook by werkelyk en blyvend welwillende hondiog der directie vry wat moeilyker vallen bet wantrouwen der werklieden te OTerwinnen dan bet geweest sou zyn bet te vermydoo 100 ongeëisohte verbetering oit vrys beweging ware verleend Zon dit laatste niet dn door de billykbeid gevorderd èn in bet welbegrepen belang ook van het kapitaal zyn geweest Maar al te vaak wordt door werkgevers verzuimd naar oen goede verhouding tot hnn personeel te streven door tydige eo vrywillige tegemoetkoming hunnerzyds Reeds hot belang der ondernemers zelven moest allen or too nopen Het tydperk waarin bat kapitaal aokior onbeperkt alloenbeenoher waa in do nyverheid loopt op zyi eind Nog mojga het bier en daar gelukken bet machtwoord van ongo recotvaardigden wil door te zetten toch komt meer en meer de arbeid tot het bowostega ook Tan zyn kracht Toor rechtmatige verlangens steun vinden by de openbare meening f De schr besloit met aan allen wien bit aangaat in bon on in het algemeen belaOg de Traag te stollen of het te Schiedam Toorgeviüleno niet geschikt is om hen ie stemmen to t nadenken on tot behandeling S 6I 0 67 i H 10 4 1 10 11 ë 10 18 9 10 10 17 11 10 8 B 0 48 10 4 0 47 0 84 10 01 idri4 8J6 10 07 8 48 8 47 1 17 8 17 84 8 41 8 47 7 16 7 46 6 61 I II 10 64 1 38 8 41 41 11 10 3 13 De Eogelecbo pers laot zich niet onbetuigd in bot vortelion van allerlei aardige onniet aardige aneodoten van UHung Chang Zoo vertelt men dat de Cbineeacbe onderkoniog aan den markies Tan Tweddale heeltgevnwgd boe oud zyn echtgenoote was Oe III I m I leiiM W iwi s fy M whrooriilo d t Li Jit mur ulb na 4t nwkiniamowt rngni Da ondnkoiiiig M i buid OT i dit ntwMnl n T rkl ud M k t in Gk o TOor md groot complimeDt mU era dam uur bur leeftgd te iragtii Iji t meo diD io ChinA ook tUgd bet jiUe uivoord € troeg de mArkitt 8lwd utwoordde LiBaog ChABg Volgoni dA liimb Koerier oeemtde werkliAkiog te MAAitriokt eeo oDganitige wending De stskera zyo nl begoouea met meer krAcht dAn Toorheeo de uo het werk getogen cooftn tArt lAAtig te TAllan Een foa telfi met geweld it u woning gehenld cijn indien de politie niet wAre tniachen boiden gekomen Ynn ociAliltieobe süde hiertOA ungeetookt zegt bet bied ign ia dnk in de weer om de repotetie die hanna OTOr kat Algamean fAl oentüke boading hnn tot nu to TerMshafte Af te breken Da politie moet telkeoi bnlp Terleenan Da aeran wedergekeerde aiypere kannen mat de ankalea een vier a ryftal die wegene vergeToidatden lealigd of da bg to dragen itaiTera niat lot da araeniging toetraden un het werk ign alaebta aan klein gedeelte ran da loor hen liggende tuk TarTnIlen terwgl de Tela nianweliagan uit dan urd der luk ilachta laagaum tordann B Da toeatand blijft hoe man het lich aoma ontfeinat ernatig an gaapncnen en al boort man aoma dan banaten itroap het nieawe ia er at t da udankanda bnrgerg ziel met Treea da ontknooping ta gemoet Tan dese oriaia Men meldt uit Amaterdaa Lr bewoog zich gietarea morgan een irij lalrgka itoat manaoben in de bonrt Tan bet Leidaakeplein en bat Paleia tau Juilitïa dil gold Baeaa dia oui da gaTAogenia werd geleid om eaae itraf wegeaa majeataitaKbennii te ondargun Man icbrgft nil lionden un bet N t d D Drie peraonen hebban ziob Toor het gerecht ta Londen ta Taraatwoordea die er hnn werk Tan mukten Tan oier de grenzen het publiek in tlngelaad op te lichten door middel tah gewana Iraca TOor dergelgke dooleindan Zjj gATea ean wekelgkeabe circniaira ait dia nit Oalaada Middelburg en Rotterdam kwAm Durin werd net pnbhek uitgenoodigd lot deal nemiog un bet raden nur een onlbrakand woord of nur bet getal daalaemaria Da drie hudlAogara baloofdan al da ontTangiten minus 10 percaot TOor ODkoiien te Terdeeleo onder da gainkkiga winnen Mur er wireo meeatal maarden winnara aoodat de pryzan Terdeeld mrden an de meaete aalTAngert waiwi gefingeerde namea en Adreiaen Tan de drie fannd lugara Dat i AAken goed gingen bleek durnil dat hannBonlTangaten gemiddeld 300 pd at par veek bedroegen Volgeoa de beaaknidigiag Aren de gaTAngeoan erbondan mat da fiima i J H Arthur ta Middelburg en W Paya aan Pajn a popular pooU te Rotterdam Da wan namea zgn Jamea Killiagawortb Annia Tnrpin an Hamilton Hine aUa dria ait London De aar a ta train tao dan Siberiachen apoorwag ia larladan Woenidag te Tomik AAngekoman De Toltooiing ran deu reuaacbtigan gaeran weg nur dan Grootan Ocaun ia durdoor weder ean alapja Tardar gekonau Deio apoorwag zat in zgn geheel een lengte TarkrggeB ran 7609 K m De laogiie apoorwag dia ar maa kan Tbrgetakeo worden de Cantral Pacific in da Varauigda Slataa ia alachta 357 K m lang Da apoorwegTerbinding toa oban Parga en Kooetantinopel heeft eene lengte Tan 3042 Km Deze getallen lereren aan mutBtaf ter beoordaaling tau den reuzen Arbeid diu Bnaland met zgn Tranaiiberisoben apoorbaan ha t ondernomen TkaaA reeda kan man par aposr rei n nur imtk in bat hart Tan weatelijk 8ibariJ Nog in dit jaar ui da Jeniiai omatraeka 1306 K m aan Tomak Tarwgderd bereikt worden en de Toltooiing Taa den gebealen gieren weg tot dan Orooten Oeaun wordt in het jur 1904 tigamoat gaaien Dan ui man tot dickt bg da grana Tan Koru oiar land per ipoortrein kunnen reizen an de tgd ie zeker niat ver meer dat da Roaaiaehe diplonatie er in gesJAagd zal igo ook daa bouw Tan de zglgn door MantKhurge naar mb dar haTaaa un do G ila Zea moulgk maken i urdoordur eene slApalplAtla Tan Raaaiaaba nuht en Buisiaoha handalabawaging ui knaoaa gealioht worden Da direalaor der rgkapaalapurbank Tartaakt bat Tolgande mede ta daelen Tot hen die aich ten uniian ran dianatungelegenbeden achriftelgk tot hem wenden richt t aTangMioamda het beleefd Tanoek niet op het adrS kn ign beambtalgkaqnalilaitaundniding ign tamilianum toa lo Toagao Waaaaar in lulagamalden zin moaht z n gahaodeld worden de brieTan natnnrigk ala Taa geheel partianliaran aard baacbonwd en dienlangaTolga of hem nagmondan of tot gne tamgkemit t t diractia ia bewaring ga Hierdoor kan da erraring haaft hel geleerd buiten toedoen dai diracleara belugrgke Tertraging in de afdoaaiag der saken ooti tun en dientengevalga uu de belanghebbenden ongerief ja some nndeal worden berokkend Vooral ia dit hel gerat vaaneer de briefBcbrgTars inleggera agn die bun tegoed geboet of gedeettelük wiltea terugonlTangan Het il derhalfe in hsn igan belang wenKhelgk dat tg un het reraoek dea directeora gehoor geren UolADga werd medegedeatd del de AmerikuDichfl wielrenner Aoderaon aéhter eeu locomotief zou trachten de Ëog myt in 1 minuut te rgden Bg heeft er 3 aecoodan langer orer gadAAU Er waa een ontzaglgke groote belAOgetelling De anelheid wnarmette Auilerfloo gereden beeft rertegenwoordigt een aaetbeid tad 92 KM per nur BulteDlaodsch Overzicht De gerocbtea die reeds maandeo lang ge loopen hebben over de aanstaande crisis zyn aog niet Verstomd na alleen de miuister vaq oorlog Tervangan is Uit de bladen is doidelyk de overtuiging te lexeo dat dit nog maar het begin is eo dat na het betoek van den Ctaar de bom wel zal barsten Dtt kKreuxzeitoag die nogal op de hoogte scbynt Tan de toestanden eo meeoingen in r eenogskringeB wyst er op dat generaal Broniart von Scheliendorf door cyo zelfstandig Tast karakter langcamerbaod den Keiier te lastig waa geworden Dese had liever een minister van oorlog die jonger eo boigtamer was een militair zonder een verleden van zooveel beteekenis als BrooRart De Il iohsbodec doet opmerken dat bat periooolyk geschil slechts de oppervlakkig aanleiding tot bet terugtreden i en dat de diepere oorsaak te vinden is in de neiging van den Minister om eenige conceseiëo aan de meest populaire wenschen van bet parlement te doen Tegenover deze neiging staat de overtuiging ran militairen die nog niet geleerd hebben rokooing met eeo parlement te moeten houden die enkel en uitsluitend de kracht van het leger op het oog hebben en die een proef met de horvorming van de militaire recbtspraak te meer vreesen daar de dienstplicht van twee jaar nog pas kort geleden ia iogevoerd ïn dezen tyd waarin bet gezag hoe langer hoe meer aanzieo verliest on do sociaal democraten Mcb sterk doen geldeo in bet zoo meeneu zy tocb al moeielyk genoeg om de toobt en de innerlyke verbondkrocht v b het leger te bewaren Het moet met deze argumenten zyo geweest dat Bronsart s tegenatandero by deu keizer zouden gewerkt hebben De StaatsbargerzeitQngc beweert dat generaal Von Hahnke de chef van bet geheime luilitnire kabinet de persoon ii die sicb met ftlle zaken welke bet leger raken persoooiyk l emoeit en die feitelijk do reesortebef en de rechterhand des Keizers in syn Ook de in den laatsten tyd tegen de weo chen en voorstellen van Broniart gedane overplaatsingen en peuiionneeriogen ren rerukiU lende generaals zondeq op bevel Taa den Keizer hebbea plaats gehad die lles onderzoekt en over alles beslist Daardoor zon er al sinds pngeveer een jaar oneonigheid toaschon deu Keizer en Von Bronsart zyn onUtaan De gematigd liber e bladen Terklareo dat do reusaohtige organi atio van het leger door den Keizer alleen niet overaien kan worden Daarom reeds moest by by zyn besluiten liever door politiek verantwoordelijke raadgevers ziek late leideo en niet door poraooea die onver antwlE rdelyk zyo De National Zeitong verwondert zioh ei over dat niet het gebeele ministerie met den minister van oorlog gemeene zaak heeft gemaakt De ultramontaansche Germaoia boopt op da komst van cekere en regelmatige toestanden en wenscbt dat men eindelyk eeni nit de eeuwige zigaag e en conflicten tnaioboo veraotwoordelyke en niot Terantwoordetyke raadgeren der Kroon moge geraken Ëugen Hiohtor spreekt in de Freisinnige Ztg t Tan geheime neTen gezaghebbenden die in strijd met de gronclwet sgn Ën Bennigsen s Hann Goariert ichryft met het oog op de teNpeos Toorkomende min torieele cruissen Hoe langer hoe meer krygen we hier de Fransche toestanden waar alleen nog politici van beroep weten wie on het oogenblik de leider van dit of dafe ministerie ia c De tVoss Ztg c eindelyk zegt tDe overmaoht van het militaire kabinet over jnk ministerie Tan oorlog ie door deze persoousverwisioling n sterker geworden Terwyl het kabinet nieta andora moest zyn d n eene afdooliog van bet ministerie van oorlog it bet langzamerhand éen afdoeling vai hot militaire kabinet geworden sDat deze toestand aanleiding moet geren tot voortdurende wryving en Btr d zelfs al zyn do peraooen allen bezield met den besten wil om de goode verstandhooding to bewaren ia niet te ontkanneo I rom il oan iogrypondo vorandoriog noodig in de vorhoudÏDg no hol aailitairo kabinet tot den minitter van oorlog opdat de groudwettige vemntwoordelykheid van dien minister Volkomen tot haar recht zat komeo c Uit deze beoordeeliog der organen van de moeat uiteen loopeode richtingen is het duidelyk dat bet ontslag van fceoeraol Von Bronsart een algemeene ontevredenheid heeft gewekt Het bericht aan de Weeklj Ï3an c ali loo de liegeeriog van Transvaal een geheim traetoot geslotea hebbea meteen boiteotaDdsche Mogendheid wordt to Pretoria officieel tegeugoiproken met de byvo ing dat do Zoid Afrik Rep geen enkele clausule der Conventie TOD 1884 weo cht te scbeuden Oe ontmoeting tusaohen U Hoeng Tjsang ea Qladstooa op het kasteel lan Hawarden bg Chester is Zaterdag byionder hartelyk geweest al begon zy met een klem oagelokje Li werd des oobtends door gewichtige tnlogrammeo een paar nor langer te Londeu opgehoudeo dan bet oorsprookelyk plan waa aoodat zyu aankomst is Chester t gen ieta later moest aangekondigd wordeo Dit schyot tot misverstand te hebben aanleiding gAgoveo toodat teb slotte a weder twintig minuten vroeger op Hawarden Castle aankwam dan verwacht was Dit bad tea gevolge dat de voor zyn ontvangst bestemde oerewacbt te laat kwam en eerst op bet katteel arriveerde toen Li al tien minuten met den Grand Old Man in diena bibliotheek zat te praten nadat ook Qtadslone s echtgenoote en zoon reeds waren voorgesteld De beide politieke oudjes spraken na de wederzydsche beleefdheidslietuigingea oatnurIgk aldra over de politiek eu üladstone vorbeerlykte den vryhandel die Engeland had groot gen askt Li meende iutustchso dat China bet zonder besohermende recbtea nc ciet stellen kan en dat de Cfaineesche fiuanoiën groote omsicbtigheid Tereischea Daarop kwam Ëngelauds zeemacht ter aprake en later verzekerde Li dat by zijn best deed om den aanleg van spoorwegen in zyn land te bevorderen Li ichroef op reraoek van Gladstone ia drie boeken en Gladstone koos oit xi Q verzameling drie boekwerken uit die by aan Li ten geschenke gaf Li nam eenige Terverscbingen aao en aan t eind van het bezoek werden ze Iwiden op stoehn naast elkaar gereten gephotographeerd Toen nam de Cbineeacbe rootksDaetier afscheid van zyn gastheer en diens familie en hy Tertrok toegejuicht door de aanwezigen No was do eerewaeht present en de muzipk speelde Ken allsrrae kwaardigst manc zei Gladstone door zyn kleurige kleedy doet by ne denken aan deu Sjah van Perkte Toen as ik nc in dienst en ik herinner me dat h Sjah Termoeid Tan zyn reizen io slup viel in den trsiu Maar Zya Ezoellentis scbynt de vermoeienis zeer goed ie doorstaan ja een merkiraardig manc Id de volgende masnd zal te Dublin een nationale byeenkomst van Ieren uit de geheele wereld gehouden worden De voorbereidiug van deze bgeenkomst ia in banden tou Dillon en zyn Trieoden Een manifest van de Paraellietisohe leden van bet Lagerhuis Torklaart OQ echter dat een beweging uitgoaode van een sectie der auti ParnellieteD niet eeu nationale beweging kan wezen 352 Staats loteriJ leKlaue Trekking Taa WoanKt U Augnilu IBSe No 1454 15000 Ko 1876a 1000 No IMIS ea S0I90 ieder 1000 No IStS ea 10t 7 ieder 400 Ko 4017 117 8751 en 1115 ieder ƒ 100 48 11860 16696 11897 15743 12931 16799 11987 16111 18003 J6866 13046 15990 13088 16981 13178 1S997 18216 16065 13141 16118 13269 16811 13396 16829 18300 16446 18455 16653 13541 16693 13562 16714 13676 16807 18586 16836 18680 16162 13692 16611 18765 16916 18865 16937 18875 16940 13877 169 6 13914 16994 14056 16994 14139 17124 14156 17300 14166 17JI05 14J04 17404 14617 17406 14518 17485 14547 17586 14IM 17113 frijian Tan 18486 18499 18506 19110 18658 18607 18651 1B7ID 18780 18759 18769 19916 18845 16916 16989 19018 19059 19069 19090 19149 19191 19197 191SI 19416 19440 19589 19590 1969 19694 19762 19919 19814 19913 I188 8 1401 94 1480 109 IMS tl4 1S44 i 1861 ii4 2701 805 278 470 762 491 776 506 1886 571 2854 600 8019 687 3087 71 8098 7 8100 774 181 797 8148 884 8155 898 8804 12 8111 1 8848 94 8341 1084 8453 1077 3544 1108 8566 lltt 8881 1161 1608 1191 8620 mi 8687 1198 3696 1801 8697 1816 8703 1815 8167 1814 377 4718 7102 9959 4764 7I8BM0040 4767 7808 10108 4811 7898 1013J 4810 7461 10139 4826 7491 10201 4911 7eir 10199 4969 7581 10181 5060 7533 10897 1110 7556 10144 5116 7557 10156 6186 7597 10861 5143 1608 10190 5203 7190 0337 5151 7718 10361 5886 7761 10371 5341 7797 10611 5844 7798 10616 5147 7833 10658 5411 7889 10748 5431 7891 10798 6437 7917 10848 5471 79S7 10868 5483 8056 10925 1519 8091 11080 564 8190 110S6 5700 8111 11120 571 8176 11119 678 88 7 1H67 5823 8369 11279 5354 3461 11307 589 8 16 11329 5913 8601 11310 5930 8813 11444 86ta 11844 8708 11573 8716 11624 8727 11723 873 1IT46 8885 11791 11318 11849 9041 118579061 11880 095 119979111 18067 837 11191 874 11174 890 111909135 113109484 18343 616 183609619 113649631 123769649 114089731 124219791 1I431 9840 115989364 11731 981 128119981 12858 1410 14667 14678 14690 14760 14796 147 7 1479 14801 14613 I4 4l 14 66 16096 11137 15163 16184 15103 15983 15385 16462 16566 15689 li ll 16613 15663 15671 15691 ISSI 1379 1403 1410 1484 1445 1458 1105 1131 1551 1657 1715 1735 1103 1816 1879 1397 1907 1914 1968 1985 1140 1154 1180 1191 2826 2839 2388 3783 6011 3839 6013 3838 021 8868 6 197 3931 6156 8961 6115 3980 6119 3998 198 4081 6310 4030 6347 4049 6861 4068 6816 4018 6404 4091 462 4153 6568 4175 6599 4193 6653 4220 6671 4416 6690 4497 6706 4556 6807 46n8 6866 4604 6881 4614 6882 4620 6964 46 3 7066 4719 7166 17U MOOI 17698 30041 17700 80066 17708 loos 17784 80113 17719 10184 17771 10884 17811 10181 17888 80810 17840 10886 17869 10421 17908 20504 17919 8065 17948 20561 1797I 20674 1 057 20691 18093 10707 18113 20771 18241 20771 11171 10784 18888 10791 18360 20834 18885 1084 18480 80967 18483 10934 18467 10959 184 8 5318 GEKUEUHDE E A ïe fi s ox s met ao korting A van OS At Kleiweg E 73 73 OOÜDA Beurs van Amsterdam Vorkrs ilotkrt 17 I 91 lOO Vi 100 i n 100 lïv liv t 8 h 7 8 i 98V 104V M 68 l Vl 88 100 7 48 100 508 OO i i 101 800 137 41 99 1 100V 186 87 y 101 1 109 101 Vu 61 163 69 77 101 loiv U4I 1337 lO i 40 101 9 13 106 69 104 tl 18 AUGUSTUS NinaauND Cert N l W 9 2 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOka Obl Ooudl 1881 88 4 iTJLtia laielirijving 1862 Bt 6 OorTINA Obl in papie 1868 1 dito In Eilrer 1866 6 PoATUQAL Oblifr met eoupon 3 dito ticket 8 Ktl UNO Ubl Rluniiol 1894 4 dilotleoooi 1 880 4 dital Roth l889 4 ditob llo Mi 1339 90 4 t dito In aoud leen 1983 8 dito dito dito 1884 5 Srtiiil r ot MkulJ 1881 4 Tnaiu lepr C nr leen 1890 4 Qee laentnR mHo 1 See teealOK wrie O ZDiD A a Rar f obl 1899 5 lluloo Uhl Hult 8eh 1890 6 ViilBtuai A Obl 4 oobep 1881 ImriaDAK Obllfialiau 1896 8 aorraaoAii Sled loon 1894 8 Nbd N kSr Ilamlel und Arend b Tab Mli Uruautm DeiwlUataebappü dito Amh Hypothatkb pandbr 4 OuU Mij dir Vontonl uiul i Or Hynodieekb naiiabr 8 NadorUndaeho buX arad Neil H ndelmut rb dito N W k Pus lljrp b pandbr Roti ll potkeekb pandbr 8 Utr Hyóothoekb dito 8 Ooeraua Oo t Hong bank aaad Kuil Hypotheekbank pandb 4 MlalIA Kquit hypotti pandb 6 VJ diy UaiiT L O Pr lien aart 6 Hbo Holl IJ Spoorw MIj aand Mij lot Kipl r at 8pw uuid Kwl Ind SpoorveKin aand Ned Zuid Mnk Spm aand 6 dito dito 11110 1691 diio 5 iTAULSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 88 Zuiil lul Hpoiiiij A H obl 3 PoLBN WarMbiiu Weenen a ud 4 Euii Or Hum Spw M obl 4 UailUohe dito aand Kutowa dito und 5 Iwans üombr dito uuul 5 Kur k Uh Afow Sp kap obl 4 dito dllo obllg 4 10 91 181 41 10 i V 201 107 107 lOl 101 AHBBiBA Cent Pae Sp Mij obl 6 ühie k North W pr U aand dito dito Win 8L Peter obl 7 Denver k Hio Ir Spm eelt r a lltinoU Central obl in goud LouUt k Na hTille4 ert T und Mexico N 8pw My lehyp o 6 MIh ICanu T 4 pot pref und N Yoik OnUrio k Woit und dito Penn Ohio obli 6 Oregon klif Ie hyp in eoud 1 8t Paul Mlnn k Manit obl 7 Un Pao Uoordlljn obllg 6 dito dito Line M Ie hyp O 8 amaui Cu South Oflrt T unil Tb o Hall k Nar Ie h d o O Am terd Omhibu Mij und Rotterd TramwegMuta und Nau t d Amatordam aand 8 Stul Eollonlam und 3 HtLOia atsil Antwerpenl887 2 gud HruMl 1886 8 Aoüo Theiu Kpgulli ieMllKh 4 117 OoatBXB gtuteleontng I860 6 1 1 K K Ooet B r 1880 3 1 rt Srillia Stad Madrid 3 1868 83 i Sao V r llni llyp 8pablcort ni2 ADVERtEWTIEW liii Har Immi oniehaddjrkM es ga C maickelykMc poMnnldd 1 rooc HéerM m TooraMamt m Klndff tiboMWHkt t dt ApprMour ren C a UHar 4 M erlla RaatlNStr 14 M op naam ta fhbrldumMlt Ilnnal